Månadsrapport maj 2015 | Cliens Räntefond Kort

Månadsrapport maj 2015 | Cliens Räntefond Kort
Thomas Grönqvist
Förvaltare, Cliens Räntefond Kort
Cliens Räntefond Kort
Avkastning inkl. avgifter
Jämförelseindex
1 månad
2015 (ytd)
Sedan start**
Snitt årsavkastning
Cliens Räntefond Kort
0,04 %
0,35 %
11,33 %
2,61 %
Jämförelseindex*
-0,02 %
0,00 %
3,88 %
0,92 %
Differens
0,06 %
0,35 %
7,45 %
1,69 %
För mer detaljerad information gällande fonden hänvisas till vår hemsida www.cliens.se
Morningstarkategori: Ränte - SEK penningmarknad
* Jämförelseindex - OMRX T-Bill
** Fonden startades 2011-03-31
Förvaltarkommentar
De långa statsräntorna i Tyskland och
Sverige har under maj etablerat sig på en
högre nivå än vad vi såg som lägst i mitten av
april då den svenska 10-åringen handlades så
lågt som 0,20 % och motsvarande tysk
obligation avkastade endast 0,05 % vid samma
tidpunkt. Den svenska 10-åriga statsräntan
ligger nu på strax under 0,7 % och den tyska
omkring 0,5 %. Räntan på en amerikansk
10-åring ligger betydligt högre, ca 2,15 %,
då höjningarna av styrräntan i USA förväntas
börja efter sommaren.
Den stora frågan i Europa, som påverkar både
valutor och räntor, är naturligtvis Greklands
återbetalningsförmåga av utestående lån, deras möjlighet att finansiera sig i framtiden och
deras vara eller icke vara kvar inom
eurozonen.
Riksbanken valde att under maj inte förändra
reporäntan och heller inte utvidga sina köp av
statsobligationer. På räntemarknaden finns för
närvarande ytterligare en styrräntesänkning,
vid penningpolitiska mötet den 1 juli, diskonterad. Det spekuleras också i att man kommer
att tillåta sig att också, utöver statsobligationer, köpa bostadsobligationer för att på så
sätt pressa ned kreditspreadar och därigenom
stimulera ekonomin.
Ända sedan i februari har vi sett inflöden
i fonder som köper företagsobligationer, i
synnerhet i de som satsar på högavkastande
sådana. Det här gör att efterfrågan på
utestående obligationer ökar med lägre
löpande avkastning som följd och mönstret
ser mer och mer ut som vid denna tid under
förra året, överteckning vid emissioner och
högre acceptans för låga kreditspreadar.
Att de välkonsoliderade svenska bankerna
också är med och konkurrerar om samma
krediter är också en faktor som påverkar
aptiten, avkastning och pris. Också den
negativa statsräntan, på alla löptider upp till
fyra år, påverkar naturligtvis avkastningen till
det sämre.
Fondens utveckling
Vi har en fortsatt kort ränteduration i fonden
för att inte riskera att förlora på räntor som
snabbt stiger under kort tid. Vi har också en
övervikt av räntepapper som vi tror kommer
att utvecklas bättre än marknaden om
företagen får ett officiellt kreditbetyg.
BILL gick under månaden ned med 0,02 %.
Under 2015 har fondens värde ökat med
0,35 % medan index under samma tid är
oförändrat, +- 0,00 %.
Den 31 maj var 37 % av fondens värde investerat i värdepapper med lägst kreditbetyg BBB
eller motsvarande, investment grade.
Detta avser betyg från något av de erkända
kreditvärderingsbolagen Standard & Poor,
Moody’s eller Fitch. Utöver det fanns 34 %
av värdet i så kallad skuggratad investment
grade.
Fondens innehav den 31 maj bestod av 85 %
Floating Rate Notes, 5 % obligationer med fast
kupong, 7 % företagscertifikat samt 3 %
kontanter. Räntedurationen var vid månadens
slut 0,16 år medan den genomsnittliga
kreditlöptiden var drygt 2 år.
Fondförmögenheten var den 31 maj 696 Mkr.
Stockholm den 4 juni 2015
Thomas Grönqvist
Förvaltare, Cliens Räntefond Kort
Under maj steg värdet för Cliens Räntefond
Kort med 0,04 %. Jämförelseindex, OMRXT-
Riskinformation
Investeringar i fondandelar innebär ett risktagande. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta
kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information, kontakta oss enligt kontaktuppgifter nedan för fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport.