trgovanje z delnicami na saxotrader platformi

SAXOBANK, sede , Kopenhagen
TRGOVANJE Z DELNICAMI
NA SAXOTRADER
PLATFORMI
Saxo Bank A/S Headquarters
Philip Heymans Allé 15
DK - 2900 Hellerup, Denmark
Phone: +45 3977 4000
Fax: +45 3977 4200
Web: www.saxobank.com
Za več informacij v zvezi z aktivacijo platforme SaxoTraderLive
kontaktirajte našo pisarno na Cipru
Phone: +357 250 21 121
Email: [email protected]
KAKO TRGOVATI Z DELNICAMI S SAXOTRADER PLATFORMO
Če želite pomoč, kliknite F1 na tipkovnici
1. Najprej pripravite zaslon tako, da kliknete Pogled > Dodaj pogled.
2. Nato kliknite Trgovanje > Trgovalni moduli > Trgovanje z delnicami.
2
3. V okno Delnica vnesite ime delnice, s katero želite trgovati. Spodaj smo, na primer, izbrali trgovanje z
Deutsche Bank.
POMEMBNO
Ker imajo cene v DEMO različici 15 minutno zamudo, morate oddati
naročilo z uporabo druge polovice okna (Naročila). Ko boste odprli
račun v živo, se boste lahko naročili in imeli na voljo cene v živo.
Delnica: Izberite delnico, ki vas zanima.
Delnice: Vnesite število delnic, ki jih želite kupiti.
Predvideno skupaj: Skupna vrednost posla.
4. Ko vnesete vse potrebne informacije in ste pripravljeni nadaljevati s poslom, kliknite gumb Oddaj naročilo.
Pojavilo se bo okno z vsemi pomembnimi informacijami, ki bo potrdilo posel.
3
POVZETEK RAČUNA
Če kliknete Račun > Povzetek računa, lahko v vašem računu vidite odprto novo pozicijo.
POMEMBNO
Naročila, ki se nanašajo na odprto pozicijo, lahko oddate
neposredno z vašega računa.
4
Zapri pozicijo
Kliknite ikono »Zapri pozicijo«, če želite takoj zapreti pozicijo
Naročilo Limit
Kliknite, če želite oddati povezano naročilo Limit
Naročilo Stop
Kliknite, če želite oddati povezano naročilo Stop
Izravnaj pozicije
Kliknite, če želite izravnati pozicije
8. Če kliknete eno od ikon
, lahko oddate bodisi povezano naročilo Limit, bodisi povezano naročilo
Stop-Loss. Ko izberete cene, kliknite gumb Oddaj naročila.
9. Če želite pogledati vaša odprta naročila (tista, ki še niso bila izvršena), kliknite Trgovanje > Odprta
naročila. Če kliknete na naročilo, ga lahko prekličete, spremenite ali pretvorite v tržno naročilo.
5
10. Drugi način za opazovanje vseh vaših odprtih pozicij je, da kliknete Trgovanje > Odprte
pozicije > Nove odprte pozicije. V oknu modula za Nove odprte pozicije lahko takoj zaprete
odprto pozicijo in oddate povezano naročilo, kot sta naročili Stop-Loss ali Limit (Vnovči dobiček).
Kliknite za prikaz vseh posameznih pozicij
Kliknite za vnos
“STOP LOSS”
naročila
Kliknite za vnos
“LIMIT”
naročila
Cena, ki smo jo izbrali za specifično naročilo je prikazana na način, da lahko uporabnik v vsakem trenutku vidi razliko med tržno ceno in ceno naročila.
Bolj ko se tržna cena približuje ceni naročila, bolj se
polje obarva zeleno
MODUL GRAFIKONA
11. Če želite odpreti modul grafikona, izberite Trgovanje > Grafi. Nato izberite instrument, ki vas
zanima. Poleg tega so na grafikonu ikone, ki kažejo vaše odprte pozicije, kot tudi povezana naročila
za ta zadeven instrument.
6
9. Če želite oddati Tridelna povezana naročila, izberite Trgovanje > Naročila > Naročila za delnice.
Tridelna povezana naročila vključujejo primarno naročilo, ki bo izvršeno takoj, ko to omogočajo tržni pogoji in dve
podrejeni naročili, ki bosta aktivirani le, če je izvršeno primarno naročilo. Ti podrejeni naročili sta med seboj povezani
kot naročili O.C.O. (prvo prekliče drugega), ki omogoča oddajo naročila za ustavljanje izgube (Stop-Loss), kot oddajo
naročila za vnovčevanje dobičkov (Take Profit) glede pozicije.
• Delnica: Izberite delnico, ki vas zanima.
• Delnice: Vnesite število delnic, ki jih želite kupiti.
• Tip: Izberite tip naročila.
• Tečaj: Izberite ceno, po kateri želite kupiti.
• Trajanje: Čas veljavnosti naročila.
• Povezana naročila: Kliknite »Če storjeno«, če želite oddati povezana naročila.
• Oddaj naročilo Limit: Podrejeno naročilo, povezano s primarnim naročilom.
• Oddaj naročilo Stop-Loss: Podrejeno naročilo, povezano s
primarnim naročilom.
• Nakupna cena: Tržna cena, po kateri lahko prodate delnico.
• Prodajna cena: Tržna cena, po kateri lahko kupite delnico.
7
DELNICE VRSTE NAROČIL
Tržno naročilo
Ukazi kupiti oziroma prodati specifični instrument v najkrajšem možnem času pri obstoječi ceni na trgu.
Naročila za izvršitev posla se ponavadi uporabljajo za vstop na trg, da bi si zagotovili dobiček na vnaprej
določenih ravneh.
• Naročila za nakup so postavljena pod trenutno tržno ceno in so izvršena, ko Ask cena doseže raven pri
katerem je dano naročilo. (Če se naročilo postavi nad trenutno tržno ceno se naročilo izvrši pri najboljši
možni ceni pod vrednostjo naročila ali pa pri sami vrednosti naročila).
Limit naročilo
• Naročila za prodajo so postavljena nad trenutno tržno ceno in se izvršijo, ko Bid cena prebije raven pri
katerem je dano naročilo. (Če se naročilo postavi pod trenutno tržno ceno se naročilo izvrši pri najboljši
možni ceni nad vrednostjo naročila ali pri sami vrednosti naročila.
Ko se naročilo sproži se izvrši v najkrajšem možnem času po ceni na trgu. Upoštevajte, da se lahko cena, po
kateri se izvrši vaše naročilo razlikujejo od cene, ki ste ga nastavili za naročilo, če izhodiščna cene na trgu
boljša kot je cena naročila. V primeru Futures bo naročilo izvršeno, če bo možno, preostali del pa bo ostal
na trgu kot naročilo. V primeru CFD-jev bo naročilo izvršeno, če bo le možno medtem, ko bo preostali del
ostal na trgu kot naročilo.
Naročila se običajno uporabljajo za izhod iz pozicij in za zaščito pred izgubami trgovanja
• Naročila za prodajo, so postavljena pod trenutno tržno ceno in se izvrši, ko Bid cena doseže ali preseže
nivo naročila.
Stop naročilo
• Naročila za nakup so postavljena nad trenutno tržno ceno in se izvrši, ko Ask cena doseže ali preseže nivo
naročila.
Če je Bid cena za naročilo prodaje (ali Ask cena za naročilo nakupa) dosežena ali presežena postane tržno
naročili in se izvrši kakor hitro je mogoče po ceni trga. Upoštevajte, da se lahko cena, po kateri se izvrši
vaše naročilo razlikujejo od cene, ki ste ga nastavili za naročilo, če izhodiščna cene na trgu boljša kot je
cena naročila. V primeru Futures bo naročilo izvršeno, če bo možno, preostali del pa bo ostal na trgu kot
naročilo. V primeru CFD-jev bo naročilo izvršeno, če bo možno preostali del pa bo ostal na trgu kot naročilo
8
Sledeče stop
naročilo
Sledeče stop naročilo je stop naročilo kjer se cena samega naročila spreminja s tržno spot ceno. Ko cena na
trgu raste (za Long pozicije) raste tudi cena stop naročila v skladu z razmerjem ki ga je določil uporabnik.
Kadar cena na trgu pada ostane cena stop naročila nespremenjena. S tem naročilo si vlagatelj določi zgubo, ki jo je pripravljen sprejeti, ob tem pa si ne omeji potencialnega dobička. Prav tako zmanjšuje potrebo
po nenehnem spremljanju odprtih pozicij.
Povezana
naročila
Na razpolago imamo več vrst različnih naročil. Če storjeno naročilo je sestavljeno iz dveh naročil: primarno
se bo izvršilo, če bodo to dovolile tržne razmere in sekundarno bo izvršeno samo, če se bo izvršilo primarno.
Prvo prekliče drugega (O.C.O.) je sestavljeno iz dveh naročil. Če je katero izmed naročil izvršeno se drugo
samodejno prekine. Tridelna povezana naročila vključujejo primarno naročilo , ki bo izvršeno takoj, ko to
omogočajo tržni pogoji in dve podrejeni naročil , ki bosta aktivirani le, če je izvršeno primarno naročilo ti
podrejeni naročili sta med seboj povezani kot naročili O.C.O. (prvo prekliče drugega) , ki omogoča oddajo
naročila za ustavljanje izgube (Stop-Loss) kot oddajo naročila za vnovčevanje dobičkov (Take Profit) glede
pozicije.
Kategorija
Tveganje
Produkt
Specifikacija in osnovni instrument
Zelena
Investicijski produkti, kjer je
Obveznice
Danske državne obveznice, izdane v DKK ali EUR
tveganje izgube vloženega
Državne obveznice, izdane od države članice EU v EUR ali DKK
kapitala zelo majhno. Produkta
ni težko razumeti
Obveznice, izdane od Ship Credit Fund iz Danske, in obveznice, izdane
od institucij za financiranje ladij in ladijskih podjetij
Obveznice, izdane od Danish Credit Institution for Local Authorities
(KommuneKredit)
Hipotekarne obveznice, izdane od danskih institucij za hipotekarne kredite
Krite obveznice (SDO), izdane od danskih finančnih institucij ali institucij za hipotekarne kredite
Obveznice, krite s hipotekami (SDRO), izdane od danskih institucij za hipotekarne kredite
Podrejene krite obveznice in nadrejeni dolg, izdani od danskih finančnih
institucij ali institucij za hipotekarne kredite, za financiranje Tier 2 kapitala
(dodatnega kapitala) za kritje Kritih obveznic (SDO) in Obveznic, kritih s
hipotekami (SDRO)
Rumena
Investicijski produkti, kjer
Obveznice
obstaja tveganje delne ali
Državne obveznice, izdane v drugih valutah kot DKK in EUR
popolne izgube vloženega
kapitala. Produkta ni težko
Nedanske hipotekarne obveznice
razumeti
Strukturirane obveznice z obveznostjo celotnega poplačila glavnice
Delnice
Rdeča
Investicijski produkti, kjer
ali pa je produkt težko razumeti
Delnice, s katerimi se trguje na reguliranem trgu
Garantirani certifikati
Ni na voljo
Certifikati
Certifikati z maksimalno izgubo, ki je enaka vloženemu kapitalu
Certifikati vzajemnih skladov
Strukturirani produkti v skladu z direktivo UCITS
Združenja za posebne namene
Produkti, ki se razlikujejo od direktive UCITS
Delnice
Delnice, s katerimi se ne trguje na reguliranem trgu, multilateralni trgovalni
platformi ali alternativnem trgu
Obveznice
Podjetniške obveznice, s katerimi se ne trguje na reguliranem trgu,
multilateralni trgovalni platformi ali alternativnem trgu
obstaja tveganje izgube,
večje od vloženega kapitala,
Podjetniške obveznice, s katerimi se trguje na reguliranem trgu
Strukturirane obveznice
Certifikati
Certifikati, ki omogočajo izgubo, ki je večja od vloženega kapitala
Opcije, Futures in Forwards
Forex | Delnice | Obveznice | Obresti | Indeks | Surovine
FX Spot
Valutni križ
Zamenjave (Swaps)
Obresti | Delnice | Delniški indeks
Pogodba za razliko v ceni (CFD)
Posamezna delnica | Delniški indeks | Surovine
ETC
Surovine
ETF
Forex | Delnice | Obveznice | Obresti | Indeks
PRODUKTNO TVEGANJE: V skladu z odredbo o kategorizaciji tveganja investicijskih produktov morajo finančna podjetja na Danskem razvrstiti investicijske produkte, ponujene malim vlagateljem, v zeleno, rumeno ali rdečo kategorijo. Kategorizacija je sestavljena na podlagi
razporeditve, ki jo je izvedel danski organ za finančni nadzor in odraža tveganje izgube vloženega kapitala. Tabela prikazuje produkte, ki
so na voljo za trgovanje v Skupini Saxo Bank prek trgovalne platforme ali telefona.
SPLOŠNA OMEJITEV ODGOVORNOSTI: Vsebina teh strani ne predstavlja nobene ponudbe (ali vabila k ponudbam) za nakup ali prodajo valute, produkta ali
finančnega instrumenta, niti investicije ali udeležbe pri posebni trgovalni strategiji. To gradivo je namenjeno izključno trženju in/ali informativnim namenom,
Saxo Bank A/S ter njeni lastniki, podružnice in hčerinska podjetja, ne glede na to, ali delujejo neposredno ali preko poslovnih enot (»Saxo Bank«), ne zastopajo
ali jamčijo, niti ne prevzemajo odgovornosti za točnost ali celovitost objavljenih podatkov. Z zagotavljanjem tega gradiva Saxo Bank ne upošteva nobenih
posebnih investicijskih namenov prejemnika, posebnih investicijskih ciljev, finančnega stanja in določenih potreb in zahtev ter nič od tega ni namenjeno kot
priporočilo za prejemnika glede nakupa ali prodaje. Saxo Bank ne prevzema odgovornosti za prejemnika, ki utrpi izgubo s trgovanjem v skladu z zaznanim
priporočilom. Vse investicije imajo za posledico tveganje in lahko vodijo v dobiček ali izgubo. Pri posebnih investicijah s produkti z vzvodi, kot so, med drugimi, valutna razmerja, izvedeni finančni instrumenti in surovine, gre lahko za velike špekulacije, pri čemer lahko dobički in izgube nihajo silovito in hitro.
Špekulativno trgovanje ni primerno za vse investitorje in vsi prejemniki morajo pazljivo upoštevati svoje finančno stanje ter se posvetovati s finančnimi svetovalci, da bi razumeli vključeno tveganje in zagotovili primernost svojega stanja preden izvršijo nakup, prodajo ali transakcijo. Katera koli omemba tveganja tu ni
in ne sme biti smatrana niti kot obsežno razkritje tveganj, niti kot obsežen opis takšnih tveganj. Vsako izražanje mnenja je lahko osebno stališče avtorja in ne
odraža nujno mnenja Saxo Bank. Vsa izražanja mnenj so podvržena spremembi brez obvestila (ne predhodnega, ne poznejšega). Ta omejitev odgovornosti je
podvržena polni omejitvi odgovornosti Saxo Bank, ki je na voljo na www.saxobank.com/disclaimer.
9
Za več informacij v zvezi z aktivacijo platforme SaxoTraderLive
kontaktirajte našo pisarno na Cipru na +357 250 21 121
ali pošljite elektronsko pošto na
[email protected]
Saxo Bank A/S Headquarters
Philip Heymans Allé 15
DK - 2900 Hellerup, Denmark
Phone: +45 3977 4000
Fax: +45 3977 4200
Web: www.saxobank.com
Za več informacij v zvezi z aktivacijo platforme SaxoTraderLive
kontaktirajte našo pisarno na Cipru
Phone: +357 250 21 121
Email: [email protected]