Vurdering for læring

Vurdering for læring
Presentasjon mandag 17. august 2015
Mål:
Kan forklare hva vurdering for læring er
 Kan forklare forskjellen på summativ og
formativ vurdering.
 Kan forklare viktigheten av
vurderingskriterier
 Kan forklare innholdet i
vurderingsforskriften.
 Kan anvende de 4 prinsipper for
vurdering.

Noen sentrale avklaringer.
Hvorfor vurderer vi?
 Hva bruker vi vurdering til?
 Hva får elevene ut av vurderingen?

Fire prinsipper for vurdering.
Prinsipp 1
Elevene og lærlingene skal forstå hva de
skal lære og hva som er forventet av dem.
 Da er mål, kriterier og kjennetegn viktig.

Gode læringsmål?
Kompetansmål:
 Utforming av læringsmål:
Eleven kan:
Beskrive
Forklare
Drøfte
Diskutere

Er dette gode læringsmål?

Kompetansemål:Samfunnsfag 8-10 trinn.
gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet
til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og
samfunn.
Læringsmål:
Kan si noe om bevegelser i luftmasser. ( Upresist mål)
Kan forklare kva bevegelser i luftmasser er.(Tydeligere)
Vet noe om vannets kretsløp. (Upresist mål)
Kan forklare vannets kretsløp. (Tydeligere)
Prinsipp 2
Tilbakemeldinger som forteller om
kvaliteten på elevenes arbeid.
 Hvor skal jeg? Dette kan du svare på
gjennom å vise til tydelige mål og kriterier
i det aktuelle faget og emnet.
 Hvor er jeg i min læringsprosess? Dette
er tilbakemeldinger som viser hvor eleven
står i forhold til målet (prinsipp 1)

Prinsipp 3
Får råd om hvordan de kan forbedre seg.
 Tilbakemeldinger og råd og om veien
videre er viktig for elevenes motivasjon
Fører til at eleven kan justere egen læring.

Prinsipp 4
Er involvert i eget læringsarbeid ved blant
annet å vurdere eget arbeid og utvikling.
 Når elever involveres i vurderingsarbeidet
blir de mer klar over hva som skal læres
og hvordan de lærer. Samtidig kan de ved
hjelp av egenvurdering få et bilde av hvor
de står i forhold til målene de skal nå.

Forskrift til opplæringsloven.
§4.1(§3.1) Rett til vurdering
 §4.2(§3.2) formålet med vurderingen
 §4.3(§3.3) grunnlaget for vurdering
 §4.7(§3.11) undervegsvurdering
 §4.8 (§3.12) Egenvurdering
 §4.9(§3.13) halvårsvurdering
 §4.10 (§3.16) Sammenhengen mellom
undervegsvurdering og sluttvurdering.
(endret) §3.16

Vurderingsmetoder
Tentamen ved Lillesand ungdomsskole.
 Førprøver
 Fremovermeldinger
 Kriterier
 Egenvurdering
 Kameratvurdering
 Læringsven

Papirfly
Mål:
 Kan lage et papirfly.
 Kan forklare hvordan et fly fungerer.

Egenvurdering og kameratvurdering.
(læringsvenn)
 Vurder resultatet gi fremovermelding.

Eksempler
Oppgaver
 Utarbeidelse av momentlister
 Elevbesvarelser.

Udir
http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/
 http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrin
net/Skriving/Skriving-i-skolebasertkompetanseutvikling/Organisering-avtentamen-i-norsk-ved-en-skole-paSorlandet/

Oppsumering

Tilbakeblikk på læringsmålene.