ZAPISNIK SESTANKA SVETA ZAVODA IN SVETA STARŠEV

ZAPISNIK SESTANKA SVETA ZAVODA IN SVETA STARŠEV MATIČNE
ŠOLE, ki je bil 30. 9. 2013 v prostorih šole
Prisotni člani Sveta zavoda: Nada Lampret, Duška Gutman, Rudi
Matjašič, Doris P. Stanko, Ivica Partlič, Marinka Erjavičnik, Tomaž Zorko,
Marcelino Metličar
Prisotni člani Sveta staršev: Nataša Mihalič Perovnik, Janja Dajčman
Waldhuber, Mitja Gamser, Suzana Kokol, Leopold Drozg, Petra Kraner,
Aleksander Geršovnik, Nataša Tabak, Mojca Dobnik
Povabljeni: Erika Pahor, Simona Šmajs, Nataša Podgoršek, Tanja Žugelj,
Marija Hrastnik, Vojislav Lazarev, Marjana Hrast
Opravičeno odsotni: Renata Dobaj, Majda Trampuš, Sonja Marko, Tanja
Lavrenčič
Neopravičeno odsotni:
Konečnik, Hilda Paskolo
Gregor
Koroša,
Simona
Luetić,
DNEVNI RED:
1. pregled sklepov zadnjih sej
2. poročilo o uresničevanju LDN za šolsko leto 2012/13
3. Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/14
4. poročilo o NPZ-jih za 6. in 9. razred z analizo in usmeritvami
5. cena storitev
6. pobude in predlogi
Danijela
AD 1
Predsednica Sveta zavoda, ga. Marinka Erjavičnik, je prebrala sklepe
prejšnjega sestanka Sveta zavoda. Prav tako je izrekla dobrodošlico
novemu članu Sveta zavoda g. Marcelinu Metličarju. Prebrala je sklepe
zadnje seje Sveta zavoda. Ga. Nataša Tabak je prebrala sklepe zadnje
seje Sveta staršev.
AD2
G. Ravnatelj je povedal, da so bila vsa poročila o LDN za šolsko leto
2012/13 obravnavana na vseh strokovnih sestankih vrtca, šole in Sveta
staršev na obeh podružnicah. V preteklem šolskem letu smo na vseh šolah
opravili veliko pomembnih dogodkov od tekmovanj, prireditev, projektov
do učnega uspeha. Vsi strokovni delavci šole smo zadovoljni z opravljenim
delom, saj so bili vsi zastavljeni cilji v celoti realizirani. Poročilo o
realizaciji je že na spletni strani naše šole.
Razprave ni bilo.
SKLEP: Člani Sveta zavoda in Sveta staršev so bili seznanjeni s
poročili o realizaciji LDN OŠ Kungota in podružnic ter LDN vrtca za
šolsko leto 2012/13.
AD 3
G. ravnatelj je povedal, da LDN naredimo zato, da točno vemo, kako in
kaj bomo delali. Načrtovanja dela za LDN se začnejo že v mesecu juniju,
ko učitelji po strokovnih aktivih načrtujejo delo za naslednje šolsko leto. V
septembru delo dokončamo in natančno časovno načrtujemo. Povedal je
še, da ima vsaka enota svoj LDN. LDN matične šole pa tudi podatke, ki so
vezane na podružnice. Še posebej je poudaril , da se je število učencev v
tem šolskem letu povečalo, kar nas zelo veseli. V LDN so do podrobnosti
razdelane naloge strokovnih delavcev.
Povedal je, da bomo v letošnjem šolskem letu začeli izvajati projekt Delo z
nadarjenimi učenci. Ugotavlja, da je teh učencev veliko in da jim premalo
nudimo. Po normativih in standardih imamo na šoli zaposlenega delavca,
ki mu pripada 0,5 ure na oddelek. Žal pa smo te ure namenili učencem z
IP-ji. Kljub temu pa so nadarjeni učenci delali v različnih projektih,
delovnih taborih in drugo. S tem projektom bomo bolj sistematično
pristopili k delu z nadarjenimi učenci.
Ga. Simona Šmajs je dejala, da lahko LDN podružnične šole preberejo na
spletni strani šole.
Razprave ni bilo.
SKLEP: Člani Sveta zavoda in Sveta staršev so bili seznanjeni z
LDN OŠ Kungota in podružnic ter LND vrtca za šolsko leto
2013/14.
AD 4
G. ravnatelj je članom Sveta zavoda in Sveta staršev predstavil, kako je
potekalo Nacionalno preverjanje znanja v mesecu maju 2013.
Poudaril je:
• da je bila ga. Marija Hrastnik predsednica NPZ;
• da so NPZ-ji potekali v 6. razredu prostovoljno, v 9. razredu pa
obvezno;
• da so v 6. razredu preverjali znanje iz MAT, SLJ IN TJA; V 9. razredu
pa iz SLJ, MAT in GEO.
• da NPZ-ji potekajo tajno s šiframi;
• da so bili NPZ-ji e-vrednoteni;
• da je bil možen vpogled v NPZ-je.
Ga. Tanja Žugelj je predstavila dosežke učencev iz znanja slovenščine v 6.
in 9. razredu.
Ga. Marija Hrastnik je predstavila rezultate znanja iz matematike za
učence 6. in 9. razredov.
Ga. Nataša Podgoršek je podala poročilo o znanju angleščine za učence 6.
razredov.
Ga. Nataša Mihalič Perovnik je vprašala, zakaj morajo učenci v 6. razredu
kupiti učbenik za angleščino. Meni, da bi bilo bolje, če bi učenci več pisali,
saj bi se več naučili. Ga. Nataša Podgoršek pove, da so učbenik starši
kupili zaradi razlage slovničnih zakonitosti.
Ga. Marinka Erjavičnik je prebrala poročilo za 9. razrede iz geografije
Poročila so priloga k zapisniku.
SKLEP: Člani Sveta zavoda in člani Sveta staršev so bili seznanjeni
z analizo in usmeritvami NPZ-jev za leto 2013.
AD 5
G. ravnatelj je predstavil cene storitev za šolsko leto 2013/14. Poudaril je,
da se cene na lansko leto niso spremenile. Prav tako je povedal, da smo v
cenik vstavili tudi uporabnino omaric, ki znaša 10 €. Povedal je še, da bo
cenik objavljen na spletni strani OŠ Kungota.
Ga. Nataša Mihalič Perovnik je vprašala, zakaj so morali učenci prinesti
denar za uporabnino in zakaj starši niso dobili niti računa oziroma zakaj ni
bila uporabnine kar na položnici ter v kakšen namen se bo denar uporabil.
G. ravnatelj je povedal, da smo se za to uporabnino odločili zaradi
neodgovornosti učencev do šolske lastnine. Omarica je osebna stvar
vsakega učenca in mora z njo ravnati pravilno. Denar so razredniki
pobirali zaradi neplačevanja položnic. Denar je namenjen za izdelavo
novih ključev, ki jih učenci ali uničijo ali izgubijo ter za manjša popravila.
Učenci bodo naknadno dobili račune za uporabnino omaric.
Ga. Nataša Mihalič Perovnik je vprašala, kako poteka naročanje kosil. Ga.
Marinka Erjavičnik je povedala, da se učenci lahko naročijo na kosilo s
prijavnico, ki velja za celo šolsko leto ali pa izpolnijo prijavnico do konca
meseca za naslednji mesec.
Ga. Nataša Mihalič Perovnik je predlagala, da bi učencem, kadar je na
jedilniku mleko, ponudili tudi čaj, saj vsi učenci ne pijejo mleka. Ga.
Marinka Erjavičnik je povedala, da so jedilniki po vseh normativih in da
bodo pri sestavi jedilnika to tudi upoštevali.
Ga. Simona Šmajs je povedala, da so starši na Svetu staršev v Sp.
Kungoti podali mnenje, da je potrebno strmeti k zdravi prehrani. Vsi pa
vemo, da se veliko hrane vrže tudi vstran in da imajo nekateri učenci
negativen odnos do hrane. V šoli navajamo učence na zdravo hrano.
G. Rudi Matjašič je menil, da noben učenec v šoli ni lačen.
Ga. Janja Dajčman Waldhuber je povedala, da avtobusni prevozi niso
usklajeni z urnikom, da se učenci ne smejo zadrževati po pouku v šoli, če
zamudijo avtobus. Ga. Marjana Hrast je povedala, da smo se z novim
šolskim prevoznikom uskladili glede avtobusnih prevozov, da smo
upoštevali želje učencev in staršev ter da smo uskladili prevoze tudi glede
na urnik. Res pa je, da je teh prevozov manj kot lansko leto, saj so se
učenci lahko vozili tudi z rednimi linijami.
SKLEP: Člani Sveta zavoda in člani Sveta staršev so potrdili ceno
storitev za šolsko leto 2013/14.
AD 6
G. ravnatelj je predlagal Svetu zavoda, da mu na osnovi 183. in 186.
člena ZUJF-a daje Svet zavoda soglasje za zaposlovanje delavcev skladno
z omejitvami in postopkom, določenim v določbah ZUJF za obdobje od
2. 9. 2013 do 31. 8. 2014.
SKLEP: Člani Sveta zavoda dajejo g. ravnatelju soglasje za
zaposlovanje delavcev skladno z omejitvami in postopkom
določenim v določbah ZUJF.
G. Aleksander Geršovnik je predlagal, da bi imela tudi naša šola na spletu
spletno učilnico, kjer bi lahko učitelji dajali dodatne naloge, ki bi jih učenci
lahko reševali. Prav tako bi bilo dobro, da bi preko šole imeli spletne
povezave, kjer bi učenci lahko prišli do dodatnega znanja.
Ga. Nataša Mihalič Perovnik je dejala, da bi bilo bolj pametno razmisliti o
nalogah na spletu kot pa o nabavi DZ, ki so za starše predragi, polnijo
torbe in hkrati niso rešeni. G. ravnatelj je povedal, da bo v letošnjem letu
preverjal, kako se rešujejo DZ.
Ga. Doris Pavuna Stanko je vprašala o zimskem čiščenju v Svečini in o
delu hišnika v Svečini. G. ravnatelj je povedal, da se bomo v prihodnjih
dneh o tem pogovarjali z županom.
Sestanek se je zaključil ob 19.30.
Zapisala:
Marjana Hrast
Predsednica Sveta zavoda:
Marinka Erjavičnik