predstavitev_Jasmina Selko

Prispevek na Uvodnem
izobraževanju – predstavitev
projektnega dela (primeri dobre
prakse)
Avtorica: Jasmina Selko, prof. raz. pouka
OŠ Stična, matična šola
november 2010
1. UVOD
•
OŠ Stična se nahaja v Ivančni Gorici. Po številu učencev je največja
šola v Sloveniji in ima šest podružničnih šol. Stara je le nekaj let in
stoji na majhnem hribčku, obdana s polji, travniki in gozdovi, zato s
pravim mestnim vrvežem, številnimi križišči in semaforji (še)
nimamo opravka. Nas pa do šole pelje ena najbolj prometnih poti v
našem kraju. Vse naše učence k pouku vsakodnevno pripeljejo starši
z avtomobili.
2. CILJI
Ob začetku projekta sva si z vzgojiteljico zastavili cilje, v katerih bi učenci
spoznali namen in pomen različnih otroških avtosedežev.
Pri učencih sva predvsem želeli:
• na različne načine (glej poglavje Metode dela) vzpostaviti pozitivno vzpodbudo za
pravilno uporabo otroških sedežev in varnostnih pasov med vožnjo v
avtomobilu.
Ti cilji so se nama osebno zdeli najpomembnejši, saj je varnost otrok na
prvem mestu. Po pričevanjih otrok jih kar nekaj izmed njih v avtomobilih
niti ni imelo otroških avtosedežev, češ »da so že veliki«, kar naju je izjemno
presenetilo. Presenetilo pa naju je tudi to, da veliko učencev našega
razreda tudi ni redno nosilo rumenih rutic.
Zato sva si zadali tudi cilj, da starše o tem obvestiva in obenem poskušava
narediti še nekaj več za varnost naših učencev v prometu.
3. METODE DELA
Z načrtovanimi aktivnostmi sva želeli na nevsiljiv in otrokom zanimiv,
konkreten način doseči zastavljene cilje. Podajam nekaj primerov aktivnosti:
• pogovor in opozorilo o tem, kaj lahko učenci sami storijo za večjo varnost v
•
•
prometu,
seznanitev s projektom in likom Pasavčka,
v različnih enciklopedijah in na internetu so učenci pobrskali za živalico
pasavec,
- krajše predavanje v Powerpoint projekciji na temo prometnih znakov,
- izdelovanje prometnih znakov s poudarkom na prometnih znakih za pešce,
- zbiranje žigov z motivom Pasavčka (najprej na kartončku, nato v
razpredelnici),
- uporaba lika Pasavček pri vseh šolskih predmetih,
- prosta igra s prometnimi znaki in avtomobili med odmori na tepihu s cesto,
- konkretna aktivnost: varno prečkanje ceste,
- obisk policista in pogovor z njim; srečanje policista s starši učencev,
- izdelava razrednega kotička s Pasavčkom,
- redno nošenje rumenih rutic in namestitev otroških avtosedežev v
avtomobile,
- naučiti se pesmico o Pasavčku in ples,
- barvanje pobarvanke z likom Pasavčka; izdelava Pasavčka
kopitljačka,
- pisanje pesmi, risanje na temo projekta, izdelava Pasavčka pri
likovni vzgoji…
4. SODELUJOČI V PROJEKTU
Skupaj s sodelavko sva sodelovali:
• s še ostalimi učiteljicami s podružničnih šol,
• z učiteljico računalništva na naši šoli,
• z našo koordinatorko projekta Matejo Jere – Grmek,
• s knjižničarko na šoli,
• z občinskim svetom za preventivo v cestnem prometu,
• s policisti našega okoliša,
• z zdravstvenim osebjem Zdravstvenega doma Ivančna
Gorica,
• s starši naših učencev…
5. UPORABLJEN MATERIAL in
PRIPOMOČKI
• Uporabili sva prejeti promo material (pobarvanka,
kopitljaček, lonček za pisala, žig, tatooji, letaki, kazalka, merilo
višine otrok…), rumene rutke, avtosedeže, različne
enciklopedije in knjige na temo prometa, učbenik in
delovni zvezek za spoznavanje okolja, diaprojektor,
karton, lesene paličice in plastelin za izdelavo prometnih
znakov, učna lista s Pasavčkom pri matematiki,
kartončke s Pasavčkom pri športni vzgoji, baloni, papir,
lepilo iz moke (izdelava Pasavčka pri likovni vzgoji), tepih
s cesto, avtomobilčke, sestavljanka Pasavček, spletna
stran SPVCP, didaktični program Raziskujem v prometu…
6. VIRI in LITERATURA
• Borštnar, S., Rok-Simon, M., Žlender, B. (2004). Preprečujmo poškodbe pri
otrocih. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje RS.
• Fištrovič, J. (1990). Na kolesih in krilih. Murska Sobota: Pomurska založba.
• Honigsfield, M. (1992). Velika ilustrirana otroška enciklopedija. Ljubljana: MK.
• John, T. (1978). Velika knjiga o živalih. Ljubljana: Mladinska knjiga.
• Klein, U. (2000). Pazi, promet!. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.
• Kovač, P. (1991). V mestu. Ljubljana: Mladinska knjiga.
• Macdonald, D. (1996). Velika enciklopedija: sesalci. Ljubljana: Mladinska knjiga.
• Makarovič, S. (1975). Skozi mesto. Ljubljana: Mladinska knjiga.
• Reba, M. (1997). Balončkov Peter v prometu. Kamnik: Harlekin.
• Strebel, G. (1994). Globi v prometu. Ljubljana: Tamia.
• Taylor, B. (1994). Veliki slikovni atlas živali. Ljubljana: Mladinska knjiga.
• Whitfield, P. (1996). Družinska enciklopedija živali. Ljubljana: DZS.
• Internetna stran Ministrstva za promet, 2. 3. 2010,
http://www.vozimo-pametno.si/index.php?option=com_content&task=view&id=269
7. REZULTATI in EVALVACIJA
• Ob zaključku projekta sva zadovoljni ugotovili, da so bili cilji, ki sva
si jih zadali, doseženi. Otroci so spoznali, zakaj se morajo pripenjati
z varnostnim pasom in kako se le-ta pravilno namesti. Starši so bili
navdušeni, ker so jih otroci opozarjali in želeli, da se redno
pripenjajo z varnostnim pasom. Učenci so ob koncu projekta tudi
redno nosili okrog vratu rumene rutke in redno sedeli v jahačih.
• Naš projekt se je končal z zadnjim šolskim dnem. V okviru
tehniškega dne smo organizirali tudi obisk reševalnih enot.
• Ob načrtovanju in izvajanju projekta smo uživali in se učili prav vsi,
tako učenci kot učiteljica, vzgojiteljica in tudi starši. Otroci pa so bili
nenazadnje tudi nagrajeni. Pasavček jih je spremljal na žigih, vsak
pa je imel tudi svojega Pasavčka kopitljačka in lik oz. igračko, ki smo
jo izdelali pri likovni vzgoji. Lanski generaciji učencev 1. razreda je
bil Pasavček še posebno pri srcu, tako da sva se odločili in kotiček s
Pasavčkom pustili do konca šol. leta, saj so se otroci pri njem radi
zadrževali.