presentasjon

Problembasert målorientert læring
Lise Vikan Sandvik
Nestleder utdanning PLU
Førsteamanuensis fremmedspråkdidaktikk
@lisevikan
Elevens læring Elevak.vt og skapende kunnskapssyn FIVIS – forskning på individuell
vurdering i skolen (2011 – 2014)
•  Hvordan kommer skoleeiers, skolelederes og
læreres vurderingskompetanse til uttrykk
gjennom fortolkninger, praksiser og forståelser?
•  Hvilke vurderingspraksiser finnes i norske
klasserom?
•  Hvilken betydning har vurderingspraksisene for
elevenes læring og læringsprosesser?
5
Vurderingskompetanse
•  Delta i diskusjoner om
vurdering
•  Krever
faggkompetanse,
klasseromserfaring og
fagdidaktisk forståelse
•  Kommer til uttrykk
gjennom fortolkninger,
forståelser og praksiser
•  Finnes i teoribaserte
fortolkningsfellesskap
Vurdering er meningsskapende virksomhet 7
Et læringsmål er første ledd i en
kjede
•  Kompetansemål
•  Vurderingskriterier
•  Arbeidsoppgaver
•  Vurderingssituasjoner
•  Vurdering (lærer, medelev, egen)
FORTOLKNING •  Læringsmål
•  Kjennetegn på måloppnåelse
8
Validitet
i vurdering
9
Vurderingskulturer kan endres 10
To viktige utviklingslinjer
Implisitt
eksplisitt vurderingskultur
passive elever
elevaktiv læring
11
Sterk elevinvolvering Eksplisi8 elevak.v vurderingskultur Ak-vt engasjerte elever Tilbakemeldinger som fremmer læring Vurdering for å -lpasse opplæring Egenvurdering Vurdering for læring Implisi8 elevak.v vurderingskultur Læringsmål formidles gjennom deltakelse og dialog i kunnskapsutvekslinger som oppstår i faglige kontekster Tilbakemelding som fremmer læring Vurdering for å -lpasse læring Involverte elever Vurdering som læring Tydelig ekspliserte læringsmål Lite ekspliserte læringsmål Eksplisi8 elevpassiv vurderingskultur EksplisiDe læringsmål presenteres passivt -l elevene Vurdering for å diagnos-sere Lite involvering av elevene Vurdering av læring Vurdering for læring (instrumentelt) Implisi8 elevpassiv vurderingskultur Tause læringsmål Rela-vt lange -dsspenn for å utvikle forståelse i faget Tilfeldige forståelser av hva som er vik-g å lære Vurdering av læring Svak elevinvolvering 12
Noen utfordringer
•  VfL kan kreve dype endringer i lærernes
oppfatninger av hva elever faktisk kan lære.
•  Noen lærere er overbevist om at det er mest
rettferdig å undervise alle elever i samme stoff
på samme måte.
•  Lærere nøler med å ta i bruk nye metoder selv
når forskningsfunn viser stor læringseffekt fordi
pedagogiske endringer kan redusere
eksamensresultater.
(OECD 2005: 75)
13
Bifrost
Skolens grunnide´ og uttrykksform
Temaorientert undervisning
Det gode arbeidet:
ide´ - beslutning – planlegging –
gjennomføring – formidling – vurdering
14
I mulighetenes skole skal elevene
utvikle seg personlig, sosialt og faglig.
Vi ser barna hvor de er, og vi har
tydelige mål for hvor de skal.
15
Este.sk didak.sk design Omdreiningspunkter
Opplevelse
Involvering
Handling
Erkjennelse
Vurdering
Perspektivering
Provokasjon og konfrontasjon
Samtale, medbestemmelse, medansvar
Selvforvaltning, det gode arbeidet
Ny innsikt, nye ferdigheter, ny kompetanse
Individuell og felles evaluering
Refleksjon hva ny viten innebærer
17
18
Studentenes FoU-arbeid
•  Opplevelse
Uke 4: Vrimletorg
Uke 5: Fellesforelesning om problemstilling
•  Involvering
Uke 5: Gruppene settes sammen
Uke 6: Fellesforelesning om datagenerering
Uke 6: Seminar om problemstilling
•  Handling
Uke 7: moroa begynner!
Uke 17: Fellesforelesning om analyse
•  Vurdering og perspektivering
Tirsdag 24.05: FoU-konferanse – muntlig presentasjon
Eksamen – prosjektrapport, prosessrapport
19
Vår perspektivering?
• 
• 
• 
• 
Samarbeidskompetanse
Tverrfaglighet og samfunnsrelevans
Tettere koblet opp mot skolenes utviklingsprosjekter
Forskningsgruppe knyttet til studentenes FoU
•  Vurderingskriterier
•  Prosessrapport
•  Prosjektrapport
20
Pedagogikk Fagdidak-kk Praksis 4 Fagdidak-kk Fag Praksis 3 Pedagogikk Fag Praksis 2 Pedagogikk Fag Praksis 1 Læreren Eleven (observasjon) Faget
Samfunnet (undervisning/FoU) (undervisning) (skyggelærer) Problembasert målorientert læring
•  Tydelige mål og kriterier - tolkningsfellesskap
•  Klare rutiner for vurdering – egenvurdering,
medelevvurdering, lærervurdering
•  Bevissthet rundt personlige mål, sosiale mål, faglige mål
• 
• 
• 
• 
• 
Elevaktiv undervisning og behov for å vite
Utforske og skape
Metakognisjon og selvregulert læring
Samhandling og kommunikasjon
Kritisk tenkning og problemløsning
22
Hvordan kan lærere samarbeide for å utvikle sin undervisning? 23
Lærerprofesjonsidentitet
og skolens vurderingskultur
Individuell autonomi Kollek-v autonomi Tradisjonell -lnærming Tilnærming i et praksisfellesskap 24
Hva kan ledelse og lærere selv
gjøre for at de skal…
•  Stå frem med det samme budskapet? •  Bruke det samme begrepsapparatet? •  Skape forbindelse til det som har vært taD opp tidligere? •  Forbedre sin undervisning basert på felles kunnskapssyn? 25
FIVIS 2011-­‐2014. hDp://www.ntnu.no/plu/vurdering Irgens, Eirik J. (2011). Dynamiske og lærende organisasjoner. Ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring. Bergen: Fagbokforlaget Irgens, E.J. (2012): Profesjonalitet, samarbeid og læring. I: Postholm, M.B.: Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling. Trondheim: Tapir, s. 217-­‐231 Robinson, Viviane (2011) Student-Centered Leadership. San
Francisco, CA: Jossey-Bass
Sandvik, Lise Vikan; Emstad, Anne Berit. (2015). Ledelse som
dramaturgi. Ledelse for læring i mulighetenes skole.
Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og
talentutvikling. Oslo: Cappelen Damm Akademisk
26