OMBUDSFULLMAKT

OMBUDSFULLMAKT
Härmed anmäls som ombud för föreningens räkning att vid Örebro Läns
Ridsportförbunds årsmöte den 29 mars 2017 avge röst/er
…………………………………………………………………………….
Förening
1……………………………………………………………………………
Namn ombud 1
2…………………………………………………………………………….
Namn ombud 2
…………………………………..Den………../………….2017
………………………………………………………………………………....
Underskrift ordförande / sekreterare
……………………………………………………………………………........
Namnförtydligande
Fullmakten tas med till årsmötet
Ombud utan fullmakt ej äger rösträtt.