NOVOSTI na področju tujih jezikov (pdf)

Vodnik novosti pri uvajanju učnih načrtov za tuje jezike v osnovni šoli v
letu 2014/2015
V šolskem letu 2014/2015 se bo začelo z uvajanjem prvega tujega jezika v 2. razred in
drugega tujega jezika (razširjeni program) v 4. in 7. razredu. Prvi tuji jezik se bo začel izvajati
na razpisu izbranih šolah. Drugi tuji jezik (razširjeni program) pa se lahko začne izvajati na
vseh šolah v 4. in 7. razredu. Trije novi učni načrti za tuje jezike izhajajo iz sprememb Zakona
o OŠ, UL RS št. 63/2013. To so:
 Tuji jezik (obvezni program): angleščina in nemščina
2. razred (70 ur) in 3. razred (70 ur)
Začetek uvajanja: 2014/2015 v 2. razredu na izbranih šolah
Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu, potrjen na SSSI 19.12.2013.
 Tuji jezik (razširjeni program): angleščina in nemščina
1. razred (70 ur)
Začetek uvajanja: 2015/2016
Učni načrt za tuji jezik v 1. razredu, potrjen na SSSI 19.12.2013.
 Drugi tuji jeziki kot neobvezni izbirni predmeti (razširjeni program): angleščina,
francoščina, hrvaščina, italijanščina, madžarščina, nemščina
4. razred (70 ur), 5. razred (70 ur), 6. razred (70 ur), 7. razred (70 ur), 8. razred (70 ur),
9. razred (64 ur)
Začetek uvajanja: 2014/2015 v 4. in 7. razredu
Učni načrt za drugi tuji jezik od 4. do 9. razreda, potrjen na SSSI 19.12.2013.
Na šolah se tako kot doslej izvaja pouk drugega tujega jezika kot izbirnega predmeta (obvezni
program). Nabor možnih jezikov je: angleščina, francoščina, hrvaščina, italijanščina,
kitajščina, latinščina, madžarščina, makedonščina, nemščina, ruščina, srbščina in španščina
7. razred (70 ur), 8. razred (70 ur), 9. razred. (64 ur).
Učni načrti za tuje jezike kot izbirne predmete, potrjeni večinoma v letu 2001.
Drugi tuji jezik kot obvezni predmet se začne ukinjati. 156 osnovnih šol, ki izvajajo pouk
obveznega drugega tujega jezika, bo imelo pouk tega predmeta še v šolskem letu 2014/2015 v
8. in 9. razredu in v šol. letu 2015/2016 v 9. razredu.
Spletna stran projekta uvajanja na ZRSŠ.
Učni načrt za drugi tuji jezik kot obvezni predmet od 7. do 9. razreda, potrjen na SSSI
3.4.2008.
Tako obvezni kot izbirni predmeti se ocenjujejo. Spremembe pri pouku tujih jezikov v
naslednjih šolskih letih so prikazane v naslednji preglednici (TJ1 = prvi tuji jezik, TJ2 = drugi
tuji jezik).
Predmetne skupine za francoščino, italijanščino in nemščino, april 2014
Šol. leto
TJ1
obvezni
predmet
2. razred
OŠ
TJ1
neobvezni
izbirni
predmet
1. razred
OŠ
TJ2 neobvezni
izbirni predmet
od 4. do 9.
razreda OŠ
(razširjeni
program)
2014/15
Začetek
postopnega
uvajanja
Največ 15%
OŠ, ki jih
določi
minister na
podlagi
razpisnih
pogojev
/
Začetek izvajanja Se ukine v 7. razredu. Kot doslej (nabor
v 4. in 7. razredu Izvaja se v 8. in 9.
12 jezikov).
(šola mora
razredu
obvezno ponuditi,
se ocenjuje)
2015/16
Največ 30%
OŠ
Začetek
izvajanja
(šola ga
mora
obvezno
ponuditi)
Izvajanje v 4. in 5. Se ukine v 7. in 8.
Kot doslej (nabor
ter 7. in 8. razredu razredu, izvaja se še v 12 jezikov).
9. razredu
2016/17
VSI učenci
2. razreda
Izvajanje v
1. razredu
Izvajanje v 4., 5.,
6, 7., 8. in 9.
razredu
TJ2 kot obvezni
predmet od 7. do 9.
razreda (obvezni
program)
/
TJ2 kot izbirni
predmet
(obvezni
program)
Kot doslej (nabor
12 jezikov).
PREDMETNIK OŠ, veljaven od 1.9.2014
Uvajanje prvega tujega jezika
Izbor šol za izvajanje TJ1 bo določil minister s sklepom in ga objavil na spletnih straneh
ministrstva najkasneje do 31. maja 2014.
Predmetne skupine za francoščino, italijanščino in nemščino, april 2014
Uvajanje drugega tujega jezika od 4. do 9. razreda (razširjeni program)
Za učence od 4. do 6. razreda bodo osnovne šole izvajale pouk naslednjih neobveznih
izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike. Za
učence od 7. do 9. razreda pa pouk drugega jezika. Pouk navedenih neobveznih izbirnih
predmetov se bo začel izvajati postopoma in sicer za učence 4. in 7. razreda v šolskem letu
2014/15, za učence 5. in 8. razreda v šolskem letu 2015/16 in za učence 6. in 9. razreda v
šolskem letu 2016/17. Šola mora obvezno ponuditi drugi tuji jezik.
Merila za oblikovanje skupin za neobvezne izbirne predmete glede na število učencev teh
razredov so objavljena v 32a. členu dopolnjenega Pravilnika o normativih in sicer:
»32a. člen (učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov)
Normativ za oblikovanje učnih skupin pri pouku neobveznih izbirnih predmetov je 28 učencev.
Učna skupina za izvajanje neobveznega izbirnega predmeta prvega tujega jezika v 1. razredu se
oblikuje za najmanj 8 učencev.
Učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov od 4. do 9. razreda se oblikujejo iz učencev
drugega oziroma tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Največje možno število učnih skupin za
izvedbo pouka neobveznih izbirnih predmetov za učence drugega oziroma tretjega vzgojnoizobraževalnega obdobja se določi tako, da se število učencev drugega oziroma tretjega vzgojnoizobraževalnega obdobja deli s 24. Če je na ta način izračunano število decimalno število, se število
učnih skupin za posamezno obdobje vedno zaokroži navzgor do celega števila. Učna skupina za
izvajanje posameznega neobveznega izbirnega predmeta od 4. do 9. razreda se oblikuje za najmanj 12
učencev. Šola oblikuje učno skupino za pouk neobveznega izbirnega predmeta za učence drugega
oziroma tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja za najmanj 8 učencev, če je to edina učna skupina
na šoli.
Učna skupina za izvajanje neobveznega izbirnega predmeta tehnika se deli, če je v njej 21 ali več
učencev.«.
Opredelitev predmeta drugi tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet
Predmet ima 2 uri na teden oz. 70 ur v šolskem letu. Učenec se v pouk neobveznega drugega
tujega jezika vključi prostovoljno. Ko se vanj vključi, ga obvezno obiskuje do konca tekočega
šolskega leta. Znanje učencev se ocenjuje.
Odgovori na zastavljena vprašanja učiteljev glede novosti
Ali bo 2. tuji jezik v 3. triadi ponujen v obeh oblikah?
2. tuji jezik se bo izvajal istočasno v obeh oblikah: kot obvezni izbirni predmet (OIP) in kot
neobvezni izbirni predmet (NIP).
O sami izbiri jezika odloča šola, pa tudi o tem, ali bo isti jezik v obeh oblikah in recimo kot
obvezni izbirni začetni nivo in kot neobvezni izbirni nadaljevalni (če je dovolj učencev za ta
nivo).
Predmetne skupine za francoščino, italijanščino in nemščino, april 2014
Kakšna je razlika med obveznim (OIP) in neobveznim izbirnim predmetom (NIP) v 7.
razredu?
Razlika med obveznim in neobveznim izbirnim predmetom v 7. razredu je v tem, da imata za
osnovo različna učna načrta. Nadalje: kot obvezni izbirni predmet (OIP) se potencialno
lahko na šoli poučuje 12 jezikovnih predmetov, kot neobvezni izbirni (NIP) pa šest. Ti so:
angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, hrvaščina, madžarščina.
Raven znanja OIP v 7. razredu je vedno začetna, medtem ko je pri NIP lahko tudi
nadaljevalna, če imate skupino učencev, ki so se NIP učili že v 2. VIO (to pride v poštev
uradno šele čez tri leta).
Skratka začetek učenja drugega tujega jezika je pomaknjen navzdol v 4. razred in učenci
imajo možnost v 3. VIO učenja dveh drugih tujih jezikov. Učenci se lahko učijo 2TJ
neprekinjeno šest let.
To je tudi razlika od ostalih neobveznih izbirnih predmetov, ki se izvajajo samo v 2. VIO.
Potem pa je še ta razlika: 2. TJ kot NIP se poučuje 2 uri na teden, medtem ko imajo ostali
NIP (umetnost, šport, tehnika, računalništvo) 1 uro tedensko. To lahko tudi pomeni, da bo
učenec izbral raje dva enourna predmeta kot 2TJ, ki je dvourni.
Kateri učbeniki pridejo v poštev za poučevanje 2TJ kot NIP?
Potrjenih učbenikov še ni. Za naslednje šolsko leto se morajo učitelji sami odločiti za učbenik
in pri tem upoštevati, da vsi učenci mogoče z izbranim 2TJ ne bodo nadaljevali v naslednjem
šolskem letu.
Glede na zakonodajo lahko učitelji izbirajo med potrjenimi učbeniki, ki jih odobri strokovni
svet, in njihovo uporabo prilagodijo glede na cilje in standarde iz UN, obseg pouka, raven
znanja in starost učencev.
V prehodnem obdobju lahko učitelji avtonomno izbirajo učna gradiva med ponudbo, ki je na
voljo in pri tem niso omejeni pri izboru učnega gradiva. Posebej naj bodo pozorni na to, da pri
izboru in fotokopiranju učnih gradiv ne kršijo avtorskih pravic drugih.
Težava je pri tistih, za katere zakon določa, da jih iz nabora potrjenih predlagajo učitelji in
potrdi svet šole. V tem primeru lahko učitelj prosi svet staršev za soglasje za uporabo drugih
dodatnih učnih gradiv.
Skratka, če učitelj zna utemeljiti potrebo po dodatnih učnih gradivih, in dobi soglasje sveta
staršev, načeloma lahko uporablja tudi učno gradivo za 1TJ.
Predvidevamo, da v času dokler ne dobimo potrjenih učbenikov, učenci ne bodo imeli
obvezujočih učnih gradiv. Tudi zato, ker v UN za 4. razred v ciljih in standardih ni v ospredju
pisna zmožnost.
Predmetne skupine za francoščino, italijanščino in nemščino, april 2014
Kako bo potekala prijava učencev bodočih 4. razredov na NIP?
Prijava učencev bodočih 4. razredov na neobvezne izbirne predmete (NIP) poteka podobno
kot prijava na obvezne izbirne. Pomembno je, da šola mora ponuditi drugi tuji jezik kot NIP,
ostalih predmetov kot NIP (umetnost, računalništvo, šport, tehnika) šola ni dolžna ponuditi.
Za NIP ni posebnega razpisa, kot je za uvajanje 1. TJ.
Šola mora ponuditi tudi drugi tuji jezik v bodočem 7. razredu kot NIP, se pravi poleg
obveznih izbirnih predmetov (OIP) tudi še to. To pomeni, če boste imeli na šoli npr. nemščino
kot OIP, mora šola ponuditi še en tuji jezik kot NIP. V 7. razredu šola lahko ponudi samo
drugi tuji jezik, ostalih predmetov kot NIP ni v naboru.
V NIP se 2014/2015 se vključijo učenci 4. in 7. razreda, torej ne tudi učenci 8. in 9. razreda.
Kako je z izvajanjem drugega tujega jezika kot obveznega predmeta v prihodnjem
šolskem letu?
Tiste šole, ki v letu 2014/2015 izvajajo 2TJ kot obvezni predmet v 3. VIO, v 7. razredu
izvajajo tako kot vse ostale sole NIP, v 8. in 9. razredu pa z 2TJ kot obveznim predmetom
nadaljujejo.
Kdo lahko poučuje prvi tuji jezik v 1. VIO?
Učitelj ustreznega tujega jezika z dokvalifikacijo za pouk na razredni stopnji ali učitelj
razrednega pouka z dokvalifikacijo iz ustreznega tujega jezika. Citat iz Pravilnika o izobrazbi
za učitelje angleščine in nemščine kot TJ1:
1. 1. 7. Angleščina
Učitelj angleščine v prvem obdobju je lahko, kdor je končal:
univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) ali
razredni pouk
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz angleščine.
-
Učitelj angleščine v prvem obdobju je lahko tudi, kdor je končal:
univerzitetni študijski program angleščine ali
magistrski študijski program druge stopnje poučevanje angleščine ali anglistika
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja.
Učitelj angleščine v četrtem in petem razredu je lahko, kdor je končal:
univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) ali
razredni pouk
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje angleščine.
-
-
Učitelj angleščine v četrtem in petem razredu je lahko tudi, kdor je končal:
univerzitetni študijski program angleščine ali
magistrski študijski program druge stopnje poučevanje angleščine ali anglistika.
Učitelj angleščine v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko, kdor je končal:
Predmetne skupine za francoščino, italijanščino in nemščino, april 2014
-
univerzitetni študijski program angleščine ali
magistrski študijski program druge stopnje poučevanje angleščine ali anglistika.
1. 1. 8. Nemščina
Učitelj nemščine v prvem obdobju je lahko, kdor je končal:
univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) ali
razredni pouk
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz nemščine.
-
Učitelj nemščine v prvem obdobju je lahko tudi, kdor je končal:
univerzitetni študijski program nemščine ali
magistrski študijski program druge stopnje nemščina, nemcistika, germanistika ali nemščina kot
tuj jezik
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja.
-
Učitelj nemščine v četrtem in petem razredu je lahko, kdor je končal:
univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) ali
razredni pouk
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz nemščine.
-
-
Učitelj nemščine v četrtem in petem razredu je lahko tudi, kdor je končal:
univerzitetni študijski program nemščine ali
magistrski študijski program druge stopnje nemščina, nemcistika, germanistika ali nemščina kot
tuj jezik.
-
Učitelj nemščine v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko, kdor je končal:
univerzitetni študijski program nemščine ali
magistrski študijski program druge stopnje nemščina, nemcistika, germanistika ali nemščina kot
tuj jezik.
Kdo lahko poučuje 2TJ kot NIP v 2. VIO (4., 5. in 6. razred)?
Učitelj ustreznega tujega jezika, t. j. profesor angleščine, francoščine, hrvaščine, italijanščine,
madžarščine in nemščine. V 4. in 5. razredu pa lahko poučuje tudi učitelj razrednega pouka, ki
ima opravljen študijskih program za izpopolnjevanje iz ustreznega tujega jezika.
Predmetne skupine za francoščino, italijanščino in nemščino, april 2014