GF2 SOSU - Social- & Sundhedsskolen Esbjerg

Den lokale undervisningsplan
for
Grundforløbets anden del SOSU
Afsnit 2 og 3
Social- og Sundhedsskolen Esbjerg
Gældende fra den 1. august 2015
Indhold
Generelt om skolen....................................................................................................................... 2
2.0 grundforløbets anden del ....................................................................................................... 2
2.1 Praktiske oplysninger ............................................................................................................................................ 2
2.2 pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag .................................................................................................. 2
2.3 Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger ................................................................... 2
2.4 Undervisningen i grundforløbets anden del .......................................................................................................... 2
Uddannelsesspecifikke fag ............................................................................................................................................. 3
2.5 Mesterlære ........................................................................................................................................................... 4
2.6 Bedømmelsesplan ................................................................................................................................................ 4
Evaluering og vejledende bedømmelse ......................................................................................................................... 4
Prøver ............................................................................................................................................................................. 4
2.7 Eksamensregler..................................................................................................................................................... 5
2.8 samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev ....................................................................... 5
2.9 Fremgangsmåde ved vurdering elevens egnethed ved optagelse til skolepraktik ................................................. 6
2.10 Skolens kriterier og fremgangsmåde ved optagelse af elever i uddannelser med adgangsbegrænsninger .......... 6
2.11 Lærekvalifikationer, ressourcer og udstyr ........................................................................................................... 6
2.12 Overgangsordninger ........................................................................................................................................... 6
3.0 Læringsaktiviteter ................................................................................................................... 6
Elevrettet beskrivelse ..................................................................................................................................................... 6
Varighed ......................................................................................................................................................................... 7
Arbejdstid ....................................................................................................................................................................... 7
3.1 Temaer i uddannelsen .......................................................................................................................................... 7
Læringselementer i de forskellige temaer ..................................................................................................................... 7
Overgangskrav knyttet til tema 1 ................................................................................................................................... 7
Overgangskrav knyttet til tema 2 ................................................................................................................................... 8
Overgangskrav knyttet til tema 3 ................................................................................................................................... 9
Overgangskrav knyttet til Tema 4 ................................................................................................................................ 11
Grundfagene dansk og naturfag er fordelt hen over temaerne 2 og 3 ........................................................................ 11
Læringselementer dansk .............................................................................................................................................. 11
Læringselementer i naturfag ........................................................................................................................................ 11
3.3 Læringsmiljø ........................................................................................................................................................12
Underviserens roller ..................................................................................................................................................12
Evaluering..................................................................................................................................................................12
Evaluering og vejledende bedømmelse ....................................................................................................................... 13
Ressourcer og rammer, herunder lærekvalifikationer og udstyr ................................................................................13
Ressourcer og rammer ................................................................................................................................................. 13
Revideret den 07.10 2015
LUP for Grundforløbets anden del 2 & 3, gældende fra den 1. august 2015
2
Generelt om skolen
Se LUP ”Det generelle afsnit”
2.0 grundforløbets anden del
2.1 Praktiske oplysninger
Grundforløbets anden del SOSU retning. Der optages elever til grundforløbet mindst 2
gange årligt. Grundforløbets varighed er 20 uger.
Til uddannelsen er knyttet et tværfagligt sammensat underviserteam, en
niveaukoordinator, en skemalægger, uddannelsesvejledere, specialpædagogiske
vejledere, sekretær samt en uddannelseschef.
Undervisningen finder sted på Gjesinglund Allé 8, 6715 Esbjerg N.
2.2 pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag
Undervisningen er fortrinsvis opdelt i temaer, hvor fagene integreres i læringsaktiviteterne
med det mål at fremme elevernes forståelse af tværfaglige sammenhænge og helheder i
praksis.
Det tilstræbes, at undervisningen er praksisrelateret. Der tages udgangspunkt i cases,
eksempler og opgaver, der afspejler praksis. Den praksisrelaterede undervisning skal
styrke elevernes evne til at koble teori og praksis. Måden hvorpå den praksisrelaterede
undervisning kan foregå, er blandt andet ved at lave forskellige former for praktiske
øvelser, hvor elevernes relevante undervisnings- og erhvervserfaring inddrages aktivt i
undervisningen. Metoder kunne være SOSU Skills1, Simulation2, Innovation3 hvor
eleverne får mulighed for at sætte fagligheden i spil, og hvor elevernes forskellige
færdigheder og forudsætninger tilgodeses.
Der vil i løbet af Grundforløb 2 SOSU være samarbejde med praksis, hvor eleverne har en
aktiv rolle i forhold til forberedelse og planlægning af forskellige aktiviteter, og hvor der
tages udgangspunkt i overgangskravene.
2.3 Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger
Der henvises til afsnit 1.4 i det generelle afsnit
2.4 Undervisningen i grundforløbets anden del
Undervisningen foregår hovedsagligt på hold, hvor undervisningen er organiseret i temaer,
og hvor grundforløbets uddannelsesspecifikke fag, valgfag, grundfag og certifikatfag
understøtter hinanden. Den tematiserede undervisning tager udgangspunkt i centrale
1
Praksisrelateret undervisning
En efterligning af virkelige forhold fra den kliniske praksis
3
Udvikling af en ny idé og dens realisering i praksis
2
Revideret den 07.10 2015
LUP for Grundforløbets anden del 2 & 3, gældende fra den 1. august 2015
3
læringselementer og tilrettelægges, så den styrker elevens forståelse af tværfaglige
sammenhænge og helheder og bidrager til udviklingen af elevens kompetencer.
I valgfag kan eleverne arbejde på tværs af holdene.
På vej til SOSU - Skema over temaerne samt hvilke fag der indgår.
Tema 1
Det gode samarbejde
•Det uddannelses specifikke fag "På vej til SOSU"
•Certifikatfag brand
•1 uges valgfag( dansk e niveau 1 uge valgfag obligatorisk eller 1 uges IT)
3 uger
Tema 2
Sundhed, krop og aldring
6 uger
Tema 3
Forandring, sygdom og
rehabilitering
8 uger
•Det uddannelses specifikke fag "På vej til SOSU"
•Certifikatfag Førstehjælp
•1 uges valgfag, ( dansk e niveau 1 uger valgfag obligatorisk eller 1 uge IT) ligger
umiddelbart før grundfag dansk D niveau
•1 uge naturfag + 1 uge dansk D
•Det uddannelses specifikke fag "På vej til SOSU"
•2 uger valgfag/ støttefag ( 1 uge inovation og 1 uge mundtlig formidling)
•1 uge naturfag + 1 uge dansk D
•Virksomhedsbesøg
•Grundfagsprøve
Tema 4
At arbejde i social og
sundhedssektoren
•Det uddannelses specifikke fag "På vej til SOSU"
•Virksomhedbesøg
•Grundforløbsprøve
3 uger
Uddannelsesspecifikke fag
I det uddannelsesspecifikke fag ”På vej til SOSU” skal eleven opnå kompetence til at
kunne:
1) forklare borgerens forløb i social- og sundhedsvæsenet og faggruppens rolle heri,
2) forklare og anvende sundhedsfaglig dokumentation, og formidle observationer af
opgaver til relevante samarbejdspartnere ved brug af informationsteknologi,
3) udøve jobfunktionen under hensynstagen til de sikkerhedsmæssige,
arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper og demonstrere afbrydelse
af smitteveje hos borgeren,
4) med udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang yde omsorg, personlig og praktisk hjælp
til borgere med funktionsnedsættelse,
5) med udgangspunkt i borgernes ønsker og livskvalitet igangsætte og understøtte
sundhedsfremmende aktiviteter,
6) anvende faglig, målrettet kommunikation i skrift og tale med samarbejdspartnere,
borgere og pårørende,
Revideret den 07.10 2015
LUP for Grundforløbets anden del 2 & 3, gældende fra den 1. august 2015
4
7) møde borgere og pårørende på en etisk og respektfuld måde, herunder medvirke til at
forebygge simple konflikter i jobudøvelsen,
8) udvise motivation og tage aktivt ansvar for egen læring med fokus på egne ressourcer
og begrænsninger
9) vejlede og støtte borgere i kontakten med det digitale Danmark samt vejlede borgeren i
brugen af de mest almindelige teknologiske hjælpemidler.
2.5 Mesterlære
Ikke relevant for grundforløbets anden del SOSU.
2.6 Bedømmelsesplan
Formålet med bedømmelsen er at vurdere elevens egnethed til hovedforløbet.
Evaluering og vejledende bedømmelse
Evaluering foregår gennem hele uddannelsen
Målet er,
 at støtte og vejlede eleven i læringsprocessen
 at forbedre undervisningens didaktik, metodik og gennemførelse så
læringsaktiviteterne er differentieret til elevens behov
Prøver
Tema 3 afsluttes med en grundfagsprøve i Dansk D niveau eller naturfag E niveau. Faget
udtrækkes til prøve af UVM. Det grundfag der ikke udtrækkes vurderes udelukkende med
en standspunktskarakter ud fra 7- trins skalaen.
Prøven i Naturfag gennemføres på grundlag af en case, hvor eleven skal kunne
identificere og uddrage områder, som hører ind under naturfag. Eleven uddyber mindst to
af områderne. Ligeledes skal eleven kunne redegøre for relevante teorier i forhold hertil og
inddrage relevante forsøg eller udstyr.
Bedømmelsen foretages ud fra den individuelle mundtlige præstation, og foregår ud fra
undervisningens formål i naturfag jf. grundfagsbekendtgørelsen og tager udgangspunkt i
en elevudarbejdet disposition, som ikke bedømmes.
Prøven varer 30 min. inkl. votering og består af følgende aktiviteter med vejledende
varighed



Elevoplæg 10 min.
Eksamination ca. 13 min.
Votering og karakterafgivelse ca. 7 min.
Prøven i dansk gennemføres med udgangspunkt i en tekstsamling med et fælles tema, der
knytter sig til social og sundhedsområdet. Tekstsamlingen består af 3-4 tekster, hvor
eksaminator udarbejder 3-4 delopgaver til tekstsamlingen. Mindst en af disse delopgaver
skal give mulighed for, at eleven inddrager tekster fra sin portofolio.
Revideret den 07.10 2015
LUP for Grundforløbets anden del 2 & 3, gældende fra den 1. august 2015
5
Bedømmelsen foretages ud fra den individuelle mundtlige præstation, og foregår ud fra
undervisningens formål i dansk jf. grundfagsbekendtgørelsen og tager udgangspunkt i
besvarelsen af alle delopgaver.
Prøven varer 30 min. inkl. votering og består af følgende aktiviteter med vejledende
varighed


Eksaminationen foregår som en dialog mellem elev, eksaminator og censor ca. 23
min.
Votering og karakterafgivelse ca. 7 min.
Gældende for begge grundfagsprøver er, at opgaven tidligst må udleveres 24 timer før
eksaminationen.
Tema 4 afsluttes med en standpunktsbedømmelse af det uddannelsesspecifikke fag, hvor
der gives karakter efter 7-trins skalaen.
Tema 4 afsluttes desuden med en grundforløbsprøve, hvor det er prøvens formål at
bedømme elevens opfyldelse af de overgangskrav i det uddannelsesspecifikke fag, som er
fastsat for det pågældende grundforløb jvf. § 3 stk. 2 i hovedbekendtgørelsen.
I grundforløbsprøven arbejdes der med en praksisorienteret case, der tager udgangspunkt
i overgangskravenes kompetencemål ud fra temaerne og emnerne fra undervisningen på
Grundforløb 2 SOSU. Der udarbejdes et skriftligt produkt som ikke bedømmes, men
danner grundlag for det mundtlige oplæg og eksaminationen.
Prøvens varer 30 min. inkl. votering og består af følgende aktiviteter med vejledende
varighed:



Elevoplæg inklusiv en praktisk demonstration max.15 min.
Eksamination ca. 10 min.
Votering og karakterafgivelse ca. 5 min.
Prøven bedømmes med bestået/ikke bestået.
2.7 Eksamensregler
Der henvises til det generelle afsnit vedr. eksamensregler (link indsættes).
I forbindelse med afholdelse af prøve, udleveres der eksamensvejledning der indeholder
eksaminationsgrundlag, bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier.
2.8 samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev
Der henvises til det generelle afsnit
Revideret den 07.10 2015
LUP for Grundforløbets anden del 2 & 3, gældende fra den 1. august 2015
6
Prøvevejledning er udarbejdet lokalt på SOSU Esbjerg, med afsæt i Bekendtgørelse om
prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (BEK nr. 41 af
16/01/2014) med udgangspunkt i det faglige udvalgs definerede overgangskrav.
SOSU Esbjerg har censoraftaler med de andre SOSU skoler i Region Syd.
Skolen har et godt og velfungerende samarbejde med praktikvirksomheder som bl.a.
indebærer, at der anvendes censorer fra praksis i forbindelse med grundforløbsprøven.
I løbet af Grundforløb 2 SOSU er der også indlagt flere virksomhedsbesøg hos
praktikvirksomhederne.
2.9 Fremgangsmåde ved vurdering elevens egnethed ved optagelse til
skolepraktik
Ikke relevant for SOSU
2.10 Skolens kriterier og fremgangsmåde ved optagelse af elever i
uddannelser med adgangsbegrænsninger
Ikke relevant for SOSU.
2.11 Lærekvalifikationer, ressourcer og udstyr
På skolen er der relevante faglokaler, der knytter sig til uddannelsen såsom øvelsesstuer
med velfærdsteknologiske hjælpemidler, naturfagslokaler, simulationslokaler,
skolekøkkener etc.
Certifikatfag elementær brandbekæmpelse og førstehjælp forestås af undervisere der er
uddannede instruktører i brandbekæmpelses og/ eller førstehjælp. Underviserne tager
løbende vedligeholdelseskurser, for at kunne opretholde nødvendige kompetencer inden
for området.
2.12 Overgangsordninger
Der henvises til det generelle afsnit
3.0 Læringsaktiviteter
Elevrettet beskrivelse
Grundforløb 2 SOSU er for dig der kommer direkte fra Grundforløb 1 eller for dig, der har
afsluttet grundskolen for mere end et år siden.
På Grundforløb 2 SOSU får du mulighed for at opnå kvalifikationer, svarende til
overgangskravene, der kræves for at søge optagelse på hovedforløbet til Social og
sundhedshjælperuddannelsen.
Revideret den 07.10 2015
LUP for Grundforløbets anden del 2 & 3, gældende fra den 1. august 2015
7
Overgangskravene er beskrevet i ”Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen
Bek. Nr. 500 af 22. april 2015”. Overgangskravene kan ses som mål, der beskriver hvilke
kompetencer man skal have, for at kunne optages på social- og sundhedshjælper
uddannelsen. Overgangskravene er inddelt i områder man skal have grundlæggende
viden indenfor, hvilke færdigheder man skal have på grundlæggende niveau samt hvilke
kompetencer man skal have på grundlæggende niveau.
I afsnittet nedenfor er temaerne på grundforløbet beskrevet. Efter beskrivelse af de enkelte
temaer kan du se, hvilke af overgangskravene der arbejdes med i de enkelte temaer.
Varighed
Grundforløb 2 SOSU varer 20 uger.
Arbejdstid
På Grundforløb 2 går du i skole i 33 lektioner pr. uge (fra august 2016, 35 lektioner pr.
uge). Skoledagen starter som udgangspunkt kl. 8.20. I undervisningen er der planlagt 45
min. daglig bevægelse.
3.1 Temaer i uddannelsen
Læringselementer i de forskellige temaer
Nu er du i gang med at gøre dig klar til at søge ind på SOSU
uddannelsen. I tema 1 skal du sammen med dine
elevkammerater arbejde på at få et godt arbejds- og læringsmiljø
samt skabe gode relationer, der har indflydelse på det gode
samarbejde. Du skal også gerne blive bevidst om, hvordan du
lærer bedst, og hvordan du kan bruge den viden gennem hele dit
grundforløb.
I dette tema bliver du også introduceret til hvad det vil sige, at
arbejde som professionel omsorgsudøver i det danske
sundhedsvæsen og hvilke pligter og rettigheder det medfører.
Du vil i tema 1 erhverve dig certifikat i elementer
brandbekæmpelse.
Overgangskrav knyttet til tema 1
Viden:
1) Social- og sundhedsvæsnets opbygning og faggruppens placering heri.
4) Patientrettigheder og forhold, der knytter sig til lovgivningen på social- og
sundhedsområdet, herunder tavshedspligt.
16) Kommunikationsteori, herunder konflikthåndtering og kommunikation i forhold til
forskellige målgrupper.
18) Kulturforståelse og borgerinddragelse.
Revideret den 07.10 2015
LUP for Grundforløbets anden del 2 & 3, gældende fra den 1. august 2015
8
19) Psykologiske og sociologiske processer, der omhandler individets samspil med andre.
20) Selvevalueringsredskaber, herunder evaluering af egen læring.
21) De mest anvendte digitale og velfærdsteknologiske hjælpemidler.
Færdigheder:
14) Metoder til aktiv lytning og til at kunne udvise empati i samarbejdet.
19) Udvise motivation og tage aktivt ansvar for egen læring, med fokus på egne
ressourcer og begrænsninger.
Kompetencer:
Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og
sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.
I tema 2 får du viden om og skulle kunne forklare, hvordan
kroppen er opbygget og om hvilke faktorer, der kan påvirke
kroppens sundhed. Her tages udgangspunkt i hvordan du kan
medvirke til at bevare kroppens sundhed både hos dig selv
samt hos de borgere du møder. Dette gøres ved at arbejde
sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende og med
udgangspunkt i din og borgerens evne til egenomsorg. I dette
tema kommer du også til at møde det fagsprog som knytter sig
til sundhed og aldring, og om vigtigheden af dette i forhold til at
skulle samarbejde med andre faggrupper.
Du vil i tema 2 erhverve dig certifikat i grundlæggende førstehjælp ved sygdom og ved
tilskadekomst.
Overgangskrav knyttet til tema 2
Viden:
8) Gældende ergonomiske principper ved personlig og praktisk hjælp, med og uden
hjælpemidler.
9) Fysiske, mikrobiologiske og kemiske faktorer, der påvirker hygiejnen.
10) Kroppens basale opbygning, dens organsystemer og basale funktioner.
11) Forklare hvordan man fremmer og hæmmer motivation til livsstilsændringer og til
egenomsorg.
13) Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer
motivation for egenomsorg, samt metoder til vejledning og guidning.
15) Sundhedsbegrebet, herunder sundhedsfremme og forebyggelse
17) Fagsprogets betydning og de mest almindelige fagudtryk inden for sundhedsområdet.
Revideret den 07.10 2015
LUP for Grundforløbets anden del 2 & 3, gældende fra den 1. august 2015
9
Færdigheder:
7) Redskaber til at udføre personlig og praktisk hjælp, så smitteveje mellem borgere
brydes.
9) Forklare kroppens normale funktion og aldringsproces.
13) Identificerer forskellen på sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.
Kompetencer:
Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds
uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.
I dette tema får du mulighed for sammen med dine
elevkammerater at komme på virksomhedsbesøg, hvor fokus er
at lære noget om hvad det vil sige at arbejde som professionel
sundhedsmedarbejder og hvordan du med udgangspunkt i
borgerens ønske og behov handler på en etisk og respektfuld
måde. Du kommer også til at arbejde med at tage
udgangspunkt i borgerens livshistorie og ressourcer for at
kunne støtte borgere med funktionsnedsættelse (på grund af
alder eller livstilssygdomme), bedst mulig. Du kommer til at lære
om forskellige metoder og velfærdsteknologiske hjælpemidler
som kan hjælpe til at gøre borgeren så selvhjulpen og aktiv som mulig. Du vil ud fra
konkrete opstillede praksissituationer i ikke komplekse borgerforløb, få mulighed for at øve
dig i at observere samt lære hvad der skal dokumenteres, hvordan det skal dokumenteres
og til hvilke samarbejdspartnere. Det er også i dette tema, du kommer til at arbejde med
emnet psykisk arbejdsmiljø, og lære om hvilke metoder du kan anvende i forhold til at
arbejde konfliktnedtrappende og voldforebyggende.
Overgangskrav knyttet til tema 3
Viden:
2) Tværsektorielt, tværfagligt samarbejde, herunder teamsamarbejde.
3) Rettigheder og pligter som fagperson i et ansættelsesforhold ved social- og
sundhedsområdet.
5) Brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og
informationsindsamling.
6) Sundhedsfaglig dokumentation og ansvar herfor.
7) Sikkerheds- og arbejdsmiljøorganisationen, herunder det psykiske arbejdsmiljø med
fokus på trivsel og forebyggelse af vold.
11) Hyppigst forekommende livsstilsrelaterede sygdomme, herunder KOL, diabetes,
demens, hjerte-kar lidelser.
Revideret den 07.10 2015
LUP for Grundforløbets anden del 2 & 3, gældende fra den 1. august 2015
10
12) Omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse, under hensynstagen til etik, og borgerens intimsfære og
blufærdighed.
14) Rehabiliterende opgaver og virkning af disse.
16) Kommunikationsteori, herunder konflikthåndtering og kommunikation i forhold til
forskellige målgrupper.
Færdigheder:
1) Forklare betydning af egen fagrolle i det tværprofessionelle samarbejde.
2) Forklare det faglige og personlige ansvar, der er forbundet med at arbejde inden for
social- og sundhedsområdet.
3) Anvende relevant IT i det tværfaglige samarbejde.
4) Forklare betydningen af at videregive observationer og udførte opgaver til relevante
samarbejdspartnere.
8) Redskaber til at opretholde et godt psykisk arbejdsmiljø.
10) Vise hvordan man yder omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk og
psykisk funktionsnedsættelse under hensynstagen til borgerens helbredstilstand og
intimsfære.
12) Demonstrere hvordan man igangsætter rehabiliterende aktiviteter under hensyntagen
til den tværfaglige indsats.
15) Anvende et fagsprog i både skrift og i tale.
17) Demonstrere hvordan man møder patienter og borgere på en etisk, empatisk og
respektfuld måde.
20) Anvende de mest almindelige digitale og teknologiske hjælpemidler og metoder til at
vejlede borgere i brugen af disse.
Kompetencer:
4) Med udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang yde omsorg, personlig og praktisk hjælp
til borgere med funktionsnedsættelse.
7) Møde borgere og pårørende på en etisk og respektfuld måde, herunder medvirke til at
forebygge simple konflikter i jobudøvelsen.
8) Kunne reflektere over og tage ansvar for egen læring.
9) Vejlede og støtte borgere i kontakten med det digitale Danmark samt vejlede borgeren i
brugen af de mest almindelige teknologiske hjælpemidler.
I tema 4 er der fokus på at skabe sammenhæng mellem de 3
foregående temaer, og her vil du bl.a. gennem
virksomhedsbesøg og gennem praktiske øvelser arbejde med
hvilken rolle og ansvar social og sundhedshjælperen har i det
danske sundhedsvæsen samt hvordan du kan være med til at
skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på din
arbejdsplads. Der sættes fokus på det professionelle
samarbejde på tværs af faggrupper og om hvordan der skal
ageres i forhold til at løse grundlæggende opgaver hos
borgeren i et ikke komplekst borgerforløb ud fra en anerkende
og konfliktnedtrappende tilgang. Dette tema handler også om,
hvordan anvendelsen af fagsproget med afsæt i
praksissituationer har betydning for videregivelse af information,
både mundtligt og skriftligt.
Revideret den 07.10 2015
LUP for Grundforløbets anden del 2 & 3, gældende fra den 1. august 2015
11
Overgangskrav knyttet til Tema 4
Viden:
Færdigheder:
5) Forklare arbejdsmiljøorganisationens betydning for medarbejdernes trivsel, herunder
egen indflydelse på et godt psykisk arbejdsmiljø.
6) Demonstrere hvordan man indretter arbejdspladsen og bruger sin krop, under hensynstagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige og ergonomiske regler.
16) Demonstrere metoder til involverende og konfliktnedtrappende kommunikation med
borgere og pårørende.
18) Agere professionelt i et fagligt fællesskab.
Kompetencer:
1) Forklare borgerens forløb i social- og sundhedsvæsenet og faggruppens rolle heri.
2) Forklare og anvende sundhedsfaglig dokumentation, og formidle observationer af
opgaver til relevante samarbejdspartnere ved brug af informationsteknologi.
3) Udøve jobfunktionen under hensynstagen til de sikkerhedsmæssige,
arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper og demonstrere afbrydelse
af smitteveje hos borgeren.
5) Med udgangspunkt i borgerenes ønsker og livskvalitet igangsætte og understøtte
sundhedsfremmende aktiviteter.
6) Anvende faglig målrettet kommunikation i skrift og tale med samarbejdspartnere,
borgere og pårørende.
Grundfagene dansk og naturfag er fordelt hen over temaerne 2 og 3
Læringselementer dansk
I faget dansk vil du arbejde med samtlige undervisningsmål for dansk. Kommunikation er
en væsentlig del af dit kommende arbejdsredskab. Derfor vil du komme til at arbejde med
de fire færdigheder: at tale, lytte, læse og skrive. De er fundamentet for den mundtlige og
skriftlige kommunikation i arbejdet og i uddannelsen. Tekster og forskellige opgaver og
øvelser vil give dig mulighed for at udvikle dine strategier inden for hver enkelt færdighed.
De er nyttige redskaber for dig i danskfaget, men også i de andre fag.
I undervisningen vil du blive præsenteret for forskellige teksttyper. Undervejs i forløbet vil
du arbejde med små skriftlige opgaver, hvor du øver dig i de forskellige skriftlige genrer
som du vil møde i uddannelsen og videre i praktikken på hovedforløbet fx. livshistorier,
plejeplaner og dokumentation.
Læringselementer i naturfag
I naturfag arbejdes med teoretiske oplæg fra underviseren, eksperimenter, opgaveløsning
- selvstændigt og i grupper, case-arbejde, beregninger samt dokumentation i form af
skriftlige og mundtlige/kreative fremlæggelser. Dokumentationen skal du have godkendt
for at blive indstillet til eksamen.
Revideret den 07.10 2015
LUP for Grundforløbets anden del 2 & 3, gældende fra den 1. august 2015
12
I naturfag vil du blandt andet opnå viden om:
 Hvilke rengøringsmidler, du skal anvende.
 Håndtering, mærkning og dosering af rengørings- og vaskemidler.
 PH-værdi og tensider i forbindelse med rengøringsmidler.
 Enzymer, og hvordan de virker i forbindelse med tøjvask.
 Mikroorganismer, smitteveje og immunforsvar.
 Kostens sammensætning så som de energigivende næringsstoffer samt væske,
vitaminer og mineraler.
 Opbygningen af simple kemiske forbindelser f.eks. salte, vand, ilt og kuldioxid.
 Cellebiologi.
3.3 Læringsmiljø
I undervisningen vil du stifte bekendtskab med mange forskellige læringsmetoder.
Der vil f.eks. være;
 Tavleundervisning
 Klassedialog
 Gruppearbejde
 Individuelle opgaver
 Case baseret læring
 Rollespil/ simulation
 Innovationsprojekter
 Fysisk aktivitet/motion
 Praktiske øvelser
 Videooptagelser med feedback
 Mundtlige fremlæggelser
Som Grundforløb 2 SOSU elev bruger du dig selv i arbejdet, hvor du er ”redskabet”. Du
skal derfor forvente, at en del af undervisningen har fokus på dig, f.eks. hvordan du kan
styrke din sundhed, hvordan du opøver din evne til at indgå i samspil med andre m.m.
For at få viden om bl.a., hvordan det er at modtage hjælp, hvordan man kan forbedre sine
arbejdsgange eller sin pædagogiske tilgang, vil du i konkrete situationer skulle agere
borger, f.eks. ved forflytninger, tandbørstning m.m.
Underviserens roller
Underviseren fungerer typisk i flg. roller:
 Som underviser, der formidler viden inden for et veldefineret emne.
 Som vejleder, når du arbejder selvstændigt eller i grupper.
 Som facilitator, når du indgår i case-baserede læringssituationer.
 Som kontaktlærer, der vejleder og rådgiver i forhold til din personlige
uddannelsesplan.
Evaluering
Revideret den 07.10 2015
LUP for Grundforløbets anden del 2 & 3, gældende fra den 1. august 2015
13
Evaluering og vejledende bedømmelse
Evaluering foregår gennem hele uddannelsen.
Målet er,
 at støtte og vejlede eleven i læringsprocessen
 at forbedre undervisningens didaktik, metodik og gennemførelse så
læringsaktiviteterne er differentieret til elevens behov
Ressourcer og rammer, herunder lærekvalifikationer og udstyr
Ressourcer og rammer
På Social- og Sundhedsskolen Esbjerg har du mulighed for at få hjælp og støtte igennem
hele dit uddannelsesforløb.
Vi tilbyder specialpædagogisk vejledning i forhold til:
 Læse-stave vanskeligheder
 Eksamensangst
 Studieteknik
 Sprogstøtte (hvis du er tosproget)
Flere gange om ugen er lektiecafeen åben. Her tilbyder vi dig hjælp med dine lektier,
opgaver, it samt forberedelse til eksamen. Du har også mulighed for at benytte skolens
bibliotek.
Skolens uddannelsesvejledere er altid klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål omkring
din uddannelse.
Underviserne på Grundforløb 2 SOSU har alle, som minimum, en mellemlang
videregående uddannelse. Du vil møde forskellige faggrupper f.eks.: sygeplejersker,
fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgiver/pædagog og grundfagslærer. Underviserne
efteruddanner sig løbende for at kunne tilbyde dig et højt fagligt undervisningsniveau.
Revideret den 07.10 2015
LUP for Grundforløbets anden del 2 & 3, gældende fra den 1. august 2015