Kraški vodovod Sežana Analisi di stabilità della rete di

Kraški vodovod Sežana
Analisi di stabilità della rete di distribuzione, verifica dei trend
nell’uso del territorio e delle necessità di approvvigionamento idrico
Analiza stabilnosti distribucijske mreže, pregled trendov v potrošnji
na ozemlju in posledičnega oskrbovanja z vodo
Tjaša Korošec
Kraški vodovod Sežana, d.o.o.
9.1 L’approvvigionamento idrico del Carso
nel passato
9.1 Vodooskrba Krasa nekoč
Na Krasu je oskrba z vodo v preteklosti predstavljala velik problem
In passato l’approvvigionamento idrico sul Carso ha rappresentato un
predvsem zaradi pomanjkanja površinskih vodnih virov. Zato so bili
grave problema a causa della carenza di fonti idriche superficiali che
prebivalci primorani graditi zbiralnike za vodo – vodnjake, kjer so v de-
ha spinto gli abitanti a costruire delle cisterne o pozzi dove nei giorni di
ževnih dneh lovili meteorno vodo in jo shranjevali za sušna obdobja.
pioggia si raccoglievano le acque meteoriche per conservarle per i pe-
Takim vodnjakom na Krasu pravimo štirna. Ker je gradnja vodnjaka
riodi di siccità. Sul Carso tali pozzi sono chiamati col termine dialettale
precej draga in so si jo lahko privoščili samo bogatejši, je skoraj vsaka
“štirna”. La costruzione di un pozzo è un’operazione costosa che solo
vas imela še vaško štirno, ki so jo lahko koristili vsi vaščani. Začetek
i più abbienti si potevano permettere. Per questo quasi ogni villaggio
javne vodooskrbe na Krasu predstavljajo stari železniški in vojaški vo-
aveva un suo pozzo a disposizione di tutti gli abitanti. La storia dell’ap-
dovodi, ki so na Kras vodili vodo iz nanoških zajetij na relaciji Razdrto
provvigionamento idrico pubblico sul Carso ha avuto inizio con gli antichi
– Križ, iz sistema Hubelj na relaciji Dornberk – Komen ter iz sistema
acquedotti ferroviari e militari che portavano l’acqua dai punti di prelievo
Ilirska Bistrica na relaciji Obrov – Kozina. V sedemdesetih letih prej-
nella zona del Monte Nanos sulla direttrice Razdrto - Santa Croce, dal
šnjega stoletja je bil v sistem Kraškega vodovoda vključen tudi vodo-
sistema del fiume Hubelj sulla direttrice Dornberk - Komen e dal sistema
vod Padež, ki je pred tem z vodo oskrboval železniške objekte na re-
idrico di Ilirska Bistrica sulla direttrice Obrov – Kozina. Negli anni Settan-
laciji Gornje Ležeče – Divača – Sežana. Zaradi vedno večjih potreb in
ta del secolo scorso nel sistema dell’acquedotto carsico è stato inserito
ker obstoječi vodovod ni zagotavljal zadostnih količin vode, so jamarji
anche l’acquedotto di Padež, che in precedenza forniva l’acqua agli edi-
in hidrogeologi raziskali podzemno vodo in kraške podzemne tokove
fici ferroviari sulla direttrice Gornje Ležeče – Divača – Sežana. A causa
pri Brestovici pri Komnu. Tik ob nekdanjem mejnem prehodu Klariči,
del crescente fabbisogno e dell’impossibilità dell’acquedotto esistente di
na meji z Italijo, so se konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja izva-
garantire i quantitativi d’acqua necessari al benessere della popolazione,
jale hidrogeološke raziskave podzemne vode na tržaško komenskem
gli speleologi e gli idrogeologi hanno intrapreso delle ricerche sulle acque
Krasu in s črpalnim preizkusom so bile potrjene potrebne količine vode
151
9
Figura 9.1
L’area rifornita dal KVS.
Slika 9.1
Karta oskrbovalnega območja
Kraškega vodovoda Sežana.
152
kraški vodovod sežana : analisi di stabilità della rete di distribuzione
ipogee e sulle direzioni di deflusso nell’area di Brestovica presso Komen,
za oskrbo kraških občin. Zato se je leta 1981, po uvedbi samoprispev-
e più precisamente in prossimità dell’ex valico di Klariči, al confine con
ka, začela izgradnja vodovoda od Brestovice do Sežane in se v prihod-
l’Italia; le prove di pompaggio effettuate hanno confermato l’esistenza
njih letih nadaljevala proti Divači in Kozini.
di un quantitativo d’acqua sufficiente all’approvvigionamento dei comuni
del Carso. Nel 1981, dopo l’introduzione dell’autotassazione, hanno pertanto avuto inizio i lavori di costruzione dell’acquedotto tra Brestovica e
Sežana, prolungato negli anni successivi verso Divača e Kozina.
Figura 9.2
Impianto di depurazione
di Sela na Krasu.
Slika 9.2
Vodarna Sela na Krasu.
153
kraški vodovod sežana
– analiza stabilnosti distribucijske mreže
9.2 L’approvvigionamento idrico oggi
9.2 Vodooskrba Krasa danes
L’acquedotto Kraški vodovod Sežana (KVS – Acquedotto carsico
Kraški vodovod Sežana (KVS) s pitno vodo oskrbuje območje petih kra-
di Sežana) fornisce l’acqua potabile a 5 comuni carsici: Sežana, Hr-
ških občin in sicer občino Sežana, Hrpelje- Kozina, Divača, Komen in
pelje‑Kozina, Divača, Komen e al tratto carsico del comune di Miren‑Ko-
kraški del občine Miren – Kostanjevica, predvsem v poletnih mesecih pa
stanjevica; soprattutto nei mesi estivi l’acqua proveniente dall’acquedot-
se z vodo iz Brestoviškega vodovoda oskrbuje tudi del slovenske obale.
to di Brestovica rifornisce d’acqua anche una parte della costa slovena.
Oskrbovalno območje Kraškega vodovoda Sežana obsega območje od
Il KVS rifornisce d’acqua un’area che spazia da Opatje Selo a ovest fino
Opatjega sela na zahodu do Razdrtega oz. Senožeč na vzhodu, pa vse
a Razdrto e Senožeče a Est, fino agli abitati di Obrov e Golac nei Brkini.
do naselij Obrov in Golac v Brkinih. Območje je višinsko zelo razgiba-
L’area ha una morfologia complessa con dislivelli elevati: dal punto più
no,in sicer od najnižjega oskrbovanega naselja Brestovica pri Komnu na
basso rifornito dall’acquedotto – Brestovica pri Komnu, posto ad un’al-
nadmorski višini 42 m pa do višje ležečih naselij v občini Hrpelje – Kozi-
tezza di 42 m sul livello del mare – fino ad alcuni abitati nel comune di
na na nadmorski višini 750 m.
Hrpelje‑Kozina situati a 750 m s.l.m.
Oskrbovalno območje KVS se napaja iz več vodnih virov. Kot glavni
L’approvvigionamento idrico dell’area rifornita dal KVS è assicurato
vodni vir služi vodni vir Klariči, ki se nahaja v bližini Brestovice pri Komnu,
Figura 9.3
Filtri rapidi a sabbia.
Slika 9.3
Hitri peščeni filtri.
154
kraški vodovod sežana : analisi di stabilità della rete di distribuzione
da più fonti. La fonte principale è il punto di prelievo di Klariči nei pressi
senožeško območje se oskrbuje iz nanoškega vodovoda z zajetji v
di Brestovica pri Komnu; l’area di Senožeče è rifornita dall’acquedotto
bližini Razdrtega. KVS je upravljavec tudi na nekaterih manjših lokalnih
del Nanos con punti di prelievo situati nei dintorni di Razdrto. Il KVS ge-
vodovodih v dolini Branice, na Vrheh in v Brkinih. Del občine Hrpelje –
stisce anche alcuni acquedotti locali minori della valle della Branica, a
Kozina se oskrbuje z vodo iz vodovoda Ilirska Bistrica, vodni vir katerega
Vrhe e nei Brkini. Una parte del comune di Hrpelje‑Kozina utilizza l’ac-
upravlja Komunala Ilirska Bistrica. Kot rezervni vodni vir brestoviškega
qua proveniente dall’acquedotto di Ilirska Bistrica, le cui risorse idriche
vodovoda pa služi tudi povezava na tržaški vodovod AcegasApsAmga
sono gestite dall’impresa Komunala Ilirska Bistrica. In caso di necessità
na nekdanjem mejnem prehodu Fernetiči (s pogodbenim odjemom do
l’acquedotto di Brestovica può rifornirsi grazie al collegamento con l’ac-
40 l/s).
quedotto triestino gestito dall’AcegasApsAmga all’ex valico di frontiera
9.2.1 Klariči – vodni vir Brestoviškega vodovoda
di Fernetti (con un prelievo contrattuale massimo di 40 l/s).
Vodni vir Klariči je največji in glavni vodni vir Kraškega vodovoda. Je
9.2.1 Klariči – il punto di prelievo dell’acquedotto
di Brestovica
vodnjaško črpališče, locirano na samem mejnem pasu ob bivšem mej-
Il punto di prelievo di Klariči è la fonte di rifornimento principale dell’ac-
4/81 opremljeni s črpalkami s skupno kapaciteto 250 l/s. Ob črpališču je
quedotto KVS. Si tratta di un punto di prelievo a pozzo situato sul confi-
zgrajen nov vodnjak VB-10, ki pa še ni vključen v sistem. Iz črpalnih vrtin
ne nelle immediate vicinanze dell’ex valico di frontiera di Klariči. Esso è
v Klaričih se črpa voda po 2,7 km dolgem jeklenem cevovodu premera
composto dai pozzi VB-4/79, VB-4/80 e VB-4/81 provvisti di pompe dal-
500 mm do rezervoarja in čistilne naprave Sela na Krasu na nadmorski
la capacità complessiva di 250 l/s. Accanto al punto di prelievo è stato
višini 275 m. V vodarni Sela na Krasu se izvaja čiščenje in dezinfekcija
costruito un nuovo pozzo, VB-10, che non è ancora collegato al sistema.
surove vode. V objektu je nameščenih 6 hitrih peščenih filtrov. Pred filtri-
Dai pozzi di prelievo di Klariči l’acqua percorre una tubazione in accia-
ranjem se surovi vodi dodaja flokulant v zelo nizkih odmerkih, saj je že
io della lunghezza di 2,7 km e del diametro di 500 mm fino al serbato-
vstopna motnost surove vode večinoma nižja od 1 NTU. Sledi filtracija
io e all’impianto di depurazione di Sela na Krasu (275 m sul livello del
surove vode preko peščenih filtrov in nato še dezinfekcija s plinskim klo-
mare), dove l’acqua “grezza” viene depurata e disinfettata. L’impianto
rom. Odpadna voda, ki nastaja pri protitočnem izpiranju filtrov, se odva-
comprende 6 filtri rapidi a sabbia. Prima del filtraggio, all’acqua “grezza”
ja v bazen odpadne vode. Po nekajurnem usedanju se gošča izčrpa na
viene aggiunto un quantitativo minimo di flocculante, essendo la torbidi-
napravo za dehidracijo blata, odpadne vode pa se odvajajo v ponikoval-
tà dell’acqua in entrata prevalentemente inferiore a 1 NTU. Successiva-
nico. Iz vodarne Sela na Krasu se voda črpa v rezervoar Lipa, od koder
mente si effettuano il filtraggio dell’acqua “grezza” con filtri a sabbia e la
je mogoč težnostni pretok vode proti Sežani. Zaradi velikosti omrežja in
disinfezione con cloro in stato gassoso. L’acqua generata dal lavaggio
oddaljenosti končnih porabnikov od vodarne (več kot 500 km omrežja)
dei filtri controcorrente viene raccolta nel bacino dell’acqua di scarto.
izvajamo v črpališču v Sežani in Rodiku še dokloriranje vode prav tako
Dopo alcune ore di sedimentazione, i fanghi vengono pompati e invia-
s plinskim klorom.
nem prehodu Klariči. Sestavljajo ga vodnjaki VB-4/79, VB-4/80 in VB-
ti ad un impianto di disidratazione, mentre le acque di scarto vengono
disperse nel terreno. L’acqua viene poi pompata dall’impianto di depu-
9.2.2 Nanoški vodovod in lokalni vodovodi
razione di Sela na Krasu al serbatoio Lipa, da dove scorre, per gravità,
Poleg z glavnim, Brestoviškim vodovodom, Kraški vodovoda Sežana
verso Sežana. A causa dell’estensione della rete e della distanza degli
upravlja tudi z Nanoškim vodovodom, ki se napaja iz več zajetij v bližini
utenti finali dall’impianto di depurazione (più di 500 km di rete), nei punti
Razdrtega s kapaciteto okrog 6 l/s, ter z nekaj manjšimi zajetji za os-
155
kraški vodovod sežana
– analiza stabilnosti distribucijske mreže
di prelievo di Sežana e Rodik viene effettuato un ulteriore cloraggio con
krbo lokalnih vodovodov Štjak, Branica, Barka in Mahniči z izdatnostjo
cloro in stato gassoso.
okrog 0,5 l/s v deževnem obdobju, v sušnem obdobju pa izdatnost teh
vodnih virov ne pokriva potreb, zato je potreben dovoz vode s cisterna-
9.2.2 L’acquedotto del Nanos e gli acquedotti locali
mi. Tudi na teh vodnih virih se pitna voda pripravlja s filtriranjem preko
Il KVS gestisce, oltre all’acquedotto principale di Brestovica, anche l’ac-
hitrih peščenih filtrov, sledi pa dezinfekcija s plinskim klorom oz natrije-
quedotto del Nanos, approvvigionato da più punti di prelievo situati nei
vim hipokloritom.
pressi di Razdrto con una capacità di circa 6 l/s e con alcuni punti di
prelievo minori per l’approvvigionamento degli acquedotti locali di Štjak,
Branica, Barka e Mahniči con una fornitura di circa 0,5 l/s nei periodi di
9.3 Vodovodni sistem KVS
pioggia, mentre nei periodi di siccità la fornitura di queste fonti non copre
i bisogni, perciò si rende necessaria la fornitura d’acqua con cisterne.
Na vodovodnem sistemu KVS je zgrajenih 43 vodohranov s skupno ka-
Anche in queste fonti l’acqua potabile è preparata tramite filtraggio con
paciteto 12.000 m3 in prostorninami od 50 – 1000 m3, 18 raztežilnikov, 2
filtri rapidi a sabbia seguito dalla disinfezione con cloro in stato gassoso
večji čistilni napravi za obdelavo surove vode in 4 manjše kontejnerske
o ipoclorito di sodio.
čistilne naprave, 700 hidrantov in večje število drugih objektov potrebnih
za pravilno delovanje vodovoda. Na javni vodovod je priključenih 154 od
180 naselij v petih kraških občinah. V upravljanju imamo 9100 priključk-
9.3 Il sistema dell’acquedotto KVS
ov, iz katerih se oskrbuje približno 22.000 uporabnikov. Letno oddamo v
sistem med 2.500.000 m3 in 3.500.000 m3 vode.
Il sistema per la fornitura idrica dell’acquedotto KVS si avvale di 43 serbatoi con una capacità complessiva di 12.000 m3 e un volume di 50
Tabella 9.1 – I quantitativi d’acqua immessi nel sistema dell’acquedotto
– 1000 m , 18 riduttori di pressione, 2 impianti di depurazione per il
KVS negli anni 2007-2013.
3
trattamento delle acque grezze e 4 impianti di depurazione minori in
container, 700 idranti e varie infrastrutture necessarie al funzionamento
Tabela 9.1 – Količine vode oddane v sistem Kraškega vodovoda v letih
dell’acquedotto. All’acquedotto pubblico sono allacciati 154 dei 180 abi-
2007-2013.
tati presenti in 5 comuni carsici. KVS gestisce 9100 allacciamenti che
forniscono l’acqua a circa 22.000 utenti. Ogni anno sono immessi nel
sistema da 2.500.000 m3 a 3.500.000 m3 d’acqua.
L’acquedotto KVS gestisce più di 560 km di tubazioni con un diametro massimo di Φ 500. La rete è composta da tubature di materiali diversi, e, nello specifico in tabella 9.2.
156
Anno / Leto
Quantitativi d’acqua immessi nel sistema in m3
Količina vode oddane v sistem v m3
2007
2.924.368
2008
3.002.503
2009
2.995.800
2010
2.591.634
2011
2.963.018
2012
3.234.393
2013
2.776.001
kraški vodovod sežana : analisi di stabilità della rete di distribuzione
9.4 Monitoraggio e qualità dell’acqua potabile
Kraški vodovod Sežana upravlja s preko 560 km cevovodov s premerom do Φ 500. Omrežje je sestavljeno iz različnih cevovodnih mate-
La qualità dell’acqua potabile ricade nei dettami del Regolamento
rialov (Tabela 9.2).
sull’acqua potabile (GU della RS, n. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 e 25/09),
armonizzato alle direttive UE. La qualità dell’acqua potabile deve esse-
Tabella 9.2
re costantemente monitorata. Secondo il regolamento il controllo deve
essere doppio, sia interno che esterno. Il monitoraggio interno si svolge
Tabela 9.2
ai sensi del sistema HACCP, il che vuol dire che l’acqua potabile viene
monitorata dal prelievo fino all’utente finale. Questo tipo di monitoraggio
Materiale / Material
assicura un alto grado costante di sicurezza dell’acqua potabile. Il mo-
Lumghezza / Dolžina (km)
nitoraggio esterno è svolto a cura del Ministero della Sanità sloveno. La
JE- jeklene cevi
97
conformità dell’acqua potabile ai regolamenti sanitari e al Regolamento
LŽ- litoželezne cevi
9
sull’acqua potabile è appurata per mezzo di analisi di laboratorio svolte
NL- cevi iz nodularne litine
65
da laboratori autorizzati. Il Regolamento sull’acqua potabile definisce i
PE - polietilenske cevi
270
parametri microbiologici, chimici e quelli relativi agli indicatori, nonché i
PVC cevi
65
loro valori limite. Il monitoraggio interno prevede la predisposizione di
AC- azbestno-cementne cevi
52
un piano annuale di campionamento dell’acqua potabile che definisce i
PC - pocinkane cevi
8
punti di prelievo, la frequenza del campionamento e il tipo di analisi da
effettuare. Un importante elemento nel processo di controllo del sistema
di fornitura di acqua potabile è il sistema di controllo per la gestione a
9.4 Nadzor in kakovost pitne vode
distanza e il monitoraggio delle infrastrutture per la fornitura dell’acqua
Kakovost pitne vode ureja Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04,
potabile.
35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), ki je usklajen z direktivo Evropske unije. Kakovost pitne vode mora biti pod stalnim nadzorom. V skladu z
9.5 Il sistema centrale di controllo CNS
(Centralni nadzorni sistem)
omenjenim pravilnikom je ta nadzor dvojni: notranji in zunanji. Notranji
nadzor zagotavljamo po načelih HACCP sistema, kar pomeni, da pitno
vodo spremljamo od zajema do porabnika. Tak način nadzora zagota-
La genesi del sistema CNS risale agli anni Novanta del secolo scorso,
vlja stalen visok nivo varnosti pitne vode. Zunanji nadzor – monitoring
all’epoca degli interventi di ammodernamento dell’impianto di depura-
zagotavlja ministrstvo, pristojno za zdravje. Zdravstveno ustreznost in
zione di Sela na Krasu: a quell’epoca si è avvertita l’esigenza di una
skladnost pitne vode v skladu s Pravilnikom o pitni vodi, ugotavljamo z
maggior trasparenza e di un maggior controllo a distanza nella gestione
laboratorijskimi preskušanji. Laboratorijska preskušanja izvajajo poobla-
dell’impianto idrico. A causa della vastità dell’area servita e della pre-
ščeni laboratoriji. Pravilnik o pitni vodi določa mikrobiološke, kemične in
senza di più fonti di prelievo e infrastrutture, l’esistenza di un sistema
indikatorske parametre, ter njihove mejne vrednosti. Skladno z notra-
centrale di controllo è indispensabile per assicurare il monitoraggio del
njim nadzorom imamo izdelan letni plan vzorčenja pitne vode, v katerem
funzionamento del sistema. La comunicazione e la trasmissione dei dati
so definirana mesta vzorčenja, frekvenca vzorčenja in vrste preskušanj.
157
kraški vodovod sežana
– analiza stabilnosti distribucijske mreže
Figura 9.4
Il sistema CNS (Sistema centrale di controllo).
Slika 9.4
Centralni nadzorni sitem – CNS.
158
kraški vodovod sežana : analisi di stabilità della rete di distribuzione
e degli ordini tra il centro (ossia la sede dell’azienda) e le singole in-
Pomemben element v procesu nadzora sistema oskrbe s pitno predsta-
frastrutture si avvale di varie tecnologie di comunicazione (trasmissio-
vlja nadzorni sistem za daljinsko vodenje in nadzor objektov pitne vode.
ne GPRS, fibre ottiche, trasmissioni radio...). Il sistema CNS fornisce
anche i dati necessari al controllo dell’impianto idrico e al monitoraggio della qualità dell’acqua nei vari impianti che compongono la nostra
9.5 CNS - Centralni nadzorni sistem
rete idrica (HACCP). Il sistema CNS trasmette pertanto i dati relativi al
flusso, al livello dell’acqua, alla pressione, alla concentrazione di cloro,
Začetki uvajanja CNS segajo v devetdeseta leta prejšnjega stoletja, ko
alla torbidità, all’avvio e all’arresto delle pompe, all’eventuale ingresso di
se je posodabljala čistilna naprava za pitno vodo v Selih na Krasu in
persone nelle infrastrutture ecc.
se je pojavila potreba po večji preglednosti ter daljinskem nadzoru in
Il CNS include circa la metà delle infrastrutture che ricadono sotto
upravljanju vodovodnega sistema. Zaradi velikega območja in večjega
la nostra gestione; ciononostante si provvede al monitoraggio di tutte
števila vodnih virov in objektov je centralni nadzorni sistem nujen za
le infrastrutture principali che compongono il sistema idrico. Il sistema
nadzor nad delovanjem sistema. Za komunikacijo in prenos podatkov
consente anche l’invio di SMS per informare o allarmare i responsabili,
oz. ukazov med centrom na sedežu podjetja in posameznimi lokacijami,
assicurando una maggior trasparenza e affidabilità, e la razionalizza-
kjer so postavljeni objekti, uporabljamo najrazličnejše komunikacijske
zione dei costi di manutenzione e la riduzione dei tempi di reazione in
tehnologije (GPRS prenos, optični kabel, radijski prenos …). CNS nas
caso di difetti. Il sistema comprensivo del centro di gestione è progettato
oskrbuje s podatki, ki služijo za nadzor vodovodnega omrežja, kakor
in modo da permettere l’espansione progressiva a nuove infrastrutture
tudi za spremljanje kvalitete vode v različnih vodovodnih sistemih naše-
(serbatoi, punti di prelievo o di pompaggio, pozzi ecc.). Un ulteriore svi-
ga omrežja (HACCP). Tako se v CNS prenašajo meritve pretoka, nivoja
luppo del progetto CNS permetterà in modo indiretto di ridurre le perdite
vode, tlaka, koncentracije klora, motnosti, vklop in izklop črpalk, javljanje
idriche, che rappresenta uno dei nostri obiettivi in un’ottica di razionaliz-
vstopa v objekt idr.
zazione e sviluppo sostenibile dell’impresa.
V CNS je vključena pribl. polovica objektov s katerimi upravljamo,
vsekakor pa imamo pod nadzorom vse najpomembnejše objekte vodovodnega sistema. Omogočeno je tudi SMS-obveščanje in alarmiranje odgovornih, kar vse zagotavlja večjo preglednost in zanesljivost sistema, omogoča pa tudi racionalizacijo stroškov vzdrževanja in skrajša
odzivne čase ob pojavu napak. Celoten sistem s centrom vodenja je
zasnovan tako, da je možno postopno priključevanje novih objektov kot
so vodohrani, zajetja, črpališča, vrtine idr. Nadaljnji razvoj projekta CNS
posredno omogoča zmanjševanje vodnih izgub, kar je tudi eden od ciljev v smislu racionalizacije in trajnostnega razvoja podjetja.
159
kraški vodovod sežana
– analiza stabilnosti distribucijske mreže
Il Timavo superiore a San Canziano.
Reka Reka pri Škocjanu.
160
kraški vodovod sežana : analisi di stabilità della rete di distribuzione