PDF

Vejle Spildevand
Virksomhedsplan
2015 /2016
Fra vision og strategi til mål og handlingsplan
SIDE 1/ 1 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN
Kantstensbede,
Bredballe
Forord
I det følgende vil du blive præsenteret for virksomhedsplanen for Vejle Spildevand A/S, hvor vi i ord, tal og
billeder fortæller om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvordan
vi vil det. Virksomhedsplanen for 2015-2016 er den
tredje af slagsen for vores aktieselskab, der blev
dannet i 2010. Vi har siden dannelsen af selskabet
fokuseret på at sikre en effektiv etablering af
aktieselskabet og på at skabe et robust grundlag for
fremtiden som selvstændigt selskab. Vi står således i
dag med et selskab med kompetente medarbejdere og
ledere, der på hver sin måde har bidraget til at skabe en
sammenhængende organisation med en fælles og klar
bevidsthed om, hvad vi vil nu og i årene fremover. På de
følgende sider vil vi dele vores vision for fremtiden med
dig og helt åbent og ærligt fortælle, hvilke mål vi har sat
os, og hvad vi vil gøre for at nå dem.
Du kan læse om et Vejle Spildevand A/S med fokus på
kunder, ledelse og udvikling i bestræbelserne på at
levere optimal service og forsyningssikkerhed på en
økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde.
God fornøjelse med læsningen!
Med venlig hilsen
Mikael Schultz
Direktør for Vejle Spildevand A/S
Et moderne
aktieselskab
tager hånd om
Vejles spildevand
Vejle Central
Renseanlæg
Foto: AT LUFTFOTO ApS
Fakta om os i Vejle Spildevand
Vejle Spildevand har ca. 1.800 km kloakledninger, over
400 pumpestationer samt 12 renseanlæg, hvoraf Vejle
Central Renseanlæg (VCR) er det største. De årlige
anlægsinvesteringer er mere end 100 mill. kr., hvoraf
kloakrenoveringsbudgettet udgør ca. 40 %.
Selskabet har en årlig omsætning på ca. 180 mill. kr.
og en egenkapital på over 3 mia. kr. Medarbejderstaben består af 43 veluddannede og professionelle
medarbejdere, der fordeler sig med 40 % kvinder og
60 % mænd – med en gennemsnitsalder på 48 år.
Vejle Spildevand sørger for spildevandsafledning og
rensning af spildevand fra ca. 28.000 husstande og en
række virksomheder i Vejle Kommune. I alt behandles
årligt ca. 15-18 mio. m³ spildevand fra ca. 170.000 PE
(personækvivalenter = den mængde forurening, som én
person forurener med).
Vejle Spildevand har siden selskabet blev etableret i
2010 samlet alle centrale og administrative aktiviteter
på én adresse i en ny administrationsbygning på
Toldbodvej 20 i Vejle ved VCR. Herfra ledes selskabets
aktiviteter og medarbejdere i en atmosfære, hvor vi kan
trives, udvikles og betjene vores kunder optimalt.
Ændrede opgaver, rammer og vilkår
Vejle Spildevand står over for markante ændringer i
opgaver og udfordringer: Konsekvenser af klimaforandringer, vandplaner, kundernes øgede fokus på
miljø med krav om fx bedre badevand, den generelle
strukturelle udvikling på forsyningsområdet stiller nye
krav om øget faglighed og krav om spidskompetencer.
Rammer og vilkår ændrer sig bl.a. som konsekvens
af øget fokus på effektivisering inden for forsyningsområdet, øget regulering og kontrol på forsyningsområdet, ændringer i udbuddet af arbejdskraft og øget
udbredelse af netværkslignende samarbejdsformer
– hvilket sammenlagt stiller nye krav om mere generel
administrativ kompetence og kapacitet.
Vejle Spildevand arbejder fokuseret på at honorere
disse mangeartede krav, for at sikre en effektiv
virksomhedsdrift i dag og for at opbygge den
nødvendige viden og færdigheder til at håndtere
morgendagens udfordringer.
En fagligt stærk og
lokalforankret værdifuld aktør
Vejle Spildevand deler nogle af udfordringerne med
Vejle Kommune, der også arbejder med vandplaner
og klimaplaner. Vejle Spildevands viden, erfaring og
specifikke kendskab til spildevandshåndtering og
vandets vej i Vejle Kommunes geografiske dækningsområde er værdifuld i dette vigtige forebyggende
miljøarbejde. Derfor går Vejle Spildevand aktivt ind i
dette arbejde i tæt samarbejde med Vejle Kommune.
Klimaændringerne medfører både kraftigere regn
og stigende havvandstand. Spildevandsselskaberne
har en central rolle i at tæmme vandmasserne, så de
samfundsmæssige omkostninger minimeres mest
muligt ved ekstreme hændelser. Ny lovgivning har givet
selskaberne øget råderum for at kunne finansiere tiltag
over taksterne. Klimatilpasningsplanen er forankret
hos Vejle Kommune og den blev vedtaget af byrådet
den 25. juni 2014.
Vejle Spildevand er en væsentlig partner for Vejle
Kommune og andre samarbejdspartnere som
virksomheder, boligforeninger, Kystdirektoratet og
Naturstyrelsen på dette område.
Ledelsessystemer
En stor del af vores daglige arbejde i Vejle Spildevand
er omfattet af vores ledelsessystemer indenfor for
kvalitet og miljø (ISO 9001 og 14001)
Vi har arbejdet målbevidst på at opnå certificering
inden for disse områder, da det er et vigtigt element i
Vejle Spildevands overordnede, langsigtede strategi.
Den sigter mod en øget effektivisering, forbedring af
såvel rensningen som de administrative processer.
Det giver kunderne bedre og billigere rensning af
spildevandet.
SIDE
SIDE44//55 VEJLE
VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN
Vi er her for
dig og miljøet
– og vi ved, hvad vi vil
MISSION
VÆRDIER
Vejle Spildevands mission er:
At transportere og behandle regn- og spildevand
på en økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde,
der sikrer kunderne den bedst mulige service og
forsyningssikkerhed.
Vi vil i Vejle Spildevand gøre vores yderste for hver
dag at levere god service og præstere kvalitet til vores
kunder, og for at alle medarbejdere går glade på arbejde
og stolte hjem.
VISION
Vejle Spildevands visioner kommer til udtryk i følgende
seks statements:
• Vi vil aktivt forbedre sundheden og nærmiljøet
• Vi vil imødegå effekten af klimaforandringerne
• Vi vil have tilfredse kunder og samarbejdspartnere
• Vi vil være et forbillede for andre selskaber mht.
effektivitet og økonomisk ansvarlighed
• Vi vil være en attraktiv arbejdsplads
• Vi vil skabe æstetiske løsninger og være en god ”nabo”
Derfor har vi i vores arbejde og vores
relationer fokus på med rette at kunne sige:
• Vi er professionelle
• Vi tager fælles ejerskab
• Vi arbejder med frie rammer
• Vi er engagerede
• Vi tager ansvar for hinanden
Miljømålsætninger
Dette er vores målsætninger i miljøledelsessystemet ISO 14001:
• Vejle Spildevand vil overholde udledningstilladelser samt øvrige gældende lovkrav
• Vi vil håndtere spildevand centralt, således der sikres bedst mulig sikkerhed for overholdelse af udledningskrav
• Vi vil løbende gennemføre centralisering iht. rensestrukturplan, og vil i 2020 kun rense spildevand 4 steder i Vejle
Kommune. Herved sikres en løbende forbedring af rensning og forsyningssikkerheden de kommende år
• Vi vil håndtere regnvand lokalt og implementere LAR løsninger, hvor det er teknisk og økonomisk forsvarligt
• Vi vil løbende nedbringe energiforbruget ved bevidst valg af mere energieffektivt materiel i såvel nyanlæg samt
ved renovering af eksisterende anlæg
• Vi vil løbende optimere drift af ledningsnet, bassiner og pumpestationer, så der udledes mindre mængder af
opblandet spildevand til recipienter
SIDE 6/ 7 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN
Sådan når
vi vores mål i
Vejle Spildevand
I Vejle Spildevand vil vi skabe overblik,
sammenhæng og gennemsigtighed i
selskabets samlede drifts- og udviklingsaktiviteter, så vi bliver effektive i vores
indsats og kan følge op på effekten.
I forbindelse med at vi i 2010 blev til det nuværende
Vejle Spildevand, var tiden inde til, sammen med nye
medarbejdere og ny ledergruppe, at stille skarpt på
vores nye rolle som selskab, og hvilke muligheder
og konsekvenser den stiller os overfor. Vi bygger i
Virksomhedsplan 2015-2016 videre på de resultater,
vi opnåede gennem realisering af de hidtidige
virksomhedsplaner og tager de næste skridt med at
realisere visionen for Vejle Spildevand.
Virksomhedsplan 2015-2016 er blevet til i et samarbejde mellem bestyrelse, Vejle Spildevands
ledergruppe og medarbejdere. Planen er derfor i god
overensstemmelse med nuværende ejerstrategi, der
blev vedtaget af Vejle Byråd den 14. maj 2014.
Vi tager i strategiarbejdet udgangspunkt i formuleringen
af vores seks visioner, der hver er udtryk for et fokusområde i vores udvikling af selskabet og vores måde
at levere service på. Inden for hvert af de seks fokusområder er der formuleret politikker og nogle konkrete
mål for, hvad vi vil opnå i henholdsvis 2015 og 2016.
Det er også beskrevet, hvilke handlinger vi vil udføre for
at opnå de opstillede mål, og hvilken deadline vi har sat
for arbejdet.
Vores strategiske forståelsesramme er illustreret i
figuren til højre.
I Vejle Spildevands samlede indsats for at skabe
resultater har vi fokus på, at der er en direkte og klar
sammenhæng fra visioner og politikker til mål og
handlingsplaner. Vores ambition er, at det er nemt
at se den røde tråd hele vejen fra vores ejerstrategi
over mission, vision og værdier videreført i politikker,
miljømålsætninger, konkrete mål og handleplaner og
helt frem til alle vores daglige aktiviteter. Der skal
være en klar sammenhæng mellem hvert eneste lag
i denne forståelsesramme, så det bliver tydeligt for
alle, hvordan de daglige aktiviteter giver mening i
forhold til realisering af strategien. Vi vil sikre os, at alt,
hvad vi gør, bidrager til det overordnede mål for Vejle
Spildevand.
Figuren på næste side illustrerer vores strategiske
målsætningshierarki. Sammenhængen er, at den til
enhver tid gældende ejerstrategi, er rammesættende
for vores mission, vision og værdigrundlag, der igen er
styrende for vores valg af politikker, som sammen med
miljømålsætningerne danner udgangspunkt for vores
mål, der realiseres gennem fastlagte handlingsplaner.
Vores ledelses- og kvalitetssikringssystemer (ISO), der
går på tværs af politikker, miljømålsætninger, mål og
handlingsplaner illustreres ved de skråtstillede linjer i
figuren.
〉
EJERSTRATEGI
MISSION, VISION
& VÆRDIER
SIDE 7
VISION & POLITIKKER
SIDE 11-28
VISIONERNE KOMMER TIL UDTRYK I
6 STATEMENTS MED TILHØRENDE POLITIKKER
MILJØMÅLSÆTNINGER
MÅL
SIDE 7
SIDE 11-29
HANDLINGSPLANER
SIDE 11-29
RESULTERER I PROJEKTPLANER , SOM
UNDERLÆGGES ALMINDELIG PROJEKTSTYRING
SIDE 8/ 9 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN
Vejle Spildevands
visioner
1/ V
i vil aktivt forbedre
sundheden og nærmiljøet
2 / Vi vil imødegå effekten
af klimaforandringerne
3/ Vi vil have tilfredse kunder
og samarbejdspartnere
4 / Vi vil være et forbillede for
andre selskaber mht. effektivitet
og økonomisk ansvarlighed
5 / Vi vil være en attraktiv arbejdsplads
6/ Vi vil skabe æstetiske løsninger
og være en god ”nabo”
1/ Vi vil aktivt forbedre
sundheden og nærmiljøet
Politik
• Være kendt og anerkendt i lokalområdet for at værne om vandmiljøet
og være et forbillede for andre virksomheder i området
• Designe nye og gamle anlæg, så der ikke udledes miljø- og sundhedsskadelige stoffer
• Deltage aktivt i nyudvikling af test af anlæg, der kan sikre sundheden og nærmiljøet
• Fortsat gennemføre tiltag til forbedring af badevandskvaliteten
〉
1.1 MÅL Fortsat fokus på svovlbrinte bekæmpelse / håndtering
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Optimering af kemitilsætning.
• Løbende – færdig 2015.
• Afprøvning nye metoder og udstyr.
• Løbende – afsluttet i 2016.
• Nedsætte intern arbejdsgruppe
med tværfaglig kompetence.
• Primo 2015.
• Oprette erfagruppe med andre forsyninger, herunder
at deltage aktivt i Danvas svovlbrintegruppe.
• Medio 2015.
〉
1.2 MÅL Prioritering af indsats på overløb
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Udarbejde liste med indsatsområder med prioritering
ift. økonomi og miljø ( opgradering af blivende overløb)
set i forhold til strategiplaner.
• Internt notat om forventede indsatser og Vejle
Spildevand (VS) prioriteringer foreligger 2015.
• Systematisk vedligehold.
• Overløbsbygværker med væsentlig betydning
lagt i Sertica 2015.
• Udarbejde alternativ til fremtidens overløb, hvor
der fx kan diskuteres kvalitet af vand i stedet for
mængder tilledt recipienter.
• Idekatalog udarbejdet 2015.
• Drøftelser med miljø og myndigheder og forventningsafstemning af krav afsluttet ultimo 2016.
SIDE 10/ 11 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN
〉
1.3 MÅL Nedlæggelse af Langelund Renseanlæg
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Langelund renseanlæg tages ud af drift
efter idriftsættelse af ny pumpestation.
• Pumpestation opstartes ultimo 2015.
• Afklaring om eks bassiner skal bevares
eller erstattes af ny bassinkapacitet.
• Afklaring med myndighed medio 2015.
〉
1.4 MÅL Nedlæggelse Jelling Renseanlæg
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Etablering af trykledning fra Jelling
til Haraldskær Renseanlæg.
• Etableret 1. halvår 2015.
• Etablering og idriftsættelse af pst.
på Jelling Renseanlæg.
• Idriftsættelse af pst. juni 2015.
• Nedbrydning af Jelling Renseanlæg.
• Nedbrydning og reetablering afsluttet ultimo 2015.
〉
1.5 MÅL Optimering bassiner Bredballe
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Undersøge om bassiner udnyttes fuldt ud.
• Rapport om aktuel udnyttelse og fremtidig brug i forhold
til LAR projekt udarbejdet 1. kvartal 2015.
• Hvordan er sammenhæng med LAR
– og oplandet Bredal, Assendrup mv.
〉
1.6 M
ÅL Optimering af pumpestrenge i oplandet til renseanlæg med henblik
på maksimal udnyttelse af bassinkapacitet, styring og regulering
Vandel – Randbøldal – Haraldskær
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Kortlægge databehov og iværksætte data indsamling.
• Pumpestreng Vandel – Randbøldal til Haraldskær
vurderet og optimeret i 2015.
• Analysering af data.
• Ombygning og indsættelse af nødvendigt udstyr.
• Revidere styringsstrategi, optimere og vurdere
resultater via DIMS.
• Pumpestreng Ådal/Hørup – Jelling Haraldskær
vurderet og optimeret ultimo 2016.
• På baggrund af disse 2 strenge laves koncept for
udvikling/tilpasning af overordnet strategi ultimo
2016.
〉
1.7 M
ÅL Støj og lugt – fortsat fokus på reduktion af gener
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Chekliste indarbejdes i projektstyring på nyanlæg,
fx overvejelse om lufttætte dæksler ved bolignære
områder.
• Chekliste etableres i 2015.
• Screening af renseanlæg ved simpel lydmåling i skel
ved alle renseanlæg.
• Internt notat, der beskriver lydniveau fra renseanlæg
– 2. halvår 2015.
〉
1.8 M
ÅL Etablering af supplerende bassinvolumen i Bredsten samt tilpasning
og forskønnelse af regnvandsbassin
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Udvidelse af fællesbassinvolume.
• Afskærende ledning til Haraldskær
opgraderet primo 2015.
• Tilpasse regnvandsbassin til omgivelserne.
• Bassin arbejder afsluttet ultimo 2015.
• Opstille krav til udformning generelt på lukkede
bassiner.
• Krav beskrivelse af hvordan styring og regulering af
fællesbassiner skal udarbejdes med hensyn til drift
og vedligehold, arbejdsmiljø m.v.
〉
1.9 MÅL Etablering af aktiv styring på næringssalte på Brejning renseanlæg (NH4-N styring)
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Programmering af løsning.
• 1. halvår af 2015.
• Indkøring af ny styring.
• NH4-N styring etableret og i drift – 2. halvår 2015.
〉
1.10 M
ÅL Mål: Reducere kemiforbrug på VCR med 5 % ift. 2014 ved indførelse af bedre styring
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Indkøb og montering af flowmålere.
• Flowmålere monteret juni 2015.
• Programmering og styring etableres.
• Styring testet og idriftsat ultimo 2015.
• Trimning af styring og dataopsamling forbrug.
• Intern rapportering af forbrug og besparelse
ultimo 2016.
SIDE 12/ 13 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN
Slamhallen,
Vejle Central Renseanlæg
2/ Vi vil imødegå effekten af
klimaforandringerne
Politik
• Sikre, at driften af vores anlæg bliver bæredygtig
• Sikre, at vores renseanlæg bliver CO2-neutrale
•U
dvikle helhedsløsninger og disponere bæredygtighed i forhold til regnvandsafledning
(forsinke vandet i nærområdet)
•S
ikre et bedre vandmiljø ved at gøre klar til de nye krav, der kommer pga. klimaforandringerne
〉
2.1 M
ÅL Elforbruget reduceres med 200.000 kWh som godkendte CO2-reducerende tiltag i
perioden 2015-2016, for fortsat at reducere miljøpåvirkningen og sikre at driften er bæredygtig
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Udskiftning af varmeblæsere til varmepumper hele VS
• Optimering af mellempumper på VCR
• Montering af nye indløbspumper VCR (de 2 sidste)
• Løbende valg af udstyr der reducerer energioptag
(hele VS)
• Afrapportering af det reducerede forbrug
– 2. halvår 2015.
• Undersøge muligheden for og gevinsten ved
installation af turboblæsere på Give Renseanlæg og
iværksættelse, hvis det viser sig at være rentabelt.
• Afrapportering af det reducerede forbrug
– 2. halvår 2016.
〉
2.2 M
ÅL Planlægning og gennemførelse af indsatser til opfyldelse af statens vandplaner
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Vandplanindsats i Thyregod.
• Forslag til plan udarbejdet i 2. halvår 2015.
• Vandplanindsats i Egtved.
• Forslag til plan udarbejdet i 2. halvår 2015.
Vedtaget tillæg til spildevandsplan foreligger
i 1. halvår 2016.
Indsatser opstartes i marken i 1. halvår 2016.
SIDE 14/ 15 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN
〉
2.3 M
ÅL Udarbejdelse af proces strategi for udvikling VCR
(Arbejdstitel: VCR frem til 2025)
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Gennemgang af proces på VCR.
• Udarbejdelse af hydraulisk snit for VCR.
• Afdækning af mulige projekter.
• Erfaringsindhentning.
• 1. halvår 2015:
Færdigt forslag til proces strategi indeholdende
muligheder på kort og lang sigt herunder:
- Omlægning af primærrensning
- Bio-p proces
- Udvinding af fosfor (Struvit)
- Rejekt vands rensning
• Udvælgelse af projekter og prioritering af økonomi.
• Projekt prioriteret – 2. halvår 2015.
• I værksættelse af udvalgte projekter.
• 1. halvår 2016.
〉
2.4 MÅL Undersøge muligheden for montering af solceller på Give
og Haraldskær Renseanlæg og iværksættelse, hvis det er rentabelt
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Statiske beregninger på slamhal i Give og
afskrivningsprofil udføres på mulig effekt.
• Installation af solcelleanlæg på slamhal i Give, hvis det er
rentabelt – 1. halvår 2015.
• Beregninger og afskrivningsprofil udføres på mulig
effekt ved opsætning af solceller på friareal ved
Haraldskær Renseanlæg.
• Installation af solcelleanlæg på friareal ved Haraldskær
Renseanlæg, hvis det er muligt og rentabelt
– 2. halvår 2015.
Slamhallen,
Vejle Central Renseanlæg
〉
2.5 MÅL Øge den grønne energiproduktion med 10 % i forhold til 2014
for at komme nærmere målet om at producere energi nok til eget forbrug
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Ny lagertank til støttedosering af energiprodukt.
• Opgørelse foreligger på den øgede produktion
– 2. halvår 2015.
• Test af minivindmølle. Løbende gennemføre forsøg
med produkter og optimere på anlægget.
• Husstandsvindmølle indkøbes i 2015.
• Løbende gennemføre forsøg med energi produkter
og optimere på anlægget.
• Opgørelse foreligger på den øgede produktion
– 2. halvår 2016.
〉
2.6 MÅL Finde løsning til bedre synliggørelse af elforbrug på udvalgt
lokation eksempelvis administration
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Afklaring af muligheder for synliggørelse af elforbrug.
• Færdig løsning – 2. halvår af 2015.
• Hvis muligheder ligger inden for rimelig
økonomisk ramme iværksættes løsningen.
• 2. halvår af 2015.
〉
2.7 MÅL Diffusere på VCR skiftes – 5% energi reduktion i forhold til nuværende beluftere
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Få udviklet/lavet plan for nedpumpning.
• Plan for gennemførelse af udskiftning af diffusere
– 1. halvår 2015.
• Udskiftning af diffusere.
• Diffusere udskiftet – 2. halvår 2015.
〉
2.8 M
ÅL Udvikle system til automatisk test af bundbeluftere
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Udarbejdelse af styringsbeskrivelse.
• Færdigt system til test af diffusere – 2. halvår 2015.
• Programmering igangsættes på udvalgt anlæg.
• 1. halvår 2015.
• Indkøring af program.
• 2 . halvår 2015.
SIDE 16/ 17 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN
〉
2.9 MÅL Fortsætte arbejdet med klimatilpasning og varsling i samarbejde med Vejle Kommune
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Deltagelse i udarbejdelse af Vejle Kommunes
risikostyringsplan.
• Risikostyringsplan vedtages i 2015.
• Deltagelse i samarbejdet i Miljøteknologisk
Udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP)
omkring styring af slusen på Omløbsåen og varsling af
oversvømmelser.
• Modeludvikling gennemført i 2015.
• Udarbejdelse af vandmodeller iht. Vejle Kommunes
klimatilpasningsplan.
• Vandmodel for Give, Børkop, Egtved, Nørremarken
m.fl. er udarbejdet i 1. halvår 2015.
• Udarbejdelse af input til Vejle Kommune ift.
serviceniveau.
• Udarbejdelse af grundlag for politisk beslutning i 2015.
• Vejle by indgår i den gruppe af Resilient Cities, som
Rockefeller Fonden støtter. VS sidder i bestyrelsen for
Resilience Lab Denmark og VS vil løbende arbejde for
at gøre vores anlæg og Vejle Kommune mere robust
(resilient) overfor fremtidens klimapåvirkninger.
• Demonstrationsprojekt opstartes i 2015 i
Resilience Lab Denmark.
• Plan for reduktion af overløb til Bæksgård bæk i Give.
• Planforslag udarbejdet i 1. halvår af 2015.
KONKRET forslag
• Vedtaget tillæg til spildevandsplan foreligger
i 2. halvår 2015.
• Indsatser opstartes i marken i 2. halvår 2015.
〉
2.10 M
ÅL Udbredelse af LAR – lokal anvendelse/afledning af regnvand
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Konsekvent arbejde for lokal afledning af regnvand
(LAR) i byggemodningsområder.
• Løbende, bl.a. i forbindelse med lokalplanarbejde.
• Udvikling af koncept for målrettet kampagne
for afkobling af regnvand fra ejendomme i
fælleskloakerede områder.
• Koncept udviklet i 1. halvår 2015.
Kampagne i Give i 2. halvår 2015.
Kampagne i yderligere 2 byer i 2016.
• Undersøgelse af effekten af det grønne tag på VS
administrationsbygning i forhold til reduktion af
afstrømningen under regn.
• Rapport udarbejdet i 2015.
• Afklaring af den fremtidige LAR-indsats i Bredballe på
baggrund af en vurdering af indsatsen i etape 1 og 2,
der afsluttes ultimo 2014.
• Afrapportering i 1. kvartal 2015.
Beslutning truffet vedr. 3. etape i Bredballe.
〉
2.11 M
ÅL Reduktion af elforbrug på pumpestationer
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Kortlægning af de 10 mest el forbrugende stationer.
• De 10 mest forbrugende identificeret – 1. halvår 2015.
• Indsamling af data og måling på de udvalgte
pumpestationer.
• Notat der beskriver mulighederne for energioptimering
på de udvalgte stationer – 2. halvår 2015.
• Udvælgelse af 2 pumpestationer med mest
potentiale og optimering af disse.
• 2 pumpestationer energioptimeret – 2. halvår 2016.
〉
2.12 M
ÅL Udarbejdelse af strategiplan for kloakoplande
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Plan for opland til Haraldskær Renseanlæg, Brejning
Renseanlæg og Give Renseanlæg.
• Strategiplan for opland til renseanlæggene: Haraldskær,
Brejning, Give – 1. halvår 2015.
• Kortlægning i oplandet til VCR.
• Kortlægning af Vejle opland afsluttet – 2. halvår 2016.
• Overordnet strategiplan for opland til VCR udarbejdet
– 2. halvår 2016.
Give Renseanlæg
SIDE 18/ 19 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN
Foto: AT LUFTFOTO ApS
3/ Vi vil have tilfredse kunder
og samarbejdspartnere
Politik
•T
age initiativ til aktiv dialog og højt informations- og serviceniveau
• Være åbne over for samarbejde med andre selskaber
〉
3.1 M
ÅL Implementering af vejledning i håndtering af dialog med kunder
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Vejledning for kundehåndtering iht. ISO. Dette gælder
både drifts- og fakturahenvendelser.
• 1. version medio 2015 er udarbejdet og implementeret
2. halvår 2015.
•S
kabelon for henvendelser vedr. skybrud
(til internt brug).
• Implementeret 1. halvår 2015.
• Der skal skabes mulighed for at oprette sag om vand
i kælder via henvendelser på hjemmesiden.
• Medio 2015.
〉
3.2 MÅL Udarbejdelse af overordnet kommunikationspolitik
HANDLINGER
MILEPÆLE
•S
kitse/vejledning for vores kommunikationspolitik.
• Udkast færdig 2. halvår 2015.
•E
valuering af kommunikationspolitik.
• 1. halvår 2016.
• Udarbejdelse af foldere for alle fire renseanlæg i
Vejle, Give, Haraldskær og Brejning til uddeling på
rundvisninger.
• 1. halvår 2015.
• Hjemmesiden skal bruges mere aktivt ifm. oplysninger
om igangværende/kommende projekter.
• Påbegyndes 2015.
〉
3.3 M
ÅL Tilbyde medarbejdere kursus i kundehåndtering
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Dette kunne være kursus i konflikthåndtering, da de
alle er med baggrund i at kunden ikke er tilfreds. Her
kunne tænkes på toneleje eller andre værktøjer.
• Primo 2015.
〉
3.4 M
ÅL Gennemføre kundetilfredshedsundersøgelse
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Direktøren besøger de 5 største kunder.
• Primo 2015.
• Udsendelse af spørgeskema til kunder
samt kortlægge indsatsområder og opstille
forbedringspunkter.
• Afsluttes 1. halvår 2015.
• Ny tilfredshedsundersøgelse hos kunder.
• Ultimo 2016.
• Optimering af procedurer og processer
med samarbejdspartnere og rådgivere.
• 2. halvår 2016.
〉
3.5 MÅL Gennemføre Åbent Hus-arrangement
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Åbent Hus på VCR og andet anlæg.
• August måned hvert år.
〉
3.6 MÅL Dialog med berørte kunder i udvalgte områder
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Udvælge et projekt eller flere, der er afsluttet i starten
af 2015, og der tages kontakt til berørte kunder for
evaluering af dialog og proces.
Projekter kunne eksempelvis være LAR etape 2 og/
eller Jelling, hvor der tages kontakt til de berørte
grundejere.
• 1. halvår 2015.
〉
3.7 MÅL Oplysning og viden om VS – Øge kendskabet til VS generelt
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Oplysningsskilte til bassiner udvikles og produceres.
• Ultimo 2015.
• Oplysningsskilte til pumpestationer udvikles og
produceres.
• Færdiggøres i 2015.
• Udarbejde informationsmateriale, herunder oversigt
over renseanlæg – folder på hvert af de blivende
anlæg – 4 stk. og en generel hvem er VS/fakta folder.
• Medio 2015.
SIDE 20/ 21 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN
〉
3.8 MÅL Markedsføring af VS
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Der kunne periodevis udvælges et fokusområde,
hvor information herom kunne målrettes ved
annoncekampagner.
Fokusområder/oplysningkampagner kunne være:
- Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag i
fælleskloakerede områder.
- VS er ikke forpligtet til at afvande kældre,
hvad kan grundejer selv gøre.
- VS laver rørerne, så de opfylder det stillede
politiske serviceniveau.
- Man må ikke hælde kemikalier i
rendestensristene og vaske bil i
separatkloakerede områder.
- VS stopper med at dræne et område, når
vi renoverer og gør rørene tætte. Hvad kan
grundejer gøre?
• Pilotprojekt udvælges 2015.
Haraldskær Renseanlæg
Foto: AT LUFTFOTO ApS
4 / Vi vil være et forbillede for andre selskaber
mht. effektivitet og økonomisk ansvarlighed
Politik
• Gå forrest, når det handler om, at selskabets aktiver vedligeholdes og sikres,
samtidig med at vi leverer ydelser til konkurrencedygtige priser
• Løbende forbedre vores effektivitet
〉
4.1 M
ÅL 2015 Nyt LedelsesinformationsSystem er implementeret (LIS)
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Nyt LIS opbygges ud fra ”EV Nøgletal”
(Økonomisystemet).
• LIS ibrugtages inden udgangen af 2015.
〉
4.2 MÅL 2015 Samarbejdsmuligheder med Billund Vand undersøges
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Muligheder afklares med bestyrelse og ejer.
• Holdninger er afklaret i 1. halvår 2015.
〉
4.3 M
ÅL 2015 Kundekartoteket ajourføres
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Dataregistre sammenholdes for at
finde ”glemte” kunder.
• Kunderegister er optimalt med udgangen af 2015.
• OIS-abonnement anskaffes for at afklare
ejerskifte hurtigere.
• Kunderegister ajourføres løbende fra 1. halvår 2015.
• Ejendomsskats register for Affald-/Genbrugskunder
afstemmes med vores for at finde ”nye” kunder.
• Sammenligning er sket 1. halvår 2015.
〉
4.4 M
ÅL 2015 Muligheder for ”Shared Service” i Den Jyske Akse afdækkes
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Etablering af tæt samarbejde afklares i
direktørkredsen. Samarbejder om fx analyser,
asfaltreetableringer, IT-indkøb, køb af ingeniør-,
landinspektør-, revisor- og advokatydelser m.m.
• Holdninger er afklaret inden udgangen af 2015.
SIDE 22/ 23 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN
〉
4.5 M
ÅL 2015 Den løbende kontrol på udløbsvand fra renseanlæg vurderes
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Muligheder for online-målinger i afløb kortlægges.
• Testforsøg udføres på Haraldskær Renseanlæg i 2015.
〉
4.6 M
ÅL 2015 Muligheder for hjemtagning af ydelser/tilkøb af ydelser afdækkes
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Der gennemføres en analyse om muligheder
for at hjemtage ydelser/tilkøbe ydelser:
- Slamsugere
- TV-vogne
- Entreprenøropgaver
- Projekteringsopgaver
- Rammeaftale om udbud af minipumpestationer
- Udbudsprojekter
• Analysen er færdig med udgangen af 2015.
〉
4.7 M
ÅL 2015 Småindkøb/kemiindkøb er optimeret for at få færre typer og leverandører
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Der laves en procedure i ISO 9001 og 14.001.
• Proceduren indført inden udgangen af 2015.
• Alle varer leveres (der afhentes kun undtagelsesvist)
eller der etableres et leverandørlager hos os.
• Aftaler er indgået i 2015.
〉
4.8 MÅL 2015 Driftsudgifter reduceres med mindst 2 % i både 2015 og 1016
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Det afklares om ekstern LEAN-konsulent skal komme
med indspil til gennemgang af selskabets processer
(arbejdets organisering).
• Afklaring foreligger ultimo 2015 og eventuel
gennemgang er sket inden udgangen af 2016.
• Handlinger og Milepæle på energiområdet, der giver
den ønskede effektivisering, er beskrevet under vision
2: ”Vi vil imødegå effekten af klimaforandringerne”.
〉
4.9 MÅL 2015 Effektivisering af projektstyring
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Budgetlægningen effektiviseres på anlægsområdet
ved at opbygge en ”kalkulationsmodel”, hvor
gennemførte projekters enhedspriser bruges til at
give en skarpere budgetlægning og bedømmelse af
alternative løsninger.
• Inden udgangen af 2015.
• Fokus på at optimere timeregnskabet, så der bogføres
mere og mere korrekt på anlægsprojekter.
• Inden udgangen af 2015 bogføres mindst 75 %
af ingeniørtimer på anlægsprojekter.
• Bookingsystemet i projektstyringssystemet
implementeres for at synliggøre/reservere nødvendig
eller ledig arbejdskraft på projekter.
• Inden udgangen af 2015.
• Alt opmålingsmateriale (XML-filer) skal foreligge
i godkendt stand inden afleveringsforretning kan
aftales.
• I 2016 sker der ikke afleveringsforretninger
uden alt materiale foreligger.
〉
4.10 M
ÅL 2015 Samarbejdet med vandværker øges
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Vandværker tilbydes at deltage i vores
forbrugsafregning.
• 5 vandværker er med inden udgangen af 2016.
• Det afklares, om der kan etableres en fælles
IT-platform mellem VS, vandværker og kommunen.
• Alle indberetter på platformen inden udgangen
af 2016.
SIDE 24/ 25 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN
5 / Vi vil være en attraktiv arbejdsplads
Politik
•U
dvikle medarbejder- og lederkompetencer og understøtte personlig udvikling
• Skabe en positiv og anerkendende dialog, hvor ledelsen er synlig og skaber rammerne
• Have sikkerhed og arbejdsmiljø i højsædet
〉
5.1 M
ÅL Kulturmålinger
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Opfølgning på kulturmåling udført i december 2014.
• Primo 2015.
• Gennemførsel af ny kulturmåling.
• Ultimo 2015.
• Opfølgning på ny kulturmåling udført i december 2015.
• Ultimo 2016.
〉
5.2 M
ÅL Forbedring af den interne information og kommunikation
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Videreudvikling og aktiv brug af Intranettet, herunder
retningslinjer for nyhedsformidling.
• Ultimo 2015.
• Udvikling af virksomhedsmøderne. Formen revurderes,
og der indkaldes eksterne foredragsholdere ad hoc om
aktuelle emner.
• Primo 2015.
〉
5.3 M
ÅL Håndbog for sikkerhed ved arbejdet med spildevand
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Udarbejdelse af håndbog for sikkerhed ved arbejdet
med spildevand og fastlægge indholdet i håndbogen.
• Primo 2015.
〉
5.4 M
ÅL Værdigrundlag og leveregler
HANDLINGER
MILEPÆLE
•M
edarbejderseminar om revidering af virksomhedens
værdigrundlag og leveregler.
• Primo 2015.
〉
5.5 M
ÅL Sundhedstjek af medarbejderne
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Ét årligt sundhedstjek (bodyage) tilbydes alle ansatte.
• Oktober 2015.
Oktober 2016.
• Peptalk om håndtering af egen sundhed, livsstil og
eget ansvar for egen sundhed.
• 2015.
〉
5.6 MÅL Personalehåndbogen gøres synlig på Intranettet
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Personalehåndbogen foldes ud i afsnit på Intranettet,
så den er nemmere at finde rundt i.
• Primo 2015.
SIDE 26/ 27 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN
6/ Vi vil skabe æstetiske løsninger
og være en god ”nabo”
Politik
•T
ilpasse løsninger til omgivelserne
• Prioritere det kunstneriske element i vores anlæg og bygninger
• Være en synlig del af bybilledet
〉
6.1 MÅL Nyanlæg tilpasses områdets karakter både i by- og landmiljø
HANDLINGER
MILEPÆLE
• I forbindelse med nedlæggelse af Jelling Renseanlæg
skal området ved og omkring anlægget afleveres
forskønnet. Dette skal ske på baggrund af en
beplantningsplan udarbejdet af en landskabsarkitekt.
Ligeledes undersøges, om eksisterende sti omkring
anlægget evt. kan forskønnes, så den bliver mere
synlig og tilgængelig i området, hvilket også medtages
i arkitektens beplantningsplan.
• Ultimo 2015.
• Eksisterende kunstanlæg omkring kulfiltrene ved
udvalgte pumpestationer i Vejle og Grejsdalen skal
udbedres og forskønnes.
• Primo 2015.
〉
6.2 M
ÅL Forbedring af æstetikken omkring eksisterende anlæg
HANDLINGER
MILEPÆLE
•U
ndersøge muligheden og hyppigheden for oprensning af fællesvandsbassiner, så bassinerne kan komme
til at fremstår mere æstetiske.
• Primo 2015.
• De to pumpestationer ved henholdsvis Søndermarksskolen og Thyrasgade forskønnes og beklædes evt.
med noget vedligeholdsfri træ.
• Medio 2015.
• Ved renovering af eksisterende renseanlæg og
pumpestationer med flade tage undersøges, om det er
muligt at udskifte tagarealerne med nye grønne tage
til håndtering og behandling af regnvandet lokalt.
• Ad hoc 2015-2016.
• Ved pumpestationen ved Strandvejen i Vejle, benævnt
”Åle Mathisen”, undersøges, om det er muligt at
udskifte det eksisterende tag med et grønt tag, så
regnvandet derfra håndteres lokalt.
• Medio 2015.
〉
6.3 MÅL Dialog med nærmeste kunder i forbindelse med udvalgte nyanlæg
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Ved nyanlæggelse af de to regnvandsbassiner ved
henholdsvis Andkær og Bredsten skal der indgås
en dialog med de nærmeste naboer og andre
interessenter af anlæggene, så anlæggene kan blive
tilpasset i forhold til naboernes ønsker, hvis det er
teknisk muligt.
• Medio 2015.
〉
6.4 MÅL Adoption af en folkeskoleklasse eller ét skolebarn til hvert politisk bestyrelsesmedlem
HANDLINGER
MILEPÆLE
• Hvert bestyrelsesmedlem ”adopterer” et barn fra en
udvalgt 0. klasse, der skal være adopteret fra 0. klasse
til og med 9. klasse. Bestyrelsesmedlemmet skal
hvert år stå til regnskab overfor barnet med hensyn
til VS bæredygtige udvikling evt. under lokalpressens
bevågenhed.
• Ultimo 2015.
SIDE 28/ 29 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN
Kantstensbede,
Bredballe
Årshjul
Vejle Spildevands overordnede planlægning, gennemførelse
og opfølgning på det strategiske, økonomiske og ledelsesmæssige arbejde koordineres efter årshjulet, der fastlægger
kadence og rækkefølge for hovedaktiviteterne i samspillet
mellem bestyrelse og selskabet.
STATUS PÅ
VIRKSOMHEDSPLAN
JAN.
ISO-LEDELSESEVALUERING
FE
C.
B.
DE
BESTYRELSESMØDE/
BUDGETVEDTAGELSE
NO
V.
BESTYRELSESMØDE
MA
FASTLÆGGELSE
AF PRISLOFT
RT
S
OKT.
APRIL
STRATEGISEMINAR
MED BESTYRELSEN/
BESTYRELSESMØDE
BESTYRELSESMØDE
PT
ÅRSREGNSKAB
.
ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
MA
J
STATUS PÅ
VIRKSOMHEDSPLAN
NI
AU
JU
G.
SE
INDBERETNING
PRISLOFT
JULI
BESTYRELSESMØDE
Årshjulet suppleres hvert 4. år med
valg til bestyrelsen og efterfølgende
fastlæggelse af ejerstrategi for den
kommende 4-årige periode.
SIDE 30/ 31 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN
Sådan organiserer
vi Vejle Spildevand
ØKONOMI
Økonomi har ansvaret for:
• Administration
• HR
• IT
• Sekretariatsfunktioner
PU
MPESTATIONER
Pumpestationer har ansvaret for:
• Drift af 350 pumpestationer
• Vedligeholdelse af 350 pumpestationer
• Overfaldsbygværker
PLAN & ANLÆG
Plan & Anlæg har ansvaret for:
• Drift og renovering af transportsystemet
• Projektering af anlæg
• Forsyningsplan
• Vandplaner
• Klimaplaner og oversvømmelsesplaner
RENSEANLÆG
Renseanlæg har ansvaret for:
• Drift af 12 renseanlæg
• Vedligeholdelse af 12 renseanlæg
• Styring, regulering og overvågning (SRO)
LEDELSESTEAM
Mikael Schultz
Direktør
Louisa Yong Trolle Bode
Økonomichef
Ole Glavind
Chef for Plan & Anlæg
ØKONOMI
Louisa Yong Trolle Bode
Økonomichef
Claus Christensen
Chef for Renseanlæg
Jesper Villumsen
Jette Knudsen
Lena Vingum
Ruth Aandstad Sørensen
Lene Feldskov
Lars Rue Møller
Per S. Petersen
Chef for Pumpestationer
PUMPESTATIONER
PLAN & ANLÆG
RENSEANLÆG
Per S. Petersen
Chef for Pumpestationer
Ole Glavind
Chef for Plan & Anlæg
Claus Christensen
Chef for Renseanlæg
Per Iversen
Torben Sundgaard
Torben Skaarenborg
Jørgen Hersom
Henrik Pedersen
Konrad Thestrup Johansen
John Valsted
Aage Søndergaard Mortensen
Karin Braune
Trine Dam Larsen
Lene Kristoffersen
Finn Reese
Gitte Bisgaard
Jakob Ejskjær
Rikke Nielsen
Jane Bøjlesen
Camilla Lykkebøe Nygaard
Leif Mygind Madsen
Kjartan Gunnasson Ravn
Margit Duncan
Ellen Ansholm Rasmussen
Ole Dregaard Hjeresen Jensen
Anne Daugård
Kim Bjerg
Kim Struve Christensen
Per Å. Hansen
Preben Haugaard
Henrik Knudsen
Yvonne Skovbjerg
Kjeld Madsen
Lillian Gandrup
Rasmus Jakobsen
SIDE 32/ 33 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN
Bestyrelsen
Vejle Spildevand A/S ledes overordnet af en bestyrelse,
der vælges for 4 år ad gangen.
I perioden frem til 31. december 2017 udgøres
bestyrelsen af 7 medlemmer:
Formand: Jens Ejner Christensen fra Venstre,
næstformand Søren Perschardt fra Socialdemokratiet,
Birgitte Vind fra Socialdemokratiet, Per Olesen fra
Venstre, Reimer Mikeli Olesen, der er forbrugerrepræsentant samt Jane Mørk Bøjlesen og Henrik
Schou Knudsen, der begge er medarbejderrepræsentanter.
På fotoet af bestyrelsen ses fra venstre Reimer Mikeli Olesen (forbrugerrepræsentant), Jane Mørk Bøjlesen (medarbejderrepræsentant),
Henrik Schou Knudsen (medarbejderrepræsentant), Per Olesen (V), Jens Ejner Christensen (V) og Søren Perschardt (A). Birgitte Vind (S) var
ikke til stede ved fotograferingen.
Bassin,
Juulsbjergparken
i Bredballe
SIDE 35/ 35 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN
OPENING.DK . 14892 / Foto . Øjenhøjde
VEJLE SPILDEVAND A/S
TOLDBODVEJ 20
7100 VEJLE
TLF. 7641 3700
VEJLESPILDEVAND.DK