Ladda ner - Equmeniakyrkan Landvetter

Pastor
Vakant
Ungdomsledare
Stina Hjelm
0768-157877
Mailadress: [email protected]
Equmeniakyrkan Mölnlycke
Östgårdsliden 11
Box 106
435 22 Mölnlycke
Telefon
88 39 55
Församl.plusgiro
715172-3
Equmenia plusgiro 424204-6
molnlycke.missionsforsamling
@telia.com
www.molnlycke-landvetter.se
Equmeniakyrkan Landvetter
Skolvägen 14
438 32 Landvetter
Välkommen
Telefon
91 87 02
Församl. plusgiro 83817-7
Equmenia plusgiro 677785-8
landvetter.missionsforsamling
@telia.com
Barnsång, 0-2 år, Mölnlycke, tisdagar 09:30
Anna-Lena Haglund
88 29 59
Söndagsskolan från 3 år,
samtidigt som söndag fm gudstjänst
Lars Johansson
338 09 05
Singo, barnkör från 5 år, Landvetter
Tisdagar 17:30 - 18:15
Paulina Möller
97 17 44
Equmeniakyrkan Mölnlycke
Nying & Scout från 8 år
Måndagar 18:30 Landvetter
Göran Olesund
91 83 74
Tisdagar 18:00 Mölnlycke
Mikael Thorslund
338 16 28
Tonår från 13 år, fredagar 19:00
Stina Hjelm
0768-157877
Dagsyföreningen
Onsdagar jämna veckor 11:00
Berit Håkansson
88 24 72
Equmeniakyrkan Landvetter
Församlingarna samarbetar med
studieförbundet Bilda
Kvällssyföreningen
Tisdagar udda veckor 19:00
Ingegerd Johansson
88 16 21
Delar av verksamhetsstyrelsen tillsammans med kyrkoledare Lasse Svensson
Församlingsblad
Mars - Maj 2015
I redaktionen: Gert Högberg,
Eric Borgentun
Ansvarig utgivare: Christer Haglund
8
Mölnlycke - Landvetter
Vice församlingsföreståndaren har ordet
När jag skriver detta har vi just haft årsmöten i våra församlingar, där vi blickat
framåt utifrån det uppdrag vi har i de sammanhang där vi finns som enskilda och som
församlingar. Vi har tagit beslut om stadgar och församlingsordning. Grunden för
detta är det uppdrag vi fått av vår Herre, där vi också får ta del av löftet om hans
närvaro och välsignelse. I vår kyrka, Equmeniakyrkan, finns det en ”Trons grund”
som hjälper oss att se och konkretisera vårt uppdrag. Den tar sin utgångspunkt i
orden om att det bara finns en enda sann och levande Gud – Fadern, Sonen och den
heliga Anden – som skapar, frälser och ger liv. Skapelsen och frälsningen kommer ur
Guds hand och är utflöden av samma gudomliga kärlek. Livet är meningsfullt därför
att det är skapat av Gud.
Gud blev människa i Jesus Kristus. Han förkunnar evangelium om Guds rike,
besegrar synden och återupprättar människan och skapelsen. Genom sin död och
uppståndelse öppnas vägen till nytt liv.
Den heliga Anden kallar till omvändelse och tro på Jesus Kristus och gemenskap i
församlingen. Anden utrustar oss också för att leva i efterföljelse, leder oss i våra församlingar och kallar oss att vara bärare av hoppet om evigt liv.
Med detta som grund kan du räta på dig och stå trygg vid att du är älskad av Gud.
Jesus säger till oss gång på gång att han är närvarande hos oss genom Hjälparen.
”Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er
allt och påminna er om allt jag sagt åt er” Joh.14:26. Visst är Hjälparen ett bra
uttryck för Anden och Herrens närvaro hos oss människor. Under det verksamhetsår
vi har framför oss får vi mötas i gudstjänster, ledargrupper, symöten, bönegrupper,
omsorgsgrupper och liknande. Detta är tillfällen där vi får dela vår tro och
tillsammans växa och inspireras till att vara i tjänst för Jesus Kristus.
Det är ju så att vi alla är kallade att tjäna och vittna om frälsningen
i Jesus Kristus samt att med församlingens hjälp söka efter, upptäcka och bruka de gåvor Anden ger. En mångfald av gåvor för att
evangeliets hela rikedom skall komma till uttryck. I Trons grund
läser vi ”Det allmänna prästadömet innebär att kristna, enskilt och
tillsammans, har tillträde till Gud Fader genom Jesus Kristus och är
ett uttryck för hur Gud använder varje enskild del i Kristi kropp
utifrån dess förutsättningar. Gåvorna och tjänsterna är olika, men
Gud verkar i allt”.
Guds närvaro genom den heliga Anden, Hjälparen ska bära dig där du är. Där finns
hoppet och glädjen. ”Herren välsigne dig……….”
Gert Högberg
2
Equmeniakyrkan har idag en ledargrupp på tre personer där Lasse Svensson är
kyrkoledare och Sofia Camnerin och Olle Alkholm är biträdande kyrkoledare.
Både Lasse och Olle har i dessa roller besökt våra församlingar. I kyrkan finns
det sju regioner, där vi tillhör region väst som har sitt kontor på Överås i
Göteborg. Regionen jobbar bl.a. med församlingsutveckling och dess personal
finns till för att stödja församlingar och equmeniaföreningar. Regionen består
av 165 församlingar i Halland, Dalsland och Västra Götaland. Tillsammans har
dessa församlingar 17 900 medlemmar.
Ungdomsorganisationen Equmenia Väst består av 105 föreningar med drygt
9000 deltagare. Regionens arbete leds av den regionale kyrkoledaren Tomas
Hammar.
”Ny i styrelsen”
-Vilken/vilka frågor vill du prioritera i församling/equmenia?
Jag tror att vi som församling och som ungdomsorganisation har en viktig
uppgift att fylla i samhället där vi finns idag! Jag funderar
mycket kring frågor som: Vad kan vi som kyrka erbjuda?
Hur kan vi bli en naturlig och självklar del av samhället?
Hur kan vi visa på Jesu kärleksbudskap om att alla
människor är älskade, sedda och behövda och hur lever vi ut
det i vardagen? Ja, det är många tankar och frågor som
snurrar. Men, jag tror också att det är viktigt att vi pratar
med varandra så att vi som församling och ungdomsorganisation strävar mot något som vi tror på.
När jag kom till församlingarna för ungefär 8 år sedan så
Magdalena Lindberg
möttes jag av fantastiska människor, både i och utanför
församlingen, med stort hjärta för andra människor. Det finns så mycket som
är gott i Mölnlycke och Landvetter och min förhoppning är att fler ska känna
sig välkomna i en varm och genuin gemenskap i församlingarna.
Till Equmeniakyrkan Landvetter känner du dig alltid välkommen. Här välkomnar Ulrika Magnusson till equmenias julfest,
ett av många tillfällen som fyllt både kyrka och equmeniagård. Här är du alltid välkommen till ungdomsarbete i form av
Singo, Singit, scout, tonår och gudstjänster för alla åldrar.
7
ÅRSMÖTESHELG
Equmeniakyrkan är både ny och gammal. Vår identitet präglas av att tre
kyrkosamfund 2011 fattade beslut om att bilda det som då kallades
Gemensam Framtid. Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet
och Svenska Missionskyrkan. Svenska Frälsningsarmén hade tidigare (2005)
uppgått i Missionskyrkan. Kyrkans vision är "En kyrka för hela livet där
mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.
Våra rötter är djupa och sträcker sig tillbaka till urkyrkan och sedan via
kyrkohistorien till det som ofta benämns som den svenska folkväckelsen från
mitten av 1800-talet.
Equmeniakyrkans identitet låter sig inte fångas in med några enkla
formuleringar. Den teologiska bredden är stor och i församlingarna finns en
rik variation av förhållningssätt och uttrycksformer. Vid utarbetande av
förslag till Teologisk grund för Equmeniakyrkan och stadgar som antogs av
kyrkokonferensen 2011 användes ekumeniska dokument som förlagor.
Gemensamma texter hämtade från den ekumeniska rörelsen inspirerade
bildarsamfunden inför beslut om ett nytt trossamfund. Om något kort och
kärnfullt kan sägas om Equmeniakyrkans identitet så är det att den är
ekumenisk.
Mission är kyrkans väsen. ”Kyrkan finns till genom mission precis som elden
genom att brinna.” I sin strategiska plattform säger Equmeniakyrkan att hon
vill att ”kyrkan ska präglas av Guds mission. Jesus Kristus har gett oss
uppdraget att föra människor till tro och kyrkan finns för att vi ska kunna
utföra det.” Mission är mer än, och helt skilt från, att bara rekrytera
människor till en församling eller ett samfund. Det är att ”göra människor
uppmärksamma på Guds universella rådande genom Kristus.” På så sätt
länkas mission och Guds rike samman i den urkristna bekännelsen att ”Jesus
är Herre.” Equmeniakyrkan vill genom att leva i Guds mission vara ett
tecken på Guds rike och för världen. Så blir hon en ”Guds gåva till världen
för dess förvandling på väg mot Guds rike.” I Trons grund heter det att ”det
tillhör kyrkans väsen att vara missionerande, kallad och sänd att tjäna i Guds
skapelse som ett redskap för Ordet och Anden, som vittne om Guds rike.”
Dock inte så att kyrkan har en mission, utan att missionen har en kyrka.
6
Vid årsmöten för församlingarna i Landvetter
och Mölnlycke var många samlade för att tillsammans samtala om och ta beslut inför den
fortsatta verksamheten i de sammanhang där vi
som församlingar finns. Styrelser och många
andra förtroendevalda går in i ännu ett nytt
verksamhetsår utifrån den vision som är ”Att
fler människor skall uppleva en personlig Gudsrelation och uppleva glädjen och befrielsen i att
tro på en kärleksfull och förlåtande Gud”.
Vi gör det som församlingar med nytt namn. Nu
är vi Equmeniakyrkan Landvetter och Equmeniakyrkan Mölnlycke. Vid årshögtidens
gudstjänst medverkade ledaren för
Equmeniakyrkan, Lasse Svensson. Han
predikade utifrån temat ”Nåd och tjänst” där
han visade på det uppdrag Jesus gett oss, att vara Kristus i världen, att vara händer och
fötter åt Gud. Likt vingårdsägaren i evangeliets liknelse får vi gång på gång bjuda
människor till Kristus. Hur sent man än kommer har man rätt till riket. Detta är att leva
i nåd och tjänst.
Mer om Equmeniakyrkan på sid. 6.
FÖRSAMLINGSBOKEN
TILL VILA
Gunnel Blad 10 februari
MEDLEMMAR
Axel Andersson och Carl Magnusson är nya medlemmar i Equmeniakyrkan Landvetter
Agneta Ljungqvist har begärt inträde i Kortedala frikyrkoförsamling
NYTT FRÅN VERKSAMHETSSTYRELSEN
Den nya verksamhetsstyrelsen har haft sitt första sammanträde där de konstituerat sig.
Ordförande blir Ing-Marie Högberg och Börje Nilsson-Mäki, sekreterare Magdalena
Lindberg och kassör Matts Samuelsson.
Ett församlingsmöte är planerat till den 15 mars i samband med kyrkkaffet. Styrelsen
kommer under vårterminen att arbeta vidare med frågan om församlingarnas ledarskap
och med den verksamhetsplan som antogs i samband med årsmötet. Vi gör det som
Equmeniakyrkan Mölnlycke – Landvetter och ser fram emot en vår med många möten
med människor i ungdomsarbete och i gudstjänster.
Ing-Marie Högberg
3
Mars
Den kämpande tron
Söndagen 1 mars kl. 10:00
Inger Rosdahl, Sssk
Sång Emmy Andersson och
Pelle Frantzich
Vägen till korset
Söndagen 29 mars kl. 16:00
Equmeniakyrkan Landvetter
Bo Cedergårdh
Sång Per Helgegren
Andakt med lunch
Världsböndagen
Fredagen 6 mars kl. 12:00
Cecilia Kehlmeier m.fl.
Lasse Dahlqvistsångarna
Träff för daglediga
Måndag 30 mars kl. 11:00
Kampen mot ondskan
Söndagen 8 mars kl. 10:00
Cissi Glittvik, nattvard
Equmeniagudstjänst
Tisdag 10 mars kl. 18:00
Equmeniakyrkan Landvetter
Stina Hjelm
Livets bröd
Söndag 15 mars kl. 10:00
Gunilla Ikponmwosa, Sssk
Sång Kerstin Olesund och
Sofi Sydvart
Medlemsintagning
Församlingsmöte
Guds mäktiga verk
Söndag 22 mars kl. 10:00
Staffan Engblom
Sång fam. Nilsson-Mäki
4
Mars
April
Det nya förbundet
Torsdag 2 april kl. 19:00
Pingstkyrkan
Gert Högberg
Korset
Fredag 3 april kl. 10:00
Cissi Glittvik
Sång Jenny Willén
”Det blev en himla
uppståndelse”
Cafégudstjänst
Söndag 5 april kl. 10:00
Cissi Glittvik, ssk
Sång Hannah Magnesköld och
Carl Borgentun
Har du flyttat eller bytt mailadress?
Meddela Lasse Kjellberg.
April
Påskens vittnen
Söndagen 12 april kl. 10:00
Inger Rosdahl
Sång familjen Olesund
Den gode herden
Söndagen 19 april kl. 10:00
Bo Cedergårdh, Sssk
Sång Ola Westlin
Himlakul i Pingstkyrkan
Lördag 25 april kl. 16:30 - 18:00
För barn 6-11 år, alla är välkomna
Drama, sång och lekar
Vägen till livet
Söndagen 26 april kl. 16:00
Equmeniakyrkan Landvetter
Cissi Glittvik
Sång fam. Nilsson-Mäki
Hur Råda Säteri vaknade upp igen
Träff för daglediga
Måndag 27 april kl. 11:00
Gerben Tjeerdsma
Vårfirande vid Sjöholmen
Torsdagen 30 april kl. 20:00
Landvetter Sjöholmen
Vårtalare Mattias Walan
Om inget annat anges är
samlingarna i Equmeniakyrkan
Mölnlycke.
ssk= Söndagsskola,
Sssk=SuperSöndagsskola
Maj
Att stanna och att vandra
Söndag 3 maj kl. 10:00
Inger Rosdahl, Sssk
Sång Matilda Wennman och
Fredrik Carlsson
Vårarbete ute
Lördag 9 maj kl. 09 - 12
Bönen
Söndag 10 maj kl. 10:00
Staffan Engblom, nattvard
Sång Sandra Rydberg Wristler
Kyrkomöte i Göteborg
Torsdag 14 maj - Lördag 16 maj
Hjälparen kommer
Söndagen 17 maj kl. 10:00
Bo Cedergårdh
Söndagsskolavslutning
Söndagen 24 maj kl. 10:00
Cissi Glittvik
Dagledigresa
Tisdag 26 maj
Gud - Fader, Son och Ande
Söndag 31 maj kl. 16:00
Equmeniakyrkan Landvetter
Staffan Engblom
5