Prijava kritične bolezni - Prva osebna zavarovalnica, d. d.

[Type text]
Obr. 3300-KRITIČNE BOLEZNI
Prijava zavarovalnega primera
KRITIČNE BOLEZNI
Številka police:
Št.zav.primera:
(izpolni zavarovalnica)
Spodaj podpisani vlagam naslednjo prijavo zavarovalnega primera:
Podatki o zavarovancu:
Ime in priimek:
Naslov (ulica in hišna št.):
Tel. številka/GSM:
Delo, ki ga opravlja:
Zaposlitev (podjetje oz. ustanova):
Datum rojstva:
Poštna št. in kraj:
E - naslov:
Podatki o kritični oz. težki bolezni:
Označite, za katero od navedenih bolezni uveljavljate zahtevek:
□ rak
□ operacija koronarnih arterij
□ srčni (miokardni) infarkt
□ trajna odpoved ledvic
□ možganska kap
□ operacija aorte
□ benigni možganski tumor
□ zamenjava srčne zaklopke
□ transplantacija glavnih organov (srce/pljuča/
jetra/trebušna slinavka/tanko črevo/ledvice/
kostni mozeg)
□
□
□
□
□
□
□
□
multipla skleroza
paraliza
AIDS/HIV zaradi transfuzije krvi
popolna izguba vida
popolna izguba sluha
hude poškodbe glave (z motnjo možganskih funkcij)
koma
terminalna (neozdravljiva) bolezen
Navedite postavljeno diagnozo bolezni:
Kdaj ste prvič obiskali zdravnika zaradi težav?
Kdaj je bila postavljena diagnoza bolezni:
V katerih zdravstvenih ustanovah ste se zdravili oz. se zdravite zaradi te bolezni?
a) pri osebnem zdravniku – navedite ime in priimek zdravnika ter zdravstveni dom, kjer le-ta dela:
b) v specialističnih ambulantah (navedite katerih):
c) v bolnišnicah (navedite katerih):
Koliko časa ste oz. ste bili zaradi te bolezni začasno nesposobni za delo (bolniška odsotnost)?
Od:
Do:
Telefon: 01/ 2345-800
Prva osebna zavarovalnica, d.d., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana
Fax: 01/4361-215
[Type text]
Obr. 3300-KRITIČNE BOLEZNI
Ali ste bili pred to boleznijo sposobni za delo?
Če je odgovor NE, navedite zaradi česa?
□ DA
□ NE
Ali ste se pred to boleznijo že kdaj zdravili za katero od naštetih težkih bolezni?
Če je odgovor DA, navedite bolezen in obdobje zdravljenja:
□ DA
□ NE
Ali imate sklenjeno življenjsko zavarovanje še pri kateri drugi zavarovalnici?
Če je odgovor DA, navedite imena zavarovalnic:
□ DA
□ NE
Podatki o upravičencu, če ni isti kot zavarovanec:
Ime in priimek:
Datum rojstva:
Naslov (ulica in hišna št.):
Poštna št. in kraj:
Davčna številka:
Tel. številka/GSM:
Podatki za nakazilo zavarovalnine:
Ime in priimek imetnika računa:
Naslov (ulica in hišna št.):
Poštna št. in kraj:
Naziv banke:
Št. računa:
SI56
Druga obvestila in opombe:
PRILOGE – dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti:
fotokopije celotne zdravstvene dokumentacije v zvezi z boleznijo, vključno z
izvidi specialistov in izvidi opravljenih histoloških, radioloških in laboratorijskih
preiskav (iz dokumentacije mora biti razviden začetek in vzrok zdravljenja,
vrsta bolezni in datum postavitve diagnoze ter potek zdravljenja)
fotokopije » Potrdil o upravičeni zadržanosti od dela« (bolniških listov)
fotokopije odločb(e) Zavoda za zdravstveno zavarovanje o upravičenosti začasne
zadržanosti od dela (v primeru zadržanosti od dela nad 30 dni)
Zavarovalnica si pridržuje pravico do pridobivanja dodatne dokumentacije, v kolikor bo to potrebno za
ugotovitev njene obveznosti.
Podpisani izjavljam, da so vsi podatki na tem obrazcu in odgovori na zastavljena vprašanja točni in resnični. V skladu z
določili Zakona o varstvu osebnih podatkov dovoljujem, da se zgoraj navedeni podatki uporabljajo v zbirki podatkov, ki
jo vodi in vzdržuje Prva osebna zavarovalnica, d.d.. Hkrati pooblaščam zavarovalnico, da v zvezi s to boleznijo pridobi
vse podatke od zdravnikov in zdravstvenih ustanov, ki so opravili kakršnekoli preiskave v zvezi s to boleznijo.
V
dne
Podpis zavarovanca oz. upravičenca
Telefon: 01/ 2345-800
Prva osebna zavarovalnica, d.d., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana
Fax: 01/4361-215