CEA fald til 6 på mindre end én måned på lav dosis

Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg – DLF kreds 80
Medlemsopslag
Elektronisk Medlemsnyt fra Danmarks Lærerforening Kreds 80
nr. 8, 24. juni 2014
Aftale om løn i Kerteminde er indgået
Det er i væsentlig grad lykkedes at videreføre Kerteminde-tillægget for alle lærere
og børnehaveklasseledere i Kerteminde.
I Kerteminde-tillægget er der afregnet for undervisningstillæg op til 750 t. (lærere) eller 835 t.
(bh.kl.le.) og ulempegodtgørelse (jf. § 11 i Lov 409) af et omfang på 46 t. pr. skoleår. Der skal derudover - som nu - afregnes for undervisningstimer over 750 årlige undervisningtimer.*
Nutidskroner Nutidskroner
pr. år
pr. måned
15.400
19.787
1.649
Tillæg pr. år
Kerteminde-tillæg
OK-ansatte
Tillægget nu:
Tjenestemænd/personlig ordning
23.700
30.452
2.538
7.700
9.894
825
Tillægget nu:
15.700
20.173
1.681
Selvstyrende team
6.000
7.709
642
Et - måske flere - tillæg til de fleste
Klasse-kontakt-lærer
Skolefe
Vejledere
Koordinatorer
Medarbejderrepr. i skolebest.
4.100
4.100
4.200
4.200
3.000
5.268
5.268
397
5.397
3.855
439
439
450
450
321
Nyt tillæg til alle
Derudover er der aftalt tillæg for TR-funktionen, diplomuddannelse mv. og få andre
tillæg. Se den samlede lønaftale hos din tillidsrepræsentant
Aftalen har virkning fra den 1. august 2014 og evalueres 1.april 2015
Samtidig omfattes lærere og børnehaveklasseledere af det centrale tillæg for udfasning af aldersreduktionen – jf. Medlemsopslag nr. 6 om centrale lønstigninger.
Det udgør ca. 300,- kr. pr. måned for OK-ansatte + pension – i alt ca. 350 kr. pr. måned - og 350 kr. ikke pensionsgivende pr. måned for tjenestemænd.
Lærerkredsens vurdering er, at stort set alle vil stige i løn pr. 1. august.
Venlig hilsen
Jane Vagner Pedersen
Kredsformand
* 750 t årligt svarer til 25 lektioner à 45 min. pr. uge