Samrådsutlåtande pdf, 147659 kB

Samrådsutlåtande
Datum: 2015-11-18
Diarienummer: 0518/11
Aktbeteckning: 2-5340
Dzejna Dedic
Telefon: 031 368 18 01
E-post: [email protected]
Detaljplan för Ändring av del av detaljplan för 1480-XIV-2226 för bostäder vid Peter Silfverskiölds väg, inom stadsdelen Styrsö i Göteborg, standard planförfarande
Samrådsredogörelse - koncept
Handläggning
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd för
detaljplaneförslaget med standard planförfarande. Planförslaget har sänts för yttrande
under tiden 18 juni 2015 – 20 augusti 2015.
Sammanfattning
Allvarligaste invändningen bland inkomna synpunkter gäller synpunkten om buller från
skjutfälten i Göteborgs södra skärgård. Stadsbyggnadskontoret har sammanställt ett bullerPM med förutsättningarna för att uppföra ett enbostadshus inom område som kan
komma att påverkas av en ev. utökning av Göteborgs skärgårdsskjutfält. Stadsbyggnadskontoret kan acceptera att riktvärdena överskrids vid några få tillfällen per år.
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och
berörda konsulter för kännedom och ev. beaktande vid planens genomförande.
1(5)
Inkomna synpunkter och
stadsbyggnadskontorets kommentarer
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna
finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret.
Kommunala nämnder och bolag m.fl.
1. Fastighetsnämnden
Har inga synpunkter och tillstyrker planförslaget.
Kommentar:
Noteras.
2. Lantmäteriet
Lantmäterimyndigheten har inget att erinra mot förslaget.
Kommentar:
Noteras.
3. Kretslopp och vatten
Befintliga allmänna ledningar finns i Peter Silfverskiölds väg. Förbindelsepunkt för
dricksvatten, spillvatten och dagvatten är upprättad med fastighetens östra gräns i Peter
Silfverskiölds väg. Det finns inga ledningar norr om fastigheten vilket felaktigt anges i
planhandlingen.
Förbindelsepunkt för den nya fastigheten kan upprättas utmed dess östra gräns alt. att
den nya fastigheten nyttjar befintlig förbindelsepunkt och ny förbindelsepunkt för den
befintliga byggnaden upprättas i Peter Silfverskiölds väg. Servitut för privata VAledningar över ny fastighet erfordras för den befintliga byggnaden.
Dricksvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät i Peter Silfverskiölds väg. Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten motsvarande områdestyp A1;VAV publikation P 83. Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån +58 m. I de fall högre vattentryck önskas får detta ordnas och
betalas av fastighetsägare.
Avloppsvatten inom kvartersmark ska utformas som duplikatsystem med skilda ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. Spillvattenanslutning kan
ske till allmänt ledningsnät i Peter Silferskiölds väg.
Dag- och dräneringsvatten ska i första hand tas om hand lokalt inom tomtmark genom
infiltration eller i andra hand fördröjas i magasin inom tomtmark och vid behov avledas
till allmän dagvattenledning. Dagvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät i Peter Silfverskiölds väg. Materialval för utvändiga ytor ska väljas med omsorg om miljön.
T.ex. ska oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas för att minska risken för föroreningar i dagvattnet.
Planhandlingen ska kompletteras med en bestämmelse som anger att lägsta höjd på färdigt golv, för att anslutningen med självfall ska tillåtas, ska vara 0,3 meter över markni-
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande
2(5)
vå i förbindelsepunkt med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt dag- och spillvattensystem.
Kostnaderna för upprättade för ny förbindelsepunkt för ändamålen dricksvatten, spillvatten och dagvatten beräknas till 100 kkr.
Anläggningsavgifterna för vatten och avlopp beräknas till 120 kkr enligt VA-taxa för år
2015, Mervärdesskatt tillkommer.
Kommentar:
Planhandlingarn revideras med informationen om ledningarnas placering. Angående
synpunkten om lägsta höjd på färdigt golv i förbindelsepunkt, bevakas detta i bygglovskedet. Övriga synpunkter noteras.
4. Miljö- och klimatnämnden
Miljö- och klimatnämnden avstyrker planförslaget eftersom det inte visar att riktvärdena
för buller från Försvarsmaktens skjutfält i skärgården kan klaras.
Ärendet gäller en ändring av detaljplan i syfte att möjliggöra en ny tomt för bostadshus
genom delning av en fastighet. Planhandlingarna saknar information om buller från Försvarsmaktens skjutfält i skärgården, vilket gör det svårt att bedöma risken för överskridande av bullergränser. Den aktuella planen ligger i ett område där vi inte kan bedöma
om riktvärdena från Försvarsmaktens skjutfält i skärgården klaras. Vi avstyrker därför
planförslaget tills stadsbyggnadskontoret visat att bullerriktvärdena klaras.
Kommentar:
Stadsbyggnadskontoret har sammanställt ett BullerPM - Påverkan på nytt enbostadshus
inom Styrsö 2:501 från Göteborgs skärgårdsskjutfält som visar att riktvärdena endast
överskrids med ca 2,5 dBA vid några få tillfällen per år. Stadsbyggnadskontoret kan
acceptera att riktvärdena överskrids vid några få tillfällen per år.
5. Trafikkontoret
Trafikkontoret har inget att erinra mot den föreslagna detaljplaneändringen.
Kommentar:
Noteras.
6. Stadsdelsnämnden Västra Göteborg
Stadsdelsförvaltningen beslutar att avstå från yttrande i ärende.
Kommentar:
Noteras.
7. Göteborg stads parkerings ab
Parkeringsbolaget har inte några synpunkter på förslaget då parkering löses på egen
tomtmark.
Kommentar:
Noteras.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande
3(5)
Statliga och regionala myndigheter m.fl.
8. Länsstyrelsen
Har följande synpunkter:
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu
kända förhållanden att ändring av detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.
Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas, att
mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte
följs, att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser
eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till
risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen
delar kommunens åsikt.
Beredning
Vad som angivits ovan gäller som statens samlade myndighetsuppfattning vid en avvägning
mellan olika framförda synpunkter.
Kommentar:
Noteras.
9. Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. Förändringen bedöms inte medföra ökad risk för påtaglig skada på riksintresset Göteborgs skärgårdsskjutfält.
Kommentar:
Noteras.
10. Räddningstjänsten Storgöteborg
Räddningstjänsten Storgöteborg har inget att erinra.
Kommentar:
Noteras.
11. Svenska kraftnät
Svenska kraftnät har inget att erinra. Önskar ej medverka i det fortsatta remissförfarandet.
Kommentar:
Noteras.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande
4(5)
12. Telia Sonera Skanova
TeliaSonera Skanova har inget att erinra. Bifogar lägeskarta med Skanovas ledningar
inom och intill planområdet.
Kommentar:
Noteras.
13. Ellevio ab
Inom aktuellt område finns befintliga jordkabel- och luftledningar för lågspänning 0,4
kV. Om befintliga ledningar måste flyttas eller ändras tillgälligt, får den som begär ombyggnad eller ändring stå för dessa kostnader. För övrigt har Ellevio inte något att erinra
mot det upprättade förslaget.
Kommentar:
Noteras.
Sakägare
14. Fastighetsägare, Styrsö 2:325, 4:2 och 2:569
Fastighetsägarna strax väster om planområdet har yttrat sig under samrådet och framför
att de hela tiden levt i tron att tomten bakom sig inte ska bebyggas. Grannarna menar att
då vägen går ganska nära deras hus på framsidan har de en insynsskyddad idyll på baksidan, detta skulle ändras vid en bebyggelse på baksidan av deras tomter. De påpekar
även att under byggandet av de två nya bostadshusen på berget var de utsatta för störningar under längre tid och att sprängnigarna då kändes kraftigt. De är därför oroliga för
störningar och risk för sättningar i de närmaste husen. Fastighetsägarna protesterar därför mot en ny fastighet på tomten Styrsö 2:501.
Kommentar:
Mellan fastighetsägarna och den planerade tomten finns en ca 6 meter bred remsa allmän platsmark vilket gör att det nya bostadshuset hamnar minst 10 meter från fastighetsgränsen mot grannarna öster om planområdet.
Plankartan (beskrivningen) uppdateras med geotekniska förhållanden. Stadsbyggnadskontoret bedömer att platsen är lämplig att bebygga. När det gäller frågan om sättningar
på befintliga hus i samband med byggnation av området är det byggherrens ansvar. Övriga synpunkter noteras och vidarebefordras till exploatören.
Ändringar
Stadsbyggnadskontoret har kompletterat handlingarna med ett BullerPM - Påverkan på
nytt enbostadshus inom Styrsö 2:501 från Göteborgs skärgårdsskjutfält och bedömer att
det är lämpligt att gå vidare med det liggande förslaget. Ingen förändring av förslaget
har gjorts efter samrådet, endast mindre kompletteringar i beskrivningen.
Karoline Rosgardt
Planchef
Dzejna Dedic
Projektledare (konsultsamordnare)
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande
5(5)