Vilrum - Sisab

augusti
RÅD
DGIVAN
NDE REFERENS Viilrum
m Bakg
grund Enlig
gt Arbetsm
miljöverketss AFS 2009
9:2
Arbeetsplatsen utformning
u
g ska det noormalt
anorrdnas separrat vilrum vid
v en arbeetsplats för 50
persooner eller fler.
f
Ett vilrrum ska ha
a lämplig
inred
dning och utrustning.
u
Vid mindrre än 50
persooner ska viilplats anorrdnas. Vilp
platsen ska vara
bekv
väm, ostörd
d och ha en sådan storrlek att det går
att v
vila liggand
de.
Allm
män beskrivvning Elev
ver och perssonal ska ha
h tillgång ttill vilrum vid
tillfä
ällig sjukdoom eller oly
ycksfall.
Vilru
um är norm
malt dimenssionerade fför 1-2 perssoner
vid ttillfällig sju
ukdom.
Om SISAB
B:s referenser SISAB:s refeerenser är en
n serie
rådgivande ddokument som
lyfter fram ggoda exempe
el.
En refereens kan anta status
som anvisni ng i ett proje
ekt.
Detta avgörrs av SISAB:ss
projektansvaarige.
Hållbarheets‐, utveckllings och
kommunikaationsavdelningen
har det samoordnande an
nsvaret
för Referensser. Om du har
h
synpunkter på Referenser, skriv
ett mail till
[email protected]
b.se.
Vilru
um kan utfformas så att
a det går a
att samnyttja med annan verksaamhet som t.ex.
samttalsrum.
Förslag till åtgä
ärd Dimeensionering
g/utformniing
Norm
malt bör separata vilrrum anordn
nas för elev
ver och pers
sonal. I visssa fall kan det
kräv
vas separata vilrum fö
ör olika yrk
kesgrupper,, t.ex. för kö
öks- eller sstädpersona
al med
anna
an arbetsgiivare än skolan.
Vilru
um utforma
as så att de
et finns pla
ats för säng
g eller bäddbar soffa, bbord, stol,
klädkrok och sp
pegel samt ev handfatt. Lämpligtt mått kan vara till 2, 4 m x 3,0 m.
m
Dörrrbredd bör vara
v
100cm
m.
Gälla
ande ljudreeduktion av
v väggar occh efterklan
ngstid ska SS 25268:22007 ljudklass C
följas.
Placeering
Vilru
um bör placceras i tyst och lugn oomgivning. Entré till vilrum
v
anorrdnas från
neuttralt utrym
mme t ex korrridor ellerr väntrum. Placering av
a vilrum ffår gärna vara
såda
an att den underlättar
u
r ev. sjuktra
ansporter. Det är en fördel
f
om w
wc -gärna
augusti
a
hand
dikappwc med
m dusch- finns i ansslutning elller i närhetten av vilru
ummet. Vilrrum
placeeras lämpliigen insynssskyddat.
Vilru
um för perssonal placerras lämpliggen i ansluttning till personallokaaler och/elller
admiinistration för att lättt kunna bisstå med hjä
älp vid allvarligare plöötslig sjukd
dom.
Vilru
um främst avsett för elever
e
bör p
placeras i anslutning
a
till elevvårrdslokalern
na. Det
är brra om elevv
vårdsperson
nal har möj
öjlighet att övervaka vilrummet
v
tt.ex. genom
m dörr
mot rum till sk
kolsköterska
a
Utru
ustning/inrredning
Om v
vilrummet inte förläg
ggs i närhetten av wc ska det förses med han
ndfat och
hand
dtvättsutru
ustning. Förrvaring förr sjukvårdsutrustning
g, filtar etc. anordnas i eller i
närh
heten av villrummet, t..ex. med vä
äggskåp ova
anför plats för säng/sooffa. Det sk
ka
finna
as spegel occh klädkrok
k.
Vilru
um främst avsett för personal
p
uttrustas läm
mpligen så att
a det kan samnyttja
as som
grup
pprum, sam
mtalsrum elller telefonrrum, handffat kan då med fördel placeras i en
nisch
h med gard
din framför. För att un
nderlätta samnyttjand
de med ann
nan verksamhet
kan säng utföra
as så att de
en går att ffälla upp mot
m vägg och
h rummet k
kompletteras med
skåp
p för sängklläder. Det är
ä lämpligtt att upptag
getmarkeriing och larm
manordnin
ng ingår
i vilrrummets uttrustning.
Ytskikt/färgsätttning
ger och matterial ska ger
g rummett en lugn ka
araktär.
Färg
Mörk
kläggning/
/solavskärm
mning
I de fall vilrum är placera
at i fasad m
med fönster bör de förses med anoordning förr
mörk
kläggning och
o solavsk
kärmning.
Belyssning/larm
m
Det b
bör finnas allmänbely
ysning och u
uttag för sä
änglampa. Det är läm
mpligt med
belyssning över spegel/han
ndfat.
Vilru
um för perssonal bör uttrustas meed belysning
g för ”uppta
aget” över d
dörr på utssida
(röd lampa) och
h insida (sv
vagt vitt lju
us).
Venttilation
Even
ntuella överrluftsdon ska ha ljudrreduktion lika
l
väggen
n det är plaacerat i.
Glöm
m inte att dimensioner
d
ra ventilatiionen för ev
v. annan frramtida verrksamhet.
REF
FERENS ‐Vilrum
Sida av
augusti
a
Utru
ustning
1. P
Plats för sän
ng eller bäddbar soffa
a, 800x2100
0mm
2. V
Väggskåp 300x800mm
3
m
3. P
Plats för bord
4. H
Handfat meed spegel occh belysnin
ng
5. K
Klädkrok
6. P
Plats för stool (stapelba
ar)
7. E
Eluttag för sänglampa
a
8. U
Upptagetma
arkering
9. G
Gardinsken
na och mörk
kläggningsggardin
10. D
Draperiskeena
11. D
Dörr till ev
ventuell skö
öterskemoottagning
Måttt 2400 x 30
000 är enlig
gt Arbetsmiiljöverkets rekommen
ndation.
REF
FERENS ‐Vilrum
Sida av