2013 Poročilo RSK za fizioterapijo - Društvo fizioterapevtov Slovenije

Republika Slovenija
Ministrstvo za zdravje
Štefanova ulica 5, Ljubljana
Datum:
21.01.2014
Zadeva:
Letno poročilo Razširjenega strokovnega kolegija za fizioterapijo za leto
2013
Razširjen strokovni kolegij (RSK) za fizioterapijo je imel v letu 2013 pet rednih sej, od katerih
sta bili dve dopisni.
Začetna sestava: doc. dr. Urška Puh (predsednica), viš. pred. mag. Friderika Kresal
(podpredsednica), strok. sod. Bojan Čeru, pred. Stef James Robert Harley, mag. fiziot., viš.
pred. mag. Darija Šdepanovid, pred. Mladen Herc. Predstavnikoma ZFS, je po 11. seji., zaradi
prenehanja delovanja ZFS, mandat v RSK prenehal. Na 13. seji (dne 19.11.2013) je bila za
predsednico RSK ponovno izvoljena Urška Puh, za podpredsednika pa Bojan Čeru.
RSK si je v letu 2013 zadal za cilj nadaljevati z urejanjem statusa fizioterapevtske stroke v
Sloveniji, uskladiti izvajanje fizioterapevtske dejavnosti s kompetencami poklica ter skrbeti za
razvoj zaščito fizioterapevtskega strokovnega področja.
1. Sprememba obračunskega modela za fizioterapijo na ZZZS
- RSK za fizioterapijo je sodeloval pri spremembah obračunskega modela za
dejavnost Fizioterapija 507 028. Sestankov in dopisnih usklajevanj delovne skupine
sta se udeleževali Friderika Kresal in Urška Puh in o dogovorih redno poročali
članom RSK.
- RSK je pripravil Kriterije za izvajanje specialne fizioterapevtske obravnave (glej
naslednje točke). Po teh kriterijih je s strani RSK imenovana skupina decembra
2013 pregledala prvo pošiljko na ZZZS prispelih vlog. Prispelo je 160 vlog, od teh
kriterije izpolnjuje 120 fizioterapevtov. Seznam fizioterapevtov, ki izpolnjujejo
kriterije in delajo na dejavnosti 507 028 je objavljen na spletnih straneh ZZZS.
- Potrjen je bil nov Seznam fizioterapevtskih postopkov v dejavnosti 507 028
(priloga zapisnika 12. seje RSK za fizioterapijo, z dne 10.09.2013), ki je stopil v
veljavo s spremembo obračunskega modela v tej dejavnosti, z dne 01.01.2014.
Seznam upošteva potrebe strokovnega področja fizioterapije v dejavnosti 507 028,
ki zajema osnovno zdravstveno varstvo (zdravstveni domovi, koncesionarji) in se
izvaja v nekaterih zdraviliščih, splošnih bolnišnicah ter klinikah. Seznam je pripravil
RSK za fizioterapijo na podlagi seznama fizioterapevtskih postopkov iz Opis poklica
fizioterapevt (2013), obstoječega seznama storitev 15.36: Storitve fizioterapije in
delovne terapije (506 027, 507 028) ter Zelene knjige v celoti. Usklajen je bil s
predstavniki DFS-SZ in skupino za spremembo obračunskega modela fizioterapije
pri ZZZS. V kolikor se bo po poskusnem obdobju ugotovilo, da sprememba za
fizioterapevte pomeni poslabšanje finančne stanja ali, da so zaradi izboljšanja
strokovnosti v modelu potrebne korekcije oz. dopolnitve, jih bomo pripravili.
- Potrjen je bil Seznam priporočenih standardiziranih ocenjevalnih postopkov v
fizioterapiji (glej naslednje točke), ki naj se skladno z novim seznamom
fizioterapevtskih postopkov (Ocenjevanje in vrednotenje stanja pacienta – začetno
in končno), uporablja tudi v dejavnosti 507 028.
2. Vseživljenjsko učenje fizioterapevtov
Iz odredbe o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisani v register in imeti
veljavno licenco (Url RS, št. 16/2013, z dne 22.02.2013) sledi, da licence za fizioterapevte niso
več potrebne. Do te odločitve je MZ prišlo, ker poklic fizioterapevt ni reguliran s strani EU na
način, da bi bile licence obvezne (kljub številnim argumentom s strani stroke v letu 2012:
podpora vodstva WCPT in Evropske regije WCPT, izredna seja RSK za fizioterapijo in sestanek
na MZ, dne 20.06.2012). Na to temo sta se predsednica in podpredsednica, dne 12.03.2013,
udeležili sestanka na MZ, vendar vpliv RSK na odločitev ministra ni bil več možen. RSK za
fizioterapijo vztraja na stališču, da so licence za fizioterapevte potrebne.
RSK je pripravil Kriterije za izvajanje specialne fizioterapevtske obravnave za naslednja
področja: manualna terapija zahtevnih okvar mišično-skeletnega sistema; ročna limfna
drenaža: obravnava primarnih in sekundarnih limfedemov; mišično-skeletna fizioterapija
zahtevnih okvar mišično-skeletnega sistema; nevrofizioterapija odraslih; nevrofizioterapija
otrok. Izpopolnjevanja, ki izpolnjujejo kriterije za izvajanje specialne fizioterapevtske
obravnave iz posameznih področij so priloga zapisnika 11. seje RSK za fizioterapijo (z dne
13.6.2013). Te kriterije bo RSK za fizioterapijo na pobudo člana RSK ali posameznih slovenskih
fizioterapevtov ali strokovnih združenj po potrebi sproti dopolnjeval, in sicer upoštevajoč
uveljavljene strokovne kriterije in razvoj stroke v svetu.
- od 1.1.2014 so izpopolnjevanja, umeščena v kriterije za izvajanje SpecFO
namenjena le fizioterapevtom po zaključenem dodiplomskem izobraževanju. Teh
izpopolnjevanj se lahko udeležijo tudi drugi zdravstveni delavci, če je to izrecno
zahtevano s strani krovne organizacije posameznega izpopolnjevanja. V primeru,
da udeleženec ni fizioterapevt, mu potrdilo o zaključenem izpopolnjevanju ne da
kompetenc za izvajanje fizioterapevtskih postopkov v Republiki Sloveniji. S tem
mora biti udeleženec seznanjen pred začetkom izpopolnjevanja.
- Dodatno bodo določeni še kriteriji za nekatera nova področja.
- RSK za fizioterapijo se bo o možnostih zaznamka v registru fizioterapevtov, ob
izpolnjevanju teh kriterijev pri posamezniku oz. in o urejanju formalne podlage za
izdajo potrdila o tem, dogovarjal s pristojnimi na MZ.
Priprava specializacij za posamezna področja fizioterapije (RSK določil v letu 2012) je možna
skladno s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o specializacijah zdravstvenih
delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Ur.l. RS, št. 9/2012).
3. Uporaba standardiziranih merilnih orodij
Potrjen je bil Seznam priporočenih standardiziranih ocenjevalnih postopkov v
fizioterapiji (priloga zapisnika 14. seje RSK za fizioterapijo, z dne 19.12.2013).
Navedenih je le nekaj standardiziranih ocenjevalnih postopkov (izvedbenih), s
poudarkom na tistih, ki so primerni za splošno uporabo v fizioterapiji ter tistih, ki so že
bili objavljeni v slovenskem jeziku. Seznam bo RSK za fizioterapijo periodično
dopolnjeval.
- RSK poziva vse fizioterapevte, da pričnejo uporabljati standardizirana merilna
orodja za vse primere kjer le ta obstajajo.
2
4. Strokovni nadzori s svetovanjem
- V veljavo je stopil Pravilnik o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem za
posamezne poklicne skupine zdravstvenih delavcev, ki niso organizirani v poklicnih
zbornicah oziroma strokovnih združenjih z javnim pooblastilom (Ur.l. RS, št.
60/2013). RSK za fizioterapijo predlaga MZ, da se nemudoma prične z izvajanjem
rednih in izrednih strokovnih nadzorov v fizioterapevtski dejavnosti.
5. Zaščita fizioterapevtskega strokovnega področja
- Še vedno ostaja neurejeno vprašanje manualne terapije, ki je navedena kot eden
od postopkov v prilogi Zakona o zdravilstvu (Ur.l. RS, št. 94/2007). Pri
spremembah, ki so v pripravi naj bi bil RSK pozvan, da opredeli manualno terapijo
v fizioterapiji, vendar do tega še ni prišlo.
6. Ustanovljena je bila skupina za fizioterapijo v paliativni oskrbi
- RSK je potrdil skupino za fizioterapijo v paliativni oskrbi, ki je bila konstituirana v
času Posveta o paliativni oskrbi, 27.9.13 na Brdu pri Kranju. Za vodstvo so bile
predlagane Bernarda Hafner, Vesna Hojan in Božena Primožič. Skupina za
fizioterapijo v paliativni oskrbi bo, poleg drugih skupin za delo večpoklicnega
paliativnega tima, delovala v okviru Medicinske fakultete Univerze v Mariboru.
V letu 2014 je planiranih devet sej.
Načrtovane aktivnosti za naslednje seje:
- Spodbuditi izvajanje fizioterapevtske dejavnosti v skladu s kompetencami poklica
fizioterapevt in skrbeti za urejanje zakonskih in podzakonskih podlag za izvajanje
fizioterapevtske dejavnosti;
- Spodbujati uporabo/implementacijo smernic klinične prakse v fizioterapevtski
dejavnosti;
- Pripraviti minimalne standarde izobraževanja;
- Pripraviti kazalnike zagotavljanja kakovosti za področje fizioterapije;
- Posodobiti kodeks etike fizioterapevtov Slovenije.
Predsednica RSK za fizioterapijo:
doc. dr. Urška Puh, dipl. fiziot.
3