Kursplan avancerad tillämpad termodynamik (pdf 498 kB)

Doktorandkurs
Kursnamn: Avancerad tillämpad termodynamik
Omfattning (högskolepoäng): 7,5
Start och slutdatum: Jan 15 – Mar 4, 2015
Huvudområde: Energi och miljöteknik
Forskarutbildningsämne:
Examinator (Namn, mail, tel): Hailong Li, [email protected], 021103159
Lärare (Namn, mail, tel): Hailong Li, [email protected], 021103159
Värdademi: EST
Forskarutbildningssamordnare: Pablo Camacho Sanhueza
Information om obligatorium:
Litteratur:
[1] Advanced Thermodynamics for Engineers, Kenneth Wark, Jr. McGrawHill
1995.
[2] Thermodynamic Models: Fundamentals and Computational Aspects,
Michael L. Michelsen & Jorgen Mollerup. Tie-Line Publications
[3] Aspen Plus manual
Innehållsbeskrivning (högst 500 ord):

Fundamentals:
Provide in-depth knowledge on engineering thermodynamics and a firm
grasp and clear understanding of principles of work and energy
conversion as well as their applications in advanced thermodynamic
cycles. It includes
o
o
o
o
o

brief review of basic postulates, the first/second of law, the conditions
of equilibrium, and Maxwell’s relations
the state functions, phase rule, conditions of equilibrium and stability,
reference states,
properties of mixtures, partial molar properties, fugacity and activity
coefficients, Ideal and non-ideal solutions, the derivatives of the
thermodynamic functions
overview of advanced thermodynamic cycles, such as combined
cycles, HAT etc. Cycle simulation and analysis
exergy analysis
Computational methods and simulation:
o
Programming on general equilibrium relations and material balances:
the PT-flash, dew- and bubble points, and chemical equilibrium
calculation.
Cycle simulations: develop computer codes for a simple refrigeration cycle
and use commercial simulation tool, such as Aspen Plus to simulate some
advanced power generation cycles
Mål
Sätt kryss (X) vid mål som kursen kommer att uppfylla
Kunskap och förståelse
För licentiatexamen ska doktoranden:
_x__ visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell
specialistkunskap inom en avgränsad del av detta samt fördjupad kunskap i
vetenskaplig metodik i allmänhet och det specifika forskningsområdets metoder
i synnerhet.
För doktorsexamen ska doktoranden:
__x_ visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av
forskningsområdet samt djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad
del av forskningsområdet, och
__x_ visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det
specifika forskningsområdets metoder i synnerhet.
Färdighet och förmåga
För licentiatexamen ska doktoranden:
__x_ visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig
noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med
adekvata metoder genomföra ett begränsat forskningsarbete och andra
kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till
kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
___ visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt
och skriftligt klart presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i
dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt, och
___ visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och
utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad
verksamhet.
För doktorsexamen ska doktoranden:
___ visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk
granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och
situationer,
_x__ visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig
noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med
adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom
givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete,
___ med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt
bidra till kunskapsutvecklingen,
___ visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt
och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och
forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt,
___ visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och
___ visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra
kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och
stödja andras lärande.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För licentiatexamen ska doktoranden:
___ visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning,
___ visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i
samhället och människors ansvar för hur den används, och
___ visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar
för sin kunskapsutveckling.
För doktorsexamen ska doktoranden:
___ visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att
göra forskningsetiska bedömningar, och
___ visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess
roll i samhället och människors ansvar för hur den används.