Lejermappe

Velkommen til
Hermans Vænge
4440 Mørkøv
1
Kære lejer
Vi ønsker dig hermed velkommen i et af HD Ejendommes lejemål. Vi håber, du vil falde godt
til i området, og at du hurtigt vil føle dig hjemme.
I lejermappen, som du sidder med, findes der en række generelle oplysninger, som kan
hjælpe til at besvare de spørgsmål, eller løse de problemer, som ofte melder sig, når man
flytter ind et nyt sted. Derfor opfordrer vi dig til at læse mappen igennem snarest muligt.
I indholdsfortegnelsen kan du hurtigt orientere dig om, hvor i mappen de forskellige
oplysninger kan findes.
God fornøjelse med læsningen.
Med venlig hilsen
HD Ejendomme
Kontakt:
HD Ejendomme A/S
Unsbjergvej 2B
5220 Odense SØ
W: hdejendomme.dk
T: 65 90 27 84
E: [email protected]
Revisionsdato: 11.03.15
2
Indholdsfortegnelse
A
Adfærd
7
Affald
7
Afløb/toilet
7
Akutte skader
8
Antenneanlæg/parabol
8
Arbejdsstøj
8
B
Badeværelser
9
Brandbare væsker
9
C
Camping
9
E
Eltavle og elmåler
9
Erhverv
10
F
Fejl og mangler
10
Fejl- og mangelliste
11
Forbrugstal
11
Forsikringer
11
Forsyning af varme, vand, el, telefon og lignende
12
Fraflytning
12
Fremleje
13
Fyr
13
3
Fyrværkeri
13
Fællesarealer
13
G
Gulve
14
Gulvafløb
15
H
Haven
15
Hjemmeside
18
Hærværk
18
Husdyr
18
Husleje
19
Hårde hvidevarer
19
I
Indvendig vedligeholdelse
19
K
Klager
19
Kontaktoplysninger
20
Kørsel
20
L
Leg
21
M
Maling
21
Mus, myrer og lignende
22
Musik
22
N
Nøgler og låse
22
4
O
Opsigelse
22
P
Paraboler / Antenneanlæg
22
Parkering / Kørsel
23
Postkasse
23
R
Radiatorer
23
S
Skadedyr
24
Skure
24
Snerydning
24
Støj
25
T
Toilet
25
U
Udluftning
26
V
Vand- og varmeinstallation
27
Vandlåse
28
Vandspild
29
5
Oversigtstegning af Hermans Vænge
6
A
Adfærd
Som lejer skal du i alle forhold vise hensyn over for andre lejere og for bebyggelsen som
helhed. Samtidig skal du afholde dig fra handlinger, der kan være til skade eller ulempe for
andre.
Hvis du føler dig generet af din nabo, bedes du, af hensyn til bevarelse af det gode
naboskab lejerne imellem, henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter
henvendelse til HD Ejendomme. Vi involverer os som udgangspunkt ikke i nabostridigheder.
Evt. klager (over fx naboer, larm, uro, husdyr eller lignende) behandles kun ved skriftlig
henvendelse til HD Ejendomme. Klager uden navn, behandles ikke. Dog videregiver vi i
klagesager ikke dine personlige oplysninger til andre, og du kan derfor være anonym.
Affald
Der er opstillet enkeltspande i området.
Du har pligt til at følge renovationsselskabets regulativer for tømning, herunder affaldssortering.
Intet affald må henkastes eller anbringes på bebyggelsens arealer.
Køkkenaffald skal være forsvarligt indpakket og grundigt tillukket. Ved udsmidning af glas
og flasker, pap og papir henvises til de kommunalt opstillede containere.
Mht. storskrald er det din pligt at sørge for aflevering på den kommunale genbrugsstation.
Det er din egen pligt at følge de gældende affalds- og storskraldsordninger i den enkelte
kommune iht. de kommunale affaldsregulativer.
Holbæk Kommunes hjemmeside er: www.holbaek.dk, hvor de senest opdaterede regulativer
kan ses.
Afløb/toilet
For at undgå tilstopning af afløbsrør skal du være varsom med, hvad du skyller ud i
håndvasken og toilettet. Bleer, vat, hygiejnebind, avispapir og lignende skal i
skraldespanden, ikke i toilettet.
Hvis det kan påvises, at du selv er skyld i en evt. tilstopning, vil rensning af kloakafløbet
ske for din egen regning.
7
Du skal være opmærksom på, at nye toiletter skyller med meget få liter vand ved
”lille skyl”. For at undgå, at toilettet stopper til, er det vigtigt at gøre brug af ”stort skyl”
med jævne mellemrum.
Akutte skader
Akutte skader såsom sprungne vandrør, manglende varme etc. skal straks meddeles til
HD Ejendommes Serviceafdeling på tlf. 63 90 27 57. Uden for vores åbningstid bedes du
ringe på vores hovednummer 65 90 27 84, hvor du vil få oplyst et akut-telefonnummer.
Antenneanlæg/parabol
HD Ejendomme giver efter skriftlig ansøgning tilladelse til opsætning af ét stk.
parabolantenne, under følgende vilkår og betingelser:
•
Du er som lejer selv ansvarlig for at overholde gældende lokalplan, lovkrav og
offentlige forskrifter. Du er derfor forpligtet til, forinden opsætning af parabolen, at
indhente tilladelse fra kommunen til opsætning af din parabol.
•
Ved opsætning af parabol hæfter du for samtlige udgifter forbundet hermed,
herunder blandt andet udgifter til køb, opsætning, installation, vedligeholdelse,
nedtagning ved fraflytning samt eventuel reetablering. Herudover er du
erstatningsansvarlig for eventuelle skader på bygningen/grunden, som parabolen
måtte forvolde, jf. lejelovens § 29.
•
Parabolen må ikke opsættes på mur- og træværk, men derimod på en lav træpæl i
haven - tæt op af husmuren, og der skal reetableres ved fraflytning.
•
Parabolen må maksimalt have en diameter på 1 meter. Der må maksimalt være
1,5 meter fra terræn til parabolens overkant. Parabolen må ikke skæmme i forhold
til omgivelserne.
Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Serviceafdelingen
på tlf. 63 90 27 57.
Se kontaktoplysningerne for antenne-udbyderen i dit område under ”Forsyning af varme,
vand, el, telefon og lignende” på side 12.
Arbejdsstøj
Hammeren og anden arbejdsstøj er
Hverdage
kl. 08.00
Lørdage
kl. 10.00
Søn- og helligdage
kl. 10.00
kun tilladt:
– 19.00
– 16.00
– 16.00
8
B
Badeværelser
Renholdelse af flisevægge, badekar, wc-kummer og håndvaske må kun ske med godkendte
og dertil beregnede midler. Enhver form for syre eller skurepulver (også flydende
skurepulver) er strengt forbudt, idet det ødelægger emalje og glasur.
Brandbare væsker
Brandbare væsker må ikke opbevares i lejemålets skure.
C
Camping
Campingvogne, telte og lignende må ikke henstilles på bebyggelsens p-areal eller på
området generelt. Der kan mod skriftlig ansøgning søges tilladelse til at henstille en campingvogn i få dage i forbindelse med klargøring til ferie/hjemkomst fra ferie.
E
Eltavle og elmåler
Eltavle
9
Elmåler
Elmåleren findes udvendigt på huset.
Erhverv
Der udstedes ikke tilladelser til at drive erhverv fra vores boliglejemål.
F
Fejl og mangler
Hvis du har spørgsmål eller har behov for reparation/anmeldelse af fejl eller mangler, skal
du kontakte HD Ejendommes Serviceafdeling.
Serviceafdelingen træffes på:
Tlf.: 63 90 27 57
Mandag – fredag
kl. 09.00-13.30
Det er også muligt at sende Serviceafdelingen en e-mail på: [email protected]
10
Fejl- og mangelliste
Når du har fået overdraget nøglerne til din nye bolig, beder vi dig gennemgå lejemålet for
eventuelle fejl og mangler. Du får udleveret en ”fejl- og mangelliste”, du kan notere evt. fejl
og mangler på. Listen skal sendes til HD Ejendomme senest 14 dage efter nøgleudlevering.
Du skal beholde den røde kopi, mens vi skal bruge den hvide og den gule.
Husk at notere lejemålsnr., adresse, navn, telefonnummer og mailadresse på
”fejl- og mangellisten”.
Når vi har modtaget listen, modtager du en bekræftelse på modtagelsen. Inden 4 uger vil
du blive kontaktet af en af HD Ejendommes håndværkere, som gennemgår listen med dig.
Når gennemgangen er afsluttet, underskrives ”fejl- og mangellisten” af dig og af
HD Ejendomme. Du får den gule kopi som dokumentation. Den hvide original arkiveres som
dokumentation i din mappe hos os, så du ved fraflytning af lejemålet ikke hæfter for de
nævnte fejl og mangler.
”Fejl- og mangellisten” kan også sendes i punktform til [email protected], senest
14 dage efter nøgleudlevering.
Når der på ”fejl- og mangellisten” er anført ”Beset”, betyder det, at punktet er noteret, men
ikke bliver udbedret. Du hæfter derfor ikke for det pågældende punkt ved fraflytning.
Når der på ”fejl- og mangellisten” er anført ”Udbedret”, betyder det, at punktet er udbedret.
Forbrugstal
Ved indflytningssyn aflæses lejemålets forbrugstal af vores synsmand. Efterfølgende
indberetter HD Ejendomme tallene til forsyningsværkerne. Om muligt, tilmeldes du i samme
anledning som bruger ved de enkelte forsyningsværker.
Det er en god ide at aflæse dine målere med jævne mellemrum for at fange eventuelle
uregelmæssigheder.
Forsikringer
Ejendommen er dækket af HD Ejendommes forsikring. Det betyder, at evt. skader på
bygningen dækkes. Dette gælder dog ikke, hvis der opstår fejl og selvforskyldt skade på
dine egne hårde hvidevarer. Et eksempel kan være, hvis din vaskemaskine er fejltilsluttet
eller lignende. I sådanne tilfælde er det din egen forsikring, der dækker.
Forsikring af indbo og egne installerede hvidevarer samt glas- og kummeforsikring er dit
ansvar. HD Ejendomme dækker ikke udgifter som følge af skader på genstande omfattet af
disse forsikringer. Det er derfor vigtigt, at du har en husstands- eller familieforsikring ud
over en glas- og kummeforsikring.
11
Forsyning af varme, vand, el, telefon og lignende
HD Ejendomme har ikke ansvar for forbigående forstyrrelser i forsyningen af varme, vand,
el, telefon og lignende. I tilfælde hvor hverken du, HD Ejendomme eller forsyningsværkerne
har ansvaret for forstyrrelsen, vil vi, så vidt muligt, afhjælpe forstyrrelsen ved fx at skabe
kontakt til den fjerdepart, som kan være skyld i forstyrrelsen.
Oplysninger om forsyningsværker:
Forsyningsværker
Telefon
Web Side
Varme
Naturgas Fyn A/S
63 15 64 15
www.natureenergy.dk
Vand
Knabstrup Vandværk
59 27 33 89
www.knabstrupvand.dk
Vandafledning
Holbæk Forsyning
70 11 12 50
www.holfor.dk
El
Dong Energy
72 10 20 30
www.dongenergy.dk
Renovation
Holbæk Forsyning
70 11 12 50
www.holfor.dk
Telefon
1 stik afsat i lejemål
Frit
udbydervalg
Antenne
Seas NVE Net
70 29 29 29
www.netselskabet.seas-nve.dk
Se nyeste opdatering under det enkelte lejemål på vores hjemmeside.
Fraflytning
Opsigelse
Opsigelse af lejemålet skal ske skriftligt til Boligudlejningen iht. gældende frist jvf. lejekontrakten.
Opsigelsen skal være HD Ejendomme i hænde senest d. 1. hverdag i måneden.
Opsigelsesvarslet er 3 måneder, og du skal aflevere lejemålet til HD Ejendomme i fuld
klargjort stand 14 dage før de 3 måneders udløb. (Se lejekontrakten vedr. dette).
Alle, der står på lejekontrakten (juridiske lejere), skal skrive under på den fremsendte
opsigelse. Opsigelse kan også ske via e-mail i form af et scannet dokument. Dette kræver
dog, at vi kan konstatere, at du er retmæssig afsender.
Du finder opsigelsesblanketten på vores hjemmeside:
http://hdejendomme.dk/bolig/vaerd-at-vide/fraflytning/#Opsigelse
Ifølge lejekontraktens §7 skal der ved fraflytning foregå en fælles besigtigelse/flyttesyn af
lejemålet. Ved flyttesynet beder vi dig aflevere lejemålet i samme stand som ved
nøgleoverdragelsen.
Hvis I er to lejere/underskrifter på lejekontrakt, skal der foreligge en underskrevet fuldmagt, såfremt kun den ene af jer kan deltage ved fraflytningssynet.
12
I tilfælde af at du står alene på lejekontrakten, og ikke selv kan deltage ved synet, skal du
udstede en fuldmagt til en stedfortræder.
Istandsættelse af lejemålet ved fraflytning
Ved fraflytning skal lejemålet afleveres i samme stand som ved indflytningen.
Istandsættelsen af lejemålet udføres af HD Ejendomme, efter lejeren er fraflyttet, og sker
for lejers regning.
Såfremt du ikke ønsker lejemålet malet af HD Ejendomme, er du berettiget til at antage et
andet firma til at male lejemålet. Det er dog en betingelse, at malerarbejdet udføres af et
momsregistreret firma, og faktura for det udførte arbejde skal kunne fremvises ved
fraflytningssynet.
Storskrald ej tilladt
Det er ikke tilladt at efterlade storskrald (affald, møbler/ejendele, flyttekasser mv.), når
lejemålet fraflyttes.
Såfremt vi konstaterer, at der er efterladt storskrald ved fraflytning, vil udgiften til
bortskaffelse heraf blive pålagt dig i form af en flytteafregning.
Fremleje
Et lejemål må kun bebos af dig som kontrakthaver samt din husstand (ægtefælle/samlever
og evt. børn). Du må ikke udlåne eller fremleje din lejlighed, eller rum herfra, uden skriftlig
tilladelse fra HD Ejendomme. Tilsidesættelse af disse regler anses som kontraktbrud, der
giver HD Ejendomme ret til ophævelse af lejemålet.
Fyr
Se ”Vand- og varmeinstallation” side 27.
Fyrværkeri
Fyrværkeri må ifølge lovgivningen kun affyres i henhold til bestemmelserne for den
pågældende politikreds. Fyrværkeri skal altid affyres i passende afstand fra bebyggelsen.
Der må ikke affyres fyrværkeri på/fra svalegange, terrasser, altaner m.v. Tag hensyn til
naboer, og ryd altid op efter dig/jer.
Fællesarealer
Der må ikke henstilles/efterlades cykler, barnevogne og andre effekter på bebyggelsens
fællesarealer.
Husk at samle efterladenskaber op efter dit husdyr.
Cykler/knallerter og andre effekter, der i længere tid har været forladt på fællesarealer, vil
blive fjernet og afleveret til politiet.
13
Der må heller ikke henkastes cigaretskodder, flasker og andet affald på ejendommens
fællesarealer, og alle opfordres til at rydde op efter sig selv.
Der må ikke skæres i træer og buske.
Der må under ingen omstændigheder tændes bål andre steder end på evt. godkendte
bålpladser!
Som lejer må du ikke opsætte trampoliner, gyngestativer og lignende legeredskaber på
fællesarealerne.
G
Gulve
Vedligeholdelse af laminatgulve
I de følgende afsnit præsenterer vi produkter fra Pergo og LIP, men det står dig naturligvis
frit for at vælge tilsvarende produkter fra andre leverandører. Herved henvises du til byggemarkeder for nærmere information om brug af vaskemidler.
Laminatgulve er lette at holde rene. Pergo (www.pergo.dk) har rengøringsprodukter, der er
specialfremstillet til laminatgulve. Brug ikke almindelige rengøringsprodukter (brun sæbe,
sæbespåner og rengøringsmidler), da de lægger en sæbefilm på laminatgulvets overflade.
Rengøringsprodukter specielt fremstillet til laminatgulve (som fx Pergo) fjerner snavs uden
at efterlade sæbefilm.
Ved at følge nedenstående råd kan laminatgulve holde sig flotte i mange år.
•
Støvsug eller fej gulvet. Vask gulvet med Pergo Universal Floor Cleaner (Se blandingsforhold på bagsiden af emballagen), rent varmt vand og en opvredet klud.
•
Pletter fra vand ses tydeligere på en skinnende overflade. Tør derfor altid gulvet af
med en tør moppe/klud efter rengøring. Der må ikke stå vand på gulvet efter vask.
Fjernelse af almindelige pletter:
•
Anvend Pergo Floor Cleaner på pletten. Lad det opløse pletten i nogle minutter, og
tør gulvet af med en fugtig klud (kun med vand). Tør efter med en tør klud for
fjernelse af kalkpletter.
Fjernelse af pletter af chokolade, fedt, juice, alkohol, vin:
•
Tilsæt Pergo Floor Cleaner i varmt vand (1 teske/10L vand) og vask grundigt af.
14
Fjernelse af pletter af tjære, farvekridt, læbestift, skosværte, blæk, sod eller neglelak:
•
Brug denatureret sprit, acetone, rengøringsmidler eller evt. terpentin. Husk at tørre
efter med en hårdt opvredet klud.
Fjernelse af pletter af stearin og tyggegummi:
•
Lad det hærde, og skrab det omhyggeligt af.
HD Ejendomme henviser i øvrigt til fabrikantens/leverandørens datablade for sikkerhed og
brug.
Vedligeholdelse og rengøring af klinker, fliser og fuger
LIP har produkter til rengøring og vedligeholdelse af klinker.
LIP Flisevask er et vaskemiddel uden voks til daglig rengøring og pleje af alle gulve, der
tåler vand. Brugsanvisning/dosering: 1 dl. til 10 liter vand.
HD Ejendomme henviser i øvrigt til fabrikantens/leverandørens datablade for sikkerhed og
brug.
Gulvafløb
Se ”Vandlåse” side 28.
H
Haven
Hvis der hører have til dit lejemål, har du pligt til at passe den, så den til enhver tid
fremstår velplejet.
Såfremt du laver ændringer i haven/på terrassen, kan du blive bedt om at reetablere ved
fraflytning.
Hegn
Der må opsættes 6 hegnsfag omkring den flisebelagte terrasse. Størrelsen på hegnsfagene
må være, som følger:
• Max. højde 1,50 m.
• Max. bredde 1,80 m.
• Fagene skal opsættes på firkantede stolper 90x90 mm.
• Hegn og stolper skal være sortmalet.
Vi anbefaler, at man anvender et polyrattan hegn (farve gråsort), da vi løbende udskifter til
denne hegnstype ved vores lejemål.
15
Der må ikke opsættes hegnsfag omkring haven. Dog tillades grønt trådhegn, opsat på
jernpinde beregnet til trådhegn eller rundstolper Ø60, til at ”holde børn og hunde” indvendig
på hækken. Størrelsen på trådhegnet må være, som følger:
• Max højde herpå 100 cm.
• Maske størrelse 5x10 cm.
• Trådtykkelse 1,7/2,3 mm.
Du skal søge skriftligt om brug af andre hegnstyper og anden placering i haven.
Gartnerafdelingen vil vurdere ansøgningerne individuelt pr. lejemål. Ansøgningen sendes til
[email protected]
Hvis der gives tilladelse til ekstra hegn, skal der være en afstand på min. 30 cm. fra
hæk/skel. Dette gælder ikke trådhegn.
Der gives ikke tilladelse til at have hønsegård, hundegård, kattegård, kaninbur, havebassin
eller fuglevoliere i haven.
Ved specielle ønsker (japansk have, pryd bede, drivhus etc.) kontaktes HD Ejendomme for
evt. tilladelse. Dog skal haven reetableres ved evt. fraflytning.
Terrasse
Belægningen skal holdes fri for jord, ukrudt og blade.
Ønsker du at udvide terrassen med mere end 3x3 meter, skal du inden etablering
fremsende en skriftlig ansøgning til HD Ejendomme.
Vedligeholdelse af haven
Græsplæne:
For at få en pæn og slidstærk græsplæne kan du følge disse råd:
• Rivning
Efter vinteren skal græsplænen rives, så gammelt og løst græs fjernes.
•
Mos i plænen
Mos kan være et problem i mange plæner. Årsagen hertil, kan være flere. Ofte
skyldes det, at plænens næringsstofbalance er forkert, dvs. at plænen mangler kalk
og gødning. Mos i plænen kan også skyldes, at store træer og buske skygger for
den, hvilket bevirker, at den konstant er fugtig, og der derfor er god grobund for
mos. Gødning kan afhjælpe dette problem.
•
Gødning
Gødning er vigtigt, såfremt man ønsker en smuk og slidstærk græsplæne eller hæk.
Gødning foretages evt. første gang midt i april, og sidste gang midt i oktober.
Græsplænen skal have en jævn/fin spredning af NPK gødning 2-3 gange om året.
Hækken kan også tåle 2-3 gange NPK gødning om året.
•
Ukrudt
Ukrudtsarter, som fx mælkebøtter, kan være et problem i plænen. Ukrudt kan
16
fjernes med et ukrudtsjern, af kemisk vej eller ved hyppig græsslåning. Kemisk
bekæmpelse kan være plænerens (et granulat/pulver), der kan købes i fx Bilka eller
andre hobbymarkeder/havecentre. (Følg vejledningen, der står på det pågældende
middel).
•
Græsslåning
De første 2-3 gange plænen klippes, bør klipning ikke være under 4-6 cm. Herefter
kan den reduceres til 3-4 cm, og i tørkeperioder bør den igen hæves til 4-6 cm.
Ved vinterens ankomst skal græsset være 4-6 cm. Det må dog ikke være for langt
om vinteren, da for langt græs på denne årstid kan bevirke svampeangreb.
Bøge- og Ligusterhæk:
• Plejning
En hæk kræver pleje. Holder du hækken fri for ukrudt (ca.15 cm på hver side), samt
giver den gødning og klipper den, bliver den flot.
En hæk fyldt med ukrudt vokser meget langsomt eller dør, da ukrudtet tager den
næring fra jorden, som hækken ellers skulle have haft.
Når hækken jævnligt luges for ukrudt, er det ingen sag at holde den ren.
Til forebyggelse af ukrudt kan det anbefales at anvende træflis i 10-15 cm tykkelse,
som spredes omkring hækken.
Har du opsat et hegn ved hækken, har du stadig pligt til at passe den.
(I tørre perioder skal hækken vandes mindst én gang om ugen).
•
Klipning
En uskreven regel er, at hækken bør klippes lige før Skt. Hans. Dog
er hækken ret ligeglad med, hvornår den bliver klippet. Klipper du
hækken for tidligt, er det nødvendigt at klippe hækken endnu
engang senere på året.
Er der fuglereder i hækken, er det en god ide at vente til sidst i juli
eller først i august med at klippe den.
En hæk i fuld størrelse skal klippes kegleformet, så der kan
komme lys på hele hækken (Se billedet til højre).
Hække af Spirea og Potentilla:
• Plejning
Spirea og Potentilla plejes på samme måde som Bøg og Liguster.
• Klipning
Spirea skal først klippes, når den er færdigblomstret. Klippes den mere end én gang
om året, blomstrer den ikke.
Potentilla skal som udgangspunkt ikke klippes/beskæres. Bliver den for stor og
fyldig, kan du klippe eller beskære den efter afblomstring.
Hvis hækken skal være mere fyldig og blomsterrig, kan det være en fordel én gang
hvert 3. år at klippe den ned til ca. 30 cm. højde, i begyndelsen af april måned.
17
Hjemmeside
HD Ejendommes hjemmesideadresse er www.hdejendomme.dk. På hjemmesiden under
”Værd at vide” kan du finde svar på diverse spørgsmål, og under ”Kontakt” kan du sende os
mails.
Hærværk
Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolder.
Husdyr
Hvor det er tilladt at holde husdyr, gælder følgende regler:
1. Der må højst holdes 2 husdyr pr. lejemål. Det er dog ikke tilladt at holde kat.
Det fremgår af lejekontrakt og husdyrkontrakt for den specifikke bolig, hvor mange
husdyr det er tilladt at holde.
2. Husdyrene skal være små, dvs. under 20 kg.
3. Der må ikke holdes farlige eller giftige dyr, eller dyr der af offentligheden kan
opfattes som farlige, skadelige eller giftige. Det gælder fx slanger, skorpioner, rotter
og visse hunderacer (kamp-, muskel- eller brugshunde m.v.). Se i øvrigt listen på
http://hdejendomme.dk/bolig/vaerd-at-vide/hus-og-omraderegler/#Husdyr
4. Husdyrene må ikke være generende for omgivelserne. Hverken via deres opførsel,
lugt eller støj (herunder gøen). HD Ejendomme foretager alene denne vurdering.
5. Hunde må ikke løbe frit. De skal holdes i snor, deres efterladenskaber skal samles
op, og de må ikke være generende ved deres gøen.
6. HD ejendomme kan give dispensation til at holde husdyr, der ikke opfylder punkt 2).
Dispensationen skal søges skriftligt, og den gives under forudsætning af, at husdyret
ikke er til gene for omgivelserne ved fx truende opførsel, lugt eller støj. Det er
udelukkende HD ejendomme, der vurderer, hvorvidt dyret er til gene. Hvis det
vurderes, det er det, kan HD Ejendomme tilbagekalde dispensationen, og kræve
husdyret bortskaffet.
7. HD Ejendomme kan ophæve og/eller opsige lejeforholdet i tilfælde af, at lejeren,
trods påmindelse, holder husdyr i strid med ovennævnte regler.
8. Det er ikke tilladt at have hundegård, kattegård, kaninbur, havebassin og
fuglevoliere i haven.
9. For dispensation til hund, skal der afleveres billede + erklæring på race fra dyrlæge.
18
Husleje
Ved spørgsmål til huslejebetaling, flytteopgørelser, forbrugsafregning, depositum etc. kontaktes Ejendomsadministrationen på tlf. 63 90 27 80 eller på mail
[email protected]
HD Ejendomme anbefaler, at du tilmelder din huslejebetaling til PBS.
Hårde hvidevarer
Du skal vedligeholde de i lejekontraktens §9 medfølgende hårde hvidevarer.
Hvis der opstår problemer med eller skader på lejemålets hårde hvidevarer, kontaktes
HD Ejendommes Serviceafdeling. HD Ejendomme (eller samarbejdspartner) fejlsøger
herefter den pågældende hvidevare.
Hvis problemet/skaden skyldes manglende vedligeholdelse eller misligholdelse/fejlbetjening
fra din side, betaler du selv for reparationen og fejlsøgningen.
Såfremt reparation ikke er mulig, grundet manglende vedligeholdelse m.v., betaler du for
fejlsøgning samt for fornyelse af den pågældende hvidevare.
Hvis du har rekvireret en fejlsøgning gennem HD Ejendomme, og det konstateres, at der
ikke er problemer/skader på den pågældende hvidevare, betaler du selv for den forgæves
fejlsøgning. Du betaler ligeledes selv for fejlsøgningen, hvis denne ikke rekvireres gennem
HD Ejendomme.
I øvrige tilfælde bekoster HD Ejendomme reparationen, fornyelsen og fejlsøgningen. Dette
gælder dog ikke, hvis der er tale om dine egne hvidevarer, eller hvidevarer der ikke er
omfattet af lejekontraktens §9.
I
Indvendig vedligeholdelse
Den indvendige vedligeholdelse af lejemålet påhviler dig.
Hvis du vil vide mere, kan du læse i tillægget til lejekontrakten.
K
Klager
Se under ”Adfærd” side 7.
19
Kontaktoplysninger
HD Ejendommes telefoner er åbne i tidsrummet:
Mandag - fredag: kl. 09.00-13.30
Vi har åbent for personlig henvendelse på kontoret i Odense i tidsrummet:
Mandag - Torsdag: kl. 09.00-16.00
Fredag:
kl. 09.00-15.30
Kontakt udenfor vores åbningstid:
I tilfælde af akutte skader (f.eks. sprungne vandrør, manglende varme etc.) udenfor vores
åbningstid, bedes du ringe på vores hovednummer 65 90 27 84, hvor du vil få oplyst et
akut-telefonnummer.
Kontakt Boligudlejningen
Hvis du har spørgsmål vedr. ledige boliglejemål.
Du kan kontakte den enkelte udlejningskonsulent direkte. Se kontaktinformationer under
”Kontakt” på www.hdejendomme.dk.
E: [email protected]
T: 70 23 80 02
Kontakt Serviceafdelingen
Hvis du har spørgsmål vedr. vedligeholdelse, fejl eller mangler i lejemålet.
E: [email protected]
T: 63 90 27 57
Kontakt Gartnerafdelingen
Hvis du har spørgsmål vedr. lejemålets have og udearealer.
E: [email protected]
T: 65 90 27 84 (tast 3, og derefter tast 1)
Kontakt Ejendomsadministrationen
Hvis du har spørgsmål vedr. husleje, forbrug, flytteafregning etc..
Du kan kontakte den enkelte administrator, der administrerer dit lejemål, direkte.
Se kontaktinformationer under ”Kontakt” på www.hdejendomme.dk.
E: [email protected]
T: 63 90 27 80
Kontakt Omstillingen
Hvis du har spørgsmål vedr. andre ting.
E: [email protected]
T: 65 90 27 84 (tast 5)
Kørsel
Se ”Parkering/Kørsel” side 23.
20
L
Leg
Det er din pligt at sørge for, at dine egne såvel som besøgende børns støjende adfærd ikke
er til gene for de øvrige beboere.
Leg med farligt legetøj såsom bue og pil, luft- eller salonrifler eller andre former for kasteeller skydevåben, ild m.v. er ikke tilladt på bebyggelses område.
Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens træ- og murværk, eller på
anden måde beskadige ejendommen eller dens fællesarealer. Hvis det alligevel sker, vil det
blive betragtet som hærværk, og reetablering vil ske for skadevolders regning.
Veje og fællesarealer skal altid holdes ryddelige, så bebyggelsen giver et godt indtryk af
orden.
Børns legetøj m.v. må efter endt brug ikke blive stående på veje og fællesarealer. Har du
børn, forventer vi, at du holder et vist opsyn med dem, så du undgår klager over deres
færden.
Der må ikke opsættes trampoliner, gyngestativer og lignende legeredskaber på
fællesarealerne. HD Ejendomme har i nogle boligområder opsat legeredskaber til brug for
områdets børn.
Store trampoliner skal fastgøres forsvarligt i din have, så skader i forbindelse med stærk
blæst/storm undgås. HD Ejendomme har desværre oplevet skader, hvor trampoliner er
blæst om i hård vind, til fare for mennesker og bygninger. Derfor gør vi opmærksom på, at
evt. glasskader skal dækkes af din glas- og kummeforsikring.
Er der ikke net på siderne af trampolinen, er det nemmest at sikre den ved at vende den på
hovedet, når den ikke er i brug. Er der net på siderne af trampolinen, skal den sikres med
store pløkker i jorden.
M
Maling
Se ”Fraflytning” side 13.
21
Mus, myrer og lignende
Insekter og smådyr skal du som hovedregel selv bekæmpe.
Spørg om råd i byggemarkeder eller hos Matas. Du kan også læse om bekæmpelse af
diverse skadedyr på vores hjemmeside:
http://hdejendomme.dk/bolig/vaerd-at-vide/hus-og-omraderegler/#Skadedyr
Musik
Se ”Støj” side 25.
N
Nøgler og låse
Lejemålene er udstyret med cylinderlåse, og der udleveres nøgler til hvert lejemål. Som
lejer er det dit ansvar at vedligeholde låsene ved jævnlig smøring. Hvis en nøgle
bortkommer, skal du for egen regning genanskaffe en ny nøgle.
Andre omkostninger ved evt. bortkomst af nøgler, herunder omkodning og udskiftning af
andre låse i bebyggelsen/lejemålet, betales også af dig.
Du har den fulde vedligeholdelsespligt af lejemålets låse i lejeperioden, og du skal om fornødent udskifte låse og nøgler.
O
Opsigelse
Se ”Fraflytning” side 12-13.
P
Paraboler / Antenneanlæg
Se ”Antenneanlæg/parabol” side 8.
22
Parkering / Kørsel
Der medfølger 1 parkeringsplads til lejemålet.
Der må ikke henstilles campingvogne, telte, trailere, ikke-indregistrerede motorkøretøjer,
bilvrag, køretøjer over 3500 kg. og lignende på bebyggelsens P-areal eller på området
generelt. Dette gælder også for lejemålets have og parkeringsplads.
Det er ikke tilladt at parkere erhvervskøretøjer på bebyggelsens P-areal.
Der må ikke parkeres på brandveje.
Kør altid forsigtigt i området, og tag hensyn til legende børn.
Kørsel med biler, motorcykler, scootere og knallerter må ikke finde sted på de grønne
arealer og eventuelle stisystemer.
Kørsel og parkering med flyttebiler på flisestier og på ejendommens fællesarealer er ikke
tilladt.
Af hensyn til børnenes sikkerhed anmoder HD Ejendomme om, at du kører i området med
forsigtighed, med en max hastighed på 20 km/t.
Cykling i området skal ske på de gåendes betingelser, og må ikke foregå på stier og mellem
bilerne på P-pladsen.
Postkasse
Du har selv ansvaret for at sikre din postkasse ved nytår. Såfremt du ikke gør det, betaler
du for genoprettelsen i tilfælde af hærværk.
Skal din postkasse udskiftes, skal den være af samme type som den eksisterende.
R
Radiatorer
Enhver utæthed ved radiatorer, rørledninger eller anden VVS-installation meldes omgående
til HD Ejendomme. Det er dog dit eget ansvar at udskifte eventuelle utætte pakninger.
Om vinteren bør du aldrig lukke helt for radiatorerne, da det kan give risiko for frostsprængning.
Termostatventiler stilles på * ved sommertid.
23
S
Skadedyr
For at undgå at tiltrække skadedyr, som fx rotter, er det vigtigt ikke at anbringe
køkkenaffald i kompostbeholdere, ligesom du af samme årsag ikke bør fodre fugle og dyr
direkte på jorden.
Opdages der rotter i bebyggelsen, skal du straks orientere HD Ejendomme, og vi vil da
iværksætte skadedyrsbekæmpelse.
Du kan også læse om bekæmpelse af diverse skadedyr på vores hjemmeside:
http://hdejendomme.dk/bolig/vaerd-at-vide/hus-og-omraderegler/#Skadedyr
Skure
HD Ejendomme hæfter ikke for genstande, der opbevares i lejemålets skur.
Bemærk, at skuret er uopvarmet. Det frarådes derfor at opbevare genstande, der ikke tåler
fugt, samt at placere genstande direkte på gulvet/jorden i skuret.
Snerydning
Du er forpligtet til fejning og glatførebekæmpelse, dvs. snerydning og saltning af udenomsDu er forpligtet til fejning og glatførebekæmpelse, dvs. snerydning og saltning af udenomsarealer ud til fælles stier.
Alle parkeringsarealer og fællesstier ryddes af ekstern snerydder, bestilt gennem
HD Ejendomme (se illustrationen på side 25).
Læs mere om snerydning på vores hjemmeside: http://hdejendomme.dk/bolig/vaerd-atvide/hus-og-omraderegler/#Snerydning og glatførebekæmpelse
24
Snerydning Hermans Vænge
Støj
Unødig støj fra biler, motorcykler og knallerter er strengt forbudt.
Du må ikke spille høj musik eller på anden måde have en støjende adfærd, som er til gene
for de øvrige lejere. Efter kl. 23.00 må musik ikke finde sted, så det kan høres udenfor
lejemålet, med mindre de øvrige lejere har givet deres samtykke.
Det er vigtigt, du orienterer de øvrige lejere/naboer, inden du fx afholder fest.
Under normale forhold skal der være ro i tidsrummet 23.00 til 07.00.
T
Toilet
Se ”Afløb/Toilet” side 7-8.
25
U
Udluftning
Vi anbefaler dig, at du lufter ud i lejemålet. Det gør du ved at skabe gennemtræk i 5-10
min. 2-3 gange dagligt.
Udluftningsventiler skal holdes åbne, og de må ikke tilstoppes eller tildækkes.
Tørrer du tøj indendørs, skal det foregå i et aflukket rum med ekstra udluftning.
Der henvises i øvrigt til ”Bo sundt”-pjecen, som blandt andet findes på vores hjemmeside:
Bo Sundt-pjecen
26
Vand- og varmeinstallation
V
Vand- og varmeinstallation
Vandmåler
Vandmåleren findes udendørs under dæksel.
Gasfyr
Varmtvandsbeholder
Gasfyr
27
Betjeningspanel til gasfyr
Gasmåler
Gasmåleren findes udvendigt på huset.
28
Teknikskab
Sikkerhedsventil
Gulvvarme
Stophane, vand
Cirkulationspunpe
29
Vandlåse
Afløbsskåle/Indbygningsvandlåse/S-vandlåse/P-vandlåse
Rensning af gulvafløb skal udføres med jævne intervaller (fx en gang i kvartalet) for at
undgå lugtgener.
Ved indbygningsvandlåse fjernes overristen. Der findes flere forskellige typer indbygningsvandlåse. Nogle er fastspændt med skruer, mens andre er monteret i afløbsskålen med
gummiringe. Fælles for alle indbygningsvandlåse er, at de skal afmonteres, renses og
genmonteres. Det kan være nødvendigt at udskifte gummiringene for at opnå tæthed og for
at undgå lugtgener.
Efter rensning gennemskylles afløbsskål og vandlås.
Ved almindelige gulvafløb afmonteres overristen. Risten kan være klemt fast i rammen eller
skruet fast. Herefter rengøres skålen og eventuelt underristen (hvis der er installeret en
underrist).
Risten/underristen afmonteres, og vandlåsen renses. Vandlåsens bund er normalt placeret
maksimalt 50 cm. under gulvet, og kan renses fra gulvet. Efter rensning, gennemskylles
afløbsskål og vandlås.
Lugtgener kan også opstå fra sideledninger med afløb (fx håndvaske og badekar).
30
Vandspild
Vandspild skal undgås.
Iht. lejekontrakten er det din pligt at sørge for udskiftning af defekte/slidte pakninger i
lejemålets vandhaner.
31