Kremenček št. 19, oktober 2011

številka 19, oktober 2011
poš
o ttni
nina ppla
l čana
čana pri
čan
prii poš
p ti 920
201 Puco
201
20
uconci
conci
ci
NOVA PREŠA
KEMA, USTANOVNI ČLAN DSG
ETA CERTIFIKAT ZA SISTEM TESNJENJA
KEMINI EPOKSIDI NA KONGRESNEM TRGU
Kremenček_19.indd 1
7.10.11 8:34
Kremenček_19.indd 2
7.10.11 8:34
uvodnik
Dragi prijatelji Keme!
Če bi leto ocenjevali po septembrskem vremenu bi lahko rekli,
da so stvari okoli nas čudovite.
Sončni dnevi so se ponavljali dan
za dnem in ob vstopu v oktober
smo se počutili čisto poletno.
Taki dnevi mi dajejo vedno občutek varnosti in me navdajajo z
optimizmom. Kot da se dogodki
okoli mene morajo razviti že sami
po sebi v pozitivno smer. Seveda,
ko poletje mine in se začne jesenska turoba z dežjem in meglo, pride vedno znova do streznitve. Dobri občutki minejo in naenkrat
se mi zdi, da me je poletje nekako uspavalo in da marsikaj, kar bi
moralo biti že postorjeno, ni in da časa že primanjkuje.
4
Kema ― ustanovni član DSG
5
Nova preša rešila problem
odpadnega mulja
6
Mednarodni simpozij
v Moravskih Toplicah
7
Poslovanje v osmih mesecih 2011
8
Osvežitev celostne grafične podobe
10 Direktna pošta na petek trinajstega
11 Kemin piknik 2011
Gradbeniki smo morali letos doživeti že nič koliko streznitev in to
ne glede na vreme, ki nas spremlja to leto. Če smo mislili, da je lani
bilo zadnje leto krize, že dolgo tako ne mislimo več. Če smo upali,
da bo naša vlada našla razumevanje za našo panogo, so oni delali
ravno nasprotno. Zaradi nekaj ljudi so nas stigmatizirali kar vsepovprek in kot da bi z vsem, kar so povzeli, hoteli reči, prav vam je,
saj zaslužite kazen. Nihče si ni upal sploh pomisliti, da so padci v
branži lahko tako globoki, kot so se dejansko tudi zgodili in da bo
dno doseglo takšne globine. Pravzaprav moramo spoznati, da situacijo delno rešujejo privatne investicije in bati se je, da tudi leto, ki je
pred nami, ne bo prineslo nekih vidnih sprememb, ker zanje sploh
ni osnove. Padec vlade, ki ni znala ali ni hotela storiti nekih stvari,
pred nas postavlja vprašanje, kdo zna in hoče spremeniti stvari in
jih obrniti v drugo smer. Ko se ozrem malo okoli, vidim, da nekateri
tam preko naših meja znajo in so tudi ublažili tokove krize, ali jo že
spremenili v nove začetke.
12 Gradbeniada 2011
O novih začetkih smo se zadnje časa velikokrat pogovarjali v različnih krogih in zdi se mi, da vse upanje še ni izgubljeno, čeprav mnogi
niso uspeli preživeti in jih danes več ni. Mi v Kemi smo trdno prepričani, da bomo preživeli. Veseli nas, da smo prav v teh kriznih
časih našli mnoge nove partnerje in bil sem počaščen, da sem vas
mnoge lahko pozdravil na našem pikniku zadnji petek v avgustu.
Čudoviti dan nam je bil dan in upam, da ste zadovoljni odhajali
iz Prekmurja. Bilo vas je preveč, da bi vse lahko pozdravil osebno,
opravičujem se, če koga v množici nisem prepoznal ali pravi čas
videl. Morda je potrebno, da se srečamo še enkrat ali dvakrat, pa se
bomo že bolje poznali. Zato pridite tudi ob naslednji priložnosti.
20 Osvajalski pohod
Hvala za vaše zaupanje, dobro jesen vam želim in na koncu tudi
uspešno leto.
Branko Drvarič
generalni direktor Keme Puconci d. o. o.
Kremenček_19.indd 3
IZ VSEBINE
12 Nova kvaliteta tesnilnih trakov
KEMABAND
13 Predstavitev na gradbeni šoli
v Novem mestu
14 Mednarodni ETA certifikat
za sistem tesnjenja
16 Obnova muzeja solinarstva
18 Kemini epoksidi za 720 parkirnih mest
19 Priprave na novo sezono
po bivši skupni državi
21 Razvoj nosilnih programov na Slovaškem
22 Tudi v Romuniji uspešno z novimi projekti
23 Belorusija, dežela priložnosti in tveganj
24 Prezentacija Pannon na Madžarskem
26 Zdaj gre zares
27 Uspešni hokejisti
28 Kemina križanka
7.10.11 8:34
aktualno
Kema
ustanovni član DSG
Logistični center Kema za ogrevanje in hlajenje
uporablja izključno geotermalno energijo
DSG – Združenje za trajnostno gradnjo Slovenije je platforma, ki želi povezovati vse
z gradbeništvom povezane subjekte v prizadevanju za promocijo in uveljavljanje trajnostne
gradnje. Med ustanovnimi člani je tudi Kema Puconci, ki s tem jasno nakazuje svoja
prizadevanja na področju okolju in ljudem prijaznih produktov in tehnologij.
Robert Smodiš
druženje za trajnostno gradnjo Slovenije oziroma GBC Sloveniaa (Green Building Council Slovenia) je bilo ustanovljeno marca 2010. Prva redna letna
skupšč
k ščiina je bbilila izveddena letos
t aprilila, kko je tudi
di pottekel rok za pridobitev statusa ustanovnega člana. Med
21 ustanovnimi člani je tudi Kema Puconci. Prvi predsednik je že od same ustanovitve Robert Smodiš, vodja
Kema Akademije in zelenih tehnologij v podjetju.
S svojim pristopom želi Kema dodati svoj prispevek k
razvoju trajnostnega oziroma zelenega gradbeništva,
hkrati pa se povezovati in sodelovati tudi z ostalimi
podjetji in institucijami, ki delujejo znotraj združenja.
Medd čl
Me
član
anii so med
med dru
drugi
gim
m po
podj
djet
etja
ja, ko
kott so Kn
Knau
auff In
Insu
sulation, Velux, Marko 5, Lumar IG, Tondach ter organizacije: ZAG-Zavod za gradbeništvo Slovenije, ZRMK
ter Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Mariboru.
Združenjje DSG je
j tudi pr
p edstavnik Slovenijje v svetovnem združenju za zelene stavbe WGBC – World Gresveža voda
les
CO izpusti
²
energija
surovine
17 %
25 %
33 %
30-40 %
40-50 %
en Building Council, v katerega je trenutno vključenih
že čez 80 držav. Nacionalne organizacije širom po svetu si prizadevajo za promocijo in uveljavitev trajnostne
gradnje
d kot kl
ključčne usmeritve pri naččrtovanju, graddnji
in upravljanju objektov v prihodnje. Gradnja objektov
in njihovo obratovanje je namreč v svetovnem merilu odgovorno za ca. 30 % vseh izpustov CO2, ca. 40 %
vse porabljene primarne energije in ca. 50 % vseh odpadkov. Potencial za izboljšanje je izredno velik, saj
po mnenju strokovnjakov velja, da bi že danes lahko
zmanjšali omenjene vplive na polovico, če bi dosledno
uporabljali danes razpoložljivo znanje in tehnologijo.
Trajnostna graddnja pa ni le
l izziv za celotno
l
gradb
dbeno
stroko, ampak tudi izjemna priložnost za razvoj novih
produktov, tehnologij in storitev za dvig kvalitete načrtovanja ter storitev, predvsem pa za nov, spremenjen
odnos do narave in okolja, ki smo ga v preteklosti velikokrat nekontrolirano izkoriščali ter obremenjevali.
Trajnostni objekti so tisti, ki zagovarjajo:
• ekološko kvaliteto
• ekonomsko kvaliteto
• družbeno socialne vrednote
glede na razpoložljivost naravnih virov
4
Kremenček_19.indd 4
To pomeni, da so objekti, katere gradijo na teh temeljih,
okolju prijazni, ekonomsko učinkoviti ter zagotavljajo ljudem zdravo delovno in bivalno okolje. Enako
veljljaa tu
ve
tudi
di za
za pr
prod
oduk
ukte
te in
in op
opre
remo
mo, ki se
se v ta
taki
kihh ob
obje
jekt
ktih
ih
vgra
vg
raju
juje
jejo
jo iin
n up
upor
orab
abljljaj
ajoo. Kem
Kemaa Pu
Puco
conc
ncii je žžee do ssed
edaj
aj
aktivno v svojem proizvodnem procesu sledila tem vrednotam, v bodoče pa želi s svojim pristopom in delom
v združenju DSG svoja prizadevanja še povečati.
kremenček 10 | 2011
7.10.11 8:34
aktualno
Nova preša
rešila problem odpadnega mulja
Čeprav je bilo zadnje obdobje v Kemi investicijsko izjemno bogato, je bila
v lanskem letu rešena še problematika naravnega usedalnika z gradnjo preše.
Dvig preše na nosilne
stene in podest
Marko Firbas
Z
aradi težav na naravnem usedalniku, kateri je
že zvrhano poln, je Kema Puconci že lansko leto
pristopila k iskanju ustreznih tehničnih rešitev, ki bi
rešile nastalo problematiko. Po analizi večih rešitev
(poševni zgoščevalnik, tračna preša, dinamični ali
statični usedalnik v kombinaciji s prešo ipd.) smo se
odločili za dinamični usedalnik v povezavi s prešo,
ki deluje popolnoma avtomatsko.
Izbran je bil italijanski proizvajalec Diemme, ki ima veliko izkušenj na tem področju. Sodeloval je tudi pri projektu v Katarju, kjer je postavil prešo v največji separaciji
na svetu, ki deluje s kapaciteto 1200 ton/uro. S to investicijo smo v podjetju dolgoročno rešili problematiko
nastajanja odpadnega mulja pri pranju rudnine.
Gradnja
Po nekaj začetnih težavah s projektno dokumentacijo ter zemljiščem se je začel izkop ter gradnja novega obrata v drugi polovici novembra 2010. Delo je
bilo zaupano sestrskemu podjetju Salinvest d.o.o., ki
je na podlagi gradbenih načrtov temeljev tehnološke
opreme izdelalo načrte jeklene konstrukcije (PGD)
pripadajočih objektov. Celotno ogrodje le-teh je bilo
izdelano v Salinvestu, za antikorozijsko zaščito pa je
bilo izbrano vroče cinkanje, ki predstavlja na dolgi rok
kvalitetnejšo korozijsko obstojnost. V začetku februarja letošnjega leta se je pričela sestava ogrodja hal,
že v sredini meseca pa je sledil dvig preše na nosilne
stene in podest. Sestava celotne tehnološke opreme je
potekala brez večjih težav ob sodelovanju z dobaviteljevimi predstavniki, ki so dobro opravili svoje delo
tako terminsko kot tudi kvalitetno. Sledila je montaža
sten in strehe objekta, zatem pa izdelava vseh potrebnih strojnih in elektro instalacij. Strojne instalacije
kremenček 10 | 2011
Kremenček_19.indd 5
so zajemale napeljave vseh potrebnih instalacij vode,
komprimiranega zraka in hidravlike. Na koncu se je
vgradilo še stavbno pohištvo, ki je dalo objektu pravi
izgled, vsa dela pa so bila končana do pričetka maja.
Končni izgled
nove investicije
Prešo smo zagnali v začetku aprila, ko je bilo zagnano najprej postrojenje za čiščenje zamuljene industrijske vode, nato pa tudi preša, ki deluje od druge polovice aprila dalje.
Delovanje preše
Tehnološka oprema preše je deljena na dva dela. V
prvem delu se iz zamuljene industrijske vode s pomočjo flokulantov in usedalnika mulj loči od čiste vode,
ki se vrača nazaj v proces. Iz mulja se v drugem delu
postrojenja – preši s pomočjo črpalke iztisne preostanek vode, ki se prav tako vrača v proces. Nastane
muljna pogača, ki je primerna tudi za nadaljnjo uporabo, npr. glinenih ometov itd.
Iz odpadnega mulja nastaja
muljna pogača, primerna za
nadaljnjo uporabo
5
7.10.11 8:34
aktualno
1. mednarodni simpozij
Sodobni materiali za ohranjanje stavbne dediščine
Pod pokroviteljstvom Keme Puconci in v sodelovanju s »Tehničkim veleučilištem
Zagreb« je v mesecu juniju 2011 potekal 1. mednarodni simpozij o sodobnih gradbenih
materialih za zaščito stavbne dediščine. Dvodnevni dogodek je potekal v Moravskih
Toplicah v Prekmurju, udeležili pa so se ga ugledni strokovnjaki iz Hrvaške in Slovenije.
Robert Smodiš
S
Dr. Živa Deu, Fakulteta
za arhitekturo Ljubljana
Roman Granfol,
Kema Puconci d.o.o.
Ivo Nemec, ZVKDS,
Restavratorski center
Udeleženci simpozija
na ogledu Plečnikove
cerkve v Bogojini
tavbne dediščine predstavljajo pomemben
del identitete naroda, saj je skozi arhitekturo
in stavbarstvo velikokrat vizualiziran kulturni razvoj
naroda skozi različna zgodovinska obdobja. Iz preteklosti žal poznamo veliko primerov, ko je nepravilen pristop k sanaciji oziroma uporaba neprimernih
materialov povzročila škodo na starih objektih, ki je
velikokrat ni bilo mogoče več popraviti. Nova znanja
in nove tehnologije vgradnje in priprave materialov
omogočajo, da je danes mogoče obnavljati starejše in
spomeniško zaščitene objekte bistveno bolj kvalitetno
in dolgotrajno, kot je to bilo možno v preteklosti. Kljub
temu je potrebna velika natančnost in skrben pristop k
izbiri materialov, ki se pri tovrstnih delih uporabljajo.
Kema Puconci kot eden izmed vodilnih ponudnikov
gradbenih materialov za sanacijo in obnovo starejših
objektov želi tudi preko podpore srečanj strokovnjakovv prispevati k razvoju novih produktov in tehnologij, ki bi celovito in v največji možni meri odgovarjali
visokim zahtevam spomeniškega varstva in varstva
stavbne dediščine. Izmenjava strokovnih mnenj,
predvsem pa bogate izkušnje domačih in tujih strokovnjakov, kakor tudi njihovih kolegov iz Hrvaške, bi
naj pomagale razumeti možnosti in zahteve pri uporabi sodobnih materialov pri obnovi stavb.
Zraven zanimivih prispevkov o uspešno izvedenih
primerih strokovnjakov iz področja zaščite in varstva
stavbne dediščine, je bila predvsem zanimiva razprava o potencialu in karakteristikah ometov ter zaključnih obdelav za obnovo starih stavb, predvsem
z vidika trajnosti in reverzibilnosti. Več kot očitno je
bilo izraženo dejstvo, da sodobni materiali vsekakor
imajo svoje mesto pri obnovi in zaščiti stavb, vendar le
ob ustrezni kvaliteti in strokovni vgradnji.
V okviru srečanja je potekal tudi ogled nekaterih obnovljenih objektovv stavbne dediščine na področju
Pomurja, kjer je s svojimi proizvodi in strokovnjaki
uspešno sodelovala tudi Kema Puconci. Dolgoletne
izkušnje, predvsem pa skoraj 20 letne reference doma
in v tujini, uvrščajo Kemo med najkvalitetnejše ponudnike na tem področju.
Z nadaljnjim razvojem produktov za sanacijo in obnovo starih objektov želi Kema pripraviti nove in nadgraditi obstoječe rešitve, ki ne bodo ustrezale samo visokim zahtevam spomeniškega varstva, ampak bodo
vključevale tudi trajnostne kriterije in seveda poskušale biti ekonomsko čim bolj učinkovite.
Organizatorji in skoraj 40 udeležencev se je strinjalo, da bo simpozij postal tradicionalno srečanje
strokovnjakov s področja spomeniškega varstva in
gradbene industrije, kjer se bodo v bodoče poskušali
iskati odgovori na obnovo in sanacijo stavb, ki z vidika gradbene industrije postaja eno izmed ključnih
področij razvoja panoge v prihodnosti.
kremenček 10 | 2011
Kremenček_19.indd 6
7.10.11 8:34
poslovanje
Poslovanje Keme
v osmih mesecih leta 2011
Že v prejšnjih številkah Kremenčka smo tožili o izredno slabih
razmerah v gospodarstvu, predvsem na področju gradbeništva,
in tudi tokrat prav nič ne kaže na skorajšnje izboljšanje.
Iztok Smolič
K
ot kažejo podatki, je prav gradbeništvo tista
dejavnost, ki v Sloveniji zavira rast BDP, medtem, ko so se ostale delno že uspele izviti iz objema
krize. Da bi bile razmere še težje, nas je letos udarilo
še povišanje nabavnih cen nekaterih ključnih surovin.
Med stroški so se najbolj dvignili stroški za energijo,
predvsem za elektriko in plin. Višji so tudi nekateri
drugi stroški,
stroški ki pa so sezonske narave in jih v drugi
polovici leta ne predvidevamo. Če smo glede na razmere na trgu še lahko zadovoljni z višino prihodkov,
pa nam končni rezultat poslovanja omejujejo predvsem povišane cene vhodnih surovin in energentov.
Gradbeni materiali, ki ustvarijo največji delež prihodkov, so v prvih osmih mesecih leta 2011 dosegli vrednost, ki je bila podobna lanski. Prodaja v tujino je
zrastla za 7 odstotkov, medtem ko smo v Sloveniji
prodali za 3 odstotke manj. Prodaja peskov je padla v
Delež prodanih količin gradbenih materialov
v Keme
Kem
K
eme v let
em
letu
etu 2011
0111
kremenček 10 | 2011
Kremenček_19.indd 7
izvozu, medtem ko so prihodki suhih peskov v Sloveniji višji za pet odstotkov. Pri prodaji trgovine – tako
v Puconcih kot v Murski Soboti – so prihodki nekoliko nižji kot lansko leto.
Prihodki, ustvarjeni s prodajo v tujino, so bili višji za
sedem odstotkov, predvsem na račun višje prodaje
gradbenih materialov, ki predstavljajo večinski delež v
blagovni strukturi izvoza. Izvoz peska in storitev, ki jih
opravimo v tujini, se je znižal, vendar te postavke predstavljajo le manjši delež izvoza Keme Puconci.
Prodaja odvisnih družb je višja od lanskoletne za
29 %, čemur so največ prispevale družbe v BiH, Srbiji,
na Slovaškem in Ukrajini. Prodaja je rastla tudi v ostalih družbah, vendar je bila tam osnova iz predhodnih
let nekoliko nižja. Veseli nas dogajanje na Slovaškem,
kjer beležijo zavidljivo gospodarsko rast in upamo, da
bodo podobne razmere počasi prevladale tudi na ostalih Keminih trgih.
Gradbena lepilaa so največja blagovna skupina in njihova prodaja se je v letu 2011 še povečala, tako da je
njihov
ov delež
ež v skupnih
i gradbenihh materia
t ialilihh višji kot v
prvi polovici pred
pr
eddhodnega letaa za
z skkorajj 5 od
odsttotnih
h
toočk.
čk Rast
stt kkol
o ičin
nsk
skee prod
o aj
od
a e grrad
adbeni
nihh lepil je ggllede
ni
dee
n ppredhodnoo letoo 8 odstotnaa. K ta
na
takš
k ni ras
kš
asti naj
ajve
aj
večč pr
prii
ipomorejo lepilaa, ki jiih pr
p oizvajamo za izvoz. Med pomembnejšimi bllag
a ovnimii sku
k pinami smo dvignili prodajo tudi pri vodoote
t snih
hm
masah
ah in hitroveznih maltah,
ki smo jih prodali za 8 odstootk
tkov večč kot v prv
r ih osmih
mesecih predhodnega leta. Veči
čina
na oost
stal
alih
ih bla
lago
g vnih
skupin je imela trend padanja, tako da so skuupn
pne pr
prod nee količine gradbenih materialov v prvih osmihh meda
seci
se
cihh le
l taa 20111 so
sovpadal
a e s trendi pri prihodkih.
➔ Kljub pomanjkanju
znakov oživljanja
gradbeništva želimo v
letošnjem letu zadržati
približno podobne prodajne
številke kot predhodno
leto, hkrati pa upamo, da
se bo ustavila rast nabavnih
cen vhodnih materialov
in energentov. S tem bi
dosegli rezultate, ki so
glede na razmere v panogi
že kar neverjetni in bi nam
v prihodnje omogočili
zadovoljivo osnovo za
nadaljnjo rast podjetja.
➔ Višje cene energije
še poglab
ablja
ab
ljajo
jo kr
k zo
kri
v gradbeništvu.
7
7.10.11 8:34
aktualno
Osvežitev
celostne grafične podobe
V marketinškem oddelku Keme smo prenovo celostne grafične podobe izkoristili
kot priložnost, da na boljši in inovativnejši način skozi grafično podobo izrazimo vrednote,
poslanstvo in vizijo Keme ter tako osvežimo celovito vizualno podobo našega podjetja.
Marko Hanc
I
deja o prenovi grafične podobe je v Kemi zorela že
nekaj časa, saj zadnja prenova sega že v leto 2005.
Da bi na domačem in tujih trgih ohranili svojo vizualno prepoznavnost, je zaradi spreminjajočega okusa
potr
po
troš
ošni
niko
kovv in m
mod
oder
erni
nih
h tr
tren
endo
dovv, ssmi
mise
seln
lnoo s ča
časo
som
m
poskrbeti za »pomladitev« identitete.
V konstrukcijski mreži
je natančno določena
definicija znaka in logotipa.
TRŽNA ZNAMKA
Tržna znamka ni le logotip ali celostna podoba,
temveč skupek vtisov, izkušenj in idej, ki jih ima
potrošnik o tržni znamki. Je pomembno strateško
orodje vsakega podjetja in je med najpomembnejšimi pokazatelji uspešnosti podjetja. S tega stališča je
gradnja tržne znamke ravno tako pomembna, kot je
pomembna osnovna dejavnost podjetja.
Vodič CGP vsebuje
primere tipičnih rešitev
pri najpogosteje
uporabljenih aplikacijah.
➔ Blagovna znamka
je izraz, ki ga v praksi vse
pogostteje
j naddomeščamo
šč
z izrazom tržna znamka, ki
pa ni le logotip in celostna
podoba, temveč skupek
vtisov, izkušenj in idej, ki jih
ima uporabnik o tržni znamki.
Uspešne tržne znamke so posledica strategije segmentacije trga, razlikovanja proizvodov in premišljenega
tržnega komuniciranja. Slednje igra pri poslovnem
uspehu vse večjo vlogo. Namen uspešnega tržnega komuni
mu
nici
cira
ranj
njaa je n
naa uč
učin
inko
kovi
vitt na
nači
čin
n po
posl
slat
atii ja
jasn
snoo sp
spooročilo določeni ciljni skupini, s čimer se doseže večja
prodornost, učinkovitejši vtis in ohranjanje v spominu.
CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA
Celostna grafična podoba podjetja zagotavlja tržni
znamki visoko vrednost v očeh potrošnika in njeno
prepoznavnost. Ustvarjanje in vzdrževanje celostne
grafične podobe zahteva natančno strategijo in prefinjeno natančnost pri oblikovanju tako na simbolni kot
na grafični ravni.
Pri celostni grafični podobi smo se osredotočili na
dve glavni področji, ki se morata povezovati in dopolnjevati med seboj: korporativna identitetaa in korpora
po
rati
tivn
vnaa po
podo
doba
baa trž
ržne
ne zzna
namk
mkee. P
Pri
ripa
pada
dajo
joči
či gla
glavn
vnii
elementi celostne podobe so: identiteta in osebnost,
vizija in poslanstvo, simbol in logotip, ime, slogan ter
barve in tipografija blagovne znamke.
Potrošniki si s tržno znamko ustvarjajo
j j čustveno vezz,
identi
id
tifi
ficiraj
i jo se z njeni
j imii vrednot
d tami,i poslan
l stvom
t
in
vizi
vi
zijo
jo. To llah
ahko
ko ppod
odje
jetj
tjee do
dose
seže
že s ssta
taln
lnim
im iin
n ko
kons
nsis
iste
ten
ntnim komuniciranjem, ki mora biti izraženo skozi poosamezne elemente celostne grafične podobe: logotip
p,
barve, slogan …
8
Kremenček_19.indd 8
7.10.11 8:34
aktualno
Bistveni elementi celostne grafične podobe bodo opredeljeni v priročniku celostne grafične podobe, ki ga
imamo namen pripraviti v začetku prihodnjegaa leta,
saj za vse aplikacije še nismo razvili nove podoobe in
so še v fazi nastajanja. Do izdaje celovitega prirročnika smo pripravili t.i. Vodič celostne grafične poodobe
(Corporate Identity Guide), ki zajema osnovne sm
mernice in ponuja vrsto primerov, na osnovi katerih lahko
izvedemo dovolj kakovostno oglaševanje v vsaki situaciji v doslednem slogu. Vodič je osnova za upravvljanje
s tržno znamko in zagotavlja dosledno enako vizzualno
podobo komunikacijskih sredstev.
IDEJNA REŠITEV
Družba Kema Puconci je prepoznavna po svojem logotipu in značilni rumeni barvi. Napis KEMA, ki je
v tipografiji črne barve, je pozicioniran sredinsko nad
navzd
doll obrnj
b jen zaoblj
bljen rumenii trik
ikottnik
ik. Log
L oti
tip
je poseben po svoji pojavnosti in za ozadje zahteva
nevtralno belo podlago, saj v nasprotnem primeru, z
drugačnim ozadjem ali kakšno drugo barvno kombinacijo, izgubi svojo prepoznavno unikatnost.
V okviru prenove je bil k obstoječemu logotipu dodan
grafični element, določen z barvo, obliko in pozicijo.
Ta dodatni element je prilagojen logotipu, posnema
konturo trikotnika in ga obriše na določeni razdalji.
Lini
Li
nija
ja je
je v po
poln
lnii ru
rume
meni
ni bar
barvi
vi in
in la
lahk
hkoo po
post
stop
opom
omaa iz
izgi
gine v belo ozadje pri posameznih specifičnih uporabah.
➔ Nov izgled
im
majo tudi korespodenčne
tisskovine podjetja.
ko stopnjo čitljivosti pri majhnih velikostih. Lahko se
uporablja s primarno pisavo za telo besedila.
Naša tretja pisava je Minion Pro. Ta serif pisava se
uporablja redkeje in sicer za daljše besedilne sklope
(PR članki, glasilo Kremenček).
Prenovljena oblika logotipa z dodanim grafičnim elementom,
ki asociira na prikaz srčnega utripa.
V tipografiji so serifi
strukturni detajli na koncih
posameznih črt, ki tvorijo
črke in simbole. Pisave
brez serifov imenujem
j o
sans serifne pisave (franc.
sans pomeni brez).
BARVE
Barvee po
Barv
podj
djet
etja
ja ssoo po
pome
memb
mben
en d
del
el ccel
elos
ostn
tnee gr
grafi
afiččne
ne ppoodobe in imajo poleg fizikalnih lastnosti tudi psihološki učinekk na ljudi.
PANTONE BARVNI MODEL
Pantone 116 C / 108 U
PISAVE
Za primarno družino pisav smo izbrali pisavo Magistral, ki se uporablja v notranji in zunanji komunikaciji. Ta sans seriff pisava je na voljo v različnih rezih in
se uporablja za naslove, podnaslove in kratka udarna
besedila. Za naše potrebe sta najpogosteje uporabljena
reza Condensed Regular in Condensed Bold.
Kot sekundarna pisava za dopolnitev primarne družine se uporablja sans seriff pisava Myriad Pro. Je vizualno mehkejša
j od primarne
p
in je
j klasična pisava
p
z viso-
Pantone Black C / Black U
Osnovni barvi podjetja sta rumenaa in črna. Rumena
barva je barva sonca, svetlobe in optimizma, ki poži
poživlja, spodbuja koncentracijo ter simbolizira ustvarjalnost in modrost. Črna barva je najbolj formalna barva
in je barva ponosa ter elegance, označuje pa moč in
skrivnostnost.
Pri tržnem komuniciranju je vselej potrebno uporabljati obe barvi, razen, ko to ni mogoče zaradi objektivnih zahtev (enobarvni tisk, vezenje …).
P
POVZETEK
U
Uspešnost
prenove grafične podobe bomo lahko ocenjjevali po določenem obdobju s stališča zavedanja in
vššečnosti oglaševanja. Če se bo kvaliteta oglaševanja
dvvignila, bo dosežen osnovni namen prenove: gradnja uspešne tržne znamke na temelju sodobnih
d
grrafičnih elementov celostne podobe.
kremenček 10 | 2011
Kremenček_19.indd 9
uporaba za natančno ujemanje barv v tisku
C
za premazne papirje
U
za nepremazne papirje
CMYK - 4 BARVNI MODEL
C = 0, M = 17, Y = 100, K = 0
C = 0, M = 0, Y = 0, K = 100
za uporabo v 4-barvnem tisku
RGB - 3 BARVNI MODEL
R = 255, G = 209, B = 0
R = 26, G = 23, B = 27
za uporabo na TV in računalniških zaslonih
➔ Rumeno in črno barvo
Keme opredeljujejo barvni
modeli, ki se v praksi
najpogosteje uporabljajo.
9
7.10.11 8:34
kema slovenija
Direktna pošta
na petek trinajstega
Petek 13. velja za nevaren dan na koledarju, ki se ga zaradi starih vraž boji veliko ljudi.
To je med vraževernimi ljudmi najhujši in najbolj depresiven dan v letu. Mi pa smo ljudem
dokazali, da ta dan s Kemo sploh ni črn, ampak je lahko tudi srečen dan.
Nina Hari
K
➔ Izžrebani nagrajenci:
1. nagrada:
Vikend paket v prenovljenem
hotelu Izvir v Zdravilišču
Radenci za 2 osebi:
Dragana Stojčič, Ljubljana
2. nagrada:
Preventivni specialistični
pregled v Zdravilišču Radenci
za 1 osebo:
Marjan Kovač, Radomlje
3. nagrada:
Celodnevno kopanje
s kosilom v Zdravilišču
Radenci za 2 osebi:
Sonja
j Poderčnik, Dravogr
g ad
4. nagrada:
Celodnevno kopanje
v Zdravilišču Radenci
za 2 osebi:
Dušica Senekov
nekovič, Sv. Ana
er je bil 13. dan v letošnjem maju ravno petek in ker velja petek 13. za zlovešči dan, smo v
podjetju Kema za vse naše prijatelje pripravili presenečenje. Z direktno pošto so postali prejemniki posebn
se
bneg
egaa po
popu
pust
staa ob biv
bivan
anju
ju v Zdr
Zdrav
avil
iliš
išču
ču Rad
Raden
enci
ci.
In ker smo hoteli petek 13. prikazati res kot vesel in
srečen dan, so lahko prejemniki pošte sodelovali tudi
v nagradni igri za zanimive nagrade.
Nagr
g adna igr
g a je
j potekala v času od 13. do 26. majja,,
v kateri so sodelovali vsi, ki so pravilno odgovorili na
nagradno vprašanje, ki je bilo zastavljeno na kuponu in
ki se je glasilo: Naštejte tri produkte Keme Puconci.
Na naslov organizatorja je prišlo skupno 407 kuponov,
med katerimi ni bilo prav nobenega
g nappačnega
g , kar nas
še posebej veseli, saj to pomeni, da je poznavanje naših
proizvodov med našimi zvestimi kupci, izpopolnj
polnjeno.
Najpogostejši odgovori so bili: Adheziv, Kemakol Flex
170, Hidrostop 94, Kemaglet FX
X in Hydroment.
Izmed vseh prejetih kuponov smo 30. maja v sodelovanjju z Zdraviliščem Radenci izžrebali 30 srečneževv in
prejemnikov nagrad: vikend paket v prenovljenem hotelu IZVIR v Radencih za dve osebi, preventivni specialistični pregled
d za eno osebo, celodnevno kopanje s
kosilom za dve osebi, celodnevno kopanje za dve osebi
terr ko
te
kosi
silo
lo zzaa dv
dvee os
oseb
ebii v Re
Rest
stav
avra
raci
cijiji P
Par
arkk v Ra
Rade
denc
ncih
ih.
Sledilo je še nekaj praktičnih nagrad, po odzivu s trga
pa so bili tudi dežnikk in brisačaa Kema ter majicaa Kemabond, lepo presenečenje za vse dobitnike nagrad.
Želimoo si veliko
vel dobrih pr
p ijjateljs
j kih vezi z našimi pa
p rtnerji, zato nas veseli, da vam lahko občasno tudi tako
tn
polepšamo dan.
Kupon sreče v obliki
štiriperesne deteljice
5. nagrada:
n
Kosilo za 2 osebi v
Restavraciji park v Radencih:
Slavko Hajdinjak, Rogašovci
10
Kremenček_19.indd 10
kremenček 10 | 2011
7.10.11 8:34
Kemin Piknik 2011
Zadnji petek v avgustu se je v vročih Predanovcih na že 19. Keminem pikniku
za poslovne partnerje zbralo okrog 750 Keminih prijateljev.
Nina Hari
K
ot vsa prejšnja leta smo povabljence že ob prihodu razvajali. Za darilo so prejeli sončno/
zaščitna očala, ki so bila tistega popoldneva dobrodošla na vročem soncu. Zatem jih je že pričakala prijetna animatorka z aperitivom in slanim prigrizkom
za dobrodošlico. Goste so na začetku s ciganskimi
melodijami razvajali člani Male Lange, in sicer so
»popotovali« kar od mize do mize. Gostje so se čez
cel dan lahko okrepčali z bogračem, izvrstno hrano z žara, langašem, suhomesnimi dobrotami ter
značilnimi prekmurskimi sladicami, manjkal pa ni
niti sladoled za ohladitev. Za zabavo, ples in dobro
razpoloženje so čez dan in pozno v noč skrbeli fantje iz skupine Blue Planet, moške pa je s svojimi čari
ogrela Rebeka Dremelj.
Kot vsako leto so povabljenci tudi letos lahko uživali na
čudoviti Kemini plaži, kjer so se zabavali na mehkem
pesku ob bazenu z barmanom in koktajli. Bazen je ponazarjal nekoč »živeče« Panonsko morje. Ob pokušanju koktajlov so gostje bili deležni tudi pokušine vin Vinarstva Gjerkeš iz Fikšinec. Da ob degustaciji niso bili
lačni, so pridne gospodinje cvrle langaše, za ljubitelje
mesnih izdelkov pa so na žaru pekli Kemine klobasice.
Tudi razgibavanje je bilo prisotno. Kot vsako leto so
se v nogometni tekmi pomerili Kemini igralci s Keminimi poslovnimi partnerji. Gledalci so uživali ob
gledanju tekme, saj sta se obe mreži precejkrat zatresli.
Sledila je zabava z Blue Planet pozno v noč.
Na noge so goste dvignili fantje iz skupine Blue Planet
➔ Kemina plaža
Moški del publike je
ogrevala Rebeka Dremelj
Nogometna tekma med Keminimi igralci in Keminimi poslovnimi partnerji je že prava tradicija.
Rezultat? Prijateljski…
Dragi prijatelji, spet se vam moramo zahvaliti, da ste
nam s svojo prisotnostjo na pikniku izkazali zaupanje
za katero upamo, da bo trajalo še dolgo let. Mi pa že
pričenjamo razmišljati, kako se bomo veselili naslednje leto na jubilejnem 20. Keminem pikniku.
kremenček 10 | 2011
Kremenček_19.indd 11
7.10.11 8:52
kema slovenija
Gradbeniada 2011
V Novem mestu je letos potekalo 13. mednarodno tekmovanje gradbenih šol
Slovenije. Organizator letošnje prireditve je bila Srednja gradbena in lesarska šola
s Šolskega centra Novo mesto.
Aleš Hrovatič
M
Gradbeno/tekmovalni
poligon v pričakovanju
izvajalcev
oram priznati, da mi je bilo v veliko čast, ko
me je nekaj tednov pred dogodkom poklical
direktor podjetja Keragrad d.o.o., Franc Bukovec, in
nas povabil k sodelovanju kot enega od pokroviteljev
srečanja, mene osebno pa predlagal v ocenjevalno komisijo. Seveda smo se v Kemi vabilu z veseljem odzvali, saj že leta sodelujemo z gradbenimi šolami po
Sloveniji in bodoče mlade izvajalce seznanjamo tako
z našimi izdelki kot tudi s tehničnimi rešitvami.
Navodila komisije pred pričetkom tekmovanja
razdelani. Ocenjevali smo tako načrtovanje dell kot tudi
strokovnost izvedene delovne naloge.
Sodelovali smo na tekmovanju polagalcev keramičnih oblog, ki je potekalo v novih prostorih podjetja Keragrad iz Novega mesta. Tekmovalo je pet ekip, in sicer
iz Celja, Kranja, Ljubljane, Maribora ter Novega mesta.
Priznati moram, da so se fantje iz vseh petih ekip dela
lotili zelo resno in da so bili končni izdelki na koncu
precej izenačeni. Seštevek točk je na koncu zmago vendarle prinesel domači ekipi iz mesta ob reki Krki, ki
so zgolj s točko prednosti slavili pred ljubljansko ekipo.
V komisiji za ocenjevanje smo bili Aleš Svetel (Keragrad), Igor Strnad (Ragno) in zgoraj navedeni avtor
članka. V komisiji smo imeli veliko dela, saj so bili kriteriji za ocenjevanje naloge pečar – keramik zelo dobro
Pridružujem se mnenju funkcionarjev, da Gradbenijada
ni le tekmovanje, temveč predvsem druženje in promocija strokovnih poklicev. Vsekakor bo Kema z veseljem
sodelovala tudi v bodoče.
Nova kvaliteta tesnilnih trakov KEMABAND
G
radbena industrija, predvsem pa proizvajalci gradbenih materialov, so zaradi vedno
novejših zahtev trga, hkrati pa tudi zaradi novih
spoznanj na področju gradbene kemije, prisiljeni obstoječe materiale prilagajati in seveda razvijati nove materiale za potrebe, ki se pojavljajo.
nov s sistemom vodotesnih mas. V prodajnem
Naša zadnja novost, ki smo jo na trg uvedli
v letošnjem poletju, izhaja iz potrebe izboljšanja celovite sistemske ponudbe
tesnjenja mokrih prostorov. Tako smo
prenovili program tesnilnih trakov za potrebe tesnjenja stikov in dilatacijskih reg pri
tesnjenju kopalnic, bazenov, teras in balko-
dimenzije 350 x 350 mm.
12
Kremenček_19.indd 12
programu boste tudi v prihodnje našli nabor
KEMABAND trakov, a izboljšane kvalitete:
KEMABAND tesnilni trak 12, kakor tudi vogalnike in manšeto M12, dosedanjo manšeto M42 pa je zamenjala manšeta M35,
Bistvene prednosti novih trakov so:
prevleka iz flisa bistveno poveča oprijem
traku s tesnilno maso;
prevleka iz flisa omogoča enostavno lepljenje na preklop kar s tesnilno maso, v
k t
katero
se KEMABAND vgrajuje (HIDRO
(HIDROSTOP ELASTIK, HIDROSTOP FLEX, HIDROSTOP DP, HIDROSTOP MONOPUR);
ima povečano odpornost na pritisk
vode (do 3 bar);
odporen je proti alkalijam;
združljiv je s silikoni.
Prepričani smo, da se bodo novi tesnilni trakovi na trgu obnesli še bolje kot dosedanji,
saj izboljšave bistveno olajšalo tako delo kot
sistemsko kakovost celovitih sistemov.
kremenček 10 | 2011
7.10.11 8:34
kema slovenija
Teoretični predstavitvi
s predavateljem Goranom
Gombošijem iz Kemine
službe tehničnega
svetovanja je sledil
še praktični prikaz
obdelovalnosti Keminih
proizvodov.
Predstavitev Keme
na gradbeni šoli v Novem mestu
Predstavitve in obveščanja naših strank o novostih v podjetju so potrebna tudi takrat,
ko je gradbeništvo v težavah in je po svetu vsesplošna gospodarska kriza. In zato smo
tudi mi v Kemi, kljub trenutnim razmeram v gradbeništvu, tekom celega leta pripravljali
različna izobraževanja ter predstavitve o novih in že poznanih gradbenih materialih.
Goran Gomboši
T
udi letos smo v Kemi pričeli s predstavitvami
novih izdelkov na področju gradbeništvaa takoj meseca januarja in februarja. Bilo jih je okrog 50
in o njih smo pisali že v prejšnji številki Kremenčka.
Predstavitve so bile namenjene podjetjem, trgovinam
in raznim zbornicam v okviru gradbeništva.
spretnostih vgradnje materialov na pripravljene panoje. Material smo pripeljali kar iz Keme, in sicer v malo
večjih količinah, tako da so ga lahko dijaki preizkusili
tudi v nekaj naslednjih urah praktičnega pouka. Nad
materialom so bili navdušeni in zadovoljni, nekateri
od njih pa so z našimi materiali že delali.
V izjemno veselje pa nam je bilo vabilo in pobuda organizatorke strokovnih ekskurzij Lili Žnidaršič, zaposlene v Šolskem centru Novo mesto, za praktično ter
teoretično predstavitev naših proizvodnih programov.
Pripravili smo dve različni predstavitvi, ki sta bili v
ločenem terminu.
Druga predstavitev je bila namenjena gradbenim
tehnikom in je bila predvsem teoretična. Na predstavitvi je bilo okrog 50 dijakov tretjih letnikov iz dveh
razredov, kjer so bili prisotni tudi profesorji, ki so z
dodatnimi vprašanji pokazali, da je bila tematika predavanja zanimiva tudi njim. Prestavitev je zajemala tri
produktne skupine in sicer: proizvode za sanacijo in
zaščito betona, proizvode za sanacijo kapilarne vlage
in proizvode za tesnjenje objektov. Kljub temu, da je
bilo to le nekaj dni pred koncem šolskega leta, sta bili
poslušnost in sodelovanje z dijaki odlični in zanimivi.
Šolski center Novo mesto
Vsak od udeležencev predavanja je prejel tudi simbolično darilo Keme, vključno s katalogom za leto 2011.
Po končani predstavitvi nas je sprejel tudi direktor šolskega centra Novo mesto Štefan David, ki je pokazal
interes tudi za nadaljnje medsebojno sodelovanje.
Ker pa so tudi v fazi novogradenj v bližini šole, smo
z materiali dobrodošli tudi na njihovem gradbišču.
Srednje gradbena in
lesarska šola Novo mesto z
veseljem sodeluje s Kemo
Prva predstavitev praktičnega značajaa je bila pripravljena za dijake, ki se izobražujejo za poklic zidarjaa in
suhomontažerja. Teh je bilo okrog dvajset. Predstavili smo proizvode, ki se v gradbeništvu najbolj uporabljajo in kamor smo za boljšo ponazoritev vključili
tudi našega demonstratorja Petra Pertocijaa iz laboratorija, ki je prikazal način dela z materiali, mešanje
materialov, pripravo podlage, nanos itd. Sproti smo
tudi strokovno razložili, na kaj je potrebno paziti pri
vgrajevanju in uporabi posameznih materialov in kje
se največkrat pojavljajo težave. Kasneje so priložnost
za preizkus dobili tudi dijaki sami in se preizkusili v
kremenček 10 | 2011
Kremenček_19.indd 13
13
7.10.11 8:53
razvoj
Mednarodni ETA certifikat
za sistem tesnjenja
Čeprav podjetje Kema Puconci že dlje časa spada med vodilne proizvajalce
specialnih gradbenih materialov v Sloveniji, imamo redko priložnost, da se pohvalimo
s pridobitvijo, ki naše mesto med elito proizvajalcev gradbenih materialov potrjuje.
Stanko Polajner
P
➔ Namen sistema
je vzpostaviti vodotesno
bariero pod ploščicami
(ali katerokoli drugo zaščito
pred obrabo) na tleh in steni
v notranjih mokrih prostorih,
katera bo delovala pri
temperaturah od +5 °C do
+40 °C v predvideni življenjski
dobi najmanj 25 let.
ridobitev ETA certifikata
(evropskega tehničnega soglasja) za Hidrostop DP sistem
tesnjenja za mokre prostore po
evropski smernici ETAG 022
predstavlja potrditev nesporne
kvalitete produktov sistema za tesnjenje. To še toliko bolj, ker smo
prvi v Sloveniji in eden prvih v
Evropi, ki se lahko s takšnim certifikatom pohvali.
V zadnjih letih vedno bolj razširjena suhomontažna
gradnja kopalnic in mokrih prostorov zahteva uporabo pred leti skoraj nepoznanih materialov in sistemov
za tesnjenje pred vdorom vlage in vode. V ta namen
smo na Kemi razvili sistem tesnjenja, katerega sestavlja fleksibilna vodotesna masa HIDROSTOP DP,
sistem tesnilnih trakov KEMABAND, grundirno
sredstvo KEMAGRUND S in fleksibilno lepilo za ploščice KEMAKOL FLEX 170.
Zahteve
Zahteve za sistem določa Evropska tehnična smernica ETAG 022 – Vodotesni sistemi za tla in stene
mokrih prostorov, 1. del: tekoče vgrajeni premazi z ali
brez obrabne površine.
KEMABAND
tesnilni trak 12
14
Kremenček_19.indd 14
Izpolnjevanje zahtev omenjene tehnične smernice
proizvajalcu omogočajo namestitev CE znaka na sistem in s tem prodajo po celotnem območju EU. Po
drugi strani pa skladnost sistema z zahtevami evropske tehnične smernice kupcu zagotavlja dodatno
varnost in garancijo za dolgotrajno in brezhibno de-
lovanje vgrajenih proizvodov, skladno z bistvenimi zahtevami Direktive 89/106/EEC, ki so:
• mehanska odpornost
in stabilnost,
• varnost pred požarom,
• higienska in zdravstvena
zaščita ter varovanje okolja,
• varnost pri uporabi,
• trajnost (skladno
z zahtevama 2. in 3.).
Področje uporabe
Sistem KEMA HIDROSTOP DP je namenjen vodotesni zaščiti tal in sten v mokrih prostorih. Sistem tesnilnih trakov KEMABAND, ki ga vključuje, omogoča
tesnjenje stikov in vogalov, posebne manšete pa omogočajo zatesnitev prebojev cevi ter tesnjenje odtokov.
Namen sistema je vzpostaviti vodotesno bariero pod
ploščicami (ali katerokoli drugo zaščito pred obrabo)
na tleh in steni v notranjih mokrih prostorih, katera
bo delovala pri temperaturah od +5 do +40 °C v predvideni življenjski dobi najmanj 25 let.
Mogoča je naslednja uporaba:
• Talne in/ali stenske površine z le občasno neposredno izpostavljenostjo vodi, na primer dovolj
oddaljene od tuša ali kopalne kadi.
• Talne in/ali stenske površine tušev oziroma okolice kopalnih kadi namenjene za le nekajkratno
dnevno tuširanje, na primer običajna stanovanja,
večdružinske hiše in hoteli.
kremenček 10 | 2011
7.10.11 8:34
razvoj
Tehnične karakteristike sistema
• Talne in/ali stenske površine, katere bodo bolj
frekventno in dalj časa izpostavljene vodi, kot je
to v običajnih stanovanjih, na primer javni mokri
prostori, šole in športne dvorane.
Lastnost
Vrednost
Predvidena življenjska doba
25 let
Vodotesnost
Izpolnjuje
Prepustnost za vodno paro (23 °C – 50/93 % rel. zr. vl.)
Sd = 2,3 m
Minimalna debelina vodotesnega sloja
0,5 mm
Odziv na ogenj po EN 13501-1
Razred E
Izjava o vsebnosti nevarnih snovi
Ne vsebuje nevarnih snovi
Sposobnost premoščanja razpok
Razred 1: 0,4 mm
Sprijemna trdnost
Razred 2: ≥ 0,5 MPa
Sposobnost premoščanja stikov
Razred 2: vodotesno
Tesnjenje okrog prebojev
Razred 2: vodotesno
Odpornost na temperaturo
Razred 2: ≥ 0,5 MPa
Odpornost na vodo
Razred 2: ≥ 0,5 MPa
Odpornost proti alkalnosti
Razred 2: ≥ 0,5 MPa
Uporabnost
Uporabno
Popravljivost
Popravljivo
Zgradba sistema
Zaključek
Sistem je sestavljen iz impregnacije podlage KEMAGRUND S, na katero se v dveh nanosih izvede premaz
vodotesne mase HIDROSTOP DP. Na popolnoma
osušeni HIDROSTOP DP se s fleksibilnim lepilom
KEMAKOL FLEX 170 prilepijo ploščice.
Dejstvo, da fugirna masa ni vodotesna, se pri domači
individualni finalizaciji kopalnic velikokrat pozablja.
Ploščice se na primer položijo neposredno na mavčno-kartonske plošče kar brez hidroizolacije. Žal je
pa preveč mojstrov, ki še niso slišali za alternativne
oblike tesnjenja in poznajo le hidroizolacijski sistem
hladnega bitumenskega prednamaza in privarjenih
bitumenskih trakov. Ker na tako hidroizolacijo s cementno vezanim lepilom ni mogoče neposredno prilepiti ploščic, se zanjo ne odločajo in hidroizolacije
sploh ne izvedejo.
Komponente sistema
za tesnjenje detajlov
Za tesnjenje stikov, vogalov, prebojev cevi in odtokov
sistem vključuje tesnilni trak, vogalnike (zunanje/notranje) in posebne manšete.
Sistem tesnjenja kopalnic pod ploščicami HIDROSTOP DP je enostaven za izvedbo in izredno učinkovit ter dolgotrajen. Z vgradnjo sistema HIDROSTOP DP preprečimo neljubo zamakanje skozi fuge,
stike in preboje ter s tem preprečimo marsikatero
nevšečnost. Evropsko tehnično soglasje, katero smo
na Kemi pridobili za sistem HIDROSTOP DP, pa je
dodatna garancija, da bo sistem v vseh predvidenih
pogojih deloval najmanj 25 let.
KEMABAND
stenska manšeta M12
KEMABAND
talna manšeta M35
KEMABAND Y vogalnik
Celovit sistem tesnjenja
tesnilni trak KEMABAND 12
grundirno sredstvo KEMAGRUND S
fleksibilna vodotesna masa HIDROSTOP DP – prvi nanos
fleksibilna vodotesna masa HIDROSTOP DP – drugi nanos
fleksibilno lepilo za ploščice KEMAKOL FLEX 170
kremenček 10 | 2011
Kremenček_19.indd 15
KEMABAND X vogalnik
15
7.10.11 8:34
referenčni objekt
Vlaga in soli neposredno ali posredno vplivajjo na degradacijjo skorajj vseh vrst materialov
in konstrukcij. Vzroke za to je treba iskati predvsem v specifičnosti posameznega objekta,
podcenjevanju obstoječe vlage in soli v zidovih ter ometih in neustrezno izbranih materialih
ter postopkih sanacij.
Goran Gomboši
o so objekti locirani neposredno na morju, ne
gre pod
dcenjjevati
ti vlloge priisottnih
ih škodlj
dljiivih
ih
soli. Le-te vedno vsebuje že zemeljska vlaga, v konkretnem primeru pa so objekti tej težavi še dodatno
izpostavljeni zaradi bližine morja. Soli se tako transportirajo po konstrukciji, se odlagajo na ometanih
površi
šinah
h in povzroččajo
j razkroj
k j ometov.
t
Prvi kontakt s predstavniki Solin smo vzpostavili jesenii leta
l 20
2006
06, in siicer z And
drejem
j Sovi
S incem, vodj
djo
projekta. Takrat smo opravili ogled objekta skladiščne
hale solin (poškodovani prefabricirani betoni na hali),
hkrati pa smo si ogledali tudi pred leti sanirano upravno stavbo (poškodbe zaradi vlage), ki je bila še vedno v
odličnem stanju, za kar smo tudi prejeli pohvale.
Leta 2008 smo dobili ponovno povabilo na ogled glede sanacije muzeja v Sečovljah (skladišče, soba za
spanje, fotografije itd.), kjer so bili močno poškodovani ometi na zgradbi, ki je bila lokalno že sanirana
pred leti, zato se je na tistih delih omet dobro obnašal
in ni bilo vidnih poškodb, nastalih zaradi vlage in soli.
Stanje pred …
… in po sanaciji.
➔ Poplavljen muzej
16
Kremenček_19.indd 16
Nov obisk na Primorsko pa nas je popeljal na ogled
in sestanek z direktorico Pomorskega muzeja v Piranu, Martino Gamboz, jeseni leta 2010 po hudournikih in poplavah, ki so takrat pustošile po večjem
delu Slovenije in prizadejale veliko škode ter nevšečnosti. Pred tem smo imeli tudi nekaj radijskih oddaj
v živo na temo sanacije vlage na območjih, kjer so
bile poplave najhujše.
Zaradi dobrih preteklih izkušenj in obstojnosti saniranih objektov, kljub nenehni izpostavljenosti neugodnim naravnim vplivom (sol, voda), se je Martina
Gamboz tudi tokrat obrnila na nas s prošnjo o pomoči
pri sanaciji na novo poškodovanih objektovv za ohranitev kulturnih spomenikov solinarstva v Sloveniji.
Sklicali smo sestanek, kjer smo se dogovorili o potrebni izbiri in količini materiala za sanacijo dveh objek-
kremenček 10 | 2011
7.10.11 8:34
referenčni objekt
Sečoveljs
j ke soline
ohranjajo tradicijo
solinarstva v Sloveniji
tov, ki sta bila najbolj poškodovana in ju je bilo potrebno popraviti, saj bi se v nasprotnem primeru porušila.
Glede na lokacijo naravne in kulturne dediščine solin
je bil
bilaa pr
prii ob
obno
novi
vi z upo
upora
rabo
bo raz
razliličn
čnih
ih str
stroj
ojev
ev san
sanac
acijijaa
tudi časovno omejena (izvedba v največ 4 tednih), in
sicer zaradi izvajanja del na območju, ki je zaščiteno
zaradi ogrožanja različnih živalskih vrst, predvsem
Direktorica Pomorskega muzeja Piran Martina Gamboz
je tudi osebno pomagala pri reševanju muzejskih eksponatov
v času poplav na solinah
zaščitenih ptic, ki tam gnezdijo. Za sanacijo objektov
ca. 300 m2 je bilo porabljenih 6000 kg materiala Kemasan 580, 1500 kg Kemasan 580 F, 6000 kg sušilnega ometa Hydroment ter Kemafob Aquaa za zaključno
površinsko zaščito ometanih površin pred zunanjimi
agresivnimi vplivi (prisotnost soli v zraku).
d.o.o. ter predstavnikom izvajalcev del, kjer smo odgovorili na vsa vprašanja, ki so bila vezana na sanacijo
ter materiale.
Po d
dok
okon
onča
čanj
nju
u sa
sana
naci
cije
je oobj
bjek
ekta
ta jjee bi
bila
la d
dir
irek
ekto
tori
rica
ca ppoovabljena tudi na mednarodno znanstveno srečanje
spomeničarjevv iz Hrvaške, ki je potekalo v Moravskih
Toplicah z različnimi ogledi kulturnih spomenikov
v Pomurju, kjer je tudi sama predstavila delovanje
in oohr
hran
anja
janj
njee ob
obst
stoj
ojaa so
solilin
n od zzač
ačet
etka
ka d
doo da
dane
ness. V
svojem predavanju je izpostavila tudi naše podjetje,
pohvalila pripravljenost pomoči pri sanaciji poškodovanih objektov z donacijo materiala v teh težkih razmerah ter predvsem izpostavila pozitivno delovanje
Kemiinih
ih matteriialov
l za sanacij
ijo vllage, ki so na površinah ostali nepoškodovani tudi v ekstremnih pogojih. Takšna pohvala in predvsem znova dokazana
obstojnost Keminih materialov za sanacijo kapilarne
vlage je nova pomembna referencaa Keme in to celo
na kulturnem spomeniku državnega pomena, ki je
vključen tudi med pomembne znamenitosti sveta.
➔ Stanje med obnovo
Poplavljena polja za pridobivanje soli ob poplavah reke Dragonje in agresivnost zraka (v zraku
prisotne soli), ki predvsem ob prisotnosti burje preide z morja na ometane površine objekta,
povzročata veliko težav na ohranjenih kulturnih spomenikih v solinah, ki jih je okrog 38. Nekateri
izmed njih so se tudi porušili, ko je Dragonja prestopila svojo strugo konec poletja 2010.
Zaradi zahtevnosti izvedbe je bil pred začetkom sanacije objektov, maja letos, sklican še zadnji sestanek glede izvedbe in uporabe materialov z Martino
Gamboz, z Alojzom Zorkom iz podjetja Tering Izola
kremenček 10 | 2011
Kremenček_19.indd 17
7.10.11 8:34
FOTO: andrejjakobcic.blogspot.com
referenčni objekt
Kongresni trg v Ljubljani
Kemini epoksidi
za 720 parkirnih mest
Proti koncu poletja je glavno mesto Slovenije v središču dobilo največjo garažno hišo,
Kema Puconci pa je z njo obogatila svoj spisek uspešno zaključenih projektov.
Davorin Likovič, Primož Gider
K
ongresni trgg je bil letos uradno odprt ob državni proslavi, namenjeni 20. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije, ki je potekala na predvečer
dneva državnosti. Vrednost pogodbe za izgradnjo parkirne hiše Kongresni trg, ki je vključevala tudi zunanjo
ureditev ter ureditev parka, je znašala 17,7 mio €.
➔ Brušenje tlaka
s stroji HTC 950
Končni izgled
epoksidnega premaza
18
Kremenček_19.indd 18
V garažni hiši bo 720 parkirnih mest v petih podzemnih etažah, od katerih bo dve tretjini namenjenih
bližnjim stanovalcem, ostalo pa obiskovalcem mestnega središča. Parkirni prostori bodo dolžine 4,95 m
in širine 2,60 m, in bodo t.i. nadstandardni parkirni
prostori. Dosežen je bil zastavljeni cilj, da se avtomobili umaknejo pod zemljo in se Kongresni trg ponovno vrne prebivalcem in obiskovalcem mesta. Hiša,
dolga 147 in široka 28 metrov, se spušča zgolj pod
nekdanjim parkiriščem, na katerem je bilo prostora za
180 avtomobilov, zdaj bo ta kapaciteta torej štirikrat
večja. Ploščad na vrhu, kjer je bilo nekdaj parkirišče in
bo zdaj na voljo za različne prireditve, bo obnovljena
povsem po načrtih Jožeta Plečnika.
Sama gradnja projekta Kongresni trg je bila zaradi
globine in neposredne bližine objektov največjega kulturnega pomena, kot so Uršulinska cerkev, Univerza,
Filharmonija in niz hiš na južni strani trga, velik gradbeno tehnični podvig.
V poletnih mesecih letošnjega leta so na vrsto prišla
tudi zaključna dela, kjer se je Kema v projekt garažne
hiše vključila kot dobavitelj epoksidnih premazovv za
izvedbo večslojnega epoksidnega tlaka v parkirni garaži, velikosti čez 20.000 m2.
Betonska plošča je bila lepo zaglajena, zato večja dela
s sanacijo hrapavosti in izravnave niso bila potrebna.
Betonsko površino smo tako pripravili z brušenjem,
pri čemer smo uporabili največje stroje HTC 950. Z
obrusom cementnega mleka smo dobili sprijemno
trdnost betonske površine med 2,5 in 3,0 N/m2. Lokalno smo betonsko podlago popravljali s produktom
Kemapox Grund 2000 v kombinaciji s Kemapox
Dens PL. Na ta način smo naredili kit, s katerim smo
popravili vse nepravilnosti v podlagi.
Epoksidni tlak smo izdelali v dveh nanosih. Za osnovni
sloj smo uporabili Kemapox Grund 2000 in kot končni sloj Kemapox Final 6000. S kremenčevim peskom,
ki smo ga dodajali, smo površino nahrapili, vendar jo
naredili še vedno dovolj primerno za čiščenje, tako da
bo garaža še dolgo sijala v vsej svoji svežini.
kremenček 10 | 2011
7.10.11 8:34
kema skupina
Znanje je vir razvoja v današnji družbi, zato se morajo
tudi zaposleni stalno izobraževati in izpopolnjevati.
Primož Gider
preteklosti so menili, da lahko človek s pridobljenim znanjem in izobrazbo shaja vse življenje. V sodobnem času pa se čedalje bolj zavedamo, da
vsaka izobrazba hitro zastareva, saj kar naprej prihaja
do novih odkritij, čas od odkritja do dejanske uporabe
nove tehnologi
g je
j pa se drastično krajš
j a. Nova odkritja
j
zahtevajo od ljudi, da se neprestano izobražujejo, samoizobražujejo ter izpopolnjujejo, saj so le na ta način
sposobni iti v korak s splošnim razvojem, z zahtevami
časa in sodobnega življenja. Zaradi vsega naštetega postaja izobraževanje nepogrešljiv sestavni del človekovega dela in življenja, njegova stalna pravica in obveznost, kakor tudi sestavni del Keminega poslanstva.
Poznavanje ključnih informacij za zaposlene lahko
veliko pripomore k temu, da zaposleni lažje razumejo
in sprejemajo novosti, ki jih prinašajo produkti na eni
in zahteve standardov na drugi strani. Pogosto podjetja zaradi pomanjkanja časa in ljudi zaposlenim ne
zmorejo pravočasno podati vseh ustreznih informacij,
zato nastane vrzel v podajanju in prenosu znanja ter
informacij do končnega potrošnika.
potrošnika
V izogib temu v Kemi neprestano skrbimo za izobraževanje naših zaposlenih, ne samo v Sloveniji, pač
pa v celotni skupini Kema, ki jo sestavljajo zaposleni
iz 13-ih držav. Naše znanje, ki ga nenehno nadgrajujemo in izkušnje, ki smo jih pridobili s sodelovanjem
v številnih projektih, je mogoče koristno uporabiti.
Vlagamo v naše zaposlene, se spoznavamo z izzivi iz
tujine ter prenašamo primere dobrih praks na lokalne
trge, vse to v okviru Kemine akademije, ki je tovrstno
obliko izobraževanja dvignila na profesionalno raven.
Tako je bilo tudi v sredini poletja v Budimpešti na
»Tehnical meetingu«, kjer je bilo govora predvsem
o odzivih s trga in trendih ter o pridobivanju dodatnih veščin strokovnega in kompetentnega nastopa na
trgu. Vse to je le delček znanja, ki ga posrkamo in se
kremenček 10 | 2011
Kremenček_19.indd 19
tudi na ta način že pripravljamo na novo sezono, ko
bomo vse prednosti in izkušnje delili z vami. Vi ste
naši zaupanja vredni partnerji, s katerimi gradimo
uspešno zgodbo na trgu, in še naprej se bomo trudili,
da bomo z nadaljnjim skupnim delom, strankam ponudili strokovne in dolgoročne rešitve.
Marketing meeting
V okviru takšnih delovnih srečanj smo letos že pripravili tudi srečanje oseb zadolženih za marketing
aktivnosti. Srečanje družb nekdanje Jugoslavije
je potekalo v Sarajevu, nekaj dni kasneje pa smo se
v Budimpešti sestali še na »Marketing meetingu«
Vzho
Vz
hodn
dnee Ev
Evro
rope
pe. To
Tokr
krat
at ttoo ni bbililoo zg
zgol
oljj kl
klas
asič
ično
no iizzmenjavanje izkušenj, kjer smo sicer spregovorili tudi o
preteklih aktivnostih v marketingu, temveč predvsem
iskanje novih inovativnih in trgom zanimivih idej glede na razpoložljiva sredstva.
Podajanje idej v t.i. nevihti možganov je sproduciralo
kar nekaj zanimiv idej z vseh področij, prav zanimivo
pa jje ttudi
di na ta
t način
či spoznavati
ti sodelavce,
dl
ki vrejo
j odd
kreativnih misli, ki se jih pri »brainstormingu« ni niti
kritiziralo, vrednotilo ali ocenjevalo, pač pa ob koncu
realno povzelo, na temelju povzetkov pa smo pripravili
podrobnejše korake za naprej. Običajno je le na koncu
sicer le majhno število idej dobrih in uresničljivih hkrati. Literatura navaja, da včasih zgolj 5 %, kar pa je odvisno tudi od narave problema. Sicer pa kdo ve, morda
boste katere izmed novih idej v kratkem spoznali tudi
na slovenskem trgu. Mi smo v to zagotovo prepričani.
Delovni utrinek
s »Technical meetinga«
➔ Budimpešta:
spoznavanje gostiteljskega
mesta sodi med večerni
program srečanj
srečanj.
Vzhodnoevropska ekipa
na »marketing meetingu«
19
7.10.11 8:34
kema skupina
Osvajalski pohod
po bivši skupni državi
Tržišča držav naše bivše domovine so bila osrednja tržišča Slovenije v času
nekdanje skupne države. Dolga leta so bila potrebna, da celotna nekdanja država znova
gospodarsko okreva in da poslovanje med nekdanjimi članicami znova postaja pomembna
oblika mednarodnega gospodarskega delovanja slovenskih družb.
Vojko Farič
D
ržave nekdanje Jugoslavije se tako počasi, a
vztrajno postavljajo na noge in gradijo temelje
svoje prepoznavnosti. Po nekaj letih trdega dela in
ogromno vloženega trudaa smo tudi v Kemi ob dobrem mednarodnem sodelovanju s skupnimi močmi
dosegli, da je naša blagovna znamka že dobila ustrezno prepoznavnost in da so naši materiali iskani v
segmentu produktov za zaključna dela v gradbeništvu.
Predstavitev na samem gradbišču se je izkazala za domiselno
in predvem praktično potezo.
aktivneje, z željo in prepričanjem, da blagovna znamka
KEMA postane prepoznavna tudi v tem delu Evrope.
Prisotni smo bili na gradbenem sejmu v Prištini,
kjer smo srečali predsednika Kosovaa in slovenskega
veleposlanika, opazili nekaj slovenskih razstavljavcev, predvsem pa stkali prve resne poslovne vezi.
Nastop na sejmu je začetek našega aktivnejšega sodelovanja, uspešno smo izvedli nekaj prodajnih in tehničnih predstavitev, med drugim tudi na enem izmed
potencialnih objektov za vgradnjo naših materialov,
ki se je izkazalo za zelo posrečeno rešitev, katere se
bomo tudi v prihodnosti še posluževali.
Še zadnje priprave
na sejmu v Prištini
Kema s svojimi hčerinskimi družbami tako že deluje
na Hrvaškem, v Srbiji, BIH, Makedoniji ter Črni
Gori. Kot zadnji v nizu kamenčkov pri sestavljanju
celotnega mozaika trenutno predstavlja velik izziv
tržišče republike Kosovo.
Začetki naših tamkajšnjih aktivnosti segajo v minulo
leto, a majhne republike nekaj časa nismo postavljali v
ospredje. Iskanje distributerjev ni obrodilo želenih sadovv in tržišče je še čakalo na pravo priložnost. Le to smo
dobili v tekočem letu 2011, ko smo na tržišče vstopili
20
Kremenček_19.indd 20
Prvi koraki naših aktivnosti za večjo prepoznavnost
so tako bili narejeni, z veseljem pa spremljamo dogajanje in se tudi osebno udejstvujemo na novem
tržišču, za katerega menimo, da se bo dobro razvilo. Tako smo prepričani, da bomo na našem novem
trgu sledili uspešnim korakom, ki smo jih naredili v
drugih državah nekdanje Jugoslavije, kamenček za
kamenčkom pa sestavljamo mozaik, ki tudi generalno vključuje vedno nova tržišča. Ta nam ponujajo
izzive in hkrati zahtevajo, da se trudimo biti boljši in
prepoznavnejši na mednarodnem gradbenem trgu.
kremenček 10 | 2011
7.10.11 8:34
kema skupina
Razvoj nosilnih programov
na Slovaškem trgu
Kljub dejstvu, da na Slovaškem ni posebnih spodbud za toplotno izolacijo stavb,
se trg fasad zelo hitro razvija ter je po dveh letih postal tudi za Kemo najpomembnejši
program ter gonilo razvoja na Slovaškem.
Fredi Širovnik
K
o smo pred približno dvema letoma prvič
predstavili program Kematerm skupaj z zaključnimi mineralnimi ometi, smo ga pospremili z
dokaj mešanimi občutki. Slovaški trg velja za enega
razv
ra
zvit
itej
ejši
ših
h na p
pod
odro
ročj
čju
u fa
fasa
sad
d, za
zato
to nis
nismo
mo ved
vedel
elii, kaj
kaj
lahko dejansko pričakujemo. Pot vsekakor ni bila lahka, premagati je bilo potrebno marsikatero oviro, ki je
nismo pričakovali. Kljub dejstvu, da na Slovaškem ni
posebnih spodbud za toplotno izolacijo stavb, se trg
fasa
fa
sad
d ze
zelo
lo h
hit
itro
ro rraz
azvi
vija
ja. Za
Zara
radi
di vvis
isok
okee os
osve
vešč
ščen
enos
osti
ti
se investitorji, tudi privatni, še kako dobro zavedajo
prednosti, ki jih le ta prinaša.
Rezultat številnih srečanj, predstavitev in izobraževanjj v preteklih dveh letih so predvsem zadovoljjne
stranke, za nas pa številne reference od privatnih
hiš do velikih stanovanjskih ter poslovnih objektov.
Skupaj z našimi partnerji ter s sedmimi niansirnimi centri pokrivamo praktično celotno Slovaško. S
tem naam us
te
uspe
peva
va zaago
goto
tovi
v ti
t mat
ater
e iaalee naa gr
g ad
adbi
b šč
šču
u
v času od 24-36 urr od prejetega naročila.
Obseg del na področju fasadnih sistemov pokriva tudi večje
poslovne objekte
kremenček 10 | 2011
Kremenček_19.indd 21
Zaradi visoke osveščenosti
so vse pogostejše obnove
tudi na stanovanjskih blokih.
Da smo na pravi poti, kažejo tudi letošnji polletni
rezultati. Kljub precej muhastemu vremenu, ki še
kako vpliva na možnost izvedbe fasadnih sistemov
ter vsesplošni negotovosti zaradi krize, nam je v prvi
polloviicii leta
t kl
kljjubb vsemu uspello prakt
ktič
ično večč kott
podvojiti rezultat glede na leto poprej. Navedeno
nas navdaja, da z optimizmom ter smelimi načrti,
gledamo v drugo polovico leta.
Ker si ne dovolimo zaspa
p ti na lovorikah,, gledamo
tudi v prihodnost. Že v začetku tega leta smo se odločili, da certificiramo dodatni fasadni sistem z nekaterimi novostmi, ki bo še konkurenčnejši in zanimivejši za naše kupce.
➔ Fasadni sistemi
dodajajo nepremičninam
novo vrednost – prihranijo
denar pri investiciji in
v prih
ihodn
d ostiti.
21
7.10.11 8:34
kema skupina
Tudi v Romuniji
uspešno z novimi projekti
Kljub težkim razmeram smo na precej specifičnem romunskem trgu
z letošnjim letom uspešno zagnali program toplotnoizolacijskih fasad.
Fredi Širovnik
Ž
e v zimskem času letošnjega leta smo začeli z intenzivnimi pripravami za sezono fasad, ki smo
jih želeli z letošnjim letom še intenzivneje predstaviti
romunskemu tržišču. Tako smo z namestitvijo niansirnih kapacitet ter z lastnim dostavnim vozilom zagotovili nujne logistične zahteve za podporo kupcem.
Uspešno dokončanje del in zadovoljni novi uporabniki so samo še nova potrditev naših rešitev ter dela.
Za drugi del sezone želimo zagotoviti niansirno napravo tudi za področje Temišvara, s čimer bi samo še
okrepili našo prisotnost na trgu.
Skupaj s tremi partnerji pokrivamo v glavnem še
zmeraj zgolj področje Bukarešte, kjer smo danes prisotni na skupaj 18 prodajnih mestih. Svojo prisotnost
želimo še razširiti in od tam pokriti večji del južne
Romunije. Kljub težkim razmeram smo na precej
specifičnem romunskem trgu, kjer je upad gradbene
dejavnosti precejšen, z letošnjim letom uspešno zagnali program toplotnoizolacijskih fasad.
➔ Bukarešta velja
za mesto hrupa in nasprotij –
veliko se gradi in obnavlja
Referenca, ki vam jo predstavljamo v tokratni številki
Kremenčka, je iz zahodnega dela glavnega mesta Bukarešte. Ta del mesta slovi tudi kot »bogatejši« in zato
tudi bolj zanimiv za privatne investitorje v stanovanjske objekte. Gre za objekt Castranova, kjer je Kema
Romunija za celotni objekt v skupni velikosti 2.000 m2
dobavila sistem toplotnoizolacijske fasade ter materiale za tesnjenje in hidroizolacijo v kopalnicah in
terasah za 55 stanovanj.
V sistemu fasade so bili uporabljeni lepilo Styrokem
215 ter izravnalna masa Kematerm 225, ustrezna toplotna izolacijaa v debelini 10 cm, armirna mrežica
ter tankoslojni zaključni omet na osnovi organskih
vezi žlebičaste strukture v granulaciji 2 mm. Za razliko
od prakse v Sloveniji je v Romuniji žlebičasta strukturaa bolj priljubljena.
Na terasah in v kopalnicah je bil uporabljen že velikokrat preverjeni sistem tesnjenja s Kemaband
d trakovi
in vogalniki ter Hidrostop elastikom.
22
Kremenček_19.indd 22
Castranova predstavlja nov objekt v nizu uspešno zaključenih
projektov v Romuniji.
kremenček 10 | 2011
7.10.11 8:35
kema skupina
Kema se vsako pomlad in jesen v zadnjjih štirih letih predstavljja
na največjem gradbenem sejmu Budpragres v Minsku.
➔ 19. mednarodni sejem
se je v Minsku odvijal
med 6. in 9. septembrom,
razsta
t vljljalo
l pa jje večč kott 400
podjetij iz 14 držav.
Marko Janža
a le
leto
tošn
šnje
jem
m 19
19. se
sejm
jmu
u ssee je ppre
rest
staavililoo sk
skup
upaj
aj 2270
70
razstavljavcev na prostoru velikosti 7.000 m2.
Glavni poudarek na Keminem razstavnem prostoru
je bil na vodonepropustnih masah, epoksidnih in
industrijskih podih ter maltah za sanacijo betona.
Zanimanje smo vzbudili pri podjetjih, ki se ukvarjajo
z veleprodajo, gradbenih podjetjih, podjetjih, ki se
ukvarjajo s projektiranjem, kot tudi med arhitekti.
Največja prednost predstavitve Keme na omenjenem
sejmu je stik s podjetji,
podjetji ki delujejo v ostalih regijah BeBe
lorusije, ki so nekoliko oddaljene od glavnega mesta
Minska. Na sejmu Budaprogres 2011 smo se predstavili skupaj s podjetjem Baumit-Bel, ki se usmerja na
prodajo fasadnih sistemov in barv ter tako dopolnjuje
Kemin prodajni program. Nastop na sejmu predstavlja še vedno najpomembnejše tržno-komunikacijsko orodje v drugi polovici letošnjega leta in način
neposrednega trženja, ki nam daje najboljše rezultate.
V letošnjem letu nam je v sled aktivnosti na beloruskem tržišču v prejšnjih letih uspelo sodelovati na
večjih projektih. Eden izmed takšnih je bila sanacija
mednarodnega nogometnega stadiona v Brestu. Na
objektu so bili uporabljeni produkti iz skupine produktov za sanacijo in zaščito betona. V teku je tudi objekt
na področju epoksidnih tlakov v mestu Gomell v veli-
kremenček 10 | 2011
Kremenček_19.indd 23
kostii če
kost
čezz 1.00
0000 m2
m2, ko
kott tu
tudi
di dru
drugi
gi del
del san
sanac
acijijee pa
papi
pirn
rnee
proizvodnje v mestu Shklovv ter nekaj manjših objektov,
na katerih
t ih se boddo uporabl
bljjalili proddukt
ktii za ttesnjenj
j je.
Kljubb ze
Klju
zelo
lo ttež
ežki
ki ggos
ospo
poda
dars
rski
ki ssit
itua
uaci
ciji
ji, v ka
kate
teri
ri se
se je
znaš
zn
ašla
la B
Bel
elor
orus
usijijaa v le
leto
tošn
šnje
jem
m le
letu
tu,, so ppri
riča
čako
kova
vanj
njaa
Keme
Ke
me ššee na
napr
prej
ej u
usm
smer
erje
jena
na v rras
astt in ppov
oveč
ečev
evan
anje
je ppro
ro-daje. Gospodarstvo je v letošnjem drugem četrtletju
doži
do
žive
velo
lo vvel
elik
ik ššok
ok, ko jjee vl
vlad
adaa za
zara
radi
di vvel
elik
ikeg
egaa tr
trgo
govi
vinnskega primanjkljaja morala konec maja naznaniti 36 %
devalvacijo,
d
evallvacij
ijo ki se še
še danes
danes nii ustavila.
usttavilila T
Tesno
esno omejeomeje
j
vanje na medbančnem valutnem trgovanju vedno
bolj duši trg in omejuje nemoteno delovanje uvozno
usmerjenih podjetij. Kot izhod iz omenjenega stanja
je zveza nekdanjih držav Sovjetske zveze, ki jo vodi
Rusija, obljubila Belorusiji skupno 3 mrd $ posojill v
naslednjih treh letih, vključno s prvim 800 mio $ izplačilom, ki se lahko dostavi že naslednji mesec.
IP Kemaa se poskuša prilagajati trenutnim razmeram in
išče svoje možnosti tudi z izvozom v Rusijo. Za Kemo
predstavlja podjetje v Belorusiji priložnost boljšega
in intenzivnejšega prodora na rusko tržišče. S proizvodnimi kapacitetami v Minsku, poznavanjem jezika
in poslovne kulture je prodor na rusko tržišče lahko še
uspešnejši. Tako smo v letošnjem letu uspeli prodati Kemine proizvode tudi v bodoče olimpijsko mesto Soči.
➔ Stadion Dinama
v Brestu, ki sprejme
10.080 obiskovalcev,
je bil zgrajen leta 1987.
23
7.10.11 8:35
kema skupina
Prezentacija Pannon
Kema na Madžarskem
Z novim letom je Kema začela svojo prenovljeno zgodbo na Madžarskem.
Metka Feher Pal
S
➔ Predstavitev Keme
članom drugega največjega
združenja trgovcev
z gradbenim materialom
na Madžarskem
osednji trg je za vsakega proizvajalca in ponudnika prav gotovo velik izziv in zahtevna
naloga. Potrošniki so vse bolj zahtevni in številna
domača ter tuja podjetja in multinacionalke se trudijo zadovoljiti povpraševanje tudi v naši branži.
Kema gradi svoj trg na Madžarskem pravzaprav od
temeljev. Uveljavljanje blagovne znamke in izdelkov
na novem trgu ima svoje zakkonitosti, kki temelljijo na
mnogih majhnih in vztrajnih korakih, ki jih mora
podjetje prehoditi samo. Samoiniciativa, vztrajno delo
na trgu in vrhunski izdelki, ki jih ponuja Kema, slej ko
prej prinesejo rezultate.
V tej novi zgodbi smo spomladi dobili izjemno priložnost, da naše podjetje in prodajni program predstavimo članom drugega največjega združenja trgovcev z gradbenim materialom na Madžarskem
Pann
Pa
nnon
on 2201
0100 Zr
Zrtt.
Že v 90. letih je Madžarska postala odprta za evropske
in svetovne proizvajalce izdelkov za gradbeništvo. To
so proizvajalci, ki danes opredeljujejo in zagotavljajo
trgovanje z gradbenim materialom na Madžarskem.
V času
čas se je razvila
raz ila ttudi
di izjemno fl
fleksibilna
eksibilna in konkon
kurenčna struktura veleprodaj in maloprodajnih
trgovin. Proizvajalci in trgovci so dosegli soglasje pri
najpomembnejših vprašanjih: kdo in s kakšnimi danostmi mora razpolagati tisto podjetje, ki lahko od
proizvajalca direktno kupuje izdelke (primerno pokrito skladišče, strokovno izobražen prodajni kader,
logistične kapacitete, …).
Razvoj je prinesel spremembe in trgovci so na strani
nabbave med
d seboj
b našlli tiste stične točke,
k s katerimi
k
so lahko še bolj učinkovito zastopali in razvijali svoje
interese ter interese dobaviteljev. Tako so po letu 2000
nastala prva nabavna združenja.
O po
pome
menu
nu, ci
ciljljih
ih iin
n po
posl
slan
anst
stvu
vu zzdr
druž
užen
enja
ja Pa
Pann
nnon
on
2010 Zrt. smo se v kratkem intervjuju prijazno pogovorili z Jánosom Hegedűsem, komercialnim direktorjem in solastnikom združenja. Gospod z bogatimi poslovnimi izkušnjami je v preteklih 15 letih
od
d temeljljev zgradi
dill tudi
di trg Rigipsa
i a na Madž
džarskem.
k
Gospod Hegedüs, verjetno je izziv poslovati
v vlogi trgovca na strani nabave po mnogih letih,
ko ste se pogajali na drugi strani mize kot dobavitelj?
Kema se je predstavila članom drugega največjega združenja
trgovcev z gradbenim materialom na Madžarskem
24
Kremenček_19.indd 24
Morda zato bolje razumem potrebe obeh strani in
tudi cilji združenja so postavljeni tako, da zagotavljajo
prednosti in stabilnost tako trgovcem kot proizvajalcem.
Trgovcem omogoča enotno nabavno politiko, večjo konkure
ku
renč
nčno
nost
st, kr
krep
epit
itev
ev ttrž
ržni
nihh po
pozi
zici
cijj, ssku
kupn
pnoo re
rekl
klam
amoo in
mark
ma
rket
etin
inšk
škee ak
akti
tivn
vnos
osti
ti ob
ob oh
ohra
rani
nitv
tvii la
last
stne
ne trž
tržne
ne ide
idenn
titete trgovcev. Dobaviteljem pa zagotavljamo izjemno
plačilno disciplino, stabilnost, enotni cenovni nivo in
prodajno mrežo, ki je razpredena po vsej Madžarski.
kremenček 10 | 2011
7.10.11 8:35
kema skupina
Kdo so člani združenja?
Trenutno ima združenje več kot 115 članov. Večinoma
so to družinska podjetja, ki imajo letni promet 1-2 mio
EUR. To so uveljavljena trgovska podjetja z dolgoletno
tradicijo, priznana v domačem okolju in, ki 80 % svojega prometa realizirajo »v cashu« (podobno kot DYI
centri). Vsa podjetja so lastniki skladišč in parcel, kjer
poslujejo. Imajo zelo malo ali nič kreditov in so zaradi
števila zaposlenih izjemno fleksibilna. Po moji oceni je
tak tip podjetja »survivor« v teh težkih časih. Skupno
imamo 13
1366 proddajjnih
ih mestt na Madž
džarskem,
k
zatto smo
združenje z največjo tržno pokritostjo.
Kako ocenjujete trenutne razmere
v gradbeništvu na Madžarskem?
po nasvetu bank) v švicarskih frankih. Ker Madžarska
še ni uvedla evra, tečajne razlike drastično dvigujejo
vrednosti mesečnih obrokov in onemogočajo prebivalstvu, da bi razmišljali o investicijah ali obnovi svojih
nepremičnin ter stanovanj. Osnovni problem pa je,
da povprečnega madžarskega državljana niso naučili,
kako je treba pametno gospodariti ob pomoči kredita.
Brez kreditov pa žal ni mogoče ponovno zagnati gospodarske rasti.
Kako se v teh časih odzivajo proizvajalci,
vaši dobavitelji?
Dobavitelji so kar preveč »radodarni« v želji po preživetju. Opažam, da ponekod prihaja do velikih razhajanj
v razmišljanju med lastniki in managementom
managementom. Tam
Tam,
kjer managementu ne uspe doseči pametnega konsenza
o poslovni politiki, možnostih in pričakovanjih, začno
managerji, obremenjeni z raznimi strahovi in pritiski,
brezglavo ponujati izdelke po nesmiselnih cenah in pogosto ignorirajo ustaljene
l
stabbillne prodajne
d
poti. Tako
k se
uničujejo cenovni nivoji in medsebojno zaupanje med
dobavitelji in trgovci. Začaran krog.
➔ János Hegedűs,
komercialni direktor in
solastnik združenja Pannon
Kljub nenehnim drastičnim padcem v madžarski
gradbeni branži, se kriza še naprej poglablja. Po moji
oceni bosta naslednji dve leti odločilni za preživetje
tako trgovcev, gradbenih firm in tudi dobaviteljev. Verjamem, da bo prišlo do sprememb, ki bodo na dolgi
rok prinesle rešitve, na kratek rok pa bodo imele dramatičen učinek:
1. ustavilo se bo financiranje,
2. spremenila se bo plačilna morala,
3. trg se bo šše boljlj skkrči
čill,
4. promet v sektorju obnove bo upadel.
Državnih investicij skorajda ni več. Podjetja so investicije preložila na ugodnejši čas. Velik problem na
Madž
Ma
džar
arsk
skem
em ssoo tu
tudi
di kkre
redi
diti
ti, ki ssoo jijihh ljljud
udje
je n
naj
ajel
elii (t
(tud
udii
Kema je dobila priložnost za predstavitev vašim
partnerjem, z nekaterimi že uspešno sodelujemo.
Kako vi vidite trenutne priložnosti za nove
dobavitelje na madžarskem trgu ?
Vstopiti na madžarski trg v najtežjem času in v najtežjo branžo je za proizvajalca zelo odgovoren projekt.
Svetujem previdnost in verjamem, da Vam bo s kvalitetnimi izdelki, konkurenčnimi cenami in kvalitetnim
tržnim delom uspelo. Vso srečo Vam želim.
Tudi jaz se vam zahvaljujem za Vašo odprtost,
prizadevali si bomo za dobro sodelovanje s
Pannonom. Ob 5. obletnici ustanovitve združenja
Vam v imenu podjetja KEMA iskreno čestitam
in želim obilo uspeha.
kremenček 10 | 2011
Kremenček_19.indd 25
25
7.10.11 8:35
Zdaj gre zares
V zadnji številki Kremenčka smo z veseljem poročali, da bodo kar tri ekipe
Keme prihodnje leto nastopale v najvišjem rangu državnega ligaškega tekmovanja.
Prvenstvo je pred vrati, zato je prav, da pogledamo, kako so se na novo sezono
pripravili v odbojkarskem in namiznoteniškem klubu Kema.
Primož Gider
O
➔ Ana Praprotnik,
kapetanka ŽOK Kema je
v klubu od leta 2006, ko je
bil ta še daleč od 1. lige.
dbojkarice puconske Keme so tekmovanje
lani v 2. državni ligi končale brez poraza, kar
je bil izjemen dosežek v slovenskem merilu. A če so
se skozi drugo ligo sprehodile, bo nekoliko drugače v tej sezoni v prvoligaški konkurenci. Po mnenju
trenerja Bojana Novakaa po kvaliteti sicer že sedaj ne
odstopajo bistveno od prvoligaških ekip, v kar so se
prepričale v pripravljalnem obdobju in tudi lani, ko so
se v prijateljskih in pokalnih tekmah že enakovredno
kosale z ekipami iz najvišjega ranga državnega prvenstva. »Zagotovo nam bo sprva verjetno nekoliko težje,
pomembno pa je, da ne bomo ostali brez samozavesti
in da bomo zmagovalno miselnost prenesli tudi v prvo
ligo, kjer bodo o zmagah odločale že malenkosti,« pravi trener Novak in doda, da bo ekipa ostala nespremenjena, saj je bil načelen dogovor že po koncu prejšnje
sezone, da gredo igralke skupaj v elitno druščino in
dobijo priložnost tudi v prvi ligi.
Zmagovit pohod Pucončank v prvo ligo se je dejansko
začel v letu 2009. Takrat se je zgodil nekakšen prelom,
saj so leto poprej po dveh tekmah proti Braniku izgubile možnost napredovanja v drugo ligo. »Tisto sezono
smo nato igrale v močno oslabljeni tretji ligi, kjer smo
tekme zmagovale kot za šalo. Takrat se nam je nekaj
premaknilo v glavah, pridobile smo na samozavesti in
izboljšale igro«, pravi kapetanka Ana Praprotnik, ki
za klub nastopa že od leta 2006, ko je bil ta še v tretji
ligi in daleč od sanj o nastopanju v najvišjem kakovostnem tekmovanju.
Kema II (od leve):
Mirko Unger (trener),
Tomaž Pelcar, Ervin
Železen, Gorazd Horvat
in Patrik Sukič.
26
Kremenček_19.indd 26
Prva liga seveda zahteva nekoliko več finančnih sredstev in celotni proračun tako še ni zagotovljen. Poleg
zvestih pokroviteljev v lokalnem okolju bo treba najti
tudi manjše sponzorje, ki pa imajo posluh za odmevnost dosežkov predvsem prve ekipe.
Glavni cilj kluba je v prvi vrsti seveda obstanek v ligi, a
ne skrivajo tihe želje, da si želijo poseči po zlati sredini
osem članske lige. Žal bodo kot domačini gostovali v
Murski Soboti, saj telovadnica v Puconcih ne ustreza
kriterijem Odbojkarske zveze Slovenije za nastopanje v
prvi ligi. Če bo v času letošnje tekmovalne sezone končno prišlo do pričetka gradbenih del za novo telovadnico v Puconcih, bodo morali poskrbeti tudi za vadbene
prostore mlajših selekcij, ki so ne samo pogoj za nastopanje ekipe v prvi ligi, pač pa je delo z mladimi tudi temeljna usmeritev puconskega kluba. »Res je, da smo se
z leti vse močno navadile na našo majhno, a simpatično
telovadnico v Puconcih. Ta je bila po drugi strani tudi
rahel minus za večino naših nasprotnic, ki so vajene večjih telovadnic, pa tudi glasno navijanje navijačev tik ob
igrišču je bilo za marsikatero moštvo moteče,« v en glas
poudarjajo Kemine odbojkarice in se že veselijo prvenstvenih tekem v oktobru. Trenerju nekaj sivih las povzroča le udeležba na treningu, saj ima v ekipi kar sedem
študentk, ki so jeseni odšle na študij, tako da sta s prve
postave doma prisotni samo dve igralki. Trener se zaveda, da to ni najboljše za ekipo, saj bo le ta skupaj samo
na treningu v petek ter v soboto na dan tekme, a hkrati
poudarja, da je šola za dekleta vendarle na prvem mestu.
kremenček 10 | 2011
7.10.11 8:35
šport
Namizni tenis
V namiznem tenisu se bo letos prvič v 20-letni slovenski zgodovini zgodilo, da bosta v prvi ligi nastopili dve ekipi istega kluba. Da to zgodovino piše prav
puconski klub, je seveda še posebna čast. Mladci, ki so
pred nekaj leti svoje vzornike, kateri so osvajali naslove državnih prvakov, gledali s klopi in za njih navijali,
se bodo sedaj pomerili v isti konkurenci in tudi proti
svojim klubskim vzornikom.
Prva ekipa pod trenerskim vodstvom Štefana Kovača
je letos v glavnem ostala enaka kot v lanski sezoni, kar
pomeni da bosta zanjo nastopila Mitja Horvat (sicer
posamični državni prvak med leti 2008-2010) ter aktualni državni prvak Bojan Ropoša, v njuni družbi pa
bo tudi Dominik Škraban, ki se je prebil v širši vrh
Namesto
na piknik, na
hokejsko igrišče
Primož Gider
Š
portni park Predanovci je večini sicer
znan po tradicionalnem prizorišču Keminega piknika, bralcem pa je morda nekoliko
manj znano, da tod domuje eden najboljših
slovenskih klubov v hokeju na travi.
Klub sta v zadnjem obdobju zaznamovala dva
odmevnejša mednarodna dogodka, o katerima tokrat na športnih straneh z veseljem poročamo tudi v Kremenčku.
Hokejski klub Triglav
v je v Predanovcih
letos namreč že tretje leto zapored pripravil
mednarodni memorial Saše Fajsa v hokeju na travi. Tridnevni turnir je potekal na
dveh igriščih z umetno travo v Predanovcih,
na njem pa je sodelovalo 380 mladih igralcev iz 8 držav. Mladi hokejisti so merili moči
v štirih starostnih kategorijah, na revijalnih
tekmah pa so nastopili tudi veterani v moški
in ženski konkurenci. S tem tekmovanjem se
je klub zapisal v zgodovino hokeja na travi
v Sloveniji kot organizator največjega mednarodnega turnirja v hokeju na travi za
kremenček 10 | 2011
Kremenček_19.indd 27
slovenskega namiznega tenisa. Iz prve v drugo ekipo se
seli Tomaž Pelcar, v klub se je iz sosednje Sobote po
enem letu posoje vrnil Gorazd Horvat, družbo pa jima
bosta delala še Ervin Železen in Patrik Sukič, lani ob
pomoči trenerja Mirka Ungerjaa glavna »krivca«, da si
je ekipa priborila nastop v najvišjem rangu tekmovanja.
Če velja sklepati po uvodu sezone, tudi to leto ne bo
minilo brez vrhunskih uvrstitev Pucončanov. Tako je
Mitja Horvatt že osvojil prvi odprti turnir najboljših
slovenskih članskih igralcev, izjemno pa je presenetil
Patrik Sukič, ki je prišel vse do polfinala, čeprav je letos vstopil šele v mladinsko kategorijo. Lani so Pucončani na državnih prvenstvih v vseh kategorijah osvojili
skupaj 15 medalj, kako uspešna bo ta sezona, pa bomo
poročali tudi v prihodnjih številkah Kremenčka.
Prva ekipa Keme se bo
tudi letos borila za naslov
državnih prvakov. Od leve:
Dominik Škraban, Mitja
Horvat, Bojan Ropoša
in Štefan Kovač (trener).
mlade, ki je hkrati organiziran pod okriljem
Evropske hokejske zveze in vpisan v mednarodni koledar tekmovanj, kar daje dogodku
težo največje mednarodne vrednosti. Tako
so na turnirju nastopili tekmovalci iz Avstrije,
Malte, Madžarske, Bolgarije, Srbije, Slovaške, Hrvaške in Slovenije. Mladi predanovski
hokejisti pa niso bili le dobri gostitelji, pač pa
tudi odlični tekmovalci, saj so bili najboljši v
kategoriji U12 in U16, kjer je bila konkurenca
najštevilčnejša.
so igralke in igralci sodelovali že v Albeni v
Bolgariji, zadnji dve leti pa je kamp potekal
v Amstelveenu na Nizozemskem, ki je dežela hokeja na travi.
Uspešni
na Nizozemskem
M
Da je kamp resnično zanimivo in dobrodošlo
mednarodno druženje mladih, dokazuje tudi
obisk hokejistov, ki so prišli vse iz Kanade,
Amerike, Španije, Francije, Švice, Belgije, Irske,
Anglije in Nizozemske. Da je delo v šoli hokeja
na travi v Predanovcih dobro in kvalitetno, potrjujejo prav ti kampi, saj so hokejisti Triglava
po znanju hokeja v ospredju. V minulih dveh
letih sta tako nagrado za najvidnejši napredek
v času kampa prejela Mitja Dšuban in Sašo
Mikola, Gregor in Anže Fujs pa sta bila izbrana za najboljša igralca mednarodnega
kampa. Mladim športnikom in njihovemu trenerju Vitomirju Fujsu ob tem iskreno čestitamo, saj smo zadovoljni, da klubi v regiji, ki jih
podpira tudi naše podjetje, ne tavajo v povprečju, pač pa z dobrim delom in vizijo z velikimi
koraki stopajo v svetlo prihodnost.
ladi igralci Triglava so se že četrto leto
vključili v program šole hokeja na travi, mednarodne oblike sodelovanja v okviru
kampa »Sport ways«. V letih 2008 in 2009
Nagrajenci hokejskega kampa s trenerjem Fujsom
V tednu dni so otroci skozi treninge spoznali vrline hokeja na travi od bivših in trenutnih
igralk in igralcev nizozemskih reprezentanc, tovrstne izkušnje in akcije pa so tudi dobra motivacija za nadaljnje delo. Tako so že letos odločeni, da se bodo udeležili kampa v letu 2012,
ko bo ta mlade športnike gostil v Barceloni.
27
7.10.11 8:35
kemina križanka
KREMENČEK
K | izdajatelj: KEMA Puconci d.o.o., Puconci 109, SI - 9201 Puconci | T: 02 545 95 00 | F: 02 545 95 10 | E: [email protected] | W: www.kema.si | glavni in odgovorni urednik: Primož Gider | uredniški odbor: Simon Bagola,
Roman Granfol, Dejan Šeruga, Vojko Farič, Marko Janža, Stanko Polajner, Nina Hari | oblikovanje in prelom: Marko Hanc | tisk: Tiskarna S-Tisk d.o.o. | naklada: 4350 izvodov | vprašanja, predlogi in pripombe: [email protected]
Kremenček_19.indd 28
7.10.11 8:35