LETNO POROČILO 2012 - Dom upokojencev Vrhnika

LETNO POROČILO 2012
DOMA UPOKOJENCEV VRHNIKA
Vrhnika, 25.03.2013
RAČUNOVODSKO POROČILO 2012
Oseba odgovorna za sestavljanje bilance
(ime in priimek): Valerija MARINČ
Odgovorna oseba
(ime in priimek): Štefan KOCIPER
2
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE:
a) PRILOGE:
1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04,
120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11):
a) Bilanca stanja (priloga 1)
b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (priloga 1/A)
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega
toka (priloga 3/A)
f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A1)
g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
(priloga 3/B)
2. Dodatne priloge MDDSZ in sicer:
a) TABELA 1 - Obračun amortizacije
b) TABELA 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in
stroškovnih nosilcih v letu 2012
c) TABELA 2A - Povzetek Tabele 2 (Izkaz prihodkov in odhodkov po
obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih na nivoju 4-mestnih
kontov)
d) TABELA 2B – Prihodki in odhodki na oskrbni dan v letu 2012
e) TABELA 3 – Deleži stroškov oziroma odhodkov po obračunskih
kontih in stroškovnih nosilcih
f) TABELA 3A: Struktura odhodkov po stroškovnih nosilcih
g) TABELA 4 - Prihodki dodatnih storitev za oskrbovance, katere niso
vključene v standard oskrbe
h) TABELA 5 - Prihodki ostalih dejavnosti javne službe
i) TABELA 6 – Viri sredstev za investicijska vlaganja v letu 2012
j) TABELA 7 - Poročilo o opravljenih investicijsko vzdrževalnih delih v
letu 2012
k) TABELA 8: Gibanje podskupine kontov 980 v letu 2012
l) TABELA 9: Gibanje podskupine kontov 985 (986) v letu 2012
m) TABELA 10: Poraba poslovnega izida po izdanem soglasju MDDSZ
n) TABELA 11: Predlog za porabo sredstev poslovnega izida
o) TABELA 12: Gibanje cen storitev
p) TABELA 13: Standard kapacitete
q) TABELA 14: Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2012
(spremenjena tabela)
r) TABELA 15: Plače funkcij poslovodenja
s) TABELA 16: Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami)
t) TABELA 17: Letni vprašalnik o domovih za starejše in posebnih
socialno varstvenih zavodov (nova tabela)
3
b) POJASNILA:
1. Pojasnila k postavkam BILANCE STANJA (priloga 1) ter postavkam njegovih obveznih
prilog:
1.1. pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (priloga 1/A)
1.2. pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B).
2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV (priloga 3) ter postavkam njegovih obveznih prilog:
2.1. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA - priloga 3/A
2.2. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH
UPORABNIKOV (priloga 3/A-1)
2.3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
(priloga 3/A-2)
2.4. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO
VRSTAH DEJAVNOSTI (priloga 3B)
3. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH IN
STROŠKOVNIH NOSILCIH
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA - PRESEŽKA
PRIHODKOV NAD ODHODKI za leto 2012 IN IZ PRETEKLIH LET (VLOGA ZA
SOGLASJE)
5. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2012
6. POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2012
7. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPOM
MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
4
1. POJASNILA K BILANCI STANJA
STOLPEC 5 - PREDHODNO LETO – STANJE 31.12.2011
Bilančna vsota bilance stanja na dan 31.12.2011 znaša 5.498.808 EUR. V letu 2012 nismo
opravili nobenih popravkov bilance stanja za leto 2011.
STOLPEC 4 - PODATKI TEKOČEGA LETA - STANJE 31.12.2012
Bilančna vsota bilance stanja na dan 31.12.2012 znaša 5.514.680 EUR.
I. SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
Stanje tekočega leta na dan 31.12.2012 znaša 4.083.088.EUR. V primerjavi s stanjem na dan
31.12.2011 je manjše za 314.485 EUR, oziroma za 7,15 %.
Z namenom poročanja smo izpolnili priloženo tabelo 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih v
letu 2012.
Konti skupine 00 in 01 - Neopredmetena sredstva in aktivne časovne razmejitve (AOP
002 in 003)
Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo: dolgoročne aktivne časovne razmejitve
(dolgoročno odloženi stroški), dolgoročno odloženi stroški razvijanja, premoženjske pravice,
usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna, druga neopredmetena sredstva,
terjatve za predujme iz naslova vlaganj v neopredmetena sredstva, neopredmetena
sredstva v gradnji ali izdelavi.
Na dan 31.12.2012 izkazujemo naslednja stanja:
nabavna vrednost
31.167,53 EUR
popravek vrednosti
22.993,16 EUR
sedanja vrednost
8.174,37 EUR
V letu 2012 nismo imeli naložb v nova neopredmetena sredstva.
Obračunana amortizacija v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa znaša 2.336,72
EUR, skupna vrednost odpisa pa je 22.993,16 EUR. Stopnja odpisanosti je 73,77%.
Konti skupine 02 in 03 - Nepremičnine (AOP 004 in 005)
Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo gradbene objekte in zemljišča.
Na dan 31.12.2012 izkazujemo naslednja stanja:
nabavna vrednost
7.534.09328 EUR
odpisana vrednost
4.047.827,39 EUR
sedanja vrednost
3.486.265,89 EUR
5
V letu 2012 nismo imeli naložb v nepremičnine.
V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:
- zgradbe – Idrijska cesta 13, Vrhnika – sprememb v letu 2012 ni bilo, stanje 31.12.2012
znaša 3.379.571,93 EUR.
- zemljišča po vrstah rabe – funkcionalna zemljišča k zgradbam, kmetijska zemljišča,
parki)-sprememb v letu 2012 ni bilo in stanje 31.12.2012 znaša 106.693,96 EUR
Obračunana amortizacija za zgradbe za leto 2012 znaša 222.821,98 EUR.
Za nepremičnine imamo urejeno zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena
v računovodski dokumentaciji in original v dokumentaciji ustanovitve pravne osebe-zavoda.
Konti skupine 04 in 05 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in
007)
Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo opremo za opravljanje osnovne
dejavnosti.
Nabavljena so bila naslednja osnovna sredstva:
-
dvigalo – dokončanje,
projekcijsko platno,
sistem za snemanje pogovorov,
računalniki,
voziček za zdravila,
tv sprejemnik,
masažni stol, počivalnik,
20 negovalnih postelj,
pralni stroj,
koncentrator kisika,
aparat za aromo zraka,
termični čistilec,
ergometer
Na dan 31.12.2012 izkazujemo naslednja stanja:
- nabavna vrednost
1.260.439,96 EUR
- popravek vrednosti
671.791,92 EUR
- sedanja vrednost
588.648,04 EUR
Obračunana amortizacija v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa znaša
150.822,41 EUR. Stopnja odpisanosti je 53,30 %.
V skupini drugih opredmetenih osnovnih sredstev je evidentiran tudi drobni inventar, ki smo
ga ob nabavi 100 % odpisali. Znesek navedenega drobnega inventarja katerega nabavna in
odpisana vrednost sta enaki znaša 239.538,63 EUR.
V letu 2012 so znašale naložbe v osnovna sredstva skupaj 77.550 EUR.
6
Obračunana amortizacija skupaj znaša 392.034,98 EUR, od tega znaša 100% odpis
drobnega inventarja 16.053,87 EUR.
B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013)
Stanje sredstev v blagajni znašajo 352,69 EUR.
Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)
Denarna sredstva na podračunu pri Upravi za javna plačila znašajo 192.352,93 EUR.
Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)
Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 276.272,75 EUR in je v mejah, ki ne ogroža
poslovanja.
V letu 2012 smo oblikovali popravek vrednosti terjatev in sicer je stanje na dan 31. 12. 2012 v
višini 57.947,85 EUR – te terjatve so v večini že v sodni izterjavi (nekateri postopki trajajo že
več let), za ostale pa tečejo postopki izterjave in se bodo v letu 2013 tudi nadaljevali.
Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)
Stanje danih predujmov in varščin znaša 1.382,33 EUR.
Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
(AOP 017)
Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 970.358,57
EUR. Od tega je terjatev do občin 28.7514 EUR, terjatve do ZZZS so v višini 231.551 EUR, do
Zavoda za zaposlovanje so 4.875 EUR in do CSD Vrhnika 722 EUR.
Poleg tega pa imamo vezana sredstva pri zakladnici v višini 700.000 EUR in terjatve za
obresti v višini 4.459 EUR.
Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)
Druge kratkoročne terjatve so izkazane v znesku 24.908,06 EUR in se nanašajo na terjatve
do ZZZS v višini 9.972,10 EUR, do ZPIZ 1.012,20 €, terjatev za DDV v višini 315,34 EUR,
terjatev do državnih in drugih institucij v višini 13.283,10 EUR in do delavcev iz naslova
drugih stroškov dela v višini 325,32 EUR.
7
Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)
Aktivne časovne razmejitve znašajo 675,24 EUR in se nanašajo na stroške, ki so bili
zaračunani v letu 2012, nanašajo pa se na leto 2012 in so naslednje: naročnina za časnike
Delo in Slovenske novice ter revijo Jana.
C) ZALOGE
Na kontih skupine 31 imamo knjiženo stanje zalog živil v višini 4.900,04 EUR in stanje čistil v
višini 9.147,44 EUR – zaloge živil naj bi zadostovale za 5 dni, čistila pa bi zadostovala za 1
mesec.
Na kontih skupine 32 imamo knjižen drobni inventar katerega vrednost je bila v začetku leta
173.725,09 EUR, v letu 2012 smo nabavili drobnega inventarja za 26.537,92 EUR in odpisali
za 20.768,49 EUR tako, da je stanje konec leta 179.494,52 EUR.
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)
Stanje prejetih predujmov in varščin znaša 4.935,67 EUR in se nanaša na prejeti predujem
oziroma varščino od stanovalcev in svojcev.
Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 164.151,68 EUR predstavljajo obračunane
plače v znesku 146.375,42 EUR in obračunane druge stroške dela v znesku 17.776,26 EUR za
mesec december 2012, izplačane v januarju 2013.
Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 109.731,95 EUR so obveznosti po računih
dobaviteljev za dobavljeni material in opravljene storitve, ki še niso zapadle v plačilo v letu
2012.
Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so izkazane v znesku 28.124,07 EUR
in predstavljajo:
-
obveznosti iz naslova plač
obveznosti za izplačila po pogodbah o delu
obveznosti za DDV v izdanih računih
obveznosti za premijo KDPZ
obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih
8
23.337 EUR
527 EUR
4.260 EUR
Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
(AOP 039)
Obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 2.822,80 EUR in se nanašajo na obveznost do
uporabnikov enotnega kontnega načrta na podlagi izstavljenih računov.
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite (AOP 047)
Na kontih podskupine 92 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov
amortizacije (AOP 047 del)
STANJE OZ. SPREMEMBA
znesek
stanje na dan 31.12.2011
12.438,78 EUR
Obračunana amortizacija 2012
1.806,67 EUR
stanje na dan 31.12.2012
10.632,11 EUR
Na tej postavki izkazujemo sredstva od oprostitve prispevkov za PIZ za zaposlene invalide v
višini 10.632,94 EUR – amortizacija 1.393,94 EUR = 9.239,00 EUR in sredstva od donacij v
višini 1.804,84 EUR – amortizacija 412,73 EUR = 1.393,11 EUR.
Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva (AOP 056)
Z namenom poročanja smo izpolnili:
Priloga: Tabela 8- GIBANJE PODSKUPINE KONTOV 980
Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za
408.630 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja:
-
neporabljena sredstva amortizacije 397.998 EUR.
neporabljena sredstva donacij za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev
1.393 EUR
drugo v znesku 9.239 EUR
Konti podskupine 985– Presežek prihodkov nad odhodki
Z namenom poročanja smo izpolnili:
Priloga: Tabela 9- GIBANJE PODSKUPINE KONTOV 985 (986)
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2012 znaša 230.758,51 EUR in skupaj s presežki iz
preteklih let znaša 716.039,80 EUR.
Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2011 znašajo 485.281,15 EUR.
9
Od Ministrstva za finance smo prejeli izpis odprtih postavk na dan 31. 12. 2012, ki pa se
razlikuje od podatkov v naših knjigah za 220.000,00 EUR in sicer zato, ker so bila na
njihovem obrazcu podvojena knjiženja in sicer:
02.01.2008
11.03.2009
smo prejeli sredstva od MDDSZ v višini
smo prejeli sredstva od MDDSZ v višini
100.000,00 EUR
120.000,00 EUR
Kar je bilo na izpisku tudi knjiženo in stanje za leto 2010 je bilo pravilno usklajeno. V letu
2011 pa so na podlagi pogodbe o prenosu sredstev v upravljanju št. 37002-8/2005/22
ponovno knjižili ta sredstva in tako je stanje v naših knjigah za celoten znesek nižji od
sredstev, ki so prikazana na IOP.
Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki
Priloga k bilanci stanja 1 A – Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev se mora ujemati s podatki iz bilance stanja (AOP 002007 = AOP 700+708+716 STOLPEC 10).
Priloga 1 B – Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil se mora ujemati s
podatki bilance stanja (AOP 008-009).
RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV NA DAN 31.12.2012
Z namenom poročanja smo izpolnili:
Priloga: TABELA 18 – Razpoložljiva sredstva za nabave osnovnih sredstev na dan
31.12.2012
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV (PRILOGA 3)
1. ANALIZA PRIHODKOV
Celotni prihodki doseženi v letu 2012 so znašali 3.738.334 EUR in so bili za 1,39 % višji od
doseženih v letu 2011 in 7,64 % višji od načrtovanih.
Neplačani prihodki znašajo 554.195 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek
tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 14,82 %, kar pomeni, da se plačila
realizirajo v enomesečnem ali 50 dnevnem roku. Postopke izterjave je potrebno dosledneje
izvajati oz. nadaljevati z že začetimi postopki.
Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99,54 %, finančni prihodki 0,19 %, drugi prihodki 0,27 %
glede na celotne prihodke za leto 2011.
Prihodki od poslovanja so znašali 3.721.046 EUR, prejeli smo jih iz naslova opravljenih
socialnih in zdravstvenih storitev za stanovalce in drugih storitev (malice, kosila, prodaja
elektrike).
Finančni prihodki so znašali 7.011 EUR, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za občasno
vezane depozite prostih sredstev.
Drugi prihodki v višini 10.277 EUR so iz naslova prejetih odškodnin (zavarovanja).
Prevrednotovalnih poslovnih prihodkov nimamo.
10
2. ANALIZA ODHODKOV
Celotni odhodki doseženi v letu 2012 so znašali 3.507.575 EUR in so bili za 2,60 % višji od
doseženih v letu 2011 in 0,99 % višji od načrtovanih.
Odhodki iz poslovanja predstavljajo 100,00 % glede na celotne odhodke za leto 2012.
Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV so v letu 2012 znašali 1.064.991 EUR in so
bili za 2,45 % višji od doseženih v letu 2011 in za 0,61 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih
odhodkih znaša 30,36 %.
Stroški materiala (460) so v celotnem zavodu v letu 2012 znašali 723.539 EUR in so bili za
5,85 % višji od doseženih v letu 2011 in za 5,24 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne
odhodke zavoda znaša 20,63 %.
Stroški storitev (461) so v celotnem zavodu v letu 2012 znašali 341.452 EUR in so bili za 4,09
% nižji od doseženih v letu 2011 in za 7,96 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne
odhodke zavoda znaša 9,73 %.
V letu 2012 so bili večji stroški blaga, materiala in storitev:
-
Živila
Čistilni mat. in galanterija
Mat. za zdravstveno nego, ambulanto in saniteta
Material za vzdrževanje
Plin
Električna energija
Voda
Odvoz smeti
Stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja
Študentsko delo
296.689 EUR
58.750 EUR
69.651 EUR
24.100 EUR
106.691 EUR
28.276 EUR
25.446 EUR
34.593 EUR
172.440 EUR
34.933 EUR
STROŠKI DELA so v letu 2012 znašali 2.219.361 EUR in so bili za 2,03 % višji od doseženih v
letu 2011 in za 1,14% višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 63,27 %.
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2012 je znašalo 120 zaposlenih, in
se je v primerjavi z letom 2011 povečalo/zmanjšalo za 2 zaposlenih oz. za 1,69 %.
V preteklem letu je bilo izplačano 692 EUR regresa za letni dopust na delavca.
Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 12.191
delovnih ur, v breme ZZZS 8.734 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 1.044 delovnih ur. Boleznine
skupaj predstavljajo 8,36 % obračunanih delovnih ur.
STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2012 znašali
223.182 EUR in so bili za 9,92 % višji od doseženih v letu 2011 in za 1,45 % višji od
načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 6,36 %.
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 392.035 EUR:
-
del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno, znaša 223.182 EUR (končni rezultat skupine
462),
11
-
del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje,
znaša 167.046 EUR (podskupina 980) in
-
del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 1.807 EUR (podskupina 922).
Priloga: Tabela 1- OBRAČUN AMORTIZACIJE
REZERVACIJE
Rezervacije ni bilo obračunanih.
DAVEK OD DOBIČKA je bil v letu 2012 obračunan v znesku 0 EUR.
OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2012 obračunani v znesku 0 EUR za
FINANČNI ODHODKI
Finančni odhodki so v letu 2012 znašali 21 EUR in predstavljajo plačila zamudnih obresti.
Plačila obresti so bila načrtovana v višini 300 EUR in knjižena v breme prihodkov.
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2012 znašali 20 EUR.
POSLOVNI IZID
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad
odhodki v višini 230.759 EUR. Doseženi poslovni izid je za 9,14 % nižji od doseženega v
preteklem letu.
Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov je enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci
stanja na kontu 985.
2.1. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA (PRILOGA 3/A)
Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 367.816 EUR in se od
ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3obračunski tok) razlikuje za 137.057 EUR. Razlika predstavlja:neplačani računi za oskrbnino,
nabava osnovnih sredstev.
2.2. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN
uporabnikov (PRILOGA 3/A-1)
NALOŽB določenih
2.3. Pojasnila K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov (PRILOGA
3/A-2)
12
2.4. Pojasnila K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI (PRILOGA 3/B)
v EUR brez centov:
LETO 2011
javna služba
Prihodki
Odhodki
3.588.350
3.345.716
Davek
tržna dejavnost
98.794
Davek
Skupaj zavod
LETO 2012
Poslovni
izid
Prihodki
Odhodki
228.634 3.636.322 3.427.857
14.102
228.532
72.952
25.842
389
25.453
3.418.668
3.687.144 + 14.491
102.012
Poslovni
izid
208.465
79.718
22.294
253.985 3.738.344 3.507.575
230.759
Pojasnila k izkazu za leto 2012 v primerjavi z letom 2011:
V letu 2012 smo imeli prihodkov na tržni dejavnosti za 3,26 % več kot v preteklem letu.
Prihodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih storitev:
a) zunanja kosila
b) malice zaposlenim
3. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH
IN STROŠKOVNIH NOSILCIH
Priloga: Tabela 2- IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH IN
STROŠKOVNIH NOSILCIH V LETU 2012
Priloga: Tabela 3- DELEŽI STROŠKOV OZ. ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH IN
STROŠKOVNIH NOSILCIH
V letu 2012 smo imeli prihodkov na oskrbi 2.295.963 EUR, celotni odhodki pa so bili
1.909.673 EUR in je tako presežek prihodkov 386.290 EUR.
Prihodki na zdravstveni službi znašajo 1.312.120 EUR, odhodki pa 1.489.945 EUR in imamo
negativni rezultat v višini 177.825 EUR.
Na programu pomoč na domu imamo prihodkov 28.239 EUR in so bili odhodki v isti višini
tako, da je izid 0.
Na tržni dejavnosti pa so bili prihodki 102.012 EUR, odhodki 79.718 EUR ter imamo presežek
prihodkov v višini 22.294 EUR.
Stroške smo med letom razmejevali in jih knjižili na posamezne nosilce. Za stroške, ki jih
med letom ni bilo mogoče razmejevati pa smo konec leta določi ključ – le ta je bil določen na
podlagi prihodkov in nekateri na podlagi ocene stanja.
13
Za pojasnitev prihodkov dodatnih storitev smo izpolnili Tabelo 4:
Priloga: Tabela 4- PRIHODKI DODATNIH STORITEV ZA OSKRBOVANCE, KATERE NISO
VKLJUČENE V STANDARD OSKRBE
Za pojasnitev prihodkov dodatnih storitev smo izpolnili Tabelo 5:
Priloga: Tabela 5-PRIHODKI OSTALIH DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE.
UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA PO STROŠKOVNIH NOSILCIH
Dosežen poslovni izid je za 9,14 % manjši od doseženega v preteklem letu in večji od
planiranega ter znaša 230.759 EUR.
Poslovni izid iz naslova delovanja javne službe znaša 208.465 EUR, in sicer je na oskrbi
presežek prihodkov v višini 386.290 EUR, na zdravstveni službi je negativni poslovni izid v
višini 177.825 EUR, iz naslova tržne dejavnosti pa je presežek prihodkov nad odhodki v višini
22.294 EUR.
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽEK
PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2012 IN IZ PRETEKLIH LET (VLOGA ZA
SOGLASJE)
Sredstva poslovnega izida za leto 2012 v znesku 230.759 EUR in neporabljenega poslovnega
izida iz preteklih let v znesku 485.281 EUR ostanejo nerazporejena.
Priloga: Tabela 11- PREDLOG ZA PORABO SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA
5. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2012
Z namenom poročanja smo izpolnili priloženo tabelo 7:
Priloga: Tabela 6- VIRI SREDSTEV ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2012
V letu 2012 smo nabavili osnovnih sredstev za 77.550 EUR – nabavljena so bila iz sredstev
amortizacije.
6. POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2012
Z namenom poročanja smo izpolnili priloženo tabelo 7:
Priloga: Tabela 7- POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH
V LETU 2012
14
7. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPOM
MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
Z namenom poročanja smo izpolnili priloženo tabelo 10:
Priloga: Tabela 10- PORABA POSLOVNEGA IZIDA PO IZDANEM SOGLASJU MDDSZ
Neporabljena sredstva po izdanem soglasju št. 4103-64/2012/3 znašajo 485.281 EUR, in se
po oddaji zaključnega računa za leto 2012 avtomatično spremenijo v nerazporejena
sredstva poslovnega izida.
Datum: 28.02.2013
Pooblaščeni računovodja:
Valerija Marinč
Podpis:
Odgovorna oseba:
Štefan KOCIPER
Podpis:
Sprejeto na Svetu Doma upokojencev Vrhnika:
05.04.2013
15
POSLOVNO POROČILO 2012
DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA
16
POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa
državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih
in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS 12/01, 10/06, 8/07,
102/10) in je pripravljeno izhajajoč iz programa dela ter obrazložitve finančnega načrta za
leto 2012.
Poročilo sestavljajo:
1. zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega
uporabnika;
2. dolgoročni cilji posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja
posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. letni cilji posrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta posrednega
uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne
kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v
njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
dela;
6. ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila
preteklega leta ali več preteklih let;
7. ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in
merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepi za izboljšanje
učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. ocena nadzora javnih financ;
9. pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.
Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski način za doseganje zastavljenih
ciljev in ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;
10. ocena učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem na
gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike, podatke o
oskrbovancih posebnih skupin varstva odraslih in poročilo o investicijskih vlaganjih z
naslednjimi
prilogami MDDSZ - Tabele:
a)
b)
c)
d)
e)
TABELA 12 - Gibanje cen socialnovarstvenih storitev v letu 2012
TABELA 13 - Standard kapacitete
TABELA 14 - Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2012
TABELA 15 - Plače funkcij poslovodenja za mesec december 2012
TABELA 17 – SOC obrazec
17
1
ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO
PODROČJE POSREDNEGA UPORABNIKA
1.1. SPLOŠNI PODATKI:
Naziv zavoda: DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA
Naslov: Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika
Matična številka: 5050847000
Davčna številka: 81248504
Šifra dejavnosti po SKD: 87.300
Telefon:
01/75 70 102, 75 70 110, 75 70 104
Fax:
01/75 70 111
Elektronski naslov: [email protected], [email protected],
[email protected]
Spletna stran:
www.du-vrhnika.si.
1.2. VELIKOST ZAVODA IN NJEGOVIH ENOT:
Z namenom poročanja smo izpolnili tabelo: Priloga: Tabela 13 – KAPACITETA ZAVODA
Dom obsega okrog 6.500 m2 notranjih in približno toliko tudi zunanjih površin. Deluje v
eni stavbi na eni lokaciji, v lastnih prostorih in na lastnem zemljišču, ki je zemljiško
knjižno urejeno.
V njem je prostora za 242 stanovalcev, ki poleg storitev urejenega bivanja potrebujejo
tudi pomoč v manjšem in večjem obsegu, ali pa so popolnoma odvisni od tuje pomoči.
1.3. ZAKONSKE PODLAGE
Dejavnost zavoda Dom upokojencev Vrhnika se izvaja na podlagi naslednjih predpisov:
a) Osnovna zakonodaja
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007 - uradno prečiščeno besedilo
2, 23/2007 - popr., 41/2007 - popr., 114/2006 - ZUTPG),
- Zakon o postopku za uveljavljanje socialnovarstvenih pravic (Uradni list RS, št.
23/1991, 54/1992, 65/1993) - delno razveljavljen,
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list 23/99) in slovenski računovodski standardi,
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS 79/1999, 124/00, 79/01 ter 30/02),
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS 42/02, 103/07).
b) Pravilniki
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št.
45/2010, 28/2011, 104/2011) - neuradno prečiščeno besedilo (prilogi sta del pravilnika,
objavljenega v UL RS, št. 45/2010),
- Pravilnik o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje nalog na
področju duševnega zdravja za izvajalce institucionalnega varstva ter centre za
socialno delo ter o postopku njihove verifikacije (Uradni list RS, št. 97/2009),
- Priloga 1: Kadrovski normativi za upravičence v institucionalnem varstvu (Uradni list
RS, št. 125/2004),
- Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Uradni
list RS, št. 38/2004, 23/2006, 42/2007 - neuradno prečiščeno besedilo),
18
-
c)
-
d)
e)
-
f)
-
2
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009, 6/2012) - neuradno prečiščeno
besedilo,
Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 67/2006).
Institucionalno varstvo starejših
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010
(Uradni list RS, št. 39/2006),
Strategija varstva starejših do leta 2010 - Solidarnost, sožitje in kakovostno staranje
prebivalstva (sprejela Vlada RS 21. 9. 2006) ,
- Poročilo o realizaciji nalog Strategije varstva starejših, sprejete za obdobje 2006
do 2010 in Akcijski načrt nalog pristojnih ministrstev do izteka Strategije varstva
starejših do leta 2010 (sprejela Vlada RS 2. 4. 2009),
Nacionalno poročilo o strategijah socialne zaščite in socialnega vključevanja 2006 2008 (sprejela Vlada RS na seji 21. 9. 2006),
Dopolnilo nacionalnega poročila o strategijah socialne zaščite in socialnega
vključevanja za obdobje 2006 – 2008 (sprejela Vlada RS na seji 20. 9. 2007).
Druga dejavnost službe
Zakon o socialnem varstvu,
Nacionalni program socialnega varstva.
Zdravstvena nega in zdravstvena rehabilitacija
Zakon o zdravstveni dejavnosti,
Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013 "Zadovoljni
uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev" (ReNPZV) Ur.l. RS, št. 72/2008 (47/2008
popr.),
Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjene z ZZZS.
Javna dela
Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
Pogodbe o izvajanju javnega dela, sklenjene z Zavodom RS za zaposlovanje in
občino.
DOLGOROČNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, KOT IZHAJAJO IZ VEČLETNEGA
PROGRAMA DELA IN RAZVOJA POSREDNEGA UPORABNIKA OZIROMA
PODROČNIH STRATEGIJ IN NACIONALNIH PROGRAMOV
Dom upokojencev Vrhnika ima dolgoročno zastavljene naslednje cilje:
- izvajati institucionalno varstvo za starejše prebivalce v občinah Vrhnika, Borovnica, Log
– Dragomer ter druge okoliške občine,
- biti pobudnik in soorganizator razvoja skrbi za starejše na širšem področju omenjenih
občin,
- v institucionalno varstvo sprejemati tudi občane drugih občin glede na zmogljivost
prostih mest,
- v povezavi s centri za socialno delo, društvi upokojencev, društvi invalidov in ostalimi,
zadolženimi za skrb za starejše, zagotavljati racionalno opravljanje dejavnosti in
ohranjati kakovost storitev na področju skrbi za starejše,
- razvijati področje negovalne dejavnosti,
19
-
razvijati nove oblike in načine skrbi za starejše, predvsem skrb za osebe z demenco,
razvijati dnevno varstvo, pomoč na domu in vključevanje starejših iz okolja v družabno
življenje v domu ter vzpodbujanje in koordiniranje medgeneracijskih skupin in skupin za
samopomoč.
3
LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, ZASTAVLJENI V OBRAZLOŽITVI
FINANČNEGA NAČRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI V NJEGOVEM LETNEM
PROGRAMU DELA SO BILI NASLEDNJI:
Letini cilji Doma upokojencev Vrhnika so bili naslednji:
a) planirani oskrbni dnevi po vrstah oskrbe:
oskrba I
– 21.320 oskrbnih dni,
oskrba II
– 13.176 oskrbnih dni,
oskrba III/1 – 38.430 oskrbnih dni,
oskrba III/2 – 1.464 oskrbnih dni,
oskrba IV – 13.180 oskrbnih dni.
b) planirani dnevi zdravstvene nege po vrstah nege:
nega I
–
25.153 negovalnih dni,
nega II –
482 negovalnih dni,
nega I
–
55.604 negovalnih dni.
c) planirane storitve dnevnega varstva:
100 storitev dnevnega varstva.
d) izvajanja programa javnih del: – JD Družabništvo in spremljanje – 8 javnih delavcev,
e) izvajanje tržne dejavnosti:
– priprava in razvoz kosil, prehrana zaposlenih:
na dosedanji ravni.
4 OCENO USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE FIZIČNE,
FINANČNE IN OPISNE KAZALCE (INDIKATORJE), DOLOČENE V OBRAZLOŽITVI
FINANČNEGA NAČRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI V NJEGOVEM LETNEM
PROGRAMU DELA PO POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI
4.1.
Plan in realizacija števila socialno-varstvenih in zdravstvenih storitev za leto 2012
Plan storitev 2012
Realizacija 2012
Indeks
Delež v realizacija
%
2012/
plan 2012
Vrsta
storitev
Kapaciteta
zavoda
Število
(dni)
storitev
Število
uporabnikov
Število
(dni)
storitev
Število
uporabnikov
Oskrbni
dnevi skupaj
242
87.662
239,5
89.445
244,4
100,0%
1,02
21.412
13.176
38.430
1.464
13.180
58,5
36,0
105,0
4,0
36,0
19.938
14.308
40.422
1.240
13.537
54,5
39,1
110,4
3,4
37,0
22,3%
16,0%
45,2%
1,4%
15,1%
0,93
1,09
1,05
0,85
1,03
Oskrba I
Oskrba II
Oskrba IIIA
Oskrba IIIB
Oskrba IV
20
Plan storitev 2012
Vrsta
storitev
Zdravstvena
nega skupaj
Nega tip I
Nega tip II
Nega tip III
Nega tip IV
Realizacija 2012
Indeks
Delež v realizacija
%
2012/
plan 2012
Kapaciteta
zavoda
Število
(dni)
storitev
Število
uporabnikov
Število
(dni)
storitev
Število
uporabnikov
242
81.239
222,0
83.988
229,5
100,0%
1,03
25.153
482
55.604
0
68,7
1,3
151,9
0
21.003
4623
58.362
0
57,4
12,6
159,5
0
25,0%
5,5%
69,5%
0
0,84
9,59
1,05
Iz primerjave podatkov iz plana in realizacije je razvidno, da so bili vsi cilji doseženi in celo
preseženi. Na oskrbi je bil plan presežen za 2 %, na zdravstveni negi pa kar za dobre 3 %.
Tako so preseženi tudi načrtovani prihodki iz naslova oskrbnin ter zdravstvene nege.
4.2. Plan in realizacija drugih dejavnosti javne službe ter tržne dejavnosti zavoda
V marcu preteklega leta smo pričeli z novo socialno varstveno storitvijo, to je z izvajanjem
pomoči družini na domu.
Na pobudo Občine Vrhnika ter na osnovi predhodnega dogovora s Centrom za socialno delo
Vrhnika je dne 19.03.2012 pričel z izvajanjem javne službe pomoč družini na domu v Občini
Vrhnika Dom upokojencev Vrhnika. Podlaga za to je bila dne 13.03.2012 podpisana pogodba
med Občino Vrhnika in Domom upokojencev Vrhnika.
Normativna osnova za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu je
Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev ter Pravilnik o metodologiji
za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev. Ta normativna osnova je tudi služila za
izračun cene oskrbe na domu, h kateri je dne 14.03.2012 dal pisno soglasje Župan Občine
Vrhnika Stojan Jakin. Izvajanje storitve smo pričeli z delavko, ki smo jo prevzeli od Centra za
socialno delo Vrhnika. Podrobnejši obseg izvedenega dela je predstavljen v priloženi tabeli.
Osnovna značilnost opravljene storitve pomoči družini na domu je, da so bile vse z
dogovorom predvidene storitve tudi 100 odstotno izvedene. Že na začetku pa je bilo teh
storitev za več kot eno delavko. Zato smo po dveh mesecih in pol izvajanja storitve v delo
vključili še drugo socialno oskrbovalko, ki je sicer sistemizirana na negi v domu. Od junija
naprej je bila redno vključena v izvajanje storitve pomoči družini na domu kot druga socialna
oskrbovalka. Tako sta obe oskrbovalki v celotnem obdobju leta 2012 opravili skupaj za
povprečno eno in pol socialne oskrbovalke z normativom predvidenih efektivnih ur na
mesec. Začetni delež 1,18 socialne oskrbovalke se je začel po prvih treh mesecih opazno
dvigati navzgor, vse do novembra, ko je dosegel najvišji delež, to je 1,82 socialne
oskrbovalke. V tem času je naraslo tudi število uporabnikov s 13 na 19. V decembru je število
uporabnikov nekoliko upadlo in ta trend traja tudi v januarju in februarju leta 2013; v prvi
vrsti zato, ker je več uporabnikov pomoči na domu zaprosilo za nastanitev v domu in so bili
tudi nameščeni v naš dom.
Vse opravljene storitve so bile v skladu s pogodbo sproti obračunane in s strani plačnikov
tudi sproti poravnane. Glede na metodologijo, na podlagi katere so oblikovane cene storitev
pomoči na domu, ugotavljamo, da je le-ta omejujoča pri postavki materialnih stroškov. Saj
21
smo skoraj dve tretjini te postavke porabili samo za izplačilo kilometrine. Pri nekoliko večji
razpršenosti uporabnikov storitve, bi za ostale materialne stroške ostalo zelo malo.
V dnevnem varstvu je bilo v letu 2012 realiziranih 173 oskrbnih dni, kar je bistveno več glede
na leto 2011 (19 dni dnevnega varstva), pa tudi 73 % več od plana. So pa prostori za dnevno
varstvo služili tudi nekaterim oskrbovancem, ki so se odločili za začasno bivanje pri nas, v
enem primeru pa se je stanovalec odločil, da ne želi iti v svojo sobo in je ostal v prostorih
dnevnega varstva vse do bistvenega poslabšanja zdravstvenega stanja.
Plan in realizacija lastne tržne dejavnosti:
Za zunanje uporabnike smo opravljali storitve glede na povpraševanje. Največ zanimanja je
bilo za kosilo povezano z dostavo. V letu 2012 smo za zunanje uporabnike pripravili in
razvozili 8.993 kosil (leto poprej 8.640), kar je skoraj za 4% več kot v letu 2011. Vztrajen
trend naraščanja razvoza kosil se kaže vse od leta 2007 naprej.
Za zunanje uporabnike pa smo pripravili in prodali tudi 60 malic.
Dom je pripravljal tudi obroke za prehrano zaposlenih. Realizacija pa je v okviru
načrtovanega.
5
NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI
IZVAJANJU PROGRAMA DELA
V letu 2012 v zvezi z izvajanjem programa ni bilo nepričakovanih dogodkov.
6 OCENO USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z
DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET
Zastavljeni cilji na področju izvajanja javne službe so bili doseženi in v celoti gledano
celo preseženi.
Glede na srednje in dolgoročnejše cilje doma (priprava na izgradnjo dislocirane enote s
štirimi bivalnimi skupinami za osebe z demenco) pa smo med letom izvedli nekoliko manj
investicijsko vzdrževalnih del. Med največjimi investicijsko vzdrževalnimi deli preteklega
leta je bila optimizacija delovanja trigeneracije oziroma vseh sistemov za ogrevanje in
pohlajevanje doma z enotnim računalniškim krmiljenjem.
7
OCENO GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA
OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA, KOT JIH JE PREDPISALO PRISTOJNO
MINISTRSTVO OZIROMA ŽUPAN IN UKREPE ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI
TER KVALITETE POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA
Ocenjujemo, da nam je tudi v letu 2012 uspevalo v polni meri ravnati po načelih dobrega
gospodarjenja in da smo bili pri tem tudi učinkoviti še v večji meri kot v preteklih letih .
To se dobro odraža pri analizi stroškov poslovanja v tem letu in vzporejanju s stroški v
predhodnem letu. Prizadevanja za racionalno rabo energije v letu poprej so se potrdila tudi v
preteklem letu. K učinkovitemu in gospodarnemu poslovanju pa je v pomembni meri
prispevalo tudi dosledno upoštevanje zakona o javnem naročanju.
22
8
OCENO NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
Oceno notranjega nadzora smo pripravili v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni
notranjega nadzora javnih financ, ki smo jo posredovali na Ajpes.
Za notranji finančni nadzor za leto 2012 smo sklenili pogodbo s pooblaščeno revizorko, ki ni
ugotovila kakršnihkoli napak ali nepravilnosti.
9
POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI,
ZAKAJ CILJI NISO BILI DOSEŽENI. POJASNILA MORAJO VSEBOVATI SEZNAM
UKREPOV IN TERMINSKI NAČIN ZA DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV IN
UKREPOV, ČE ZASTAVLJENI CILJI NISO IZVEDLJIVI
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi in tako na področju izvajanja javne službe kot na tržni
dejavnosti celo preseženi.
10 OCENO UČINKOV POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA NA DRUGA
PODROČJA, PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA,
REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA
Zavod dobro pokriva potrebe po namestitvah v institucionalno varstvo starejših za področje
občin Vrhnika, Borovnica, Log – Dragomer ter tudi za širšo notranjsko regijo.
Od marca preteklega leta pa na predlog Občine Vrhnika zavod izvaja tudi socialnovarstveno
storitev pomoči družini na domu na območju občine Vrhnika.
11 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE
POLITIKE, PODATKE O OSKRBOVANCIH POSEBNIH SKUPIN VARSTVA
ODRASLIH IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH
11.1 ANALIZA KADROVANJA
REALIZACIJA ŠTEVILA ZAPOSLENIH – izračun kadrov
Z namenom poročanja smo izpolnili tabeli:
- Priloga: Tabela 14 – DEJANSKO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2012,
- Priloga: Tabela 15 – PLAČE FUNKCIJ POSLOVODENJA ZA MESEC DECEMBER 2012.
Na dan 31.12.2012 je bilo v Domu upokojencev Vrhnika v rednem delovnem razmerju 140
delavcev (126 žensk in 14 moških – leto poprej skupaj 130), vključno z osmimi javnimi delavci
(leto nazaj 7) ter dvema delavkama, ki sta bile na porodniškem dopustu (leto poprej 5). V
tem številu pa je zajetih tudi 13 pripravnikov. Med 140 zaposlenimi je bilo kar 17 delovnih
invalidov (leto nazaj kar 5 manj), od katerih je delalo 6 le polovični delovni čas.
Število zaposlenih v letu 2012 je v službah zdravstvene nege in oskrbe presegalo število
delavcev, ki nam jih narekujejo normativi in standardi, vendar to predvsem iz naslova
pripravnikov, ki smo jih zaposlovali pravilom le za čas opravljanja pripravništva. Drugje pa so
bila določena mesta občasno podzasedena; predvsem na administrativno tehničnih in
23
vodstvenih nalogah. Zato smo si za področje vzdrževanja pomagali z delavci, ki so v na
osnovi sklepa sodišča v domu opravljali delo v splošno korist.
Odsotnosti zaradi bolezni so tudi v preteklem letu bistveno presegle delež bolniških v branži
na državni ravni, kar kaže med drugim prav gotovo tudi na zahtevnost del, ki jih opravljajo
zaposleni v našem domu. Na državni ravni je le-ta bila 5,7%, medtem ko je v Domu
upokojencev Vrhnika v preteklem letu zrasla s 7,8% v letu 2011 na dobrih 8%. Daljše
odsotnosti zaradi bolezni smo reševali s študentskim delom, deloma tudi z nadurnim delom,
v določeni meri pa smo si pomagali tudi s pripravniki; predvsem za nadomeščanje delavcev
na negi in oskrbi v času refundiranih bolniških ter na račun tistega deleža bolniških, ki
presegajo državno povprečje. Na delovnih mestih delovne terapije in fizioterapije imamo
redno zaposlene kar 4 delavke, kar je za 0,8 strokovne delavke več od normativa. Od
povprečno 8 pripravnikov na mesec pa so bili na področju neposredne nege in oskrbe v
povprečju kar štirje »dodatek« k normativom. Ena od teh ves čas tudi delovna terapevtka –
pripravnica. To je prav gotovo pomenilo tudi velik kakovostni in količinski prispevek k
izvajanju obsega storitev oskrbe in nege v domu. K temu pa je potrebno prišteti še
povprečno skoraj 8 javnih delavcev na mesec.
V letu 2012 je prenehala pogodba o zaposlitvi za 35 delavcev: 12 se je zaključilo
pripravništvo, 8 se je izteklo delo na programu javnih del, 5 se jih je upokojilo, 5 jih je našlo
drugega delodajalca, 4 se je iztekla pogodba za določen čas, v enem primeru pa je bila vzrok
smrt delavke. V istem letu smo sklenili pogodbe o zaposlitvi s povsem enakim številom
delavcev. In sicer: 19 pogodb je bilo sklenjenih s pripravniki za čas opravljanja pripravništva,
8 pogodb za določen čas za obdobje do konca leta 2012 je bilo sklenjenih z javnimi delavci, 1
pogodba za nedoločen čas je bila sklenjena s socialno oskrbovalko, 7 pogodb je bilo
sklenjenih za določen čas, za čas nadomeščanja daljših bolniških odsotnosti in v času
porodniškega dopusta. Za večino teh in za kar nekaj pripravnikov je bila kasneje sklenjena
pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas; prav tako za 4 pripravnike.
Na porodniškem dopustu v letu 2012 v različnih obdobjih je bilo 5 delavk, v povprečju pa za
na porodniškem dopustu za 2,8 delavke na mesec, kar je precej manj kot leto poprej (2,9).
11.2 UPORABNIKI ODRASLI S POSEBNIMI POTREBAMI
Dom upokojencev Vrhnika nima posebnih skupin odraslih s posebnimi potrebami.
11.3 GIBANJE CEN SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV
Z namenom poročanja smo izpolnili tabelo:
Priloga: Tabela 12 – GIBANJE CEN SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV PO VRSTAH
OSKRBE
11.4 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH
Investicijska vlaganja so opisana tudi v računovodskem poročilu.
Tudi v preteklem letu smo zaradi starosti zgradbe in opreme posvetili veliko aktivnosti in
finančnih sredstev za investicijska vlaganja in zamenjave iztrošene opreme.
Tako smo v letu 2012 z lastnimi sredstvi iz tekočega poslovanja opravili več investicijsko
vzdrževalnih del. In sicer med največjimi:
24
-
-
zaključek investicije dobave in vgradnje novega osebnega dvigala za 8 oseb ter dobave
in vgradnje popolnoma novega tovornega dvigala – zamenjava več kot 35 let starega
dvigala,
zamenjava velikega pralnega stroja v pralnici,
nabava kar 20 bolniških postelj,
nabava več TV aparatov za skupne prostore stanovalcev,
nabava masažnega stola, počivalnik, klopi in stolov za stanovalce ter druge opreme.
11.5. LETNI VPRAŠALNIK O DOMOVIH ZA STAREJŠE IN POSEBNIH SOCIALNO
VARSTVENIH ZAVODIH ZA LETO 2012
Z namenom poročanja smo izpolnili SOC OBRAZEC.
25
12 POROČILO O IZVAJANJU LETNEGA PROGRAMA DEJAVNOSTI
IN STROKOVNE RAVNI ZAVODA V LETU 2012
Poslanstvo Doma upokojencev Vrhnika je: vsem stanovalcem doma s kakovostno oskrbo in
zdravstveno nego ter ambulantno zdravstveno obravnavo v samem domu lajšati starostne
in zdravstvene težave in jim zagotavljati mirno, varno ter prijetno starost. Ob tem pa s
prijaznim vzpodbujanjem dobrih medsebojnih odnosov v sodelovanju s svojci, prostovoljci iz
ožje in širše lokalne skupnosti nuditi stanovalcem doma čim več aktivnosti, ki zadovoljujejo
njihove potrebe po sproščanju, dobrem počutju, samopotrjevanju ter veselem in čustveno
izpolnjenem življenju. Poslanstvo doma pa je tudi spodbujanje notranjega miru in
človeškega zorenja ter nudenje pomoči pri dostojanstvenem človeškem zorenju do konca
življenja kljub telesnemu pešanju, bolezni in drugim starostnim tegobam. Vodilo pri tem je:
odprt in spoštljiv odnos do vseh stanovalcev ter v čim večji meri, v okviru danih možnosti,
upoštevanje potreb slehernega posameznika; v prvi vrsti pa ohranitev dostojanstva
slehernega ter zaščita njegovih pravic.
Storitve institucionalnega varstva starejših nudi dom predvsem domačinom ter občanom
bližnjih občin tako rekoč v njihovi življenjski sredini, kar omogoča ohranjanje tesnih stikov z
družino, sorodniki ter širšim socialnim okoljem, iz katerega prihajajo stanovalci v dom. Še
posebna pozornost pa velja kakovostnemu izvajanju storitev za osebe z demenco.
Vizija Doma upokojencev Vrhnika je tudi v prihodnje biti dom za kakovostno preživljanje
starosti ter pri tem izžarevati toplino domačega ognjišča, v katerem bo prevladovalo
medsebojno zaupanje in zadovoljstvo vseh. Še naprej bo namenjen v prvi vrsti občanom
občin: Vrhnika, Borovnica in Log Dragomer ter bo tako omogočal optimalno povezanost
stanovalcev doma z njihovimi svojci in domačim okoljem.
S sodelovanjem stanovalcev, svojcev in zunanje zainteresirane javnosti bomo zaposleni
ustvarjali dom po meri starega človeka. Prav tako pa bomo svoje znanje in izkušnje delili
tudi z drugo zainteresirano javnostjo in tako z njihovim sodelovanjem prispevali k
preživljanju kakovostne starosti tako stanovalcev doma kot ostalih občanov. Zaposleni
bomo ves čas vključeni v permanentne oblike izobraževanja in usposabljanja ter strokovne
izmenjave s strokovnimi delavci sorodnih ustanov.
Razvijali bomo sodobni koncept varstva starejših ljudi, ki temelji na spoznanjih socialne
psihologije in gerontologije ter socialno zaokroženih manjših bivalnih enotah, katerega
osnovni cilj je višja kakovost življenja starejših ljudi v domu s posebnim poudarkom na
programih za osebe z demenco. Tako želi dom še naprej ohranjati ime cenjene ustanove, ki
starejšim zagotavlja kakovostno preživljanje starosti.
Z izgradnjo dislociranega oddelka s štirimi bivalnimi enotami za osebe z demenco do leta
2015 bo ustvarjen tudi dober temelj za razvoj medgeneracijskega središča na predvidenih
novih zazidalnih površinah v neposredni soseščini doma. S tem pa bodo vzpostavljeni
dodatni pogoji za širjenje mreže storitev doma za prebivalce Vrhnike ter okoliških občin.
Iz povedanega se samo po sebi ponuja slogan Doma upokojencev Vrhnika, ki se glasi:
Za varno in življenja polno starost!
26
12.1. Prostorski pogoji
Dom organizira tudi dnevno varstvo, v katero lahko sprejme do pet oseb. Od marca
preteklega leta naprej pa opravljamo tudi socialnovarstveno storitev pomoč družini na
domu. V okviru tržne dejavnosti dom vsem zainteresiranim dostavlja kosila na dom.
Dom razpolaga s 6.500 m2 notranjih in približno toliko tudi zunanjih površin. 250 m2
notranjih površin je zavod pridobil z nadzidavo dela doma v III. nadstropju, ki se je začela
leta 2006, zaključila pa v letu 2008. S tem je dom pridobil 10 dodatnih kakovostnih sob za 14
novih stanovalcev doma. Na račun izpraznjenih garderob in skladišč (ki smo jih konec leta
2008 nadomestili z novimi v 4. nadstropju doma) smo v letu 2009 pridobili še dve sobi,
obenem pa smo za nujne sprejeme stanovalcev direktno iz bolnišnic z bolnišničnimi
okužbami, priredili dve izplakovalnici. Ti sobi sta posebej prirejeni zgolj za izolacijo tovrstnih
stanovalcev in sta zato namenjeni zgolj za začasno bivanje do namestitve v ustreznejše
prostore. Dom danes razpolaga s 53 enoposteljnimi, 87 dvoposteljnimi ter 5 triposteljnimi
sobami in dvema enoposteljnima sobama za potrebe izolacije oziroma začasne sprejeme, v
katerih je torej prostora skupaj za 244.
12.2. Število vlog, sprejemov in odpustov ter razlogi za prihod v dom
Struktura stanovalcev po razlogih za sprejem se v zadnjih letih spreminja na račun
povečanega povpraševanja in potreb po sprejemih starejših v visoki starosti z zdravstvenimi
težavami, ki potrebujejo storitve višjih kategorij oskrbe in zdravstvene nege.
Število vlog, sprejemov in odpustov v letu 2012
ŠTEVILO VLOG, SPREJEMOV IN ODPUSTOV PO LETIH
Leto
število vseh
število
popolnih popolnih vlog
vlog
iz UE Vrhnika
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
375 (vse vl.)
452 (vse vl.)
273
264
231
254
162
25
24
15
10
26
34
39
število
vseh
sprejetih
število
sprejetih iz
UE Vrhnika
število
umrlih
odšli domov
ali drugam
46
55
78
56
77
62
75
33
48
58
45
48
34
42
45
53
57
53
64
53
64
1
3
2
9
13
10
10
Tabela o številu vlog, sprejemov in odpustov kaže v zadnjih treh letih na trend upadanja
skupnega števila vlog ter hkrati na ponovno rast števila vlog z območja Upravne enote (UE)
Vrhnika.
Po nacionalnem programu socialnega varstva, ki je veljal do leta 2010, naj bi imela vsaka UE
zadostno število domov za vključevanja starejših iz določenega krajevnega okrožja v dom
čim bližje njihovemu prebivališču. Na območju Mestne občine Ljubljana teh kapacitet še
vedno primanjkuje. Ko bo imela Ljubljana enkrat dovolj domskih kapacitet za svoje potrebe,
se bo lahko zgodilo, da bo drugim domovom okoliških občin vlog pričelo primanjkovati.
27
V letu 2012 so bili v Domu upokojencev Vrhnika nastanjeni občani iz 27 občin. Največ jih je
bilo iz občine Vrhnika – 116 oseb (leto prej 119), iz Borovnice 17 oseb (leto prej 15), iz
Logatca 12 (prej 13), iz notranjskih občin 11 (Cerknica, Bloke, Loška dolina – prej 13)
stanovalcev, iz Ljubljane jih je 38 (prej 34), iz občine Log-Dragomer 7 (prej 8), iz občine
Brezovica 13 in 27 (prej 26) iz ostalih občin.
Iz ostalih občin so predvsem tisti stanovalci, ki imajo svojce v okolišu, ki ga pokriva dom.
Domov se je vrnilo 8 stanovalk in 2 stanovalca, od teh jih je bilo začasno sprejetih 6, ena
stanovalka pa se je vrnila nazaj v dom. En stanovalec je odšel v drug dom, umrlo jih je 64.
Na dan 31.12.2012 je v domu živelo 241 stanovalcev (povprečno število stanovalcev na letni
ravni pa je bilo 244). Delež žensk je bil 79,25% (rahel porast) in moških 20,75% vseh
stanovalcev.
Razlogi prihoda 75 novo sprejetih v letu 2012:
RAZLOGI ZA PRIHOD
Starost
Starost in bolezen
Neurejene stanovanjske razmere
Neurejene družinske razmere
Hujše duševne in telesne bolezni
Ostali razlogi
SKUPAJ
2012
1
69
3
2
75
Iz pričujoče tabele je razvidno, da velika večina ljudi pride v dom zaradi bolezni in visoke
starosti, manj zaradi socialnih razlogov. Samo zaradi starosti se ljudje bolj redko odločijo za
bivanje v ustanovi.
Prošnjo za sprejem v dom je v preteklem letu oddalo 270 prosilcev (prej 254). Sprejetih je
bilo 75 novih stanovalcev in sicer iz občine Vrhnika 34, iz Borovnice 6, iz notranjskih občin 3,
iz Loga 2, iz Ljubljane 20, iz Brezovice 4 in iz ostalih občin 6 stanovalcev. Na dan 31.12.2012
je bilo popolnih in aktualnih prošenj vrhniških občanov 2, borovniških 1 ter 2 občanov iz
občine Log – Dragomer ter 10 iz ostalih področij.
Nerešenih prošenj je bilo 31, 256 prošenj je postalo neaktualnih – prosilci so bili sprejeti v
drug dom, so odklonili sprejem ali so umrli.
12.3. Vrste oskrbe ter starostna struktura stanovalcev Doma upokojencev Vrhnika
V letu 2012 se je delež stanovalcev v najstarejši starostni skupini, to je v starosti od 80 let
naprej, rahlo zmanjšal. Skoraj 72% vseh stanovalcev je bilo v preteklem letu starejših od 79
let. Najstarejša stanovalka je v preteklem letu praznovala že 102 leti, druga najstarejša pa je
umrla v 101. letu starosti.
Stanovalci, ki so potrebovali vsakodnevno nego in pomoč, so plačevali dodatno oskrbo, ki je
odvisna od vrste in obsega pomoči in je določena kot oskrba II, III/1, III/2 ter IV. Deleži
stanovalcev v posamezni oskrbi so razvidni iz spodnje tabele.
28
Vrste oskrbe v letu 2012
Vrsta oskrbe
I
II
III/1
III/2
IV
Skupaj
2012
54,5
39,1
110,4
3,4
37
244,4
Delež v %
22,30%
16,00%
45,17%
1,39%
15,14%
100,00%
2011
59,4
41,7
103,5
3,4
37,1
245,1
Delež v %
24,24%
17,01%
42,23%
1,39%
15,14%
100,00%
Indeks
2012/2011
0,92
0,94
1,07
1,00
1,00
1,00
Starostna struktura stanovalcev na dan 31.12.2012 je naslednja:
STAROST
do 64 let
65 do 79 let
80 in več
Skupaj
LETO 2012
LETO 2011
Vseh
Ž
M
Delež%
Vseh
Ž
M
Delež %
12
4
8
5,0%
14
4
10
5,8%
56
38
18
23,2%
50
32
18
20,7%
173
149
24
71,8%
177
154
23
73,4%
241
191
50
100,0%
241
190
51
100,0%
12.4. Zdravstveni program Doma upokojencev Vrhnika
Zdravstveni program smo izvajali v skladu s Pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev z
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2012. Zdravstvena nega je bila glede
na planirano število dni zdravstvene nege bila realizirana kar za 3 odstotke višja od
planirane. Prikaz realizacije zdravstvenih neg je sestavni del Poslovnega poročila 2012.
Vzroki za porast števila zdravstveno negovalnih dni je v višjem številu stanovalcev kot je bilo
planirano, pa tudi v porastu števila oskrbovancev, ki potrebujejo zdravstveno nego.
Na področju strokovnega dela smo sledili usmeritvam socialne, zdravstveno negovalne in
rehabilitacijske stroke. Delo strokovnih delavcev je bilo koordinirano na mesečnih
strokovnih sestankih, na sestankih strokovnega sveta in ob sodelovanju domske zdravnice,
psihiatrinje in fiziatrinje.
12.5 Storitve za zunanje uporabnike
Za zunanje uporabnike smo opravljali storitve glede na povpraševanje. Največ zanimanja je
bilo za kosilo povezano z dostavo. V letu 2012 smo za zunanje uporabnike pripravili in
razvozili 8.993 kosil (leto poprej 8.640), kar je skoraj za 4% več kot v letu 2011. Vztrajen
trend naraščanja razvoza kosil se kaže vse od leta 2007 naprej.
Za zunanje uporabnike pa smo pripravili in prodali tudi 60 malic. Dom je pripravljal tudi
obroke za prehrano zaposlenih. Realizacija pa je v okviru načrtovanega.
V dnevnem varstvu je bilo v letu 2012 realiziranih 173 oskrbnih dni, kar je bistveno več glede
na leto 2011 (19 dni dnevnega varstva), pa tudi 73 % več od plana. So pa prostori za dnevno
varstvo služili tudi nekaterim oskrbovancem, ki so se odločili za začasno bivanje pri nas, v
29
enem primeru pa se je stanovalec odločil, da ne želi iti v svojo sobo in je ostal v prostorih
dnevnega varstva vse do bistvenega poslabšanja zdravstvenega stanja.
12.6 Zaposleni
Na dan 31.12.2012 je bilo v Domu upokojencev Vrhnika v rednem delovnem razmerju 140
delavcev (126 žensk in 14 moških – leto poprej skupaj 130), vključno z osmimi javnimi delavci
(leto nazaj 7) ter dvema delavkama, ki sta bile na porodniškem dopustu (leto poprej 5). V
tem številu pa je zajetih tudi 13 pripravnikov. Med 140 zaposlenimi je bilo kar 17 delovnih
invalidov (leto nazaj kar 5 manj), od katerih je delalo 6 le polovični delovni čas.
Število zaposlenih v letu 2012 je v službah zdravstvene nege in oskrbe presegalo število
delavcev, ki nam jih narekujejo normativi in standardi, vendar to predvsem iz naslova
pripravnikov, ki smo jih zaposlovali pravilom le za čas opravljanja pripravništva. Drugje pa so
bila določena mesta občasno podzasedena; predvsem na administrativno tehničnih in
vodstvenih nalogah. Zato smo si za področje vzdrževanja pomagali z delavci, ki so v na
osnovi sklepa sodišča v domu opravljali delo v splošno korist.
Odsotnosti zaradi bolezni so tudi v preteklem letu bistveno presegle delež bolniških v branži
na državni ravni, kar kaže med drugim prav gotovo tudi na zahtevnost del, ki jih opravljajo
zaposleni v našem domu. Na državni ravni je le-ta bila 5,7%, medtem ko je v Domu
upokojencev Vrhnika v preteklem letu zrasla s 7,8% v letu 2011 na dobrih 8%. Daljše
odsotnosti zaradi bolezni smo reševali s študentskim delom, deloma tudi z nadurnim delom,
v določeni meri pa smo si pomagali tudi s pripravniki; predvsem za nadomeščanje delavcev
na negi in oskrbi v času refundiranih bolniških ter na račun tistega deleža bolniških, ki
presegajo državno povprečje. Na delovnih mestih delovne terapije in fizioterapije imamo
redno zaposlene kar 4 delavke, kar je za 0,8 strokovne delavke več od normativa. Od
povprečno 8 pripravnikov na mesec pa so bili na področju neposredne nege in oskrbe v
povprečju kar štirje »dodatek« k normativom. Ena od teh ves čas tudi delovna terapevtka –
pripravnica. To je prav gotovo pomenilo tudi velik kakovostni in količinski prispevek k
izvajanju obsega storitev oskrbe in nege v domu. K temu pa je potrebno prišteti še
povprečno skoraj 8 javnih delavcev na mesec.
V letu 2012 je prenehala pogodba o zaposlitvi za 35 delavcev: 12 se je zaključilo
pripravništvo, 8 se je izteklo delo na programu javnih del, 5 se jih je upokojilo, 5 jih je našlo
drugega delodajalca, 4 se je iztekla pogodba za določen čas, v enem primeru pa je bila vzrok
smrt delavke. V istem letu smo sklenili pogodbe o zaposlitvi s povsem enakim številom
delavcev. In sicer: 19 pogodb je bilo sklenjenih s pripravniki za čas opravljanja pripravništva,
8 pogodb za določen čas za obdobje do konca leta 2012 je bilo sklenjenih z javnimi delavci, 1
pogodba za nedoločen čas je bila sklenjena s socialno oskrbovalko, 7 pogodb je bilo
sklenjenih za določen čas, za čas nadomeščanja daljših bolniških odsotnosti in v času
porodniškega dopusta. Za večino teh in za kar nekaj pripravnikov je bila kasneje sklenjena
pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas; prav tako za 4 pripravnike.
Na porodniškem dopustu v letu 2012 v različnih obdobjih je bilo 5 delavk, v povprečju pa za
na porodniškem dopustu za 2,8 delavke na mesec, kar je precej manj kot leto poprej (2,9).
30
Struktura vseh zaposlenih po organizacijskih enotah na dan 31.12.2012
SLUŽBA
SKUPAJ
Ž
M
Zdravstvena nega in oskrba
106
100
6
Prehrana
14
11
3
Pralnica
7
7
0
Skupne službe
13
8
5
SKUPAJ
140
126
14
Delo v domu poteka vse dni v letu nepretrgoma 24 ur na dan, zato je potrebno zagotoviti
zadostno število izvajalcev. V letu 2012 smo si pri realizaciji programa pri oskrbi stanovalcev
v času številčnejših bolniških odsotnosti ter dopustov pomagali tudi z delom dijakinj in
dijakov srednjih zdravstvenih šol preko študentskih servisov, kar je na letni ravni zneslo
skupaj za dobre 3 delavce povprečno na delovni dan, medtem ko je bilo nadur za manj kot
polovico delavca na mesec. V ostalem delu smo si pomagali tudi s pripravniki, ki so
nadomestili delavce z daljšimi bolniškimi odsotnostmi.
12.7 Javna dela
Na programu Družabništvo in spremljanje smo v preteklem letu zaposlili 8 javnih delavcev.
Le-ti so predstavljali veliko pomoč pri dopolnilni dejavnosti za stanovalce. Vključeni
brezposelni delavci in delavke so delali na delih, katerih sicer ob rednem delu zaposleni ne
zmorejo, kot so pomoč pri odhodih na različne aktivnosti za stanovalce (fizioterapija,
delovna in okupacijska terapija, medgeneracijske skupine in podobno), spremljanje na
zdravniške preglede izven doma, varovanje na sprehodih po hiši ter parku v okolici doma,
organiziranje in vodenje družabnih iger, branje dnevnih časopisov ter sodelovanje pri
delavnicah za ekološko ozaveščanje ter skrb za okolico doma (delavnica za ureditev
cvetličnih korit prilagojenih za oskrbovanje stanovalcev na vozičkih itn.). K tem vidikom
pomoči starejših v smislu družabništva in spremljanje pa je pomenil dodatno kvaliteto javni
delavec, ki je nudil pomoč in varstvo starejših in invalidnih oseb na sprehodih po parku v
okolici doma in pri ozaveščanju in skrbi za urejeno in čisto okolje, večanje ekološke
ozaveščenosti ljudi, varnost na sprehajalnih poteh v bližnji okolici.
S tem so javni delavci v pomembni meri prispevali k izboljšanju kakovosti življenja
stanovalcev doma, večji dostopnosti kulturnega, družabnega in razvedrilnega življenja za
stanovalce ter k povečani varnosti in humanejši obravnavi stanovalcev doma ob raznih
spremljanjih izven doma.
Program javnih del v letu 2012 je bil izveden na primerni kakovostni ravni in ob upoštevanju
vseh zakonskih in podzakonskih predpisov v zadovoljstvo tako javnih delavcev kot naših
stanovalcev, katerim je bila pomoč namenjena.
12.8 Prostovoljci
Tudi v letu 2012 smo nadaljevali s programom vključevanja prostovoljcev v dejavnosti
zavoda. Poleg vključevanja v različne oblike pomoči ob najrazličnejših družabnih in kulturnih
31
prireditvah ter organiziranih izletih so prostovoljci redni in sistematično delovali v osmih
medgeneracijskih skupinah, ki se sestajajo tedensko.
Prostovoljci so delali pod mentorstvom delovnih terapevtk. Učenke in učence vrhniških
osnovnih šol pa je vodila socialna delavka.
V projektu Človek in žival, ki se je v preteklem letu nadaljeval manj intenzivno, so sodelovali
skrbniki šolanih psov. Društvo Tačke pomagačke je organiziralo v domu tudi usposabljanje
za zunanje zainteresirane udeležence na temo pomoči – terapije s pomočjo živali.
12.9 Strokovno sodelovanje
Strokovne službe veliko sodelujejo z zaposlenimi v sorodnih ustanovah, z društvi in
organizacijami, ki skrbijo za kakovostno starost ljudi v okolju, od koder prihajajo tudi naši
stanovalci.
12.10 Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih
V letu 2012 je še 1 delavka uspešno zaključili V. stopnjo izobraževanja za medicinskega
tehnika ter s 01.02.2013 pričela s pripravništvom.
Funkcionalnega izobraževanja smo se udeleževali glede na primernost ponudb in sicer na
raznih eno in dvodnevnih seminarjih in delavnicah. Organizirana je bilo tudi izobraževanje in
usposabljanje v sami ustanovi. To pa je prispevalo k večji udeležbi na posameznih seminarjih
ter delavnicah ter obenem prispevalo k nižjemu izdatku za namene izobraževanja.
Skrbeli smo za dobro zasedenost razpoložljivih mest, za kakovostno delo in za primeren
odnos zaposlenih do stanovalcev, njihovih svojcev in ostalih partnerjev. Sledili smo
skupnemu cilju, to je dobro oskrbljen in zadovoljen stanovalec.
Vzdrževanje delovne klime je bilo tudi v preteklem letu deloma oteženo zaradi intenzivnega
nadaljevanje začetih investicij v preteklih letih ter številnih nujnih investicijsko-vzdrževalnih
del, ki so motile tako ritem dela zaposlenih kot mirno bivanje stanovalce doma.
S strani svojcev in skrbnikov večjih pritožb nismo prejeli, vse zadeve smo po najboljših
močeh ažurno reševali v korist in zadovoljstvo stanovalcev, zaposlenih, svojcev in ostalih
uporabnikov naših storitev.
Razvijali smo nove metode dela s stanovalci in iskali najbolj primerne načine za čim večjo
vključenost ljudi v zaposlitvene in prosto časovne aktivnosti in družabno življenje.
V letu 2012 so bile organizirane številne prireditve z zunanjimi nastopajočimi skupinami in
posamezniki ter več prireditev v organizaciji naših delavcev s pomočjo stanovalcev. Med
najbolj uspelimi in najbolj množičnimi prireditvami, ki je bil nadvse uspešno izpeljan
navkljub slabemu vremenu, ki nas je ponovno prisililo, da smo prireditev izpeljali v prostorih
doma, čeprav smo imeli že vso opremo pripravljeno za prireditev v parku. Pri tej prireditvi so
se takorekoč vsi zaposleni še dodatno angažirali, da je zahtevna prireditev tako lepo uspela.
K temu so prispevali številni donatorji in sponzorji, ki so se na naše povabilo prijazno odzvali
nekateri z večjimi vsotami denarja drugi v živilih in številnih dobitkih za srečolov. Velik odziv
na povabilo k donatorski akciji pa smo doživeli pri nabavi dodatnih medicinskih
pripomočkov.
Mesečno so stanovalci in zaposleni pripravljali interno glasilo Naši dnevi, ki ga uspešno ureja
diplomirana medicinska sestra Barbka Košir. Pod mentorstvom diplomirane delovne
32
terapevtke Nataše Ogrin Jurjevič pa je nastala tudi že jubilejna 30. številka Utrinkov, ki je
zagledala luč sveta za kulturni praznik.
Ob tej priložnosti je dom pripravil tudi razstavo prispelih rešitev celostne grafična podobe
Doma upokojencev Vrhnika. Izbrana rešitev je bila tudi predstavljena v sklopu kulturnega
programa ob prazniku kulture.
V okviru zakonskih predpisov in razpoložljivih sredstev smo se vse leto trudili skrbeti za
kakovostno izvajanje storitev za vse stanovalce in primerne delovne pogoje vseh zaposlenih.
Pripravil:
Štefan KOCIPER
Direktor:
Štefan KOCIPER
Vrhnika, 25.02.2013
Sprejeto na Svetu Doma upokojencev Vrhnika:
05.04.2013
33