Arbetskliniken i Jakobstad

Arbetskliniken i Jakobstad
Kårkulla samkommun förenar den riksomfattande finlandssvenska social- och hälsovården. Under en tidspe-
Kartläggning och utredning
Utformningen av en kartläggning och/eller en utredning
riod på närmare 60 år har vår verksamhet utökats till 42
varierar beroende på behov och uppdragsgivare. Den
serviceenheter och ca 100 verksamhetspunkter, genom
omfattar intervjuer med rehabiliteringsledare och social-
vilka vår verksamhet täcker alla centrala svenskspråkiga
arbetare samt ibland läkare och/eller psykolog. Det görs
omsorgs-, rådgivnings- och rehabiliteringstjänster.
även olika yrkesvals- och intressetest samt vid behov
teoretiska och praktiska arbetsprövningstest. Syftet
Arbetsklinikverksamhet
är att kartlägga intressen och resurser med tanke på
uppgörande av en plan för återgång till arbetslivet samt
Kårkulla samkommun upprätthåller en tvåspråkig ar-
kartlägga vilka begränsningar som finns med tanke på
betsklinik i Jakobstad som sedan 1989 erbjuder yrkes-
detta.
inriktade rehabiliteringstjänster.
Vid Arbetskliniken görs kartläggningar och utredningar
med tanke på arbetsförmåga, yrkesval och plan för återgång till arbetslivet. Vidare arrangerar kliniken perioder
av arbetsprövning och arbetsträning på olika arbetsplatser samt erbjuder arbetstränarservice enligt metoden
Arbete med stöd.
Verksamheten riktar sig till personer som på grund av
funktionsnedsättning, sjukdom eller andra svårigheter
har svårt att placera sig på arbetsmarknaden, svårt att
klara av det egna arbetet eller som behöver handledning
vid yrkesval eller omskolning.
Tjänsterna bekostas genom betalningsförbindelser från
FPA, olika arbetspensions-, olycksfalls- och trafikförsäkringsbolag, samt TE-byrån. Även kommuner har möjlighet att köpa tjänsterna.
Arbetsprövning och -träning
Arbetsprövning eller -träning omfattar en inledande
kartläggning på 1-5 dagar, sökning av prövnings-/träningsplats, handledning och stödbesök under prövnings-/träningstiden samt utvärdering och uppföljning.
Arbetsprövningens längd varierar, den kan pågå i 1-3
månader, medan arbetsträningen kan vara betydligt
längre, ca 6 månader. Syftet är att stöda personer att
kunna börja arbeta och hålla sig kvar i arbetslivet.
Arbetstränarservice enligt metoden
Arbete med stöd
Tjänsten omfattar kartläggning, arbetsplatssökning, inskolning i arbetsuppgifter och uppföljande stöd åt såväl arbetstagare som arbetsgivare. Syftet är att ge ett
långvarigt och individuellt stöd för att klienten ska hitta,
få och behålla ett arbete.
Arbetskliniken i Jakobstad
Östanpåvägen 32 | 68660 Jakobstad
Må–to: 8–15.30, Fre: 8–14
Enhetschef Tfn 0247 431 692
Rehabiliteringsledare
Tfn 0247 431 690 / 0247 431 698
Tfn 0247 431 699 / 0247 431 371
Arbetslivstränare Tfn 0247 431 556 / 0247 431 375
Kårkulla samkommun
Kårkullavägen 142 | 21610 Kirjala
Tfn 0247 431 222
(växel öppen, vardagar kl. 9–15)
[email protected]
[email protected]
Arbetskliniken i Jakobstad
kårkulla.fi
Pietarsaaren Työklinikka
Kårkulla samkommun yhdistää maanlaajuisen suomenruotsalaisen sosiaali- ja terveyspalvelun. Lähes 60 vuo-
Kartoitus ja selvitys
Kartoituksen ja/tai selvityksen tekeminen vaihtelee tar-
den aikana toimintamme on laajentunut 42 toimintayk-
peesta tai toimeksiantajasta riippuen. Kartoitus sisäl-
sikön ja noin 100 toimipisteen kautta kattamaan kaikki
tää haastatteluja kuntoutusohjaajan ja sosiaalityönteki-
keskeiset ruotsinkieliset hoito-, neuvonta- ja kuntoutus-
jän kanssa sekä toisinaan myös lääkärin ja psykologin
palvelut.
kanssa. Toteutetaan myös erilaisia ammatinvalintatestejä sekä tarpeen vaatiessa teoreettisia ja käytännön
Työklinikkatoiminta
työkokeilutestejä. Suunnitelmaa laatiessa tarkoituksena
on kartoittaa asiakkaan kiinnostuskohteet ja voimavarat
Kårkulla samkommun-kuntayhtymä ylläpitää kaksikieli-
sekä mahdolliset rajoitteet. Tavoitteena on helpottaa asi-
sen työklinikan Pietarsaaressa, joka vuodesta 1989 tar-
akkaan paluuta työelämään.
joaa ammatillisia kuntoutuspalveluja.
ja ammatinvalintaa ajatellen sekä työhönpaluusuunnitelmaa varten.
Sen lisäksi työklinikka järjestää työkokeilu- ja työhönvalmennusjaksoja eri työpaikoilla sekä tarjoaa työhönvalmentajan palveluja Tuetun työllistymisen menetelmän
mukaisesti.
Työklinikan toiminta on tarkoitettu ihmisille, joilla on sairaudesta, toimintakyvyn alenemisesta tai muista vaikeuksista aiheutuvia työhönsijoitusongelmia tai joiden
työkyky omassa työssä on alentunut tai jotka tarvitsevat
ohjausta työelämään tai koulutukseen hakeutumisessa.
Palvelut kustannetaan maksusitoumuksella KELA:lta,
eri eläke-, tapaturma ja liikennevakuutusyhtiöiltä sekä
TE-toimistoilta.
Työkokeilu ja työhönvalmennus
Työkokeilu tai työhönvalmennus sisältää 1 – 5 päivän
alkukartoituksen sekä työkokeilu- tai työhönvalmen-
Pietarsaaren Työklinikka
nuspaikan etsimisen, ohjauksen ja tuen varsinaisen
Itärannantie 32 | 68660 Pietarsaari
työkokeilun/työhönvalmennuksen aikana sekä loppu-
Ma–to: 8–15.30, Pe: 8–14
arvion ja seurannan. Työkokeilu kestää yleensä 1 – 3
Yksikköpäällikkö Puh. 0247 431 692
kk, sen sijaan työhönvalmennus voi kestää jopa 6 kk.
Kuntoutusohjaajat
Työkokeilun tai työhönvalmennuksen tavoitteena on ty-
Puh. 0247 431 690 / 0247 431 698
öllistyminen ja työelämässä pysymisen tukeminen.
Puh. 0247 431 699 / 0247 431 371
Työhönvalmentajan palvelut Tuetun
Työllistymisen menetelmän mukaisesti
Palvelu sisältää kartoituksen, työpaikkahaun, työtehtä-
Työhönvalmentajat Puh. 0247 431 556 / 0247 431 375
vien opettamista työpaikalla ja jatkuvan tuen sekä työn-
Kårkulla samkommun
tekijälle että työnantajalle. Tavoitteena on antaa pitkä-
Kårkullantie 142 | 21610 Kirjala
aikainen ja yksilöllinen tuki, jotta asiakas löytäisi ja saisi
Puh. 0247 431 222
työpaikan sekä onnistuisi pysymään työssään.
(vaihde avoinna, arkisin klo. 9–15)
[email protected]
[email protected]
Pietarsaaren Työklinikka
kårkulla.fi
Arbetskliniken / Työklinikka 2015
Työklinikalla tehdään kartoituksia ja selvityksiä työkykyä