Afdelingsbestyrelsen Vildtbanegård I Gildbrovej 22

Afdelingsbestyrelsen Vildtbanegård I
Gildbrovej 22-24 2635 Ishøj Telefon
22851998 el. 22850003
Mail: [email protected]
Ishøj den 27. juni 2015
Referat af bestyrelsemøde den 24. juni 2015
Til stede: Maria, Ilse, Yvonne, Carsten A, Carsten L, Anders, Erik, Annelise og
Susanne.
Afbud: Jesper og Preben.
1. Mødeleder: Carsten A.
2. Referent: Susanne. Referatet fra sidst godkendt.
3. Siden sidst:
a. Der skal foreligge en lægeerklæring såfremt man ønsker at have fast
adgang til at åbne bommene (brik),
b. Hjemmesiden er blevet opdateret vedrørende hunde- og kattehold,
c. Bytning af kælderrum/parterrerum – kælderrum/parterrerum følger
lejemålet,
d. Temaaften for store boligafdelinger den 8. september 2015, Finsensvej
133, Maria, Anders og Susanne deltager,
e. Kursus i beboerdemokrati den 31. august 2015 i Lagunen, Anders, Carsten
L. og Susanne deltager,
f. Forsøg med LED-pærer i opgang 15 og på P-plads,
g. Administrationsmødet:
i. Nyt slutblik på alle gangdøre,
ii. Færdig med at male opgange, nu er turen så kommet til
barnevognsrummene,
iii. Betonvæggene til tunnellerne er blevet malet, det er blevet pænt,
iv. Der er ingen penge fra kommunen i år til vejbump på Gildbrovej,
v. Stor tilslutning til Nabohjælp i Ishøj,
vi. For budgetmøde den 24. august 2015 kl. 1400, og budgetmøde i
Lagunen den 23. september 2015 kl. 1900,
vii. Letbanen kommer til at genere afdeling III rigtigt meget,
h. Hovedbestyrelsesmødet:
i. Regnskabet blev godkendt,
ii. Der er restancer for 219.000 kr., 1 fogedsag, og 1 flyttedød,
iii. Ejendomskontoret skal renoveres,
iv. Der er valgt 2 fra afdeling I, II og III til repræsentantskabet og 1 fra
afdeling IV,
v. Nyt revisionsselskab, og nyt forsikringsselskab,
4. Ejendomskontoret og DAB har holdt møde om blandt andet hvordan det skal
fungere i fremtiden,
5. Der må godt sættes Margurite-køkkener op,
6. Bank/Økonomi: Intet til punktet.
7. Nyt fra klubberne:
a. Hyggeklubben starter igen den 31. august 2015 og deltager i
loppemarkedet den 5. september 2015 med kaffe/kage og pølser,
b. Fotoklubben husk at give svar til Nikolaj om deltagelse i loppemarkedet,
c. Spilloppen deltager i loppemarkedet, deltager med sodavand og slikposer,
husk de skal have omdelerpenge,
d. Donkraften deltager i loppemarkedet med salg af øl. Anders kontakter
Dennis, ejendomskontoret vedrørende reparationer m.v. i Donkraften.
8. Lagunen: der ønskes rengøringsselskab til hovedrengøring af Lagunen –
kontrakten findes forinden dette sættes i gang. Tillægget til lejekontrakten skal
revideres.
9. Bloktilsyn afleveres til ejendomskontoret. Dørhåndtag til opgangsdørene er stort
set alle sammen løse.
10. Festudvalget: Er ved at arrangere juletræsfest, julemand er booket. Har en
sommerfest 2016 på bedding. Orø-turen var ok. Det blev besluttet at
fremadrettet skal der være tilmeldt 30 betalende gæster ved ture med bus ud af
Ishøj.
11. Miljøudvalget: Paraboler må ikke rage ud over altanbrystningen. Der er
knækkede fliser på gangarealerne, og der indhentes et tilbud fra DAB’s
landskabsarkitekt.
12. Eventuelt: Det årlige weekendkursus afholdes i uge 36 eller uge 37 i
Kulhuse/Jægerspris. Trappevask. Festudvalget foreslog at invitere afdeling III til at
komme og kigge til loppemarkedet den 5. september 2015.
13. Næste møde er onsdag den 26. august 2015 kl. ……