Fane 15 Notat vedr Sundhedshus

Notat
Center for Ejendomme
Center for Ejendomme
Sct. Annagade 5 A
3000 Helsingør
Tlf. 49282438
Mob. *4525312438
[email protected]
Dato 18.06.2015 ver. 02
Sagsbeh.
Rasmus Børner
Projektleder
Notat vedr. Sundhedshus - Beslutningsoplæg
Indledning
Beslutningsoplægget belyser de fire Sundhedshusmodeller med hensyn til indhold,
totaløkonomi, finansiering samt fordele og ulemper, som skal danne grundlag for
beslutningen om:
•
•
•
•
Valg af model
Valg af finansieringsmodel – anlæg eller Offentlig Privat Model (OPM)
Valg af beliggenhed – Esrumvej eller Nørrevej
Godkendelse af 5 mio. kr. til den videre proces til bl.a.:
o udarbejdelse af dispositionsforslag
o udarbejdelse af trafikanalyse
o udgift til ekstern rådgivning som f.eks. Ernst & Young o.lign.
Der er udarbejdet anlægsforslag
Hvorfor skal Helsingør Kommune investere i et sundhedshus?
Helsingør Kommune står overfor en stor investering med etableringen af et
sundhedshus. Det er en investering i det nære sundhedsvæsen. Kommunen har
ansvaret for den borger- og patientrettede forebyggelse, der finder sted, når en borger
ikke er til behandling på sygehus eller hos den praktiserende læge. I et sundhedshus er
det muligt at sikre sammenhæng og kvalitet i de ydelser, som kommunen er forpligtet
til at give. I et fælles sundhedshus med regionen, læger og øvrige
sundhedsprofessionelle vil det være muligt at gøre det tværsektorielle samarbejde
smidigt og effektivt, så borgerne oplever sammenhæng i ydelserne.
Beslutningen om at etablere et sundhedshus i Helsingør nu skal ses i sammenhæng med
udviklingen af Supersygehuset i Hillerød, som forventes klart i 2020 og Helsingør
Kommunes behov for at sikre effektiv ressourceudnyttelse i takt med at flere opgaver
skal løses i kommunen. Hertil kommer at den demografiske udvikling med at flere ældre
borgere vil give udfordringer med stigninger på medfinansiering til sundhedsydelser og
stigninger generelt på kommunale sundheds- og plejeindsatser.
Side 1 af 6
Sagsfremstilling
Tabel 1 beskriver overordnet de fire mulige scenarier der er i spil; fra model 1 (0løsningen) beskriver den mindst omfattende løsning til model 4, som anses for den mest
omfattende.
Tabel 1 - De 4 modeller er:
Model
Model 1
Benævnelse
0-løsning
Beskrivelse af scenariet
Renovering, til- og ombygning af Poppelgården samt etablering af 75
døgnforløbspladser, placeret Nørrevej 95 i Snekkersten
Model 2
Reduceret Sundhedshus
Minimum af kommunale sundhedsopgaver og etablering af 75
døgnforløbspladser samt regionen med samme indhold som i det
nuværende sundhedshus i Murergade, placeret Nørrevej 95 i
Snekkersten
Model 3
Sundhedshus
Kommunale sundhedsopgaver og etablering af 75 døgnforløbspladser
samt regionen, praksis og speciallæger, placeret Esrumvej 145
(gamle hospitals behandlerbygning)
Model 4
Administration og
Hele den kommunale administration og sundhedshus med de
Sundhedshus
kommunale sundhedsopgaver og etablering af 75 døgnforløbspladser
samt region, praksis og speciallæger, placeret Esrumvej 145 (gamle
hospitals sengeafsnits- og behandlerbygning)
Side 2 af 6
Tabel 2 giver et samlet overblik over, hvad de fire modeller indeholder af henholdsvis
Kommunal administration og den Kommunale sundhedsdel.
Tabel 2 - Indholdet af de 4 modeller:
Emne
Model 1
Model 2
Model 3
Model 4
(0-løsning)
(Reduceret
(Sundhedshus)
(Administration1
Sundhedshus)
Kommunal
Nej
og Sundhedshus)
Nej
Nej
administration
- TMK
- SSI
- KIB
- DS
- SO
- BUF
- BID
- JU
- EPO
- ØE
Kommunal
- HRT2
- HRT2
- HRT2
- HRT2
sundhedsdel
- 75 døgnpladser4
- Hjemmepleje inkl.
- Hjemmepleje inkl.
- Hjemmepleje inkl.
akutteam
- Forebyggelse &
akutteam
akutteam
- Forebyggelse &
- Forebyggelse &
visitation
visitation
visitation
- Ambulant
- Ambulant
- Ambulant
vedligeholdende- og
vedligeholdende- og
vedligeholdende- og
genoptræning
genoptræning
genoptræning
- Løse arb. pladser3
- Tandplejen
- Sundhedstjenesten
- 75 døgnpladser4
- Anonym
- BUR
misbrugsrådgivning
- Løse arb. pladser3
- 75 døgnpladser4
- Tandplejen
- Anonym
misbrugsrådgivning
- 75 døgnpladser4
Region
Praksis
Nej
Ja
Ja
Ja
Region bliver i
Samme indhold som i
med forventet udvidet
med forventet
Murergade
Murergade5
regionsdel6
udvidet regionsdel6
Nej
Nej
Ja
Ja
Speciallæger
Nej
Nej
Ja
Ja
1) Byrådssal og mødefaciliteter bibeholdes på Rådhustorvet
2) Helsingør Rehabilitering og Træningscenter (Poppelgården)
3) Løse arbejdspladser til SSI og JU
4) Der eksisterer i øjeblikket 58 stk. døgnforløbspladser: Montebello (3 stk.), Bøgehøjgård (9 stk.) og HRT (46 stk.). Dvs.
samlet forøgelse af døgnforløbspladser er 17 stk.
5) Eksisterende regionsindhold: Akutklinik – Klinisk biokemi – Billeddiagnostik – Jordmoderkonsultation – hjælpemiddeldepot
(indlevering) og ambulatorier (lunge, kardio, endokrinologi og reumatologi).
6) Samme indhold som i Murergade, 5), plus yderligere: Specialiseret rehabilitering (regionale forløbsprogrammer, rygestop,
fysioterapi) – Ambulatorier (gastromedicin, ortopædkirurgi, infektionsmedicin/vaccine) samt diverse samarbejder om:
Overvægtsambulatorie, tidlig indsats for sårbare gravide, palliation, f.eks. udkørende team.
Side 3 af 6
Værdien af et sundhedshus og bedre udnyttelse af ressourcerne
Fordele / Ulemper ved modellerne sammenholdt med den faglige synergi/vision samt
skønnet ressourcebesparelse ved at samle funktioner i et sundhedshus kan ses i
Bilag 1: ”Faglig synergi og mulige ressourcebesparelser ved at samle funktioner i et
sundhedshus”.
Finansiering
Overordnet er der to finansieringsmuligheder. En kommunal finansiering (Anlæg) eller
en privat finansiering kaldet OPM ”Offentlig Privat Model”. OPM er en tilpasset privat
finansieringsmodel, som kan være en kombination mellem den kendte OPP, OPS eller
”leje” finansieringsform tilpasset Helsingør Kommunes ønske/behov (mulighederne skal
nærmere undersøges).
Finansiering over anlægsrammen:
• Anlægsrammen for årene 2016, 2017 og 2018 er grundlæggende set fyldt ud.
(Der er ikke disponerede midler for ca. 20 mio. kr.). Nye anlægsforslag skal
derfor afvente til 2019 eller finansieres på en anden måde. I 2019 vurderes der
at være en ledig anlægsramme på ca. 80 mio. kr.
• KL’ skøn for anlægsniveau i 2016 er 16,9 mia. kr. sv.t 181 mio. kr. for Helsingør
(bloktilskudsnøgle).
Finansiering med OPM :
• Hvis OPM vælges, vil det ikke påvirke anlægsrammen, men der skal deponeres
ét beløb svarende til anlægssummen i år 2017, 2018 og 2019.
• Hvis OPM vælges, kan der søges puljer for delvis* deponeringsfritagelse, ligesom
anlæg der kan henføres til energiforbedringer fritages.
* Vedrørende eventuelt deponeringsfritagelse er den umiddelbart eneste mulighed at ansøge den såkaldte OPP pulje. I år
2015 var den på i alt 150 mio. kr., og skal således deles mellem alle kommuner der søger. Puljen for 2016 eller senere er ikke
udmeldt endnu og således heller ikke ansøgningsfrister. Der bliver hvert år samlet ansøgt for markant mere end de 150 mio.
kr. og fordelingen bliver prioriteret blandt andet på hvor ”skarp og konkret” ens projekt er – set i forhold til alle andre
ansøgninger. Derfor er det vigtigt, at projektet er ”skarpt og konkret” før Helsingør Kommune (HK) ansøger puljen, hvis HK
skal komme i betragtning. Af pressemeddelelser fra OIM kan ses, at i årene 2014 og 2015 har f.eks. Holbæk Kommune fået
deponeringsfritagelse til ”Holbæk Arena” ad to omgange på henholdsvis 30 mio. kr. (år 2014) og 45 mio. kr. (år 2015).
Tabel 4 samler et overblik de forventede udgifter, som kun vedrører sundhedsdelen,
mens tabel 5 samler overblik over meget administrationen forventes at koste.
Tabel 4: Sundhedshus
Mio. kr., ekskl. moms
Model
Model
Model
Model
1
2
3
4
(0-løsning) - Nørrevej
(Reduceret sundhedshus) – Nørrevej
(Sundhedshus) - Esrumvej
(Sundhedshus - stor løsning) – Esrumvej
Udgift
215
265
245
275
–
–
–
–
225
275
255
285
Salgsindtægter
0
0
3–5
4–6
Side 4 af 6
•
•
•
Model 1 (0-løsning) er udgifterne til at renovere Helsingør Rehabilitering og
Træningscenter (HRT) samt udbygge HRT med 29 ekstra døgnforløbspladser (75
døgnforløbspladser i alt samlet på én lokation).
Ovenstående tal er afrundede nøgletalsberegninger, som er under videre
afklaring.
Salgsindtægterne er vurderede og kan derfor godt blive højere (og lavere).
Side 5 af 6
Tabel 5: Administration
Mio. kr., ekskl. moms
Udgift
Salgsindtægter
Ny administrationsbygning (model 4) - Esrumvej
370 – 380
80 – 90
Ombygning af Prøvestenen
75 – 80
11 - 13
• Ombygning af Prøvestenen - er udgifterne til at renovere Prøvestenen og
udbygge til aktivitetsbaserede arbejdspladser mhp. at kunne flytte TMK ind i
Prøvestenen.
• Ny administrationsbygning (model 4) - Forudsætter en dispensation til etablering
af ikke stationsnære kontorarbejdspladser. På baggrund af tidligere forespørgsler
forventes det, at Naturstyrelsen vil se positivt på at give en dispensation. En
endelig afgørelse kræver dog at henvendelsen om dispensation tager
udgangspunkt i et konkret projekt.
• Ovenstående tal er afrundede nøgletalsberegninger, som er under videre
afklaring.
• Salgsindtægterne er vurderede og kan derfor godt blive højere (og lavere).
Trafikanalyse
Ved model 3 – Sundhedshus, Esrumvej har man tidligere vurderet, at en genetablering
af linje 801A mellem Helsingør station og nyt Sundhedshus (Esrumvej) skal
genetableres i frekvensen:
• 15-min. drift hverdag og lørdag i dagtimerne
• 30-min. drift alle aftener samt lørdag eftermiddag og søndag i dagtimerne
• Timedrift søndag morgen
samt at det vil tage mellem 4-6 måneder at iværksætte en udvidelse af linje 801A
Når endeligt valg af model foreligger anbefales det, at der udarbejdes en overordnet
trafikanalyse for valgte modelområde som også ser på trafikudfordringen under
hensynstagen til områdets samlede byudviklingspotentiale.
Skønnet tidslinje
• Dispositionsforslag: 6-8 måneder
• Indflytningsklart hus: 3½-4 år
o Hvis OPM-model 1-1½ år yderligere grundet tidskrævende udbudsproces.
Side 6 af 6