EKO BRANJE ZA EKO ŽIVLJENJE EKO BRALNA ZNAČKA

EKO BRANJE ZA EKO ŽIVLJENJE
EKO BRALNA ZNAČKA 2011/12
V šolskem letu 2011/2012 je pri EKO bralni znački sodelovalo 145 učencev - 140
učencev od 1. do 5. razreda in 5 učencev od 6. do 9. razreda.
Učenci so prebirali knjige z ekološko vsebino ter obravnavali članke iz raznih revij in časopisov.
Govorili smo o spremembah, ki so posledica človekovega nepremišljenega poseganja v naravo,
razmišljali, kaj bi lahko storili za ohranjanje čistega okolja, razpravljali o aktualnih dogodkih,
svoje znanje medpredmetno povezovali, izvajali aktivnosti z ekološkimi vsebinami, izdelovali
plakate, različne izdelke iz odpadnih materialov, pripovedovali in zapisovali zgodbe, risali in se
pogovarjali o temah, ki se navezujejo na varovanje okolja.
Eko bralno značko smo zaključili 22. 4. 2012.
Vsi učenci, ki so opravili zahtevane naloge, bodo ob koncu šolskega leta dobili priznanja.
1. triletje
1. a - Nataša Ivartnik, 13 učencev
Prebrali so naslednje eko pravljice:
PIKAPOLONICA METKA SE UČI LETETI
ŢABICA VANJA GRE V TOPLICE
MUREN JOŢE IN OGNJENI PLAMEN
DEŢEVNIK MARTIN IN DEROČA REKA
Osnovna šola Mežica, Partizanska cesta 16
SPLETNA STRAN: http://os-mezica.mojasola.si
Avtorica Alenka Klopčič je skozi te pravljice predstavila štiri osnovne elemente narave in na
otroški način prikazala, kako so z zrakom, zemljo, vodo in ognjem povezani tako ţivali kot
ljudje. Vsi ti elementi predstavljajo tudi čiste vire energije, brez katerih ne moremo ţiveti
oziroma bi bilo naše ţivljenje brez njih daleč od kvalitetnega.
Z otroki so te vire, energente, kot jih avtorica poimenuje, analizirali na otroški način in resnično
spoznali povezanost in odvisnost od njih. Pri tem pa so neizmerno uţivali, ko so spoznavali
prigode in nesrečne pripetljaje glavnih junakov, ki pa se na koncu vsi srečno končajo.
Iz odpadnega materiala so izdelali tudi pikapolonice Metke, ţabice Vanje, murne Joţete in
deţevnike Martine. Otroci so izdelke odnesli domov in druţini predstavili glavnega junaka in
njegovo zgodbo.
Pri vsej eko tematiki pa so še posebej poudarili pomoč eden drugemu, iskreno prijateljstvo in
sodelovanje med sabo.
2. a - Danica Novotnik, 17 učencev
V tem šolskem letu so se v 2.a razredu ponovno odločili, da bodo opravili EKO bralno značko.
Prebrali so zgodbo Začarani gozdiček, ki sta jo napisala Libuše in Josef Paleček. Izdelali in z
vzorčki poslikali so čudeţne ptice ter začarani gozdiček.
Prebrali so tudi zgodbo Ko ni več deţevalo, ki sta jo napisala Colette Demez in Marie Sacre.
Pogovarjali so se o vsebini ter likovno ustvarjali. Nastale so zanimive ilustracije. Izdelali so tudi
plakat o vodi.
2. b - Nataša Lipovnik, 17 učencev
V 2.b razredu so sodelovali pri eko bralni znački vsi učenci . Prebrali so dve pravljici in spoznali
EKO VILO (brali so njena pisma), spoznali pa so še dve knjigi z ekološko tematiko.
1.
Prva pravljica, ki so jo prebrali: Libuše Paleček, Josef Paleček: ZAČARANI
GOZDIČEK.
O pravljici so se pogovarjali, jo analizirali in naredili vsak svojo pisano ptico iz papirja ter jo
prilepili na barvni papir.
Osnovna šola Mežica, Partizanska cesta 16
SPLETNA STRAN: http://os-mezica.mojasola.si
2.
Ogledali so si tri knjige z ekološko tematiko, ki sta jo napisala slovenska pisatelja Alenka
in Tomaţ Klopčič:
1.
DRUGAČNA ZGODBA O HRASTU,
2.
PI – ZADNJI POLARNI MEDVEDEK,
3.
EKO PRAVLJICA; ŠTIRI ZGODBICE O ŠTIRIH NARAVNIH ENERGETIH: o vetru,
zemlji, ognju in vodi.
Prebrali so knjigo DRUGAČNA ZGODBA O HRASTU. Vsak učenec je naredil lepljenko
svojega hrasta in njegovih prijateljev.
3. a – Nika Permanšek, 15 učencev
3. b – Mateja Korasa, 16 učencev
Učenci 3. a in 3. b razreda so bili vključeni v Eko bralno značko. Resno so se lotili branja in dela
ter pri urah Knjigobibe prebrali dve knjigi.
Za prvo Eko-zgodbico so izbrali knjigo z naslovom Bela roţa, kot drugo pa so prebrali knjigo z
naslovom Hišica za medveda.
BELA ROŢA
Spoznali so zanimivo zgodbo o beli roţi, ki je iskala svojo drugo barvo. S svojo namreč nikakor
ni bila zadovoljna, občudovala je druge roţe vseh barv.
Nekega dne pa je srečala izkušenega starca, ki je o ţivljenju veliko vedel, saj je ţe marsikaj
doţivel. Dal ji je dragoceni nauk, katerega so si zapomnili tudi učenci: »Smo takšni, kot smo - s
tem bodimo zadovoljni in ničesar ne spreminjajmo!«
Vsebino zgodbice so naslikali. Učiteljica pa jih je pri delu fotografirala.
Osnovna šola Mežica, Partizanska cesta 16
SPLETNA STRAN: http://os-mezica.mojasola.si
HIŠICA ZA MEDVEDA
To zgodbo pa so prebrali v knjiţnici (ND Meţica). V knjiţnico so odšli v spremstvu naše šolske
knjiţničarke Klavdije Kotnik. Tam so spoznali knjiţničarko te knjiţnice. Prebrala jim je knjigo
o prijaznih ţivalih, ki so v svoj dom kljub gneči sprejele še medveda.
Zgodbica jim je bila zelo všeč, saj govori o prijaznosti ter o nesebični pomoči tistim, ki jo
potrebujejo.
V razredu so nato vsebino knjige ilustrirali.
2. triletje
4. a – Petra Slatinšek, 16 učencev
4. b – Polonca Bivšek, 17 učencev
V okviru letnega delovnega načrta, predvidenih učnih vsebin za 4. razred, šolske literature,
različnih oblik dejavnosti, člankov, objav in interneta, so četrtošolci aktivno sodelovali,
izmenjavali izkušnje, razvijali svoje mišljenje, izdelovali izdelke ter vrednotili svoje delo in
znanje o ekološki tematiki.
Pri predmetu druţbe ter naravoslovja in tehnike so se srečevali z ekologijo, kjer se vsebine skozi
vse leto prepletajo in dopolnjujejo hkrati pa jih medpredmetno povezujemo še z glasbeno in
likovno vzgojo ter slovenščino.
Seznanili so se, kam z odpadki v preteklosti in kako je z odpadki danes, divja odlagališča,
embalaţa, recikliranje, kanalizacija, zdrav način ţivljenja, vplivi okolja in poseganje vanj,
bivanje pri nas in po svetu – gradbeni materiali, … in razmišljali kako ohraniti naš planet čist in
zdrav. (od novembra do aprila 2011/12)
V mesecu maju izvajamo tudi tehniški dan EKOLOGIJA – Rešimo drevo, zbirajmo star papir.
Cilj tega dne je, da znajo spoštovati in ohranjati naravo, da ozavestijo recikliranje ter si
medsebojno pomagajo, sodelujejo in razvijajo prijateljstvo (maj 2012)
Obravnava besedila Umazana pravljica.
Predstavljeno jim je bilo besedilo z zanimivimi podatki o Zemlji in spremembah na njej. Njen
konec pa jih je usmeril v razmišljanje reševanja planeta. Ob zaključku so oblikovali tudi svoja
Osnovna šola Mežica, Partizanska cesta 16
SPLETNA STRAN: http://os-mezica.mojasola.si
vabila občanom, da se jim pridruţijo pri čistilni akciji ali da se udeleţijo okrogle mize na
tematiko ekologije.
Obravnava knjige J. Strţišar, Pravljica o brezi
Zgodba slika bogato simboliko povezano z resničnim ţivljenjem. Zavzeto so ji prisluhnili in
razpravljali o sporočilu zgodbe.
Obravnava EKO KNJIGE , Eko zmajček
Prebrana in predstavljena jim je bila slikanica Eko zmajček - Drugačna zgodba o hrastu, Pi –
zadnji polarni medvedek. Eko zmajček je prva slovenska slikanica, ki je natisnjena na ekološkem
papirju s certifikatom FSC (Forest Stewardship Council). Zgodba govori o pravilnem ločevanju
odpadkov, ki lahko postanejo dragocena surovina za nove koristne izdelke. Po predstavljeni
slikanici so ustvarili novoletno EKO-darilo.
Ogled poučne oddaje za otroke Zajček Bine - ODPADKI
Oddajo so si ogledali kot motivacijo za likovno ustvarjanje.
Izdelava glasbila iz odpadnega materiala, pesem in zgodbica
Pri glasbi so se v uvodu pogovarjali o Zemlji, o smeteh in razvrščanju odpadkov. Prebrali so
kratko zgodbico in pesmico o smeteh. Po pogovoru so se lotili izdelovanja in ustvarjanja svojega
lastnega glasbila. Izdelke so predstavili drug drugemu, jih poslikali in se z njimi spremljali ob
petju.
Izdelki iz odpadnih materialov
S pomočjo odpadnih, rabljenih in naravnih materialov so pri različnih urah nastajali zanimivi
izdelki. Med njimi tudi:
živali iz odpadnih listov
izdelki za Barbarin sejem
telefoni NOKIE
novoletno EKO – darilo
velikonočni izdelek – kokoške
risani junaki – MUMINI, . . .
Osnovna šola Mežica, Partizanska cesta 16
SPLETNA STRAN: http://os-mezica.mojasola.si
Barbarina delavnica
NOKIE
Barbarin sejem
Delavnica NOKIE
Osnovna šola Mežica, Partizanska cesta 16
SPLETNA STRAN: http://os-mezica.mojasola.si
Velikonočni izdelki
Glasbila – odpadna embalaţa
Osnovna šola Mežica, Partizanska cesta 16
SPLETNA STRAN: http://os-mezica.mojasola.si
Glasbila – odpadna embalaţa
MUMINI – odpadna embalaža, kaširanje
Osnovna šola Mežica, Partizanska cesta 16
SPLETNA STRAN: http://os-mezica.mojasola.si
5. a – Mateja Zorman, 16 učencev
5. b – Marjeta Karničnik, 13 učencev
S pomočjo vsebin iz učbenikov in delovnih zvezkov za 5. razred (NIT, DRU, SLJ) ter člankov v
revijah National Geographic Junior, so učenci aktivno razvijali svoje mišljenje o okolju.
Razpravljali so tudi ob članku Prihodnost (marec 2009, Polet, Marjetka Conradi). Učence je
članek o električnih in hibridnih vozilih zelo pritegnil.
Prva knjiga v načrtovani temi je bila Zeleni otok in Sivi otok - Ivan Gantschev.
Petošolka jo je predstavila ob slikovnem gradivu. Kaširala je tudi maketo zelenega in sivega
otoka. Učencem je bila predstavitev zanimiva. Aktivno so sodelovali pri odgovorih, opisovanju,
reševanju ugank, razmišljanju. Nastali so zanimivi likovni izdelki.
Osnovna šola Mežica, Partizanska cesta 16
SPLETNA STRAN: http://os-mezica.mojasola.si
Drugo knjigo smo prebrali skupaj, in sicer je bila to Pravljica o brezi - Jana Strţišar. Bogata
simbolika zgodbe povezana z resničnim ţivljenjem, je učence nadvse pritegnila.
Zavzeto so prisluhnili in razpravljali o sporočilu zgodbe, ki so jo tudi ilustrirali.
S pomočjo odpadnih, rabljenih in naravnih materialov so pri različnih urah nastajali zanimivi
izdelki:
Osnovna šola Mežica, Partizanska cesta 16
SPLETNA STRAN: http://os-mezica.mojasola.si
Obravnavali smo tudi zgodbo Umazana pravljica, ki sva jo vključili v učni načrt pouka
slovenščine. Glavni namen obravnave besedila je osveščanje učencev z ekološkimi problemi.
Teme ekologije sva obravnavali tudi pri pouku NIT in DRU. Predvsem smo razmišljali o
ohranitvi našega planeta in kaj lahko za to naredimo mi sami.
Kaj nam pomeni planet Zemlja?
Kaj bi izgubili, če ga uničimo?
Kaj lahko storimo, da ga ohranimo?
PREDMETNA STOPNJA
Klavdija Kotnik, 5 učencev:
6. a
6. b
7. b
7. b
9. b
Matic Rotovnik
Alja Sinanovid
Lara Domej
Almir Tursunovid
Nina Vogel
Mentorica projekta Ekobranje za Ekoţivljenje, Marjeta Karničnik
Osnovna šola Mežica, Partizanska cesta 16
SPLETNA STRAN: http://os-mezica.mojasola.si