Humanbiologi 150116

Humanbiologi
Provmoment:
Ladokkod:
Tentamen ges för:
Humanbiologi del C
MHU011
SSK15
Namn:
(Ifylles av student)
Personnummer:
(Ifylles av student)
Tentamensdatum:
Tid:
150116
Hjälpmedel:
Inga hjälpmedel
För att få respektive betyg krävs:
G = 70% på respektive delmoment
Allmänna anvisningar:
Rättningstiden är som längst tre veckor
OBS: Fullt poängavdrag vid
felaktigt svar på flervalsfrågor!
Lycka till!
Ansvarig: Fredrik Ståhl
Tele: 070 - 383 51 88
15 högskolepoäng
TENTAMEN C
CIRKULATIONSYSTEMET
C1. Vad stämmer INTE om hjärtat?
A) Tricuspidalisklaffen motsvaras av pulmonalisklaffen på höger sidan
B) Retledningssystemet kan utgå från AV-knutan.
C) Retledningssystemet utgår från sinus-knutan.
D) Syresatt blod återförs till vänster förmak via lungvener.
C2. Autoregleringen vid fysisk aktivitet innebär att ..
A) hjärtat tar emot mindre blod än i vila.
B) musklerna tar emot mindre blod än i vila.
C) njurarna tar emot mindre blod än i vila.
D) huden tar emot mindre blod än i vila.
C3. I ett dilaterat arteriellt blodkärl ..
A) minskar blodtrycket i artärena
B) ökar blodtrycket i artärena
C) påverkas inte blodtrycket i artärena
D) ökar filtrationen i kapillären
C4. Den största samlade ytan finner vi i ..
A) artärerna
B) arteriolerna
C) kapillären
D) venolerna
C5. Hjärtats slagvolym …
A) regleras primärt genom ökad hjärtfrekvens.
B) ökar i takt med kraftigare andning och muskelrörelser.
C) är skillnaden mellan hjärtats fulla volym och EDV.
D) påverkar direkt det totala perifera motståndet
C6. Den ortostatiska blodtrycksreflexen innebär främst att ..
A) TPM ökar
B) Hjärtfrekvensen minskar
C) Slagvolymen minskar
D) Det venösa återflödet minskar
C7. Vad motsvarar kamrarnas aktivitet på ett EKG? (1p)
A) P-vågen.
B) QRS-komplexet.
C) ST-sträckan.
D) T-vågen.
2
C8. Beträffande hjärtats anatomi är ett av följande påståenden rätt. (1p)
A) Från höger kammare pumpas blodet ut i kroppen.
B) Från vänster förmak flödar syrefattigt blod ner i vänster kammare och vidare
mot lungorna.
C) Kranskärlen fylls under diastole.
D) Blodet till kranskärlen kommer närmast från lungartärerna.
C9. Vad skulle hända om lymfsystemet blockerades i tex en arm?
A) Syresättningen av blodet försämras.
B) Det bildas svullnader i vävnaden (ödem)
C) Blodet får svårare att komma fram till hjärtat.
D) Risken att få cancer ökar kraftigt.
C10. Hur påverkas det arteriella blodtrycket av (givet allt annat oförändrat):
Ange ökar eller minskar,, 2p)
A) Minskad frsättning av ADH
.........
B) Minskad sympatikusaktivitet
.........
C) Minskad reninutsöndring från njuren .........
D) Minskad blodvolym
.........
C11. Blodkärlens diameter .. (flera alternativ kan vara rätt, 2p)
A) påverkas av fysisk aktivitet
B) är oberoende av det totala perifera motståndet.
C) är sammanlagt större på artärsidan än på vensidan.
D) står i huvudsak under parasympatisk kontroll.
E) blir större vid vila.
F) är sammanlagt störst i kapillären.
NJURAR
NJ1. Vilken kraft gynnar filtration i glomerulus?
A) Glomerulus osmotiska tryck
B) Glomerulus diffusionstryck
C) Glomerulus hydrostatiska tryck
D) Glomerulus samlade saltinnehåll
NJ2. Vilket av följande finner man vanligen INTE i njurarnas urin?
A) Glukos
B) Protein
C) Erythrocyter
D) Alla ovan nämnda
NJ3. Tubulusfunktionen innebär bland annat att ..
A) sekretion av K ökar i distala tubuli.
B) elektorstatiska attraktion från Na återför Cl till blodet.
C) Na/K-pumpen medverkar till filtrationen i tubuluslumen.
D) Na/K- pumpen pumpar Na, Cl och vatten tillbaka till blodet.
3
NJ4. En ökad frisättning av Aldosteron ..
A) kommer aktivera reabsorptionen av Natrium (Na).
B) kommer aktivera reabsorptionen av Kalium (K).
C) kommer aktivera sekretionen av vätejoner (H).
D) kommer aktivera reabsorptionen av Natrium (Na) och Kalium (K).
NJ5. Vid uttorkning kommer ..
A) Aldosteron att frisättas från binjuremärgen.
B) Henlys slynga effektivisera sin produktion av saltgradienten.
C) ADH medverka till att öka blodvolymen genom att effektivisera Na/Kpumpen i distala tubuli.
D) ADH medverka till att öka blodvolymen genom att öka vattnets
genomsläpplighet i samlingsrören.
NJ6. Om njurarnas glukoströskel överstigs kommer...
A) Urinproduktionen öka pga osmotisk attraktion från glukos
B) Urinproduktionen öka pga elektrostatisk attraktion från glukos
C) Urinproduktionen öka pga negativ påverkan på Na/K-pumpen
D) Urinproduktionen att minska.
NJ7. Vilka av följande är INTE en njurfunktion?
A) Reglering av blodtryck.
B) Reglering av pH
C) Produktion av vitamin B komplex
D) Sekretion av avskrädesprodukte
NJ8. Följande substanser bidrar till njurarnas reabsorption i distala tubuli: (flera
alternativ kan vara rätt 2p)
A) Renin
B) Aldosteron
C) Kortisol
D) ADH
E) ADHD
F) ADP
G) ANP
H) ATP
NJ9. Vad händer med följande variabler vid en sjukligt ökad insöndring av hormonet
aldosteron (Ange ökar, minskar eller oförändrat, 2p)
a) Na+-utsöndringen i urinen
b) Extracellulärvätskans volym
c) K+-utsöndringen i urinen
d) Plasmavolymen
.............
.............
.............
.............
4
RESPIRATION
R1. Vid lungventilationen ..
A) , under inandningen, stiger alveolartrycket och är högre än atmosfärstrycket.
B) , under pausen mellan in och utandningen, är alveolartrycket samma som
atmosfärstrycket.
C) ,under utandningen är alveolartrycket mindre än atmosfärstrycket.
D) strömmar luft från ett lägre tryck till ett högre.
R2. I blodet som kommer till lungorna ..
A) är syrets partialtryck större än i blodet som går ut från lungorna.
B) är syrets partialtryck mindre och koldioxidens partialtryck större än i
alveolarluften.
C) är syrets partialtryck större och koldioxidens mindre än i alveolarluften.
D) är syrets och koldioxidens partialtryck lika stora som i alveolarluften.
R3. Surfaktant i alveolerna har till uppgift att ..
a) Transportera syrgas
b) Öka ytspänningen
c) Minska ytspänningen
d) Bekämpa främmande partiklar – en del i vårt ospecifika immunförsvar
R4. På tal om lungornas volym menar man med FEV1 ..
a) summan av tidalvolymen och den exspiratoriska reservvolymen.
b) summan av tidalvolymen och inandningsvolymen.
c) motsatsen till dead space.
d) inget av ovan alternativ
R5. Kurvan som beskriver förhållandet mellan hemoglobinets syremättnad (y-axeln)
och partialtrycket för syrgas (x-axeln) är S-formad. Det betyder att ..
a) vid kurvans slut har förändringar i syrets partialtryck bara en liten inverkan på
hemoglobinets syremättnad.
b) hemoglobinets syremättnad är direkt proportionell till syrets partialtryck.
c) hemoglobinets bindningskapacitet är förbrukad redan i början av kurvan.
d) hemoglobinets syremättnad är omvänt proportionell till syrets partialtryck.
R6. Vilka krafter måste de respiratoriska musklerna övervinna för att genomföra en
inandning? (flera alternativ kan vara rätt 2p)
a) Lungvävnadens egen elasticitet
b) Luftvägarans motstånd
c) Diaphragmas motstånd
d) Interkostalmusklernas kraft
e) Ytspänning i alveolerna
R7. Antag att andningsfrekvens är 12 andetag per minut, tidalvolymen 450 ml och
dead space 150 ml. Hur stor blir då: (1p)
a) andningsminutvolymen?
b) den alveolära ventilationen per minut?
.............. ml
.............. ml
5
R8. Om du får andningsförhinder riskerar du att drabbas av en pH-förändring som
kallas för en ... (2p)
a) respiratorisk ..............................
b. Vad kommer att hända med ditt
pH - ökar eller minskar?
pCO2 i blodet - ökar eller minskar?
..................
..................
R9. Placera in följande strukturer på bilden. Larynx, pharynx, esophagus, trachea,
bronker, näsmusslor, örontrumpetens mynning, epiglottis (2p).
MATSPJÄLKNING
M1. Stora omentet är
A) ett annat namn för tjocktarmen (colon)
B) ett veck i bukhinnan avsett för lagring av fett
C) ett veck i tarmen vid tunntarmens övergång till colon
D) den utvidgning som föregår blindtarmens maskformiga bihang
M2. Om du tuggar länge på vitt bra smakar det sött därför att..
A) tänderna sönderdelar cellerna i sina minsta beståndsdelar
B) amylas bryter ned polysackarider till sackaros
C) glukos finns alltid i alltid i alla polysackarider
D) polysackarider smakar sött.
6
M3. Parietalcellerna i magsäcken utsöndrar..
A) mucin och bikarbonat.
B) pepsinogen och intrinsic factor.
C) saltsyra och intrinsic factor.
D) pepsinogen och saltsyra.
M4. Intrinsic factor ar viktig för kroppens upptag av ..
A) kalcium.
B) riboflavin.
C) vitamin B12.
D) järn.
M5 Bukspottet som utsöndras från pancreas innehåller INTE ..
A) Amylas
B) Lipas
C) Bikarbonat
D) Gallsalter
M6. Vad stämmer INTE om levern?
A) Portådern (vena porta) för blodet från levern.
B) Här bildas gallsalter av kolesterol.
C) Här bildas lipoproteiner som HDL.
D) Här renas blodet från giftiga ämnen.
M7. Frisättning av glucagon är ett exempel på en ............... utsöndring. (1p)
M8. CCK .. (flera alternativ kan vara rätt 2p)
A) stimulerar ökning av salivfrisättning.
B) frisätts vid ansamlig av bl a peptider i duodenum.
C) stimulerar frisättning av bikarbonat från pancreas.
D) stimulerar frisättning av pancreasenzymer till duodenum
E) stimulerar tömning av gallblåsan.
F) frisätts vid ökad halt vätejoner i duodenum (sänkt pH).
M9. I absorptionsfasen .. (flera alternativ kan vara rätt 2p)
A) stimuleras bildning av glykogen i levern.
B) bildas ny glukos av bl a aminosyror (glukoneogenes).
C) frisätter levern glukos för att höja blodsockret.
D) stimuleras proteinbyggnad (anabol fas).
E) bryts fett ner till triglycerider.
F) lagras fett som triglycerider i fettvävnad.
G) utnyttjas glukos som energikälla i fletalet vävnader.
M10. När chymus (maten) kommit ned i duodenum bildas ett antal enzymer i
pancreas och förs med bukspotten till duodenum. Ange nedan vad dessa enzymer
heter och vilket näringsämne (protein, kolhydrater och fett) de spjälkar. (1 p)
Kolhydrater spjälkas av
Fett spjälkas av
Protein spjälkas av
..........................
.......................... och ......................
..........................
7
CELLMETABOLISM
CM1. Vad stämmer INTE om ATP?
A) Utnyttjas vid passiv transport över cellmembran
B) Bildas från ADP och P.
C) Ingår som en del i DNA (efter förlust av fosfatgrupper).
D) Står för större delen av energiöverföringen i cellerna.
CM2. I mitokondrierna sker ..
A) Glykolys och Oxidativ fosforylering
B) Citronsyracykel och Oxidativ fosforylering
C) Glykolys och Citronsyracykel
D) Ingen av ovan beskrivna kombinationer
CM3. Mjölksyra bildas i en cell för att ...
A) frigöra pyrodruvsyra
B) frigöra NAD
C) frigöra acetyl-coA
D) spara energi i cellen
CM4. Vad händer under citronsyracykeln?
A) Syre bildas och väteatomer binds till Vitamin B3 (NAD)
B) Koldioxid bildas och väteatomer binds till Vitamin B3 (NAD)
C) Syre bildas och vatten frisätts
D) Syre fångar upp väte och vatten bildas
CM5. Fettsyror kan brytas ned i citronsyracyklen om de först omvandlas till:
A) oxalättiksyra
B) acetyl-coA
C) glukos
D) Vitamin B3 (NADH2)
CM6. Oxidativa fosforyleringen innebär bland annat att ..
A) glukos omvandlas till till pyrodruvsyra varvid ATP bildas.
B) syre och väte ombildas till vatten varvid ATP bildas.
C) pyrodruvsyra ombildas till acetyl-Coenzym A varvid ATP bildas.
D) acetyl-Coenzym A binder till oxalättiksyra varvid ATP kommer att bildas.
CM7. I mitokondrierna ...: (flera alternativ kan vara rätt, 2p)
A) bildas vatten.
B) omvandlas Pyrodruvsyra till acetyl-coA.
C) kan endast glukos metaboliseras.
D) frigörs väte från Vitamin B3 (NADH2)
E) binder oxalättiksyra till citronsyra.
F) bildas mycket ATP
G) bildas koldioxid
8
CM8. Syre krävs för att vi i cellmetabolismen ska kunna: (flera alternativ kan vara
rätt, 2p)
A) bilda ATP
B) bilda Mjölksyra
C) bilda CO2
D) bilda H2O
E) bilda Pyrodruvsyra
F) bilda Vitamin B3 (NADH2)
G) utnyttja acetyl-coA
FORTPLANTNING
F1. Meiosen syftar till att
A) Bilda könsceller
B) Ersätta skadad vävnad i äggstockarna
C) Ersätta skadad vävnad i testiklarna
D) Ersätta skadad vävnad i äggstockarna och testiklarna
F2. Follikelcyklen fortgår vid befruktning eftersom ..
A) nya ägg mognar i äggstockarna.
B) adenohypofysen fortsätter tillverka FSH
C) hCG från placentan stimulerar Corpus Luteum
D) GnRH inte längre hämmas av östrogen
F3. Vid slutet av menstruationscykeln ..
A) är östrogennivåerna höga och inget FSH bildas
B) är östrogennivåerna höga och FSH bildas
C) är östrogennivåerna låga och FSH bildas
D) är östrogennivåerna låga och inget FSH bildas
F4. Om en genetisk sjukdom är mer vanligt förekommande hos män än hos kvinnor
beror detta sannolikt på att genen som påverkar denna sjukdom ..
A) är muterad
B) ligger på en vanlig kromosom
C) ligger på X-kromosomen
D) ligger på Y-kromosomen
F5. Vilken typ av mutation uppstår oftast i spermier?
A) Förändrat antal kromosomer
B) Små förändringar i generna
C) Förändrat antal proteiner
D) Förändrat antal ribosomer
9
F6. Non-disjunction hos kvinnor tilltar med åldern och resulterar i ...
A) En ökning av antalet trisomier (tex embryo med tre stycken kromosom 3).
B) En miskning av antalet monosomier (tex embryo en stycken kromosom 3).
C) menopaus.
D) beror på försvagningar i spindeln.
E) ger skador på enskilda gener.
F) är den främsta orsaken till Downs syndrom.
G) minskad fertilitet.
F7. Fragile X orsakas av en recessiv gen på X-kromosomen och ger upphov till stora
skador på denna kromosom. En frisk kvinna men med för fragile X som skaffar barn
med en man som inte är bärare av det recessiva anlaget för fragile X får ..
A) inga sjuka barn
B) 10% sjuka barn
C) 50% sjuka barn
D) 50% sjuka pojkar
F8. Huntingtons chorea (Hc) beror på en dominant verkande mutation i en enda gen.
Sjukdomen debuterar först vid 20-30 års ålder. Två unga föräldrar är till synes helt
friska men Huntingtons chorea finns i pappans familj. Riskerar dessa föräldrar att få
ett barn med samma sjukdom?
A) Ja, om mamman också är bärare av en recessiv Hc gen.
B) Ja, om mamman också är bärare av en dominant Hc gen.
C) Ja om pappan är bärare av en dominant Hc gen.
D) Nej!
F9. Genen för Brun ögonfärg (B) dominerar över blå (b) och ligger inte på Xkromosomen. En människa som har bruna ögon kan ha följande genuppsättning(ar):
(flera alternativ kan vara rätt 2p)
A) BB
B) Ba
C) bb
D) By
E) by
F) Bb
G) bX
10
TENTAMEN A
CELL VÄVNAD OCH PROTEIN
CVP1. Beskriv hur proteinsyntesen tillgår där översättning av DNA-kod till protein
sker. (3p)
CVP2. Vad består en kromosom av och vad händer med en kromosom under en
mitotisk celldelning? (3p)
CVP3. Vad skiljer mitosen från meiosen? (2p)
CVP4. Grundsubstans, Kollagen och Elastin
a) I vilken vävnadstyp återfinner vi dessa ämnen? (1p)
b) Hur är de arrangerade i förhållande till cellen? (1p)
c) Hur påverkar olika proportioner av Kollagen och Elastin vävnadens
egenskaper? Ge exempel! (1p)
RÖRELSEAPPARATEN I
RI1. Vad är en motorisk enhet? (2p)
RI2. Vad gör att muskeln förkortas när det sker en kontraktion? (2p)
RI3. Vad är en synovialled? (2p)
RI4. Beskriv nervimpulsens koppling till mekaniskt svar i tvärstrimmig muskulatur.
(4p)
11
RÖRELSEAPPARATEN II
RII1. Lös följande ”beniga” korsord (6p):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
EclipseCrossword.com
Vågrätt
3.
5.
6.
7.
Namn på den översta kotan
En krökning på ryggraden med konvexiteten riktad bakåt
Trochanter major sitter på detta ben
Sternum, costae, manubrium sterni, processus xiphoideus och corpus sterni är
alla förknippade med denna latinska benämning på en del av kroppen
9. Den svenska benämningen på en del av bäckenet. Utgörs av tarmbenet, sittbenet
och blygdbenet.
10. Skenbenet på latin
11. Radius och ulna ledar proximalt mot detta ben
12. Hjässben, pannben, och tinningben ingår som en del i denna struktur.
Lodrätt
1.
2.
4.
8.
Binder samman kotkropparna och fungerar som en fjädring
Det latinska ordet är columna och består av många små ben.
Den svenska benämningen på den del av lårbenet. En vanligt ställe för frakturer,
speciellt äldre damer med osteoporos.
Vadbenet på latin
12
RII2
Ange det latinska namnet på markerade muskler nedan. (5p)
RII3. Rita en lumbalkota och ange läget för följande delar: kotkropp, mellankotskiva,
kotkanal, taggutskott.
13
TENTAMEN B
CELL VATTEN OCH ELEKTROLYTER
CVE1. Osmolaliteten inuti en cell är densamma som utanför cellen. Vad händer med
cellen om denna utsätts för en hyperton respektive hypoton lösning och vad är
orsaken till de förändringar man då kan iakta? (3p)
CVE2. Varför är cellmembranet genomsläppligt för fettlösliga molekyler men inte
vattenlösliga molekyler? (2p)
CVE3. Na/K-pumpen är nödvändig för att en cell ska få en vilomembranpotential.
Förklara varför det är så. (4p)
CVE4. Vad är skillnaden mellan aktiv och passiv transport över ett cellmembran.
Exemplifiera! (3p)
NERVSYSTEMET
N1. Förklara hur en aktionspotential uppkommer i en nervcell samt hur den kan
motverkas av hyperpolarisering. (4p)
N2. Vilka viktiga funktioner styrs av hypothalamus? (4p)
N3. Varför drabbas ofta talförmågan eller talförståelsen (s k afasi) när man får en
skada (t ex stroke) i vänster hjärnhemisfär. Förklara! (2p)
N4. Ange var centrum för upplevelsen av sensoriska stimuli är beläget, var
information från synen tolkas och var det motoriska centrumet är beläget. (3p)
N5. Beskriv vad som kan orsaka en böjreflex och hur nervimpulserna fortplantas. (3p)
14
SINNENA
S1. Hur kan vi uppfatta så tiotusentals olika dofter trots att vi bara har några hundra
olika doftreceptorer? (3p)
S2. Redogör för de olika typer av sinnesceller som finns i ögat, hur de reagerar på ljus
samt hur dessa sinnesceller är organiserade på näthinnan? (3 p)
S3. Redogör för hur hörselsinnet fugerar. (3p)
S4. Varför upplever vi rotation åt motsatt håll när vi kliver av en karusell? (3p)
ENDOKRINOLOGI
E1. Vad är det som reglerar bisköldkörtlarnas insöndring av parathormon (PTH)?
Vilka effekter har PTH? (3p)
E2. Ge exempel på två hormoner som frisätts från binjurebarken och redogör för dess
verkan i kroppen! (3p)
E3. Ge tre exempel på funktioner som påverkjas av thyroideahormon. (3p)
E4. På vilket sätt styr adenohypofysen andra körtlar? Förklara och ge två exempel.
(4p)
E5. Förklara vad ett anti-insulinergt hormon är och ge ett exempel på ett sådant
hormon.
15