ChamberSign - Fullmakt

Fullmakt
Fullmaktsinnehavare
Personnummer
Namn
Bolag/organisation
Organisationsnummer
Organisationens namn
Befogenheter
Denna fullmakt ger innehavaren rätt att för bolagets räkning:
Signera och lämna anbud vid offentlig upphandling
Teckna avtal
Redovisa omsättning och statistik på Statens Inköpscentrals ramavtal
Begränsningar
Fullmakten gäller endast:
vid anbudslämning till
vid följande upphandling
vid avtalsteckning med
avtal avseende
totalbelopp understigande
Övriga begränsningar
Giltighetstid
Tillsvidare
From
Ort
Tom
Datum
Behörig firmatecknare
Namnförtydligande
Telefon
ChamberSign Sverige AB, Riddargatan 13A, 114 51 Stockholm, Sweden
Tel +46 (0)8-19 11 19, Fax +46 08-551 105 01, www.chambersign.se, www.csign.se