Byplanvedtægt nr. 4

BYPLANVEDTÆGT NR. 4
Partiel byplanvedtægt for
Søvang,
Store-Magleby by og sogn,
Dragør kommune
I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20 februar
1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i § l nævnte område
Søvang i Store Magleby kommune:
§ 1. BYPLANVEDTÆGTENS OMRÅDE
Området begrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter følgende matr. nr. e: som anført på bilag l, alle af Store-Magleby og
sogn, samt alle parceller, der efter den 14. marts 1972 udstykkes fra
de nævnte ejendomme.
§ 2. OMRÅDETS ANVENDELSE
a. Området må med nedennævnte undtagelser kun anvendes til boligformål, og der må kun opføres åben og lav bebyggelse. Bebyggelsen må kun bestå af fritliggende parcelhuse.
Ved udførelsen af en bebyggelsesplan for et efter kommunalbesty-
relsens skøn passende afgrænset område kan dette dog af kommunalbestyrelsen godkendes til bebyggelse med række-, kæde- eller
gårdhuse.
Der må inden for området ikke udøves nogen art af virksomhed,
som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende eller
på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn er til ulempe for
de omboende.
b. På hver ejendom må kun opføres eller indrettes én bolig for én
familie.
c. Kommunalbestyrelsen kan tillade opførelsen af dobbelthuse, hvor
hver halvdel af huset indrettes til bolig for én familie.
d. Det er tilladt, at der på ejendommene drives sådan virksomhed,
som almindeligvis udføres i beboelseshuse, når virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig, og når virksomheden
efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan måde, at
ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning og lignende), kvarterets præg af boligkvarter
ikke brydes, og virksomheden ikke fremkalder ulemper for de
omboende eller fremkalder behov for parkeringsmuligheder, som
ikke er til stede på den pågældende ejendom.
e. Ejendommene må i øvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. Medmindre virksomheden omfattes af stk. l,
må der således ikke på ejendommene indrettes bebyggelse til eller
udøves handels-, vognmands-, fabriks-, værksteds- eller oplagsvirksomhed, ligesom der ikke må indrettes pensionater eller klublejligheder eller drives anden lignende form for erhvervsmæssig udlejning.
f. Uanset foranstående bestemmelser kan der inden for området efter
kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse opføres eller indrettes bebyggelse til kollektive anlæg såsom vuggestuer, børnehaver,
varmecentral og pumpestationer til betjening af området.
g. Inden for området kan opføres transformerstationer til kvarterets
daglige forsyning, når de ikke har mere end 30 m2 bebygget areal
og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de
udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse.
h. Efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse kan der på de
på kortbilaget krydsskraverede arealer indrettes de for kvarterets
daglige forsyning nødvendige butikker og indrettes lokaler for
liberale erhverv.
§ 3. VEJFORHOLD*
a. Vej- og stisystemet må kun indrettes i overensstemmelse med kortbilaget og de vedhæftede vej- og stiprofiler. Systemet består af to
typer bilveje, stamveje og boligveje samt stier, der er forbeholdt
fodgængere og cyklister.
b. For enden af hver boligvej udlægges vendepladser på 8X12 m,
beliggende som vist på kortbilaget.
c. Vejarealerne mellem de under b. nævnte vendepladser og Fælled* Opmærksomheden henledes på, at der på matr. nr. 100 a langs byplanområdets sydlige grænse anlægges et kystdige med topkote ca. 2,00 m, og at der
på diget anlægges en hovedsti.
vej, Tværvej, Poppelvej og Birkevej, deri yderste del af Lille Tværvej og byplanområdets vestlige grænse samt del af Søvej ud for
ejendommen matr. nr. 41gk og 41 gi forudsættes nedlagt som vej.
Nedlæggelsen vil finde sted efter vejlovgivningens regler herom.
d. De på kortbilaget viste stier udlægges i en bredde af mindst 3 m.
§ 4. UDSTYKNINGER
a. Ingen grund må udstykkes med mindre størrelse end 700 m2 eller
med en mindre facadelængde end 20 m„* Når bebyggelsen opføres
på grundlag af en af kommunalbestyrelsen godkendt og sikret bebyggelsesplan eller rammeplan for bebyggelsens placering, kan kommunalbestyrelsen tillade, at grundene udstykkes med mindre størrelse end 700 m2, dog mindst 600 m2 for grunde til fritliggende parcelhuse, 500m2 for grunde til hver del af et dobbelthus, 400 m2 for
grunde til kædehuse og 300 m2 for grunde til rækkehuse. I disse
tilfælde kan kommunalbestyrelsen tillade, at facadelængden nedsættes til mindre end 20 m. Alle anførte grundstørrelser er eksklusive eksisterende og udlagt vejareal.
b. En del af det i pkt. a. fastsatte mindstegrundareal kan af kommunalbestyrelsen tillades udlagt som fælles opholds- eller parkeringsareal.
c. De på kortbilaget med lodret skravering viste arealer må ikke
udstykkes til bebyggelse, men udlægges som fælles opholdsarealer
for bebyggelsen.
§ 5.
BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING M. V.
a. Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,20 for parcelhuse og 0,25
for række-, kæde- eller gårdhuse. Udnyttelige tagrum skal medregnes som bruttoetageareal, og tillægsarealet maksimeres til 100 m2.**
b. Garager, udhuse og lignende mindre bygninger, som ikke sammen* Bestemmelsen om mindstefacadelængde gælder dog ikke for koteletgrunde.
** Bestemmelsen tilsigter at forhindre en fremtidig overbebyggelse af en grund.
bygges med beboelseshuset, må ifcke gives et større bebygget areal
end 35 m2 ialt.
c. Ingen bygning må udføres i mere end én etage med udnyttet tagetage.
d. Bygningshøjden må ikke overstige 3,70 m målt fra et af kommunalbestyrelsen fastsat niveauplan til den linie, hvor ydervæg og
tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter)
e. Stueplanets gulv må højst være hævet 1,00 m over niveauplanet.
f. Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke overstige 55 °.
g. Bygninger skal opføres med gavl eller facade parallelt med grundens skel mod adgangsvej.
h. På hver ejendom skal sikres plads til parkering for mindst 2 biler.
Hvor der opføres garage eller carport, skal afstanden fra denne
til skel mod adgangsvej være mindst 5,00 m.
§ 6.
BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN
a. Ingen form for skiltning og reklamering på ejendommene må finde sted. Denne bestemmelse gælder ikke for ejendomme, hvorpå
der af kommunalbestyrelsen i medfør af § 2, stk. d, er meddelt tilladelse til at udøve erhvervsvirksomhed, idet der på sådanne ejendomme med kommunalbestyrelsens særlige tilladelse i hvert enkelt
tilfælde må finde skiltning og reklamering sted i det efter kommunalbestyrelsens skøn sædvanlige omfang for virksomheder af den
pågældende art.
b. Til udvendige bygningssider må ikke anvendes farver eller materialer, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende.
§ 7. BYPLANVEDTÆGTENS OVERHOLDELSE
Før noget byggeri påbegyndes eller en ejendoms hidtidige anvendelse
ændres, skal der - medmindre kommunalbestyrelsen ansøges om godkendelse i henhold til byggelovgivningen - forelægges kommunalbestyrelsen tegninger, der viser grunden og dens omgivelser samt bygningernes beliggenhed på grunden og deres størrelse, form og indretning,
ligesom den påtænkte anvendelse af bygningerne og grunden skal
oplyses, således at kommunalbestyrelsen kan påse overensstemmelsen
med byplanvedtægten.
§ 8. EKSISTERENDE BEBYGGELSE
Nærværende byplanvedtægt er ikke til hinder for bibeholdelse af den
eksisterende lovlige bebyggelse eller for fortsættelse af den hidtil lov-
ligt gjorte brug af en ejendom. Udvidelse ved om- eller tilbygning
eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med byplanvedtægtens
bestemmelser må ikke finde sted.
§ 9. PÅTALERET
Påtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har alene Store Magleby
kommunalbestyrelse.
§ 10. DISPENSATIONER FRA OG ÆNDRINGER I
BYPLANVEDTÆGTEN
Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nærværende byplanvedtægt kan indrømmes af kommunalbestyrelsen, såfremt karakteren
af det kvarter, som byplanen søger at skabe eller fastholde, ikke derved
ændres.
Ændringer i byplanvedtægten kan ske efter kommunalbestyrelsens
vedtagelse og med boligministeriets godkendelse efter reglerne om
vedtagelse og godkendelse af nye byplaner.
Således vedtaget af Store Magleby kommunalbestyrelse.
Store Magleby, den 14. marts 1972.
Preben Drejer.
Foranstående byplanvedtægt godkendes i medfør af § l i lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970).
Boligministeriet, den 31. juli 1973.
P. M. V.
E. B.
Olaf Sigurdsson - Eksp.sekr.
Indført i dagbogen den 10. dec. 1975 for Tårnby retskreds.
Lyst.
Birthe Skov
fm.
Rothausen.
Henhører ti! den d. d. godkendte bypien
vedtægt.
BOLIGMINISTERIET, dart
31
PARTIEL BYPLVEDT
ØRESUND
NR.4
GRÆNSE FOR VEDTÆGTSOMRÅDE
Olaf Sigurdsson
STAMVEJ
Ekso-sci-::..
BOLIGVEJ
STI
BUTIKSAREALER
FÆLLESAREALER
1250 m
JUNI 1972
MÅL 1:4000
_
_l
v
j Nodt.
/y- 'i -
J"
frrtfin.Jto/
UU.E
TV/E-R.V&3
,O
-
•
MOVE.OVE.3
l
i
6.0
L.
a,o
^MftrM »Mi iVn- V
z.sr
J
Bilag 1
Fortegnelse
over de pr. 8/12 1975 af partiel byplanvedtægt nr. 4 for »Søvange
i Store-Magleby by og sogn omfattede matr. nre.
Matr. nr.
Matr. nr.
Matr. nr.
Matr. nr.
13c
13d
13e
13*
13g
13h
13i
13k
131
13m
13ab
13ac
13ad
13ae
13af
13ag
13ah
13ak
13al
13am
13an
13ao
13ap
13aq
13ar
13as
13at
13au
13av
13ax
13ay
13az
13aæ
13aØ
13ba
13bb
13bd
13be
13bf
13bh
13bi
13ce
13cf
13cg
13ci
13ck
13n
13o
13P
I3q
13r
13s
13t
13"
13v
13x
13Y
13z
13*
130
13aa
13bk
13bl
13bm
13bn
13bo
13bp
13bq
13br
13bs
13bt
13bu
13bv
13bx
13bz
13bØ
13ca
13cb
13cc
13cd
13d
13cn
13cp
13cq
13cr
13ct
13cv
13cx
13cy
24b
24c
24f
24h
24i
24k
241
24m
24n
24o
24P
Matr. nr.
Matr. nr.
Matr. nr.
Matr. nr.
24q
24aæ
24aØ
24cg
24ch
24ds
24dt
24du
24dv
24r
24s
24t
24u
24x
24Y
24z
24æ
240
24aa
24ab
24ac
24ad
24ae
24af
24ag
24ah
24ai
24ak
24al
24am
24an
24ao
24ap
24aq
24ar
24as
24at
24au
24av
24ax
24ay
24az
24ba
24bb
24bc
24bd
24be
24bf
24bg
24bh
24bi
24bk
24bl
24bm
24bn
24bo
24bp
24bq
24br
24bs
24bt
24bu
24bv
24bx
24by
24bz
24bæ
24bø
24ca
24cb
24cc
24cd
24ce
24cf
24ci
24ck
24d
24cm
24cn
24co
24cp
24dx
24dy
24dz
24dæ
24dø
24cq
24cr
24cs
24ea
24eb
24ct
24cu
24cx
24ed
24ef
24cy
24cz
24cæ
24cø
24da
24db
24dc
24dd
24de
24df
24dg
24dh
24di
24dk
24dl
24drn
24dri
24do
24dp
24ec
24eg
24eh
24ei
24ek
24el
24eo
24ep
24eq
24er
24ev
24ex
24fb
24fc
24fd
24fe
24ff
24fg
24fh
24«
24fk
Matr. nr.
Matr. nr.
Matr. nr.
Matr. nr.
24fl
24fm
24fn
24fo
24fp
24gy
24gz
24gæ
24gØ
24ha
24hb
24hc
24hd
24he
24M
24hg
24hk
24hl
24kf
24kg
24kh
24ki
24kk
41d
41e
4lf
41g
41i
41k
4U
41m
41n
41o
41P
41ak
41al
41am
41an
41ao
41ap
41aq
41ar
24fq
24fr
24fs
24*t
24*u
24fv
24fæ
24fø
24gb
24gc
24gd
24ge
24gf
24gg
24gh
24gi
24gk
24gl
24gm
24gn
24go
24gP
24gq
24gr
24gs
24gt
24gu
24gv
24gx
24hm
24hn
24ho
24hp
24hq
24ht
24ip
24iq
24ir
24is
24it
24iu
24iv
24ix
24iy
24iæ
24iØ
24ka
24kb
24kc
24kd
4ly
41at
41av
41ay
41az
41aø
41ba
41bb
41bc
41bd
41be
41bg
41bh
41bi
41bk
41bl
41z
41æ
410
41bm
41bn
41bo
41aa
41ab
41ac
41ad
41ae
41af
41ah
41ai
41br
41bs
41bt
41bu
41bv
41bx
41by
41q
41r
41t
41u
41v
41x
41bq
Matr. nr.
Matr. nr.
Matr. nr.
41bz
41dt
41du
41dy
41dz
41dæ
41dø
41ea
41eb
41ec
41ed
41ee
41ef
41eg
41eh
41ei
41ek
41el
41em
4 len
41eo
41ep
41eq
41er
41es
41et
41eu
41ev
41ex
41ey
41ez
41eæ
41eØ
41fa
41fb
41fc
41fd
41fe
41ff
41fh
41fm
41bæ
41bø
41ca
41cb
41cc
41cd
41ce
41cf
41cg
41ci
41ck
41cl
4 lem
41cn
41cp
41cq
41cr
41cs
41ct
41cu
41cv
41cy
41cz
41cæ
41cø
41da
41db
41de
41dg
41dk
41dl
41dn
41ds
41fn
41fp
41fq
41fr
41ft
41fu
41fv
41fx
41fy
41fz
41f»
41fø
41 gå
41gc
41 gd
41ge
41gf
41gh
41gi
41gk
41gl
41gm
41gn
41go
41gP
4lgq
41gu
4^^
Matr. nr.
41gx
41gy
41gz
41gæ
41gØ
41ha
41hb
41hc
41hh
41hi
41hk
41hl
41hm
41hn
41hp
41hq
41hr
41hs
41ht
41hu
41hv
41hx
41hy
41hz
41hæ
41hø
41ia
41ib
41ic
41id
41ie
41if
41ig
41ih
Matr. nr.
Matr. nr.
Matr. nr.
Matr. nr.
4111
41km
41kn
4lko
41kp
41kq
41kr
41ku
41kv
41kx
41ky
41kz
41kæ
41kø
411a
4Ub
4 Ile
411d
4 lig
411h
4111
4111
411n
411o
411p
lOOo
41im
41in
41io
41ip
41ir
41is
41it
41iu
41iv
41ix
41iz
41iæ
41iø
41ka
41kb
41kd
41kg
41kh
41ki
41kk
41kl
41iq
411r
411s
411t
4 lix
41iy
411z
411æ
4110
41 må
lOOa
lOOd
ioof
lOOg
lOOh
lOOi
lOOk
1001
lOOm
lOOn
København, den 8/12 1975.
Carsten Meldal,
landinspektør.
iooq
lOOv
100*
looy
lOOaa
lOOae
lOOah
lOOak
lOOal
lOOam
lOOan
lOOao
lOOap
lOOaq
lOOar
lOOas
lOOat
lOOau
lOOav