Za ogled Letnega delovnega načrta 2014

LETNI DELOVNI
NAČRT MLADINSKEGA DOMA
MALČI BELIČEVE
ŠOLSKO LETO 2014 - 2015
Ljubljana, september 2014
1
Vsebina
I. UVOD .............................................................................................................................................. 4
II. LETNI DELOVNI NAČRT ................................................................................................... 4
IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE LDN: ................................................................................................. 5
III. VIZIJA RAZVOJA MLADINSKEGA DOMA MALČI BELIČEVE .................... 6
RAZVOJNI CILJI MDMB ......................................................................................................................... 6
PRI VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEM DELU BOMO SLEDILI: ....................................................... 7
IV. PREDSTAVITEV MLADINSKEGA DOMA MALČI BELIČEVE ....................... 10
V. KADROVSKI POGOJI V ŠOL. LETU 2014/2015.................................................. 11
VI. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V ŠOL. LETU
2014/2015 ...................................................................................................................................... 12
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO .................................................................................................... 14
VII. VSEBINE, PODROČJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA .............. 15
VIII. ORGANIZACIJA DELA V ŠOL. LETU 2014/2015 ....................................... 17
IX. POMEMBNEJŠI PROJEKTI V ŠOL. LETU 2014/2015 ................................. 18
PROGRAM DONATORSKIH SREDSTEV ............................................................................................... 21
X. IZOBRAŽEVANJE IN STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE DELAVCEV....... 21
CILJI GLEDE NA PODROČJA IZOBRAŽEVANJA ............................................................................ 23
XI. SODELOVANJE Z OKOLJEM ....................................................................................... 25
XII. ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK, MLADOSTNIKOV IN DELAVCEV26
XIII. DELO STROKOVNIH ORGANOV ........................................................................... 26
2
XIV. RAZPORED DELOVNEGA ČASA V MDMB V ŠOLSKEM LETU
2014/2015 ...................................................................................................................................... 27
XV. VZGOJNO DELO V POČITNIŠKEM IN PRAZNIČNEM ČASU V Š. L.
2014/2015 ...................................................................................................................................... 30
XVI. STROKOVNO DELO SVETOVALNE SLUŽBE ..................................................... 31
XVII. INTERESNE DEJAVNOSTI, V KATERE SO VKLJUČENI OTROCI IN
MLADOSTNIKI ............................................................................................................................. 33
XVIII. KADROVSKI NAČRT ZA DELAVCE, KI SE FINANCIRAJO IZ
PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOL. LETO 2014/2015 ................. 34
3
I. UVOD
Vlada Republike Slovenije je na 24. seji dne, 24.07.1997 in na podlagi sklepa k
ustanovitvenemu aktu z dne, 27.07.2010 sprejela Sklep o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Mladinski dom Malči Beličeve, Ljubljana (v
nadaljevanju: MDMB)
Ime zavoda je: Mladinski dom Malči Beličeve
Sedež zavoda je na Mencingerjevi 65, Ljubljana.
V zavodu so za izvajanje programa za osnovnošolske in izjemoma srednješolske
otroke organizirane vzgojne skupine - družine.
II. LETNI DELOVNI NAČRT
Letni delovni načrt je osrednji dokument mladinskega doma. Z njim
sistematično uresničujemo z zakonom in programom dela načrtovano vzgojno
izobraževalno in socialno varstveno dejavnost.
Letni delovni načrt je namenjen predvsem pedagoškim in strokovnim
delavcem mladinskega doma ter ravnatelju. V njem so določene naloge, roki in
nosilci nalog. Aktivnosti, ki so določene z LDN, bomo sproti spremljali,
dopolnjevali in ugotavljali realizacijo.
Kaj o LDN doma pravi zakon?
Z LDN je določena vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega
in drugega dela v skladu z vzgojnim programom, potrebami otrok in mladostnikov
in staršev oz. skrbnikov in razporeditev interesnih ter drugih dejavnosti, ki jih
izvaja MDMB.
Z LDN je določena organizacija in obratovalni čas MDMB, programi
vzgojnih skupin doma, razporeditev otrok v družine, delo strokovnih in drugih
delavcev v mladinskem domu, sodelovanje s starši, sodelovanje z CSD,
sodelovanje s šolami, zdravstvenimi in drugimi organizacijami, mentorstvo
pripravnikom, aktivnosti za vključevanje mladinskega doma v okolje, sodelovanje
s šolami, ki izobražujejo delavce za potrebe vzgoje otrok s posebnimi potrebami,
program strokovnega izpopolnjevanja delavcev doma, program dela strokovnih
4
organov doma ter kadrovske, materialne in druge pogoje, potrebne za uresničitev
vzgojno-izobraževalnega procesa.
LDN MDMB sprejme pristojni organ doma v skladu z zakonom in drugimi
predpisi najkasneje do konca septembra v vsakem šolskem letu.
IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE LDN:
Zakon o organizaciji in financiranju na področju vzgoje in izobraževanja
izvršilni predpisi, družbeni dogovori na ravni republike in občine, družbena
zasnova javnih zavodov in programske usmeritve, vzgojni program, smernice
ZRŠŠ in MŠŠ , Zakona o osnovni šoli in Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami predlogi vzgojnih načrtov skupin in služb.
Pristojni organ je SVET MDMB.
SVET MDMB sestavljajo:
3 predstavniki ustanovitelja,
5 predstavnikov delavcev mladinskega doma,
3 predstavniki staršev in
2 predstavnika dijakov
Struktura predstavnikov v svetu Zavoda je usklajena v skladu z ZOFVI (Ur.l.
RS štev. 16/2007, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 IN 57/12).
LDN je pripravil ravnatelj s svojimi sodelavci.
Spremljanje LDN je naloga ravnatelja, ki bo izvedel evalvacijo in o realizaciji
LDN poročal vzgojiteljem in svetu MDMB.
LDN je vodnik skozi šolsko leto.
Po LDN nastajajo mesečni in tedenski plani dela.
Evalvacija LDN pa služi za načrtovanje dela v novem šolskem letu.
Različni so:
zavodi
str. delavci
ki imajo
različno
vizijo razvoja,voljo in pripravljenost
strokovno razvijati področje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami
ravnatelji
5
III. VIZIJA RAZVOJA MLADINSKEGA DOMA MALČI BELIČEVE
V NAŠEM
DOMU NAJ BO
ZADOVOLJEN, SREČEN IN
USPEŠEN OTROK IN MLADOSTNIK
LETNI DELOVNI NAČRT je dokument, s katerim vsako leto določimo obseg,
vsebino in organizacijo dela v mladinskem domu. Za dobro delo v tako velikem
domu je zelo pomembno sprotno dogovarjanje med strokovnimi in drugimi delavci,
in okoljem, ker želimo, da bi bil mladinski dom sodoben, aktualen in vsebinsko
bogat. Med šolskim letom bomo izvedli celo vrsto akcij in prireditev, ki jih bomo
na začetku le nakazali, kasneje pa jim bomo določili vsebino in pomen.
RAZVOJNI CILJI MDMB
Temeljne smeri delovanja mladinskega doma so naslednje:
Cilj vzgoje je usposabljanje otroka za samostojno življenje v človeški družbi.
Starši morajo otroku postavljati cilje, usklajene z otrokovimi razvojnimi
sposobnostmi in spodbujati in nagrajevati doseganje ali omejevati nedoseganje
ciljev sorazmerno s pomembnostjo ciljev. Če je razmerje med postavljanjem
ciljev, nagrajevanjem in kaznovanjem uravnoteženo in usklajeno z razvojnimi
zmožnostmi otroka, odnosi v družini pa takšni, da omogočajo tudi pozitivno
identifikacijo, je pričakovati, da se bo otrok primerno socializiral.
Vedno bolj se uveljavlja zahteva po sistemskem, celostnem pristopu k otroku pri
zadovoljevanju njegovih potreb in spodbujanju njegovega razvoja. Torej gre za
pojmovanje, da je mladinski dom del sistema, ki ga predstavljajo družina,
socialne institucije, razna združenja, ljudje, ki se povezujejo z namenom, da
nekaj store za otroka in mladostnika. Vključenost mladinskih institucij v sistem
pa pomeni, da so te institucije nujno potrebne in da bo med njimi tudi
institucionalna vzgoja in izobraževanje in socialno varstvo avtonomen sistem,
6
nujno potreben otrokom in staršem, ter se bo uveljavljal s svojo strokovnostjo.
To pa zahteva tudi ustvarjalnost, motiviranost za delo in tudi veliko odgovornost
pred otroki in mladostniki, starši in družbo.
Institucionalna vzgoja, je del sistema, ki ga predstavljajo številni dejavniki.
Gledano z ravni otroka in mladostnika pa je mladinski dom njegov zelo
pomemben življenjski prostor. Zavzemali se bomo za dobro usposobljene
strokovne delavce, za režim, organizacijo življenja otrok in mladostnikov in
vsebino, ter vrsto dejavnosti, ki bodo zadovoljevale vse otroke in mladostnike,
tudi tiste, ki imajo drugačne potrebe kot večina otrok.
V tem pogledu bomo nadaljevali prizadevanja za celosten način izvajanja vzgojnoizobraževalnega dela, odprtost in življenjskost institucionalne vzgoje.
PRI VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEM DELU BOMO SLEDILI:
Glavni cilj ob izvajanju vzgojnega programa je ponovna uspešna vključitev otroka
ali mladostnika s čustvenimi in vedenjskimi težavami v običajno življenjsko
sredino, za uresničevanje glavnega cilja pa bomo pri izvajanju vzgojnega
programa sledili naslednjim ciljem:
Preventivni socialno-varstveni in zdravstveni cilji,
Učno-vzgojni cilji (zagotavljanje šolske uspešnosti in celovite vzgoje),
kompenzacijski cilji - nadomestitev zamujenega, manjkajočega v razvoju otroka
oziroma mladostnika,
osebnostno in socialno integrativni cilji (spreminjanje/odpravljanje socialno
nesprejemljivih navad, odnosov, vedenj, razbremenjevanje občutkov
manjvrednosti, razvijanje zdravega samozaupanja, postopno vključevanje v
običajno življenjsko okolje, usposobitev za družbeno sprejemljiv način življenja
in delovanja itd.)
Preventivni socialno-varstveni in zdravstveni cilji
Otroci in mladostniki, ki so vključeni v naš dom so bili v svojem preteklem
življenju izpostavljeni številnim razvojno neugodnim in ogrožajočim dejavnikom,
kot so: družinski nesporazumi, prepiri, fizično ter psihično trpinčenje in zloraba,
vzgojno in čustveno zanemarjanje, neustrezno posvečanje otroku v primerih
obolenj, bolezni, čustvenih stisk ipd.. Našteto je zapustilo v otrokovem biopsiho-socialnem razvoju številne razvojno neugodne posledice, kot so:
psihosomatske težave, anksioznost, apatičnost, depresivnost, šibko telesno in
zdravstveno stanje, ipd. Za uresničevanje preventivnih socialno-varstvenih in
zdravstvenih ciljev zagotavljamo:
7
 ustrezne bivalne pogoje, ki omogočajo otrokovo oziroma mladostnikovo
zasebnost,
 zdravo prehrano,
 oskrbo z osnovnimi življenjskimi, šolskimi in drugimi potrebščinami,
 pogoje za učenje in interesno udejstvovanje,
 ugodno psihosocialno klimo,
 v primeru somatskih bolezni ali obolenj skrbimo za ustrezno zdravljenje in
zdravstveno nego (v sodelovanju s splošno medicinsko stroko),
 v primeru psihičnih ali psihiatričnih težav (duševnih motenj ali bolezni,
odvisnosti in pd.) poskrbimo za ustrezno psihoterapevtsko ali psihiatrično
obravnavo (v sodelovanju s specializirano psihoterapevtsko oziroma
psihiatrično stroko).
Za uresničevanje preventivnih ciljev je pomembno tudi sodelovanje vzgojne
ustanove z družino oziroma s starši, s centri za socialno delo in drugimi
strokovnimi službami.
Preprečujemo vplive razvojno ogrožajočih, neugodnih dejavnikov na otrokov
razvoj iz otrokovega matičnega okolja in v ustanovi, ki izvaja vzgojni program.
Učno-vzgojni cilji
Za uresničevanje učno-vzgojnih ciljev vzgojnega programa oziroma za
približevanje splošnim vzgojno-izobraževalnim ciljem bomo sledili:
 Ustvarjanje
ugodne psihosocialne klime, ki omogoča zadovoljitev
temeljnih otrokovih oziroma mladostnikovih psiholoških potreb po varnosti
in sprejetosti v vseh vsakdanjih učno-vzgojnih situacijah,
 Učno-vzgojne vsebine in situacije bomo približevali otrokovim oziroma
mladostnikovim psihofizičnim zmožnostim (pozitivno učenje),
 Zadovoljevali bomo otrokovo oziroma mladostnikovo naravno potrebo po
uspešnosti in napredovanju, gojili medosebne odnose, skrbeli za strpnost in
dvig otrokove samopodobe.
Kompenzacijski cilji
Kompenzacijo čustvenih posebnosti bomo razvijali z učenjem adekvatnega
čustvovanja na osnovi kognitivnih spretnosti - adekvatne ocene situacije in lastne
vloge v situaciji ter učenjem adekvatnega izražanja čustev v dani situaciji.
Primanjkljaje in vrzeli v socialnem razvoju bomo razvijali z učenjem splošnih
pravil vedenja v družbi, razumevanje in upoštevanje družbenih norm in vrednot,
kar najučinkoviteje poteka v odnosu otrok-vzgojitelj in med vrstniki, pa tudi v
dejavnostih, v katerih je otrokom oziroma mladostnikom omogočena avtonomija
odločanja, druženja, osebnega izbora dejavnosti prostega časa ipd..
8
Osebnostno in socialno-integracijski cilji
Osebnostno in socialno-integracijskim ciljem bomo sledili tako, da bomo otroke
oziroma mladostnike
 vključevali v različne oblike psihosocialne pomoči,
 v različne aktivnosti, v katerih bodo lahko doživljali uspeh in osebno
potrditev, bodisi v vzgojni ustanovi ali izven nje,
 jih bomo vključevali v različne interesne skupine, organizacije in društva
oziroma v kulturno, rekreativno, izobraževalno in družabno življenje v
vzgojni ustanovi in izven nje,
 povezovali dejavnike vzgojne ustanove, družine in zunanjih strokovnih
služb v korist otrokove oziroma mladostnikove celovite reintegracije.
NAČELA VZGOJNEGA DELOVANJA
NAČELO TIMSKEGA DELA
Otrok in mladostnik potrebuje v času izvajanja vzgojnega programa celostno
strokovno pomoč (vzgojno-učno, psihološko, socialno, po potrebi tudi ustrezno
zdravstveno nego) za katero skrbi tim strokovnjakov.
NAČELO INDIVIDUALIZACIJE glede na otrokove razlike v telesnem,
kognitivnem, socialnem in čustvenem razvoju. Operacionalizacija teh postopkov je
individualizirani vzgojni načrt, ki mora biti za vsakega otroka izdelan v
zakonskem roku – 30 dni po sprejemu.
NAČELO POZITIVNE VZGOJNE USMERJENOSTI
Dejavnosti, v katere so vključeni otroci in mladostniki morajo biti organizirane
ustrezno njihovim potrebam in sposobnostim.
NAČELO AKTIVNE VLOGE IN SOODGOVORNOSTI OTROKA ALI
MLADOSTNIKA V PROCESU LASTNEGA RAZVOJA.
Otroci in mladostniki aktivno sodelujejo pri načrtovanju lastnega življenja v
domu. Vedeti moramo, kaj se od njih pričakuje v skladu z njihovimi zmožnostmi in
sprejeti mora tudi del osebne odgovornosti.
NAČELO KOMPENZACIJE RAZVOJNIH PRIMANJKLJAJEV IN VRZELI
Razvojni primanjkljaji in vrzeli v kognitivnem, emocionalnem in socialnem razvoju
onemogočajo ustrezno funkcioniranje otroka in mladostnika, zato potrebuje
ustrezno strokovno pomoč.
NAČELO KONTINUIRANEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA
Otroci in mladostniki, ki so vključeni v življenje in delo v domu morajo imeti
zagotovljeno kontinuirano vzgojno-izobraževalno delo v tistih programih, v katere
so vključeni po veljavni zakonodaji.
NAČELO SODELOVANJA Z DRUŽINO
9
Med družino in ustanovo je treba opredeliti medsebojna pričakovanja,
odgovornosti in naloge, opredeliti je potrebno oblike sodelovanja, pomoči oziroma
nadzora družine in določiti cilje glede na program.
NAČELO INKLUZIJE, INTEGRACIJE IN NORMALIZACIJE
Vsakega otroka je potrebno aktivno vključiti v različna društva, kjer bo lahko
uresničeval svoje interese.
IV. PREDSTAVITEV MLADINSKEGA DOMA MALČI BELIČEVE
DRUŽINE
1. skup. matični vzg.
TEL., FAKS
2. skup. matični vzg.
3. skup. matični vzg.
4. skup. matični vzg.
283 31 96
5. skup. matični vzg.
6. skup. matični vzg.
PIPRAVNIK/CA
INDIVIDUALNO
UČNO DELO
GOSPODINJE
KUHINJA
VZDRŽEVANJE,
NABAVA
ČIŠČENJE, PRANJE
NOČNI
VZGOJITELJI
RAČUNOVODSTVO
429 39 55
TAJNIŠTVO
283 - 31 - 96
SVETOVALNO
fax:
DELO - soc. delavec 283 - 31 - 98
SVETOVALNO
DELO – soc. ped.
RAVNATELJICA
429 - 39 - 50
KONTAKTNA OSEBA
Sonja Gustinčič Puc, Nataša Šušteršič
Katja Fortun, Matej Vidmar
Jasmina Mrđanović, Blaž Horvat
Ksenija Peteh, Štukelj Marjan
Tadej Lorenčič, Majda Barič, Špela Pogačar nad. LejoTerbuc,
Urška Bergant, Miša Ignijič Turnšek,
/
Janez Rankel, Ema Smoljanović, Alenka Kvas
Molnar, in Kristina Štokovič Čulibrk
Jana Japelj, Stanka Kušen, Jožica Križaj
Šubelj Cvetka, Vida Vampelj, Jasminka Švarc
Edvard Suhadolnik
Arzija Blagajčevič
Lilijana Kulovec, Zvone Hrustek, Branko
Lorenčič in Mare Kobentar
Irena Marolt
Vesna Železnik
Pavel Šinkovec
Ana Bojana Tavčar
Olga Rupnik-Krže
10
V. KADROVSKI POGOJI V ŠOL. LETU 2014/2015
delovno mesto
Ravnatelj
Svetovalna služba – soc. ped.
Svetovalna služba - socialni delavec
Vzgojitelj
Pripravnik
Računovodja
Poslovni sekretar
Knjižničar
Gospodinja IV
Računalničar
Vzdrževalec
Kuhar - vodja kuhinje
Kuhar
Kuhinjski pomočnik
Ekonom
Perica
Gospodinja II
Čistilka
SKUPAJ:
Število
1
1
1
21
0
0,50
0,50
0,25
3
1
0,50
1
1
1
0,50
0,50
0,50
34,25
V okviru Pravilnika o normativih in standardih za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami bomo postopoma skušali uveljaviti
polno kadrovsko pokritost, zaradi specifike vzgojnega in drugega dela v domu,
saj poslujemo vse dni v letu in je potrebno zagotavljati organizacijo dela skozi
celo leto.
11
VI. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA
ŠOL. LETU 2014/2015
DELA
V
ORGANIZACIJA DELA V MDMB
PEDAGOŠKI VODJA - POSLOVODNI
ORGAN
Ravnatelj
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNA
DEJAVNOST
str. socialno
delo
vzgojno-izobraževalno in socialno
varstveno delo
str.
svetovalna
služba
ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSKA IN
TEHNIČNA SLUŽBA
Poslovna
sekretarka
Računovodja
Služba za pripravo
prehrane in
vzdrževanje
12
Hišni red v Mladinskem domu
Hišni red je prilagojen osnovnošolskim otrokom, za starejše so možna posamezna
odstopanja. Hišni red je okviren in splošen zato ga lahko uporabljamo vsi.
ČAS
05.30 - 06.15
06.15. - 06.30
07.00
07.15 – 07.30
07.30 - 08.15
08.15 - 11.30, 08.30 - 13.30
12.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 16.00
16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
DEJAVNOSTI
bujenje srednješolcev
zajtrk srednješolcev in odhodi v šolo
bujenje osnovnošolcev
zajtrk osnovnošolcev
pospravljanje in odhodi v šolo
pouk - nižja stopnja, višja stopnja, učne ure za
popoldance
prihodi otrok iz šole, razgovori, priprava na
kosilo
kosilo
dežurstvo po kosilu, prosti čas,
učna ura
malica
prosti čas,
skupni razgovor z vzgojitelji in otroci,
rekreacija ipd..
večerja in dežurna opravila
strukturiran prosti čas
urejanje prostorov, priprava na počitek
nočni počitek - osnovnošolci
individualni pogovori, TV - srednješolci
nočni počitek srednješolci
do 18.00 ure poteka program po načrtu dežurnega
18.30 – 19.00
19.00 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00
V soboto in nedeljo
vzgojitelja.
V nedeljo se vsi otroci in mladostniki vračajo v dom do 19.00 ure.
V jutranjem času poskrbijo za osebno ureditev in pripravo na šolo otrok
gospodinje in nočni vzgojitelji v drugi in tretji hiši, gospodinja in socialni
delavec pa do odhoda otrok v šolo v prvi hiši.
V Mladinskem domu smo trdno prepričani, da otrokom, ki so sposobni obiskovati
redni pouk na okoliških šolah, nudimo zanje take pogoje, da bodo kar največ
pridobili na svojem socialnem in učnem področju. Verjamemo, da bodo otroci
zase v okviru predvidljivega, varnega, toplega in spodbudnega družinskega okolja,
ki ga jim nudimo, izbrali tisto, kar najbolj potrebujejo. V času otrokovega bivanja
pri nas se odvija delo in življenje z njim z visoko stopnjo profesionalnosti in
13
človeške skrbi, ki sta opredeljena v pričujočem letnem delovnem načrtu vzgojne
ustanove.
LDN je narejen na osnovi Okvirnega vzgojnega programa za delo v vzgojnih
zavodih, stanovanjskih skupinah, mladinskih domovih in prevzgojnem domu, ter na
osnovi naših skupnih praktičnih izkušenj in strokovnih razmišljanj v preteklih
letih.
Vzgoja kot proces oblikovanja človekove osebnosti, je kompleksen in sestavljen
proces, ki ga tvorijo nenamerni - funkcionalni vplivi, kamor sodijo vse sestavine
življenja v domu in zunaj njega. Tvorijo ga tudi namerni vplivi, kamor lahko
uvrstimo predvsem posege pedagoških delavcev pa tudi vse tiste sestavine
življenja in dela v domu, s katerimi je mogoče dosegati zaželene učinke.
Ta proces je uokvirjen v letnem delovnem načrtu doma, ki opredeljuje cilje,
organizacijo, načela, naloge in vsebine vzgojnega delovanja.
S svojim odnosom do otroka in delom z njim nadaljujemo in dopolnjujemo
družinsko in šolsko vzgojo, je pa tudi pomemben socializacijski dejavnik, kar je še
posebej pomembno v sedanjem času, ko družina ne opravlja celovite
socializacijske funkcije. Glede na to, da je namenjen otrokom, ki odraščajo, je v
vzgojnih prizadevanjih poudarjena predvsem priprava otrok na nadaljnje šolanje,
pa tudi oblikovanje svobodne, samostojne, dejavne, komunikativne in ustvarjalne,
v družbeni prostor vpete in odgovorne osebnosti. Pot do takšne osebnosti je
dolga in težka in jo ustvarja vsak sam, vendar pa je nekaj zagotovo jasno - prava
pot naših otrok je naš prvi in prvenstveni cilj.
Dejstvo je, da Mladinski dom Malči Beličeve predstavlja celovit proces sobivanja
otrok in odraslih v domu, ki otrokom nudi takšne pogoje, da bodo kar največ
pridobili na svojem socialnem in učnem področju.
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO
 priprava ustrezne dokumentacije (letni vzgojni načrt vzgojitelja, mesečni
- tedenski vzgojni načrti, dnevne priprave, anekdotski zapisi, observacije,
individualni vzgojni načrti, letna pedagoška poročila)
 sodelovanje z ostalimi strokovnimi službami v domu (ravnateljem, socialnim
delavcem, svetovalno delavko, vzgojitelji ostalih skupin, gospodinjo...)
 sodelovanje s strokovnimi delavci drugih institucij: OŠ - razredniki,
predmetnimi učitelji, pedagogi, psihologi; SŠ - razredniki, predmetnimi
14





učitelji, pedagogi, psihologi, mentorji za praktični pouk; strokovnimi
delavci CSD, Svetovalnim centrom, Pedopsihiatrijo, medicinskimi delavci
zdravstvenimi delavci, zdravniki, zobozdravniki, pediatri, pedopsihiatri
vzpostavljanje in vzdrževanje rednih stikov s starši, skrbniki ali rejniki
otroka, prav tako omogočanje vzdrževanja stikov s t.i. Botri otrok.
kontakti (izredni, redni, pisni, telefonski, osebni...) so načrtovani v skladu s
potrebami, pričakovanji, željami otrok, njihovih staršev oz. skrbnikov in
Botrov, da kolikor se da, tvorno in »koristno« sodelujejo v pomoči otroku.
sodelovanje z institucijami v okolju, kamor so posamezniki vključeni
(interesne dejavnosti)
sodelovanje s prostovoljci (študenti na praksi, posamezniki nevladnih
organizacij in ostalimi zainteresiranimi, ki lahko ponudijo specifična znanja
ali reden, »koristen«, stalen odnos in stik (skrb).
VII. VSEBINE, PODROČJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
Moralna in družbena vzgoja
oblikovanje medsebojnih odnosov /otroci - otroci, otroci - delavci/
oblikovanje posameznika /poštenost, iskrenost, pravičnost, discipliniranost,
pozitiven odnos do življenja in ljudi, spoštovanje dostojanstva drugih in
samodostojanstvo, pozitiven odnos do materialnih in duhovnih vrednost/
občečloveške vrednote - demokratičnost, humanost, patriotičnost/
Te smotre bomo uresničevali z:
individualnimi razgovori
skupinskimi razgovori
celotnim življenjem in delom v skupini in izven nje
Intelektualna vzgoja
pridobivanje novih znanj
razvijanje učnih navad
razvijanje sposobnosti /opazovanja, pomnjenja, analiziranja, sintetiziranja,
kritičnega, praktičnega in socialnega mišljenja - razumevanje različnih soc.
situacij, psihološkega mišljenja
razumevanje sebe, drugih/
Uresničevanje teh smotrov:
učna ura - navajanje na samostojnost, organiziranje medsebojne pomoči
nudenje individualne pomoči
spodbujanje k razširjanju znanja
15
Delovna vzgoja
pozitiven odnos do dela
delovne navade
razvijanje spoznanja, da je delo edina ustrezna pot za pridobivanje sredstev za
življenje
Uresničevanje:
vsakodnevno učenje - delo za šolo
vsakodnevna skrb za čiste in urejene bivalne prostore
opravljanje vseh vrst gospodinjskih del /pomivanje, kuhanje, pranje, likanje,
šivanje/
urejanje okolice doma
Estetska vzgoja
področja: likovno, glasbeno, književno, gledališko, filmsko
razvijanje sposobnosti za doživljanje lepega
oblikovanje estetske kulture
Uresničevanje:
razne zaposlitve v Domu /izdelki iz različnih materialov, poslušanje glasbe, video/
izven Doma /ogledi razstav, filmskih, gledaliških, lutkovnih predstav/
urejanje prostorov v skupini
spodbujanje k lepemu vedenju - kulturnim odnosom
Telesno - zdravstvena vzgoja
razvijanje zdravih življenjskih navad /rednost in prava mera v spanju, bedenju,
prehrani, telesni aktivnosti, počitku, sproščanju napetosti/
zdrav fizični čut /pravi načini ohranjanja in negovanja zdravja in pravilno
ravnanje v bolezni/
ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja
Uresničevanje:
sodelovanje pri procesu prehranjevanja
spremljanje zdravstvenega stanja otrok
navajanje na redno osebno higieno, čistost prostorov
omogočanje, spodbujanje rekreacije /v Domu, vključ. V ID izven Doma/
organizacija izletov, potovanja, počitnice na morju, v hribih, sprehodi v naravo
Politehnična vzgoja
16
razvijanje ustvarjalno tehniškega mišljenja
razvijanje tehniških spretnosti in sposobnosti
zadovoljevanje /potreb/ interesov na področju tehniške dejavnosti
doživljanje potrditev, dvig samozavesti, samoiniciativnosti
Uresničevanje:
interesne dejavnosti v Domu in izven Doma
v skupini- izdelovanje praktičnih, okrasnih predmetov
Jezikovna vzgoja
poudarek na odpravljanju pomanjkljivega znanja iz slovenskega jezika
bogatenje besednega zaklada
Uresničevanje:
branje knjig, mladinskega tiska, korekcija govora, vaje in korekcija pisnega
izražanja
VIII. ORGANIZACIJA DELA V ŠOL. LETU 2014/2015
Tudi letošnje leto bomo posvetili veliko pozornosti vključitvi novih članov v
kolektiv in urejanju razmerij znotraj podskupin. Nekatere naloge ali standarde
izvedbe bomo ponovno opredelili, nekatere kot balast izvrgli iz izvajanja.
Posebnost
bo tudi nadaljevanje sistematičnega dela s prostovoljci, ki ga
opravlja svetovalna služba MDMB.
Narava našega dela je taka, da delamo vse dni in noči v letu. Zato so naše ure dela
razporejene na vse leto in ne le na šolskih 38 tednov. Seveda pa delo načrtujemo
tako, da ga je največ opravljenega med tednom, vsekakor pa tudi v času vikendov,
čeprav z manjšim številom otrok, ne želimo spuščati kvalitete iz rok. Delo v času
vikenda ni dežurstvo, ampak skrbno načrtovano pedagoško delo, ki se odvija cel
dan. V toku dneva sta ritma števila otrok in strokovnih delavcev usklajena.
Vrhunec dela je v času učnih ur kot priprav za šolo, skupinskega dela in nato v
prostem času otrok, ko jim ponudimo paleto možnosti, v katerih lahko otrok tudi
skozi neuspele poskuse najde sam sebe. Šolski uspeh je stranski produkt
celostnega pristopa k otroku, skrbi za njegovo dobro počutje in možnostim, da v
zdravi klimi sami s sabo naredijo spremembo. Seveda je na voljo otrokom izdatna
učna pomoč in jo otroci uporabijo.
17
IX. POMEMBNEJŠI PROJEKTI V ŠOL. LETU 2014/2015
Tudi v šolskem letu 2014/2015 bo vsaka skupina organizirala VIKEND PROGRAM
za svojo skupino v višini rednih sredstev. Cilji vikend programa so: spoznati
otroke in njihovo funkcioniranje v neformalnih oblikah življenja, sooblikovanje
programa vseh udeležencev, razvijanje občutka pripadnosti in odgovornosti.
MIROVNA FLOTA » MIRNO MORE » - 13.09. – 20.09.2014– dve skupini
Teden, ki ga otroci v skupini preživijo na jadranju, je idealna osnova za doseganje
zastavljenih ciljev, kot so zavzemanje za mir, socialna integracija, tolerantnost in
razumevanje med ljudmi. Ti cilji med jadranjem se še dolgo potem utrjujejo na
konkreten, učinkovit in profesionalen način.
Nosilec: Olga Rupnik-Krže
Izvajalci: Jasmina Mrđanovič, Špela Pogačar, Tadej Lorenčič, Miša Ignijić
Turnšek in Urška Bergant
PROJEKT MEDNARODNEGA SODELOVANJE NA OTROŠKEM KULTURNEM
SREČANJU » MAVRICA« V SUBOTICI
Otroci iz MDMB in otroci iz DS Triglav sodelujejo na Mavrici z interaktivno
dramsko igro Drugačen, s katero so skupaj prvič nastopali na Mednarodnem
festivalu v Ljubljani Igraj se z mano, maja 2014.
Izvajalci: Alenka Kvas Molnar, Marjan Štukelj in Ksenja Peteh
CELOLETNI PROJEKT »SONCE V SRCU«
Tudi v tem šolskem letu bomo v istem okvirju kot do sedaj sodelovali s
prostovoljci »Sonce v srcu« Planiramo 8-9 tematsko določenih srečanj, ki bodo
potekala v angleškem jeziku. Popestrili jih bomo s kuharskimi delavnicami in z
obiskom zanimivih gostov. V okviru možnosti bo eno od srečanj tudi izlet, ki ga s
pomočjo donatorjev organizirajo predstavniki »Sonce v srcu«.
Nosilec: Matej Vidmar
Izvajalci: fundacija »Sonce v srcu«, Katja Fortun
18
PRAZNOVANJE MIKLAVŽA V SODELOVANJU Z ROTARACT CLUBOM –
CELJE
Rotaract club pripravi zanimivo miklavževanje s spoznavanjem znamenitosti
Celja in športnimi aktivnostmi.
Nosilec: Olga Rupnik Krže
Izvajalci: vzgojitelji po razporedu
ZIMOVANJE OTROK V ČASU ZIMSKIH POČITNIC 23.02.2015 27.02.2015
Za vse otroke, ki ostajajo v času zimskih počitnic bomo organizirali smučanje z
učenjem smučanja začetnikov.
Nosilec: Olga Rupnik-Krže
Sodelavci: nočni vzgojitelj, vzg. po razporedu, svetovalna služba
ENODNEVNI SMUČARSKI IZLET PO SKUPINAH
Vsaka skupina bo organizirala enodnevni izlet s smučanjem in sprehodi po okolici
v različnih smučarskih centrih.
Nosilci: vsi vzgojitelji
Sodelavci: gospodinje in pedagogi za učno pomoč
PROJEKT » S SRCEM SRCU« V SODELOVANJU Z LIONS OMNIA
KLUBOM
V Okviru sodelovanja z različnimi fundacijami bomo v letošnjem letu zopet
pripravili projekt ob začetku šolskega leta in bowlanje v mesecu januarju.
Sodelovali bodo člani kluba, znani športniki in vrstniki naših otrok.
PROJEKT – POVEZOVANJE MLADINSKIH DOMOV NA OBMOČJU BIVŠE
JUGOSLAVIJE
V okviru nevladne fondacije »Djeca bez granice« bomo še naprej na problemskih
konferencah
razreševali strokovne dileme obravnave otrok s posebnimi
potrebami. Z otroki in mladostniki pa bomo pripravili programe mednarodne
izmenjave, kjer se bodo družili otroci in mladostniki z območja R Hrvaške, R
Bosne in Hercegovine in R Črne gore.
IZLET OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA
Ob zaključku šolskega leta bomo organizirali
možnosti enodnevni skupni izlet.
Nosilci: Olga Rupnik-Krže
Sodelavci: vsi zaposleni
zaključno popoldne in če bodo
19
SODELOVANJE NA POHODU PO JURČIČEVI POTI IN NA LIKOVNI
DELAVNICI V VIŠNJI GORI IN TEKMOVANJE V VELESLALOMU
Na osnovi skupnih zavodskih dogovorov se bomo udeležili tekmovanj na različnih
vzgojnih področjih in vključili čim več naših otrok.
Nosilec: vzgojni zavodi
Sodelavci: Ksenija Peteh, Brane Lorenčič in Katja Fortun
MEDNARODNA IZMENJAVA OTROK - julij – avgust 2015
Udeležili se bomo mednarodnega tekmovanja v nogometu v Kecskemet-u
Nosilec: Brane Lorenčič
Sodelavci: Pavel Šinkovec
EVROPSKO PRVENSTVO V NOGOMETU NA POLJSKEM– julij 2015
Ekipa mladinskega doma se bo udeležila prvenstva v nogometu s ciljem
izboljševanja tehnike in rezultatov. Skozi celo šolsko leto se bo ekipa
pripravljala in trenirala pod vodstvom Fondacije Olimpiki.
Nosilec: Brane Lorenčič
Sodelavci: Pavel Šinkovec
KRAJŠI ENODNEVNI PROJEKTI
Kot priloga LDN je tudi program krajših projektov, v katere se vključujemo v
sodelovanju in na povabilo drugih institucij (učenje klavirja, joga, aikido, ipd..)
Med te krajše projekte štejemo tudi projekte prostovoljstvav sodelovanju s
Slovensko Filantropijo.
POČITNICE 2015
V času poletnih počitnic bomo otroke, ki ostajajo čez celo leto vključili v
različne projekte in programe
 športne igre otrok s posebnimi potrebami v Kecskemet-u,
 taborjenje s taborniki
 10 dnevno letovanje na morju
 v sodelovanju s ŠKUC-em se bomo vključili v program preživljanja prostega
časa – Kodeljevo-kopanje,
 letovanje v Črni gori,
 kmetovanje v Stavči vasi
 spoznavanje dolenjskega gričevja
Strokovni delavci bodo poskrbeli ob zaključku pouka za zaključke celotne
dokumentacije strokovnega dela in dokumentacije otrok. V času julija in avgusta
20
bodo v dežurstva na področju vzgojnega dela razporejeni vsi delavci po dodatnem
razporedu.
PROGRAM DONATORSKIH SREDSTEV
Mladinski dom Malči Beličeve si bo tudi v letošnjem šolskem letu prizadeval za
pridobivanje
donatorskih in sponzorskih sredstev. Med stalne donatorje
uvrščamo Plesno šolo Urška, Kazina, KDD – z dopolnjevanjem in menjavo opreme,
Newyorker, Zara in Emporium z garderobo, KDD, Ljubljanski kinematografi in
ZOO, ONA, CE-Invest, Yacht klub Domžale in še mnogi manjši stalni donatorji,
ki poskrbijo za drobne pozornosti do naših otrok.
Z donatorskimi sredstvi bomo izboljševali pogoje za življenje in delo naših otrok
in mladostnikov, prav tako pa bomo popestrili nekaj programov.
Tako v šol. letu 2014/2014planiramo naslednje:
 Izvedba vseh pomembnejših projektov v tem šolskem letu,
 Obdaritev otrok ob novem letu,
 Interesne dejavnosti otrok in mladostnikov
 Izboljšanje pogojev za življenje otrok (dokup drobnega inventarja za
skupine, obnova dotrajane opreme) ,
Izpeljava programov počitniškega dela, ki so ga planirali vzgojitelji v okviru letnih
načrtov skupin ( drsanje, plavanje, kino predstave).
X. IZOBRAŽEVANJE
DELAVCEV
IN
STROKOVNO
SPOPOLNJEVANJE
Izobraževanje zaposlenih v organizaciji je temelj razvoja stroke in kvalitete
dela. Pomeni odziv organizacije na spremembe v okolju, v našem primeru na
spremembe v usmeritvah in konceptu vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi
potrebami pri nas in po svetu in na spremembe v sistemu.
Usmeritve vzgoje in izobraževanja za naslednje obdobje so vsebovane v
naslednjih ciljih: razvoj sposobnosti mišljenja, komunikacije in samostojnega
reševanja problemov. Poleg tega naj bi razvijali pri otrocih samostojnost,
sposobnost sodelovanja in skupinskega dela, strpnost in zmožnost zbiranja in
selekcioniranja informacij. Zaradi teh zahtev v ospredju pedagoškega procesa ni
več osvajanje znanja, ampak ustvarjanje pogojev v katerih si bo otrok z lastno
aktivnostjo razvijal te sposobnosti.
21
S tem, ko se spreminja vloga otroka, se spreminja tudi vloga učitelja in
vzgojitelja. Osnovni pogoj za takšne spremembe v usmeritvah vzgoje in
izobraževanja so spremembe na vseh nivojih: sistemske spremembe (pravkar
potekajo), spremembe v vlogi in položaju vzgojno-izobraževalnih organizacij in
spremembe, v vlogi učiteljev in vzgojiteljev. Te spremembe šele ustvarjajo
pogoje za spremenjen vzgojno-izobraževalni proces in vlogo učenca oziroma
otroka v njem.
Na kakšen način naj bi se vzgojno-izobraževalna organizacija, v našem primeru
mladinski dom, odzivala na spremembe. Spremembe v mladinskem domu naj bi šle
v smeri avtonomije doma oz. družine v njem, razvijanja individualnosti
(različnosti), svobodi in avtonomiji vzgojitelja. Tak razvoj omogoča domu večjo
fleksibilnost v odzivanju na spremembe, prevzemanje iniciative v lastne roke kar
pomeni tudi večjo odgovornost okolju, CSD, skrbnikom in staršem. Na te
spremembe se dom lahko uspešno in učinkovito odziva z načrtovanjem svojega
razvoja. Razvoj uravnava v smeri vizije, kateri sledi načrtovanje in uresničevanje
sprememb. Načrtovanje je potrebno na področjih: razvoja organizacije in
vodenja, razvoja programov in razvoja kadra.
V skladu z zakonodajo s področja vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami zaposlenih na dan 1.09.2013 je 35 delavcev. Vsi delavci
imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen delovni čas, s tem, da je ena
delavka na porodniškem dopustu.
Pregled delavcev po izobrazbeni strukturi:
profil / st. izob.
I. st
IV. st.
V. st.
VI. st.
VII.
st.
naziv, spec., magisterij
naziv
gospodinja II
hišnik
1
ekonom
kuhar
kuharski pom.
gospodinja IV
vzgojitelj
1
1
računalničar
mag.
0,5
0,5
2
2
8
13
pripravnik
posl. sekretar
spec.
skupaj
0,5
1
11 svetov.
6 mentorjev
1 svetnik
1
1
0,5
0,5
2
1
3
21
0,5
1
22
0,5
računovodja
svet. del.
ravnatelj
skupaj:
3
5
9
2
2 svetov.
1
17
svetnica
spec.
menagement
Pedopsih
0,5
2
1
34
Vsi zaposleni v mladinskem domu Malči Beličeve so vključeni v redne oblike
permanentnega izpopolnjevanja, ki je sestavni del plana izobraževanja.
Cilji izobraževanja zaposlenih so naslednji:
1. Izobraževanje v funkciji razvoja; razvoja zaposlenih (osebnega in
strokovnega) in s tem rasti kvalitete vzgojno-izobraževalnega in drugega
strokovnega dela. S tem ustvarjamo pogoje za spremembe v vzgojnoizobraževalnem delu za katere je potrebna strokovna avtonomija zaposlenih, ki
omogoča inoviranje.
2. Izobraževanje v funkciji razvijanja individualnosti, različnosti. Pomeni, da
poteka razvoj in izobraževanje na področjih, na katerih vidi dom zaradi
pogojev okolja, strukture zaposlenih (izobrazbe, zmožnosti in udejstvovanja
zaposlenih) največje možnosti za razvoj individualnosti.
Pri načrtovanju izobraževanja bomo upoštevali naslednje:
- izhajali bomo iz strukture zaposlenih in realnih pogojev,
- sistematično in postopno bomo sledili ciljem razvoja mladinskega doma in
področja,
- uvedli bomo mehanizme sprotnega vrednotenja in spremljanja učinkovitosti.
CILJI GLEDE NA PODROČJA IZOBRAŽEVANJA
Pri načrtovanju strokovnega
izobraževanja in usposabljanja bomo sledili
določilom novega Pravilnika o stalnem izobraževanju in usposabljanju strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju in sicer v naslednjih smereh:
Programi profesionalnega usposabljanja
1. Na področju pridobivanja temeljne strokovne izobrazbe bomo skrbeli, da bodo
zaposleni dosegli raven zahtevane izobrazbe in pa za strokovne delavce v
pedagoškem sektorju, da bi še zviševali raven strokovne izobrazbe, kar je v
skladu s pričakovanimi sistemskimi spremembami.
2. Objavljeni programi strokovnega izpopolnjevanja:
a) razvijali bomo oblike internega strokovnega izpopolnjevanja glede na razvojne
potrebe mladinskega doma,
23
b) spodbujali bomo vključevanje zaposlenih v problemske oz. študijske skupine in
usposabljali vodje študijskih skupin,
c) spodbujali, usmerjali in po potrebi tudi organizirali bomo strokovna
izpopolnjevanja za aktualna vsebinska področja
d) znanja, ki so potrebna za učinkovito sodelovanje z družino, za timsko delo,
vodenje skupin ipd.,
e) izpopolnjevanje znanj na področju samoanalize, vrednotenja in izboljševanja
lastnega dela, razvijanja in spreminjanja vzgojno-izobraževalnih programov,
sodelovanja s kolegi pri uvajanju novosti,
f) znanja novih tehnik načrtovanja učno-vzgojnega dela, uvajanja problemskega
učenja,
g) veščine reševanja konfliktov v skupini, uspešnega komuniciranja (neverbalnega
in verbalnega), sposobnosti empatije, razne tehnike povečevanja učinkovitosti..
h) znanja, ki bodo ključna za razvoj mladinskega doma.
1. Izobraževanje v študijskih skupinah in mentorskih mrežah po programu.
2. Programi računalniškega opismenjevanja za vse strokovne delavce z namenom
uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v vzgoji in izobraževanju.
3. Na področju usposabljanja po predpisih bomo upoštevali zakonodajo.
V Mladinskem domu Malči Beličeve se zavedamo, kako pomembno je stalno
strokovno izpopolnjevanje za kvalitetno delo, vendar bomo v letošnjem
šolskem letu sledili vsem tistim oblikam, ki so izredno pomembne za
strokovno delo. Strokovno izpopolnjevanje bomo planirali v višini sredstev, ki
jih MIZŠ Republike Slovenije namenja za posameznega delavca (403 €/mesec
za strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavcev).
Planirane oblike:
1. Izobraževalni dnevi Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov
Slovenije
Rok: marec 2015
Udeleženci: 3
Sekcija za ČVM: Vzgojno delo od problema do rešitve
Udeleženci: 3
Rok: oktober 2014
24
2. Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Keramični praznični svet
Udeleženci: Ksenja Peteh
Rok: oktober 2014
3. Zavod
Droga in mladostnik
Udeleženci: vsi delavci doma
Rok: jesenske počitnice
4. Aktivi ravnateljev po programu
5. Aktivi računovodij po programu
6. Strokovno izpopolnjevanje tehničnega kadra v skladu z zakonodajo
XI. SODELOVANJE Z OKOLJEM
V naše neposredno delo z otroki se vsako leto vključuje okrog 20 prostovoljcev,
večinoma študentov različnih študijskih smeri. Po svojem nazoru so usmerjeni k
človeku in nudijo veliko, predvsem učne pomoči in skrbi za otrokov prosti čas.
Posredno pomagajo Botri s svojo žepnino, neposredno pa s stiki z otroki, v
dogovoru z otrokom lahko tudi posamezni vikendi... Botrov bo letos do 60, vsi
otroci, ki to želijo, bodo zajeti. Ob Botrih so posredno v vzgojo in skrb za naše
otroke vključeni tudi donatorji in sponzorji, ki omogočajo, da je otrokom kljub
napornemu in zahtevnemu delu na sebi in za šolo, vendarle prijetno in lepo.
Ob vseh teh ljudeh, ki dnevno prihajajo v hišo ne bomo pozabili na študente. Na
oglede, vaje in prakso bodo prišli študenti socialne pedagogike, socialnega dela,
defektologije, psihologije, medicine. Srednješolci bodo pri nas opravili del
izbirnih vsebin. Na osnovi izkušenj lahko mirno planiramo, da bodo študenti v tem
letu opravili skupaj približno 200 dni prakse.
Dnevi odprtih vrat so za nas nesmiselna dejavnost, saj imamo vrata odprta vsak
dan. Skozi pretekla leta smo hišo odprli in omogočili obiske in oglede skoraj
vsakomur, ki pokaže interes. Mirno lahko trdimo, da smo civilni in strokovni
javnosti prikazali delo tako, kot je - zelo kompleksno, tudi naporno a učinkovito.
Odprli smo vrata tudi novinarjem in ob primernem delu z njimi smo se izognili
neprijetnim navedbam polresnic. S svojimi aktivnostmi v to smer bomo
25
nadaljevali, prav tako na področju vključevanja v vse aktivnosti v državi, ki se
dotikajo otrokovih pravic.
XII. ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK, MLADOSTNIKOV IN
DELAVCEV
Za izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva otrok in delavcev se bomo
povezovali z ustreznimi strokovnimi institucijami. Izvajali bomo naslednje
naloge:
Tekoče bomo zagotavljali ustrezne sanitarno higienske pogoje v vseh prostorih
doma.
Skrbeli bomo za pravilno in zdravo prehrano vseh otrok in mladostnikov, ki so
vključeni v dom, po potrebi otrok bomo pripravljali tudi dietno hrano (na osnovi
zdravniških spričeval in dietnih listov).
Izvajali bomo zobozdravstveno preventivo in program preventivnega
zdravstvenega varstva otrok.
Ažurirali Pravilnik o varnosti z oceno tveganja.
Sistematično bomo spremljali zdravstveno stanje zaposlenih z obveznimi
zdravniškimi pregledi v skladu z veljavno zakonodajo.
V primeru epidemij, pandemij se bomo takoj prilagodili zahtevam in potrebam s
strani zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov.
XIII. DELO STROKOVNIH ORGANOV
Strokovna organa v domu sta: vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv, ki ga
sestavljajo vzgojitelji in svetovalna služba.
Delo strokovnih organov bomo razvijali na vzgojiteljskih zborih in
strokovnih aktivih strokovnih delavcev. Na sejah strokovnih organov bomo
razčiščevali probleme in dileme s področja otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami. Pri delu bomo upoštevali teoretična izhodišča znanosti, ki se ukvarjajo
z raziskovanjem otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami - MVO.
Na sejah vzgojiteljskih zborov pa bomo obravnavali in posredovali mnenja
o LDN, nadstandardnih programih, posredovali mnenja in predloge o predpisih iz
zakonodaje, posredovali mnenja oz. dajali pobude za napredovanja in se
dogovarjali za prioritetne naloge v skladu z 61. členom Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja ipd..
26
XIV. RAZPORED DELOVNEGA ČASA V MDMB V ŠOLSKEM LETU
2014/2015
DELOVNI ČAS
06.45 - 14.45 oz. gibljivo do 15.30 ure
2.
SLUŽBA
ADMINISTRATIVNOFINANČNA
PRIPRAVA PREHRANE
3.
4.
5.
6.
VZDRŽEVANJE - EKONOM
ČIŠČENJE
GOSPODINJE
VZGOJITELJI
7.
SVETOVALNI DELAVEC SOCIALNI DELAVEC
SVETOVALNI DELAVEC SOCIALNI PEDAGOG
06.30 - 14.30
06.00 - 14.00
06.30 - 14.00, torek do 16.30
08.00 - 12.30 oziroma po potrebi otrok
13.00 - 17.30, 17.00 - 21.30, 14.00 –
21.30, 21.00 - 08.00
07.00 - 15.00 vključen tudi v vzgojno delo med
1.
8.
06.00 - 13.00, 07.00 – 14.00, 07.00 –
15.00 in 12.00 – 19.00
sob. in ned. od 7.00 – 13.00
vikendi
08.30 - 16.00- vključen tudi v vzgojno delo med
vikendi
DELOVNI ČAS JE SPREJET S POTRDITVIJO LDN, UPORABLJA PA SE OD
PONEDELJKA, 02.09.2014
27
DELOVNI KOLEDAR DELAVCEV – ŠOLSKO LETO 2014/2015
september
oktober
november
december
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
delovni dnevi
22
22
20
21
21
20
22
20
20
21
23
21
250
Skupaj:
delovne ure
prazniki
176
0
176
8
160
8
168
16
168
8
160
8
176
0
160
16
160
8+8
168
8
184
0
168
8
2008
80
Skupaj: 2096 ur
DELOVNI KOLEDAR VZGOJITELJI – ŠOLSKO LETO 2014/2015
mesec
september
oktober
november
december
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
delovni
dnevi
22
22
20
21
21
20
22
20
20
21
23
21
250
nep.vzg.
delovne ure
prazniki delo
priprava ostalo
176
0
110
22
44
176
8
110
22
44
160
0
100
20
40
168
16
105
21
42
168
8
105
21
42
160
0
100
20
40
176
0
110
22
44
160
16
100
20
40
160
0
100
20
40
168
8
105
21
42
184
0
115
23
46
168
0
100
20
40
2008
88
1250
250
500
SKUPAJ: 2096 UR
28
Realizacija ur:
1.
+ od ponedeljka do petka
2. -17 dni/prosti petki:
3. +12 dni/vikendi:
4. + poč. vzg. delo med letom:
5. - poč. vzg. delo med letom
6. + vikend izlet s skupino:
7. + domske pop. aktivnosti 3x/leto
8. + srečanje z botri in skupna
praznovanja v skupini cca 7x/leto
9. – razlika od ponedeljka – četrtka
10. nedeljsko dežurstvo – 2 uri
+1250 ur
- 85 ur
+ 144 ur
+ 53 ur
- 75 ur
+ 24 ur
+ 15 ur
+ 35 ur
- 78 ur
+ 14 ur
S planom po LDN 2014/15 vsi delavci izpolnijo letno delovno obvezo. Glede na
dejstvo, da so posamezne naloge po programu fleksibilne, vendar obvezne so vsi
strokovni delavci dolžni posredovati poročila z natančno realizacijo programov iz
postavk točke 5., 6. in 7 dvakrat na leto – konec januarja 2015 in do 25.06.2015.
V domu imamo šest delavk, ki uživajo v skladu s Kolektivno pogodbo za dejavnost
vzgoje in izobraževanja pravico Varstva starejših delavcev in imajo zmanjšano
vzgojno delo za dve uri (62. člen). Te delavke bodo odgovorne za nemoten potek
interesnih dejavnosti v hiši in sicer: vodenje knjižnice, skupne domske aktivnosti,
organizacija dela v telovadnici in joga. O realizaciji prav tako ob zaključku
šolskega leta pripravijo poročilo.
Neposredno vzgojno delo jim je tedensko skrajšano za dve uri po urnikih dela.
29
XV. VZGOJNO DELO V POČITNIŠKEM IN PRAZNIČNEM ČASU V
Š. L. 2014/2015
Zap. št.
datum
9.00 - 19.00
sobota
25.okt
I
11.00 - 21.00 15.00 - 21.00
J
nedelja
26.okt
J
I
ponedeljek
27.okt
I
J
torek
28.okt
J
I
sreda
29.okt
K
L
četrtek
30.okt
L
K
petek
31.okt
K
L
sobota
1.nov
L
K
nedelja
2.nov
K
L
četrtek
25.dec
P
O
petek
26.dec
O
P
sobota
27.dec
P
O
nedelja
28.dec
O
P
ponedeljek
29.dec
P
O
torek
30.dec
M
N
sreda
31.dec
N
M
četrtek
1.jan
M
N
petek
2.jan
N
M
sobota
3.jan
M
N
nedelja
4.jan
C
D
sobota
21.feb
D
C
nedelja
22.feb
C
D
ponedeljek
23.feb
A
B
torek
24.feb
B
A
sreda
25.feb
A
B
četrtek
26.feb
B
A
petek
27.feb
A
B
sobota
28.feb
D
C
nedelja
1.mar
C
D
sobota
25.apr
E
F
nedelja
26.apr
F
E
ponedeljek
27.apr
E
F
torek
28.apr
F
E
sreda
29.apr
E
F
četrtek
30.apr
G
H
petek
1.maj
H
G
sobota
2.maj
G
H
nedelja
3.maj
H
G
G
J
H
A – TADEJ LORENČIČ
50
B - ŠPELA POGAČAR
50
C - SONJA GUSTINČIČ PUC
50
D - KRISTINA ŠTOKOVIĆ ĆULIBRK
50
E - MIŠA IGNIJIĆ TURNŠEK
50
F - URŠKA BERGANT
50
G - NATAŠA ŠUŠTERŠIČ
46
H - MAJDA BARIČ
46
I - ALENKA KVAS MOLNAR
46
J - JANEZ RANKELJ
46
K - BLAŽ HORVAT
50
L - JASMINA MRĐANOVIĆ
50
M - KATJA FORTUN
50
N - MATEJ VIDMAR
50
O - KSENIJA PETEH
50
P - MARJAN ŠTUKELJ
50
EMA
I
30
Nedeljsko vzgojno delo po posameznih počitnicah je organizirano tako, da
zagotavlja prisotnost matičnih pedagogov po hišah.
Pedagoški delavec opravi svojo delovno obvezo neposrednega vzgojnega dela z
razporedom po urniku med tednom, z vikend vzgojnim delom, delom po razporedu
v času počitnic, organizacijo dveh celodnevnih izletov, vikend izletom, s
sodelovanjem na skupnih popoldanskih prireditvah doma in zaključnim domskim
izletom. Delo preko polnega delovnega časa mora biti v naprej s sklepom
odobreno.
XVI. STROKOVNO DELO SVETOVALNE SLUŽBE
Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj naše ustanove ter v tem okviru tudi temeljni
cilj svetovalne službe naše ustanove je optimalni razvoj otroka ne glede na spol,
socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in
duševno konstitucijo.
Svetovalna služba pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi
posamezni udeleženci v naši ustanovi in ustanova kot celota čim bolj uspešni pri
uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih
splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.
Svetovalna služba je strokovni sodelavec, ne pa strokovni servis ustanove.
Skupaj z ostalimi podsistemi v ustanovi si prizadeva uresničevati temeljni cilj
ustanove. Temeljni cilj vseh sodelujočih v vzgojno-izobraževalnem procesu je
optimalni razvoj otroka. Temeljni cilj svetovalne službe je podpreti vse
sodelujoče pri uresničevanju tega skupnega cilja.
Naloga svetovalne službe je, da v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo nudi
pomoč
posameznikom in skupinam ter sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji
vsakdanjega
vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli in tako prispeva k čim večji
uspešnosti posameznikov, skupin in ustanove kot celote.
Delo svetovalne službe je zaradi kompleksne povezanosti pedagoških, psiholoških
in
socialnih vprašanj v zasnovi interdisciplinarne narave, zato je z vidika opredelitve
svetovalne službe pomembno sodelovanje svetovalnih delavcev z različnim
strokovnim profilom v timu.
31
Temeljna naloga svetovalne službe je, da se na podlagi svojega posebnega
strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni
način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih
vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi
udeleženci v ustanovi in po
potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.
Svetovalna služba si preko svetovalnega odnosa prizadeva vzpostaviti, razvijati in
vzdrževati ustvarjalno soočanje in sodelovanje vseh udeležencev v projektu
pomoči in/ali
sodelovanja. Preko svetovalnega odnosa si prizadeva vzdrževati odprte možnosti
za stalno vzpostavljanje in razvijanje mreže pomoči ter sodelovanja svetovalne
službe z vsemi udeleženci.
V strokovnem pogledu je svetovalna služba pri svojem delu avtonomna. Vselej - ne
glede na mišljenje ali pričakovanja drugih v vzgojno-izobraževalni ustanovi - je
dolžna posredovati korektna strokovna mnenja. Ko gre za strokovna vprašanja, o
načinih svojega dela odloča sama. Prav tako ima pravico in dolžnost odkloniti vse
naloge, ki so v nasprotju s strokovnimi načeli dela ali poklicnim etičnim kodeksom.
Za svetovalno službo je pomembno, da v skladu s svojo strokovno
usposobljenostjo pri svojem delu pristopa celostno in kompleksno. Svetovalna
služba v projektih pomoči in/ali
sodelovanja zato vedno pristopa tudi z vidika konteksta (mreže interakcij in
ravnanj).
Svetovalna služba se pri svojem delu ne omejuje na individualiziran pristop, ki bi
izključeval sistemski oziroma kontekstualni vidik težav ali motenj. Posameznikove
težave ali težave skupine si zato prizadeva reševati na obeh ravneh, neposredno s
posameznikom na individualni ravni in posredno na ravni konteksta.
32
XVII. INTERESNE DEJAVNOSTI, V KATERE SO VKLJUČENI
OTROCI IN MLADOSTNIKI
Otroci in mladostniki, ki živijo v mladinskem domu Malči Beličeve bodo obiskovali
različne interesne dejavnosti zunaj doma, razen joge in ročna dela, ki so
organizirane v domu.
1. NOGOMET
Klemen, Nejc, Matic
Sandi, Kristjan, Tim in Timea
Toni, Kevin in Klemen
Saša, Ana in Nikita
Tanja, Aljaž, Simon in Žan
Maks, Aleks in Akir, Roman, Ines
2. HAPPY GYM
Kely, Katarina
Tanja, Tanslita
Maja, Selvedina, Leja R.
Slavica
Lina, Leja K.
PIONIRSKI DOM
Ana Marija, Taša – SOLO PETJE
Silva Avsec - KITARA
Bianca, Slavica - KLAVIR
DRUGO
Edi, Maja, Selvedina - JOGA
Skupina 20 otrok – plavanje z AQUO
Anastasija - UKRAJINŠČINA
Karin – PLAVANJE FŠ
Edi, Maja,Selvedina, šesta sk., Gregor,
Silva - JAHANJE
Aleksandra, Slavica, Silva - JOGA
Timea, Anastasia, Kristjan, Slavica,
Aleksandra - IMPROLIGA
Aleksandra, Grega, Ines, Lina –
FILMSKA DELAVNICA
Maks, Sandi, Gregor - HARMONIKA
Nika – BREAK DANCE
Lara, Taša, Nikita, Saša, Leja, Ana –
KOŠARKA OLIMPIKI
Skupina 12 otrok – KOŠARKA UNION
OLIMPIJA
V primeru novih sprejemov ali potreb med letom, bomo otroke še dodatno
vključevali v različne interesne dejavnosti.
33
XVIII. KADROVSKI NAČRT ZA DELAVCE, KI SE FINANCIRAJO
IZ PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOL. LETO
2014/2015
Kadrovski načrt
Zavod: Mladinski dom Malči Beličeve Ljubljana
Vir financiranja
Število
zaposlenih
po
kadrovskem
načrtu
na dan 1.
januarja
tekočega
leta
Število
zaposlenih
po
kadrovskem
načrtu
na dan 1.
aprila
tekočega
leta
Število
zaposlenih
po
kadrovskem
načrtu
na dan 1.
julija
tekočega
leta
Število
zaposlenih
po
kadrovskem
načrtu
na dan 1.
oktobra
tekočega
leta
Število
zaposlenih
po
kadrovskem
načrtu
na dan 1.
januarja
naslednjega
leta
1. Državni proračun
35
35
0
0
34
2. Proračun občin
0
0
0
0
0
3. ZZZS in ZPIZ
1
1
0
0
0
4. Sredstva EU,
vključno s sredstvi
sofinanciranja iz
državnega proračuna
0
0
0
0
0
5. Sredstva od prodaje
blaga in storitev na
trgu
0
0
0
0
0
6. Druga javna
sredstva za opravljanje
javne službe (npr.
takse, pristojbine,
koncesnine, RTVprispevek)
0
0
0
0
0
7. Nejavna sredstva za
opravljanje javne
službe
0
0
0
0
0
8. Sredstva za
financiranje javnih del
0
0
0
0
0
9. Namenska sredstva, iz
katerih se v celoti zagotavlja
financiranje stroškov dela
zaposlenih, in sicer mladih
raziskovalcev, zdravnikov
pripravnikov in
specializantov, zdravstvenih
0
0
0
0
0
34
delavcev pripravnikov in
zdravstvenih sodelavcev
pripravnikov ter zaposlenih
na raziskovalnih projektih
Skupno število vseh
zaposlenih (od 1. do 9.
točke)
Skupno število
zaposlenih pod točkami
1, 2, 3 in 6
Skupno število
zaposlenih pod točkami
4, 5, 7, 8 in 9
36
36
0
0
34
36
36
0
0
34
0
0
0
0
0
Obvezna obrazložitev kadrovskega načrta:
Ob nespremenjenem obsegu dejavnosti bomo lahko izvajali strokovno delo in zagotavljali varnost otrok
in mladostnikov z načrtovanim kadrovskim načrtom.
Ker pa v zadnjih letih beležimo tudi vedno večjo oškodovanost otrok v zgodnejšem obdobju njihovega
življenja, kar pomeni, da je vedno več otrok obravnavanih v specializiranih institucijah in posledično
prejemajo medikamentozno terapijo, bomo eventuelno specifiko sproti reševali z vašim sektorjem.
Na področju dela otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami smo že v preteklih letih veliko naredili na
področju kadrovskega varčevanja, zato sem prepričana, da z manjšim številom delavcev ne moremo
zagotavljati tako kvalitete našega dela kot tudi ne strokovnosti. Naš dom je odprt vse dni v letu in
poslujemo 24-ur dnevno Ravnateljica: Olga Rupnik Krže
Ravnateljica:
Olga Rupnik-Krže
LETNI DELOVNI NAČRT BOMO DOPOLNJEVALI ŠE S PRILOGAMI:
organizacija vzgojnega dela med vikendi
načrt dela
- strokovnih delavcev,
načrt vzgojnega dela vzgojnih skupin,
itd..
Letni delovni načrt je bil
sprejet na ….
doma Malči Beličeve dne: ………………
redni seji sveta Mladinskega
35
Predsednik sveta zavoda:
Branko Lorenčič
36