Segeltorps- Skansbergs och Långsjöskolan

Segeltorps
fritidsverksamhet
Segeltorpsskolan—Långsjöskolan—Skansbergsskolan
Läsåret 2015-2016
Innehåll
Från styrdokument till verklighet – så jobbar vi! ……………………… s. 3
Vår verksamhets grundläggande struktur …………………………………… s. 4
Fritidsavdelningar…
Bågens fritidshem ………………………………………………………………………………………………………………………… s. 5
Rönnens fritidshem ……………………………………………………………………………………………………………………… s. 6
Fritidsklubben Palmen ………………………………………………………………………………………………………………… s. 7
Skansbergets fritidshem …………………………………………………………………………………………………………… s. 8
Fritids på…
Morgonen (Segeltorps– och Långsjöskolan) …………………………………………………………………………… s. 9
Morgonen (Skansbergsskolan) ………………………………………………………………………………………………… s. 10
Förmiddagen ………………………………………………………………………………………………………………………………… s. 11
Eftermiddagen (Segeltorps– och Långsjöskolan) ………………………………………………………………… s. 12
Eftermiddagen (Skansbergsskolan) ………………………………………………………………………………………… s. 13
Kvällen (Segeltorps– och Långsjöskolan)………………………………………………………………………………… s. 14
Kvällen (Skansbergsskolan) ………………………………………………………………………………………………………… s.15
Loven ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… s. 16
Vad förväntar vi oss av Dig som vårdnadshavare?…………… s. 17-18
Vad kan Du som vårdnadshavare förvänta dig av oss? ………… s. 19
Vill du ha mer info? ………………………………………………………………………… s. 20
Huvudansvarig för fritidsverksamheten:
Bitr. rektor: Helén Delin Telefon: 08-535 330 72
2
Från styrdokument till verklighet
- så jobbar vi!
Allt arbete i fritidshemmet utgår ifrån…
Våra styrdokument
 Skollagen (2010:800)
 Skolverkets Läroplan för grundskolan, förskoleklassen
och fritidshemmet (Lgr11)
 Skolverkets Allmänna råd med kommentarer Fritidshem (2014)
 FN:s barnkonvention om barns rättigheter.
Våra Lokala Pedagogiska Planeringar (LPP)
Utifrån styrdokumenten har vi formulerat sex specifika områden som ingår i fritidshemmets uppdrag, s.k. lokala pedagogiska planeringar.
Våra LPP:er är Fysisk aktivitet, Estetisk verksamhet, Matte, Svenska , NO/SO och Social
Kompetens.
Våra enskilda pedagogiska planeringar (EPP)
När vi sedan planerar våra enskilda aktiviteter kopplar vi dessa till våra LPP:er.
Ett exempel kan vara EPP Innebandyturnering som kopplas till LPP Fysisk aktivitet och
LPP Social kompetens.
3
Vi planerar vår verksamhet
efter säsonger och lov!
Vår
grundläggande
struktur under
ett läsår
Varför organiserar vi verksamheten på detta sätt?
För att kunna erbjuda en verksamhet som…

är varierad och anpassad efter barnens behov och intressen för stunden

möjliggör planeringar efter årstider och högtider

är utvärderingsbar och påverkbar för barnen

möjliggör att barnen på ett naturligt sätt kan visa upp vad de gjort på sin
”fria skoltid” genom t.ex. vernissage, uppträdanden och turneringsfinaler i
samband med säsongsavslutningen.
4
Bågens fritidshem
Här går barn från åk 2
Bågens fritidshem inryms i Segeltorpsskolans huvudbyggnad
”Bågen”. Oss hittar du till vänster om huvudingången
på nedre plan!
Vi som jobbar på Bågen är:
Ek Edman
Fritidspedagog
Mattias Barros
Elevassistent/Fritidspersonal
Jhonna Törngren
Elevassistent/Fritidspersonal
Niclas Strand
Fritidspersonal
Arja Åkerberg
Elevassistent/Fritidspersonal
Sara Missouri
Fritidspedagog
Telefon: 08-535 330 96
Har du frågor kring Bågens fritidshem?
Maila: ek. [email protected] se
5
Rönnens fritidshem
Här går barn från åk F-1
Rönnens fritidshem inryms i Segeltorps centrumhus nedre lokaler.
Vi som jobbar på Rönnens är:
Anders Johansson
Fritidspedagog
Niclas Johansson
Fritidspedagog
Wafaa Kjellander
Fritidspedagog
Stefan Ikejiora
Fritidspersonal
Frida Andersson
Lärare
Magnus Attnäs
Lärare
Christofer Holmgren
Elevassistent/Fritidspersonal
Carina Karlsson
Fritidsledare
Telefon:
Stora Rönnen: 08-535 330 82
Lilla Rönnen: 08-535 330 84
Har du frågor kring Rönnens fritidshem?
Maila: anders. [email protected] se
6
Fritidsklubben Palmen
Här går barn från åk 3-6
Fritidsklubben Palmen är vår öppna fritidsavdelning för äldre barn.
Palmen inryms också i huvudbyggnaden ”Bågen”. Oss hittar du till
höger om huvudingången på nedre plan, till vänster om biblioteket!
Vi som jobbar på Palmen är:
Emma Johansson
Fritidspedagog
Saad Shahin
Fritidspersonal
Jill Awiszus
Elevassistent/Fritidspersonal
Joannis Pavlidis
Elevassistent/Fritidspersonal
Mervat Bishy
Fritidspersonal
Ayse Erdal
Elevassistent/Fritidspersonal
Anton Grillhammar
Elevassistent/Fritidspersonal
Telefon:
08-535 330 81
Har du frågor kring Fritidsklubben Palmen?
Maila: emma. [email protected] se
7
Skansbergets fritidshem
Här går två F-klasser och en årskurs 1
Skansberget fritidshem ligger
Vi som jobbar på Palmen är:
Zeritu Ståhlnacke
Lärare
Gunilla Kimreus
Fritidspedagog
Anton Johansson
Elevassistent/Fritidspersonal
Johanna Lillienberg
Elevassistent/Fritidspersonal
Ike Tankus
Förskollärare
Martin Kjellander
Fritidspersonal
Telefon:
08-535 331 41
Har du frågor kring Skansbergets fritidshem?
Maila: zeritu. [email protected] se
8
Morgonfritids
(Segeltorpsskolan-Långsjöskolan)
Var är morgonfritids?
Morgonfritids är i Nya matsalen kl. 6.30–7.30 varje morgon och på respektive skolgård
mellan kl. 7.30-8.00. OBS! Lämnar du Ditt barn innan kl. 8.00 ska det vara inskrivet på
morgonfritids annars ligger det yttersta tillsynsansvaret hos Dig som vårdnadshavare.
Var anmäls närvaron?
Närvaron på morgonfritids anmäls i en pärm uppe i matsalen.
Barnet skriver sitt namn och klass under den avdelning det går på.
Vilka aktiviteter erbjuds på morgonfritids?
Öppningen är en lugn stund då barnen får rita, läsa eller spela spel.
Rutiner
6.30
Morgonfritids öppnar.
6.50
Frukosten serveras.
7.15
Frukosten plockas undan.
7.30
Barn och personal går ut på respektive skolgård. En personal
går till Rönnens skolgård och en till Bågen och Palmens skolgård.
7.55
Ingångarna öppnas.
8.00
Lektionerna startar.
Telefon till morgonfritids: 08-53533087
9
Morgonfritids
(Skansbergsskolan)
Var är morgonfritids?
Morgonfritids är i matsalen från kl. 6.30 varje dag.
Var anmäls närvaron?
Förälder/barn streckar i sig på klassens närvarolista.
Vilka aktiviteter erbjuds på morgonfritids?
Öppningen är en lugn stund då barnen får rita, läsa eller spela spel.
Rutiner
6.30
Morgonfritids öppnar.
6.40
Frukosten serveras
7.20
Frukosten plockas undan.
7.30
Barn och personal går ut på skolgården.
7.55
Ingångarna öppnas.
8.00
Lektionerna startar.
(den som vill äta frukost måste vara här senast kl. 7.10).
Telefon till morgonfritids: 08-53533141
10
Förmiddagsfritids
Skolsamverkan
Fritidspersonalens huvudfokus är naturligtvis eftermiddagsverksamheten och därför ligger
all vår planeringstid på förmiddagen.
När vi inte planerar bedriver vi skolsamverkan—alltså fritidspedagogik under förmiddagstid
tillsammans med lärare i helklass alternativt i halvklassgrupper. Exempel på vår skolsamverkan är: samarbetsövningar, värdegrundsarbete, laborativa arbetsmetoder inom matte,
svenska, no och so. Rörelse i form av ”röris”, simning, skogsutflykter och lekar. Estetisk
verksamhet exempelvis genom bild, form och drama.
Rastverksamhet
Då rasten innebär ungefär en femtedel av en lågstadieelevs skoldag är vår ambition att en
mer utvecklad och organiserad rastverksamhet bidrar till tryggare barn och en ökad
måluppfyllelse. Varje dag ansvarar fritidspersonal för rastverksamheten vars syfte främst
är att bidra till ett positivt klimat på skolan, minska konflikter samt underlätta för de barn
som har svårt att komma igång att leka eller att hitta kompisar. I övrigt fungerar rasten
precis som vanligt med fokus på den fria leken.
Medling – vår konflikthanteringsmetod
Medling är en konflikthanteringsmetod som vi använder oss av i vår verksamhet. Medling är
något som fritidspersonal arbetar med dagligen då konflikter lätt uppstår i skolans och fritidshemmets vardag.
Enkelt förklarat är medling ett frivilligt möte där en opartisk person (medlaren) hjälper
parterna som befinner sig i en konflikt att själva hantera den genom ett strukturerat och
lathundsbaserat samtal. Båda sidorna i konflikten får möjlighet att berätta sin version, beskriva vilka konsekvenser situationen medfört, ta ansvar för sina delar, ställa frågor till sin
motpart och framförallt besluta hur man ska gå vidare. Hur ska vi vara mot varandra nu?
Medling görs i både större och mindre konflikter. Oftast sker mini-medling på skolan och
det är all personal på skolan utbildad i att kunna genomföra. Vid en större konflikt behöver
naturligtvis en större medling utföras. Denna medling leds av de fritidspedagoger som genomgått en fördjupande utbildning i medlingsprocessen.
11
Fritids
(Segeltorpsskolan-Långsjöskolan)
Sista lektionen slutar…
När barnen har avslutat sin sista lektion för dagen så tar fritidsverksamheten
vid. Vi går oftast ut på skolgården och leker fritt en kort stund före mellanmålet.
Mellanmål
Mellanmålet äter vi i matsalen varje dag:
Kl. 13.30 äter Rönnen
Kl. 14.00 äter Bågen och Palmen
Mellisrast
Efter mellanmålet har samtliga avdelningar s.k. ”mellisrast”. Hur länge vi är ute
är beroende på väder och vind samt våra säsongsplaneringar. Under vår, för–
och sensommar är vi ofta ute längre än under exempelvis höstrusket och kalla
vinterdagar. Varje mellisrast hänger respektive avdelning ut en ”klocktavla”
som tydligt visar barnen vilken tid de får gå in eller vilken tid som en viss aktivitet börjar.
Aktiviteterna startar…
När mellanmålsrasten är slut börjar de för dagen och säsongen planerade aktiviteterna. Barnen väljer aktivitet när mellanmålsrasten är slut. Varje dag erbjuder fritidshemmen ett antal styrda aktiviteter som exempelvis gympasal ,
schack och målarverkstad samt ett antal mer fria aktiviteter som spela spel,
bygga, läsa, rita eller fri lek.
Vissa dagar får de barn som vill även stanna utomhus efter mellisrasten.
Dagen avrundas…
Runt kl. 16.00 varje dag så avslutas de mer styrda aktiviteterna och barnen får
övergå till de mer friare aktiviteterna innan det är dags för att städa och
samlas på avdelningen för kvällsfritids.
12
Fritids
(Skansbergets fritidshem)
Sista lektionen slutar…
När barnen har avslutat sin sista lektion för dagen så börjar fritidsverksamheten.
F-klasserna startar sina fritidsaktiviteter ca kl. 13.00.
1D har sina fritidsaktiviteter efter mellisrasten.
Mellanmål
Mellanmålet äts i matsalen:
1D äter kl.13.30
F-klasserna äter 14.00
Mellisrast
Efter mellanmålet har vi s.k.. ”mellisrast”. Hur länge vi är ute är beroende på
väder och vind samt våra säsongsplaneringar. Under vår, för– och sensommar
är vi ofta ute längre än under exempelvis höstrusket och kalla vinterdagar.
Aktiviteterna startar…
När mellanmålsrasten är slut börjar de för dagen och säsongen planerade aktiviteterna. Varje dag erbjuder fritidshemmen ett antal styrda aktiviteter som
exempelvis rörelserum, schack och målarverkstad samt ett antal mer fria aktiviteter som spela spel, bygga, läsa, rita eller fri lek.
Vissa dagar får de barn som vill även stanna utomhus efter mellisrasten.
Dagen avrundas…
Runt kl. 16.00 varje dag så avslutas de styrda aktiviteterna och barnen får
övergå till mer fria aktiviteter innan det är dags för att städa och samlas för
kvällsfritids kl. 16.30.
13
Kvällsfritids
(Segeltorpsskolan-Långsjöskolan)
Var är kvällsfritids?
Kvällsfritids är på Bågens fritidshem, till vänster om huvudentrén i
skolans huvudbyggnad ”Bågen”. Barn från Rönnen går in samt lämnar
sina ytterkläder i 2Cs hall.
Vilka aktiviteter erbjuds på kvällsfritids?
Kvällsfritids är en lugn stund där barnen får rita, läsa, spela spel
eller bygga.
Rutiner
16.00 Styrda aktiviteter avslutas och klassrummen
stängs
16.30 Samtliga fritidslokaler + hallarna städas
16.50 Palmen och Rönnen går till Bågen (ingång 2C)
17.00 Kvällsfritids startar.
Samling och avprickning på röda mattan. Fruktstund.
18.00
Fritids stänger.
Telefon till kvällsfritids: 08-53533096
14
Kvällsfritids
(Skansbergsskolan)
Var är kvällsfritids?
Kvällsfritids är i matsalen.
Vilka aktiviteter erbjuds på kvällsfritids?
Kvällsfritids är en lugn stund där barnen får rita, läsa, spel
spel eller bygga.
Rutiner
16.00 Styrda aktiviteter avslutas och alla plockar undan
efter sig. Därefter är vi i Grottan och i Målarrummet.
16.50 Vi går till kvällsfritids i matsalen. Fruktstund.
17.30 Fritids stänger.
Telefon till kvällsfritids: 08-53533141
15
Lovverksamheten
När infaller loven 2015-2016?
Höstlov v. 44
Jullov v. 52-1
Sportlov v. 9
Påsklov v. 13 (25 och 28 mars röd dag)
Lovdag - fredagen den 6 maj
Utöver ovan nämnda lovdagar och studiedagar läsåret 2015/2016 har varje skola ytterligare två studiedagar att lägga ut. Information om detta kommer separat.
OBS! Skansbergets fritidshem befinner sig på Segeltorpsskolan under jul– och
sommarlov!
Hur anmäler vårdnadshavare sitt barn till lovet, klämdagarna och
halvdagarna?
Några veckor innan dessa läggs ett lovformulär ut på skolans hemsida som ska fyllas i sen-
ast angivet datum. Vi vädjar till Er att ni är noggranna med att anmäla exakt tillsynsbehov
och tider, det underlättar vår planering för mat och aktiviteter.
Hur vet vårdnadshavare vad som händer på lovet?
Veckan innan varje lov mailas lovplaneringen ut av arbetslagsledarna till samtliga vårdnadshavare via lärarnas veckobrev. Här står viktiga saker att tänka på som t.ex. eventuella utflykter eller om barnet ska ta med sig något.
Vad gör vi på fritids under loven?
Under loven fokuserar vi i första hand på den säsong och de högtider som infaller. Vi brukar
även hitta på lite extra roliga saker t.ex. disco, filmvisning, maskerad, pyssel eller utflykter.
Utöver detta erbjuds vanlig fritidsverksamhet med fria aktiviteter inne och/eller ute.
Anmäl sjukdom eller ledighet!
Barnet måste komma till fritids senast kl. 9.30 varje dag för att matsalen ska kunna anpassa
matlagningen efter antal barn.
Sjuk-och ledighetsanmälan
måste göras senast kl. 9.00 varje dag av samma anledning samt
för att vi ska kunna anpassa lovets aktiviteter efter de nya omständigheterna. Anmäler ni
inte sjukdom eller ledighet behöver vi avvara en personal för att ringa Er. Detta tar mycket
av de närvarande barnens tid i anspråk!
16
Vad förväntar vi oss av
Dig som vårdnadshavare?
Öppen och rak kommunikation
Föräldrakontakten är en MYCKET VIKTIG del i vår verksamhet. Därför vill vi
ha en öppen och rak kontakt med Dig som vårdnadshavare. Fråga gärna om något är oklart—det kommer vi att göra!
Prata med Ditt barn på morgonen om vad som händer på fritids under dagen
och ungefär vilken tid Du kommer och hämtar, så slipper Du komma till fritids
och mötas av tomma lokaler eller ett upptaget barn som inte vill gå hem.
Då vi har fokus på barnen och deras aktiviteter så vill vi gärna undvika samtal i
telefon under pågående verksamhet, då det tar mycket av barnens tid i anspråk. Givetvis svarar vi så ofta vi kan, men vi ber Dig att hämta Ditt barn på
fritids i stället för att ringa vid hemgång. Det är trevligt att få träffa Dig
och återkoppla hur barnets dag har varit!
Information om ändringar vid hemgång
Det är viktigt att Du berättar för oss om det uppstår ändringar när det gäller
tider, eller vem som ska hämta Ditt barn. Om Ditt barn ska följa med någon
kompis hem, vill vi helst att det samordnas hemifrån dagen innan. Notera
gärna eventuella dagsförändringar på närvarolistan i hallen på morgonen eller
maila den fritidspersonal som är kopplad till Ditt barns klass senast kl. 12.00
samma dag.
Inga ”lekdejter” planeras med hjälp av fritidspersonal och fritidshemmens
telefoner lånas inte ut i detta syfte. Observera även att vi inte ger ut andras
kontaktuppgifter, mer än klasslista, av integritetsskäl.
Aktuella kontaktuppgifter
Det är mycket viktigt att Du ser till att kontaktuppgifterna är aktuella. Anledningen till
detta är att vi ska kunna nå en anhörig vid
sjukdom eller olycksfall.
17
Vad kan Du som
vårdnadshavare förvänta Dig av
Segeltorps fritidshem?
Information
Första fredagen i varje månad skickar vi ut ett månadsbrev till samtliga avdelningar. Där ser vi tillbaka på månaden som varit och blickar framåt på vad som
kommer hända på fritids nästa månad.
Inför varje säsong skickar vi ut ett säsongsschema. Om Ni vill ha planeringen i
pappersform, tala om det för oss, så ordnar vi det. Säsongens aktiviteter finns
också på respektive fritidshem.
Då konflikter ständigt uppstår i skolans och fritidshemmets vardag är det
svårt att underrätta Er vårdnadshavare om varenda liten konflikt som uppstår.
Självklart strävar vi efter att försöka hålla Er så underrättade som möjligt!
Vid större konflikter kontaktas Ni alltid för att få information om situationen
och vidare åtgärder.
Öppen och rak kommunikation
Återigen vill vi betona hur viktigt vi tycker det är att ha en öppen och rak kontakt med Er vårdnadshavare. Då vi på fritids oftast följer barnen under hela
skoldagen så återkopplar vi gärna hur deras dag har varit när Ni hämtar!
Tveka inte att komma med funderingar eller åsikter så vi tillsammans kan
skapa bästa möjliga lärandemiljö och helhet för barnet i både hem och skola!
18
Hjälp oss förankra
trivselreglerna!
 Vi meddelar alltid en personal när vi kommer och när vi går hem.
 Vi är rädda om varandra, våra saker och våra lokaler.
 Vi är goda kamrater.
 Vi städar efter oss och hjälps åt med det som måste göras i städväg.
 Vi går inomhus.
 Vi tar av oss skorna i hallen innan vi går in.
 Vi tänker på vår samtalston när vi pratar.
 Vi går ensamma på toaletten.
 Vi är utomhus under alla raster.
 Vi dricker vatten från våra medtagna vattenflaskor/muggar, som förvaras
i hallen.
 Vi har kläder efter väder och extrakläder på vår hylla i hallen, märkta med
namn och klass.
 Vi använder det material som fritids erbjuder och lämnar våra samlar-
kort, elektroniska spel, leksaker, ritböcker, kramdjur osv. hemma.
 Vi får ta med oss en egen uteleksak, exem-
pelvis en bandyklubba, fotboll eller ett
hopprep/twistband, men vi vet om att skolan
inte ansvarar för dessa.
 Vi får ta med oss mobiltelefoner men vi vet
att de inte får användas på lektioner eller
på fritids och att skolan inte ansvarar för
dessa.
19
Mer information hittar Du på
www.huddinge.se/skola
Klicka dig vidare via rubriken Fritidshem
Här finner du bland annat:



Information gällande avgift för fritidshemsomsorg
Information om vårdnadshavares skyldighet att anmäla förändring
Blanketter som rör fritidshemmen t.ex. ansökan om eller
uppsägning av plats på fritidshemmet
Glöm inte att bli medlem i Facebook-gruppen
Segeltorpskolans fritidshem
(klicka här eller skanna QR-koden nedan)
Vår målsättning är att här publicera fritidsinformation, foton från
verksamheten samt skapa en dialog mellan hem och skola
på ett modernt sätt!
20