Ni ves svet nad nami in z nami, naravne lepote se skrivajo tudi pod

12. MEDNARODNI FESTIVAL VEČ ZNANJA ZA VEČ
TURIZMA
“ Ni ves svet nad nami in z nami, naravne lepote se skrivajo
tudi pod nami.”
Avtorji: Nika B. Jakac, Ana Fink, Kim Furlan, Tina Gliha, Tim Küssel, Ines Pahor,
Rebeka Rehar
Mentorica: Renata Nikolič
Somentorica: Patricija Kastelic Volf
Seţana, januar 2015
ŠOLA:
Šolski Center Srečka Kosovela Seţana
Stjenkova 3
6210 Seţana
Telefon: +386 05 7311 280
Faks: +368 05 7311 289
E-pošta: http://www.ss-sezana.si/sss/
AVTORJI:Dijaki 3. letnika aranţerskega programa:
Ines Pahor, Rebeka Rehar, Tina Gliha, Kim Furlan, Ana Fink, Nika B. Jakac, Tim Kussel
MENTORICA: Renata Nikolič
SOMENTORICA: Patricija Kastelic Volf
ZAHVALA
Zahvaljujemo se članom jamarskega društvu Seţana, ker so nas popeljali v čudovito kraško
podzemlje, v jamo Vilenico.
Gospodu Jordanu Guštinu se zahvaljujemo za njegov čas in informacije, ki so nam pomagale pri
nalogi.
TIC-u Seţana se zahvaljujemo za razne prospekte o jami Vilenica ter za prospekte o kraških dobrotah.
Ankete smo razdelili med prostovoljci OŠ Vojke Šmuc Izola-učencem in učiteljicam in vrtcu Seţana
ter dijakom Šolskega centra Srečka Kosovela Seţana.
Hvala tudi slaščičarki Janji Rebec Kolenc iz slaščičarne Vesna,ki nam je prisluhnila in pripravljena z
nami sodelovati.
Prav tako se zahvaljujemo Robertu Škapinu kateri se ukvarja z izdelovanjem domačih mlečnih
izdelkov. Pred jamo Vilenico bi postavili njegovo stojnico in na njej ponujali njegove domače mlečne
izdelke.
Še posebej pa se zahvaljujemo mentorici Renati Nikolić za podporo in pomoč pri oblikovanju reklame
in stojnice, somentorici Patriciji Kastelic Volf za vsa podrobna navodila in pomoč pri nalogi.
Kazalo
1 UVOD .................................................................................................................................................... 1
2 PREDSTAVITEV IZBRANE TEME ............................................................................................................. 2
2.1 UPORABLJENE METODOLOGIJE PRI RAZISKAVI ............................................................................. 2
2.2 OPREDELITEV VIROV, UPORABLJENIH V RAZISKAVI ..................................................................... 3
3 RAZISKOVALNI DEL NALOGE ................................................................................................................. 4
3.1 SEKUNDARNA RAZISKAVA ............................................................................................................. 4
3.2 PRIMARNA RAZISKAVA .................................................................................................................. 4
4 OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA ........................................................................................ 5
4.1
TRŽNI CILJI IN ZASNOVA PROJEKTA ........................................................................................... 5
4.2 NAČRTOVANA PROGRAMSKA STRUKTURA ................................................................................ 5
4.3 PREDSTAVITEV IDEJE................................................................................................................... 6
4.4 KRAJŠA PREDSTAVITEV ELEMENTOV NAŠE IDEJE.......................................................................... 6
4.5 UMESTITEV PREDSTAVLJENE IDEJE V SEDANJI PROSTOR IN ČAS .................................................. 7
4.6 RAZČLENITEV PREDSTAVLJENE IDEJE IN OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA .................. 7
4.7 NAČINI TRŽENJA TURISTIČNEGA PROIZVODA............................................................................. 8
4.8 KALKULACIJA ENODNEVNEGA IZLETA ....................................................................................... 10
5 SKLEPNI DEL ...................................................................................................................................... 11
6 VIRI IN LITERATURA ............................................................................................................................ 12
6.1 VIRI SLIK .................................................................................................................................... 12
0
1 UVOD
Jame so Kraški biseri. Prečudoviti svet v podzemlju, ki je povezan s številnimi zgodbicami, omogoča
naključnega turista popeljati v svet domišljije. Mi, Kraševci, smo na to ponosni in v čast nam je bilo
pripraviti projekt, ki bo prepoznavnost naših jam popeljal v svet. Naš kraški svet je res posejan z
jamami, vendar se razen dveh večjih jam ostale jame ne znajo trţiti. Mi smo si zato izbrali manj znano
jamo, vendar zato nič manj lepšo, in sicer jamo Vilenico, ki je oddaljena samo 6 kilometrov od
Kobilarne Lipica.
V ta namen smo se povezali z gospodom Jordanom Guštinom predstavnikom prostovoljnega društva
jamarjev, ki skrbijo za jamo. Z njim in gospo Rosano Cerkvenik smo preţiveli čudovito nedeljsko
popoldne v jami in se pogovorili o viziji razvoja jama Vilenica. Strinjala sta se, da bi morali jamo začeti
trţiti saj je premalo prepoznana kljub temu da je blizu našega drugega bisera kobilarne Lipica. Jama
Vilenica je včasih imela celo zaposleno, a so ji zaradi premajhnega obiska delovno razmerje
odpovedali. Intervjujanci so se strinjali z našo ugotovitvijo, da se jama Vilenica do sedaj še ni znala
trţiti. Upamo da bomo mi to spremenili. Da bi dobili odziv potencialnih obiskovalcev o zanimivosti naše
ideje smo izdelali tudi anketo, ki smo jo razdelili med šestinosemdeset ankentirancev, intervjujali smo
tudi 6 oseb.
Pri oblikovanju turističnega produkta smo najprej prebrali zgodbarski priročnik.
1
2 PREDSTAVITEV IZBRANE TEME
Naloga je sestavljena iz več delov. Pričeli smo s pregledovanjem in opredeljevanjem metod in virov, ki
smo jih uporabili v nalogi. Sledi raziskovalni del, v katerem so opisani primarna in sekundarna
raziskava ter rezultati raziskav. Oblikovali smo anketo za potencialne obiskovalce jame Vilenica in
intervjuje s prostovoljci, ki delajo v jami, intervju z zaposlenimi na TIC-u, s kmetoma Slavkom
Umekom in Robertom Škpinom in s slaščičarno Vesna. Jamo Vilenicoin okolico smo si podrobno
ogledali.
V tretjem delu smo predstavili našo zamisel o trţenju jame Vilenica, kjer je osnovna nit pravljica o
nastanku jame oziroma legenda o jami Vilenica. Naš glavni cilj je bil oblikovati takšen turistični
proizvod, ki bi privabil čim širšo populacijo obiskovalcev, pri čemer smo pazili, da je proizvod
avtentičen, edinstven, da obiskovalci na različne načine jamo in okolico spoznajo. V podporo produktu
pa smo dodali tudi kulinarično ponudbo. Naš osnovni cilj je bil pritegniti in navdušiti obiskovalce ter
pridobiti lokalno prebivalstvo k sodelovanju pri oblikovanju naše zamisli.
Osnovna oziroma rdeča nit, ki smo jo zasnovali pri pisanju naloge, je bil naš slogan:
“Ni ves svet nad nami in z nami, naravne lepote se skrivajo tudi pod nami.”
2.1 UPORABLJENE METODOLOGIJE PRI RAZISKAVI
Pri raziskavi smo uporabljali metode primarne in sekundarne raziskave.
●
PRIMARNA RAZISKAVA pomeni, da podatke pridobivamo namensko za raziskavo trga.
Prevladovali sta metoda anketiranja in intervju oziroma dopisovanje s kontaktnimi osebami.
Uporabili pa smo tudi metodo opazovanja.
●
SEKUNDARNA RAZISKAVA pomeni, da ţe zbrane podatke lahko uporabimo za raziskavo
trga. Pregledali smo razne knjige, prospekte,strokovno literaturo…
2
2.2 OPREDELITEV VIROV, UPORABLJENIH V RAZISKAVI
Za začetek našega dela smo poiskali veliko različnih informacij in virov, ki bi nam pomagali pri
razvijanju raziskovalne naloge. Zbirali smo podatke o pravljicah, o jami, mnenju intervjuvancev in
raznih aktivnostih, povezanih z jamo.
Viri podatkov:
●
SPLET: Na internetu smo poiskali splošne informacije o jami Vilenica.
●
PROSPEKTI: Reklamno gradivo (prospekti).
●
STROKOVNA LITERATURA: S pomočjo knjig in drugega strokovnega gradiva smo iskali
teoretična izhodišča, opredelitve, pojme in vsebine za raziskovalno nalogo.
●
ANKETE: Izdelali smo anketo, ki smo jo razdelili med 86 anketirancev,da bi izvedeli, ali
poznajo jamo Vilenico. Še posebno nas je zanimalo poznavanje legende o tej jami.
●
USTNI VIRI: Pod ustne vire smo uvrstili ugotovitve s pomočjo intervjujev oziroma
dopisovanja.
OBISKI NA TERENU: Opravili smo intervjuje s prostovoljci v jami, z zaposlenimi na TIC-u.
●
3
3 RAZISKOVALNI DEL NALOGE
3.1 SEKUNDARNA RAZISKAVA
Vilenica je zaslovela ţe v 17. stol kot prva turistična jama v Evropi. Raznovrstnost kapniških oblik in
njihova barvitost sta vzpodbudili Benečana Giuseppeja Comagnionija, da je o Vilenici napisal epsko
pesnitev in jo posvetil svoji izvoljenki Aspaziji. Jama je ob takratni poti v Trst dobivala iz leta v leto več
obiskovalcev - domačinov in tujcev iz vsega sveta. Leta 1955 se je ustanovilo Jamarsko društvo
Seţana zaradi priključitve tega področja Jugoslaviji. Zaradi vse večjega števila obiskovalcev so leta
1975 jamarji v bliţini Vilenice zgradili Jamarski dom.
S pomočjo sekundarne raziskave smo poiskali tudi legendo o jami Vilenica, ki smo jo zapisali in
razčlenili v prilogi 9.
3.2 PRIMARNA RAZISKAVA
Za namene raziskave smo uporabili 3 metode raziskave, in sicer metodo opazovanja, intervjuvanja in
anketiranja. Z metodo opazovanja smo dobili dober vpogled v jamo Vilenico in okolico (naravo ter
prostor pred jamo), kar nam je olajšalo delo pri sestavi turističnega proizvoda.
S pomočjo intervjujev, ki smo jih izvedli s prostovoljci, ki delajo v jami, smo ugotovili, da smo na dobri
poti, saj so bili nad našimi idejami navdušeni in so pripravljeni spremljati obiskovalce na našem
ponujenem enodnevnem izletu, ki ga ponujamo. Izvedli pa smo tudi intervjuje zraznimi ponudniki
turističnih proizvodov oziroma storitev, ki so tudi navdušeni nad moţno novo, sveţo turistično
ponudbo.
Anketa, ki smo jo izvedli s 86 anketiranci, pa nam je pokazala, da so ti najbolj navdušeni nad
degustacijo, povprečne ocene vseh aktivnosti ( npr. izdelovanje vil, pisanje na steno spominov,
okraševanje mafinov, izdelovanje štampiljk…) višje od ocene 3,7, kar je za nas zelo spodbuden
podatek. Tudi splošna ocena vseh aktivnosti, ki smo jih vključili v naš proizvod, je bila dobra, saj je bila
večina anketirancev (90 %) zadovoljnih s ponujenimi aktivnostmi. Glede na to, da smo za trţenje naše
poslovne zamisli prišli na idejo o slikanici za otroke nas je zanimalo, ali so slikanice našim
anketirancem všeč. Skoraj vsem anketirancev je bila naša ideja o slikanici všeč, in sicer 95%.
Opomba: Rezultati raziskave in intervjujev so podrobneje prikazani in razloţeni v prilogah št. 7 in 8.
4
4 OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA
Oblikovali smo integralni ali celotni turistični proizvod. Upoštevali smo priporočila, v zgodbarskem
priročniku. Pazili smo na to, da ima zgodbica trţenjski potencial, saj nameravamo z njo trţiti
destinacijo, znamenitosti in same produkte v povezavi z destinacijo. Zavedamo se da, je dober
produkt tisti, ki apelira na sanje, čustva saj turisti kupujejo zgodbe, na katerih sloni turistični produkt.
Pri zapisu zgodbe smo upoštevali, da zgodbica vsebuje vse 4 elemente zgodbe, in sicer: sporočilo,
konflikt, like in potek zgodbe. Hkrati smo še razmišljali na kašen način bomo zgodbico ponudili
potencialnim strankam, da jo bodo doţiveli. Otrokom bomo ponudili moţnost, da izrazijo in nagradijo
svoj čut za oblikovanje, saj bodo izdelovali vile in štampiljke, risali risbice in podobno. Poleg čuta za
ustvarjanje bomo pri otrocih uporabili še druge čute, in sicer okus(otroci bodo okušali različna sadja,
mlečne izdelke in druge domače dobrote) ter izdelovali mafine).
4.1
TRŢNI CILJI IN ZASNOVA PROJEKTA
Osnovni namen naše naloge je povečati obiskanost jame Vilenica, ki je med ljudmi iz širše okolice
malo poznana. Slovenija je turistična deţela, ki pa se kljub lepotam premalo trţi. Ţal so med turisti
poznani večji turistični kraji, predvsem Postojnska jama, veliko turističnih krajev, med njimi tudi jama
Vilenica, pa ostajajo neprepoznavnih.
Vilenico obiskujejo predvsem osnovnošolci, razkaţejo jim jo jamarji (prostovoljci) po predhodnem
dogovoru. Ţal v jami ni nihče zaposlen in zato se tudi jame ne trţi, kot bi se jo lahko. Osnovni cilj
našega projekta je narediti načrt trţenja s propagandnim materialom ter naše ideje, načrt trţenja,
zgibanke, reklamo, rezultate raziskave posredovati Občini Seţana in prostovoljcem, ki vodijo po jami
Vilenica. Menimo, da bi Občina Seţana to območje kraških pojavov morala začeti trţiti. Jama Vilenica
je v neposredni bliţini Lipice in povezava z Lipico bi bila idealna priloţnost za povečanje števila
turistov v naših krajih. Razmišljali smo tudi o pozicijskem geslu oziroma motu, s katerim bi privabljali
turiste, in se odločili za moto: “Ni ves svet nad nami in z nami, naraven lepote se skrivajo tudi pod
nami”. S tem sloganom ţelimo povedati, da se naravne lepote kot je jama Vilenica, skrivajo tudi v
podzemlju in da jih je vredno obiskati. Oblikovati nameravamo program namenjen različnim
segmentov potencialnih obiskovalcev, osredotočili pa se bomo predvsem na otroke in mladino, saj
ravno oni najbolj uţivajo v naravi. Naša ideja pa bi bila primerna tudi za šole in vrtce, ki bi otroke
pripeljali na enodnevno ekskurzijo.
4.2
NAČRTOVANA PROGRAMSKA STRUKTURA
Za izvedbo naše ideje bomo potrebovali:
- steno spominkov, na katero bomo obesili pobarvanke z motivom pomaranče, jame, vile,
deklice Marince, most, grad, vrata… Potrebovali pa bomo še flomastre, barvice in škarje;
- Štampiljke,za katere bomo potrebovali krompir, noţek, tempera barve in časopis;
- za izdelovanje vil palčko - raţnjič palčke, karton, volno različne barve, zobotrebce, različne
vrste blaga, flomastre, lepilo in škarje;
- pri iskanju pomaranče štiri plastične posodice, narezano pomarančo, narezano limono,
narezano jabolko in narezano mandarino ter najmanj dve ruti;
- za okraševanje vilinskih mafinov bomo potrebovali papir zeliščne barve, škarje, flomastre,
lepilo in mafine.
5
4.3
PREDSTAVITEV IDEJE
4.4 KRAJŠA PREDSTAVITEV ELEMENTOV NAŠE IDEJE
Naša ideja vsebuje razne aktivnosti, namenjene predvsem otrokom. Odraslim bomo v času obiska
oziroma v času čakanja na otroke ponudili kraško vino, mlečne izdelke domačih pridelovalcev in
slaščice pekarne Vesna iz okolice jame Vilenice.
Za otroke smo pripravili:
- Steno spominkov
Vsak otrok bo lahko na steni pustil svoje vtise o doţivljanju jame (otroci s pobarvankami ali z risbicami,
ostali pa s kakšno lepo mislijo).Skico stene spominkov najdete v prilogi številka 11.
- Pobarvanke na temo
Pomaranče, jama, kapniki, vile, deklica Marinka, 3 vile, vrata, starka, most, grad, moţ …Skice
pobarvank najdete v prilogi številka 12.
- Štampiljke
Vsak sodelujoči dobi polovico krompirja, nato si vreţe poljuben vzorček (zaţeljen na temo zgodbice),
ga pobarva in odtisne na papir oz. poljubno podlago.Iz odtisov štampiljk bodo lahko otroci sestavili tudi
zgodbico na temo jame. Sliko ene izmed štampiljk najdete v prilogi številka 13.
- Izdelovanje vil
Vsakemu otroku damo eno palčko, na katero prilepijo izrezan krogec iz kartona (glava) in dva
zobotrebca za roke. Nato izreţejo iz poljubnega blaga dva trikotnika za oblekico in prilepijo na palčko
na obeh straneh. Za lase si izberejo poljubno barvo volne in jih pritrdijo na glavo. Na koncu še narišejo
detajle na obrazu. Skico vile najdete v prilogi številka 14.
Iskanje pomaranče
Otroke razdelimo na več manjših skupin (odvisno od števila otrok). Vsakemu zveţemo oči z rutko,
pred njeno postavimo štiri plastične kroţničke. V prvem kroţničku je narezana pomaranča, v drugem
je jabolko, tretjem limona in četrtem mandarina. Vsak otrok okuša vsako sadje, ki je v kroţničku in
potem pove, v katerem je pomaranča. Zmagovalec je tisti, ki je pravilno ugotovi.
- Okraševanje vilinskih mafinov
Udeleţeni izreţejo iz papirja poljubne barve vilo (lahko po šabloni) in jo zalepijo na papirček ţe
narejenih mafinov.
Moţen način okrasitve najdete v prilogi številka 15.
6
4.5 UMESTITEV PREDSTAVLJENE IDEJE V SEDANJI PROSTOR IN ČAS
Enodnevni izlet bi izvedli v jami Vilenica in njeni okolici. Obiskovalce bi razdelili v skupine po 15 oseb.
Obiskovalce (otroke) bi najprej popeljali na ogled jame, nato pa bi z njimi izvajali različne aktivnosti
pred jamo Vilenica, kot je izdelovanje vil, lov na pomaranče, okraševanje mafinov, barvanje
pobarvank, izdelovanje štampiljk in okraševanje stene spominkov. Pri izvajanju otroških aktivnosti bi
lahko sodelovali tudi starši. Med aktivnostmi bodo otroci tudi kosili. Odrasli bi se med aktivnostmi za
otroke zabavali na stojnicah, na katerih bodo kraški kmetje in obrtniki predstavljali svoje izdelke.
4.6 RAZČLENITEV PREDSTAVLJENE IDEJE IN OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA
PROIZVODA
Turistični proizvod je torej enodnevno preţivljanje časa v naravnem kraškem okolju. Poleg raznih
aktivnosti bomo v turistični proizvod vključili ogled jame.
DAN BO POTEKAL:
10.00 → ogled jame po skupinah po 15 obiskovalcev. Po končanem eno urnem ogledu sledi 20
minutna predstava o deklici Marinki in vilah, ki naj bi ţivele v tej jami in po katerih so poimenovali
jamo. Potekala bo v plesni dvorani, ki se nahaja v jami Vilenici. Liki, ki bi nastopali v igri so opisani v
prilogi št.9.
11.30 – 13.00 → otroci bi se zbrali pred jamo in izdelovali vile. (Prej zaigrana igrica bi bila za njih
velika motivacija.)
Vsakemu otroku damo eno palčko na katero prilepijo izrezan krogec iz kartona (glava) in dva
zobotrebca za roke. Nato izreţejo iz poljubnega blaga dva trikotnika za oblekico in ju prilepijo na
palčko na obeh straneh. Za lase si izberejo poljubno barvo volne, in jih pritrdijo na glavo. Na koncu še
narišejo detajle na obrazu.
S tem ţelimo otroke spodbuditi k ustvarjanju in izraţanju svoje domišljije.
13.00 - 14.00 → kosilo
14.00 – 15.00 → lov na pomaranče
Otroke razdelimo na več manjših skupin (odvisno od števila otrok). Vsakemu zveţemo oči z rutko,
pred njih nastavimo štiri plastične kroţničke. V prvem kroţničku je narezana pomaranča, v drugem je
jabolko, tretjem limona in četrtem mandarina. Vsak posameznik okuša sadje, ki je v kroţničku, in
potem pove, v katerem je pomaranča. Zmagovalec je tisti, ki pravilno ugotovi.
15.00 - 16.00 → okraševanje mafinov
Na mizo bomo postavili različne okrasne elemente Udeleţeni izreţejo iz papirja poljubne barve vilo
(lahko po šabloni) in jo zalepijo na papirček ţe narejenih mafinov.
16.00 - 17.30 → barvanje pobarvank, izdelovanje štampilk in okraševanje stene spominkov
Otroci bodo s svojo ustvarjalnostjo pobarvali pobarvanke in izrezovali štampiljke iz krompirja, ki jih
bodo odtisnili na papir. Te bodo obesili na steno spominkov, ki bo postavljena pred jamo.
7
NAČINI TRŢENJA TURISTIČNEGA PROIZVODA
4.7
Za zadovoljitev potreb obiskovalcev smo temeljito načrtovali oz. oblikovali vse sestavine trţenjskega
spleta.

IZDELEK OZ. STORITEV – PRODUCT (P1) :
Naš turistični proizvod se nanaša na jamo Vilenica. Pri oblikovanju proizvoda smo se osredotočili na
segment otrok in njihovih staršev.

CENA – PRICE (P2) :
Cene bomo oblikovali glede na stroške. Pri oblikovanju ideje, smo teţili k čim niţjim stroškom, tako da
bo cena našega proizvoda bo dosegljiva za vsak ţep.

DISTRIBUCIJA – PLACE OF DISTRIBUTION (P3) :
Glede na to, da so naše potencialne stranke mladi, bomo uporabili neposredne prodajne poti, saj
bomo naše storitve predstavili vrtcem in osnovnim šolam ter raznim društvom. Pri predstavitvi bomo
imeli s seboj ponudbo, zgibanke in kataloge. Vrtce, šole in društva bomo obiskali osebno, ostalim
potencialnim strankam kot so druţine z otroki, pa bomo ponudbo poslali preko interneta. Oglaševali v
občinskih bomo tudi glasilih. Ponudbo bomo poslali tudi na turistično informacijski center Seţano.

PROMOCIJA – PROMOTION (P4):
Za boljšo prepoznavnost jame Vilenica in njene okolice smo uporabili naslednje metode trţnega
komuniciranja:
1.
Pri pospeševanju prodaje smo se odločili za več moţnosti. Cene druţinskih vstopnic
bi bile niţje, naredili bi kartonček zvestobe in bi vsak obisk ţigosali ter delili razne popuste.
2.
Odločili smo se, da našo idejo oglašujemo na plakatih, z videoposnetkom, na
druţabnih omreţjih, v občinskih glasilih in z osebnim stikom. V ta namen bomo izdelali
tiskane letake (priloga številka 5) in promocijski spot. Za potrebe oglaševanja imamo ţe
narejen razpoznaven logotip, ki ga bomo uporabili v vseh načinih naše promocije. Glede na to,
da je naš moto “Ni ves svet nad nami in z nami, naravne lepote se skrivajo tudi pod nam”, smo
naredili logotip, ki prikazuje tudi lepote narave pod nami. V tem primeru jama Vilenica.
3.
Glavna točka našega loga je deklica Marinka s tremi pomarančami. Izbrali smo ga
zato, ker je deklica primerna tako za naše najmlajše kot tudi za starejše, ki so se pripravljeni
spustiti v svet doţivetij.
4.
Glede na to, da je pomen neposrednega trţenja iz leta v leto vedno večji, se nam je
zdelo primerno, da izdelamo zgibanke ( glej prilogo številka 5), ki jih bomo razdelili med
otroke v vrtcih in šolah, prav tako pa jih bomo pošiljali preko elektronske pošte. Oglaševali
bomo tudi na spletni strani Facebook. Glej priloga št. 10.

ČLOVEŠKI VIRI – PEOPLE (P5) :
Našim obiskovalcem ţelimo zagotoviti primerno usposobljene, prijazne in komunikativne ljudi. Glede
na to, da bomo po izobrazb aranţerji in ţe sedaj veliko delamo za otroke in z otroki, menimo, da smo
ravno mi zelo usposobljeni za oblikovanje ideje in za njeno izvedbo. Ker pri iskanju zaposlitve štejejo
predvsem izkušnje, bi bili pripravljeni na začetku nuditi naše storitve brezplačno, saj bi si tako
zagotovili priporočila.
8

ORGANIZACIJA − PROCESS (P6):
Zavedamo se, da je pri sami izvedbo storitve zelo pomembno usklajeno delovanje, ki ne dopušča
napak in zamud. Zato menimo, da morajo biti izvajalci storitve primerno usposobljeni (imeti morajo
čut za otroke in sicer ne samo za vodenje otrok, temveč tudi za kreiranje in ustvarjanje), morajo med
sabo dobro sodelovati in graditi na odnosih.

FIZIČNI DOKAZI – PHYSICAL EVIDENCE (P7):
Ker so storitve neotipljive, bomo na naše potencialne stranke vplivali pri sprejemanju odločitve s
pomočjo fizičnih dokazov, ki jim bomo posvetili veliko pozornost. Pazili bomo, da bomo imeli vedno
urejen in sveţ oglaševalski material, urejeno spletno stran, urejen mapo s slikami naših aktivnosti, ki bi
si jih udeleţenci lahko ogledali. Pazili bomo tudi na videz in urejenost animatorjev, na koncu aktivnosti
prosili udeleţence, da zapišejo mnenje v knjigo pohval ali pritoţb.
9
4.8 KALKULACIJA ENODNEVNEGA IZLETA
V ceno so vključeni naslednji stroški: voden ogled jame, udeleţba pri otroški ustvarjalni dejavnosti,
pripomočki, ki jih bodo potrebovali pri igrah (blago, volna, krompir, barve, lepilo, škarje, sadje,
zobotrebci, raţnjič palčke).
Opomba: Vse cene v ceniku vključujejo DDV.
Prehrana na dan(9,5 %
DDV)
5€
Kosilo:
Razni prigrizki z vključenim
(9,5) % DDV
1,5 € na osebo
Pripomočki pri igrah in
delavnicah (22 % DDV)
3€
Različni spominki
1€ - 3€
Ogled jame za:
osnovnošolce in invalide
3€
srednješolce
4€
odrasle
5€
upokojence
4€
10
5 SKLEPNI DEL
Tema letošnjega projekta nam je zelo všeč, saj smo aranţerji zelo povezani z otroki in ravno letos smo
za njih za dedka mraza naredili pravljično deţelo iz risanke Frozen (Ledeno kraljestvo) (naše
reference si lahko ogledate v prilogi številka 16). Ob kreiranju projekta smo izjemno uţivali, saj smo
tokrat prvič pridobili znanega naročnika, jamo Vilenica. Veseli nas, da smo se lahko na tak način
povezali z Občino Seţana, jamarskim klubom Seţana, s turističnim centrom, s prebivalci Seţane in
mnogimi drugimi v skupnem cilju, da pripomoremo k povečanju turistične ponudbe Občine Seţana in
privabimo ljudi v jamo Vilenica.
11
6 VIRI IN LITERATURA
http://www.vilenica.com/
http://sl.wikipedia.org/wiki/Vilenica
intervju: Jordan Guštin, TIC Seţana, Robert Strašin, slaščičarna Vesna
http://www.slovenia.info/si/si/naravne-znamenitosti-jame/JamaVilenica.htm?naravne_znamenitosti_jame=9418&lng=1
knjige - KRAS: pokrajina, ţivljenje, ljudje (Ljubljana: Zaloţbe ZRC, ZRC, SAZU, 1999., str. 83.)
6.1
VIRI SLIK
Lastni viri
PRILOGE
PRILOGA 1: Slike ogleda jame Vilenica
PRILOGA 2: Povzetek naloge v slovenskem in angleškem jeziku
PRILOGA 3: Seznam sodelujočih dijakov
PRILOGA 4: Recept za vilinski mafin
PRILOGA 5: Publikacija
PRILOGA 6: Terminski plan
PRILOGA 7: Intervjuji
PRILOGA 8: Rezultati ankete
PRILOGA 9: Legenda o jami Vilenici
PRILOGA 10: Facebook-ova spletna stran o jami Vilenici
PRILOGA 11: Skica stene spominkov
PRILOGA 12: Skica ene izmed pobarvank
PRILOGA 13: Skica štampiljke
PRILOGA 14: Slika narejene vile
PRILOGA 15: Načini okrasitve mafinov
PRILOGA 16: Šolska zimska dekoracija na temo Frozen (Ledeno kraljestvo)
12
Priloga št. 1 - Slike ogleda jame Vilenica
Slika1: Pred vhodom v jamo (na sliki so prikazani energetski kamni)
Slika 2: Vhod v jamo
Slika 3: Notranjost jame
Slika 4: Notranjost jame
Slika 5: Notranjost jame
Slika 6: Izhod iz jame
Priloga št. 2 - Povzetek naloge v slovenskem in angleškem jeziku
POVZETEK
V projektni nalogi Jama Vilenica ţelimo z novim atraktivnim in zanimivim turističnim produktom
povečati turistično ponudbo jamein s tem Občine Seţana ter širši javnosti pokazati lepote
podzemnega kraškega sveta in Krasa. Glede na to, da je jama Vilenica premalo obiskana, kljub lepoti,
smo se odločili pomočjo pravljice o jami oblikovati turistični proizvod, namenjen širši populaciji. Naš
proizvod je primeren za najmlajše, osnovnošolce, za druţine z otroki in za vse, ki ţelijo preţiveti z
nami pravljičen dan. Ţelimo pa si, da bi lahko jamo Vilenico obiskali tudi mlajši ali pa starejši od nas,
zato je predstavljen turistični proizvod primeren tudi za tabornike, predšolske otroke in vse šole, saj bi
lahko dijake in šolarje pripeljali na druţboslovne in naravoslovne ekskurzije. Pri oblikovanju
turističnega proizvoda smo upoštevali rezultate raziskave opravljenih anket, intervjujev in mnenja
občanov. V turistični proizvod smo vključili zgodovinske in geografske značilnosti jame. Menimo, da je
naš turistični proizvod kot nalašč za vse mlade, ki si ţelijo vrniti nazaj k naravi.
Ključne besede: Jama Vilenica, otroci, narava
ABSTRACT
In our project caveVilenica we wish to increase touristic offer Vilenica and community Seţana with
new attractive and interesting product, as well as show the beauty of nature of Kras and local district to
general public. Regarding the problem that youths don't spend enough time in nature and too much
time behind computers, we decided to dedicate this project especially to them, because they've
completely lost touch with nature because of modern technology. We wish that as well as younger
children and older ones could visit caveVilenica. That's why this project is suitable for scouts,
preschoolers and all schools, which could bring pupils to sport, social and natural excursions. For
developing this kind of tourist attraction we've considered results of questionnaires, interviews, opinion
of local of caveVilenica and included historical and geographic characteristics of the area. We believe
that our tourists‟ product is perfect for all youths that want to connect back with nature.
Key word: caveVilenica, Kras, youths, project, school, attraction
Priloga št. 3 – seznam sodelujočih dijakov
Naziv šole
ŠC Srečka Kosovela
Seţana
ŠC Srečka Kosovela
Seţana
ŠC Srečka Kosovela
Seţana
ŠC Srečka Kosovela
Seţana
ŠC Srečka Kosovela
Seţana
ŠC Srečka Kosovela
Seţana
ŠC Srečka Kosovela
Seţana
Ime in priimek
dijaka/študenta
Tina Gliha
Nika B. Jakac
3.ART
Kraj stalnega
bivališča
Postojna,
Slovenija
Koper, Slovenija
Kim Furlan
3.ART
Branik, Slovenija
1997
Tim Küssel
3.ART
1997
Ines Pahor
3. ART
Rebeka Rehar
3.ART
Ana Fink
3.ART
Seţana,
Slovenija
Seţana,
Slovenija
Vipava,
Slovenija
Izola, Slovenija
Razred/letnik
3.ART
Letnica
rojstva
1997
1997
1997
1997
1997
Priloga št. 4 - Recept za vilinski mafin
Sestavine:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
250g moke
125 g masla
2 ţlički pecilnega praška
200g sladkorja
2 vrečke vanilijevega sladkorja
3 jajca
pomarančna lupina (naribana)
200g jogurta
1 dl pomarančnega soka
½ ţličke sode bikarbone
ščepec soli
Priprava:
Maslo in sladkor na majhnem ognju umešamo. V to zmes dodamo jajca, pomarančni sok in jogurt. V
drugo skledo damo še moko, pecilni prašek, vanilijev sladkor, sodo bikarbono ter naribano
pomarančno lupino. Nato obe masi zmešamo skupaj. Maso nadevamo v pomaščen pekač za mafine.
Pečemo na 180 °C pribliţno 25 minut.
Priloga št. 5 –Publikacija
Priloga št. 6 – Terminski plan
Aktivnost
Zbiranje
ideje
Zbiranje
podatkov
informacij
Izdelava
programa
Izdelava
reklamnega
materiala
Priprava
predstavitve
Obisk šol in
predstavitev
naše
ponudbe
Realizacija
projekta
September
2014
Oktober
2014
November
2014
December
2014
Januar
2015
Priloga št. 7 – intervjuji
INTERVJU Z PREDSTAVNIKOM JAMARSKEGA DRUŠTVA SEŢANA – JORDANOM GUSTINOM
A: Dober dan, gospod Guštin.
B: Pozdravljeni!
A: Smo dijaki 3. letnika aranţerske šole Seţana in smo si prišli ogledat jamo Vilenica ter se seznanit z
vašim trţenjem jame.
1. Ker vemo, da je o jami Vilenici veliko zgodbic, nas zanima, katero vi uporabljate.
B: Mi ne uporabljamo nobene zgodbice, samo omenimo, da je jama dobila ime po dobrih vilah.
A: 2. Ali imate v ponudbi tudi kakšne spominke?
B: Smo jih imeli, a smo jih opustili zaradi slabe prodaje.
A: 3. Ali poleg ogleda jame ponujate še kakšne druge dejavnosti?
B: V času prireditve Vilenica in Mlada Vilenica ter za druge prireditve in posebne dogodke (po
dogovoru).
A:4. Kako je društvo organizirano? Imate stalno zaposlene in koliko?
B: Včasih smo imeli eno zaposleno, a zaradi malo “prometa” smo sedaj v društvu samo prostovoljni
jamarji.
A:5. Izbrali smo si vašo jamo, ker nas je pritegnila zgodbica o vilah, ki so ţivele v jami. Na podlagi te
zgodbice smo začeli razmišljati, kako bi privabili čim več obiskovalce. V mislih smo imeli, da bi čim več
ljudi seznanili s to zgodbico. Zato bi radi:
● spet vpeljali nazaj spominke
● izvedli delavnice za otroke
● med ogledom jame pripovedovali o tej zgodbici, saj bi vzbudila večje zanimanje turistov, še
posebej otroke,
● predstava o zgodbici (plesna dvorana),
● prodaja bi kraške domače proizvode.
Ali bi kakšno od naših idej izvedli?
B: Vaše ideje se mi zdijo zanimive, saj bi s tem pritegnili veliko turistov. Vaše zamisli bomo poskušali
izvesti. Kasneje se bomo odločili, katere ideje so izvedljive in zanimive. Predstava o zgodbici pa bi
lahko potekala v dvorani jame v času enodnevne prireditve.
A: Povsem se strinjamo z vašim razmišljanjem, poskusili se bomo čim bolj potruditi, da bo čim več
zanimanja za ogled jame. Za enkrat se vam zahvaljujemo za vašo pomoč in vaš čas. Upamo, da
bomo ostali v stikih in da vam bo naš izdelek všeč.
B: Hvala vam, da ste si izbrali našo jamo, in srečno!
INTERVJUJI S KRAŠKIMI PODJETNIKI
Gospod Slavko Umek –vinarje bil navdušen, ko smo ga povprašali, če bi sodeloval z nami.
Pripravljen je svoje izdelke „‟poslati v svet‟‟. Staršem bi po ogledu jame, ponudili kozarec terana
pripravljenega pri gospodu Slavku Umeku. V prodaji ima tudi domače sokove, ki so primerni za otroke.
Naslov: Kriţ 170, 6210 Seţana
Kontakt: 05 764 11 95, 040 742 987
Slaščičarna Vesna
Slaščičarna Vesna se nahaja ob glavni cesti Lokev–Seţana in se ponaša kar s petnajstletno tradicijo.
Ponujajo široko izbiro vseh vrst sveţih slaščic, drobnega peciva, potic, breskvic … Pri njih lahko
naročite torte različnih okusov in oblik za svečane trenutke, kot so krst, obhajilo, birma, poroka, rojstni
dnevi. Nudijo tudi napitke, poleti pa sladoled, ki ga pripravijo sami.
Slaščičarki Janji Rebec Kolenc smo predstavili naš projekt. Zdel se ji je zanimiv, ker podpira delo z
mladimi. Bila bi pripravljena sodelovati z nami in predstaviti svoje izdelke skupaj z jamo Vilenica.
Naslov: Lokev 4, 6219, Lokev
Kontakt:05 767 00 85
Robert Škapin - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
V popoldanskih prostih urah se ukvarja z izdelovanjem domačih mlečnih izdelkov. Prideluje kravje
mleko, domači kraški sir in jogurte.
Povedal nam je, da je tudi on pripravljen sodelovati z nami, še posebej zato, ker smo mladi in si ţelimo
delati promocijo Slovenije oziroma jame Vilenica. Pred jamo Vilenica, bi postavili njegovo stojnico in
na njej njegove domače sirne izdelke. Otroci imajo radi mleko in mlečne izdelke, zato bi otroke in
odrasle mlečni izdelki ob prihodu iz jame pozitivno presenetili in bi se z njimi malo okrepčali. Izdelki bi
bi bili tudi v prodaji.
Naslov:Sela 12, 6210 Seţana
Kontakt:031 228 096
INTERVJU S TURISTIČNO INFORMATIVNIM CENTROM V SEŢANI
V sredo 15. 10.2014 smo obiskali TIC in zaposlene povprašali o turistični ponudbi jame Vilenica.
Povedali so nam da v ponudbi nimajo ničesar razen zloţenk. Prodajajo razne kraške dobrote in
izdelke domačih kmetov in pridelovalcev, ki pa niso v povezavi z jamo. Povedali so nam da, bi bilo
smiselno pospešiti promocijo jame Vilenica, saj je zelo lepa in atraktivna za ogled. V jami delajo
prostovoljci, zato nimajo sredstev za izdelavo promocijskega materiala. Bili so veseli, ko smo jim
ponudili sodelovanje, saj tudi oni menijo, da bi bilo prav tako lepo jamo promovirati po Sloveniji
oziroma po svetu.
Priloga št. 8 – Rezultati ankete
Ali ste ţe obiskali jamo Vilenico?
Graf št.1: Ali ste že obiskali jamo Vilenica?
Iz grafa je razvidno, da je obiskovalk in obiskovalcev jame pribliţno 50%.
Graf št. 2: Ali ste že obiskali jamo Vilenica?
(Deljeno glede starosti ankentirancev).
Iz grafa je razvidno, da so jamo Vilenica obiskali predvsem odrasli anketiranci v starostni skupini od 16
do 22 let in med 37 in 43 let. Največ anketirancev, je bilo starih nad 43 let, tisti, ki pa je niso obiskali,
pa so stari med 9 - 15 let.
3. Poznate zgodbico, ki pripoveduje kako je nastala jama Vilenica?
Graf št. 3: Ali poznate zgodbo o jami Vilenica.
Iz grafa je razvidno, da kar ¾ anketirancev še ni slišalo za zgodbo o jami Vilenici.
Graf št. 4: Ali poznate zgodbo o jami Vilenica?
(Deljeno glede starosti ankentirancev).
Kot vidimo, največ anketirancev ne pozna zgodbe o jami Vilenica, najmanj pa zgodbico poznajo ravno
najmlajši. Največ anketirancev, ki pa zgodbo poznajo, so starih nad 43 let. Torej so zgodbice o jami
začele z leti izgubljati na pomenu, saj jih mladi ne poznajo. Ideja, da preoblikujemo turistični produkt s
pomočjo pravljice, se nam zdi zelo dobra,saj bomo tako med potencialnimiobiskovalci pridobili nov
trţni segment.
Povprečne ocene naših aktivnosti
Graf št. 5: Povprečna ocena naših aktivnosti
Anketirance smo prosili za oceno naših aktivnosti. Vse aktivnosti so ocenili z višjo oceno od 3,7 saj je
najniţja povprečna ocena, za barvanje pobarvank, to je 3.7. Visoko oceno nad 4,1 oziroma 4,2 pa so
dobile aktivnosti sodelovanje v gledališki predstavi, izdelovanje vilinskih mafinov in degustacije.
Se vam zdijo ponujene dejavnosti same po sebi zanimive?
Graf št. 6: Se vam zdijo ponujene dejavnosti same po sebi zanimive?
Ker 90% anketirancev se naše dejavnosti zdijo zanimivo.
Graf št. 7: Se vam zdijo ponujene dejavnosti same po sebi zanimive.
(Deljeno glede starosti ankentirancev)
Iz grafa je razvidno, da se večini anketirancev ponujene aktivnosti zdijo zanimive ne glede na starost.
Ali bi se udeleţili katere izmed zgoraj navedenih dejavnosti?
Graf št. 8: Ali bi se udeležili katere izmed zgoraj navedenih dejavnosti?
Kar ¾ oziroma 78% anketirancev bi se udeleţilo naših dejavnosti, kar je za nas zelo spodbuden
podatek.
Graf št. 9: Ali bi se udeležili katere izmed zgoraj navedenih dejavnosti?
(Deljeno glede starosti ankentirancev.)
Pri tem odgovoru starost ni posebej vplivala na odločitev o udeleţbi na naših aktivnostih, je pa
zanimivo, da se kar nekaj mladih teh aktivnosti ne bi udeleţilo, saj se počutijo verjetno ţe odrasle, bi
sepa naših aktivnosti udeleţili vsi anketiranci starejši od 37 let. Verjetno imajo doma majhne otroke in
se jim naša ideja zdi primerna za sprostitev.
Ali menite, da bi bila knjigica, ki bi jo mi napisali o jami Vilenica na temo pravljice, zanimiva za otroke?
Graf št. 10: Struktura anketirancev glede otroške slikanice.
Iz grafa je razvidno, da jekar 95 % anketirancev menilo, da bi bila knjigica o jami Vilenica na temo
pravljice zanimiva za otroke
Zadnje vprašanje je bilo sestavljeno iz trditev in ocen. Anketiranci so morali obkroţiti številko pred
trditvijo, ki se jim je zdela najbolj primerna: 1 - se ne strinjam; 2 - delno se strinjam; 3 - popolnoma se
strinjam. Dobili smo naslednje ocene:
Graf št. 11: Povprečna ocena glede všečnosti predlaganih sloganov.
Ankentirancem smo ponudili tudi odprta vprašanja.
Najprej so odgovarjali zakaj so ali niso obiskali jame Vilenica.
Nato pa so lahko zapisali morebitne ţelje in ideje, ki so jim všeč in ki bi se jih udeleţili.
Graf št. 12:
Iz grafa je razvidno, da je skoraj 70 % ankentirancev obiskalo jamo Vilenica kot spremljevalec oz.
udeleţenec šolskega izleta ali izleta z šolo, samo slaba četrtina se je odločila obiskati jamo kot
druţinski izlet in 8% anketirancev je obiskalo jamo, ker je to za njih najbliţja jama.
Graf št. 13:
Iz grafa je razvidno, da 45% ankentirancev ni obiskalo jame Vilenica, ker ni bilo časa, spremstva ali
prevoza.
Na drugo odprto vprašanje, kjer smo anketirance povprašali o morebitnih ţeljah in idejahso
odgovarjali s svojimi predlogi.
Predlagali so:
-vključitev več narave v projekt,
-dejavnost v jami za otroke in odrasle »za dobre oči« (iskanje podob, ki jih je narava pustila v kamnu),
-predstavitev in delavnica o ţivljenju v jami (ţivalih…),
-tabla ţelja, vtisov, misli pred vhodom v jamo,
-organizirana učna pot po jami (ponujeno okoliškim šolam),
-izdelovanje jame (maketa) iz različnih materialov (karton, das masa…),
-kratek film o jami na začetku ogleda,darila, srečelov, kviz, nastop folklornih skupin
Priloga št. 9 – Legenda o jami Vilenica
Na Krasu je velika vas, pravijo ji Lokev. Na koncu vasi stoji stara hiša, ki je Jergičeva. V njen sta bivali
deklica Marinca in njena mama, bili sta zelo povezani.
Nekega dne sta odšli na jaso past ţivino v bliţino jame Vilenica. V Vilenici so stanovale vile, rojenice
in sojenice. Ko sta se utrudili, je mati poklicala svojo hčer, in odpravili sta se domov skuhat večerjo.
Med potjo sta zagledali lipo, ki je bila takrat večja kakor ta, ki stoji danes pred lokavsko cerkvijo.
zraven so stale tri prelepe zlate vile z dolgimi lasmi. Materi so ukazale, da drugo leto pripelje svojo
hčer prav na to mesto, da bo njihova. obupana mama je vedel a, da mora vile ubogati drugače ji bi iz
maščevanja poţgale hišo ali umorile človeka, saj znajo čarati.
Ko je preteklo leto, je mati peljala Marinco na določeno mesto, kjer jo je izročilavilam. Odpeljale so jo v
jamo Vilenica, ki je bila takrat v notranjosti prav lepo urejena pozlačena palača. V jami se Marinci ni
lepo godilo, kajti morala je opravljati vsa gospodinjska dela in pogrešala je svojo mati. Vile so opazile,
da jih Marinca ne mara in zato so jo začele sovraţiti. Sklenile so, da jo bodo pogubile. Naslednje jutro
so jo peljale iz jame na bliţnji griček pod krajem, kjer danes stoji vas Preloţe. Na njem stal grad, v
katerem je stanovala starka,ki ji je je morala vzeti tri pomaranče in jih prinesti v jamo. Med potjo je
srečala dobrodušnega starca, ki ji je dal ţeblje, steklenico olja, košček kruha, metlo in vrv, ter se sama
napotila po poti naprej. Pred gradom je bil velik jarek in čezenj je drţal star most. Deklica je vzela
ţeblje in ga popravila, da je lahko prišla do ţeleznih vrat, ki so bila vsa zarjavela. Namazala jih je z
oljem in vstopila. Za vrati so deklico napadli psi, hitro je pograbila kos kruha in jim ga vrgla. Ko je prišla
do velikega dvorišča, je zagledala staro ţelo, ki je s krilom pometala tla, in ji dala metlo. Potem je šla
do vodnjaka, iz katerega je druga ţena s potrganimi bekami zajemala vodo iz vodnjaka. Marinca
vzame vedro in ji ga poda. Napotila se je po stopnišču do sobane, v kateri je zagledala napol spečo,
starko o kateri so ji vile govorile. Marinca je na zlatem kroţniku zagledala tri pomaranče. Naglo jih je
pograbila in zbeţala. Toda starka jo je opazila in odšepala za njo. Pri vodnjaku ţeni ukaţe, naj deklico
ustavi, ta pa ji odvrne, da ne more, saj ji je dala vedro. Ko je prišla do ţene, ki pometa, ji je starka
zavpila, naj jo ustavi, ta pa ji je odvrnila, da tega ne bo, storila saj ji je dala metlo. Ţe je bila deklica pri
psih in je starka, zakričala naj jo raztrgajo, pa so zalajali, da je ne bodo, saj jih je deklica nasitila.
Marinca je odhitela do vrat ko starka na ves glas zacvili vratom naj se zaprejo in jo zmastijo, toda vrata
se ne zaprejo, saj jih je prej očistila. Ţe je bila na mostu, a ta tudi ni ubogal starke, saj ga je deklici
popravila. Starka poti ni mogla nadaljevati in Marinca je bila rešena. Odšla je v Vilenico in pokazala
vilam tri pomaranče. Niso se mogle dovolj načuditi, kako se ji je uspelo rešiti, saj je prva prišla ţiva iz
gradu. Za plačilo so jo spustile nazaj domov k mami.
Ključni elementi:
1. sporočilo
2. konflikt oz. zaplet zgodbe
3. sredina zgodbe
4. vrhunec zgodbe
5. preobrat
6. rešitev in zaključek
7. liki
1. Sporočilo zgodbe:
● Dobrota in prijaznost premagata zlo.
2. Konflikt:
● Mama mora hčerko predati vilam.
3. Sredina zgodbe:
● Dekličina pot do gradu in prebijanje do starkine sobane.
4. Vrhunec zgodbe:
● Deklica vzame tri pomaranče.
5. Preobrat:
● Ko deklica beţi iz gradu starke nobeden ne posluša, saj je bila do njih kruta, deklica pa jim je
ob prihodu v grad pomagala.
6. Rešitev in zaključek:
● Presenečene vile deklici, ki ji je uspelo priti iz gradu, izpolnijo ţeljo, in jo pošljejo domov k
mami.
Liki:
●
●
●
●
●
Marinka: prijazna, iznajdljiva, marljiva, ţalostna, prebrisana,
Marinkina mama: ţalostna in obupana
Vile:Na začetku so Marinko izkoriščale za gospodinjska dela, po uspešnem preizkusu pa so jo
nagradile in se je lahko vrnila domov k mami.
Starec: dobrodušen in radodaren
Starka: Ni se zmenila za svoje osebje, bila je kruta, na koncu pa razočarana, ker so ji vsi
“obrnili hrbet”.
Priloga št. 10 - Facebook-ova spletna stran o jami Vilenici
Priloga št. 11 - skica stene spominkov
Priloga št. 12 - Skice pobarvank (vrata, kapniki, pomaranča)
Priloga št. 13 - Slika štampiljke
Priloga št. 14 - Slika narejene vile
Priloga št. 15 - Načini okrasitve mafinov
Priloga št. 16 - Šolska zimska dekoracija na temo Frozen (Ledeno kraljestvo)