Eksempel på Vaktmesterinstruks/oppgaver

FDV Bergen Eiendomsdrift
ARBEIDSBESKRIVELSE
Vaktmestertjenester
1.
Generelt.
Vaktmester og tekniske tjenester på denne eiendom utføres av personell fra FDV
Bergen. Vaktmester skal rapportere til Team leder i FDV Bergen, som igjen
rapporterer videre til eier / forvalter.
2.
Utvendig renhold.
Holde det ryddig og rent rundt søppelskur, fortau, gangveier, inngangspartier,
kjøreveier, plener, buskrabatter, samt garasjeanlegg. I gangsette fjerning av grafitti,
plakater og lignende på fasader, dører og vinduer i fellesområder, samt generell
ryddighet, ( Mose – ugras ) Rep. Av asfalthull fortløpende i veier og plasser.
3.
Søppel.
Søppelrom / kjølerom skal ryddes og reingjøres etter behov, og skal framstå i orden.
Dette inkluderer rengjøring av søppelkasser når det er påkrevet.
4.
Garasjeanlegg.
Garasjeanlegget skal holdes ryddig til enhver tid. Maskinell feiing / spyling
rekvireres etter behov fra eier / forvalter til avtalt pris. Fortrinnsvis vår og høst.
5.
Inngangsdører.
Disse skal ukentlig sjekkes i lukke / låsefunksjonene. Feil og mangler utbedres av
vaktmester umiddelbart, hvis ikke låsesmed må tilkalles. Avklar med forvalter.
6.
Tak.
Takbelegg, beslag, renner, sluk og avløp, kontrolleres / reingjøres etter behov årlig.
I vinterhalvåret kontrolleres taket alle dager mot snø og is ras. Hvis slik fare er til
stede, skal tiltak iverksettes umiddelbart. Observerte taklekasjer meldes forvalter
snarest, og skadebegrensning iverksettes snarest.
7.
Vintervedlikehold.
Manuell snørydding / strøing av inngangspartier utføres etter behov, ved 3 til 5 cm
snøfall, og for øvrig i.h.t. Politivedtektenes bestemmelser.
8.
Utekraner.
Vaktmester sørger for at utvendig kraner som er utsatt for frostskader vinterstid,
stenges og tømmes om høsten.
FDV Bergen Eiendomsdrift
9.
Elektriske anlegg.
Avlese målere i.h.t. beskjed fra forvalter/ eier.
Skifte defekte lyspærer og lysstoffrør skiftes løpende i alle fellesarealer ute og inne,
samt i tekniske rom og garasjeanlegg. Der hvor lyskilden styres av fotocelle, skal
disse kontrolleres regelmessig.
Vaktmester må gjøre seg kjent med alle El-tavler og plasseringen av disse i objektet.
Videre skal vaktmester ha ettersyn av hovedtavler og underfordelinger, og påse at
disse arealene holdes ryddige og rene, Feil og mangler som oppdages, skal snarest
rapporteres, ivaretas sikkerhetsmessig og meldes eier / forvalter snarest.
10.
Nødlys / markeringslys
Vaktmester skal kontrollere nødlys / markeringslys en gang i måneden. Skifte rør
som er defekte. Videre skal det sjekkes at ingen av nødlys / lederlysene er fjernet i
h.t. branntekniske tegninger.
11.
Røyk luker.
Gjøre seg kjent med plasseringen og funksjonen til disse.
12.
Varmekabler.
I vintersesongen sjekkes anlegget ukentlig. Følere må holes rene, sjekkes slik at de
ikke blir liggende i hulrom av snø og is. Vaktmester må påse at varmekabler på tak,
takrenner utv. fortau og lignende er avslått i sommersesongen, og fungerer i
vintersesongen.
13.
Rør og sanitæranlegg.
Vaktmester plikter å gjøre seg kjent med objektets røranlegg. Spesielt vitale deler
som vannmålere, stoppekraner, vannmål og stakeluker i fellesarealene. Avlese
vannmålere og innrapportere dette til forvalter etter gitte rutiner. Egen loggbok for
vannavlesning.
14.
Brannvern.
For fellesarealene har vaktmester ansvar for at rømningsveier og skiltning er
funksjonell til en hver tid. Vaktmester kan bistå eier / forvalter med gjennomføring
av brannøvelser på eiendommen.
15.
Brannvarsling.
Vaktmester plikter å kunne bruken av brannsentralen og spesielt når det gjelder ut /
inn kobling av sløyfer, detektorer, brannklokker etc. Alle utkoblinger, feilmeldinger
etc. skal loggføres i egen loggbok i brannsentralen.
16.
Leietakere.
Vaktmester skal ta kontakt med disse hvis det er hendelser som påvirker kostnader
for fellesskapet. Han kan bistå disse med tjenester men ikke innenfor ordinær
FDV Bergen Eiendomsdrift
arbeidstid for eiendommen. Arbeid som utføres for leitakere / beboere, skal
faktureres disse direkte. Dette må de gjøres oppmerksom på før arbeidene utføres.
17.
Grøntanlegg.
Se egen vedlikeholdsavtale. ( Gartner avtale – pris på tjeneste )
18.
Diverse.
Vaktmester har ansvar for at verktøy og utstyr som tilhører eiendommen, blir
ivaretatt på en forsvarlig måte. Han skal også utføre små reparasjoner som hører inn
under en vaktmesters plikt, for eksempel justere dører og dørpumper, smøring av
dører, og sylindere. Alle dører til tekniske rom skal holdes låst utenfor ordinær
arbeidstid.
Vaktmester skal være forvalter behjelpelig med å påse at renhold av fellesarealene
utføres etter avtale, så fremt renholdsavtalen er kjent for vaktmester.
19.
Adgangs anlegg.
Vaktmester skal lære seg bruken av dette anlegget, og kunne produsere adgangskort
til eiendommen, der hvor dette er en del av skallsikringen, samt føre loggbok for
kortproduksjonen. Innstilling av tidssoner på adgangssystemer etc.
20.
Tomme lokaler.
Vaktmester skal sørge for at tomme lokaler er avlåst, at det er tilstrekkelig med
varme og etterfylle vannlåser etter behov.
21.
Ventilasjon / kjøleanlegg.
Anleggene kontrolleres på oppmøtedag i h.t. drift- og vedlikeholdsinstruksen som er
utarbeidet for anlegget. Ventilasjonsrommet skal holdes rent og ryddig, og rengjøres
etter behov.
Kjøleanlegget skal ha samme grad av oppfølging som ventilasjonsanlegget.
22.
Heisanlegg.
Vaktmester plikter å gjøre seg kjent med bruken av eiendommens heisanlegg.
Spesielt gjelder det ved evakuering av personer som sitter i kupeen ved driftsstans.
Kommunikasjon til alarmsentral og fotoceller sjekkes regelmessig.
23.
Fyringsanlegg / fjernvarme.
Disse kontrolleres på oppmøtedagene, samt påse at det til enhver tid er olje / gass for
driften. Noter egen logg for påfylling. Avlese og følge opp sommer-vinterdrift på
fjernvarmeanlegg og fyrkjeler.
24.
Sprinkelanlegg.
FDV Bergen Eiendomsdrift
De eiendommer som har sprinkelanlegg, skal kontrolleres minst hver 14 dag, og
logg skal føres for kontrollen. Noter trykk over og under ventilen, samt sjekke at det
finnes ekstra sprinkelhode i reserve på stedet. Logg bok skal henge på ventilen. Påse
at ventilen er sikret – låst.
Elementer som ikke er på nevnte eiendom, bortfaller av denne beskrivelse.