FULLMAKT

☐ Gäller tillsvidare
☐ Tidsbegränsad
t.o.m...............................
FULLMAKT
Härmed ger jag:
Namn:..............................................................................................Personnr:.........................................
(fullmaktstagare)
Adress:....................................................................................................................................................
Postnummer:.......................................Postadress:..................................................................................
fullmakt att i mitt namn och för min räkning kvittera alla försändelser, som kommer till mig under
min adress. Även i övrigt har ovanstående person rätt att i alla angelägenheter företräda mig och
bevaka min rätt, t.ex. vid försäljning av min egendom. Detta gäller även i alla kontakter med alla
slags myndigheter som exempelvis Skatteverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten etc.
Vidare innebär fullmakten rätt för ovanstående person att ta del av försäkringshandlingar, sjukvårdsjournaler, socialtjänst- och LSS-akter och övriga handlingar av vad slag de vara må i samband med
min sjukdom.
Ort:..................................................................................................Datum:.............................................
Namn:..............................................................................................Personnr:.........................................
(fullmaktsgivare – undertecknande)
Namnförtydligande:.................................................................................................................................
Adress:....................................................................................................................................................
Postnummer:.......................................Postadress:...................................................................................
BEVITTNAS
Härmed bevittnas att fullmaktsgivaren egenhändigt skrivas under fullmakten och att personen även
förstår innebörden av handlingen.
Namn:......................................................................................................................................................
(undertecknande)
Namnförtydligande:.................................................................................................................................
Namn:......................................................................................................................................................
(undertecknande)
Namnförtydligande:................................................................................................................................