bifogat informationsblad (PDF

E6 avfart Varla
Trafiken påverkas i juni – oktober
när avfarten delvis stängs
Vi kommer i juni - oktober 2015 genomföra åtgärder
vid avfarten från E6 vid Varla i Kungsbacka kommun.
En plåttrumma under E6 ska bytas ut, vilket kommer
innebära att trafiken påverkas då avfarten i norrgående riktning stängs under en period och trafiken i
körfälten på E6 leds om.
Hela vägarbetet beräknas pågå mellan 22 juni till 5 oktober
2015. Byggskedet kommer vara indelat i olika etapper då
arbete pågår i de olika körriktningarna. Trafiken på E6
leds då över till motsatt körbana förbi vägarbetsområdet,
vilket innebär att endast ett körfält är öppet i vardera
riktningen. Detta kommer innebära att köer uppstår på
E6, särskilt under rusningstrafik. Hastigheten kommer
vara sänkt förbi vägarbetsplatsen under byggskedet.
Hela projektet planeras vara klart i början av oktober, då
körfälten på E6 återigen öppnas för trafik.
Söder om Varlamotet (trafikplats 61) på E6 kommer
Trafikverket att byta ut och öka arean på vägtrummor
som leder Hallabäcken under E6. Arbetet görs som en
förebyggande åtgärd eftersom området ofta översvämmas vid långvarig nederbörd, vilket på sikt kan påverka
E6 och trafiken.
Har du möjlighet rekommenderar vi att du under byggtiden inte kör i rusningstrafik eller om möjligt väljer att
åka en annan väg.
Hur påverkas du som trafikant eller närboende
under byggtiden?
Trafikflödet på E6 kommer att störas under byggtiden,
framför allt trafik söderifrån som ska till Göteborg eller
de norra delarna av Kungsbacka, exempelvis Freeport
och Varla. Avfarten från E6 i norrgående riktning, avfart
nr 61 mot Varla, kommer under perioden 22 juni – 14
augusti att vara avstängd. Trafikanter som ska till närliggande platser i Kungsbacka måste istället använda en
tidigare avfart, trafikplats nummer 60, och följa skyltning igenom Kungsbacka.
Tips för dig som trafikant
Trafikverket
781 89 Borlänge
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se
Verksamheter och butiker i området
I området som berörs ligger många verksamheter och
butiker, exempelvis Freeport. Att avfarten från E6 i
norrgående riktning stängs under byggperioden kommer påverka trafikflödet i området, både för person- och
godstransporter.
Tips för verksamheter som skickar eller tar emot gods
Om du har möjlighet rekommenderar vi följande:
Kör på annan tid än i rusningstid.
Var ute i god tid, resan kan ta längre tid än vanligt.
Välj en annan väg.
Kör försiktigt, tänk på att vägen är en arbetsplats.
•
•
•
•
Tidplanen kan komma att justeras med anledning av att
markförhållandena i området är svåra att bedöma på
förhand.
Om det är möjligt för verksamheten rekommenderar vi följande:
• Informera personal, kunder och godsleverantörer att trafikflödet påverkas tillfälligt.
• Kör på annan tid än i rusningstid.
• Var ute i god tid, resan kan ta längre tid än vanligt.
• Kör försiktigt, tänk på att vägen är en arbetsplats.
Projektledare
Cory Symoens
Telefon: 010-124 21 66
[email protected]
Vill du veta mer om projektet?
Har du frågor eller vill veta
mer gå in på projektets webb:
www.trafikverket.se/e6varla