Ladda ner som pdf här - Om Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

www.rfs.se
Riksförbundet frivilliga
samhällsarbetare
– för dig som är lekmannaövervakare, god man, förvaltare,
särskilt förordnad vårdnadshavare, stödperson, kontaktperson,
kontaktfamilj eller stödfamilj.
Vilka är vi?
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, består av cirka 80
föreningar med medlemmar som har uppdrag som lekmannaövervakare,
god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare, kontaktperson,
kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson och som är besökare på häkten och
anstalter.
RFS sprider kunskap om medlemmarnas insatser till politiker,
myndigheter, organisationer och
allmänheten. Vi träffar kontinuerligt
representanter från bland annat Socialstyrelsen, Kriminalvården, Justitiedepartementet och Socialdepartementet.
RFS lyfter värdet av frivilligheten i de lagreglerade frivilliguppdragen och driver frågor som
är aktuella för våra medlemsföreningar, bland annat att alla
som tar dessa uppdrag ska få utbildning och stöd. Vi medverkar i
olika utredningar och är remissinstans i samband med lagförslag.
Vårt mål är att alla brukare som är i
behov av stöd från frivilliga ska få en
rättssäker insats med god kvalitet.
RFS har ett kansli med sju anställda. Kansliets huvuduppgift är att ge
stöd till medlemsföreningarna på
olika sätt, till exempel kan styrelser
få hjälp i sitt utvecklingsarbete.
På RFS hemsida finns nyheter
inom det sociala området, omvärldsnotiser och lokalföreningarnas hemsidor med mera.
Din närmaste förening hittar du
på www.rfs.se under ”Föreningar”.
Finns ingen förening på din ort kan
RFS hjälpa till med att bilda en
förening.
Vill du veta mer om vad RFS gör
är du välkommen att kontakta oss
på kansliet!
Fakta
Ett medlemskap i en lokalförening ger dig även medlemskap i RFS. I medlemskapet ingår en olycksfalls- och
krisförsäkring som gäller i
samband med frivilliguppdraget. Gode män och
förvaltare kan även teckna
en ansvarsförsäkring samt
hemförsäkring.
Du får även RFS nyhetsbrev.
RFS tar också fram olika
informations- och utbildningsmaterial.
Uppdaterad 2015-08-21
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068 30, www.rfs.se, [email protected]
“Föreningen är en
viktig mötesplats “
“Det handlar om medmänsklighet“
Alla de lagreglerade frivilliguppdragen innebär att stödja en medmänniska i en utsatt
situation. I Örebro frivilliga samhällsarbetare är medlemmarna också ett stöd för varandra.
Christer Assarsson är stödperson åt
en ung man som tvångsvårdas inom
psykiatrin. Sedan mannen slussats
ut från institution till öppenvård
träffar Christer honom över en fika
då och då.
– Det handlar om den medmänskliga biten, säger Christer.
Även uppdraget som god man eller förvaltare har en social del, men
framförallt innebär det att hjälpa
till med ekonomin och bevaka rättigheter, berättar Anders Dahlgren
som är god man och förvaltare, även
för ensamkommande barn.
– Många av huvudmännen har
svårt med sociala kontakter och som
god man blir du en del av deras
kontaktnät, säger Anders.
IngaLill Dahlquist, som är
ordförande för Örebro frivilliga
samhällsarbetare, är både kontaktperson, lekmannaövervakare och
besökare på häktet Örebro. Hon
märker att insatserna gör skillnad
och det motiverar henne att fortsätta.
Lotta Kangro berättar att hon i sin
roll som lekmannaövervakare ofta
får i uppdrag att vidga klientens
nätverk.
– En kille sa till mig att jag är den
enda normala person han känner.
Det är rätt hemskt att det ska vara
så, men det gör samtidigt att min insats känns meningsfull, säger Lotta.
Örebro frivilliga samhällsarbetare välkomnar alla lagreglerade
frivilliguppdrag. Ett medlemskap
ger försäkring och utbildning, men
framförallt erfarenhetsutbyte.
– I de här uppdragen har du ingen
chef eller kollegor att prata med. Eftersom du inte kan prata med utomstående om uppdragen på grund av
sekretess blir föreningen en viktig
mötesplats, berättar Anders.
Fakta
RFS använder samlingsnamnet
frivilliga samhällsarbetare för
sina medlemmar. Alla uppdragen handlar om att stödja en
medmänniska i en utsatt situation, ge ett gott bemötande
och vara ett stöd för att nå fram
till samhällets resurser.
Ansvaret för rekrytering och
matchning har respektive
myndighet (frivård, patientnämnd, socialtjänst och överförmyndare).
Uppdragstagaren får ett arvode
och ersättning för vissa utlägg.
Läs mer om de olika uppdragen
på www.rfs.se/uppdragen
Metodmaterial för
samarbete med frivilliga
RFS kansli ger service till medlemmar
I RFS metodbok finns tips på hur aktörer lokalt
kan samarbeta kring frivilliguppdragen för att öka
kvaliteten i insatserna.
RFS kansli består av sju anställda som stödjer
lokalföreningarna i utbildnings- och informationsfrågor. Även enskilda medlemmar kan
höra av sig till RFS ombudsmän när de har funderingar kring sitt uppdrag. Välkommen att
kontakta oss!
Metodboken bygger på RFS
erfarenheter från
Rättssäkerhetsprojektet.
I projektet samlades team från fyra modellkommuner med representanter från socialtjänst, frivård,
patientnämnd, överförmyndare
och RFS lokalföreningar som
tillsammans arbetade med att
förbättra stödet till de frivilliga.
RFS förhoppning är nu att
fler kommuner ska inspireras
att pröva på detta arbetssätt.
Metodboken kan ses som en
självinstruerande hjälpreda.
Fakta
Metodbok och slutrapport kan
laddas ner som pdf eller beställas från www.rfs.se/rattssakerhetsprojektet
Arvsfonden
har finansierat
Rättssäkerhetsprojektet.
Bli medlem eller bilda förening
Saknar du en förening för frivilliga samhällsarbetare i din
kommun så kan RFS kansli
hjälpa till med att starta upp en
förening. Hör av dig till kansliet
så berättar vi gärna mer om hur
man går till väga.
Genom att vara med i en förening får du möjlighet att träffa
andra med liknande uppdrag
för erfarenhetsutbyte.
För att utvecklas i uppdragen brukar föreningarna ordna
utbildningar, temakvällar och
bjuda in intressanta föreläsare.
Medlemmar får tillgång till
utbildnings- och informationsmaterial och RFS nyhetsbrev.
Helene Ericsson, kanslisekreterare
[email protected]
08-556 068 30 (vx)
073-512 7275
Minna Nyman Sabbadini, kommunikatör
[email protected]
08-556 068 35
073-502 32 36
Jenny Gudmarsson, kriminalvårdsombudsman
[email protected]
08-556 068 33
070-723 99 00
Läs mer på www.rfs.se
Bli försäkrad i ditt uppdrag via RFS
Alla medlemmar i RFS föreningar
omfattas
automatiskt av en olycksfalls- och
krisförsäkring
i
TryggHansa. Försäkringen gäller under all verksamhet som arrangeras inom föreningen, när frivilliguppdraget utförs samt till
och från uppdraget.
Gode män och förvaltare har även möjlighet att
teckna en ansvarsförsäkring
som ger rättsskydd och
Gunilla Sundblad, förbundssekreterare
[email protected]
08-556 068 31
070-914 87 32
skydd vid förmögenhetsskada.
Ansvarsförsäkringen,
som
tecknas enskilt via föreningen,
kostar 130 kronor om året och
ersätter till exempel ombudsoch rättegångskostnader vid
vissa tvister och skattemål.
RFS har även tagit fram
en hemförsäkring som våra
medlemmar och deras huvudmän kan teckna.
Läs mer på www.rfs.se
Linda Fröström, godmansombudsman, projektledare Rollkoll
[email protected]
08-556 068 32
070-976 12 11
Elin Molander, projektassistent
Rollkoll
[email protected]
08-556 068 36
076-029 83 03
Thomas Karlsson, visionsrumsansvarig
[email protected]
08-556 068 34
073-502 66 10
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068 30, www.rfs.se, [email protected]