Faktablad Simplicity Företagsobligationer Basfakta för investerare

Key Investor Information Document (KIID)
Faktablad Simplicity Företagsobligationer
En svenskregistrerad värdepappersfond
Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial.
Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig
att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna
med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du
kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Simplicity Företagsobligationer
Andelsklass A – Ackumulerande (icke-utdelande)
ISIN: SE0004452118
Andelsklass B – Utdelande
ISIN: SE0006963617
Simplicity AB
Org.nr: 556611-4723
Mål
Fondens mål är att, med avseende på fondens placeringsinriktning, uppnå högsta möjliga värdetillväxt för fondens
tillgångar och att överträffa jämförelseindex OMRX T-Bill.
Fonden har dock inga krav eller ambitioner att följa sitt
jämförelseindex. Simplicity Företagsobligationer vänder sig
till dig som tror på en investering i företagsobligationer med
en placeringshorisont på tre till fem år. Fonden kan därför
vara olämplig vid en kortare placeringshorisont. Insättningar i
och uttag ur fonden kan normalt ske alla bankdagar.
Placeringsinriktning
Simplicity Företagsobligationer är en lång räntefond som
huvudsakligen placerar i företagsobligationer och företagscertifikat som främst är geografiskt knutna till Norden. Fonden
placerar huvudsakligen i företagsobligationer med hög kreditvärdighet, investment grade, men investerar även i sådana
instrument med låg eller ingen kreditrating. Den återstående
löptiden för fondens placeringar är mellan noll och tio år. En
genomsnittsportfölj bör i normalfallet ligga på mellan två och fem
år men kommer under vissa perioder vara både längre och kortare.
Fonden får använda derivatinstrument, inklusive OTCderivat, i syfte att effektivisera förvaltningen och skydda
fondens tillgångar. Fonden kan investera max 10 procent i så
kallade onoterade instrument.
Fonden har två andelsklasser: A och B. Andelsklass A är
ackumulerande, vilket innebär att utdelning normalt inte
lämnas utan att alla inkomster återinvesteras. Andelsklass B är
utdelande och har som utgångspunkt att dela ut föregående
räkenskapsårs avkastning på en andel i andelsklass B. Den
årliga utdelningen i andelsklass B påverkar inte fondandelsvärdet i andelsklass A. Utdelningen förändrar dock relationstalet mellan värdet på andelsklass A och B.
Risk/avkastningsprofil
En investering i ränterelaterade värdepapper innebär en låg
till medelrisk. Den risk som är förknippad med att placera i
räntebärande värdepapper är fondens duration (genomsnittlig
återstående löptid) samt räntans utveckling. Fonden har även
en kreditrisk/motpartsrisk som innebär risken för att en emittent
Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
1
2
3
Högre möjlig avkastning
4
5
6
7
eller motpart inställer betalningarna. Valutarisken är den risk
som är förenad med kursrörelser i investeringar i utländsk valuta.
Fonden har för avsikt att valutasäkra sig emot valutarisken
vid köp av företagsobligationer i utländsk valuta.
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk
och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn
baseras på historiska utvecklingen för företagsobligationer de
senaste fem åren.
Den här fonden tillhör kategori 3, vilket betyder låg till
medel risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet.
Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med
tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det
beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är
en garanti för framtida risk/avkastning.
Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de
företagsobligationer och företagscertifikat fonden placerat i.
Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte
risken för att, vid extrema förhållanden på räntemarknaderna,
inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid
(likviditetsrisk) och inte risken för förlust p g a systemfel,
mänskliga fel (operativ risk) eller externa händelser.
Simplicity AB | Södra Hamnvägen 12 | 432 44 Varberg | Tel: 0340-21 95 00 | Fax: 0340-21 95 09 | E-post: [email protected] | www.simplicity.se
Key Investor Information Document (KIID)
Faktablad Simplicity Företagsobligationer
En svenskregistrerad värdepappersfond
Avgifter
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Insättningsavgift
0 %
Uttagsavgift
0 %
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar
innan de investeras/innan behållningen betalas ut.
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift
Insättningsavgiften och uttagsavgiften avser maximal avgift.
Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader
inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar
fondens potentiella avkastning. Byte av fonder genererar inga
ytterligare avgifter.
Årlig avgift avser kalenderåret 2014. Den kan variera något
från år till år.
0,82 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda
omständigheter
Prestationsbaserad avgift
Ingen
Tidigare resultat
Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig
avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och
med utdelningar återinvesterade i fonden.
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.
Fonden startade den 30 mars 2012.
8%
5,9%
6%
4%
Simplicity Företagsobligationer
OMRX-TBill Index
2%
1,7%
0,9%
0%
2010
2011
2012
Fonden avser inte att följa sitt jämförelseindex.
2013
0,5%
2014
Praktisk information
Ytterligare information om Simplicity Företagsobligationer
framgår av informationsbroschyren och fondbestämmelserna.
Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida.
Hemsida: www.simplicity.se
Telefonnummer: 0340-21 95 00
Förvaringsinstitut: Swedbank
Revisor: Michael Lindengren, PwC
För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till www.simplicty.se.
Simplicity AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i
detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med
de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.
Auktorisation
Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och
publiceras på vår hemsida, i ledande dagspress och på text-tv.
Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden
utövas av Finansinspektionen. Fondbolaget har endast tillstånd
att bedriva fondverksamhet, ej diskretionär förvaltning.
Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens
Publicering
auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 9 mars 2015.
Simplicity AB | Södra Hamnvägen 12 | 432 44 Varberg | Tel: 0340-21 95 00 | Fax: 0340-21 95 09 | E-post: [email protected] | www.simplicity.se