Drammens foreldreveileder om vurdering for læring her

FORELDREVEILEDER
Vurdering for læring
Åssiden, Aronsløkka og Kjøsterud skole
«Et læringsløp der hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle faglige potensial
og blir et trygt, aktivt og selvstendig menneske»
august 2015
Hvordan evalueres læring i skolen?
Forskning viser at «vurdering for læring» har stor betydning for elevenes læringsutbytte. I 2009 fikk Norge en forskrift som vektla at gode
vurderingsrutiner vil føre til mer motivasjon, bedre prestasjon og økt læring. Drammensskolen tar dette på alvor. De tre skolene på Åssiden
samarbeider om dette i et prosjekt som varer frem til våren 2016. Nå vil vi ha dere med oss! Dette betyr at vi setter større fokus på
utviklingen av den enkelte elev, og vi trenger deres hjelp til å gjøre det best mulig. Vi skal jobbe sammen om det enkeltes barns læring!
Vi håper derfor at denne foreldreveilederen kan bidra til å motivere dere til å støtte opp om skolenes satsing på «vurdering for læring».
«Vurdering for læring»
«Vurdering for læring» er all vurdering som
gis underveis i opplæringen og som bidrar
til å fremme læring. Begrepet «vurdering av
læring» brukes om prøver og oppgaver som
gir informasjon om hva elevene kan på et gitt
tidspunkt.
De fire prinsippene
Utdanningsdirektoratet viser til fire forskningsbaserte prinsipper som er sentrale
i vurderingsprosesser som har til formål å
fremme læring. Disse er nedfelt i forskriften
til opplæringsloven som rettigheter for elever
og lærlinger.
1. Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem
2. Elevene skal få tilbakemeldinger som for teller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen
3. Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg
4. Elevene skal være involvert i eget læring
sarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling
Læringsmål og kriterier
Læringsmål og kriterier ligger til grunn for all
vurdering. Læringsmålet forteller eleven hva
som skal læres og hva som er hensikten med
timen eller timene. Kriterier beskriver hva som
er forventet av elevene for at vi kan si at målet
er nådd. Kriterier følges ofte av kjennetegn
på måloppnåelse. Kriteriene skal være kjent
for elevene før de begynner å arbeide for å
nå målet.
Skolene arbeider med å lage tydelige læringsmål
og kriterier for elevenes faglige og sosiale utvikling. Elevene skal på grunnlag av mål og
kriterier få relevante tilbakemeldinger, råd om
forbedring og bli involvert i vurderingsarbeidet.
Vurderingsmåter
Elevens selv, medelever, lærer og foresatte
vurders elevens arbeid. Vi bruker ulike metoder
som hjelper eleven til å få øye på sin egen
læring.
Egenvurdering
Egenvurdering vil si at eleven vurderer seg
selv og reflekterer over hvorvidt et læringsmål
er nådd eller ikke.
Elevene må lære å vurdere seg selv, slik at de
forstår hva de skal lære, og hva de skal gjøre
for å nå målet. Elevene skal bruke informasjon
om egen læring til å få innsikt i hvor de er og
hvor de skal i sin læringsprosess.
Kameratvurdering
Kameratvurdering vil si at elever gir hverandre
konstruktive tilbakemeldinger ut fra vurderingskriterier som er satt på forhånd. Tilbakemeldingene peker fremover, slik at elevene
kan hjelpe hverandre med å utvikle seg.
Dette kan gjøres både muntlig og skriftlig.
Forskning viser at elever som lærer å vurdere
andres arbeid, samtidig får innsikt i hvordan
læring skjer.
Hvordan kan dere voksne hjemme støtte
barna i læring
Tilbake- og framovermelding
Tilbake- og framovermeldingene skal i hovedsak ta utgangspunkt i læringsmål og kriterier
som er kjent for eleven. Tilbake- og framovermeldingene skal føre til læring, og elevene
skal få sjansen til å forbedre seg i temaet de
ble vurdert i. Meldingene kan gis muntlig eller
skriftlig, og skal inneholde både hva eleven
mestrer og vekstpunkter som eleven kan arbeide
videre med. Vi vet at tilbakemeldinger virker
best når de gis tett på arbeidet, helst i den
enkelte time, mens arbeidet pågår.
Elevsamtaler
Elevene har rett til minst en samtale per
halvår som en del av underveisvurderingen
(§ 3-11). Hvordan disse samtalene gjennomføres kan variere fra skole til skole. Det stilles
også krav om at skolen gjennomfører jevnlig
dialog med elevene om annen utvikling jfr. §
3-8. Utviklingssamtalen med de foresatte er et
viktig redskap for underveisvurdering.
Karakterer
Vurderingen av elevarbeider eller elevprestasjoner kan gis med og uten karakter. Det viktige
er å vise elevens kompetanse, hva eleven
kan og hva eleven må jobbe mer med. En
karakter vil uansett alltid bare være et uttrykk for elevens kompetanse. Læreren skal i
tilbakemeldingene/framovermeldingene
peke på det eleven har gjort bra, og samtidig gi noen råd om hva eleven kan gjøre for
å forbedre seg i faget. Eleven og foreldrene må
få innsikt i hvordan eleven ligger an i forhold
til grad av måloppnåelse. Halvårsvurderinger
i fag skal ikke være et «gjennomsnitt» av
tidligere vurderinger eller prøvekarakterer,
men skal vise hva eleven kan i faget på det
tidspunktet halvårsvurderingen gis.
•
Spør barnet om læringsmål på skolen
og hvordan han/hun har tenkt å nå
disse. Dette bidrar til å bevisstgjøre
barnet på ”hvor det skal” i egen
læringsprosess.
•
Hør om læringsmålene er nådd.
Det er ikke alltid nok at oppgavene
er gjort. Å gjøre er ikke sidestilt med
å lære.
•
Fokuser på utvikling. Spør om
hvordan barnet ditt har jobbet for å
nå målet, og hvilke tilbakemeldinger
han/hun har fått. Se etter framgang
og ros innsats.
•
Gi barnet bekreftelser på hva det
mestrer og får til.«Catch them being
good!»Vær så konkret som mulig.
Det er ekstra flott dersom tilbakemeldingen har å gjøre med læringsmålet. Påpek at suksess kommer
med innsats.
•
Gi en klar overvekt av positive
tilbakemeldinger. Mestringsopplevelser er viktige når mennesker
skal lære og utvikle seg.
Følg skolen din på Facebook
www.facebook.com/aronslokka
www.facebook.com/aasiden
www.facebook.com/kjosterudskole
www.drammen.kommune.no
Kompetansesenteret for barnehager og skoler