Vurdering for læring - et sentralt satsingsområde

Vurdering for læring - et sentralt satsingsområde i Osloskolen
Formålet med satsingen er å
Tilrettelegge for tilpasset opplæring og gjøre elevene til aktive deltagere i sin egen
læringsprosess
Bidra til en mer systematisk vurderingspraksis og en bedre vurderingskultur i
Osloskolen.
Gjennom dette vil skolene bli bedre rustet til å oppfylle kravene til underveis - og
sluttvurdering i forskrift til Opplæringslova. Satsingen har fokus på
Hva skal elevene lære nå? - Tydelige læringsmål
Når elevene har gjort et arbeid, hva blir det lagt vekt på i vurderingen?
Vurderingskriterier/kjennetegn på måloppnåelse.
Hvordan trekke elevene aktivt inn i læringsprosessen – elevmedvirkning.
Hvordan kan elevene trene på egenvurdering og kameratvurdering?
Hvordan etablere en felles vurderingspraksis i den enkelte skole og mellom skoler?
Utdanningsetatens målsettinger for skoler som arbeider med Vurdering for læring:
Vurdering skal være en integrert del av alt læringsarbeid.
At man deler og utvikler læringsmål sammen med elevene.
Man utvikler vurderingskriterier sammen med elevene.
At man utvikler en forståelse for at kriterier kan oppfylles på ulike nivå.
At man involverer elevene i egenvurdering.
Gir elevene tilbakemeldinger som fører dem videre i vurderingsarbeidet.
Gjennomfører samtaler med elevene om resultater fra kartlegginger og sentrale prøver.
At man gjennomfører samarbeid om vurdering på skolen og mellom skolene.