Novozymes A/S Miljøgodkendelse BG-anlæg April

Novozymes A/S
Miljøgodkendelse BG-anlæg
April 2015
Virksomheder
J.nr. MST-1270-01460
Ref. jamul/suand
Den 7. april 2015
MILJØGODKENDELSE
UDEN NYE VILKÅR
Tillæg til Miljøgodkendelse af ombygning af bygning EC samt
revurdering af 23. august 2013.
For:
Novozymes A/S
Hallas Allé
4400 Kalundborg
Matrikel nr.:
CVR-nummer:
P-nummer:
Listepunkt nummer:
Journal nr.:
2a m. fl. Rynkevang Gårde, Årby, Kalundborg
10007127
1007675670
D 210a: ”Virksomheder, der ved en kemisk eller
biologisk proces fremstiller organiske eller
uorganiske kemiske stoffer, produkter eller
mellemprodukter, herunder enzymer til
vaskemiddelindustrien” (s).
MST-1270-01460
Miljøgodkendelsen omfatter:
Udvidelse ved etablering af nyt enzymproduktionsanlæg (BG) med
spraytørrer ved bygning EC.
Dato: 9. april 2015
Godkendt: Jakob Müller/Susanne Andreasen
Annonceres den 9. april 2015.
Klagefristen udløber den 7. maj 2015.
Miljøstyrelsen • Strandgade 29 • 1401 København K
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN (drift)5798000863002 (tilskud)5798000863019 • [email protected] • www.mst.dk
Søgsmålsfristen udløber den 9. oktober 2015.
Udnyttelsesfristen udløber den 1. juli 2018 i henhold til
godkendelsesbekendtgørelsen 669 af 18/06/14, § 32.
Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BATkonklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.
2
Indholdsfortegnelse
1.
Indledning ........................................................................................................ 4
2.
Afgørelse og vilkår ......................................................................................... 5
2.1.
3.
Sagens oplysninger .................................................................................... 5
Miljøteknisk vurdering ............................................................................ 6
Planforhold og beliggenhed ............................................................................... 6
VVM .................................................................................................................... 6
Indretning og drift ............................................................................................. 6
Luftforurening .................................................................................................... 7
Spildevand .......................................................................................................... 7
Støj ...................................................................................................................... 8
Jord og grundvand............................................................................................. 8
Bedst tilgængelig teknik (BAT) .......................................................................... 9
4.
Udtalelser og høringssvar ....................................................................... 9
4.1.
5.
Udtalelse fra andre myndigheder .............................................................. 9
Offentliggørelse og klagevejledning .................................................... 11
BILAG ....................................................................................................................... 13
3
1. Indledning
Novozymes A/S har den 23. januar 2015 søgt om miljøgodkendelse til
etablering af et nyt anlæg til produktion af spraytørrede enzymer til bl.a.
bageri-industrien (BG-produkter) på Novozymes A/S site i Kalundborg.
Produktionen skal foregå i en nyetableret bygning med dertil hørende
installationer. Bygningen placeres nord for eksisterende bygning EC
(granuleringstårnet) og vil være en kopi af produktionen af BG-produkter
på virksomhedens fabrik i København NV, dog med opdateringer i forhold
til BAT. Novozymes forventer, at det nye anlæg vil kunne producere op
mod 2.000 ton mellem- og færdigvare/år. Anlægget vil være i drift døgnet
rundt, som resten af virksomheden.
Novozymes forventer at påbegynde byggeriet medio 2016, med henblik på
at påbegynde produktionen af enzymer ultimo 2017.
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det ansøgte anlæg til produktion af
spraytørrede enzymer kan give anledning til en forøget forurening, navnlig
emission af støv, enzymstøv og lugt. Projektet giver dog ikke anledning til
at fastsætte nye vilkår, idet Miljøstyrelsen vurderer, at anlægget kan drives
indenfor rammerne af den gældende miljøgodkendelse og revurdering af
23. august 2013.
Novozymes A/S er omfattet af punkt 6a ”Behandling af mellemprodukter
og fremstilling af kemiske produkter” på VVM-bekendtgørelsens bilag 21.
Der er i 2002 udarbejdet en VVM-redegørelse for Novo gruppens
fabriksområde i Kalundborg (tillæg 2 til regionplan 2001-2012).
Etablering af et nyt anlæg til enzymproduktion vurderes af Miljøstyrelsen
at være omfattet af bilag 2, pkt. 14 i VVM-bekendtgørelsen, idet der er tale
om en ændring (udvidelse) af et eksisterende anlæg, der kan være til skade
for miljøet. Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet,
at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er
VVM-pligtigt.
Bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om visse offentlige og private anlægs
virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
1
4
2. Afgørelse og vilkår
På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse,
godkender Miljøstyrelsen hermed etablering af et nyt anlæg til produktion
af spraytørrede enzymer på Novozymes A/S site i Kalundborg.
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i
miljøbeskyttelsesloven2.
Godkendelsen gives som et tillæg til miljøgodkendelse og revurdering af
23. august 2013, som dækker virksomhedens enzymproducerende
aktiviteter i Kalundborg (herefter kaldet ”rammegodkendelsen” for
nemheds skyld).
Miljøstyrelsen vurderer, at de eksisterende vilkår i rammegodkendelsen er
tidssvarende og tilstrækkelige i forhold til BAT og omgivelsernes
sårbarhed, og der meddeles derfor ikke nye vilkår med dette tillæg.
Godkendelsen gives under forudsætning af, at de eksisterende vilkår kan
overholdes.
I forbindelse med revurderingen af rammegodkendelsen skærpede
Miljøstyrelsen vilkår for støj, og fastsatte en støjgrænse på 41 dB (A) om
natten i boligområder, gældende fra 1. januar 2016. Vilkår for lugt blev
skærpet fra 20 til 15 lugtenheder/m3 ved boligområder, gældende fra den 1.
januar 2015. Det skal bemærkes, at Novozymes A/S gældende vilkår for
støj og lugt fra det samlede fabriksområde dog fortsat er lempede i forhold
til de vejledende grænseværdier.
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det ansøgte anlæg i sig selv kan
overholde de vejledende grænseværdier, og at anlægget ikke vil bidrage til
at de lempede vilkår på sigt ikke kan nedbringes til de vejledende
grænseværdier støjgrænser.
Godkendelsen tages op til revurdering i overensstemmelse med reglerne
i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og stk. 3.
2.1. Sagens oplysninger
Novozymes A/S har ved brev af 23. januar 2015 søgt om etablering af et nyt
anlæg til produktion af spraytørrede enzymer til bl.a. bageri-industrien
(BG-produkter) på Novozymes A/S site i Kalundborg.
Novozymes A/S producerer allerede enzymprodukter til bageri-industrien
på virksomhedens fabrik i Københavns Nordvest kvarter (Fuglebakken).
Novozymes A/S har oplyst, at de grundet den nuværende stigning i salget
af enzymer til bageriindustrien har behov for at en sådan produktion også
kan finde sted i Kalundborg.
Produktionen skal foregå i en nyetableret bygning med dertilhørende
installationer. Bygningen placeres nord for Bygning EC og vil være en kopi
af produktionen på Fuglebakken, dog med opdateringer i forhold til BAT.
Forventet, samlet kapacitet af mellem-/færdigvare vil være op til 2000 tons
pr. år.
2
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010.
5
3. Miljøteknisk vurdering
Novozymes A/S har oplyst, at den væsentligste enhedsoperation i det nye
anlæg er brug af spraytørrer til fremstilling af tørrede enzymprodukter.
Øvrige væsentlige hovedkomponenter i det nye anlæg fremgår af den
miljøtekniske beskrivelses side 9 samt (fortroligt) bilag 5.
De væsentligste miljøpåvirkninger fra anlægget vurderes at være emission
af støv fra afvejning og omhældning af tørre råvarer som NaCl (salt),
dextrin og stivelse, emission af enzymstøv fra spraytørreproces og emission
af lugt.
Planforhold og beliggenhed
Der er ingen ændringer i de planmæssige forhold i forhold til beskrivelsen i
rammegodkendelsen, og Kalundborg Kommune har i sit høringssvar
vurderet, at det ansøgte er i overensstemmelse med det gældende
plangrundlag for området (se afsnit 4).
VVM
Novozymes A/S er omfattet af punkt 6a ”Behandling af mellemprodukter
og fremstilling af kemiske produkter” på VVM-bekendtgørelsens bilag 23.
Det anmeldte projekt vurderes af Miljøstyrelsen at være omfattet af bilag 2,
pkt. 14 i nævnte bekendtgørelse, idet der er tale om en ændring (udvidelse)
af et eksisterende anlæg, der kan være til skade for miljøet.
Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet
ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.
Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 1 i VVMbekendtgørelsen.
Indretning og drift
Fremstilling af spraytørrede enzymprodukter starter ved, at flydende
enzymkoncentrat fra oprensningsfabrikkerne AC, AD og BE pumpes fra
tankvogne eller ISO containere til lagertanke placeret i kælder.
Overpumpning sker på læsseplads etableret med impermeabel belægning,
afløb til proceskloak samt overdækning. Et evt. spild kan opsamles og
behandles via proceskloak i overensstemmelse med eksisterende
godkendte spildprocedurer.
Fra lagertanke pumpes enzymkoncentrat til blandetanke, hvor det
opblandes med tørre råvarer, som doseres via påslag og automatisk pulver
dosering. Blandingen pumpes herefter batchvis fra blandetank til dyser i
spraytørreanlæg via varmeveksler. Her opvarmes enzymblanding og
sprayluft med damp, og tilsættes dyser i toppen af spraytørreanlæg. I
bunden af spraytørreren er der en integreret fluidbed.
Efter spraytørring eftertørres yderligere og køles produkt i vibro fluidbed.
Herfra føres produkt til sigte, hvorfra det færdige produkt afvejes i bigbags.
3
Bekendtgørelse nr. 1184 af 06/11/2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs
virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
6
Enzymprodukter med afvigende kornstørrelse frasorteres i sigte og fødes
tilbage i processen.
Anlægget rengøres ved hjælp af CIP-anlæg (Cleaning-In-Place) ved
anvendelse af bl.a. syrer og baser.
Luftforurening
Som ved den øvrige enzymproduktion på virksomheden er de væsentligste
miljøpåvirkninger emission af støv, enzymstøv og lugt. Enzymstøv er et
såkaldt hovedgruppe 1-stof (stoffer som er særligt farlige for sundheden
eller miljøet), grundet dets allergifremkaldende egenskaber. Ved emission
af hovedgruppe 1-stoffer bør der foretages rensning i forfiltre med
efterfølgende absolutfiltrering i højeffektive luftfiltre (HEPA eller ULPA)
med en udskilningsgrad på mindst 99,95 % for den mest penetrerende
partikel (MPPS), for at B-værdien kan overholdes.
Novozymes A/S har oplyst, at al afkastluft fra procesudsugning og
støvsugeranlæg føres til et fælles afkast monteret med HEPA filter,
herunder udsug fra råvarepåslag og enzymkoncentrattanke.
Afkastluft fra spraytørrer føres gennem cyklon og herefter forfiltre i form af
grov- og fin posefiltre inden HEPA filter.
Der er i hovedgodkendelsen stillet vilkår om kontrol af HEPA-filtre, som er
dækkende for de nye filtre.
Med hensyn til lugt er vilkårene herfor skærpet i forbindelse med
revurderingen af rammegodkendelsen. Novozymes A/S har oplyst, at
afkasthøjde vil blive dimensioneret ved brug af OML-modellen, så vilkår til
lugtemission fra den samlede virksomhed kan overholdes.
Novozymes A/S vil opdatere virksomhedens afkastliste og måleprogram
med de nye afkast jf. vilkår C1, D1 og D2 i rammegodkendelsen.
Spildevand
Novozymes A/S fabriksområde er indrettet med separate afløb for
processpildevand, sanitært spildevand, regnvand samt ledning til slam
(biomasse). Kloakriste på virksomheden er markeret med farvekoder.
Processpildevand fra Novozymes og Novo Nordisk ledes til Novozymes
biologiske renseanlæg og behandles her. Det forrensede processpildevand
ledes til Kalundborg Kommunes Centralrenseanlæg, hvor det renses
yderligere.
Sanitært spildevand tilledes direkte til offentlig spildevandsledning,
udenom Novozymes eget rensningsanlæg.
Processpildevand fra den nye produktion fremkommer ved rensning af
afkastluftstøv og rengøringsvand og vil indeholde rester af de produkter,
som indgår i produktionen. Der vil ikke tilledes nye stoffer til
rensningsanlægget. Den nye produktion vil give anledning til en mindre
forøgelse af hydraulisk spildevandsbelastningen på eget renseanlæg på
estimeret 4.000 m3 (0,2 %). Stofbelastningen forventes at stige tilsvarende.
7
Støj
Novozymes A/S vilkår for støj blev skærpet med virkning fra 1. januar 2016
i revurderingen, og virksomheden er i gang med at gennemføre en
handlingsplan for nedbringelse af støj, så de fremtidige vilkår kan
overholdes. Der er dog fortsat tale om lempede vilkår for støj. Der kan ikke
meddeles godkendelse, hvis det nye anlæg i sig selv ikke kan overholde de
vejledende grænseværdier, eller hvis anlægget bidrager til, at lempelsen af
støjvilkårene ikke kan nedbringes på sigt.
Etablering af det nye anlæg vil give anledning til forøget støjbelastning.
Generelt kan der dog ses bort fra nye støjkilder, hvis deres bidrag er 20 dB
svagere end de dominerende støjkilder. Novozymes har ikke fremsendt
dokumentation for, at støjen fra de nye støjkilder ikke vil have betydning
for det samlede støjbidrag fra virksomheden, men oplyser, at de vil
indhente støjkrav til det nye udstyr, for at sikre at rammegodkendelsens
støjvilkår kan overholdes. Dertil kommer, at alle nye støjkilder måles
senest 3 måneder efter, de er taget i brug, jf. vilkår F2 i
rammegodkendelsen. Der vil således ske en måling/beregning af støj fra
anlægget efter ibrugtagning.
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at etablering af det nye anlæg ikke vil
bidrage til, at lempelsen af støjvilkårene ikke kan nedbringes yderligere på
sigt.
Jord og grundvand
Novozymes A/S er etableret i et område med begrænsede
drikkevandsinteresser. Fabriksområdet er desuden placeret i et byområde,
hvilket betyder at jorden ved lov er klassificeret som ”lettere forurenet”.
Novozymes oplyser, at jord som opgraves og håndteres i forbindelse med
anlægsfasen vil blive analyseret og klassificeret i overensstemmelse med
jordflytningsbekendtgørelsen4. Flytning af jord skal anmeldes til
kommunalbestyrelsen.
Der anvendes kun faremærkede produkter i forbindelse med CIP, f.eks.
syrer og baser. Enzymprodukter er biologisk nedbrydelige, men
enzymkoncentrat er dog tilsat forskellige faremærkede
konserveringsmidler i meget små koncentrationer. Novozymes har oplyst,
at overpumpning af enzymkoncentrat fra tankvogne/ISO-containere til
koncentrattanke på anlægget. Novozymes har oplyst, at overpumpning sker
på tæt befæstet læsseplads med overdækning. Koncentrattanke opstilles i
tank-kælder, som også er tæt befæstet??
I rammegodkendelsen er fokus på at sikre nærmeste recipient (Kærby å)
samt rensningsanlæg mod forurening. Der er derfor vilkår om, at
palletanke, tromler og øvrig emballage med enzymprodukter, råvarer og
affald skal opbevares på tæt belægning og uden afløb til regnvandskloak,
samt vilkår om aktivering af nødstop i tilfælde af spild af råvarer og
gæringsvæske m.m. til proceskloak.
Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord nr.
1479 af 12/12/2007
4
8
Bedst tilgængelig teknik (BAT)
Det fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens § 18, at
godkendelsesmyndigheden ikke må ikke meddele godkendelse, medmindre
det vurderes, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger
til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT, og
at virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne
forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og
kvalitet.
Novozymes A/S har i den miljøtekniske beskrivelses bilag 4 redegjort for
anvendelsen af BAT, i henhold til bilag 5 i Godkendelsesbekendtgørelsen.
Af bilag 4 fremgår det, at der ved etablering af anlægget installeres
gennemprøvet procesudstyr, som virksomheden i forvejen har et
indgående kendskab til fra virksomhedens produktion på Fuglebakken i
København. Novozymes oplyser, at der etableres yderligere optimeringer i
forhold til forbrug af vand og energi. Novozymes er miljøcertificeret efter
ISO 14001 og energicertificeret efter ISO 50000, og har derfor løbende
fokus på ressourcebesparelser.
Det er Miljøstyrelsens vurdering at energi- og råvareforbruget udnyttes
mest effektivt, og at produktionsprocesserne er optimeret i det omfang, det
er muligt. Det vurderes at Novozymes også vil indrette og drive anlægget
sådan at dannelse af affald mindskes mest muligt, og at der er truffet de
nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og
begrænse konsekvenserne heraf.
På baggrund af oplysningerne vurderer Miljøstyrelsen, at Novozymes lever
op til BAT.
4. Udtalelser og høringssvar
4.1. Udtalelse fra andre myndigheder
Kalundborg kommune har fremsendt en udtalelse til ansøgningen den 19.
februar 2015.
Planforhold
Kommunen vurderer, at etablering af anlægget er i overensstemmelse med
arealanvendelsen udlagt for området, og i overensstemmelse med det
gældende plangrundlag for området. I henhold til kommuneplanrammen
kan der opføres bebyggelse på op til 13,5 m, dog med mulighed for højere
bygningshøjde når der er en driftsmæssig begrundelse herfor. Det vurderes
af kommunen, at det ansøgte anlæg, af driftsmæssige hensyn, forudsætter
en øget bygningshøjde. Bebyggelsen placeres i tilknytning til eksisterende
anlæg i tilnærmelsesvis samme størrelse og højde, hvorfor det indpasser sig
i nærområdets skala og anvendelsesformål.
Kommunen henleder desuden virksomhedens opmærksomhed på
lokalplan nr. 55A § 6.1 i forhold til bebyggelsens ydre fremtræden, som ikke
er beskrevet i ansøgningsmaterialet.
9
Affald
Kommunens affaldsmyndighed har ingen bemærkninger til fremsendte
ansøgning. Vi kan se i materialet, at Novozymes er bekendt med korrekt
håndtering af de forskellige affaldsfraktioner.
Spildevand
Kommunen har intet at bemærke i forhold til spildevand, så længe
vilkårene i eksisterende tilslutningstilladelse bliver overholdt, herunder
vilkår om kravværdier.
Trafikale forhold
Kommunen oplyser, at der har været kapacitetsproblemer på Hovvejen,
som er en statsvej. Hvis der vurderes ændring af trafikale forhold på denne
vej, og har betydning for kapaciteten, skal Vejdirektoratet kontaktes.
Bilag IV-arter
Kommunen oplyser, at der ikke findes nyere, systematiske registreringer af
bilag IV-arter, hvoraf de to arter stor vandsalamander og spidssnudet frø
ligesom visse arter af flagermus dog er relativt vidt udbredte i kommunen.
Kommunen kan ikke udelukke, at der reelt findes bilag IV-arter i området,
det være sig enten padde- eller flagermusarter inden for det område, der
kan påvirkes af projektet. Disse arters forekomst og eventuelle anvendelse
af industrikvarteret og dets nærområder vurderes dog ikke at blive
forandret i forhold til det ansøgte, der primært berører et areal i
landbrugsmæssig drift. Kalundborg kommune har derfor ingen
bemærkninger i forhold til handleplaner til efterlevelse af vand- og
naturplaner.
4.2. Udtalelse fra virksomheden
Novozymes A/S har d. 26. marts fremsendt virksomhedens bemærkninger
til udkast til miljøgodkendelse.
Novozymes A/S har i udkastet anført enkelte præciseringer. Af væsentlige
bemærkninger fremgår det, at Novozymes A/S ønsker at udnyttelsesfristen
for godkendelsen fastsættes til 3 år, f.eks. 1. juli 2018. Miljøstyrelsen
imødekommer dette, idet fristen for udnyttelse af udvidelser kan fastsættes
op til 5 år i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen 669 af 18/06/14, §
32.
Derudover har Novozymes oplyst, at de ønsker at holde bilag 5 i den
Miljøtekniske beskrivelse konfidentiel, og at dette bilag derfor ikke ønskes
offentliggjort if. med annoncering af afgørelsen. Miljøstyrelsen vil på den
baggrund ikke offentliggøre bilag 5. Det skal dog bemærkes, at
Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i
miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af
undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og
dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i
forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.
10
5. Offentliggørelse og klagevejledning
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk.
Miljøgodkendelsen
Følgende parter kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet
 ansøgeren
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
 kommunalbestyrelsen
 Sundhedsstyrelsen
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har
klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99
og 100
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket
underretning om afgørelsen
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og
Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på
forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du
plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den
myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er
tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale
et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en
begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen.
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og
Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes.
Klagen skal være modtaget senest den 7. maj 2015.
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og
Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).
Betingelser, mens en klage behandles
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og
Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet
bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden
opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes
miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og
Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve godkendelsen.
Søgsmål
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved
domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har
offentliggjort afgørelsen.
11
Liste over modtagere af kopi af afgørelsen
Kalundborg Kommune; teknik.[email protected]
Danmarks Naturfredningsforening; [email protected]
Friluftsrådet; [email protected]
Med venlig hilsen
Jakob Müller
[email protected]
7254 4241
12
BILAG
Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse
Fortroligt bilag 5 er ikke vedlagt.
13
Novozymes A/S, Kalundborg
Miljøteknisk beskrivelse – Nyt BG anlæg
Final
ENV 15-5001/TmRs
23. januar 2015
MILJØTEKNISK BESKRIVELSE
Novozymes i Kalundborg
Nyt BG anlæg ved EC
Novozymes A/S
Environmental Services
Bagsværd
1
Novozymes A/S, Kalundborg
Miljøteknisk beskrivelse – Nyt BG anlæg
Final
INDHOLDSFORTEGNELSE
INDLEDNING .................................................................................................................................. 4
A.
ANSØGNING OG EJERFORHOLD..................................................................................... 5
B.
VIRKSOMHEDENS ART....................................................................................................... 5
C.
VIRKSOMHEDENS PLACERING ....................................................................................... 6
C.1 PLANER OG BELIGGENHED ....................................................................................................... 6
C.2 PLANMÆSSIGE FORHOLD ......................................................................................................... 6
D.
ETABLERING ......................................................................................................................... 8
E.
INDRETNING .......................................................................................................................... 8
F.
BESKRIVELSE AF PRODUKTIONEN ............................................................................... 8
F.1 FORBRUG AF RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER ........................................................................... 8
F.2 ENERGI- OG VANDFORBRUG .................................................................................................... 9
F.3 PROCESBESKRIVELSE .............................................................................................................. 9
F.4 DRIFTSFORSTYRRELSER OG UHELD (ANAEROB ANLÆG) ....................................................... 10
F.5 OPSTART OG NEDLUKNING .................................................................................................... 11
F.6 DRIFTSTID ............................................................................................................................... 11
G.
BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNOLOGI ................................................................... 11
G.1 LOKALISERINGSOVERVEJELSER............................................................................................. 11
H.
FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆNSEDE FORANSTALTNINGER .... 11
H.1 LUFTFORURENING ................................................................................................................. 11
H.1.1 Inaktivt støv og enzymstøv ............................................................................................ 12
H.1.2 Lugt ............................................................................................................................... 12
H.2 SPILDEVAND ......................................................................................................................... 12
ANLÆG-SPILDEVAND .................................................................................................................... 12
SANITÆR SPILDEVAND.................................................................................................................. 13
H.3 STØJ....................................................................................................................................... 13
H.4 AFFALD ................................................................................................................................. 13
H.5 JORD OG GRUNDVAND .......................................................................................................... 14
H.6 TIL OG FRAKØRSEL................................................................................................................ 14
I.
SÆRLIGE OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUG ........................................................... 14
J.
FORSLAG TIL VILKÅR OG EGENKONTROL .............................................................. 15
K.
OPLYSNINGER OM DRIFTSFORSTYRRELSE OG UHELD .................................. 15
L.
IKKE TEKNISK RESUME .................................................................................................. 15
2
Novozymes A/S, Kalundborg
Miljøteknisk beskrivelse – Nyt BG anlæg
Final
Bilagsfortegnelse
Bilag
1. Oversigtsplan, der viser Novozymes bygninger på grunden i Kalundborg, herunder
matrikel med placering af nyt BG anlæg.
2. Oversigtskort 1:50.000 med angivelse af anlægsplacering
3. BG anlægs placering på matriklen og position i forhold til bygning EC samt plantegning
4. Redegørelse om BAT i henhold til bilag 5 i Godkendelsesbekendtgørelsen
5. Hovedkomponenter i det nye BG anlæg Kalundborg (Konfidentiel bilag)
3
Novozymes A/S, Kalundborg
Miljøteknisk beskrivelse – Nyt BG anlæg
Final
Indledning
Novozymes A/S i Kalundborg er omfattet af en ”rammegodkendelse” for så vidt angår de
samlede fabrikkers påvirkning af omgivelserne med støv, lugt, enzymstøv, affald og støj.
Godkendelsen er dateret 22. august 2013.
Novozymes A/S udgør bl.a. sammen med Novo Nordisk A/S Novo Gruppen ejet af Novo
A/S. Begge virksomheder deler i dag fabriksområdet i Kalundborg.
Denne ansøgning omfatter Novozymes nye anlæg til produktion af spraytørrede enzymprodukter til bl.a. bageri industrien (BG-produkter), som hidtil kun har været produceret på
Novozymes fabrik på Fuglebakken.
Med den nuværende stigning i salget af enzymer til bageriindustrien har Novozymes behov for at en sådan produktion også kan finde sted i Kalundborg.
Produktionen skal foregå i en nyetableret bygning med dertilhørende installationer. Bygningen placeres nord for Bygning EC og vil være en kopi af produktionen på Fuglebakken, dog med opdateringer i forhold til BAT. Forventet, samlet kapacitet af mellem-/færdigvare vil være op til 2000 tons pr. år.
Beskrivelsen er en opdatering af det materiale der blev indsendt til Miljøstyrelsen den 16.
december 2014, jf. Miljøstyrelsens svar dateret den 18. december 2014.
Novozymes har således i denne beskrivelse søgt at følge bilag 4 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 669 af 18/06/2014 om godkendelse af listevirksomhed, idet hovedoverskrifter er medtaget, mens kun de underpunkter, der er relevante i denne sammenhæng,
er nærmere beskrevet.
Som bilag til denne ansøgning er tillige vedlagt et udfyldt bilag 5 anmeldeskema i henhold
til planloven, og jf. VVM-bekendtgørelsen, nr. 1184 af 06/11/2014.
I forhold til VVM-lovgivningen, er det Novozymes vurdering, at det listepunkt der kommer
nærmest Novozymes Produktion i Kalundborg, er listepunkt 6a: Kemisk industri. Behandling af mellemprodukter og fremstilling af kemiske produkter. 6a er oplistet i bekendtgørelsens bilag 2.
4
Novozymes A/S, Kalundborg
Miljøteknisk beskrivelse – Nyt BG anlæg
A.
Final
Ansøgning og ejerforhold
Oplysninger vedrørende ansøger, virksomhed og ejerforhold fremgår af nedenstående tabel.
Ansøger navn
Virksomheds
navn
Ejer
Kontaktperson
Novozymes A/S
Hallas Allé
4400 Kalundborg
Tlf. nr. 4446 0000
Novozymes A/S
Krogshøjvej 36
2880 Bagsværd
Bygningen
ejes af:
Novozymes A/S
Tommy Rasmussen
Miljøafdelingen
Tlf.: 44 46 06 60
CVR nr. 10 0071 27
Tabel 1. Oversigt over ansøger og ejerforhold.
B. Virksomhedens art
Novozymes A/S er, som følge af virksomhedens hovedaktivitet optaget på bilag 2 i
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014.
Listepunkt nummer:
D 210a: ”Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstillerorganiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer til vaskemiddelindustrien” (s).
Punkterne omfatter virksomheder der ved kemisk eller biologisk proces fremstiller
organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer.
Der vil ikke blive benyttet GMO i det nye BG anlæg, men kun håndtering af enzymkoncentrat og relevante råvarer til formulering af enzymprodukter, som mellemprodukt eller færdigvarer.
Den vigtigste enhedsoperation er brug af en spraytørrer proces til fremstilling af tørrede enzymprodukter i henhold til fødevarelovgivningen (herunder enzymprodukter
til bageriindustrien, BG produkter).
Anlægget vurderes at være omfattet af Miljøstyrelsens godkendelse af 22. august
2013, ”Miljøgodkendelse og Revurdering” for fabriksområdet. Godkendelsen regulerer bl.a. støj- og lugtemission fra fabriksområdet.
5
Novozymes A/S, Kalundborg
Miljøteknisk beskrivelse – Nyt BG anlæg
Final
C. Virksomhedens placering
C.1 Planer og beliggenhed
Vedlagte bilag 1 er en oversigtsplan, der viser Novozymes bygninger på grundene i
Kalundborg, herunder hvor det nye BG anlæg ønskes placeret.
Af tegningen fremgår desuden, hvilke bygninger der ejes og drives af henholdsvis
Novozymes A/S og Novo Nordisk A/S.
En beskrivelse af de områder der ligger omkring Novozymes fabriksområde i Kalundborg er at finde i afsnit c. i den Miljøtekniske beskrivelse af det samlede fabriksområde, dateret august 2012. Der henvises desuden til afsnit 3.1.2 i Styrelsen
godkendelsen af Novozymes fabriksområde, dateret den 22. august 2013.
Det nye BG anlæg i Kalundborg vil blive placeret ved Hallas Allé, 4400 Kalundborg,
på matr. nr. 3I Rynkevang Gårde Årby, Kalundborg kommune.
C.2 Planmæssige forhold
Området matr.nr.3I Rynkevang gårde, Årby, Kalundborg jorder er omfattet af Kalundborgs kommunes lokalplan nr. 55A af 10. februar 1987 (Dækker den Brune og
den Hvide by).
Området er udlagt til erhvervsmæssige formål så som industri, lager- og værkstedsvirksomhed samt de for driften nødvendige forsynings-, rensnings og forbrændingsanlæg mm. Derudover er tillæg 1 til lokalplanen fra september 2000 også
gældende (dannelse af grundejerforening).
Kommune- og lokalplan
I Kommuneplan 2013-2024 for Kalundborg Kommune er Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S fælles fabriksområde benævnt rammeområde K05.E02 /3/. Områdets
anvendelse er ”Tungere erhverv i form af industri- og produktionsvirksomhed samt
tilhørende faciliteter”.
Kalundborg Kommune har vedtaget lokalplaner nr. 55A og 6.2.2 fra 1993 samt tillæg nr. 1 til lokalplanerne 55A og 6.2.2 fra 2000 for området, som er udlagt til erhvervsområde.
Området nord, øst og sydøst for virksomheden, er ifølge Kommuneplan 2013-2024
udlagt til erhvervsområde, mens området syd, sydvest og vest for virksomheden er
udlagt til boligområde samt rekreativt område (K06.R01: bufferzone mellem erhverv
og boligområde). Nord og nordvest for virksomheden er områder udlagt til offentlige
samt rekreative formål.
Kalundborg Kommune har i forbindelse med behandlingen af godkendelsen i 2013
meddelt, at de ikke har planer om at ændre på de omkringliggende områders planlægningsmæssige status og vurderer, at Novozymes A/S nuværende aktiviteter er i
overensstemmelse med de planmæssige rammer for området.
6
Novozymes A/S, Kalundborg
Miljøteknisk beskrivelse – Nyt BG anlæg
Final
Området er også omfattet af Vestsjællands Amt regionplan for 2005 – 2016 og Novozymes vurderer at det er beliggende i et ”område med begrænsede drikkevands
interesserer”. ”I områder med begrænsede drikkevandsinteresser kan aktiviteter,
der udgør en stor forureningstrussel mod grundvandet, placeres”, jf. Amtets regionplan 2005 – 2016.
Ifølge forslag til de statslige vandplaner (2010-2015) samt tilhørende miljørapporter
for vanddistrikt II – Sjælland (Hovedvand opland Kalundborg) vil udpegning/ opdatering af beskyttede områder ske i forbindelse den igangværende kortlægning som
afsluttes med udgangen af 2015.
Områder med særligt udpegede naturtyper
Der er i området tæt på Novozymes A/S udpeget beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens § 3. Sydvest for virksomheden er udpeget et område med beskyttede naturtyper moser og eng, mens der syd for virksomheden er udpeget en
sø som beskyttet naturtype. Endelig er Kærby Å udpeget som beskyttet vandløb.
Natura 2000
Der er udpeget to Natura 2000-områder i området omkring Novo Nordisk og Novozymes fabriksområde. Natura 2000 områderne nr. 166 Røsnæs, Røsnæs Rev og
Kalundborg Fjord samt nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og
Bollinge Bakke ligger i en afstand 4-4,5 km fra Novogruppens fabriksområde.
Natura område nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge
Bakke samlede areal er på ca. 445 km². Heraf udgør vandarealet i Sejerø Bugt og
Saltbæk Vig ca. 90 %, resten er landareal med en kystlinje på ca. 63 km.
Landarealerne domineres især af kystmorfologiske strukturer som laguner, klitter
samt overdrev udviklet på kystskrænter og randmoræner. Der er gennemført en
lang række fredninger i området.
Truslerne for Natura 2000 område nr. 154 er bl.a. at den gennemsnitlige årlige afsætning af atmosfærisk ammoniak i området er så høj, at de forskellige klit-, hedeog skovnaturtyper påvirkes i negativ retning. Projektet forventes kun teoretisk, at
kunne bidrage med begrænset atmosfærisk deposition i forbindelse med evt. uheld
og driftsforstyrrelser på køleanlæg, hvor ammoniak benyttes som kølemiddel (< 100
kg). Beredskab i tilfælde af ammoniakudslip og placering af køleanlæg i særligt maskinrum, begrænser påvirkningen i forbindelse med uheld.
VVM
Der er i 2002 udarbejdet en VVM-redegørelse for det samlede fabriksområde i Kalundborg (Novozymes og Novo Nordisk). Den gennemførte VVM omfatter de udbygninger af virksomhedens aktiviteter, der var planlagt på daværende tidspunkt.
VVM-redegørelsen blev vedtaget i 2002 i et tillæg 2 til Regionplan 2001-2012 af
Vestsjællands Amt /7/.
7
Novozymes A/S, Kalundborg
Miljøteknisk beskrivelse – Nyt BG anlæg
Final
Med den seneste ændring i Novozymes spildevandstilladelse er der givet tilladelse
til udledning af 3.9 mio m3 spildevand fra rensningsanlægget. Hermed er VVM tilladelsen fuldt udnyttet for så vidt angår spildevand.
D. Etablering
I dag produceres bageri enzymer (BG) kun på Novozymes fabrik på Fuglebakken,
men med den nuværende stigning i salget af enzymer til bageriindustrien har Novozymes behov for at en sådan produktion også kan finde sted i Kalundborg.
BG produktionen skal foregå i en nyetableret bygning med dertilhørende installationer. Bygningen placeres nord for Bygning EC og vil være en kopi af produktionen
på Fuglebakken, dog med opdateringer i forhold til BAT.
Det er Novozymes ønske, at det nye anlæg kan blive taget i brug januar 2017 og at
byggeriet kan gå i gang ultimo 2015.
E. Indretning
Den nye bygning kommer til at bestå af: Produktions- og utility lokaler til produktion
af BG enzymer, mindre lager til opbevaring af indgående råvarer og færdigvarer,
vedligeholdslager, kontorlokaler, kontrolrum, mødelokale, pauserum, omklædning
og badefaciliteter.
Af bilag 3 ses plantegning af anlægget og placering på matriklen og position i forhold til bygning EC samt forventede køreveje.
Hovedkomponenterne i det nye BG anlæg er oplistet i afsnit F3, se nedenfor.
F. Beskrivelse af produktionen
Forventet, samlet kapacitet af færdigvarer/mellemprodukter vil være op til 2000 tons
pr. år.
F.1 Forbrug af råvarer og hjælpestoffer
Novozymes har vurderet forbruget af råvarer som følge af udvidelsen i forhold til råvarerammerne, jf. vilkår B7 og J4 (Årsrapport indsendt 28. maj 2014).
Der vil ikke være tale om brug af nye råvarer i forhold til eksisterende liste.
Der vil kun blive anvendt mærkningspligtige råvarer i forbindelse med CIP. Det er
Novozymes vurdering at stigningen i råvareforbruget til CIP vil ligge indenfor den
nuværende råvareramme.
Følgende råvarer vil blive anvendt til CIP: NaOH, HNO3, Divosan Forte samt vand.
Alle andre indgående råvarer er ikke mærkningspligtige og dermed uden loft.
8
Novozymes A/S, Kalundborg
Miljøteknisk beskrivelse – Nyt BG anlæg
Final
Omkring råvareforbrug og forbrug af de enkelte grupperinger henvises til Novozymes mail af 11. juli 2013 ”Novozymes Kalundborg – Rammer”, samt de løbende
årsrapporter.
F.2 Energi- og vandforbrug
Novozymes har energiledelse og er certificeret efter ISO 50001. Der er tillige høj fokus på at vi skal nå vores energimål/KPI. I forbindelse med projektering af udstyret
vil Novozymes følge procedure om energibevidst projektering.
Omkring el-forbrug skal anføres, at Novozymes udelukkende benytter strøm fra
vindmøller.
Der produceres tillige strøm på gasmotoranlæg der fyres med biogas fra renseanlægget.
Der vil blive leveret damp fra Asnæsværket, som indgår i den fælles symbiose med
Novozymes og Novo Nordisk. Dampen vil blive anvendt til opvarmning af luft til
spraytørring/eftertørring af enzympulver samt opvarmning af CIP væske.
Der forventes en mindre ændring i vandforbruget på ca. 0,18 % i forhold til NZ sitens samlede forbrug i 2013. Det svarer til 3000 – 4000 m3/år.
Novozymes har også sat mål for vandforbrug i forhold til produceret volumen i 2015
og dette mål er der stor fokus på at nå. Det vil der også være stort fokus på energiforbruget efter 2015.
F.3 Procesbeskrivelse
Forventede hovedkomponenter i det nye BG anlæg er oplistet i bilag 5.
En kort opsummering af produktions processen er som følger:









Enzym koncentratet vil blive pumpet fra tankvogne eller ISO-containere til en af
lagertankene.
Koncentratet fra lagertanke pumpes til en af blandetankene.
Råvarer håndtering: Pulver (f.eks NaCl , dextrin og stivelse) modtages i bigbags
til påslag
Råvarerne blandes med flydende koncentrat i en af blandetankene med automatisk pulver dossering.
Blandingen af enzymkoncentrat og råvarer pumpes batchvis fra blandetank til dyserne i spray tørrere anlægget. Dette via varmeveksler.
Både enzymblanding og tilhørende sprayluft opvarmes med damp og ledes ind i
dyserne i toppen af spray tørrer anlægget, der er en flertrins spray tørrer.
Opvarmet procesluft tilledes også i bunden af spray tørren, hvor der er etableret
en integreret fluidbed for tørring af spraytørringsprodukt.
Efter spraytørringsanlæg eftertørres samt køles enzymproduktet i en vibro fluidbed (to sektioner til både tørring og køling).
Det afkølede behandlede enzymprodukt føres videre til en sigte, hvorfra der kan
tappes produkt i big bags.
9
Novozymes A/S, Kalundborg
Miljøteknisk beskrivelse – Nyt BG anlæg


Final
Produktmateriale fra sigten der ikke har en korrekt størrelse føres via mellem beholder til posefilter og dermed tilbage i processen. For ”oversize” materiale gælder at det sendes retur i processen via en mølle og cyklon/posefilter.
Procesanlægget kan rengøres via et CIP system.
Alt procesluft fra processerne, herunder fra råvare-påslag vil passere posefilter efterfulgt af HEPA-filter. Filtersystemer vil være overvåget med alarm i tilfælde af utilstrækkelig funktion.
F.4 Driftsforstyrrelser og uheld (anaerob anlæg)
Driftsforstyrrelser og uheld kan ske som følge af:





Brud på tanke og rør, herunder tankvogn
Spild ved omlæsning af råvarer
Læk på luftfiltre ved spray
Strømsvigt
Ammoniakudslip fra køleanlæg
Der er rutiner, hvor personalet, periodisk og systematisk, gennemgår rørføringer
mm. Visuelt. Derved opdages utætheder eller brud på rør.
Koncentrattanke placeres i overdækket tank-kælder sammen med ventilmatricer.
Læsseplads udføres med overdækning og impermeabel belægning samt afløb til
proceskloak.
Håndtering af råvarer ved f. eks indlæsning/pålæsning sker, hvor afløb er ført til
proceskloak og et eventuelt spild vil således ikke løbe til Kærby å, men til rensningsanlægget. Der er etableret procedurer der sikrer, at eventuelt spild af råvarer
eller produkt der overstiger den interne spildgrænse opsamles og behandles. Ved
større spild aktiveres nødstop som sikrer at spildevandet ledes til nødtanke.
Alle væsentlige faremærkede råvarer er økotox vurderet og der er fastsat kriterier
for hvornår nød-stoppet skal aktiveres ved spild af de enkelte råvarer.
Filtre på det nye BG anlæg, hvor der kan være risiko for størst udslip af enzym ved
filterbrud/tilstopning, blive forsynet med overvågning, fx af differenstryk over politifilter.
Ved strømsvigt vil ventilationen og øvrige el-krævende processer stoppe. Det vurderes ikke at dette vil give anledning til særlige eller afvigende emissioner til miljøet.
Produktionsanlæggene er computerstyrede og der er en stor grad af overvågning
og alle væsentlige sensorer er forsynet med alarmer.
Påfyldningsplads udstyres med kameraovervågning fra kontrolrum, så evt. henstående tanktrailere og/eller -containere kan observeres.
10
Novozymes A/S, Kalundborg
Miljøteknisk beskrivelse – Nyt BG anlæg
Final
Ammoniakkøleanlæg placeres i særligt maskinrum med overvågning og alarm i tilfælde af kølemiddeludslip, så lækager kan detekteres og større spild imødegås (<
100 kg NH3).
F.5 Opstart og nedlukning
Det vurderes, at der ikke vil være særlige forhold i forbindelse med opstart og nedlukning af processerne som giver anledning til særlige eller afvigende emissioner til
omgivelserne.
F.6 Driftstid
Det nye BG anlæg vil være i drift døgnet rundt alle ugens dage.
G. Bedste tilgængelige teknologi
G.1 Lokaliseringsovervejelser
Placering af det nye BG anlæg fremgår af bilag 1, 2 og 3.
G.2 Anvendelse af bedste tilgængelig teknologi
Novozymes er ikke omfattet af IED-direktivet, da vi er omfattet af bilag 2, pkt.
D210a i godkendelsesbekendtgørelsen. Der er således ikke udarbejdet standardvilkår og bedst tilgængelig teknologi vurderes i overensstemmelse med kriterierne i bilag 5 i godkendelsesbekendtgørelsen, som lægges til grund for redegørelse om
BAT.
Af vedlagte bilag 4 fremgår hvordan projektet vurderes at basere sig på anvendelsen af bedst tilgængelig teknologi under anvendelse af godkendelsesbekendtgørelsens nævnte kriterier.
H. Forurening og forureningsbegrænsede foranstaltninger
H.1 Luftforurening
Det er Novozymes vurdering af emission af støv, enzymstøv og lugt er relevant at
betragte i forbindelse med beskrivelse af luftforurening fra det nye BG anlæg.
Afkastluft fra procesudsugning og centralstøvsugeranlæg føres via plenum og afkastventilator til et fælles afkast for BG anlægget.
11
Novozymes A/S, Kalundborg
Miljøteknisk beskrivelse – Nyt BG anlæg
Final
H.1.1 Inaktivt støv og enzymstøv
I forbindelse med spraytørringsprocessen vil der blive etableret en cyklon til at separere de dannede enzym partikler fra luften. Luften vil herefter passere et posefilter
og efterfølgende gennemgå effektiv rensning via grov, fin og HEPA filter. Immissionen af enzymstøv og støv fra denne del af processen vil derfor kunne negligeres.
Produktionen har også valgt at luft fra f.eks råvarepåslag og enzymkoncentrat tanke
skal gå igennem HEPA filter afkast, så eventuelle aerosoller, diffuse kilder til enzym- og andet støv mv. i videst muligt omfang, også af hensyn til arbejdsmiljøet
fjernes ved kilden.
Kontrol af HEPA filtre vil ske i henhold til vilkår C8 og C9.
H.1.2 Lugt
Novozymes er opmærksomme på de nye skærpede lugtkrav for site Kalundborg,
dvs. 15 LE/m3 i 2015.
Novozymes vil på baggrund af nye lugtemissionsdata fra nuværende BG produktion
på Fuglebakken (der vil blive lavet nye målinger i BG afkast) fastlægge behov for
nødvendig afkast høje mm, bl.a med brug af vores OML model for site Kalundborg.
Med andre ord vil lugt afkast blive projekteret under hensyntagen til at vi skal opfylde nuværende lugtvilkår.
Afkast(ene) fra BG anlægget vil blive indarbejdet i afkastlisten/måleprogrammet for
site Kalundborg jf. vilkår C1, D1 og D2.
H.2 Spildevand
Kloaksystemet er inddelt i tre systemer:



Processpildevand som ledes til rensning i eget rensningsanlæg inden udledning
til jammerland Bugt via Kalundborg Kommunes Rensningsanlæg.
Sanitært spildevand, som ledes til offentlig kloak for rensning i Kalundborg kommunes spildevand
Regnvandssystem. Regnvandet ledes til Kærby Å
Der er udarbejdet interne regler for hele fabriksområdet om aktivering af beredskab
i tilfælde af spild/uheld ved regnvandsudløb og/eller ved rensningsanlæg. Spildet
opsamles som bekendt i nødtank.
Anlæg-spildevand
Egentlig processpildevand fremkommer i form af opslæmning af støv fra rensning
af afkastluft, inden bortledning som processpildevand, rengøringsvand fra rengøring
af anlæg, storcontainere samt gulve. Processpildevandet vil indeholde rester af de
råvarer og hjælpestoffer, som indgår i produktionen.
12
Novozymes A/S, Kalundborg
Miljøteknisk beskrivelse – Nyt BG anlæg
Final
Den nye produktion vil give anledning til en mindre forøgelse af spildevandsbelastningen på Novozymes eget renseanlæg. I alt forventes en stigning i den hydrauliske
3
belastning på ca. 0,2 % i forhold til 2013 data. Dette svarer til knap 4000 m pr. år.
Stofbelastningen forventes at stige proportionalt med den hydrauliske.
Kondensat fra dampen leveret fra Asnæsværket opsamles med henblik på genbrug
som sekundær vand (forbruges i køletårne).
Spildevandsbelastningen fra det nye BG anlæg vurderes derfor ikke at være væsentlig.
Sanitær spildevand
Der fremkommer ca. 500 m³ sanitært spildevand pr. år fra den nye BG anlæg. Dette
afledes til Novozymes kloaksystem for sanitært vand og tilgår derfor ikke Novozymes eget renseanlæg.
Regnvand
Tagvand samt uforurenet overfladevand fra de befæstede arealer ledes som hovedregel via regnvandssystemet til Kærby Å, men kan ledes ind i rensningsanlægget
og opsamles om nødvendigt.
Kloakker på befæstede arealer, hvor der er risiko for spild af f. eks råvarer leder
vandet til proceskloakker. Dette vil også være tilfældet for arealerne omkring det
nye BG anlæg.
H.3 Støj
Novozymes er opmærksomme på de nye skærpede støjkrav for site Kalundborg.
Projektgruppen vil indhente støjkrav til nyt udstyr hos SH akustik, som bestyrer vores Soundplan model. Nye væsentlige støjkilder vil komme til at blive omfattet af
Sound planmodellen for Kalundborg.
I henhold til vilkår F2 vil nye støjkilder blive kontrol-målt senest 3 måneder efter
ibrugtagning.
H.4 Affald
Produktion af affald vil stige, men i meget begrænset omfang. Langt størstedelen af
det producerede affald vil blive genanvendt, idet indgående emballage primært vil
gå til genbrug.
Den forventede stigning i produktionen af brændbart affald vil være uden betydning
sammenlignet med nuværende produktion af brændbart affald.
13
Novozymes A/S, Kalundborg
Miljøteknisk beskrivelse – Nyt BG anlæg
Final
Af hoved affaldsfraktioner kan nævnes:
• Støvsuge affald - der går til opslæmning
• Restprodukt fra spraykonus – der går retur i systemet
• Big bag emballage – der primært går til genbrug
• Træpaller der sendes til genbrug
Affald indsamles, håndteres og bortskaffes efter gældende regulativer.
Eventuel kemikalieaffald bortskaffes til NORD (tidligere Kommunekemi).
Papir, pap, brændbart materiale, glas, mm. kildesorteres, indsamles og opbevares i
containere .
Derudover henvises til afsnit 3.2.7 i Novozymes Miljøgodkendelse af 22. august
2013 omkring udvikling og diskussion af affaldsstrømme på siten.
H.5 Jord og Grundvand
Området er også omfattet af Vestsjællands Amt regionplan for 2005 – 2016 og Novozymes vurderer at det er beliggende i et ”område med begrænsede drikkevands
interesserer”. ”I områder med begrænsede drikkevandsinteresser kan aktiviteter,
der udgør en stor forureningstrussel mod grundvandet, placeres”, jf. Amtets regionplan 2005 – 2016
Fabrikken i Kalundborg er placeret i et område, der ligger i byzone. Fra 1. januar
2008 blev alle ejendomme beliggende i byzone ved lov "områdeklassificeret" som
lettere forurenet. Det betyder, at alle disse ejendomme alene på grund af deres beliggenhed regnes for at være let forurenede - også selvom der ikke er lavet undersøgelser af den enkelte ejendom. Jord vil således blive klassificeret på baggrund af
analyser og i øvrigt håndteret i overensstemmelse med jordflytningsbekendtgørelsen.
Koncentrattanke placeres i overdækket tank-kælder sammen med ventilmatricer.
Læsseplads udføres med overdækning og impermeabel belægning samt afløb til
proceskloak.
Tank opsætning vurderes derfor at opfylde krav i vilkår H4.
H.6 Til og frakørsel
Der til- og fraføres råvarer, hjælpestoffer og produkter hverdag.
I. Særlige oplysninger om husdyrbrug
Punktet er ikke relevant for denne beskrivelse, idet der ikke holdes dyrehold i det
pågældende anlæg.
14
Novozymes A/S, Kalundborg
Miljøteknisk beskrivelse – Nyt BG anlæg
Final
J. Forslag til vilkår og egenkontrol
Omkring regulering af råvarer, støj, lugt, støv samt beskyttelse af jord og grundvand
vil det nye BG anlæg efter Novozymes vurdering være omfattet af vilkår i hovedgodkendelse fra den 22. august 2013, herunder kontrol af HEPA filtre.
Det er også Novozymes vurdering af vilkår J1 – J4 (Indberetning og rapportering)
er dækkende for det kommende BG anlæg.
Der er således efter Novozymes opfattelse ikke behov for at stille yderligere vilkår,
idet vilkår i gældende godkendelse er fyldestgørende, også til regulering af BG anlægget.
K. Oplysninger om driftsforstyrrelse og uheld
K.1 Foranstaltninger til begrænsning af driftsforstyrrelser og uheld
Under punkt F.4. er oplistet foranstaltninger der skal sikre mod de evaluerede driftsforstyrrelser og uheld.
Vedligeholdelse
Der findes vedligeholdelsesprogrammer for afdelingen som omhandler instrukser
for udførelse af forebyggende vedligeholdelse af afdelingens udstyr.
Ved brud på tank eller rør vil indholdet løbe til proceskloakken.
K.2 Risikovurdering
Det er Novozymes vurdering, at vi ikke er omfattet af reglerne i ”Bekendtgørelse om
kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer”, bek. nr 1666 af 14. december 2006, senest beskrevet i mail til Miljøstyrelsen den 20. oktober 2014 (Novozymes Kalundborg - Udskiftning af R22 køler ved BC BD).
Nogle af de faste råvarer er underlagt ATEX reglerne og her vil alle relevante krav
jf. regler og gældende standarder blive fulgt.
Projektet forventes ikke at betyde, at tærskelmængderne jvf. risikobekendtgørelsen
overskrides. NH3 fyldningen er < 100 kg.
L. Ikke teknisk resume
Novozymes producerer i dag bagerienzymer på vores spraytørrer anlæg på Fuglebakken.
Da Novozymes har kapacitetsproblemer ønskes en tilsvarende produktion nu etableret i Kalundborg.
Enzymkoncentrat fra rensningen og råvarer fra big-bags blandes i blandetanke.
Herefter føres blandingen via varmeveksler til toppen af et spraytørrer anlæg. I
bunden af spraytørreanlægget er der integreret en tørrebed og kølebed.
15
Novozymes A/S, Kalundborg
Miljøteknisk beskrivelse – Nyt BG anlæg
Final
Det tørrede produkter føres via sigte til en big-bag pakkestation. Mellemprodukter
der ikke har den rette størrelse føres fra hhv. sigten og et posefilter tilbage i processen. Alt procesluft vil blive ført via posefilter og efterfølgende HEPA filter (er i høj
grad BAT).
Det er Novozymes opfattelse, at ændringerne vil kunne gennemføres inden for
rammerne af allerede meddelt Miljøgodkendelse fra august 2013 samt VVMredegørelse fra april 2002, og at der ikke vil være behov for at ændre eksisterende
vilkår om brug af råvarer samt emission af støj, luft (støv og lugt), spildevand og affald mm.
Det er Novozymes ønske, at det nye anlæg kan blive taget i brug januar 2017. Det
er vores ønske at byggeriet kan påbegyndes ultimo 2015.
16
Novozymes A/S, Kalundborg
Miljøteknisk beskrivelse – Nyt BG anlæg
Final
Bilag 1
Situationsplan for Novo Gruppen Kalundborg.
17
Novozymes A/S, Kalundborg
Miljøteknisk beskrivelse – Nyt BG anlæg
Final
18
Novozymes A/S, Kalundborg
Miljøteknisk beskrivelse – Nyt BG anlæg
Final
19
Novozymes A/S, Kalundborg
Miljøteknisk beskrivelse – Nyt BG anlæg
Final
Bilag 2
Oversigtskort 1:50.000 (www.kms.dk)
Placering
20
Novozymes A/S, Kalundborg
Miljøteknisk beskrivelse – Nyt BG anlæg
Final
Bilag 3 Indtegning og plan af anlægget
LEGEND
Personnel outside production
Personnel inside production
Personnel on 1st floor
Raw Material
Enzyme in pipes
Packaging Material
Consumables goods
Finish Product
Waste
21
Novozymes A/S, Kalundborg
Miljøteknisk beskrivelse – Nyt BG anlæg
Final
Bilag 4
Redegørelse om BAT i henhold til bilag 5 i Godkendelsesbekendtgørelsen
Kriterier for fastlæggelse af BAT, jf. § 24, stk. 3 og 30
1) Anvendelse af teknologi, der resulterer i mindst muligt affald.
I forbindelse med projekteringen optimere størrelsen af procesudstyr, således at tankene
ikke er større end nødvendigt. Dette betyder, at der kun anvendes den mængde vand ved
vask, som er nødvendig, tillige med at råvareforbruget til processen begrænses.
Overskydende produkt efter sigtningen vil blive sendt tilbage i spray-tørrere processen og
genbrugt.
Støv fra rensning af afkastluft opslæmmes og bortskaffes som processpildevand (bidrager
til biogasproduktion).
Indretning af anlægget med henblik på håndtering af råvarer og hjælpestoffer i bulk &
storemballager minimerer mængderne af emballageaffald og etablering af indsamlingssystemer sikrer egnethed til genanvendelse af emballageaffald (paller & storsække)
2) Anvendelse af mindre farlige stoffer.
Der er tale om produktion af produkter til fødevare industrien. Som det fremgår af afsnit
F1 vil der kun blive benyttet faremærkede råvarer i forbindelse med CIP (f.eks syre og baser).
3) Fremme af teknikker til nyttiggørelse og genanvendelse af stoffer, der produceres
og forbruges i processen, og i relevant omfang affald.
Som nævnt ovenfor vil overskydende produkt fra sigte systemet blive malet og sendt til
bage i spraytørreprocessen sammen med finfraktioner fra posefilter. Herved minimeres
dannelse af affald produktionsaffald.
4) Sammenlignelige processer, indretninger eller driftsmetoder, som er gennemprøvet med et tilfredsstillende resultat i industriel målestok.
Der er tale om implementering af processer og teknikker som vi allerede har erfaringer
med fra vores Produktion på Fuglebakken, dog vil der på visse områder ske en optimering. Specielt i forhold til vand og energiforbrug. Projektet opererer med flere teknikker til
forstøvning i spraytørreprocessen med henblik på at kunne implementere den mest
energieffektive teknik, under hensyn til de krav, produktkvaliteten stiller til processen.
Under forudsætning af ”proof of concept”, vil trykforstøvning således kunne reducere
energiforbruget til trykluft til forstøvning betragteligt i forhold til eksisterende proces.
Kølesystemer opdelt på kredse med høje og lave fremløbstemperaturer bidrager til energieffektiviteten af køleanlæggene ved at minimere behovet for drift med kompressorkøling.
Tørkølere minimerer vandforbrug til spædevand og belastning med spildevand fra bleedoff.
22
Novozymes A/S, Kalundborg
Miljøteknisk beskrivelse – Nyt BG anlæg
Final
5) Teknologiske fremskridt og udviklingen i den videnskabelige viden.
Styreanlæg på ventilationsanlægs pumper og motorer, således at anlæggets drift styres af
behovet (belastning, tid på døgnet/ugen samt ude temperaturen). Derudover udstyres
f.eks. ventilationsanlæg med varmegenvinding i størst muligt omfang og som proces-, sikkerheds-, sundheds- og hygiejnekrav tillader i forhold til tekniske løsninger.
6) De pågældende emissioners art, virkninger og omfang.
Relevante emissioner er uddybet i afsnit H i nærværende ansøgning. Projektering af den
nye BG fabrik vil ske under hensyn til overholdelse af Miljøvilkår meddelt den 22. august
2013 (gældende for hele siten).
7) Datoerne for nye eller bestående anlægs ibrugtagning.
Det er Novozymes ønske, at det nye anlæg kan blive taget i brug januar 2017 og at byggeriet kan gå i gang ultimo 2015.
8) Den tid, der er nødvendig for indførelse af BAT.
Det er Novozymes opfattelse af det nye BG anlæg vil blive projekteret også i forhold til
BAT, især på vand og energiområdet og i forhold til filtrering af procesluft.
Undersøgelser af anvendeligheden af trykforstøvning i forbindelse med spraytørreprocessen samt blandeudstyr til recirkulering af fra-sigtet/-filtreret produkt er indarbejdet i tidsplanen, så potentiel energibesparelse ikke overses på grund af tidspres.
9) Forbruget og arten af råstoffer, herunder vand, der forbruges i processen, og
energieffektiviteten.
Er beskrevet og uddybet i afsnit F1 og F2 i nærværende beskrivelse. Der vil være tale om
energieffektiv projektering af projektet for at minimere energiforbruget, som Novozymes
har stor fokus på at reducere.
10) Behovet for at forhindre eller begrænse emissionernes samlede risiko for påvirkning af miljøet til et minimum.
Der vil blive behov for at minimere visse emissioner som f.eks støv/enzymstøv og støj.
Som nævnt ovenfor vil projektering af den nye BG fabrik ske under hensyn til overholdelse af Miljøvilkår meddelt den 22. august 2013.
11) Behovet for at forhindre uheld og begrænse følgerne heraf for miljøet.
Der etableres nødvendige spildprocedurer og forhåndsinstrukser for respons på alarmer
fra overvågning af processer, filtre og tanke. Spild på arealer med afløb til proceskloak vil
kunne opsamles i nødtank. Se ellers afsnit F4.
12) Informationer, som offentliggøres af offentlige internationale organisationer, herunder BAT-referencedokumenter, i det omfang disse er relevante for den pågældende type af virksomhed.
Tværgående BAT-referencedokumenter (BREF'er)
•Energieffektivitet (energy efficiency)
•Industrielle kølesystemer (industrial Cooling Systems)
BAT-reference dokumenter (BREF'er)
•Organiske finkemikalier (Manufacture of Organic Fine Chemicals)
23
Novozymes A/S, Kalundborg
Miljøteknisk beskrivelse – Nyt BG anlæg
Final
•Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer (Common Waste Water
and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, CWW)
Fra den tidligere Miljøtekniske beskrivelse, gældende for site Kalundborg:
Generelle betragninger
Det skal fremhæves at Novozymes i forbindelse med etablering af nye produktioner inddrager følgende forhold:
 at anvende stammer, der er fri for antibiotikaresistensgener
 at optimere rengøringsprocesserne, således at der anvendes mindst muligt CIP-væske, og
undersøge mulighederne for at genbruge mindre snavset skyllevand til fremstilling af nye
CIP-væsker (CIP = Cleaning In Place)
 at optimere størrelsen af procesudstyr, således at tankene ikke er større end nødvendigt,
hvilket betyder, at der kun anvendes den mængde vand ved vask, som er nødvendig. Vand
og andet råvareforbrug til processen begrænses også.
 at stille krav til leverandører af udendørs placeret udstyr om at udstyret skal være så
støjsvagt, at vi fortsat kan overholde de gældende støjgrænser
 at anvende lukket procesudstyr, der sikrer at emissionen af enzymer bliver mindst mulig
 at dimensionere køleanlæg, således at procesudstyr ikke køles unødigt ned
 at etablere styreanlæg på ventilationsanlægs pumper og motorer, således at anlæggets
drift styres af behovet (belastning, tid på døgnet/ugen samt ude temperaturen)
 at udstyre ventilationsanlæg med varmegenvinding i størst muligt omfang
 at udstyre omrører i gæringstanke med frekvensomformere, således at omrøringen kan
styres efter behovet.
 har Miljø og -energiledelse der foreskriver at vi anvender energirigtige motorer F1 og F2
 at restprodukter fra produktion og renseanlæg genbruges til jordbrugsformål (NovoGro)
 at bruge online målinger til styring af renseanlægget og derved opnå den bedst mulige
rensning.
 Vand og Energimålere i ny fabriks sektioner
På den baggrund er det vor vurdering, at Novozymes aktiviteter på grunden i Kalundborg, i høj
grad lever op til BAT.
24
Strandgade 29
DK – 1401 Kbh. K
Tlf.: (+45) 72 54 40 00
www. mst.dk