MTU 2015 | Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 | Medarbejdertilfredshedsundersøgelse
SOSU C
Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige)
Skolerapport
®
Indhold
Indhold
Introduktion til undersøgelsen
3
Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet
6
Hvordan skabes der større Arbejdsglæde?
11
Resultater for de syv indsatsområder
13
Tema
24
Resultater i tabelform
25
Appendiks
29
Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S
© Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder, tal fra European
Employee Index og grafisk formidling forbeholdes.
[2]
Introduktion
Formål
Formålet med MTU 2015 er at få medarbejdernes vurdering af, hvor godt de trives på
SOSU C. Foruden den overordnede trivsel, belyses tilfredsheden med en række øvrige
forhold såsom ledelse, samarbejde og ansættelsesforhold. Undersøgelsen har dermed til
formål at identificere de indsatsområder, der bør arbejdes med løbende, i
bestræbelserne på at gøre SOSU C til en endnu bedre arbejdsplads i tiden fremover.
Om undersøgelsen
Denne rapport indeholder resultaterne fra MTU 2015. Medarbejderne på SOSU C har
været inviteret til at deltage i undersøgelsen, som er gennemført i perioden 10. marts
2015 - 24. marts 2015.
I alt har 224 medarbejdere modtaget et spørgeskema, og af disse har 198 valgt at
svare. SOSU C har således opnået en svarprocent på 88%.
Anonymiteten er sikret ved, at der på intet tidspunkt bliver udleveret enkeltpersoners
besvarelser eller udarbejdet rapporter, hvor enkeltpersoners svar kan beregnes.
Resultater i rapporten
I rapporten finder du følgende resultater, som hver især giver dig forskellige svar:
• Årets samlede resultat. Hvad er status?
• Sammenligning med andre resultater. Hvordan adskiller vi os fra gennemsnittet?
• Forbedring af resultaterne. Hvordan bør forbedringsarbejdet prioriteres?
Modellen
Medarbejdernes Arbejdsglæde og Loyalitet måles ud fra en overordnet model, der
kaldes European Employee Index (EEI) modellen.
Modellen giver en samlet beskrivelse af medarbejdernes Arbejdsglæde.
Dette sker ved, at medarbejderne gennem deres besvarelser på spørgsmålene vurderer i
alt ni områder: syv indsatsområder og to resultatområder.
Pilene i modellen viser, at de syv indsatsområder har indflydelse på medarbejdernes
vurdering af deres samlede Arbejdsglæde og Loyalitet (resultatområderne). En forøgelse
af medarbejdernes vurdering af et indsatsområde vil føre til en forøgelse i vurderingen
af resultatområderne - altså en forbedring af medarbejdernes Arbejdsglæde og Loyalitet.
Fra trivsel til adfærd
Arbejdsglæde er et udtryk for, hvor tilfredse og motiverede medarbejderne er i
målingsøjeblikket. Tilfredshed og motivation er en tilstand, som er knyttet tæt sammen
med adfærden troskab og engagement. Hvis I gennem fokus på de områder, som
anvises i denne rapport, kan øge medarbejdernes tilfredshed og motivation i
dagligdagen, så vil de alt andet lige blive mere engagerede og samtidig udvise en større
grad af troskab over for deres arbejdsplads.
Sammenligning til MTU
2013
Resultaterne i denne rapport sammenlignes med resultaterne for SOSU C, fra sidste MTU
på SOSU C (i 2013).
Indsatsområder
Resultatområder
Trivsel
Omdømme
Overordnet ledelse
Adfærd
Tilfredshed
Troskab
Arbejdsglæde
Nærmeste leder
Loyalitet
Samarbejde
Motivation
Det daglige arbejde
Engagement
Løn og ansættelsesforhold
Faglig og personlig udvikling
[3]
Datagrundlag - svarprocenter
Antal svar
SOSU C
Antal mulige
Svarprocent Sidste MTU
svar
2015
2015
2015
2013
198
224
88%
79%
Administrativt TAP inkl. IT
25
29
86%
82%
Brøndby PAU
25
25
100%
91%
Brøndby Trin 1
22
25
88%
86%
Enhedsledelse v/Elsebeth Melgaard
10
10
100%
Ledergruppen
7
7
100%
8
14
57%
Gladsaxe Trin 1+2
24
26
92%
89%
Grundforløb Unge
23
26
88%
64%
Herlev Trin 1+GFV+AMU
26
28
93%
87%
Herlev Trin 2
18
21
86%
95%
Uddannelsesvejledningen
13
16
81%
100%
Enhedsledelse v/Kenneth Lytzen
[4]
Sammenfatning af undersøgelsens resultater
SOSU C
SOSU samlet
ESB Netværket samlet
Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2014)
Arbejdsglædens størrelse
I figuren ser du
hovedresultatet af MTU
2015 for SOSU C. Her kan
du sammenligne dig med,
hvordan I ligger i forhold til
andre medarbejdergrupper.
80
Vurdering
Tallet i [ ] viser udviklingen
siden sidste måling. Er den
mindre end +/- 1 angives
det som [0].
100
60
40
64
66
69
47
Tolkning af resultatet
80 - 100 Point
Meget høj Arbejdsglæde
70 - 79 Point
Høj Arbejdsglæde
60 - 69 Point
Middel Arbejdsglæde
50 - 59 Point
Lav Arbejdsglæde
Under 50 Point
Meget lav Arbejdsglæde
[-27]
20
0
Sådan kan der skabes
større Arbejdsglæde for
SOSU C.
Analysen af medarbejdernes
svar viser, at nogle områder
er vigtigere at forbedre end
andre, for at Arbejdsglæden
bliver så høj som mulig.
Arbejdsglæde
PRIORITER jeres indsatsområder
Disse områder bør I prioritere, fordi de vurderes lavt, samtidigt med at de har stor
betydning for medarbejdernes arbejdsglæde.
For SOSU C, vil den største forbedring af medarbejdernes Arbejdsglæde fås ved at øge
vurderingen af:
• Omdømme
VEDLIGEHOLD jeres styrker
Disse områder bør vedligeholdes, fordi de vurderes højt af medarbejderne samtidigt
med at de har stor betydning for medarbejdernes arbejdsglæde.
Følgende områder er vigtige at vedligeholde for at skabe større Arbejdsglæde i SOSU C:
• Det daglige arbejde
Få uddybende viden i
rapporten
Samtlige indsats- og resultatområder fra medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2015
behandles i detaljer i resten af rapporten. Her kan du få mere detaljeret viden om
medarbejdernes vurdering af de enkelte spørgsmål.
[5]
Arbejdsglæde og Loyalitet
SOSU C
SOSU samlet
ESB Netværket samlet
Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2014)
Arbejdsglæde
Arbejdsglæde
sammensættes af
Tilfredshed og Motivation.
80
Vurdering
Tilfredshed er et udtryk for,
hvor tilfreds medarbejderen
er med sit arbejde, og
hvordan medarbejderen
vurderer arbejdspladsen
(SOSU C) i forhold til en
ideel situation.
100
Motivation handler om, i
hvor høj grad
medarbejderne føler sig
motiverede i deres arbejde
og ser frem til at møde på
arbejde.
60
40
64
66
69
69
60
70
[-25]
43
[-27]
[-28]
20
0
Arbejdsglæde
Tilfredshed
Motivation
SOSU C
SOSU samlet
ESB Netværket samlet
Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2014)
Loyalitet er sammensat af
Troskab og Engagement.
100
80
Vurdering
Engagement er en
vurdering af egen
arbejdsindsats, herunder
villighed til at bidrage
ekstra, komme med
forbedringsforslag og udvise
begejstring.
69
52
47
Loyalitet
Troskab udtrykkes gennem
medarbejdernes fortsatte
ønske om at være ansat på
SOSU C, at de ikke leder
efter andre job, og at de vil
anbefale andre at søge job
på SOSU C.
68
63
69
60
72
73
71
66
74
72
74
74
64
[-14]
55
[-23]
48
40
[-31]
20
0
Loyalitet
Troskab
Engagement
[6]
Arbejdsglæde og Loyalitet på SOSU C (1/2)
Arbejdsglæde
Arbejdsglæde
100
Her kan I se niveauet for
arbejdsglæde for enhederne
under SOSU C.
79
71
Vurdering
Det giver jer mulighed for at
sammenligne
Arbejdsglæden på tværs af
SOSU C.
80
60
60
[-14]
40
51
47
[-20]
[-27]
35
[-39]
20
25
[-48]
0
Administrativt
TAP inkl. IT
Brøndby PAU
Brøndby Trin 1
Enhedsledelse
v/Elsebeth Melgaard
Enhedsledelse
v/Kenneth Lytzen
Gladsaxe Trin
1+2
Loyalitet
Loyalitet
100
Her kan I se niveauet for
loyalitet for enheder under
SOSU C.
86
80
75
Vurdering
Det giver jer mulighed for at
sammenligne Loyaliteten på
tværs af SOSU C.
SOSU C
69
60
[-17]
56
55
[-19]
[-23]
45
40
39
[-35]
[-38]
20
0
SOSU C
Administrativt
TAP inkl. IT
Brøndby PAU
Brøndby Trin 1
Enhedsledelse
v/Elsebeth Melgaard
Enhedsledelse
v/Kenneth Lytzen
Gladsaxe Trin
1+2
[7]
Arbejdsglæde og Loyalitet på SOSU C (2/2)
Arbejdsglæde
Arbejdsglæde
100
Her kan I se niveauet for
arbejdsglæde for enhederne
under SOSU C.
78
70
Vurdering
Det giver jer mulighed for at
sammenligne jeres enhed
med andre enheder i SOSU
C.
80
[-6]
60
49
47
40
[-10]
43
[-27]
[-43]
36
[-35]
20
0
Grundforløb Unge
Herlev Trin
1+GFV+AMU
Herlev Trin 2
Ledergruppen
Uddannelsesvejledningen
Loyalitet
Loyalitet
100
Her kan I se niveauet for
loyalitet for enheder under
SOSU C.
87
80
71
Vurdering
Det giver jer mulighed for at
sammenligne jeres enhed
med andre enheder i SOSU
C.
SOSU C
[-11]
60
55
53
51
[-23]
[-14]
[-35]
40
41
[-37]
20
0
Arbejdsglæde og
Loyalitet på tværs af
SOSU C
SOSU C
Grundforløb Unge
Herlev Trin
1+GFV+AMU
Herlev Trin 2
90
80
9
LOYALITET
4
3
70
2
5
14
60
10
1
13
11
50
Uddannelsesvejledningen
1. SOSU C
2. SOSU samlet
3. ESB Netværket samlet
4. Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2014)
5. Administrativt TAP inkl. IT
6. Brøndby PAU
7. Brøndby Trin 1
8. Enhedsledelse v/Elsebeth Melgaard
9. Enhedsledelse v/Kenneth Lytzen
10. Gladsaxe Trin 1+2
11. Grundforløb Unge
12. Herlev Trin 1+GFV+AMU
13. Herlev Trin 2
14. Uddannelsesvejledningen
Øvrige enheder
8
Figuren viser Arbejdsglæde
samt Loyalitet for alle
enheder, der er på SOSU C.
Ledergruppen
7
40
12
6
30
20
30
40
50
60
70
80
90
ARBEJDSGLÆDE
[8]
Arbejdsglædesegmentering
Høj
Arbejdsglædesegmentering
TILFREDSHEDSUNDERSKUD
TILFREDSHEDSUNDERSKUD
Medarbejdere der er
motiverede i forhold til det job
de udfører, men samtidigt
utilfredse med et eller flere
forhold omkring deres
ansættelse, ofte løn,
virksomhedens/arbejdspladsen
s omdømme og/eller ledelsen.
På sigt kan utilfredsheden føre
til at de finder tilsvarende job
et andet sted.
HØJ
ARBEJDSGLÆDE
MOTIVATION
Arbejdsglæde handler om at
være motiveret i sit arbejde
og tilfreds med sit job og sin
arbejdsplads. Hvordan den
enkelte medarbejders
arbejdsglæde er sammensat
har betydning for, hvor stor
en del af medarbejderens
potentiale virksomheder
formår at udnytte.
Det fulde potentiale udnyttes
først, når medarbejdernes
arbejdsglæde balancerer – og
allerbedst, når den er i top.
Lav
Figuren inddeler
medarbejderne i fem
forskellige arbejdsglædesegmenter alt efter deres
niveau af Tilfredshed og
Motivation.
LAV
ARBEJDSGLÆDE
MOTIVATIONSUNDERSKUD
Lav
TILFREDSHED
Høj
HØJ ARBEJDSGLÆDE
Medarbejdere med høj Arbejdsglæde er dem, der
billedligt talt kommer fløjtende på arbejde hver dag.
De motiveres meget af det, de laver, og er over en
bred front godt tilfredse med forholdene omkring
deres arbejde.
Det er fordelagtigt at reducere
andelen af medarbejdere med
lav eller ubalanceret
arbejdsglæde, men
udfordringerne ved at hæve
medarbejdernes arbejdsglæde
er forskellige, alt efter hvilke
af de fem segmenter de
befinder sig i.
BALANCERET ARBEJDSGLÆDE
Medarbejdere med en balanceret Arbejdsglæde
udgør typisk den største gruppe på en arbejdsplads.
De er kendetegnet ved et niveau af Arbejdsglæde,
hvor der er en fornuftig balance mellem Motivation
og Tilfredshed.
Segmenteringen af medarbejderne hos
SOSU C.
2%
[-4]
SOSU samlet
5%
ESB Netværket samlet
6%
Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2014)
7%
LAV ARBEJDSGLÆDE
Medarbejdere med lav
Arbejdsglæde er både
demotiverede og utilfredse
med deres nuværende
arbejdssituation. Den lave
arbejdsglæde vil ofte smitte af
på medarbejderens adfærd, og
mange af disse medarbejdere
vil være på udkig efter et
andet job.
Høj arbejdsglæde
Balanceret arbejdsglæde
Tilfredshedsunderskud
Motivationsunderskud
Lav arbejdsglæde
Der kræves minimum 30 besvarelser før et
resultat vises.
SOSU C
MOTIVATIONSUNDERSKUD
Medarbejderne i dette segment
er forholdsvis tilfredse med
deres job, men ikke særligt
motiverede i forhold til det
daglige arbejde og egen
udvikling.
19%
31%
5%
44%
[-26]
[+2]
[-4]
[+33]
34%
34%
37%
6%
31%
48%
8%
18%
14%
20%
18%
13%
[9]
Loyalitetssegmentering
Høj
Medarbejdergrupper
Figuren viser, hvordan
medarbejderne kan inddeles
i grupper ud fra samspillet
mellem deres troskab og
engagement.
ILDSJÆLE
Lav
ENGAGEMENT
Nederst på denne side kan
du se den konkrete
sammensætning af
medarbejderne hos SOSU C.
ZAPPERE
KERNEMEDARBEJDERE
PÅ-VEJ-VÆKMEDARBEJDERE
Lav
SOFAMEDARBEJDERE
TROSKAB
ILDSJÆLE
er villige til at yde en ekstra indsats og er
stolte af at være ansat på SOSU C.
Kombinationen af høj grad af troskab og
engagement, gør ildsjælene til meget
værdifulde medarbejdere.
KERNEMEDARBEJDERE
udgør kernen i SOSU C. Har et
engagement og troskab, der gør at
arbejdet bliver gjort og at der ikke
overvejes jobskifte. Den store stabile
midtergruppe, der dog har grænseflader
til alle andre grupper.
Høj
ZAPPERE
er engagerede i deres arbejde, men har behov
for at engagementet holdes intakt, da deres
troskab overfor SOSU C er lavt. En positiv
arbejdskraft så længe de får udfordringer nok.
SOFAMEDARBEJDERE
forventer, på trods af, at de er uengagerede i
deres arbejde, at være ansat i SOSU C i
fremtiden. De er meget trofaste overfor deres
job og SOSU C.
PÅ-VEJ-VÆK-MEDARBEJDERE
er sandsynligvis på vej til at forlade SOSU C, da
både troskab og engagement er under middel.
Fordelingen af medarbejdergrupper i SOSU
C.
Ildsjæle
Kernemedarbejdere
Zappere
Sofamedarbejdere
På-vej-væk-medarbejdere
Der kræves minimum 30 besvarelser før et
resultat vises.
SOSU C
SOSU samlet
ESB Netværket samlet
Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2014)
7%
32%
31%
29%
[-11]
[-31]
[+19]
[+24]
11%
15%
17%
51%
25%
54%
53%
11%
20%
20%
3%
9%
2%
8%
[10]
De følgende sider skal hjælpe med at
udpege de områder der, når de
forbedres, vil have den største effekt for
medarbejdernes arbejdsglæde.
Prioriteringskortene, som vises i resten
af rapporten, fortæller hvilke områder
man med størst fordel kan prioritere for
at forbedre arbejdsglæden. Det er
nemlig ikke nok kun at kigge på
vurderingen af områderne. Det er også
nødvendigt at sammenholde vurderingen
med, hvilken effekt de enkelte områder
har på medarbejdernes arbejdsglæde.
Sådan tolker du
Prioriteringskortene
TILPAS
VEDLIGEHOLD
VURDERING
Rapporten har indtil nu vist
Arbejdsglæde og Loyalitet blandt
medarbejderne hos SOSU C.
Lav
Prioriteringskortene viser
vejen
Høj
Hvordan skaber du større Arbejdsglæde?
OBSERVER
Lav
PRIORITER
EFFEKT AF EN FORBEDRING
Høj
PRIORITER Indsatsområder
Høj betydning + Lav vurdering:
Indsatsområder som ligger i dette felt i prioriteringskortet skal forbedres, idet
den lave vurdering ikke modsvarer den høje betydning, som medarbejderne
tillægger disse områder. En forbedring af et område vil have stor effekt på den
samlede Arbejdsglæde. I bør HÆVE NIVEAUET!
VEDLIGEHOLD Styrker
Høj betydning + Høj vurdering:
I opnår høje vurderinger på indsatsområder i dette felt. Og da deres betydning
for Arbejdsglæden også er høj, skal du som leder BEVARE FOKUS på disse
områder. Som minimum skal områdets vurdering fastholdes, men enhver
forbedring vil have stor effekt på Arbejdsglæden pga. områdets høje
betydning.
TILPAS Muligheder
Lav betydning + Høj vurdering:
I er gode her, og det kan udnyttes. Indsatsområder, som ligger i dette felt,
tillægges ikke en særlig stor betydning af medarbejderne. Men som leder kan
du udnytte de gode vurderinger til at skabe positiv omtale af din enhed. I sig
selv kan positiv omtale – i og uden for enheden - af de gode vurderinger
betyde, at området på sigt kan få en større plads i medarbejdernes bevidsthed,
og således få en øget betydning for medarbejdernes Arbejdsglæde. BRUG
SUCCESSERNE aktivt.
OBSERVER Svagheder
Lav betydning + Lav vurdering:
HOLD ØJE med indsatsområder i dette felt. Områderne her vurderes lavt, og
selv om de til gengæld ikke tillægges en særlig stor betydning, kan
vurderingen alligevel blive FOR lav. Som hovedregel kan områder under 50
betragtes som meget lave. Du kan med fordel også udnytte muligheden for
”hurtige sejre” - altså områder, som meget nemt kan forbedres.
Bemærk farveskalaen i
højre side af
prioriteringskortene
I højre side af prioriteringskortene ses et udsnit af en farveskala. I sin fulde udstrækning
spænder farveskalaen fra rød (index 0, dvs. lavest mulige vurdering) til grøn (index 100,
dvs. højest mulige vurdering). Udsnittet af farveskalaen for det enkelte prioriteringskort
indikerer hvor på 0-100 skalaen vi befinder os i det givne tilfælde. I fortolkningen af hvert
enkelt prioriteringskort bør man således tage højde for, om skalaen er overvejende rød
(dvs. lave resultater), orange (dvs. middel resultater), eller grøn (dvs. høje resultater).
[11]
Hvor skal der sættes ind for at forbedre medarbejdernes Arbejdsglæde og
Loyalitet?
Vurdering af
Indsatsområder
SOSU C
SOSU samlet
ESB Netværket samlet
Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2014)
Figuren viser
medarbejdernes vurdering
af de syv indsatsområder,
som påvirker Arbejdsglæde
og Loyalitet.
100
80
79
Vurdering
74
60
60
40
71 69 69
65
64
55 57
72
77 76
69 70
[-7]
60
74
70
59
[-10]
63 64 63
62
57
[-17]
46
44
52
[-15]
[-17]
[-34]
35
[-39]
20
0
Omdømme
Overordnet ledelse
Nærmeste leder
Samarbejde
Det daglige arbejde
Løn og ansættelsesforhold
Faglig og personlig udvikling
Effekt på Arbejdsglæde
I cirkeldiagrammet kan du
se, hvilke områder der ved
ændringer har størst effekt
på medarbejdernes
samlede arbejdsglæde.
Overordnet
prioriteringskort
Når I skal udvælge
indsatsområder, hjælper
prioriteringskortene med at
vise jer, hvor der bør ske
forbedringer.
Prioriteringskortet er et
hjælperedskab og ikke en
facitliste over, hvor der skal
sættes ind.
TILPAS
Omdømme
7%
Overordnet ledelse
9%
Nærmeste leder
5%
Samarbejde
34%
Det daglige arbejde
1%
Løn og ansættelsesforhold
11%
Faglig og personlig udvikling
VEDLIGEHOLD
PRIORITER
Omdømme
Samarbejde
70
VEDLIGEHOLD
Det daglige arbejde
VURDERING
Det overordnede
prioriteringskort viser
medarbejdernes vurdering
af indsatsområderne i
kombination med den
effekt, en forbedring vil
have for Arbejdsglæden.
80
33%
Nærmeste leder Det daglige arbejde
60
TILPAS
Nærmeste leder
Faglig og personlig udvikling
50
Løn og ansættelsesforhold
Samarbejde
Omdømme
OBSERVER
Overordnet ledelse
40
Løn og ansættelsesforhold
Overordnet ledelse
30
OBSERVER
Lav
PRIORITER
EFFEKT AF EN FORBEDRING
Faglig og personlig udvikling
Høj
[12]
Omdømme
Gennemgang af de syv indsatsområder
De syv indsatsområder er dem du aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede arbejdsglæde. Derfor gennemgår vi
på de følgende sider indsatsområderne hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere
området. Prioriteringskortet på de følgende sider er kun gældende for det enkelte område. For at du kan vide, hvilken
placering området har i det overordnede prioriteringskort kan du kigge øverst til højre på siden. Der har vi angivet, hvor du
er i kortet og hvad du derfor bør gøre.
Omdømme
SOSU C
SOSU samlet
ESB Netværket samlet
Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2014)
Her ser du medarbejdernes
vurdering af de specifikke
spørgsmål under Omdømme
for SOSU C.
80
60
40
60
75
74
74
Vurdering
Spørgsmålene i den øverste
graf danner det samlede
resultat for området
Omdømme.
100
64
60
62
47
44
73
58
62
46
[-32]
[-34]
63
67
[-31]
40
[-38]
20
0
Omdømme
11. SOSU C har et godt image
12. Jeg er stolt af at kunne
fortælle andre, hvor jeg er
ansat
13. Andre opfatter SOSU C
som et godt sted at være ansat
SOSU C
SOSU samlet
ESB Netværket samlet
De resterende spørgsmål er
uddybende i forhold til at
forstå opfattelsen af
Omdømme for SOSU C.
100
Vurdering
80
65
60
65
58
56
[-27]
40
60
47
[-33]
20
0
14. SOSU C opfattes som udviklingsorienteret
15. SOSU C opfattes som en veldrevet organisation
[13]
Omdømme
Prioriteringskort for
Omdømme
TILPAS
VEDLIGEHOLD
PRIORITER
13. Andre opfatter SOSU C som et
godt sted at være ansat
14
55
VEDLIGEHOLD
VURDERING
Prioriteringskortet viser
medarbejdernes vurdering
af de specifikke forhold
under Omdømme, og den
effekt en forbedring vil have
på medarbejdernes samlede
vurdering af indsatsområdet
Omdømme, for SOSU C.
60
11. SOSU C har et godt image
15. SOSU C opfattes som en
veldrevet organisation
50
11
15
12
45
TILPAS
14. SOSU C opfattes som
udviklingsorienteret
13
40
OBSERVER
35
OBSERVER
Lav
PRIORITER
EFFEKT AF EN FORBEDRING
12. Jeg er stolt af at kunne
fortælle andre, hvor jeg er ansat
Høj
[14]
Overordnet ledelse
SOSU C
SOSU samlet
ESB Netværket samlet
Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2014)
Overordnet ledelse
Her ser du medarbejdernes
vurdering af de specifikke
spørgsmål under
Overordnet ledelse for
SOSU C.
100
80
Vurdering
72
60
65
57
55
55
56
52
50
58
57
60
57
59
40
40
35
[-39]
34
[-39]
29
[-39]
20
0
Prioriteringskort for
Overordnet ledelse
45
37
[-45]
[-31]
Overordnet ledelse
18. Den overordnede
ledelses evne til at
træffe de rigtige beslutninger
TILPAS
19. Den overordnede
ledelses evne til at informere medarbejderne
20. Den overordnede
ledelse er troværdig
21. Den overordnede
ledelses etik og moral
VEDLIGEHOLD
40
VURDERING
Prioriteringskortet viser
medarbejdernes vurdering
af de specifikke forhold
under Overordnet ledelse,
og den effekt en forbedring
vil have på medarbejdernes
samlede vurdering af
indsatsområdet Overordnet
ledelse, for SOSU C.
67
63
20
21
35
18
30
25
19
OBSERVER
Lav
PRIORITER
EFFEKT AF EN FORBEDRING
Høj
PRIORITER
18. Den overordnede ledelses evne til at træffe de rigtige beslutninger
VEDLIGEHOLD
20. Den overordnede ledelse er troværdig
21. Den overordnede ledelses etik og moral
TILPAS
[Ingen punkter]
OBSERVER
19. Den overordnede ledelses evne til at informere medarbejderne
[15]
Nærmeste leder
SOSU C
SOSU samlet
ESB Netværket samlet
Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2014)
Nærmeste leder
Her ser du medarbejdernes
vurdering af de specifikke
spørgsmål under Nærmeste
leder for SOSU C.
Spørgsmålene i den øverste
graf danner det samlede
resultat for området
Nærmeste leder.
80
71
Vurdering
Vurderingerne er en
gennemsnitlig vurdering af
alle lederne under SOSU C.
100
60
72
69
69
71
74
60
60
67
64
69
64
69
[-6]
56
[-14]
[-10]
72
68
[-10]
40
20
0
Nærmeste leder
22. Min nærmeste leders faglige dygtighed
23. Min nærmeste leders evner som leder
24. Min nærmeste leder er
handlekraftig
SOSU C
SOSU samlet
ESB Netværket samlet
De resterende spørgsmål er
uddybende i forhold til at
forstå opfattelsen af
Nærmeste leder for SOSU
C.
100
80
Vurdering
76
60
75
73
66
62
[-16]
64
76
70
64
[-9]
74
64
62
[-10]
53
49
40
65
62
[-12]
64
52
[-13]
20
0
25. Min nærmeste
leder giver mig
mulighed for indflydelse og ansvar
26. Min nærmeste
leder er god til at
inspirere og motivere
27. Min nærmeste
leder er et godt
eksempel for organisationens værdier og normer
28. Min nærmeste
leder er lydhør og
indgår gerne i dialog
29. Min nærmeste
leder har opstillet
klare mål for det
daglige arbejde
30. Min nærmeste
leder følger op på
vores resultater i
forhold til at nå
målene
[16]
Nærmeste leder
Prioriteringskort for
Nærmeste leder
TILPAS
VEDLIGEHOLD
65
24
28
27
25
VURDERING
Prioriteringskortet viser
medarbejdernes vurdering
af de specifikke forhold
under Nærmeste leder, og
den effekt en forbedring vil
have på medarbejdernes
samlede vurdering af
indsatsområdet Nærmeste
leder, for SOSU C.
70
22
60
23
55
26
30
50
29
45
OBSERVER
Lav
PRIORITER
EFFEKT AF EN FORBEDRING
Høj
PRIORITER
23. Min nærmeste leders evner som leder
26. Min nærmeste leder er god til at inspirere og motivere
VEDLIGEHOLD
27. Min nærmeste leder er et godt eksempel for organisationens værdier og
normer
TILPAS
22. Min nærmeste leders faglige dygtighed
24. Min nærmeste leder er handlekraftig
25. Min nærmeste leder giver mig mulighed for indflydelse og ansvar
28. Min nærmeste leder er lydhør og indgår gerne i dialog
OBSERVER
29. Min nærmeste leder har opstillet klare mål for det daglige arbejde
30. Min nærmeste leder følger op på vores resultater i forhold til at nå
målene
[17]
Samarbejde
SOSU C
SOSU samlet
ESB Netværket samlet
Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2014)
Samarbejde
Her ser du medarbejdernes
vurdering af de specifikke
spørgsmål under
Samarbejde for SOSU C.
80
79
72
Vurdering
Spørgsmålene i den øverste
graf danner det samlede
resultat for området
Samarbejde.
100
60
77
78
76
82
80
79
[-5]
[-7]
78
77
77
77
70
68
[-8]
74
72
[-7]
40
20
0
Samarbejde
31. Det faglige samarbejde
med mine kolleger
32. Klimaet blandt medarbejderne
33. Det sociale samvær
SOSU C
100
De resterende spørgsmål er
uddybende i forhold til at
forstå opfattelsen af
Samarbejde for SOSU C.
Vurdering
80
60
40
48
[-28]
41
20
0
34. Trives du med dit arbejdsmiljø?
35. Hvordan oplever du mulighederne for fællesforberedelse i
din afdeling?
[18]
Samarbejde
Prioriteringskort for
Samarbejde
TILPAS
VEDLIGEHOLD
80
31
70
VURDERING
Prioriteringskortet viser
medarbejdernes vurdering
af de specifikke forhold
under Samarbejde, og den
effekt en forbedring vil have
på medarbejdernes samlede
vurdering af indsatsområdet
Samarbejde, for SOSU C.
90
32
33
60
50
34
35
40
30
OBSERVER
Lav
PRIORITER
EFFEKT AF EN FORBEDRING
Høj
PRIORITER
[Ingen punkter]
VEDLIGEHOLD
31. Det faglige samarbejde med mine kolleger
32. Klimaet blandt medarbejderne
33. Det sociale samvær
TILPAS
[Ingen punkter]
OBSERVER
34. Trives du med dit arbejdsmiljø?
35. Hvordan oplever du mulighederne for fællesforberedelse i din afdeling?
[19]
Det daglige arbejde
SOSU C
SOSU samlet
ESB Netværket samlet
Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2014)
Det daglige arbejde
Her ser du medarbejdernes
vurdering af de specifikke
spørgsmål under Det
daglige arbejde for SOSU C.
80
Vurdering
Spørgsmålene i den øverste
graf danner det samlede
resultat for området Det
daglige arbejde.
100
70
69
60
77
76
74
77
74
70
68
[-13]
63
59
66
65
64
54
[-17]
49
40
[-19]
[-21]
20
0
36. Mine arbejdsopgaver og
indholdet af mit arbejde
37. Det fysiske arbejdsmiljø
på arbejdspladsen
38. Jeg trives med det arbejdspres, jeg er underlagt i
mit job
SOSU C
SOSU samlet
ESB Netværket samlet
De resterende spørgsmål er
uddybende i forhold til at
forstå opfattelsen af Det
daglige arbejde for SOSU C.
100
80
Vurdering
Spørgsmål vedrørende
skemaplanlægning er kun
stillet til undervisere.
Det daglige arbejde
67
60
58
40
59
61
72
66
[-12]
74
63
[-12]
56
50
46
51
[-14]
[-15]
20
0
39. Arbejdsopgaverne i min
afdeling er hensigtsmæssigt
fordelt
40. På SOSU C er vi gode til
at dele viden, udveksle erfaringer og sparre fagligt
41. Mine arbejdsopgaver giver
mig passende udfordringer
42. Jeg synes generelt, at
skemaplanlægningen på SOSU C fungerer tilfredsstillende
[20]
Det daglige arbejde
Prioriteringskort for Det
daglige arbejde
TILPAS
VEDLIGEHOLD
36
65
41
40
60
VURDERING
Prioriteringskortet viser
medarbejdernes vurdering
af de specifikke forhold
under Det daglige arbejde,
og den effekt en forbedring
vil have på medarbejdernes
samlede vurdering af
indsatsområdet Det daglige
arbejde, for SOSU C.
70
55
38
50
42
37
39
45
40
OBSERVER
Lav
PRIORITER
EFFEKT AF EN FORBEDRING
Høj
PRIORITER
38. Jeg trives med det arbejdspres, jeg er underlagt i mit job
39. Arbejdsopgaverne i min afdeling er hensigtsmæssigt fordelt
VEDLIGEHOLD
36. Mine arbejdsopgaver og indholdet af mit arbejde
41. Mine arbejdsopgaver giver mig passende udfordringer
TILPAS
40. På SOSU C er vi gode til at dele viden, udveksle erfaringer og sparre
fagligt
OBSERVER
37. Det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen
42. Jeg synes generelt, at skemaplanlægningen på SOSU C fungerer
tilfredsstillende
[21]
Løn og ansættelsesforhold
SOSU C
SOSU samlet
ESB Netværket samlet
Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2014)
Løn og
ansættelsesforhold
100
Her ser du medarbejdernes
vurdering af de specifikke
spørgsmål under Løn og
ansættelsesforhold for
SOSU C.
80
72
Vurdering
70
60
64
62
59
57
40
64
62
66
69
72
[-12]
52
46
46
45
[-17]
[-20]
32
[-17]
20
0
Prioriteringskort for Løn
og ansættelsesforhold
43. Min løn (herunder eventuelle tillæg) i forhold til hvad
jeg kan få i et lignende job
andre steder
TILPAS
44. Mine øvrige ansættelsesforhold (ferie, barsel, kantineforhold og andre personalegoder) i forhold til hvad jeg
kan få i et lignende job andre
steder
45. Min tryghed i ansættelsen
VEDLIGEHOLD
45
60
VURDERING
Prioriteringskortet viser
medarbejdernes vurdering
af de specifikke forhold
under Løn og
ansættelsesforhold, og den
effekt en forbedring vil have
på medarbejdernes samlede
vurdering af indsatsområdet
Løn og ansættelsesforhold,
for SOSU C.
70
Løn og ansættelsesforhold
50
44
40
43
30
20
OBSERVER
Lav
PRIORITER
EFFEKT AF EN FORBEDRING
Høj
PRIORITER
43. Min løn (herunder eventuelle tillæg) i forhold til hvad jeg kan få i et
lignende job andre steder
44. Mine øvrige ansættelsesforhold (ferie, barsel, kantineforhold og andre
personalegoder) i forhold til hvad jeg kan få i et lignende job andre steder
VEDLIGEHOLD
[Ingen punkter]
TILPAS
45. Min tryghed i ansættelsen
OBSERVER
[Ingen punkter]
[22]
Faglig og personlig udvikling
SOSU C
SOSU samlet
ESB Netværket samlet
Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2014)
Faglig og personlig
udvikling
100
Her ser du medarbejdernes
vurdering af de specifikke
spørgsmål under Faglig og
personlig udvikling for SOSU
C.
Vurdering
80
60
63
64
66
63
65
65
59
55
52
40
67
65
64
59
53
[-17]
[-15]
58
[-17]
47
[-13]
20
0
Prioriteringskort for
Faglig og personlig
udvikling
46. Mine muligheder for faglig
og personlig udvikling
TILPAS
47. Den opmærksomhed min
faglige og personlige udvikling
får
VEDLIGEHOLD
48. Mine kompetencer udvikles løbende i mit nuværende
job
PRIORITER
[Ingen punkter]
56
VEDLIGEHOLD
46
46. Mine muligheder for faglig og
personlig udvikling
54
VURDERING
Prioriteringskortet viser
medarbejdernes vurdering
af de specifikke forhold
under Faglig og personlig
udvikling, og den effekt en
forbedring vil have på
medarbejdernes samlede
vurdering af indsatsområdet
Faglig og personlig
udvikling, for SOSU C.
58
Faglig og personlig udvikling
48
TILPAS
52
48. Mine kompetencer udvikles
løbende i mit nuværende job
50
OBSERVER
47. Den opmærksomhed min
faglige og personlige udvikling får
48
47
46
OBSERVER
Lav
PRIORITER
EFFEKT AF EN FORBEDRING
Høj
[23]
Tema: Tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere (Employer Branding).
TILTRÆKNING
Figuren nederst på siden
viser hvor mange procent af
medarbejderne der ligger i
de forskellige kategorier.
SOSU C er derfor ikke
placeret entydigt i en
kategori, men vil have en
andel af medarbejdere,
placeret i hver af de
forskellige kategorier.
EKSTERNT EMPLOYER
BRAND
STÆRKT EMPLOYER
BRAND
MAINSTREAM
EMPLOYER BRAND
SVAGT EMPLOYER
BRAND
Lav
Employer Branding handler
om evnen til at tiltrække og
fastholde medarbejdere.
Figuren baserer sig på
medarbejdernes vurdering
af SOSU Cs evne til at
fastholde og tiltrække
kolleger.
Høj
Employer Branding
Lav
INTERNT EMPLOYER
BRAND
FASTHOLDELSE
Høj
STÆRKT EMPLOYER BRAND
God evne til at tiltrække arbejdskraft, kombineret
med evnen til at fastholde medarbejderne, giver et
stærkt employer brand.
MAINSTREAM EMPLOYER BRAND
Medarbejderne oplever en middel evne til såvel at
tiltrække som at fastholde medarbejdere.
EKSTERNT EMPLOYER BRAND
Evnen til at tiltrække
medarbejdere ligger højt,
hvorimod evnen til at fastholde
medarbejdere mangler. Kan
være et bevist valg, hvis man
som arbejdsplads hele tiden er i
stand til at tiltrække og indsluse
nye, kvalificerede
medarbejdere.
INTERNT EMPLOYER BRAND
Evnen til at fastholde
medarbejdere ligger højt,
hvorimod evnen til at tiltrække
medarbejdere mangler.
Organisationer, der er gode til
fastholdelse, har mindre brug
for at synliggøre og
markedsføre sig selv på
jobmarkedet.
SVAGT EMPLOYER BRAND
Begge dimensioner ligger lavt.
Medarbejderen vurderer både
evnen til at tiltrække og
fastholde medarbejdere lavt.
Organisationer der typisk har en
svær personale situation.
Medarbejdernes vurdering af SOSU Cs employer
brand
Der kræves minimum 30 besvarelser før et resultat vises.
Stærkt
Mainstream
Eksternt
Internt
Svagt
SOSU C
SOSU samlet
ESB Netværket samlet
8%
6%
24%
[-51]
[-4]
[+8]
20%
23%
[-1]
[+47]
27%
15%
brand
brand
brand
brand
brand
60%
2%
9%
employer
employer
employer
employer
employer
14%
2%
3%
43%
45%
[24]
Tabeller [1]
Arbejdsmarkedet geneESB Netvær- relt (EEI DK
SOSU samlet ket samlet
2014)
SOSU C
2015
Udvikling
siden 2013
2015
2015
88%
[+9]
88%
87%
Arbejdsglæde
47
[-27]
64
66
69
Tilfredshed
43
[-28]
60
63
69
1. Hvor tilfreds er du alt i alt som medarbejder på SOSU C?
48
[-27]
64
67
72
2. Forestil dig det perfekte sted at være medarbejder. Hvor tæt på dette ideal er SOSU C?
38
[-29]
56
58
66
52
[-25]
68
69
70
3. Jeg føler mig motiveret i mit arbejde
56
[-24]
71
72
72
4. Jeg ser altid frem til at gå på arbejde
48
[-24]
65
67
67
55
[-23]
69
72
73
Svarprocent
2014
RESULTATOMRÅDER
Motivation
Loyalitet
Troskab
48
[-31]
66
71
72
8. Jeg ønsker at være ansat på SOSU C om 2 år
52
[-29]
70
76
73
9. Jeg leder sjældent efter andre job
53
[-24]
66
73
74
10. Jeg vil anbefale andre at søge job på SOSU C
41
[-38]
61
66
68
64
[-14]
74
74
74
5. Jeg kommer ofte med forslag til forbedringer i relation til mit arbejde
69
[-7]
75
74
70
6. Jeg er en af dem, der altid bidrager ekstra, når der skal løses nye opgaver og når der opstår problemer
72
[-4]
77
76
77
7. Jeg udviser begejstring for min arbejdsplads og mine arbejdsopgaver
58
[-21]
72
73
74
Engagement
Arbejdsglædesegmentering
Høj arbejdsglæde
2%
[-4]
5%
6%
7%
Balanceret arbejdsglæde
19%
[-26]
34%
37%
48%
Tilfredshedsunderskud
31%
[+2]
34%
31%
18%
Motivationsunderskud
5%
[-4]
6%
8%
14%
Lav arbejdsglæde
44%
[+33]
20%
18%
13%
Ildsjæle
7%
[-11]
11%
15%
17%
Kernemedarbejdere
32%
[-31]
51%
54%
53%
Zappere
31%
[+19]
25%
20%
20%
Sofamedarbejdere
1%
[-2]
1%
3%
2%
På-vej-væk-medarbejdere
29%
[+24]
11%
9%
8%
Stærkt employer brand
8%
[-51]
20%
23%
Mainstream employer brand
6%
[-4]
9%
15%
Eksternt employer brand
24%
[+8]
27%
14%
Internt employer brand
2%
[-1]
2%
3%
Svagt employer brand
60%
[+47]
43%
45%
Loyalitetssegmentering
Employer Branding
[25]
Tabeller [2]
Arbejdsmarkedet geneESB Netvær- relt (EEI DK
SOSU samlet ket samlet
2014)
SOSU C
2015
Udvikling
siden 2013
2015
2015
2014
INDSATSOMRÅDER
Omdømme
44
[-34]
60
64
74
11. SOSU C har et godt image
47
[-32]
60
62
74
12. Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat
46
[-31]
63
67
75
13. Andre opfatter SOSU C som et godt sted at være ansat
40
[-38]
58
62
73
14. SOSU C opfattes som udviklingsorienteret
56
[-27]
65
65
15. SOSU C opfattes som en veldrevet organisation
47
[-33]
58
60
35
[-39]
55
57
65
18. Den overordnede ledelses evne til at træffe de rigtige beslutninger
34
[-39]
55
56
63
19. Den overordnede ledelses evne til at informere medarbejderne
29
[-31]
50
52
57
20. Den overordnede ledelse er troværdig
40
[-39]
58
60
67
21. Den overordnede ledelses etik og moral
37
[-45]
57
59
72
60
[-10]
71
69
69
22. Min nærmeste leders faglige dygtighed
60
[-14]
72
71
74
23. Min nærmeste leders evner som leder
56
[-10]
68
67
64
24. Min nærmeste leder er handlekraftig
64
[-6]
72
69
69
25. Min nærmeste leder giver mig mulighed for indflydelse og ansvar
62
[-16]
76
75
26. Min nærmeste leder er god til at inspirere og motivere
53
66
64
27. Min nærmeste leder er et godt eksempel for organisationens værdier og normer
64
[-9]
73
70
28. Min nærmeste leder er lydhør og indgår gerne i dialog
64
[-10]
76
74
29. Min nærmeste leder har opstillet klare mål for det daglige arbejde
49
[-12]
62
62
30. Min nærmeste leder følger op på vores resultater i forhold til at nå målene
52
[-13]
65
64
72
[-7]
79
77
76
31. Det faglige samarbejde med mine kolleger
78
[-5]
82
80
79
32. Klimaet blandt medarbejderne
70
[-8]
78
77
77
33. Det sociale samvær
68
[-7]
77
74
72
34. Trives du med dit arbejdsmiljø?
48
[-28]
Overordnet ledelse
Nærmeste leder
Samarbejde
35. Hvordan oplever du mulighederne for fællesforberedelse i din afdeling?
Det daglige arbejde
41
59
[-17]
69
70
74
36. Mine arbejdsopgaver og indholdet af mit arbejde
68
[-13]
76
77
77
37. Det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen
49
[-21]
63
64
70
38. Jeg trives med det arbejdspres, jeg er underlagt i mit job
54
[-19]
65
66
74
39. Arbejdsopgaverne i min afdeling er hensigtsmæssigt fordelt
46
[-15]
58
59
40. På SOSU C er vi gode til at dele viden, udveksle erfaringer og sparre fagligt
61
[-12]
67
66
41. Mine arbejdsopgaver giver mig passende udfordringer
63
[-12]
72
74
42. Jeg synes generelt, at skemaplanlægningen på SOSU C fungerer tilfredsstillende
50
[-14]
51
56
46
[-17]
57
62
70
43. Min løn (herunder eventuelle tillæg) i forhold til hvad jeg kan få i et lignende job andre steder
32
[-17]
45
52
64
44. Mine øvrige ansættelsesforhold (ferie, barsel, kantineforhold og andre personalegoder) i forhold til hvad
jeg kan få i et lignende job andre steder
46
[-20]
59
64
72
45. Min tryghed i ansættelsen
62
[-12]
66
69
72
52
[-15]
63
64
63
46. Mine muligheder for faglig og personlig udvikling
55
[-17]
66
67
65
47. Den opmærksomhed min faglige og personlige udvikling får
47
[-13]
59
58
59
48. Mine kompetencer udvikles løbende i mit nuværende job
53
[-17]
65
65
64
16. SOSU C er god til at tiltrække nye dygtige medarbejdere
52
[-30]
65
60
17. SOSU C er god til at holde på sine dygtige medarbejdere
25
[-48]
41
49
Løn og ansættelsesforhold
Faglig og personlig udvikling
Tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere
[26]
Tabeller [3]
Vurdering
Spredningstal
11. SOSU C har et godt image
47
59
12. Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat
46
63
13. Andre opfatter SOSU C som et godt sted at være ansat
40
60
14. SOSU C opfattes som udviklingsorienteret
56
58
15. SOSU C opfattes som en veldrevet organisation
47
64
18. Den overordnede ledelses evne til at træffe de rigtige beslutninger
34
61
19. Den overordnede ledelses evne til at informere medarbejderne
29
57
20. Den overordnede ledelse er troværdig
40
65
21. Den overordnede ledelses etik og moral
37
67
22. Min nærmeste leders faglige dygtighed
60
59
23. Min nærmeste leders evner som leder
56
62
24. Min nærmeste leder er handlekraftig
64
57
25. Min nærmeste leder giver mig mulighed for indflydelse og ansvar
62
66
26. Min nærmeste leder er god til at inspirere og motivere
53
65
27. Min nærmeste leder er et godt eksempel for organisationens værdier og normer
64
62
28. Min nærmeste leder er lydhør og indgår gerne i dialog
64
65
29. Min nærmeste leder har opstillet klare mål for det daglige arbejde
49
63
30. Min nærmeste leder følger op på vores resultater i forhold til at nå målene
52
63
31. Det faglige samarbejde med mine kolleger
78
41
32. Klimaet blandt medarbejderne
70
52
33. Det sociale samvær
68
54
36. Mine arbejdsopgaver og indholdet af mit arbejde
68
46
37. Det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen
49
63
38. Jeg trives med det arbejdspres, jeg er underlagt i mit job
54
61
39. Arbejdsopgaverne i min afdeling er hensigtsmæssigt fordelt
46
64
40. På SOSU C er vi gode til at dele viden, udveksle erfaringer og sparre fagligt
61
59
41. Mine arbejdsopgaver giver mig passende udfordringer
63
55
42. Jeg synes generelt, at skemaplanlægningen på SOSU C fungerer tilfredsstillende
50
67
43. Min løn (herunder eventuelle tillæg) i forhold til hvad jeg kan få i et lignende job andre steder
32
58
44. Mine øvrige ansættelsesforhold (ferie, barsel, kantineforhold og andre personalegoder) i forhold til hvad jeg kan få i et lignende job andre
steder
46
58
45. Min tryghed i ansættelsen
62
57
46. Mine muligheder for faglig og personlig udvikling
55
56
47. Den opmærksomhed min faglige og personlige udvikling får
47
56
48. Mine kompetencer udvikles løbende i mit nuværende job
53
58
Omdømme
Overordnet ledelse
Nærmeste leder
Samarbejde
Det daglige arbejde
Løn og ansættelsesforhold
Faglig og personlig udvikling
Om spredningstallet
Spredningstallet – en re-skalering af den bagvedliggende statistiske standardafvigelse - er et udtryk for i hvor høj grad, der er svaret
ens på spørgsmålene.
Hvis spredningstallet er 100, betyder det, at der er svaret så forskelligt på et spørgsmål som overhovedet muligt. Hvis
spredningsmålet er 0, betyder det, at der er svaret det samme på spørgsmålet.
Eksempler på spredningsmål på hhv. 0, middel og 100:
MINDST MULIG SPREDNING
STØRST MULIG SPREDNING
MIDDEL
100%
50%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
50%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Note: Af anonymitetshensyn vises der kun spredningstal for enheder med mindst 8 besvarelser.
[27]
Tabeller [4]
RESULTATOMRÅDER
Arbejdsglæde
Tilfredshed
Motivation
Loyalitet
Troskab
Engagement
Omdømme
Overordnet ledelse
Nærmeste leder
Samarbejde
Det daglige arbejde
Løn og ansættelsesforhold
Faglig og personlig udvikling
Administrativt TAP inkl. IT
Svarprocent
SOSU C
INDSATSOMRÅDER
88%
47
43
52
55
48
64
44
35
60
72
59
46
52
86%
60
59
60
69
65
72
64
55
66
76
70
49
49
100%
25
18
32
39
28
54
17
12
29
68
41
35
36
88%
35
29
41
45
35
57
29
16
44
63
49
42
45
100%
79
79
79
86
87
83
79
81
87
84
79
74
83
100%
78
79
76
87
90
83
82
82
90
87
80
79
87
Enhedsledelse v/Kenneth Lytzen
57%
71
70
73
75
75
76
69
57
60
82
76
77
51
Gladsaxe Trin 1+2
92%
51
47
56
56
48
68
52
40
73
71
65
46
68
Grundforløb Unge
88%
43
37
49
51
43
61
43
26
71
63
59
43
57
Herlev Trin 1+GFV+AMU
93%
36
32
40
41
32
53
30
18
50
87
60
33
43
Herlev Trin 2
86%
49
46
53
53
48
60
46
34
69
69
48
44
43
Uddannelsesvejledningen
81%
70
64
77
71
66
76
59
53
72
71
73
59
73
Brøndby PAU
Brøndby Trin 1
Enhedsledelse v/Elsebeth Melgaard
Ledergruppen
[28]
Appendiks – om vurderinger og beregnet betydning
Vurderinger
I spørgeskemaet har medarbejderne besvaret spørgsmålene på en skala fra 1 til 10,
hvor 1 er den laveste og 10 er den højeste vurdering. Bagefter er svarene blevet
overført til en skala fra 0 til 100. Hvis en medarbejder har svaret 1 på et spørgsmål, er
svaret omregnet til scoren 0. Hvis svaret er 2, omregnes det til 11, 3 til 22 og så
fremdeles.
Lav
1
Høj
2
3
4
5
6
7
8
9
10
100
80
60
40
20
0
Betydning: Hvor skal vi
starte?
Indeks
Undersøgelsen måler ikke blot arbejdsglæden og loyaliteten, men også hvor vigtige de
enkelte områder er for medarbejderne.
Ennova har vha. statistiske beregninger undersøgt sammenhængen mellem områderne
og den overordnede arbejdsglæde og loyalitet. Hvis der er tydelig sammenhæng
mellem et område og arbejdsglæden, kan man udlede, at området er af stor betydning
for medarbejderen.
Graden af sammenhæng afgør, hvilke områder man mest effektivt kan arbejde med for
at forbedre medarbejdernes arbejdsglæde: Hvis der er stor sammenhæng mellem et
område og arbejdsglæden, vil højere vurdering af området også medføre øget
arbejdsglæde. Og omvendt: Er der lav grad af sammenhæng, vil en højere vurdering
af området ikke have særlig stor betydning for medarbejdernes arbejdsglæde.
Undersøgelsen viser hvilke områder, som er vigtigst for medarbejderne, og som har
størst betydning for deres arbejdsglæde.
OMDØMME…
OVERORDNET LEDELSE…
Hvor skal vi
starte?
NÆRMESTE LEDER…
SAMARBEJDE…
DET DAGLIGE ARBEJDE…
LØN OG ANSÆTTELSESFORHOLD…
FAGLIG OG PERSONLIG UDVIKLING…
[29]
Appendiks – overordnede og specifikke prioriteringskort
To typer af
prioriteringskort
I rapporten bruges to typer af prioriteringskort: ét overordnet prioriteringskort og en
række specifikke prioriteringskort.
Overordnet
prioriteringskort
Det overordnede prioriteringskort angiver prioriteringen af de syv områder: Omdømme,
Overordnet ledelse, Nærmeste leder, Samarbejde, Det Daglige Arbejde, Løn- og
ansættelsesforhold samt Faglig og personlig udvikling.
Kortet viser, hvordan disse områder kan bestemmes som hhv. indsatsområder, styrker,
muligheder eller svagheder i forhold til at forbedre den overordnede arbejdsglæde og
loyalitet.
NB: Det skal som hovedregel være det overordnede prioriteringskort, som afgør,
hvilket område man prioriterer højest i det videre udviklingsarbejde.
Herefter bruger man de specifikke prioriteringskort til at finde ud af hvilke spørgsmål,
som bidrager mest til skabelsen af området.
Specifikke
prioriteringskort
De specifikke prioriteringskort er mere detaljerede og viser prioriteringen på
spørgsmålsniveau.
De specifikke prioriteringskort viser således, hvordan de enkelte spørgsmål under et
givent område kan kategoriseres som hhv. indsatsområder, styrker, muligheder eller
svagheder i forhold til at forbedre tilfredsheden med området.
Et eksempel
I eksemplet nedenfor bør man primært sætte ressourcerne ind på at forbedre område
2, da det ligger i feltet for indsatsområder, mens område 1 ligger i feltet for
muligheder.
Hvordan kan man så konkret forbedre område 2? Her skal man se på det specifikke
prioriteringskort, som knytter sig til område 2. Man vil opnå den mest effektive
forbedringsindsats ved at fokusere på de spørgsmål, som på dette kort ligger i feltet
for indsatsområder (markeret med en rød firkant).
Overordnet prioriteringskort
TILPAS
VEDLIGEHOLD
Specifikke prioriteringskort
OMRÅDE 1
OMRÅDE 1
OMRÅDE 2
OMRÅDE 2
OBSERVER
PRIORITER
[30]
Ennova A/S
Daugbjergvej 26
DK-8000 Århus C
T +45 8620 2120
W www.ennova.dk
®