vabilu - zzsp.org

1
Spoštovane kolegice in kolegi,
pripravljamo 6. slovenski kongres socialne pedagogike z mednarodno
udeležbo, ki predstavlja ekskluziven dogodek združenja in stroke ter
prinaša priložnost za srečanje strokovnjakov z znanstveno raziskovalnega
področja in iz prakse. Omogoča pregled razvoja stroke pri nas in v tujini ter
ponuja priložnost domačim in tujim strokovnjakom, da predstavijo svoja
spoznanja in razmišljanja z različnih področij socialne pedagogike.
V vrtincu razmišljanj o temi tokratnega kongresa smo se spraševali, v
katero smer gre socialna pedagogika, kateri so še vedno tisti izviri, tiste
kosti, ki predstavljajo ogrodje in temelje našega dela, katere mostove
gradimo z drugimi disciplinami, v kakšnih skupnostih živimo in delamo,
kako preživimo, koliko smo iznajdljivi, kako skrbimo zase, kdaj se znajdemo
na različnih bregovih … Nosilna tema »Tokovi stroke« nas vodi v razmislek,
kakšni tokovi nas nosijo in kako jih sami usmerjamo. Sprašujemo se, kaj
danes pomeni socialna pedagogika, s čim se srečuje, kaj raziskuje, kam gre.
Vsi, ki delujemo na področju socialne pedagogike, se srečujemo z izzivi, ki
krojijo tok naše stroke.
Interes za prejšnje kongrese je bil velik in upamo, da bo tudi tokrat tako.
Želimo si, da bi bil kongres aktualen in bi udeležencem ponudil vsebine, ki
bi vas spodbudile k ustvarjanju uspešne socialnopedagoške prakse. Vabimo
vas k udeležbi in aktivnemu sodelovanju s prispevki, da bomo tako skupaj
ustvarili to priložnost za pridobivanje novih znanj, osebno rast in prijetno
druženje.
Voda vedno najde svojo pot. Upamo, da se v čim večjem številu vidimo na
Rogli.
Prijazno vas pozdravljam,
Andreja Grobelšek, predsednica Združenja za socialno pedagogiko
2
Vsebinska področja dela in kongresna struktura
Socialni pedagogi delujemo na različnih področjih in tokovi stroke nas
vodijo v različne smeri. Želimo si, da je kongres priložnost in prostor, kjer se
lahko najde vsak od nas, ne glede na to, na katerem področju je zaposlen,
zato so tudi smeri in izhodišča za razmišljanje ter udeležbo široka in
raznolika.
Med posameznimi socialnopedagoškimi področji dela želimo s prispevki
zajeti spoznanja in primere dobrih praks v naslednjih okvirih:
delo v
penalnih
ustanovah
šolstvo
skupnostno
in mladinsko
delo
delo v
nevladnem in
profitnem
sektorju
zavodska
vzgoja in delo v
stanovanjskih
skupinah
socialno
skrbstvo in
socialno
varstvo
delo v centrih
za usposabljanje
in varstveno
delovno področje
znanost,
raziskovanje in
izobraževanje
na področju
socialne
pedagogike
od samopomoči
preko svetovanja
do terapevtskega
dela
formalni
okviri,
zakonodaja
in trendi
3
KONGRESNI TOKOVI
Kongres bo v prvi vrsti potekal v obliki plenarnih predavanj, krajših
referatov v sekcijah, simpozijev, delavnic in okroglih miz. Udeleženci
kongresa se boste lahko udeležili različnih dogodkov glede na področje
vašega zanimanja. Vabimo pa vas, da tudi sami predstavite svoja
razmišljanja, spoznanja in prakse na enega od načinov, ki ustreza vsebini
vašega prispevka.
4
Med kongresom se bodo odvijale še kulturne refleksije, gledališki nastopi,
prikazi videoposnetkov, razstavljeni bodo posterji in fotografije. Svoje
prispevke lahko predstavite tudi na te načine. Ker si želimo, da bi tokove
stroke na Rogli usmerjali skupaj in čim bolj interaktivno, bodo izdelki
nastajali tudi na kongresu samem kot odziv na aktualne teme in doživljanje
kongresa. Z nastalimi izdelki in refleksijami bomo popestrili in
socialnopedagoško obarvali naš prostor.
5
Nekaj možnih smeri razmišljanj za pripravo prispevkov
Vsi udeleženci kongresa ste vabljeni, da prijavite različne prispevke z
vašega področja strokovnega dela. Pri tem lahko razmišljate o tokovih, s
katerimi plavate, o izvirih, na katerih temelji vaše delo, pa tudi o pritokih, ki
razburkajo ali le še bolj poglobijo struge, po katerih tečejo
socialnopedagoške vode.
Ena od možnih smeri razmišljanj v okviru vodilne teme »Tokovi stroke« je
tista o izvirih. Kje je naš izvir, izvir socialne pedagogike? Je izvir le eden ali
jih je več? Kaj sestavlja študij socialne pedagogike? Na socialnopedagoški
izvir lahko vplivajo čas, družbene spremembe, sorodne smeri, ki se sočasno
oblikujejo in uveljavljajo. Ali bi lahko govorili o generacijsko različnih izvirih,
ki imajo vpliv na izbor metod in veščin, ki jih pri delu uporabljamo in se
nanje naslonimo? Kaj so pravzaprav temelji našega dela? Se lahko vrnemo
k našemu izviru in razmislimo, v kolikšni meri nas je oblikoval in pripravil na
strokovno delo s posameznega področja, do katerega nas je prinesel tok?
Morda vas je tok zanesel v popolnoma drugačne vode, kot ste si na začetku
poti predstavljali. Nekateri ste plavali med brzicami in slapovi ter se nato
ustalili v počasnem in mirnem tolmunu, drugi niste nikoli zapustili
hudournikov, medtem ko ste se tretji že na začetku prepustili toku, da vas
ponese, kamorkoli že gre. Pojavlja se tudi vprašanje, kam gre tok socialne
pedagogike v prihodnosti. Kljub različnim področjem dela se gotovo vsak
od nas srečuje z izzivi, ki krojijo tok naše stroke in lahko spodbudijo
diskusije med kolegi, zato ste vabljeni k predstavitvi svojih spoznanj in
praks.
Socialne pedagoginje in socialni pedagogi se dnevno srečujemo z
zakonodajo in različnimi smernicami strokovnega dela. Kako vidite
zakonodajo, ki vpliva na vaše področje dela? Verjetno je na mestu tudi
dilema, koliko so formalni okvirji vsebini v pomoč in koliko nas pri delu
ovirajo. Kaj nam prinašajo (novi) zakoni, smernice, kodeksi in česa v njih ni?
Aktualno temo lahko predstavljajo zahteve in pričakovanja na delovnem
mestu, možnosti za dodatna usposabljanja, izobraževanja in napredovanja
ter pridobivanje sredstev iz različnih virov. Kako ob tem lovimo ravnotežje
in iščemo ravnovesje? Kje oz. kako najdemo motivacijo in moč za
krmarjenje med čermi, da ne bi nasedli nanje in tam obtičali? Kako skrbimo
za svoj strokovni razvoj in osebno rast?
Razmišljamo lahko tudi o odnosih in skupnostih, v katere smo vpeti. Kakšne
odnose gradimo in v kakšnih skupnostih živimo? Kakšno je sodelovanje s
6
sodelavci, nadrejenimi, uporabniki in drugimi, s katerimi se srečujemo pri
svojem delu? Ali imate kdaj občutek, da so vas vrgli med piranhe? Ali kdaj
poskušate plavati proti toku? In kako se vam to obnese? Kdo vam poda
rešilni obroč? Včasih smo na različnih bregovih in razmišljamo o tem, kako
priti z enega na drugi breg, oz. kako povezati oba bregova. Lahko gradimo
mostove. Podelimo si, s kom gradimo mostove, kako jih gradimo, koliko so
trdni, kaj jih ruši in kaj k temu prispeva.
Različna področja dela zahtevajo specifične pristope, kjer med drugim
prihajajo do izraza fleksibilnost, inovativnost in iznajdljivost. Tako se lahko
naši dnevi razlikujejo po tem, koliko barvitosti in ustvarjalnosti smo si
dopustili pri svojem delu in koliko smo kot strokovnjaki soustvarjali različne
ponudbe, osnovane na dejanskih potrebah. Ljudje, s katerimi delamo,
jadrajo med neštetimi možnostmi, izbirami in težavami ter se z njimi
soočajo na bolj ali manj funkcionalne načine. Izzivamo vas, da na kongresu
predstavite raziskovalne ugotovitve, uspešne strategije, pristope in metode
dela z različnimi skupinami ter učinkovite odzive na specifične situacije
(droge, samopoškodbeno vedenje, depresija, agresivno vedenje …).
Vabimo vas, da zgornja izhodišča povežete s svojim raziskovalnim in
strokovnim delom ter svoje poglede predstavite, prediskutirate ali
polemizirate v krogu kolegov iz stroke. Vsak lahko doda svojo kapljo v
strugo, ki usmerja tok naše stroke.
7
Navodila za prijavo in pomembni datumi
Prijava udeležbe
Na kongres se prijavite tako, da na naslov Združenja za socialno
pedagogiko pošljete izpolnjeno in podpisano prijavnico, ki jo najdete v
nadaljevanju. Prijava je dokončno veljavna šele s plačano kotizacijo.
Udeleženci brez aktivnega prispevka se lahko na kongres prijavite do 1.
oktobra 2014. Rok za plačilo kotizacije je 6. 10. 2014.
Udeleženci z aktivno udeležbo morate svojo udeležbo in prispevek prijaviti
najkasneje do 10. 9. 2014. Poleg izpolnjene prijavnice pošljite na naš
naslov še datoteko s povzetkom vašega prispevka na elektronski naslov
[email protected] Aktivno udeležbo na kongresu vam bomo potrdili in vaš
prispevek vključili v zbornik le v primeru, če boste do 10. 9. 2014 tudi
poravnali kotizacijo za kongres. Takoj po potrditvi aktivne udeležbe bomo
vsem prijaviteljem prispevkov poslali ustrezna navodila za pripravo
prispevkov.
Višina kotizacije
Višina kotizacije za udeležbo na kongresu se razlikuje glede na to, ali se
boste kongresa udeležili s svojim aktivnim prispevkom ter glede na čas
plačila kotizacije. S tem želimo spodbuditi čim večje število udeležencev k
aktivni udeležbi ter vas motivirati za čim prejšnjo prijavo, kar bo omogočalo
kongres bolje organizirati.
Kotizacija vključuje zbornik povzetkov prispevkov, osvežitve med odmori,
promocijski material, kulturni in zabavni spremljevalni program,
organizacijo srečanja ter izdajo potrdila o udeležbi.
8
Kotizacija znaša:
Če je kotizacija plačana
do 30. junija
po 30. juniju
2014
2014
Člani
Združenja
s plačano
članarino
Ostali
s prijavljenim
prispevkom
brez prijavljenega
prispevka
s prijavljenim
prispevkom
brez prijavljenega
prispevka
120 EUR
150 EUR
140 EUR
170 EUR
150 EUR
180 EUR
170 EUR
200 EUR
Znižana kotizacija:
- za redne študentke in študente socialne pedagogike se kotizacija
glede na podatke v zgornji tabeli zmanjša za 50 EUR;
- za brezposelne in upokojene se kotizacija glede na podatke v zgornji
tabeli zmanjša za 50 EUR;
- za drugega udeleženca iz istega gospodinjstva (samo v primeru, če sta
oba člana Združenja s plačano članarino) se glede na podatke v zgornji
tabeli zmanjša za 30 EUR.
Prijavite se lahko na dva načina:
1. Izpolnjeno in podpisano prijavnico za udeležbo na kongresu s
fotokopijo potrdila o plačani kotizaciji pošljete na naslov:
Združenje za socialno pedagogiko, Kardeljeva ploščad 16, 1000
Ljubljana, s pripisom: Prijava na 6. kongres socialne pedagogike.
2. Sken izpolnjene in podpisane prijavnice ter kopije potrdila o plačani
kotizaciji pošljete po elektronski pošti na e-naslov: [email protected]
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Združenja za socialno pedagogiko
(Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana), številka računa SI56 0510 0801
0661 165, sklic 00 20, namen plačila: 6. kongres kotizacija za ime in
priimek. Če potrebujete račun, to označite v prijavi in prejeli ga boste
praviloma v osmih dneh od vplačila in poslane potrditve plačila. Rok za
plačilo kotizacije je 10. 9. 2014 za udeležence s prijavljenim prispevkom in
6. 10. 2014 za udeležence brez prijavljenega prispevka. Povzetki prispevkov
9
avtorjev, ki bodo zamudili prijavo na kongres oz. rok za plačilo kotizacije,
ne bodo vključeni v Zbornik.
Potrditev udeležbe
Vsi prijavljeni na 6. kongres socialne pedagogike boste prejeli potrdilo o
prejeti prijavi, v mesecu oktobru pa tudi kongresni program in urnik.
Prijava je dokončno veljavna šele s plačano kotizacijo.
Avtorji prispevkov boste obveščeni tudi o datumu in uri predstavitve
prispevka, seznanili vas bomo tudi z morebitnimi posebnimi navodili za
pripravo prispevka.
Odjava udeležbe
V primeru odjave udeležbe do 19. 9. 2014 se kotizacija povrne v celoti, do
3. 10. 2014 se kotizacija povrne v polovičnem znesku, kasnejša odjava pa
ne omogoči vračila kotizacije.
Prosimo vas, da vse spremembe v zvezi s prijavo na kongres sporočite na
elektronski naslov [email protected]
Prijava prispevkov
Udeležence vabimo, da prijavite svoje znanstvene in strokovne prispevke.
Prijavite lahko referat na sekciji, delavnico, okroglo mizo, poster, simpozij
ali prispevek na simpoziju, razstavo ali kak drug dogodek, tako da izpolnite
še drugo stran na prijavnici za udeležbo (prijava prispevka).
Aktivni udeleženci kongresa s prispevkom kongresnemu odboru pošljite
datoteko s povzetkom svojega prispevka na elektronski naslov
[email protected] Vsi prejeti povzetki prijavljenih in potrjenih prispevkov
bodo objavljeni v zborniku povzetkov prispevkov kongresa.
Povzetki naj obsegajo največ do 2.500 računalniških znakov (s presledki) in
naj obsegajo:
 naslov prispevka (do 150 znakov),
 ime in priimek avtorja/-ice ali avtorjev prispevka,
 poštni naslov in elektronski naslov edinega ali prvega avtorja, na
katerem lahko zainteresirani dobijo dodatne informacije (običajno
naslov ustanove, kjer je avtor zaposlen) ter
 jedrnat in natančen opis vsebine prispevka.
10
V primeru delavnic naj povzetek tudi pove, ali so zahtevani kakšni posebni
pogoji za udeležbo na delavnici.
Pisni prispevki naj bodo jezikovno urejeni, ker bodo objavljeni takšni, kot
bodo poslani. Sprejeta oblika povzetka prispevka je dokončna, avtor
povzetka po oddaji ne more več spreminjati. Člani programskega odbora
kongresa bodo prijave prispevkov pregledali in podali končno odločitev o
sprejetju prispevka ter razvrstitvi prispevka v najustreznejšo vrsto in
skupino predstavitve. Če bodo prispevki z vsemi zgoraj naštetimi elementi
imeli več kot 2. 500 znakov, jih bo programski odbor brez posvetovanja z
avtorji po svoji presoji skrajšal oz. prilagodil.
Prispevki bodo vključeni v program in povzetki objavljeni v Zborniku le pod
pogojem, da bomo prijavo, povzetek in potrdilo o plačani kotizaciji prejeli
do 10. 9. 2014.
Bivanje
Bivanje in prehrano na Rogli si organizirajo in stroške krijejo udeleženci
sami. Bivanje v hotelu Planja lahko rezervirate z drugo prijavnico, ki jo prav
tako najdete v nadaljevanju.
Socialnopedagoško varstvo otrok
V času programa bomo omogočili tudi varstvo otrok. Zanje bodo v času, ko
boste vi aktivni na predavanju, sekciji ali delavnici, organizirane aktivnosti,
v okviru katerih bodo tudi oni ustvarjali, se zabavali in raziskovali. V
primeru, da boste na Roglo pripeljali tudi vašega otroka in bi zanj želeli
varstvo, prosimo, to dopišite v prijavi na kongres.
11
PRIJAVNICA
ZA PRIJAVO UDELEŽBE NA 6. KONGRESU SOCIALNE
PEDAGOGIKE
Rogla, 10.–12. 10. 2014
PODATKI O UDELEŽENCU/-KI KONGRESA
IME IN PRIIMEK:
IZOBRAZBA:
NAZIV ORGANIZACIJE, KJER STE
ZAPOSLENI
(oz. opredelite status: redni študent,
upokojen, brezposelni …):
DELOVNO MESTO:
NASLOV, na katerega želite
prejemati obvestila:
KONTAKTNI TELEFON:
KONTAKTNI E-NASLOV, na
katerega naj pošiljamo nadaljnja
obvestila o kongresu:
ČLAN/-ICA ZZSP s plačano
članarino v letu 2014 (ustrezno
DA
NE
označite):
PLAČNIK KOTIZACIJE JE (ustrezno označite):
ORGANIZACIJA
UDELEŽENEC/-KA
12
PODATKI O ORGANIZACIJI
(izpolnite v primeru, če je plačnik kotizacije organizacija)
NAZIV ORGANIZACIJE,
ZAVODA:
NASLOV:
TELEFON:
DAVČNA ŠTEVILKA:
Zavezanec za DDV (ustrezno
označite):
ALI POTREBUJETE RAČUN
(ustrezno označite)?
DA
NE
DA
NE
Na 6. kongres socialne pedagogike se prijavljam (ustrezno označite):
S PRISPEVKOM
(obvezno izpolnite tudi
»Prijava prispevka«)
V ČASU PROGRAMA ŽELIM
VARSTVO ZA OTROKA
(ustrezno označite):
Kraj, datum:
BREZ PRISPEVKA
obrazec
DA
Vpišite število in
starost otrok:
NE
Podpis:
Izpolnjeno prijavnico pošljite na:
ZDRUŽENJE ZA SOCIALNO PEDAGOGIKO, KARDELJEVA PLOŠČAD 16, 1000 LJUBLJANA
13
PRIJAVA PRISPEVKA
na 6. kongresu socialne pedagogike
Rogla, 10.–12. 10. 2014
IME IN PRIIMEK
AVTORJA/-ICE:
SOAVTORJI/-ICE:
KONTAKTNI E-NASLOV:
NASLOV PRISPEVKA:
Predlagana oblika predstavitve prispevka (ustrezno označite):
Referat (na sekciji)
Delavnica
Okrogla miza
Poster
Simpozij
Prispevek na simpoziju
Prikaz videoposnetka
Razstava
Kulturni dogodek (dopišite, kakšen):
Drugo (dopišite):
14
Področje, s katerega je vsebina prispevka (ustrezno označite):
Šolstvo
Skupnostno in mladinsko delo
Zavodska vzgoja in delo v stanovanjskih skupinah
Delo v centrih za usposabljanje in varstveno delovno področje
Delo v penalnih ustanovah
Delo v nevladnem sektorju
Delo v profitnem sektorju
Socialno skrbstvo in socialno varstvo
Znanost, raziskovanje in izobraževanje na področju socialne
pedagogike
Samopomoč, svetovalno in terapevtsko delo
Formalni okvirji, zakonodaja in trendi
Drugo (dopišite):
Programski odbor si pridržuje pravico do spremembe vrste predstavitve in področja
prispevka.
Potrebna oprema za predstavitev prispevka (ustrezno označite):
Računalnik z LCD projektorjem
DVD predvajalnik
Videorekorder s televizorjem
Tabla
Grafoskop
Drugo (dopišite):
15
Če je vaš prispevek v obliki delavnice (ali prikaza videoposnetka), označite,
kako dolgo bo delavnica trajala:
45-60 minut
90 minut
Delavnice se bo lahko udeležilo do .................... udeležencev.
6. slovenski kongres socialne pedagogike bo organiziran z mednarodno
udeležbo, saj se želimo odpreti in povezovati s tujino tudi na našem
strokovnem področju. Da lahko kongres odpre svoja vrata strokovnjakom iz
drugih držav ter da ideje in izkušnje, ki nastajajo v našem prostoru,
dosežejo čim več ljudi, je potrebno, da vsaj nekateri udeleženci pripravite
svoje prispevke v angleškem jeziku. Zaupamo, da so med vami takšni, ki bi
jim bilo to v izziv in bi na tak način pripomogli k boljši organizaciji kongresa,
zato prosimo, da označite, ali lahko pripravite svoj prispevek v angleškem
jeziku:
Prispevek lahko pripravim
v angleškem jeziku.
Prispevka ne bom pripravil/-a
v angleškem jeziku.
Podpis:
Rok za oddajo povzetka ter plačilo kotizacije je 10. 9. 2014.
Izpolnjeno prijavo prispevka skupaj s prijavo udeležbe pošljite na:
ZDRUŽENJE ZA SOCIALNO PEDAGOGIKO, KARDELJEVA PLOŠČAD 16, 1000
LJUBLJANA
16
Pomembni roki, naslovi in splošne informacije
Namen prijave:
Rok prijav
in plačila:
Za prijavo
aktivne udeležbe
(s prijavljenim
prispevkom)
do
10. 9. 2014
Za prijavo udeležbe
(brez prispevka)
do
1. 10. 2014
Za rezervacijo
hotelske sobe
ali bungalova
do
15. 9. 2014
Naslov, kamor pošljete
prijavnico:
ZDRUŽENJE ZA SOCIALNO
PEDAGOGIKO, Kardeljeva pl.
16, 1000 Ljubljana.
Številka računa SI56 0510
0801 0661 165, sklic 00 20,
namen plačila: 6. kongres
kotizacija za ime in priimek.
UNIOR Turizem,
gospa Breda Einfalt, Cesta
na Roglo 15, 3214 Zreče,
[email protected]
Programski in organizacijski odbor kongresa sestavljajo: Lara Brglez, Zarja
Brumen-Žarn, dr. Bojan Dekleva, Bernadett Gredlics, Andreja Grobelšek,
Damjan Habe, Sandra Kaštrun, dr. Alenka Kobolt, Karmen Mikek, Lucija
Mikelj, Sabina Mujkanović, dr. Špela Razpotnik, Kristina Šmitran, Tea
Vukomanović in Nives Železnik.
Dodatne informacije v zvezi s sprejemanjem prijav in prispevkov,
organizacijo in potekom kongresa ter finančnimi obveznostmi lahko dobite
pri organizacijski sekretarki kongresa Bernadett Gredlics na telefonski
številki 040 243 374 ali po elektronski pošti na elektronskem naslovu
[email protected]
Kraj kongresa
Kongres bo potekal v hotelu Planja na Rogli.
Jezik
Kongres bo potekal v slovenskem jeziku. Nekatera predavanja in sekcije v
okviru nekaterih področij bodo morebiti potekala v angleškem, hrvaškem
ali srbskem jeziku.
17
Hotelske in druge namestitve
Ponudba in rezervacija hotelskih storitev za 6. kongres socialne
pedagogike
IME IN PRIIMEK:
NASLOV, ULICA IN HIŠNA ŠT.
POŠTA IN POŠTNA ŠTEVILKA:
TELEFON (označite doma/služba):
DAN PRIHODA:_____________
DAN ODHODA:_____________
Cena namestitve (označite ustrezno rezervacijo):
Nočitev z zajtrkom v 1/2 sobi hotel
Rogla***(uporaba hotelskega bazena brezplačno)
Nočitev z zajtrkom v 1/1 sobi hotel
Rogla***(uporaba hotelskega bazena brezplačno)
Najem bungalova (4 postelje + 2; vključeno
končno čiščenje, posteljnina in brisače za uporabo v
bungalovu, 50% popust za kopanje v hotelskem
bazenu)
40 EUR/osebo/dan
52 EUR/osebo/dan
95 EUR/dan
Turistična taksa na dan/osebo znaša 1,30 EUR.
Vsi udeleženci, ki bodo koristili 2x nočitev z zajtrkom v hotelu Rogla, imajo
5% popusta na ceno namestitve.
Doplačilo za malo delovno kosilo 7 EUR, za bife kosilo 13 EUR.
Če ste izbrali dvoposteljno sobo, tu napišite ime in priimek osebe, s katero
želite sobo deliti:
______________________________________________________
Hotelsko prijavnico pošljite do 15. 9. 2014 na naslov:
Unior Turizem, gospa Breda Einfalt, Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
ali na elektronski naslov [email protected]
Dodatne informacije dobite na telefonu: 03 757 61 63 ali na omenjenem
elektronskem naslovu.
18
V bližini hotela Planja obstajajo tudi druge možnosti nastanitve, vendar z
njimi nimamo posebnih dogovorov. Med drugimi se v oddaljenosti 100–
250 m od hotela nahajajo naslednji apartmaji: Cokla Rogla, Hojka, Jasa,
Rosika, Zvezda, Borovnica Gemis - Rogla, Chalet Klara, Gaber.
Več informacij na:
http://www.rogla.eu/si/poletje/nastanitev/hotel-planja/
http://www.destinacija-rogla.si/namestitve
19
Kratke informacije o Združenju za socialno pedagogiko
ZDRUŽENJE ZA SOCIALNO PEDAGOGIKO – slovenska nacionalna sekcija
FICE je bilo ustanovljeno januarja 1997. Pred tem je društvo delovalo pod
imenom Združenje za izvendružinsko vzgojo – slovenska asociacija FICE od
leta 1989 dalje.
Društvo je prostovoljna, samostojna nevladna organizacija z nepridobitnimi
cilji. Združuje strokovnjake ali druge posameznike, ki se ukvarjajo s
socialnopedagoškim delom, z vzgojo, zaščito oziroma s pomočjo otrokom,
mladini in drugim skupinam. Združenje za socialno pedagogiko je edino
slovensko društvo, ki s svojo dejavnostjo v celoti pokriva polje socialne
pedagogike v tem prostoru.
Nameni društva so: razvijanje strokovnih in znanstvenih izhodišč socialne
pedagogike; razvijanje metod in tehnik praktičnega socialnopedagoškega
dela; uveljavljanje strokovnih spoznanj socialne pedagogike v razvijanju in
uresničevanju socialne, šolske, kriminalne in drugih politik; obveščanje
javnosti o dosežkih, možnostih in spoznanjih socialne pedagogike;
uveljavljanje poklicnih standardov, poklicne etike ter poklicne avtonomije
na področju socialne pedagogike; razvijanje in spodbujanje
interdisciplinarnega dela in povezovanja različnih strok pri obravnavanju
otrok, mladostnikov ter marginaliziranih in prikrajšanih skupin prebivalstva;
prirejanje strokovnih srečanj in oblik nadaljnjega usposabljanja v obliki
posvetovanj, seminarjev, konferenc, kongresov, predavanj in drugih
načinov; izdajateljska dejavnost, publiciranje in spodbujanje založniške
dejavnosti na področju socialnopedagoškega in drugega sorodnega
strokovnega dela in drugi.
Pomembnejša strokovna srečanja Združenja v zadnjih letih so bila:
 1. slovenski kongres socialne pedagogike z mednarodno udeležbo z
nosilno temo: Identiteta in poklicna področja socialnopedagoškega
dela, Bled, 1997.
 1. študijski dnevi socialne pedagogike, Gozd Martuljek, 1998.
 Seminar: Preprečevanje in razreševanje vzgojne problematike nasilja,
Gozd Martuljek, 1999.
 2. kongres socialne pedagogike z mednarodno udeležbo z nosilno temo:
Vsakodnevno življenje – participacija uporabnikov, Škofja Loka, 2000.
20









Posvet: Komunikacija med mladinskimi združenji in lokalno
skupnostjo, Ljubljana, 2001.
1. evropski kongres študentov socialne pedagogike, Ljubljana, 2004.
3. kongres socialne pedagogike z mednarodno udeležbo z nosilno temo:
Modeli dobre prakse v socialnopedagoškem delu - strokovni izzivi v
družbi negotovosti, Rogla, 2005.
4. slovenski kongres socialne pedagogike z mednarodno udeležbo z
nosilno temo: Socialnopedagoška stroka – prepoznavnost – izzivi
sodobnosti, Rogla, 2008.
Študentski kongres socialne pedagogike z naslovom »Sem, kar znam«,
Koper, 2009.
Seminar: Aktualne metode in oblike dela z vedenjsko izstopajočimi
otroki v osnovni in srednji šoli, Ljubljana, 2010.
5. slovenski kongres socialne pedagogike z mednarodno udeležbo z
nosilno temo: Moči stroke, Rogla, 2011.
Delavnica »Robust Games and Exercises«, izvajalec Tony Cealy,
Ljubljana, 2012.
Predavanja v okviru vsakoletnega rednega občnega zbora.
Revija Socialna pedagogika
Revija Socialna pedagogika je edina slovenska strokovna revija na področju
socialne pedagogike. Redno izhaja štirikrat letno od leta 1997 dalje. Revija
objavlja znanstvene (teoretsko-primerjalne oz. raziskovalne in empirične)
in strokovne članke, prevode v tujih jezikih že objavljenih člankov, prikaze,
poročila ter recenzije s področja socialnopedagoškega raziskovanja, razvoja
in prakse.
Člani Združenja za socialno pedagogiko (fizične osebe) prejemajo revijo
brezplačno. Ustanove/organizacije se lahko na revijo naročijo. Člani
Združenja ali naročniki na revijo postanete tako, da izpolnite pristopno
izjavo oz. naročilnico in jo pošljete na naslov Združenja za socialno
pedagogiko, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana. Obrazce in več
informacij najdete na spletni strani www.zzsp.org ali nam pišite na
[email protected]
21