Letno poročilo 2013 - Bolnišnica Postojna

Letno poročilo 2013
Februar 2014
Letno poročilo 2013
LETNO POROČILO
ZA LETO 2013
BOLNIŠNICE
Odgovorna oseba: Aleksander Merlo, dr.med., direktor
2
Letno poročilo 2013
KAZALO
UVOD .....................................................................................................................................................................................................4
POMEMBNEJŠE AKTIVNOSTI V LETU 2013 ..............................................................................................................................4
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA ..........................................................................................................................................................5
PREDSTAVITEV ZAVODA ..................................................................................................................................................................6
VIZIJA ...............................................................................................................................................................................................7
POSLANSTVO ..................................................................................................................................................................................7
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA ................................................................................................................................8
VODSTVO ZAVODA .......................................................................................................................................................................8
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2013 ............................................................................................................................................9
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA ...........................11
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA................................................................................................................................................12
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV .........................................................................................14
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ............................................................................................14
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV .......................................................................................................................................14
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA ...................................................................................................................15
4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS .................................................................................................................................15
4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2013 do ZZZS in ostalih plačnikov ...........................................16
4.2.3. Poročanje o terciarni dejavnosti ........................................................................................................................................17
4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov ..................................................................................................................17
4.3. POSLOVNI IZID .................................................................................................................................................................18
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA
DELA ...............................................................................................................................................................................................18
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ............................................................................................18
7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA .......................................................................................19
7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI ..................................................................................................................19
7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA .........................................................................................................................19
8. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI ..........................................................................21
8.1. KAZALNIKI KAKOVOSTI................................................................................................................................................21
8.2. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI ........................................................................................................................................21
8.3. POROČILO KOMISIJE ZA PREPREČEVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB ....................................................................22
8.4. REZULTATI ANKET UPORABNIKOV STORITEV .......................................................................................................22
9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ..........................................................................................................23
10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI .........................................................24
11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA .............................................................................................24
12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O
INVESTICIJSKIH VLAGANJIH ....................................................................................................................................................25
12.1 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA ..........................................................................25
12.1.1. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE ..........................................................................................26
12.1.2. OSTALE OBLIKE DELA ..............................................................................................................................................27
12.1.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE, PRIPRAVNIŠTVA .......................................................................................27
12.1.4. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM ...............................................................................................27
12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2013 ...........................................................................................27
12.2.1. INVESTICIJE, KI NISO BILE FINANCIRANE S STRANI KOHEZIJSKIH SKLADOV...........................................27
12.2.2. INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTA ENERGETSKE SANACIJE ..........................................................................27
12.2.3. INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTA CENTROV NUJNE MEDICINSKE POMOČI .............................................28
12.4. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2013 .........................................................................28
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2013 ...............................................................................................................................29
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA ..................................................31
1.1. SREDSTVA .........................................................................................................................................................................31
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ...........................................................................................................................36
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ........................38
2.1. ANALIZA PRIHODKOV ...................................................................................................................................................38
2.2. ANALIZA ODHODKOV ....................................................................................................................................................40
2.3. POSLOVNI IZID .................................................................................................................................................................43
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA .............................46
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2013 ................................................46
5. ZAKLJUČEK ...............................................................................................................................................................................47
STROKOVNO POROČILO ZA LETO 2013 ....................................................................................... Napaka! Zaznamek ni definiran.
1. PREGLED DELA NA PODROČJU GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA ......................... Napaka! Zaznamek ni definiran.
2. POROČILO PEDIATRA ZA LETO 2012 ............................................................................... Napaka! Zaznamek ni definiran.
3.POROČILO O OPRAVLJENIH POSTOPKIH ZUNAJTELESNE OPLODITVE V CENTRU ZA OBMP POSTOJNA Napaka!
Zaznamek ni definiran.
4.POROČILO ZDRAVSTVENE NEGE ..................................................................................... Napaka! Zaznamek ni definiran.
5.ODNOS DO OKOLJA .............................................................................................................. Napaka! Zaznamek ni definiran.
6.POROČILO O IZOBRAŽEVANJU IN ABSENTIZMU .......................................................... Napaka! Zaznamek ni definiran.
7.ZAKLJUČEK ............................................................................................................................ Napaka! Zaznamek ni definiran.
3
Letno poročilo 2013
UVOD
Letno poročilo za leto 2013 je napisano v obliki, ki je predpisana s strani Ministrstva za
zdravje in ki se uporablja za poročanje že nekaj zadnjih let. Dodana so področja, katerim
namenjamo v bolnišnici več pozornosti. Zaradi kontinuitete spremljanja strokovnih kazalnikov
in trendov je na koncu dodan del, ki je namenjen strokovnemu poročilu.
V prvem delu so navedeni dolgoročni in letni cilji bolnišnice ter ocena uspeha pri doseganju
zastavljenih ciljev. Iz nadaljevanja je razvidna realizacija delovnega programa.
Ugotavljamo, da je bil program realiziran v okviru načrtovanega, kljub velikim
spremembam, ki so se dogajale tekom koledarskega leta, saj je Aneks št. 2 bistveno
posegel na področje evidentiranja in obračunavanja storitev. Kljub temu so finančni in
strokovni kazalniki v letu 2013 za bolnišnico ugodni. Še naprej se bo potrebno truditi
predvsem za to, da bomo uspeli zadržati obseg dejavnosti na nivoju, ki smo ga dosegali v
preteklih letih. To nameravamo tudi v prihodnje dosegati večinoma z lastnim kadrom, za
katerega skrbimo, da se stalno izobražuje in usposablja. Medtem ko moramo za
zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva po potrebi vključevati v delo tudi
zunanje sodelavce.
Z letom 2013 se s končnim poročilom o izvedenih aktivnostih zaključuje tudi projekt
energetske sanacije. Ocenjujemo ga za uspešnega, saj smo uspeli pridobiti sredstva za
celovito adaptacijo objekta bolnišnice.
Iz računovodskega dela poročila je razvidno, da pomembno skrb namenjamo pozitivnemu
poslovanju bolnišnice. Svoje finančne obveznosti do dobaviteljev, države in zaposlenih smo
poravnavali tekoče. Veliko pozornosti namenjamo notranjim kontrolam tekom celotnega
leta, vsako leto pa izvedemo tudi notranjo revizijo poslovanja. V letu 2013 je bil prenovljen
tudi register tveganj.
Leto 2013 smo tako zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 261.304 EUR, kar v
si v trenutnih pogojih štejemo za velik uspeh. Zahvala za rezultat gre vsem zaposlenim, ki
sodelujejo pri stalnih racionalizacijah pri poslovanju in pridobivanju prihodkov tudi iz drugih
virov (samoplačniki, tržna dejavnost).
POMEMBNEJŠE AKTIVNOSTI V LETU 2013
V skladu z Navodilom za zagotavljanje predpisov in ukrepov o varnosti in zdravju pri delu so
se v letu 2013 zagotavljale strokovne storitve s področja varstva pri delu in varstva pred
požarom, ki so zakonsko predpisane in so bile predvidene po programu dela za leto 2013.
Najpomembnejši projekt, ki je potekal v bolnišnici preko celega leta je bilo prilagajanje
organizacije in poslovanja standardom ISO 9001. V mesecu septembru smo uspešno
zaključili s presojo in pridobili certifikat. Skladno z določili Splošnega dogovora za leto 2012
in 2013 smo v mesecu marcu 2012 izvedli predpresojo za akrditacijo po standardu DNV.
Jeseni 2013 pa smo pospešeno pričeli z aktivnostmi za pridobitev akreditacije po
standardu ACI. Akreditacijska presoja je predvidena začetek prihodnjega leta.
Zaključena je bila revizija Registra tveganj z opredelitvijo poslovnih tveganj. Za vsako
tveganje je podana ocena z vidika verjetnosti nastopa negativnega dogodka in z vidika
posledic. Za opredeljena in ocenjena tveganja so se določili ukrepi in notranje kontrole,
katerih cilj je zmanjšanje ugotovljenega in ocenjenega tveganja za bolnišnico.
4
Letno poročilo 2013
Tudi v letu 2013 je bil opravljen nadzor zdravstvenega inšpektorata. Področje pregleda je
bilo ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti, izolacijski ukrepi
za preprečevanje prenosa okužb, spoštovanje Zakona o zdravniški službi in Zakona o
poklicnih kvalifikacijah ter Zakona o pacientovih pravicah. Pri pregledu ni bilo ugotovljenih
neskladij.
Sanitarna inšpekcija je v letu 2013 večkrat izvedla pregled usklajenosti delovanja kuhinje s
HACCP sistemom. Pripomb ni bilo.
V mesecu oktobru 2013 je bil s strani Javne agencije RS za zdravila in medicinske
pripomočke izveden verifikacijski pregled za področje dejavnosti preskrbe s človeškimi tkivi in
celicami. V novembru je bolnišnica prejela odločbo in dovoljenje za izvajanje dejavnosti, ki
je bila s tem pregledom razširjena tudi na dejavnost pridobivanja popkovne krvi in tkiva iz
popkovnice.
S ciljem ugotavljanja in izboljševanja kakovosti storitev smo tudi v letu 2013 izvedli anketo o
zadovoljstvu porodnic na porodnem oddelku in anketo o zadovoljstvu
obiskovalk
dispanzerja za žene. Rezultate anket smo obdelali. O predlogih smo se pogovorili in
ukrepe realizirali. Izvedena je bila tudi anketa o zadovoljstvu zaposlenih. Izvedli smo jo s
pomočjo zunanjega izvajalca, ki je opravil anketiranje tudi v večini ostalih bolnišnic. Na ta
način se lahko primerjamo z ostalimi.
V skladu z novim Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov smo prijavili v
zavarovanje invalide, ki imajo odločbe o invalidnosti. Po novem zakonu nam je določena
kvota 6 invalidov, na dan 31.12.2013 je bilo zaposlenih 8 invalidov, kar pomeni, da je
bolnišnica postala prejemnik sredstev iz sklada.
V mesecu juniju je bila bolnišnici podaljšana verifikacija bolnišnične lekarne za obdobje
petih let.
V mesecu septembru je bil bolnišnici za obdobje petih let podaljšan status učnega zavoda,
kar pomeni, da bodo v zavodu opravljali prakso dijaki srednjih šol in študenti višjih in visokih
šol ter univerzitetnega študijskega programa medicine.
V letu 2013 je bilo zabeleženih nekaj posameznih zahtev po posredovanju informacij
javnega značaja. Zahteve se nanašajo predvsem na izplačila zaposlenih ter vpoglede v
razpisno dokumentacijo ob javnem naročanju.
Zabeležena je bila ena domnevna kršitev Zakona o pacientovih pravicah, ki smo jo
obravnavali skladno z veljavno zakonodajo.
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA
IME: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna
SEDEŽ: Prečna 4, Postojna
MATIČNA ŠTEVILKA: 5779197
DAVČNA ŠTEVILKA: 44498403
ŠIFRA UPORABNIKA: 27855
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030278573
TELEFON, FAX: 05 7000 720, 05 7204 009
SPLETNA STRAN: www.bolnisnica-po.si
USTANOVITELJ: Vlada RS
DATUM USTANOVITVE: 1993
5
Letno poročilo 2013
DEJAVNOSTI:
- bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q 86.100)
- splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q 86.210)
- specialistična zunajbolnišnična dejavnost (Q 86.220)
- druga zdravstvena dejavnost (Q 86.909)
- dejavnost lekarn
- druga oskrba z jedmi (I 56.290)
- dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic (S 96.010)
- drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (P 85.590).
ORGANI ZAVODA:
- svet zavoda
- direktor
- strokovni svet
- disciplinska komisija
PREDSTAVITEV ZAVODA
Bolnišnica pokriva območje bivših občin Sežana, Ilirska Bistrica, Postojna in Cerknica. Manj
kot polovica (40 %) pacientk, obravnavanih v naši porodnišnici, je iz tega območja, v
večjem številu prihajajo pacientke še iz občin Ajdovščina, Logatec, Idrija, Ribnica in
Ljubljana, posamezne pa iz cele Slovenije, kakor tudi iz sosednjih držav.
V bolnišnici je bolnicam, nosečnicam in otročnicam na voljo 54 postelj. Poleg njih imamo
še 4 porodne postelje in 4 postelje v sobi za intenzivno nego ter 28 postelj za zdrave
novorojenčke, 4 inkubatorje in 4 ogrevalne posteljice za nego novorojenčkov in
nedonošenčkov. Na obeh oddelkih naše bolnišnice - na ginekološkem in porodnem
oddelku imamo možnost bivanja v nadstandardnih sobah. Poseben poudarek namenjamo
lajšanju porodne bolečine in izobraževanju in osveščanju nosečnic. Najnovejša pridobitev je
t.i. babiška hiša, kjer imajo pacientke možnost izbire naravnega poroda z izbrano babico. V
teh prostorih smo namestili dodatno sodobno porodno posteljo. V letu 2013 so rodile 4
porodnice.
Letno obravnavamo okoli 5000 bolnic in porodnic. Število porodov počasi, vendar vztrajno
narašča in sicer od 819 v letu 1997 do 1837 v letu 2012, kar je rekordno število za našo
porodnišnico. V letu 2013 je začelo število porodov upadati in se ustavilo na številki 1.706.
Povpraševanje po lajšanju porodne bolečine s pomočjo epiduralne porodne analgezije
narašča iz leta v leto. V zadnjem letu je 40 odstotkov porodnic rodilo s pomočjo epiduralne
porodne analgezije. V letu 2013 je 17 porodnic izkoristilo možnost poroda v vodi.
Z vsakoletnim finančnim načrtom opredelimo zamenjavo iztrošene in zastarele opreme, kar
financiramo izključno iz lastnih sredstev (amortizacija, eventuelne donacije).
Že vrsto let spremljamo zadovoljstvo in izkušnje bolnic z anketami, ki smo jih pripravili sami.
Zadovoljstvo zaposlenih smo z anketo med zaposlenimi začeli ugotavljali sami, zadnja leta
pa smo zaradi lažje primerljivosti prevzeli metodologijo zunanjega izvajalca, ki ugotavlja
zadovoljstvo tudi v večini ostalih slovenskih bolnišnic.
6
Letno poročilo 2013
VIZIJA
Naša bolnišnica želi postati in ostati materam in novorojenčkom prijazna porodnišnica, na
področju ginekologije pa bolnicam nuditi oskrbo in zdravljenje po sodobnih strokovnih
smernicah.
V največji možni meri želimo varovati zasebnost bolnic in ustreči njihovim željam, če te niso
v nasprotju s strokovno doktrino. Da bi lažje prisluhnili tudi porodnicam, ki želijo čim
naravnejši porod, smo opremili posebne prostore zanje, kjer se bodo počutile domače in
hkrati varno v okolju bolnišnice.
Da bi to dosegli, se moramo truditi prav vsi zaposleni – od prvega do zadnjega, za uspeh
pa je potrebno tudi nekaj dobre volje in uvidevnosti s strani bolnic, porodnic in njihovih
najbližjih.
Kljub prekoračenemu dogovorjenemu obsegu dela in prostorskim ter kadrovskim omejitvam
se kar v največji možni meri posvetimo vsaki bolnici ali porodnici, ki išče zdravstvene storitve
v naši bolnišnici.
POSLANSTVO
Na področju porodništva je glavni poudarek na strokovnem in varnem vodenju nosečnosti
in poroda ter skrbi za lajšanje porodne bolečine.
Na področju ginekologije opravljamo v naši bolnišnici vse ginekološke operativne posege,
razen operativnih posegov razširjenih malignih obolenj. Vse več je endoskopskih operativnih
posegov. Novejše endoskopske tehnike operiranja omogočajo hitrejše okrevanje, krajšo
ležalno dobo, hitrejšo vrnitev v domače in delovno okolje, kar je v današnjem času izjemna
prednost.
V
zadnjih letih
smo
razširili
program
zdravljenja
stresne
urinske
inkontinence.
Novosti smo vpeljali tudi na področju diagnostike in zdravljenja neplodnosti ter zgodnje
diagnostike morebitnih nepravilnosti v nosečnosti in razširili delež posegov v okviru dnevne
obravnave na diagnostične histeroskopije in histeroskopsko vodene odvzeme tkiva za
histološke preiskave.
Ker se že ves čas obstoja bolnišnice ukvarjamo z usposabljanjem in izobraževanjem dijakov,
študentov, pripravnikov in specializantov, smo začeli z aktivnostmi za pridobitev naziva učni
zavod in ga pridobili v letu 2008 ter v letu 2013 uspeli ponovno pridobiti. To je bilo nujno, saj
je v regiji v šolskem letu 2006/07 začela delovati srednja zdravstvena šola. Dobili smo tudi
akreditacijo z opredelitvijo števila učnih mest za specializacije zdravnikov, ki jo bomo v
bodoče tudi obnavljali.
Poslanstvo našega dela vidimo v zadovoljnem bolniku, uspešnih in zadovoljnih zaposlenih
ter ugledu bolnišnice v ožji in širši skupnosti.
7
Letno poročilo 2013
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA
Bolnišnica obsega naslednje oddelke oziroma dejavnosti:
- Porodni oddelek z oddelkom za novorojenčke,
- Ginekološki oddelek z oddelkom za patološko nosečnost,
- Operacijski in porodni blok z enoto za intenzivno nego.
Specialistične ambulantne dejavnosti:
- Dispanzer za žene,
- Specialistično ginekološka ambulanta,
- Ambulanta za dojke,
- Ambulanta za moško subfertilnost,
Center za sodobno zdravljenje neplodnosti para,
Medicinska genetika
V okviru bolnišnice delujejo še:
- Ambulanta za ultrazvok,
- Ambulanta za novorojence, rizične otroke in ultrazvočni pregled kolkov,
- Ambulanta za predoperativno pripravo in terapijo bolečine.
Poleg bolnišnične dejavnosti delujejo na nivoju bolnišnice še:




strokovne službe
vzdrževanje
kuhinja
pralnica.
VODSTVO ZAVODA
Aleksander Merlo, dr.med., direktor.
8
Letno poročilo 2013
POSLOVNO
POROČILO ZA LETO
2013
Odgovorna oseba za pripravo: Marjeta Stegel Bizjak
Odgovorna oseba zavoda: Aleksander Merlo, dr.med.
9
Letno poročilo 2013
POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa
državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih
in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01,
10/06, 8/07, 102/10:
1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega
uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in
razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih
programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta
posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in
opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega
uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih
dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz
poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in
merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za
izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili
doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za
doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji
niso izvedljivi;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem
pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o
investicijskih vlaganjih.
10
Letno poročilo 2013
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO
PODROČJE ZAVODA
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
‒ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP)
‒ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08,
58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13)
‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10ZPPKZ, 40/12-ZUJF)
‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2013 z aneksi
‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 z ZZZS.
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:
‒ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 46/13ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415, 101/13),
‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314)
(Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 61/13, 82/13, 101/13-ZIPRS1415, 101/13-ZDavNepr,
111/13-ZOPSPU-A),
‒ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE)
‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
(Uradni list RS, št. 33/11),
‒ Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
‒ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07,
124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
‒ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13),
‒ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12),
‒ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10,
108/13),
‒ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, 46/03),
‒ Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03, 108/13),
‒ Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list
RS, št. 97/09, 41/12),
‒ Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga
in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št.
7/10, 3/13)
‒ Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo
in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12.
2011)
11
Letno poročilo 2013
c) Interni akti zavoda:
-
Statut javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnice Postojna
Pravilnik o delovnih razmerjih
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o popisu
Pravilnik o notranjem revidiranju
Strategija upravljanja s tveganji v Bolnišnici Postojna
Navodilo za zagotavljanje predpisov in ukrepov o varnosti in zdravju pri delu v
zavodu
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v zavodu
Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti
Pravilnik o določitvi vrste in število delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo
Pravilnik o delovnem času, dežurstvu in stalni pripravljenosti
Pravilnik o mentorstvu
Pravilnik o dodeljevanju dodatka za delovno uspešnost
Pravilnik in načrt strokovnih izpopolnjevanj zdravstvenih delavcev in sodelavcev v
Bolnišnici Postojna
Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom
Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
Navodilo o postopkih oddaje javnih naročil
Pravilnik o volitvah predstavnikov zavoda v Svet zavoda Bolnišnice Postojna
Poslovnik o delu Sveta zavoda
Pravilnik o transfuziji krvi in krvnih pripravkov
Poslovnik o delovanju bolnišničnega transfuzijskega odbora
Načrt gospodarjenja z odpadki
Program za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb v Bolnišnici Postojna .
Katalog informacij javnega značaja
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA
Bolnišnica bo gradila na svojih prednostih.
Z ozirom na dosedanje opravljeno delo in izkušnje bomo nadaljevali z začetim delom in ga
razširili glede na epidemiološke podatke in potrebe uporabnikov s poudarkom na potrebah
lokalne skupnosti.
Cilji:
-
Na področju porodništva ohranjati dosedanje število porodov od 1600 do 1700
letno in ohranjati delež porodov s pomočjo epiduralne porodne analgezije oz.
drugimi sodobnimi načini lajšanja porodne bolečine (remifentanil) na 35-40% vseh
porodov.
-
Na področju ginekologije povečati delež endoskopskih operacij na 60% vseh
operativnih posegov in stremeti k spremembi strukture posegov v prid enodnevne
obravnave in obravnave na ambulantno specialističnem nivoju (nižji stroški).
-
Na področju zdravljenja neplodnosti zadržati obseg dela in ohraniti sodelovanje s
centri za zdravljenje neplodnosti izven naše države, kar omogoča opravljanje teh
postopkov samoplačniško.
12
Letno poročilo 2013
Kakovost
-
zagotavljanje varnosti bolnikov
sprotno spremljanje obveznih in nekaterih dodatnih kazalnikov kakovosti
spremljanje organizacijske klime
prilagajati organizacijo in poslovanje bolnišnice veljavnim standardom kakovosti.
Ob tem pa je pri zagotavljanju kakovosti potrebno poleg vsega naštetega in varnosti
bolnikov upoštevati še naslednja načela kakovosti:
-
uspešnost
pravočasnost
učinkovitost
enakost
osredotočenje na bolnika
finančna vzdržnost.
Investicije
Vlaganje v posodobitev procesov in opreme:
-
sprotno nadomeščanje iztrošene opreme s sodobno opremo
-
investicijsko vzdrževanje.
sledenje novostim v tehnološkem razvoju, ki omogočajo sodobnejše načine
zdravljenja
Bolnišnica je bila dograjena v letu 1988 in je bila v letih 2011in 2012 dodobra obnovljena v
smislu energetske sanacije. Večji del investicije (90%) je bil pokrit iz evropskih sredstev.
Zaposlovanje in izobraževanje
V bolnišnici ne načrtujemo dodatnih zaposlitev, razen v primeru, da bi prišlo do sprememb
v obsegu poslovanja, sicer pa le nadomeščamo odhode in upokojitve.
Ker je bolnišnica bolj kot ne na periferiji, je težko dobiti ustrezno izobražene strokovne
sodelavce za določen čas oz. nadomeščanje. Zlasti je problem z zdravniki specialisti.
Zato problem pogosto rešujemo z zunanjimi sodelavci. Veliko truda pa vlagamo v
izobraževanje strokovnega medicinskega kadra iz »domačega okolja« ter dodatno
izobraževanje in izpopolnjevanje vseh zaposlenih.
Finančno poslovanje
-
spremljanje stroškov po bolniku
racionalizacija
izobraževanje vodstvenega in srednjega managementa
povečanje deleža samoplačniških storitev predvsem za tuje zavarovance
zagotavljanje dela prihodka zavoda s storitvami na trgu.
13
Letno poročilo 2013
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV
-
poslovati brez izgube
zadržati višino prihodkov samoplačnikov
povečati višino prihodkov od storitev na trgu
na področju porodništva ohranjati dosedanje število porodov (1600-1700) in ohranjati
delež porodov s pomočjo EA (35-40%) oz. drugimi sodobnimi načini lajšanja porodne
bolečine
na področju ginekologije povečati delež endoskopskih operacij in stremeti k
spremembi strukture posegov v prid enodnevne obravnave in obravnave na
specialistično ambulantnem nivoju
na področju zdravljenja neplodnosti zadržati obseg dela in ohraniti sodelovanje s centri
za zdravljenje neplodnosti izven naše države, kar omogoča opravljanje teh postopkov
samoplačniško
izboljšanje elektronskega naročanja na preglede.
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV
Tabela 1: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3
Letni cilji
-
poslovati brez izgube
zadržati enak delež
samoplačnikov
povečati višino prihodkov od
storitev na trgu
spreminjati strukturo zaposlenih
ohranjati dosedanje št. porodov
dosega EPA pri 35-40% porodov
-
povečevati delež endoskop. op.
(60%)
zadržati št. OBMP postopkov
-
datum pregleda ob odpustu
-
Realizirane
naloge
Nerealizirane naloge
Presežek prihodkov v znesku 261.305 EUR
V letu 2012 je bil delež samoplačnikov 2 %, v
letu 2013 2%
Prihodki v letu 2012 384.941 Eur, v letu 2013
402.281 Eur.
Kontinuiran proces.
V letu 2012 1837 porodov, v letu 2013 1706.
V letu 2012 38 % porodnic rodilo s pomočjo
e.a., v letu 2013 40 %.
Kontinuiran proces.
V letu 2012 je bilo 869 postopkov, v letu 2013
pa 833 postopkov.
V letu 2013 dobi večina pacientk datum
pregleda ob odpustu. Datum se zabeleži v ečakalno knjigo.
Odstotek
realizacije
100 %
100 %
100 %
93 %
100 %
96 %
90 %
14
Letno poročilo 2013
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA
4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS
V Pogodbi z ZZZS so za Bolnišnico za ženske bolezni in porodništvo Postojna opredeljene
naslednje postavke , ki vključujejo tudi prospektivni program:
Naziv programa
Akutna bolnišnična obravnava
Naziv programa
Doječe matere
Število primerov
4.485
Število
uteži
4613
Število NOD
1.053
Specialistična ambulantna dejavnost
Pediatrija
Ginekologija in porodništvo
Osnovna dejavnost
Dispanzer za ženske:
- preventiva in kurativa skupaj
- preventiva
Prospektivni program
Specialistična bolnišnična dejavnost SPP
Oploditev z biomedicinsko pomočjo – spontani ciklus
Oploditev z biomedicinsko pomočjo- stimulirani ciklus
Porod
Splav
Lažji posegi na zunanjem delu ženskega rep. sistema
Operacija stresne inkontinence
Zdravljenje rakavih bolnikov
Število
Točk
11.070
51.943
Število
obiskov
1.544
5.577
Število količnikov iz obiskov
72.985
3.338
Uteži
reprez.
šifer SPP
Št. primerov
0,68
1,39
0,91
0,40
0,44
1,29
1,92
866
1.832
396
636
100
64
Realizirana povprečna utež v letu 2013 znaša 1,04.
15
Letno poročilo 2013
4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2013 do
ZZZS in ostalih plačnikov
Obrazec 1: Realizacija delovnega programa (1. in 2. del)
Obrazec je izpolnjen v datoteki »Realizacija delovnega programa«.
Tabela 2: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2012 (vključno z aneksi 1, 2 in 3) in
pogodbe 2013 v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo
Zap.
št.
DEJAVNOST (na podlagi
obrazca delovni program iz
priloge 3)
1.
2.
3.
AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA
OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI
NEAKUTNA BOLN.
OBRAVNAVA
DOJEČE MATERE
SPREMLJEVALCI
SOBIVANJE STARŠA OB
HOSPITALIZIRANEM OTROKU
OSNOVNA ZDRAVSTVENA
DEJAVNOST (DZŽ)
ZOBOZDRAVSTVENA
DEJAVNOST
REŠEVALNI PREVOZI
LEKARNIŠKE STORITVE
SPEC. AMB. DEJAVNOST
FUNKCIONALNA
DIAGNOSTIKA
DIALIZE
SPEC. AMB. DEJ.
SKUPAJ
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1%
6%
POGODBA 2012
POGODBA 2013
%
90
-
PLAČANA
REALIZACIJA
2013
EUR
5.458.430
-
35.370
-
1
-
33.567
-
116
-
6
335.531
6
449.503
91
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
100
187.047
6.128.547
122
95
EUR
5.493.886
-
%
91
-
EUR
5.215.792
-
30.340
-
0
-
367.466
166.131
6.057.823
3
100
203.521
5.790.214
INDEKS
POGODBA
13/12
95
-
3%
0%
ABO
NBO
NOD
DZŽ
SPEC.
90%
16
Letno poročilo 2013
Tabela 3: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s
prospektivnimi primeri.
Dejavnosti
- ginekologija
SKUPAJ
FN 2013
Število
primerov
4.485
4.485
Število
uteži
4.613
4.613
Realizirano 2013
Število
Število
primerov
uteži
4.508
4.671
4.508
4.671
Indeks real.13/FN 13
Število
Število
primerov
uteži
101
101
101
101
Struktura 2013
Primerov Uteži
100
100
100
100
Tabela 4: Prospektivno načrtovani primeri:
Naziv programa
Oploditev z biomedicinsko pomočjospontani ciklus
Oploditev z biomedicinsko pomočjostimulirani ciklus
Porod
Splav
Lažji posegi na zunanjem delu ženskega
rep.sistema
Operacija stresne inkontinence
Zdravljenje rakavih bolnikov
SKUPAJ
FN
2013
Realizacija
2013
Indeks
real13/FN 13
-
-
-
866
825
95
1.832
396
1.690
350
92
88
636
100
64
3.894
667
105
78
3.715
105
105
122
95
Tabela 5: Primeri, preneseni iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost
FN
2013
Biopsija horionskih resic, kordocinteza –
primer
Amniocenteza – primer
Medikamentozni splav – primer
Diagnostična histeroskopija – primer
Histeroskopska operacija – primer
Realizacija
2013
8
161
24
30
32
Indeks real
13/FN 13
0
166
25
23
11
0,00
103
104
77
34
4.2.3. Poročanje o terciarni dejavnosti
Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2013 – Terciarne dejavnosti ne izvajamo
4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov
Mednarodnih projektov ne izvajamo.
17
Letno poročilo 2013
4.3. POSLOVNI IZID
Tabela 6: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov
PRIHODKI
ODHODKI
POSLOVNI IZID
DELEŽ
IZGUBE/PRESEŽKA
CELOTNEM PRIHODKU
V
LETO 2012
7.203.196
6.941.735
261.458
3,6 %
LETO 2013
6.784.301
6.522.996
261.305
3,9%
INDEKS 13/12
94
94
100
108
Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in
odhodkov.
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH
POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA
ALI
NEPRIČAKOVANIH
Na podlagi ukrepov ZZZS za racionalno izvedbo zdravstvenih storitev, dodatnih ukrepov za
zagotavljanje vzdržnosti sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja in Ukrepov Vlade RS
s sprejetjem Zakona o uravnoteženju javnih financ v mesecu maju 2012 in Zakona o
izvrševanju proračuna RS za leti 2013 in 2014 ter uveljavitev Sprememb in dopolnil k
pravilom obveznega zdravstvenega zavarovanja je bila bolnišnica podvržena številnim
restriktivnim ukrepom. Kljub vsemu je realiziran program v celoti. Omenjena aktualna
zakonodaja pa nalaga zaposlenim vrsto administrativnih ukrepov in ovir, predvsem na
področju kadrovske politike, ki je povsem izvzeta iz pristojnosti vodstva zavodov. V letu 2013
je na poslovanje pomembno posegel Aneks št. 1 k in 2 k Splošnemu dogovoru. Predvsem
Aneks 2, ki je bil sprejet v drugi polovici leta z veljavnostjo za nazaj, je bistveno posegel v
Prilogo BOL II/b-3, saj se z njim v celoti briše program lažjih posegov ženskega
reproduktivnega sistema, brišejo pa se tudi nekateri posegi pri programu OBMP in
operacijah ženske stresne inkontinence. Pomembno je posegel tudi v obračunavanje
storitev, saj se v eni bolnišnični obravnavi , kjer se opravi več storitev, evidentira le tista
storitev, ki ima višjo utež reprezentativnega SPP. Spremembe so se, kot rečeno, uveljavljale
za nazaj in sicer od 1.1.2013
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
Ocena trendov pri poslovanju:





poslovanje brez izgube od leta 2002
realizacija dogovorjenega obsega dela
nepodaljševanje čakalnih dob
pozitivni rezultati anket
pozitivni kazalniki kakovosti in finančni kazalniki
18
Letno poročilo 2013
7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA
7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI
S kazalniki poslovne učinkovitosti, ki so opredeljeni v Prilogi Splošnega dogovora in jih je
potrebno prikazati v letnih poročilih, želimo prikazati in ovrednotiti uspeh posamezne
bolnišnice. Kazalniki in standardi sledijo pričakovane rezultate in nekatere dejavnike po
modelu odličnosti. Kazalniki so razdeljeni v pet osnovnih skupin:
1. Finančni kazalniki
2. Kadrovski viri
3. Opremski viri
4. Prostorski viri
5. Drugi kazalniki.
Kazalniki so določeni v Prilogi BOL II/b-8 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2013 in se
izpolnijo v skladu s priloženo metodologijo. »Obrazec 7 - Kazalniki učinkovitosti 2013«.
7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA
Tabela 7: Finančni kazalniki poslovanja kot so določeni v Prilogi BOL II/b-8 Splošnega
dogovora za pogodbeno leto 2013
Tabela 8: Finančni kazalniki poslovanja
KAZALNIK
1. Kazalnik gospodarnosti
2. Delež amortizac. sred. v pogodbah ZZZS
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev
4. Stopnja odpisanosti opreme
5. Dnevi vezave zalog materiala
6. Koeficient plačilne sposobnosti
7. Koeficient zapadlih obveznosti
8. Kazalnik zadolženosti
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi
10. Prihodkovnost sredstev
LETO 2012
LETO 2013
1,04
3,65
0,73
85
32
1,00
0
0,19
3,07
0,93
1,04
3,76
0,65
85
28
1,00
0
0,11
5,48
0,90
INDEKS 13/12
100
103
89
100
87
100
0
58
178
97
1. Kazalnik gospodarnosti je 1,04, kar pomeni, da bolnišnica s svojim delovanjem
izpolnjuje načelo gospodarnosti. Kazalnik je za enak kot v predhodnem letu.
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku v pogodbi ZZZS za leto 2013 znaša 3,76 %.
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev za nabavo opreme znaša 65 % in je nižji
od deleža v predhodnem letu.
4. Stopnja odpisanosti opreme je enaka kot v preteklem letu. S kazalnikom stopnjo
odpisanosti opreme ugotavljamo, da je oprema, s katero bolnišnica razpolaga,
knjigovodsko odpisana v 85 %.
19
Letno poročilo 2013
5. Kazalnik vezave zalog materiala nam pove, da se zaloge v letu 2013 obrnejo vsakih
28 dni, to je za 4 dni hitreje kot leto prej.
6. Koeficient plačilne sposobnosti 1 kaže, da bolnišnica nima težav pri zagotavljanju
kratkoročne plačilne sposobnosti.
7. Koeficient zapadlih obveznosti je enak 0, enako tudi v predhodnem letu, kar
pomeni, da so vse obveznosti poravnane v roku.
8. Kazalnik zadolženosti je 0,11 in je za 42 % nižji kot leta 2012, kar kaže, da bolnišnica
ni zadolžena.
9. Koeficient pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi se je povečal na
5,48, kar pomeni izboljšanje poslovanja oz. da se bolnišnica financira z lastnimi
sredstvi.
10. Koeficient prihodkovnosti sredstev se je nekoliko znižal in znaša 0,90. V letu 2013 se
je namreč zmanjšal prihodek od poslovanja in povečala nabava osnovnih sredstev.
20
Letno poročilo 2013
8. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI
8.1. KAZALNIKI KAKOVOSTI
Tabela 9: Kazalniki kakovosti za leta 2010, 2011, 2012 in 2013
Kazalnik 1: Število padcev s postelje na 1000 oskrbnih
dni
- število padcev
- število oskrbnih dni
Kazalnik 2: Število razjed zaradi pritiska na 100
hospitalizacij
- Skupaj število razjed
- od tega število razjed pridobljenih v bolnišnici
- od tega število razjed ugotovljenih ob
Sprejemu
- Število vseh hospitaliziranih bolnikov
Kazalnik 4: čakanje na odpust
- Število bolnikov, ki so podaljšali hospitalizacijo
zaradi čakanja
- število dni čakanja na odpust
- razpon števila čakalnih dni
Kazalnik 5: Število ponovnih sprejemov
- Število ponovnih sprejemov
- Število vseh odpuščenih bolnikov
Kazalnik 6: Bolnišnične okužbe
- Ali je vpeljan reden odvzem nadzornih kužnin
za odkrivanje MRSA
- Število vseh hospitaliziranih bolnikov
- Število bolnikov, pri katerih so bile odvzete
nadzorne kužnine
- Število vseh bolnikov, koloniziranih z MRSA
- Delež MRSA med vsemi izolati bakterije
SAPHYLOCOCCUS AUREUS
LETO
2010
LETO
2011
LETO
2012
LETO
2013
0,06
8
12.990
0,021
3
13.134
0,06
8
13.551
0,04
5
11.298
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.604
0
4.726
0
4.551
0
4.086
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,3
14
4.604
0,25
12
4.726
0,5
23
4.565
0,3
11
4.077
0
4.604
0
4.726
0
4.565
0
4.086
0
0
0
0
359
1
830
0
0
0
3
0
8.2. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI
Tabela 10: Kazalniki kliničnih poti
ODDELEK
Bolnišnica
Bolnišnica
Bolnišnica
Bolnišnica
Bolnišnica
Bolnišnica
Bolnišnica
Bolnišnica
Bolnišnica
KLINIČNA POT
Klinična pot za transfuzijo krvi in krvnih pripravkov
Klinična pot za sterilizacijo
Klinična pot za oskrbo novorojenčka
Klinična pot za epiduralno porodno analgezijo
Klinična pot za porod v vodi
Klinična pot za oskrbo novorojenčka pri pozitivnem brisu na SA
Klinična pot za porodno analgezijo z uporabo Ultive
Klinična pot za lažje posege reproduktivnega sistema v kratkotrajni splošni anesteziji
Klinična pot za porod v babiški hiši
21
Letno poročilo 2013
8.3. POROČILO KOMISIJE ZA PREPREČEVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB
KOBO se je ukvarjala predvsem s prilagoditvami programa za preprečevanje bolnišničnih
okužb s standardom kakovosti. Tako je bila avgusta 2013 uvedena reorganizacija čiščenja
inštrumentov po operativnih posegih ter ustrezna prerazporeditev pripomočkov,
inštrumentov in sanitetnega materiala v posameznih prostorih sterilizacije. Vodja operacijskih
medicinskih sester je med drugim obiskala tudi sterilizacijo v Splošni bolnišnici Šempeter pri
Novi Gorici in se seznanila s tamkajšnjim načinom dela.
Na splošno smo uredili celotno bolnišnico in odstranili vso zastarelo in slabo vzdrževano
opremo (npr. suhi sterilizator za otroške stekleničke, grelec za vodo na neonatalnem
oddelku, …) in še enkrat preverili križanje čistih in nečistih poti.
Zbiranje podatkov o bolnišničnih okužbah teče v Bolnišnici Postojna že od leta 2006.
Rezultati za letošnje leto kažejo znaten porast okužb pri novorojenčkih, kar bo gotovo izziv za
delo komisije v letu, ki prihaja.
Zdravstvena inšpektorica nas je lani obiskala enkrat. Med drugim je pregledala načrt
ukrepov ob nalezljivih boleznih. Nepravilnosti ni ugotovila.
Brezplačno cepljenje proti sezonski gripi je bilo organizirano za vse zaposlene v jeseni.
Cepilo se je 14 delavcev.
8.4. REZULTATI ANKET UPORABNIKOV STORITEV
Anketa o zadovoljstvu pacientk v ambulanti
Anketa je bila izvedena v mesecu januarju 2013. Cilj ankete je bil izboljšanje kakovosti
ambulantne obravnave pacientk in pridobiti informacije o zadovoljstvu pacientk v
ambulanti. Anketa je bila izvedena osmič.
Iz ankete je razvidno:
-
-
da je vedno več datumov pregledov dodeljenih pacientkam že ob samem
pregledu oz. po elektronski pošti in da se zmanjšuje delež tistih, ki dobijo datum po
telefonu.
da so bile praktično vse pacientke bile naročene na uro
da od prihoda do pregleda ni minila več kot ena ura
da je bilo več kot 80% pacientk zadovoljnih z medicinsko obravnavo zdravnika in
medicinske sestre
da je bila dovolj varovana zasebnost pacientk
da so zadovoljne z uvedbo elektronskega naročanja,
da nekoliko niha zadovoljstvo s prostori, vendar na to bolnišnica nima vpliva, saj so
prostori najeti v sosednji stavbi.
Anketa o zadovoljstvu porodnic in bolnic
Anketa je bila razdeljena na porodnem oddelku bolnišnice v poletnih mesecih. Cilj ankete
je bil izboljšati kakovost storitev porodnicam in njihovim novorojenim otrokom. Anketa je bila
izvedena sedmič.
22
Letno poročilo 2013
Iz ankete lahko ugotovimo:
-
da je skoraj 90 % porodnic ocenilo vodenje poroda z oceno 5
da je več kot polovica porodnic lajšanje bolečin ocenila z oceno 5
da je bila večina porodnic zelo zadovoljna z zdravstvenim osebjem
da je večina porodnic zadovoljna z varovanjem njihove zasebnosti, s hrano, čistočo
prostorov in sanitarij
ker smo na podlagi ugotovitev anket preteklih let premaknili čas obiskov, se je
zadovoljstvo s časom obiskov porodnic povečalo
Predloge anketirank bomo poskušali upoštevati v čim večji meri.
Anketa o zadovoljstvu zaposlenih
Z anketo se že vrsto let ugotavlja zadovoljstvo med zaposlenimi. Ocene se gibljejo v
pozitivnem trendu. V letu 2013 so bila najbolje ocenjena področja informiranja in
komuniciranja, poznavanja poslanstva in vizije ter inovativnosti. Nekoliko nižje, vendar še
vedno visoko nad povprečjem, ki velja za zdravstvo, so ocenjena področja razvoja kariere
in nagrajevanja. Zadovoljstvo je ocenjeno s povprečno oceno 4,07.
9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
Predmet notranje revizije v letu 2013 sta bili področji gibanje knjigovodskih listin in upravljanje
informacijske tehnologije.
Ocena zadovoljivosti stanja in delovanja sistema notranjih kontrol za področje gibanje
knjigovodskih listin je zadovoljivo. V vzpostavljenem notranjem kontrolnem okolju za
področje gibanje knjigovodskih listin glede na opravljene postopke dela notranja revizija ni
zaznala pomembnih nedelujočih kontrolnih mehanizmov in iz njih izhajajočih pomembnih
tveganj, ki bi onemogočala zagotavljanje:
 doseganja poslovnih ciljev;
 smotrne porabe virov in preprečitev izgub;
 skladnosti poslovanja z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo to področje;
 pravilnosti in zanesljivosti informacij ter podatkov.
Obstajajo pa priložnosti za izboljšanje učinkovitosti obstoječih kontrolnih mehanizmov, kot je
navedeno v nadaljevanju, in sicer priprava in sprejem končne verzije navodila za delo
»Vrste, sestavljanje, gibanje in kontroliranje knjigovodskih listin«; vzpostavitev centralnega
načina izdaje računov v programu Hipokrat in vzpostavitev povezave med fakturno knjigo v
programu Hipokrat in saldakonti kupcev v programu SAOP.
Ocena zadovoljivosti stanja in delovanja sistema notranjih kontrol za področje upravljanje
informacijske tehnologije je zadovoljivo, potrebni dodatni ukrepi. Na pregledanem področju
obstajajo nekatera pomembna tveganja, ki bi v prihodnosti lahko onemogočila doseči
poslovne cilje revidiranega področja. Del pomembnih vzpostavljenih kontrolnih
mehanizmov za obvladovanje tveganj ne deluje na način, ki bi omogočal zagotavljanje:
 smotrne porabe virov;
 skladnosti poslovanja z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo to področje;
 pravilnosti in zanesljivosti informacij ter podatkov.
23
Letno poročilo 2013
Obstajajo pomembne priložnosti za izboljšanje učinkovitosti kontrolnih mehanizmov ter
uspešnosti in učinkovitosti delovanja pregledanega področja, kot je navedeno v
nadaljevanju, in sicer priprava internih aktov na področju informacijske tehnologije in
izvedba pregleda vzdrževalnih pogodb zunanjih izvajalcev na področju informacijskih
sistemov z vidika popolnosti in pravilnosti ter veljavnosti določil.
10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI
DOSEŽENI
Iz točke 4.1 je razvidno, da so bili cilji, ki smo si jih zastavili v letu 2013, skoraj v celoti
realizirani.
Tabela 11: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje
NEDOSEŽENI CILJI
Ohranjati število porodov
Zadržati število OBMP
postopkov
Predvideti datum pregleda
ob odpustu
UKREPI
Spremljati zadovoljstvo porodnic,
urediti dodatne nadstandardne
sobe za pacientke in porodnice
Natančno mesečno planiranje
postopkov
Vsem pacientkam ob odpustu
priskrbeti datum pregleda
TERMINSKI NAČRT ZA
DOSEGANJE
2014
2014
Kontinurian proces
11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA
-
Vzgoja in izobraževanje:
V sodelovanju z Zdravstvenim domom Postojna in nekaterimi zunanjimi sodelaci smo
tudi v letu 2013 organizirali Šolo za starše. Potekala je v šestih sklopih, vsake tri mesece
po devet predavanj. Skupaj se jo je udeležilo 495 bodočih staršev iz občin Postojna in
Pivka, kot tudi s področij, kjer tovrstne zdravstveno vzgojne dejavnosti nimajo
organizirane oz. nosečnice z drugih območij, ki želijo roditi pri nas. Vsak četrtek zvečer
pa kontinuirano teče tudi telovadba za nosečnice pod vodstvom dipl. fizioterapevtke.
Vsi zainteresirani se lahko udeležijo predavanj o lajšanju porodne bolečine s pomočjo
epiduralne porodne analgezije, ki potekajo po ustaljenem urniku, redno enkrat
tedensko. V letu 2013 se je teh predavanj udeležilo 725 nosečnic s spremljevalci. Zaradi
velikega zanimanja smo to predavanje vključili tudi v program šole za starše.
-
Bolnišnica zagotavlja dejavnosti, za katere so zaposleni usposobljeni (področje
ginekologije in porodništva).
-
Bolnišnica daje možnosti za zaposlitev in pozitivno vpliva na izobrazbeno strukturo v
lokalni skupnosti.
-
Bolnišnica nudi storitve (pranje, kuhanje) zunanjim uporabnikom (zdravstveni dom, center
za socialno delo, reševalna postaja, zdravniki zasebniki).
-
Večje število obiskovalcev bolnišnice iz regije in drugod vpliva na storitvene dejavnosti v
lokalnem okolju.
24
Letno poročilo 2013
12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN
KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH
12.1 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA
Na dan 31.12.2013 je bilo v zavodu zaposlenih 99,88 delavcev.
Delovno mesto
Direktor
Pom. direktorja za področje zdravstvene nege
Pom.direktorja
Zdravnik specialist ginekologije in porodništva
Zdravnik specialist anesteziologije z reanimatologijo
Zdravnik specialist pediater
Zdravnik specializant ginekologije in porodništva
Bolnišnični farmacevt specialist
Strokovni vodja VII
Dipl. medicinska sestra - operacijska medicinska sestra
Dipl. medicinska sestra v sterilizaciji
Dipl. medicinska sestra v anesteziji
Dipl. medicinska sestra v intenzivni negi
Dipl. medicinska sestra s specialnimi znanji
Dipl. medicinska sestra v negovalni enoti
Dipl. medicinska sestra dispanzerska dejavnost
Dipl. medicinska sestra v specialistični ambulanti
Dipl. babica v porodnem bloku IT III
Srednja medicinska sestra s specialnimi znanji
Srednja medicinska sestra v intenzivni negi – otroška
Srednja medicinska sestra v intenzivni negi – gin.odd.
Srednja medicinska sestra v intenzivni negi – por.odd.
Srednja medicinska sestra v negovalni enoti-pripravnik
Strežnice
Zdravstveni administrator
Uprava in računovodstvo
Vzdrževalci
Kuhinja
Pralnica
2012
1
1
1
4,50
3
1
1
1
1
4
/
1
/
/
7
2
/
15
2
13,88
4
6
1
8
2
4
2
8,50
4,50
2013
1
1
1
5,50
3
2
2
1
1
4
/
1
/
/
7
2
/
15
2
12,88
4
6
/
7,50
2
4
2
8,50
4,50
99,38
99,88
25
Letno poročilo 2013
12.1.1. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE
Obrazec 3: Spremljanje kadrov - Obrazec je izpolnjen v datoteki »spremljanje kadrov «.
Delovno razmerje smo sklenili z 8 delavci:
- 2 x zdravnik specializant ginekologije in porodništva
- 2 x zdravnik specialist ginekologije in porodništva
- zdravnik specialist pediater
- dipl. med. sestra
- telefonist-receptor IV
- perica
določen čas
nedoločen čas
določen čas
določen čas
določen čas
določen čas
Delovno razmerje je prenehalo 8 delavcem:
- zdravnik specializant ginekologije in porodništva
- zdravnik specialist ginekologije in porodništva
- dipl. med. sestra
- srednja medicinska sestra
- srednja medicinska sestra
- srednja medicinska sestra- pripravnik
- telefonist-receptor
- perica
potek časa
starost. upokojitev
sporazumna
starost. upokojitev
sporazumna
potek časa
potek časa
potek časa
Sprememba zaposlitve - Zaradi uveljavljanja pravice staršev do krajšega delovnega časa
in v skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih je delavka v letu 2013
nadaljevala delo za krajši delovni čas in sicer 35 ur/teden.
Prerazporeditev:
Zaradi upokojitve zdravnika specialista ginekologije in porodništva je bil en zdravnik
prerazporejen na delovno mesto zdravnika specialista ginekologije in porodništva – vodja
oddelka.
V letu 2013 se je podaljšalo delovno razmerje za določen čas 12 delavcem (zdravnik
specialist anesteziologije, 4 dipl. babice, 3 dipl. med. sestre, srednji med. sestri, 2 strežnici,
pomožni delavec)
Delovno razmerje iz določenega v določen čas se je spremenilo petim delavcem (zdravnik
specialist anesteziologije, srednji medicinski sestri, vzdrževalcu, dietnemu kuharju,
pomočniku dietnega kuharja).
2 delavkama je bila priznana III. kategorija invalidnosti s krajšim delovnim časom od
polnega in sicer strežnici 4 ure dnevno ter perici 6 ur dnevno
Položajni dodatek (5 %) se je določil:
- zdravniku specialistu ginekologije in porodništva - vključuje vodenje, koordiniranje in
nadziranje dela na porodnem oddelku
- dipl. med. sestri - vključuje vodenje, koordiniranje in nadziranje dela na neonatalnem
oddelku
- dipl. med. sestri - vključuje vodenje, koordiniranje in nadziranje na področju op.
prostorov
- dipl. babici - vključuje vodenje, koordiniranje in nadziranje nege v porodni sobi.
26
Letno poročilo 2013
V letu 2013 zaradi sprejema interventne zakonodaje napredovanja niso bila izvedena.
Izvedeno je bilo samo ocenjevanje zaposlenih.
12.1.2. OSTALE OBLIKE DELA
Za področja, za katera nimamo glede na obseg dela dovolj sodelavcev in zaradi
zagotavljanja 24-urne pokritosti služb, pogodbeno sodelujemo z zunanjimi sodelavci. V letu
2013 smo imeli sklenjene pogodbe s 27 zunanjimi sodelavci.
Občasno in po potrebi smo se predvsem v poletnih mesecih posluževali dela študentov.
Žal, se z novo zakonodajo omejuje delo študentov. S tem nimamo več možnosti spoznati
potencialnih novih kadrov, ki bi bili primerni za zaposlitev.
12.1.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE, PRIPRAVNIŠTVA
Specializacija zdravnikov se izvaja v okviru Zdravniške zbornice Slovenije. V bolnišnici krožita 1
do 2 specializanta. Za potrebe bolnišnice bo v naslednji letih nujna specializacija iz
anesteziologije.
Pripravništvo je v letu 2013 opravila ena medicinska sestra. Novi programi zdravstvene
nege, razen poklic tehnik zdravstvene nege, pripravništva ne predvidevajo.
12.1.4. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM
Vse spremljajoče dejavnosti so ostale v lastni režiji bolnišnice. Tako ima bolnišnica dober
nadzor nad kakovostjo in stroški izvajanja čiščenja ter dejavnostjo pranja perila in kuhinja.
Presežke kapacitet ponujamo zunanjim odjemalcem (zdravstveni dom, reševalna postaja,
zasebniki in koncesionarji) in predstavljajo prihodek, pridobljen na trgu.
12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2013
12.2.1. INVESTICIJE, KI NISO BILE FINANCIRANE S STRANI KOHEZIJSKIH
SKLADOV
Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih je v prilogi.
V letu 2013 smo nabavili za 90.651 EUR medicinske opreme, 53.346 EUR nemedicinske
opreme in namenili 8.140 EUR za programsko opremo (licence, računalniški programi).
12.2.2. INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTA ENERGETSKE SANACIJE
Terminski plan izvajanja operacije ni bil presežen, saj se je operacija zaključila do konca leta
2012, kot je bilo predvideno s pogodbo. V letu 2013 se je projekt zaključil z oddajo
končnega poročila in zadnjim poračunom sredstev. Finančna sredstva so bila porabljena v
27
Letno poročilo 2013
okviru pogodbenih. Sredstva, ki niso bila refundirana in so bila prikazana kot neupravičeni
strošek, je zagotovila bolnišnica iz lastnih virov.
Kazalniki operacije se bodo začeli spremljati skladno z navodili ministrstva.
Dokumentacija se hrani in je dostopna v bolnišnici.
12.2.3. INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTA CENTROV NUJNE MEDICINSKE
POMOČI
V aktivnosti v okviru projekta centrov NMP Bolnišnica Postojna ni bila vključena.
12.4. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2013
Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih je v prilogi.
Celotna vrednost vzdrževalnih del je dosegla 241.504 EUR. Od tega je bilo 74.920 EUR
sredstev namenjenih za tekoče vzdrževanje opreme in zgradbe, 166.584 EUR sredstev za
investicijsko vzdrževanje.
Stroški tekočega vzdrževanja so dosegli 74.920 EUR.
-
Vzdrževanje računalnikov
Vzdrževanje programske opreme
Vzdrževanje in popravila medicinske opreme
Popravila in vzdrževanje druge opreme
Vzdrževanje infrastrukture
Slikopleskarska dela
v EUR
9.294
14.606
17.081
12.112
20.749
1.078
Izvedena so bila naslednja investicijska vlaganja v višini 166.584 EUR
-
Dokončanje energetske sanacije stavbe
Obnova prostorov za vzdrževalce
Izdelava mansarde (delno)
Predelava bolniške sobe
v EUR
59.514
4.442
94.664
7.964
Pripravila:
Odgovorna oseba:
Marjeta Stegel Bizjak l.r.
Aleksander Merlo, dr.med. l.r.
28
Letno poročilo 2013
BOLNIŠNICA ZA ŽENSKE BOLEZNI IN PORODNIŠTVO
POSTOJNA, Prečna ulica 4, POSTOJNA
RAČUNOVODSKO
POROČILO ZA LETO
2013
Odgovorna oseba za pripravo računovodskega poročila:
Nika Strle Sojer
Odgovorna oseba zavoda:
Aleksander Merlo, dr.med.
29
Letno poročilo 2013
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:
1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07,
124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11):
a) Bilanca stanja
b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(priloga 1/A)
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
(priloga 3/A)
f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga
3/B)
i) Potrdilo o oddaji podatkov iz letnega poročila
j) Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
k) Obrazec: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
2.
Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
- Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2013 (1. in 2. del)
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2013
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013
- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013
- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2013
- Obrazec 7: Kazalniki poslovanja 2013
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:
1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
2.1 Analiza prihodkov (konti skupine 76)
2.2 Analiza odhodkov (konti skupine 46)
2.3 Analiza poslovnega izida
2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
po načelu denarnega toka
2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
2.3.4 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2012
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2013.
RAČUNOVODSKO POROČILO
Po Zakonu o javnih financah in njegovih podzakonskih predpisih smo v Bolnišnici
Postojna zavezani za vodenje poslovnih knjig in sestavljanje letnih poročil.
30
Letno poročilo 2013
Razporejeni smo med posredne uporabnike proračuna. Po Zakonu o računovodstvu
smo uvrščeni med pravne osebe javnega prava. Po Pravilniku o sestavljanju letnih
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava smo
kot posredni uporabniki razvrščeni med določene uporabnike enotnega kontnega
načrta.
Po Zakonu o davku na dodano vrednost upoštevamo v davčnem knjigovodstvu,
glede na delež obdavčljivega prometa, 3 % odbitni delež pri vstopnem davku.
Prihodke vodimo po fakturirani realizaciji. Za potrebe proračuna vodimo vzporedno
v izven bilančni evidenci prihodke in odhodke po načelu denarnega toka.
Obrazci letnega poročila in poročilo so sestavljeni v EUR brez centov.
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI
STANJA
Bilanca stanja je v prilogi. V nadaljevanju podajamo podrobnejšo razlago k spremembam
postavk v bilanci stanja in vzrokih zanje.
V bilanci stanja izkazujemo naslednje stanje.
1.1. SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne
razmejitve (AOP 002 in 003)
Pregled stanja na kontih skupine 00 in 01
Konto
Naziv konta
001
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
002
003
005
006
007
00
01
00-01
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
Dolgoročne premoženjske pravice
Druga neopredmetena sredstva
Terjatve za predujme iz naslova vlaganj
Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi
Skupaj AOP 002
Popravek vrednosti AOP 003
Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev
v EUR, brez centov
2012
2013
Indeks
0
8.140
-
0
0
0
8.140
1.261
6.879
-
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se
je v letu 2013 povečala za 8.140 EUR, sedanja vrednost znaša 6.879 EUR.
31
Letno poročilo 2013
Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)
Pregled stanja na kontih skupine 02 in 03
Konto
Naziv konta
020
021
022
023
029
02
03
02-03
Zemljišča
Zgradbe
Terjatve za predujme za nepremičnine
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi
Nepremičnine trajno zunaj uporabe
Skupaj AOP 004
Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005
Sedanja vrednost nepremičnin
v EUR, brez centov
2012
2013
Indeks
5.058.811
5.058.811
100
5.058.811
2.639.943
2.418.868
5.058.811
2.791.707
2.267.104
100
106
94
2013/2012
Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2013 ni spremenila in znaša 5.058.811 EUR.
Odpisana vrednost nepremičnin se je povečala za vrednost amortizacije in znaša
2.791.707 EUR, sedanja vrednost pa 2.267.104 EUR.
V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:
- zgradbe – po naslovih oziroma ZK parcelah – spremembe v letu 2013 niso nastale.
Stanje 31.12.2013 znaša 5.058.811 evrov.
- nepremičnina se vodi pod št. 900/18, k.o. 2490 Postojna.
Za nepremičnine imamo dokumentacijo, ki se hrani dokumentaciji ustanovitve pravne
osebe-zavoda.
Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006
in 007)
Pregled stanja na kontih skupine 04 in 05
Konto
Naziv konta
040
041
042
043
Oprema
Drobni inventar
Biološka sredstva
Vlaganja v opredmetena osnovna
sredstva v tuji lasti
Druga opredmetena osnovna sredstva
Terjatve za predujme za opremo in
dr.o.os
Oprema in druga opr.os.s., ki se
pridobivajo
Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj
uporabe
Skupaj AOP 006
Popravek vrednosti opreme AOP 007
Popravek vrednosti vlaganj v
opredmetena osnovna sredstva v tuji
lasti
Sedanja vrednost opreme
045
046
047
049
04
05
053
04-05
v EUR, brez centov
2012
2013
Indeks
1.892.773
339.746
1.947.788
352.266
103
104
25
25
100
2.232.544
1.893.400
2.300.079
1.958.991
103
103
339.144
341.088
100
32
Letno poročilo 2013
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2013
povečala za 67.535 EUR in znaša 2.300.079 EUR. Odpisana vrednost znaša 1.958.991
EUR, sedanja vrednost znaša 341.088 EUR in višja za 0,6 %. Povečanje nabavne
vrednosti opreme in drobnega inventarja v višini 67.535 EUR glede na leto 2012,
predstavlja razliko med nabavljeno opremo v višini 143.998 EUR in odpisano ob
inventuri, ki znaša 76.463 EUR.
B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice (AOP
013)
Denarna sredstva v blagajni na dan 31.12.2013 znašajo 0,00 EUR, ker smo ukinili ničelni
račun pri banki.
Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)
Denarna sredstva na računih na dan 31.12.2013 znašajo 466.314 EUR, kar potrebujemo
za tekočo likvidnost.
Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 46.517 EUR. Stanje terjatev predstavlja 0,68 %
celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnavajo v rokih zapadlosti od 30 do
45 dni, oziroma v skladu z pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji
zavoda.
Neplačane terjatve niso zapadle in ne ogrožajo likvidnost zavoda.
Pregled petih največjih kratkoročnih terjatev po partnerjih
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.
Naziv kupca
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica Ljubljana
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica Koper
Adriatic Slovenica d.d.
Zavod Pristan
Center za socialno delo Postojna
v EUR brez centov
Znesek
12.022
7.541
4.951
3.807
1.684
Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)
Dani predujmi in varščine na dan 31.12.2013 znašajo 707 EUR in se nanašajo na
vnaprejšnja plačila za strokovno literaturo, da je zavod dosegel ugodnejšo ceno.
Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
(AOP 017)
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2013
znašajo 2.634.017 EUR.
33
Letno poročilo 2013
Pregled terjatev
Konto
140
141
142
143
144
Naziv konta
Kratkoročne terjatve iz naslova storitev
do neposrednih uporabnikov proračuna
države
Kratkoročne terjatve do neposrednih
uporabnikov proračuna občin
Kratkoročne terjatve do posrednih
uporabnikov države
Kratkoročne terjatve do posrednih
uporabnikov proračuna občin
Kratkoročne terjatve iz naslova prometa,
storitev ZZZS
v EUR, brez centov
2013
Indeks
2012
2013/2012
530
0
0
6.941
2.195
32
2.403.855
2.605.801
108
696
797
114
351.093
25.224
7
Izkazane terjatve do uporabnikov EKN so večje za 5 % glede na predhodno leto. Od
tega so se povečale terjatve za vezana sredstva pri Zakladnici enotnega zakladniškega
računa države za 8 % in zmanjšale terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije po končnem obračunu storitev za leto 2013 na znesek 25.224 EUR.
Pregled petih največjih kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN po partnerjih
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.
v EUR, brez centov
Znesek
Datum
Naziv kupca
zapadlosti
31.07.2014 MF, Zakladnica enotnega
zakladniškega računa države
15.02.2014 ZZZS, OE Koper
30.01.2014 UKC Ljubljana
30.01.2014 Center za socialno delo Postojna
15.01.2014 ZD Postojna
2.605.801
Datum
terjatve
31.12.2013
25.224
5.088
1.684
696
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
Izkazane terjatve so običajne poravnane v datumu zapadlosti.
Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)
Kratkoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2013 nismo imeli.
Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)
Kratkoročne terjatve iz financiranja na dan 31.12.2013 znašajo 1.055 EUR in
predstavljajo terjatve za plačila s kreditnimi karticami.
34
Letno poročilo 2013
Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)
Druge kratkoročne terjatve na dan 31.12.2013 znašajo 5.166 EUR in so naslednje:
Konto
Naziv konta
170
Kratkoročne terjatve do državnih in drugih
institucij
Terjatve za vstopni davek na dodano
vrednost
Ostale kratkoročne terjatve
Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih
terjatev
SKUPAJ
174
175
179
17
2012
v EUR, brez centov
2013
Indeks
2013/2012
9.486
4.938
52
281
228
81
9.767
5.166
53
Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)
Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2012 znašajo 949 EUR in so naslednje:
Konto
Naziv konta
190
191
192
199
19
Kratkoročno odloženi odhodki
Prehodno nezaračunani prihodki
Vrednotnice
Druge aktivne časovne razmejitve
SKUPAJ
2012
498
65.167
65.665
v EUR, brez centov
2013
Indeks
2013/2012
949
190
949
1
1
Med aktivnimi časovnimi razmejitvami izkazujemo vnaprej plačane stroške za zavarovanje
avtomobila.
C) ZALOGE
Stanje zalog na dan 31.12.2013 znaša 93.957 EUR in so naslednje:
Konto
Naziv konta
30
3100
3102
3103
31
Obračuna nabave materiala
Zaloge zdravil in zdravstvenega materiala
Zaloge živil
Zaloga tekstilnega materiala
SKUPAJ
v EUR, brez centov
2012
2013
Indeks
2013/2012
106.253
2.683
91.231
2.726
86
102
109.280
93.957
86
Zaloge zdravil in sanitetnega materiala zadoščajo za 40 dni, zaloge živil za 8 dni.
Zaloge vrednotimo po nabavnih cenah, porabo pa po povprečnih nabavnih cenah.
Zaloga zdravil in zdravstvenega materiala predstavlja 97 % delež, živil pa 3 % delež
vseh zalog materiala.
35
Letno poročilo 2013
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2013 znašajo 249.132 EUR in se
nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december. Obveznost do
zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2014.
Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2013 znašajo 188.720 EUR.
Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 15 do 60 dni, vse v plačujemo v
dogovorjenih plačilnih rokih. Strošek zamudnih obresti izkazujemo v primeru zamude s
plačili, zaradi težav pri likvidiranju računov.
Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2013 znašajo 37.921 EUR in se
nanašajo na naslednje obveznosti:
v EUR, brez centov
Konto Naziv konta
2012
2013
Indeks
2013/2012
230
231
234
235
23
Kratkoročne obveznosti za dajatve
Obveznosti za DDV
Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Obveznosti na podlagi odtegljajev od
prejemkov zaposlenih
SKUPAJ
21.853
7.542
14.310
-
24.676
2.207
11.038
-
113
29
77
-
43.705
37.921
87
Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega
načrta (AOP 039)
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2013
29.717 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:
Konto
Naziv konta
240
Kratkoročne obveznosti do proračunov
države
Kratkoročne obveznosti do proračunov
občin
Kratkoročne obveznosti do posrednih
uporabnikov proračuna države
Kratkoročne obveznosti do posrednih
uporabnikov proračunov občin
Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ
- ZZZS
- ZPIZ
SKUPAJ
241
242
243
244
24
2012
v EUR, brez centov
Indeks
2013/2012
102
137
134
20.817
22.922
110
9.929
6.658
67
30.848
29.717
96
36
Letno poročilo 2013
Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)
Na kontih podskupine 299 – druge pasivne časovne razmejitve izkazujemo znesek 87.100
EUR za namene dozidave jugozahodnega krila zgradbe.
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite
Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov
amortizacije
v EUR, brez centov
STANJE OZ. SPREMEMBA
Znesek
stanje na dan 31.12.2012
42.079
+ prejete donacije
11.536
- zmanjševanje amortizacije v breme donacij
8.159
Stanje na dan 31.12.2013
45.456
Vse donacije v znesku 45.456 EUR se nanašajo na že pridobljena opredmetena osnovna
sredstva.
Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva
Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan
31.12.2013 znaša 3.763.479 EUR.
Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:
STANJE OZ. SPREMEMBA
stanje na dan 31.12.2012
v EUR, brez centov
Znesek
3.817.413
+ prejeta sredstva za energetsko sanacijo
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani
ustanovitelja
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih
sredstev
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda
za izveden nakup osnovnih sredstev
- vračilo sredstev od energetske sanacije
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme
obveznosti do virov sredstev (konto 4629)
- stroški energetske sanacije
stanje na dan 31.12.2013
8.923
1.053
52.881
8.923
3.763.479
Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva je bilo
usklajeno v skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS št. 117/02 in 134/03).
37
Letno poročilo 2013
Obveznost za sredstva prejeta v upravljanje so bila med letom povečana za sredstva
ustanovitelja, namenjena nadaljevanju energetske sanacije v višini 8.923 EUR.
Med letom smo vrnili 1.053 EUR sredstev po sklepu Ministrstva za zdravje, od energetske
sanacije.
Zmanjšanja sredstev so bila v višini 8.923 EUR, za namen pokrivanja stroškov energetske
sanacije, ki se je zaključila v letu 2013. Zmanjšani stroški amortizacije, ki se nadomešča v
breme obveznosti do virov sredstev so znašali 52.881 EUR.
Uskladitev smo opravili z Ministrstvom za finance dne 14.2.2014.
Konti podskupine 985 presežek prihodkov nad odhodki
STANJE OZ. SPREMEMBA
stanje na dan 31.12.2012
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup
osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na
podskupino 980
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju
odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)
+/- -----------------
Stanje na dan 31.12.2013
v EUR, brez centov
ZNESEK
1.200.923
+ 261.305
+/-
1.462.228
Stanje na kontu 985 nerazporejeni presežek znaša skupaj 1.462.228 EUR; in sicer 1.200.923
EUR presežka preteklih let in 261.305 EUR presežka tekočega leta.
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV
DOLOČENIH UPORABNIKOV
Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2013 je v prilogi.
2.1. ANALIZA PRIHODKOV
Celotni prihodki doseženi v letu 2013 so znašali 6.784.301 EUR in so bili za 6 % nižji od
doseženih v letu 2012 in 13 % višji od načrtovanih.
Prihodki od poslovanja predstavljajo 98 %, prihodki od financiranja manj kot 1 %, drugi
prihodki 2 % glede na celotne prihodke za leto 2013.
Finančni prihodki so znašali 14.719 EUR in predstavljajo 0,21 % delež v celotnih prihodkih.
Doseženi so iz naslova prejetih obresti za stanje denarnih sredstev na računu in vezanih
prostih sredstev pri Enotnem zakladniškem računu države in A Banki Vipa d.d.
38
Letno poročilo 2013
Neplačani prihodki znašajo 80.144 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega
leta. V celotnem prihodku predstavljajo manj kot 1 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo
povprečno v 4 dneh. Postopke izterjave, ki se običajno nanašajo na fizične osebe
dosledno izvajamo. Ostali uporabniki storitev redno in v dogovorjenih rokih poravnavajo
terjatve.
v EUR, brez centov
PRIHODKI
- iz obveznega zavarovanja
- iz dodatnega prost.
Zavarovanja
- iz doplačil do polne cene
zdravstvenih storitev, od
nadstandardnih storitev, od
samoplačnikov, od ostalih
plačnikov in od konvencij
- drugi prihodki od prodaje
proizvodov in storitev
- finančni prihodki
- prihodki od prodaje blaga in
materiala
- prevrednotovalni poslovni
prihodki
SKUPAJ PRIHODKI:
REALIZACIJA
2012
FN
2013
REALIZACIJA
2013
IND
real 13 /
FN 13
STRUKTURA
2013
5.780.414
488.212
5.090.000
400.000
5.638.859
489.688
111
122
83
7
135.229
70.000
132.830
190
2
384.941
300.000
402.281
134
6
25.272
389.126
20.000
100.000
14.719
105.924
74
106
0
2
7.203.194
5.980.000
6.784.301
113
100
Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja dosegajo 5.638.859 EUR in predstavljajo
večinski delež oz. 83 % v strukturi celotnih prihodkov. Glede na realizirano v predhodnem
letu beležimo zmanjšanje za 2 %. V primerjavi s finančnim načrtom pa povečanje za 11 %.
Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), ki je stopil v veljavo 31.5.2012 je prinesel tudi
določene spremembe, ki so vplivale na financiranje storitev iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja. Delež storitev (pravic)kritih iz obveznega zavarovanja se je zmanjšal in povečal
delež storitev financiran iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja.
Sprememba v strukturi financiranja zdravstvenih storitev je nastala na osnovi omenjenega
Zakon in se je izvajala od 1.6.2012 dalje.
Upošteva se pri financiranju zdravstvenih storitev na primarnem in sekundarnem nivoju.
Prihodki iz dodatnega zavarovanja dosegajo 489.688 EUR in imajo v strukturi celotnih
prihodkov 7%. Glede na predhodno leto se niso povečali. V primerjavi s finančnim
načrtom pa so se povečali za 22 %, iz zgoraj omenjenega razloga.
Prihodki iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od ostalih plačnikov in od konvencij
znašajo 132.830 EUR, v strukturi imajo 2 % delež in so za 90 % višji od načrtovanih in za 2
% nižji v primerjavi s preteklim letom.
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev znašajo 402.281 EUR, v strukturi celotnega
prihodka predstavljajo 6 %. V primerjavi z načrtovanimi so za 34 % višji, prav tako so višji od
doseženih v predhodnem letu za 4 %.
39
Letno poročilo 2013
Finančni prihodki so doseženi v višini 14.719 EUR in imajo v strukturi celotnih prihodkov delež
manjši od 1 %. V primerjavi z načrtovanimi so nižji za 26 % in nižji za 42 % od doseženih v
predhodnem letu. Razlog je v tem, da se obrestne mere konstantno nižajo.
Prihodki od prodaje blaga in materiala so doseženi v višini 105.924 EUR. V strukturi celotnih
prihodkov imajo 2 % delež. Sestavljeni so iz prihodkov državnega proračuna za investicijsko
vzdrževanje, donacij in prejetih odškodnin. Glede na načrtovane tovrstne prihodke so višji za
6 % in nižji od realiziranih v predhodnem letu za 73 %.
V letu 2013 smo končali s črpanjem sredstev iz proračuna države in Kohezijskega sklada EU
za energetsko obnovo zgradbe.
2.2. ANALIZA ODHODKOV
Celotni odhodki doseženi v letu 2013 in so znašali 6.522.996 EUR in so bili za 6 % nižji od
doseženih v letu 2013 in 12 % višji od načrtovanih.
Odhodki iz poslovanja predstavljajo 100 %. Finančne odhodke smo izkazali v višini 14.1309
EUR in predstavljajo manj kot 1% v strukturi celotnih odhodkov. To so stroški zamudnih obresti
za izplačilo razlike regresa za letni dopust za leto 2012 in zamudne obresti pri izplačilu dela
tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah po Aneksu 2 h Kolektivni pogodbi za javni
sektor.
Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:
Skupina odhodkov
Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Amortizacija
Drugi stroški
Finančni odhodki
SKUPAJ
Realizacija 2012
EUR
EUR
1.260.970
18
2.230.487
32
3.195.968
46
240.367
4
11.804
0
2.139
0
6.941.735
100
Realizacija 2013
EUR
Delež
1.203.647
19
1.777.872
27
3.283.040
50
234.038
4
10.269
0
14.130
0
6.522.996
100
Indeks
13/12
95
80
103
97
87
660
94
1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2013 znašali 2.981.519 EUR
in so bili za 15 % nižji od doseženih v letu 2012 in za 30 % višji od načrtovanih. Delež v
celotnih odhodkih znaša 46 %.
Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2013 znašali 1.203.647
EUR in so bili za 5 % nižji od doseženih v letu 2012 in za 2 % nižji od načrtovanih. Delež
glede na celotne odhodke zavoda znaša 19 %.
Stroški zdravil in zdravstvenega materiala so bili relativno stabilni in so se gibali v skladu s
pričakovanim.
Stroški nezdravstvenega materiala so višji od načrtovanega za 11 % in za 9 % višji od
realiziranih v letu 2012.
40
Letno poročilo 2013
Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2013 znašali 1.777.872 EUR
in so bili za 20 % nižji od doseženih v letu 2012 in za 66 % višji od načrtovanih. Delež glede
na celotne odhodke zavoda znašajo 27 %.
Pregled stroškov za izvajanje storitev preko podjemnih in avtorskih pogodb, s.p. in d.o.o.
Podjemne
pogodbe
A.Vrste zdravstvenih storitev
1.Zunanji izvajalci
Oploditev z biomedicinsko pomočjo
24 urna služba pediatrija
24 urna služba ginekologija
24 urna anesteziologija
Dispanzer za žene
Diplomirani zdravstvenik
Fizioterapija
Sociala
Farmacija
Skupaj
2.Lastni zaposleni
3D UZ
Skupaj
B.Vrste nezdravstvenih storitev
1.Zunanji izvajalci
Kuhinja
Tehnične službe
Skupaj
SKUPAJ
Število
izvajalcev
107.766
49.449
81.321
13.641
1.530
1.571
313
540
256.131
9
9
2
2
1
1
2
1
27
8.112
8.112
1
1
22.878
7.521
30.399
3
1
4
294.642
32
s.p. in
d.o.o.
Število
izvajalcev
612.254
27.335
27.115
992
1
5
5
1
667.696
12
667.696
32
Pregled stroškov nezdravstvenih storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev.
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih
izvajalcev za nezdravstvene storitve
Vzdrževanje opreme in infrastrukture
Komunalne storitve
Vzdrževanje IT in opreme
Druge storitve
Čiščenje prostorov in okolice
Druge prevozne storitve
Svetovalne storitve
Pravne storitve
Revizijske storitve
Varstvo pri delu in drugo
Presoja Iso
Predpresoja Kanada
SKUPAJ
Strošek
v letu 2013
51.020
23.930
23.900
7.674
7.094
10.344
20.096
3.528
7.878
6.593
6.465
3.640
172.162
Številu
zunanjih
izvajalcev
40
5
6
8
3
1
1
1
1
1
1
1
69
41
Letno poročilo 2013
2.) STROŠKI DELA so v letu 2013 znašali 3.283.040 EUR in so bili za 3 % višji od doseženih v
letu 2012 in so v skladu z načrtovanimi.
V stroških dela je vključena tudi dodatna obveznost, ki je bila določena na podlagi sodbe
Ustavnega sodišča v letu 2013 in na podlagi Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi
odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (Uradni list št.
100/2013).
V skladu z navodili Ministrstva za finance, ki ga je podprlo, Ministrstvo za zdravje smo
obračunali strošek razlike tretje četrtine nesorazmerij v plačah za obdobje od 1.10.2010 do
31.7.2011, ki je znašal 82.990 EUR, skupaj s prispevki na bruto.
Stroški dela
Realizacija 2012
EUR
Delež
Besedilo
Plače in nadomestila
Dajatve na plače
Drugi stroški dela
SKUPAJ
STROŠKI DELA
Realizacija 2013
EUR
Delež
Indeks
2013/2012
2.482.409
402.597
310.962
78
12
10
2.574.377
413.213
295.450
78
13
9
104
103
95
3.195.968
100
3.283.040
100
103
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2013 je znašalo 99 zaposlenih in
se je v primerjavi z letom 2012 povečalo za 2 zaposlena.
Struktura bruto plače in nadomestila
Realizacija 2012
EUR
Delež
Besedilo
Redno delo
Nadure
Dodatki
Boleznine
Nadomestila
SKUPAJ
STROŠKI DELA
Realizacija 2013
EUR
Delež
Indeks
Real. 13/
Real. 12
1.413.250
369.153
288.844
38.075
373.087
57
15
12
1
15
1.443.394
413.218
288.010
23.114
406.641
56
16
11
1
16
102
112
100
61
109
2.482.409
100
2.574.377
100
104
16%
1%
redno delo
11%
nadure
dodatki
56%
16%
boleznine
nadomestila
42
Letno poročilo 2013
Povprečna bruto plača je znašala 2.167 EUR mesečno na zaposlenega iz ur. S tem, da se
je izplačala razlika iz leta 2010 in 2011.
V preteklem letu je bilo izplačano 666 EUR regresa za letni dopust na zaposlenega iz ur.
Izplačanih je bilo petnajst jubilejnih nagrad in dve odpravnini ob upokojitvi.
Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 2.810
delovnih ur, v breme ZZZS 3.642 delovnih ur, v breme ZPIZ-a 1.044 delovnih ur in v breme
centra za socialno delo 12.672 ur.
Navedena nadomestila skupaj predstavljajo 7,72 % od obračunanih delovnih ur oz. 20.168
ur.
3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2013 znašali
234.038 EUR in so bili za 3 % nižji od doseženih v letu 2012 in za 22 % višji od načrtovanih.
Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,58 %.
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 295.078 EUR:
- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 234.038 EUR (končni rezultat skupine
462), od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ; 0 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
znaša 52.881 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 8.159 EUR (podskupina 922).
Opremo z vrednostjo pod 500 EUR odpisujemo 100 % ob nabavi. V letu 2013 je bilo
nabavljene take opreme v višini 24.393 EUR oz. 0,37 % v celotnih odhodkih.
Amortizacijo osnovnih sredstev se obračuna posamično, po metodi enakomernega
časovnega amortiziranja.
4.) REZERVACIJE v letu 2013 niso bile obračunane.
5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2013 obračunani v znesku 10.269 EU in so bili za 13 %
nižji od doseženih v letu 2012 in za 27 % nižji od načrtovanih.
6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2013 znašali 14.130 EUR in se nanašajo na zapadle
neizterjane kratkoročne terjatve in stroške zamudnih obresti do zaposlenih.
2.3. POSLOVNI IZID
Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje
pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 261.305 EUR.
Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2013 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni,
da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 261.305
EUR.
Doseženi poslovni izid je enak doseženemu v preteklem letu in za 81.305 EUR večji od
načrtovanega.
43
Letno poročilo 2013
Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu
poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985.
Razliko v višini 1.200.923 EUR predstavlja neporabljeni poslovni izid iz preteklih let.
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po načelu denarnega toka
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja
javnofinančnih prihodkov in odhodkov.
Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 251.735 EUR in se od
ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 –
obračunski tok) razlikuje za 9.570 EUR. Pozitivni denarni tok izhaja iz plačil odprtih terjatev iz
leta 2012.
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih
uporabnikov
Bolnišnica Postojna ne izkazuje finančnih terjatev in naložb, tako da tega izkaza ne
izpolnjujemo.
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov izkazujemo povečanje sredstev na
računih za 251.735 EUR.
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti
Prihodki tržne dejavnosti so v letu 2013 znašali 402.281 EUR in so bili za 4 % višji od tržnih
prihodkov preteklega leta in 34 % višji od načrtovanih. V celotnih prihodkih predstavljajo 6 %
delež.
Odhodki tržne dejavnosti so v letu 2013 znašali 249.697 EUR in so bili za 14 % višji od tržnih
odhodkov preteklega leta in za 31 % višji od načrtovanih. V celotnih odhodkih predstavljajo
4 %.
v EUR, brez centov
Javna služba
Tržna dejavnost
Skupaj zavod
LETO 2012
Davek
Poslovni
Prihodki
Odhodki
od
Prihodki
izid
dohodka
6.818.253 6.722.487
0
95.766 6.382.020
384.941
219.248
402.281
0
165.693
7.203.194 6.941.735
0
261.459 6.784.301
LETO 2013
Davek
Odhodki
od
dohodka
6.273.299
0
249.697
0
6.522.996
0
Poslovni
izid
108.721
152.584
261.305
44
Letno poročilo 2013
Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 108.721 EUR, iz naslova izvajanja tržne
dejavnosti pa 152.584 EUR.
Pojasnila k izkazu za leto 2013 v primerjavi z letom 2012.
Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih storitev:
a) Prihodek od nadstandardnega bivanja-hotelski del
b) Prihodek od prisotnosti pri porodu
c) Prihodek od storitev 3 D UZ in nuhalne svetline
d) Prihodek od družbene prehrane za zaposlene in zunanje uporabnike
e) Prihodek od storitev pralnice in sterilizacije za zunanje uporabnike
f) Prihodek od obratovalnih stroškov za uporabo nepremičnin in opreme
g) Prihodek od epiduralne analgezije
h) Prihodek od poroda v vodi
i) Prihodek od samoplačnic DZŽ in vadbe za nosečnice
j) Prihodek od tujih samoplačnic za bolnišnične storitve
V letu 2013 smo razširili nabor vrst prihodkov iz tržne dejavnosti še za sledeče storitve:
a) samoplačniški prihodek od hospitalnih storitev – tuje pacientke
Vse ostale prihodke, vključno s finančnimi in prevrednotovalnimi, smo pripisali javni službi.
Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v
skladu z naslednjimi sodili:
-
izdelana kalkulacija po posameznih dejavnostih
upoštevani odhodki tržne dejavnosti v 62 % od celotnega prihodka te dejavnosti
struktura stroškov je naslednja: stroški materiala 42 %, stroški storitev 6 %, stroški dela 50
%, stroški amortizacije 2%.
V letu 2013 je bilo izplačanih 25.694 EUR za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje
blaga in storitev na trgu, kar znaša 34 % dovoljenega obsega sredstev od dosežene razlike
med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2013.
V letu 2013 je bilo obračunanih 76.292 EUR za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje
blaga in storitev na trgu, kar znaša 100 % dovoljenega obsega sredstev od dosežene razlike
med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2013. Razliko
dovoljenega obsega sredstev delovne uspešnosti za leto 2013 se bo izplačala v letu 2014 v
skladu z možnostmi.
Obrazec »Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgu« za leto 2013 je v prilogi.
Zap.št. AOP 688 (stolpec 5)
1
2
3
4
5
Presežek prihodkov tržne dejavnosti
Akontativno izplačilo DU v letu 2013
Osnova za določitev obsega sredstev DU (1+2)
50% dovoljen obseg izplačila DU
Razlika med dovoljenim in izplačanim (4-2)
152.584
25.694
178.278
76.292
50.598
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
45
Letno poročilo 2013
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S
SKLEPI SVETA ZAVODA
Svet zavoda je sprejel sklepe na svoji 6. redni seji Sveta zavoda dne 6.3.2013 pri obravnavi
letnega poročila, pri obravnavi finančnega načrta zavoda, da ni deleža investicijskih
vlaganj, iz presežka v letu 2012.
Za nabavo naslednjih osnovnih sredstev v letu 2013 smo namenili 152.137 EUR (Obrazec 4
– Poročilo o investicijskih vlaganjih).
v EUR
A
B
C
D
Neopredmetena osnovna sredstva
Programska oprema
8.140
SKUPAJ NEOPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
8.140
Medicinska oprema
Oprema za funkcionalno diagnostiko
Operacijska oprema
Razne medicinske naprave
Medicinski drobni inventar
22.337
44.432
17.302
6.580
SKUPAJ MEDICINSKA OPEMA
90.651
Nemedicinska oprema
Oprema za informacijsko tehnologijo
Druga oprema
Nemedicinski drobni inventar
5.796
29.737
17.813
SKUPAJ NEMEDICINSKA OPREMA
53.346
SKUPAJ A + B + C
152.137
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA
LETO 2013
V letu 2012 je bilo začetno stanje presežkov prihodkov nad odhodki 1.200.923,45 EUR.
Sredstva poslovnega izida za leto 2013 v višini 261.304,41 EUR povečajo vrednost konta
985.
Svetu zavoda predlagamo, da po obravnavi poročila sprejme naslednji sklep:
Stanje presežkov prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2013 znaša 1.462.227,86 EUR in se
razporedi:
-
261.304,41 EUR za stroške materiala, storitev in dela
1.200.923,45 EUR ostane nerazporejeno.
Datum sprejema in potrditve:
-
3. redna seja Sveta zavoda dne 05.03.2014.
46
Letno poročilo 2013
5. ZAKLJUČEK
Bolnišnica Postojna je v letu 2013 poslovala pozitivno. Svoje finančne obveznosti do
dobaviteljev, države in zaposlenih je poravnavala tekoče.
Računovodske izkaze s prilogami in pojasnili za poslovno leto 2013 smo posredovali Agenciji
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Po obravnavi in sprejemu na Svetu
zavoda pa jih bomo posredovali še Ministrstvu za zdravje.
Člani Sveta zavoda ga bodo kot delom letnega poročila, skupaj obravnavali na 3. seji
sveta, dne 5.3.2014.
Datum: 25.02.2014
Podpis pooblaščenega računovodja
Nika Strle Sojer l.r.
Podpis odgovorne osebe
Aleksander Merlo, dr.med., l.r.
47
Letno poročilo 2013
48
Letno poročilo 2013
49
Letno poročilo 2013
50
Letno poročilo 2013
51
Letno poročilo 2013
52
Letno poročilo 2013
53
Letno poročilo 2013
54
Letno poročilo 2013
55
Letno poročilo 2013
56
Letno poročilo 2013
57
Letno poročilo 2013
58
Letno poročilo 2013
59
Letno poročilo 2013
60
Letno poročilo 2013
61
Letno poročilo 2013
62
Letno poročilo 2013
63
Letno poročilo 2013
64
Letno poročilo 2013
65
Letno poročilo 2013
66
Letno poročilo 2013
67
Letno poročilo 2013
68
Letno poročilo 2013
69
Letno poročilo 2013
70
Letno poročilo 2013
71
Letno poročilo 2013
72
Letno poročilo 2013
73
Letno poročilo 2013
74
Letno poročilo 2013
75