UTKAST INTE PROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-09-28
3 (15)
Ärendelista 28 september 2015
Ärende till kommunfullmäktige: 6
Upprop och val av justerare
2.
Anmälan om delegationsbeslut
3.
Kommundirektören informerar
4.
En ny regional planering – ökad samordning och bättre
bostadsförsörjning (SOU 2015:59) – remissyttrande
5.
Gestaltningsförslag för området mellan Lilla Strömmen och
Kulbacken i Västervik
6.
Riktlinjer för Västerviks kommuns föreningsstöd – revidering
7.
Medborgarförslag om lokaluthyrningar som ligger under
Bostadsbolagets ansvar – svar
T
IN K
TE AS
T
PR
O
TO
KO
LL
1.
8.
Medborgarförslag om ökad tillgänglighet för båtgäster i
småbåtshamnen i Västerviks centrum – svar
9.
Medborgarförslag om toaletter i naturhamnar – svar
10. Medborgarförslag om renovering av stenmurar i Västerviks
kommun – svar
U
11. En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) – information inför
remissyttrande
12. Rapporter
Justerandes sign
Kommunstyrelsen
593 80 Västervik
0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
www.vastervik.se
[email protected]
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-09-28
4 (15)
Ks §
1. Upprop och val av justerare
Anna Bodjo (MP) är i tur att justera.
Ks §
2. Anmälan om delegationsbeslut
KO
LL
Ordförandens beslut
Dnr 2015/401-023
Anställning av förvaltningschef för miljö- och byggnadsförvaltningen.
Ordförandens beslut den 22 september 2015 om att anställa Ola
Karlsson som förvaltningschef läggs till handlingarna.
T
IN K
TE AS
T
PR
O
TO
Kommundirektörens beslut
Dnr 2015/59-108
Kammarrättens i Jönköping beslut 7 september 2015, mål 811-15 och
1937-15, att inte meddela Hans Hök prövningstillstånd i överklagat
ärende i Förvaltningsrätten i Linköping, mål 703-15 läggs till
handlingarna.
U
Dnr 2015/116-108
Kammarrättens i Jönköping beslut 14 september 2015, mål 720-15, att
inte meddela Jan-Gunnar Johansson prövningstillstånd i överklagat
ärende i Förvaltningsrätten i Linköping, mål 808-15 läggs till
handlingarna.
Dnr 2014/616-106
Delegationen för unga till arbete beslut 3 september 2015 om 200 000
kronor i statsbidrag för utarbetande av en lokal överenskommelse om
samverkan mellan kommun och arbetsförmedling läggs till
handlingarna.
Justerandes sign
Kommunstyrelsen
593 80 Västervik
0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
www.vastervik.se
[email protected]
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-09-28
5 (15)
Ks §
3. Kommundirektören informerar
U
T
IN K
TE AS
T
PR
O
TO
KO
LL
Kommundirektören och särskilt kallade informerar om följande aktuella
ärenden.
- Förbättringsarbete – nulägesbeskrivning (inget ärende)
- En ny regional planering – ökad samordning och bättre
bostadsförsörjning (SOU 2015:59) – remissyttrande
- Gestaltningsförslag för området mellan Lilla Strömmen och
Kulbacken i Västervik
- Riktlinjer för Västerviks kommuns föreningsstöd – revidering
- Medborgarförslag om lokaluthyrningar som ligger under
Bostadsbolagets ansvar – svar
- Medborgarförslag om ökad tillgänglighet för båtgäster i
småbåtshamnen i Västerviks centrum – svar
- Medborgarförslag om toaletter i naturhamnar – svar
- Medborgarförslag om renovering av stenmurar i Västerviks kommun
– svar
- En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) – information inför
remissyttrande.
Justerandes sign
Kommunstyrelsen
593 80 Västervik
0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
www.vastervik.se
[email protected]
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-09-28
6 (15)
Ks §
4. En ny regional planering – ökad samordning och bättre
bostadsförsörjning (SOU 2015:59) – remissyttrande
Dnr 2015/335-100
Västerviks kommun tillsammans med Kalmar kommun i Kalmar län har i
skrivelse 26 juni 2015 från Näringsdepartementet fått möjligheten att
senast den 30 oktober 2015 lämna remissyttrande på
Bostadsplaneringskommitténs rubricerade betänkande.
KO
LL
Bostadsplaneringskommitténs uppdrag har bland annat varit att utreda
och vid behov föreslå förändringar i de regelverk som styr fysisk
planering och framtagande av planeringsunderlag på regional nivå som
behövs för att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet och en långsiktigt
hållbar utveckling i alla delar av landet.
T
IN K
TE AS
T
PR
O
TO
I sitt förslag har man valt att utforma den regionala planeringen som en
fysisk regional planering och att ställa ökade krav på samordning mellan
den planeringen och regional planering för transportinfrastruktur, tillväxt
och kollektivtrafik, samt kommunernas planering för bostadsförsörjning.
Man föreslår att regional fysisk planering ska vara ett uppdrag i hela
landet och ha länet som indelningsgrund. Den aktör som har det
regionala utvecklingsansvaret i varje län ska inom sitt län ha i uppgift att
bedriva regional fysisk planering.
U
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 16 september 2015
förslag till remissyttrande. Sammanfattningsvis anser Västerviks
kommun att förslaget inte främjar bostadsförsörjningen i vår del av
landet, utan snarare komplicerar processerna med ytterligare en
byråkratisk dimension.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande 16
september 2015 som sitt svar på remissen ”En ny regional planering –
ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) och
överlämna det till Näringsdepartementet.
Justerandes sign
Kommunstyrelsen
593 80 Västervik
0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
www.vastervik.se
[email protected]
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-09-28
7 (15)
Ks §
5. Gestaltningsförslag för området mellan Lilla Strömmen
och Kulbacken i Västervik
Dnr 2015/415-219
LL
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 14 september 2015
gestaltningsförslag för området mellan Lilla strömmen och Kulbacken i
Västervik. Förslaget har tagits fram av tjänstemän på
kommunstyrelsens förvaltning, inom enheten för samhällsbyggnad samt
enheten för kultur. Kommunstyrelsen fick 2015-06-29 en information om
förslaget samt en grov kostnadskalkyl.
T
IN K
TE AS
T
PR
O
TO
KO
Gestaltningsförslagets syfte är att visa en helhetsbild över hur området
kan utvecklas till ett attraktivt område där närheten till vattnet och
historien kring Slottsholmen och ruinen lyfts fram. Omvandlingen av
området ska hålla en mycket hög kvalitet vad gäller gestaltning,
konstnärlig utformning och material. Här ska befintliga och nya
målpunkter och verksamheter samsas med promenadstråk och
allmänna mötesplatser för att skapa en naturlig och spännande
förlängning av staden och stadslivet norrut. I förslaget redovisas
lösningar, behov av ytterligare arbete och kostnader.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta
att gestaltningsförslaget för området mellan Lilla strömmen
och Kulbacken godkänns,
U
att arbetsgruppen får gå vidare med uppdraget i enlighet med
gestaltningsförslaget, samt
att detta finansieras genom 2 mnkr från investeringsbudeten
2015 (projekt Slottsholmen), samt 6 mnkr från
investeringsbudgeten 2016 (projekt Slottsholmen).
Justerandes sign
Kommunstyrelsen
593 80 Västervik
0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
www.vastervik.se
[email protected]
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-09-28
8 (15)
Ks §
6. Riktlinjer för Västerviks kommuns föreningsstöd –
revidering
Dnr 2013/524-003
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-25 § 190 i samband med beslut
om riktlinjer för Västerviks kommuns föreningsstöd att uppdra åt
kommunstyrelsens förvaltning att riktlinjerna för Västerviks kommuns
föreningsstöd ska utvärderas senast februari 2015.
KO
LL
Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 september 2015 har
nu gällande riktlinjer tidigare kommunicerats med berörda föreningar
genom dialogmöten och möjlighet att lämna yttranden och synpunkter
under en remisstid. Relevanta synpunkter som då kommit fram har
därefter beaktats och skrivits in i nu gällande riktlinjer. I övrigt har inga
synpunkter inkommit.
U
T
IN K
TE AS
T
PR
O
TO
Den reviderade upplagan som nu tagits fram innebär till största delen
redaktionella ändringar och förtydliganden. En förändring i sak är att
pensionärsorganisationernas ersättning för antal medlemmar återinförs,
i stället för nu gällande projektbidrag. Detta enligt önskemål och
skrivelser från föreningarna själva. Schablonbeloppen i bilagan för
skötselbidrag till förening som sköter egen eller kommunal
fritidsanläggning har också justerats. Dessutom har riktlinjerna
kompletterats med tidigare beslut avseende ersättning för
samlingslokalers underhåll där föreningen äger fastigheten själva.
All finansiering kring ovanstående förändringar och tillägg sker utifrån
tidigare beslutade tilläggsanslag och berörd enhets befintliga budget för
föreningsstöd. I detta avseende gäller det enheten för samhällsbyggnad
inom kommunstyrelsens förvaltning.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna utvärderingen av Västerviks kommuns föreningsstöd,
samt
att godkänna redovisat förslag till reviderade riktlinjer för föreningsstöd
med redaktionella ändringar och förtydliganden, återinförsel av
pensionärsorganisationernas ersättning för antal medlemmar, samt
justeringar av schablonbeloppen i bilagan för skötselbidragen.
Finansiering sker genom samhällsbyggnadsenhetens befintliga budget
för föreningsstöd.
Justerandes sign
Kommunstyrelsen
593 80 Västervik
0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
www.vastervik.se
[email protected]
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-09-28
9 (15)
Ks §
7. Medborgarförslag om lokaluthyrningar som ligger
under Bostadsbolagets ansvar – svar
Dnr 2014/349-109
En boende i Västervik har 9 juni 2014 väckt ett medborgarförslag om
lokaluthyrningar som ligger under Bostadsbolagets ansvar.
LL
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-30, § 138 att överlämna
förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande.
U
T
IN K
TE AS
T
PR
O
TO
KO
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse med förslag till beslut finns
inte tillgänglig vid tidpunkten då denna kallelse färdigställs.
Justerandes sign
Kommunstyrelsen
593 80 Västervik
0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
www.vastervik.se
[email protected]
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-09-28
10 (15)
Ks §
8. Medborgarförslag om ökad tillgänglighet för båtgäster
i småbåtshamnen – svar
Dnr 2014/415-109
LL
En boende i Västervik har väckt ett medborgarförslag om ökad
tillgänglighet för båtgäster i småbåtshamnen (Fiskarehamnen).
Förslagsställaren vill se en ökad tillgänglighet och att nuvarande
”förbudskyltar” ska ersättas med skyltar med mer välkomnande
budskap. Kommunfullmäktige har 2014-09-29, § 155 beslutat att
överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande.
T
IN K
TE AS
T
PR
O
TO
KO
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 18 september 2015
förslag till svar på medborgarförslaget. Av svaret framgår att det i
dagsläget pågår en översyn i centrala Västervik inklusive
småbåtshamnen. Kommunstyrelsen har gett enheten för
samhällsbyggnad i uppdrag att se över funktion och utformning av
området. Förslagsställarens förslag och synpunkter i
medborgarförslaget kan ingå i det arbetet.
När det gäller information för angöring i Fiskarehamnen, så är de
tidigare skyltarna utbytta innan sommarsäsongen mot nya med texten
”Tilläggsplats för ärenden i staden”.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta
att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse
18 september 2015 förklara medborgarförslaget om ökad tillgänglighet
för båtgäster i småbåtshamnen besvarat, samt
U
att tacka förslagsställaren för visat intresse.
Justerandes sign
Kommunstyrelsen
593 80 Västervik
0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
www.vastervik.se
[email protected]
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-09-28
11 (15)
Ks §
9. Medborgarförslag om toaletter i naturhamnar – svar
Dnr 2014/492-109
En boende i Gamleby har 23 september 2015 väckt ett
medborgarförslag om toaletter i naturhamnar. Kommunfullmäktige
beslutade 2014-10-27, § 22 att överlämna förslaget till
kommunstyrelsen för beslut och besvarande.
LL
Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 18 september 2015 har
medborgarförslaget samt besökare och allmänhet medfört att
kommunstyrelsens förvaltning i september 2015 har påbörjat ett arbete
med att förbättra statusen på dass och soptunnor i Tjust skärgård.
T
IN K
TE AS
T
PR
O
TO
KO
Arbetet har inletts med en inventering av det som finns idag och
bedöma lämplighet och skick. I nästa steg kommer vi att tillskriva
skärgårdsföreningar och båtklubbar för att få rekommendationer om
vilka platser som bör prioriteras. Vi inbjuder även förslagsställaren att
komma med förslag på vilka naturhamnar som är viktiga.
Utifrån detta underlag planerar kommunen att utföra åtgärder. I detta
arbete kan någon punkt komma att avvecklas, men då med syfte att
frigöra resurser för att utöka och förbättra på någon annan plats.
Ambitionen är att några platser ska vara åtgärdade redan inför
sommaren 2016.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta
att med redogörelsen ovan förklara medborgarförslaget om toaletter i
naturhamnar besvarat, samt
U
att tacka förslagsställaren för visat intresse.
Justerandes sign
Kommunstyrelsen
593 80 Västervik
0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
www.vastervik.se
[email protected]
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-09-28
12 (15)
Ks §
10. Medborgarförslag om renovering av stenmurar i
Västerviks kommun – svar
Dnr 2015/29-109
En boende i Västervik, har 19 januari 2015 väckt ett medborgarförslag
om att initialt inventera stenmurar i Västerviks kommun som är i behov
av restaurering och därefter ansöka om medel för att renovera och
återställa dessa. Ett första exempel är stenmurarna i Kvännarområdet,
till exempel stenmurarna utmed Folkparksvägen.
KO
LL
Kommunfullmäktige beslutade att 2015-02-23, § 106, att överlämna
förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 11 maj 2015 förslag till
svar på medborgarförslaget.
U
T
IN K
TE AS
T
PR
O
TO
I Västerviks stad finns flera gamla stenmurar av olika ursprung. Många
av dem är rester från det gamla odlings- och skogslandskapet som
människorna i trakten har brukat genom århundraden.
När Västervik började expanderade i slutet av 1800-talet togs mark i
anspråk som tidigare hade varit landsbygd. Flera gårdar och torp som
till exempel Ludvigsborg, Reginelund och Karstorp bebyggdes. I vissa
fall har de gamla stenmurarna, som utgjorde gräns mellan inägor,
utägor, olika fastigheter med mera, bevarats i landskapet. Idag berättar
stenmurarna om hur landskapet används och är därmed viktiga för
läsbarheten i landskapet och för att få en förståelse för hur marken har
används av tidigare generationer.
De stenmurar som ligger i områden där många rör sig som t ex parkbostads- och friluftsområden bör underhållas vid behov då de ligger i
den offentliga miljön.
Stenmurarna är viktiga småbiotoper. Stenmurar som ligger i
odlingslandskap är skyddade enligt miljöbalken på grund av det höga
naturvärdet.
På landsbygden är det inte ovanligt att hembygdsföreningarna gör
inventeringar av stenmurar, då oftast på ideell basis. Det är den
enskilde markägaren som har ansvar för att stenmurar vårdas. I de fall
stenmurar ligger på kommunal mark regleras skötsel mm i det avtal
som Västerviks kommun har med Västervik Miljö & Energi AB.
Kulturenheten kan endast uttala sig om det kulturhistoriska värde som
stenmurarna har, vilket generellt bedöms som högt. Hur status/värde är
på respektive mur oavsett ägare finns ingen samlad information om. Att
genomföra en generell inventering av stenmurar i kommunen är en
relativt stor uppgift och resurser för en sådan saknas för närvarande.
Justerandes sign
Kommunstyrelsen
593 80 Västervik
0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
www.vastervik.se
[email protected]
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-09-28
13 (15)
Ks § forts.
De kommunala stenmurarna omfattas som tidigare nämnts av de avtal
som finns och frågan kommer att uppmärksammas i det dagliga arbetet
med kommunens markinnehav.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydd föreslår
kommunstyrelsen besluta
att förklara medborgarförslaget som besvarat samt att tacka
förslagställaren för visat intresse.
U
T
IN K
TE AS
T
PR
O
TO
KO
LL
Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydd
beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att förklara medborgarförslaget om renovering av stenmurar som
besvarat samt att tacka förslagställaren för visat intresse.
Justerandes sign
Kommunstyrelsen
593 80 Västervik
0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
www.vastervik.se
[email protected]
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-09-28
14 (15)
Ks §
11. En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) –
information inför remissyttrande
Dnr 2015/244-100
Finansdepartementet har i skrivelse 21 april 2015 gett samtliga
kommuner, landsting och regioner möjlighet att yttra sig över
slutbetänkandet från utredningen ”En kommunallag för framtiden”.
Yttrande ska vara inne den 30 oktober 2015.
KO
LL
Inför dagens sammanträde har den nya lagtexten samt sammanfattning
av förändringarna skickats ut. Hela betänkandet är mycket omfattande
och finns tillgängligt digitalt i intranätet First Class, samt på regeringens
hemsida (SOU 2015:24).
Kommunstyrelsens förvaltning gör en muntlig genomgång på
sammanträdet och tar emot synpunkter inför framtagande av förslag till
yttrande.
U
T
IN K
TE AS
T
PR
O
TO
Kommunstyrelsen behandlar ett förslag till yttrande den 12 oktober
2015, vilket vidare beslutas av kommunfullmäktige den 26 oktober
2015.
Justerandes sign
Kommunstyrelsen
593 80 Västervik
0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
www.vastervik.se
[email protected]
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-09-28
15 (15)
Ks §
U
T
IN K
TE AS
T
PR
O
TO
KO
LL
12. Rapporter
Justerandes sign
Kommunstyrelsen
593 80 Västervik
0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
www.vastervik.se
[email protected]