Lokal Arbetsplan Emanuelskolan 2015

Sida 1 av 30
Postadress
Sjöbo kommun
Familjeförvaltningen
Emanuelskolan
275 80 SJÖBO
Besöksadress
Domaregatan 1
Sjöbo
(rektorsexp)
Fakturaadress
Sjöbo kommun
Box 54
275 22 SJÖBO
Ref id: 111300
Telefon
0416-271 82 (exp)
0416-272 56 (rektor)
Internet
www.sjobo.se
Sida 2 av 30
Sammanfattande analys inför 2015
Emanuelskolan har under 2014 präglats av utvecklingsarbetet kopplat till 2013 års
kartläggningar av skolan genom PRIO (Processer, Resultat, Initiativ, Organisation),
som är ett skolutvecklingsprojekt initierat av Stockholms stads utbildningsförvaltning
(Stockholms stad) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), i arbetet har
McKinsey & Company stöttat metodutvecklingen. PRIO syftar till att stötta skolor att
kartlägga sina utvecklingsbehov för att därefter ta fram och införa nya arbetsmetoder
som stärker undervisningskvalitén och i förlängningen elevernas kunskapsresultat.
PRIOs analys av Emanuelskolan visade en verksamhet med en engagerad lärarkår
och goda förutsättningar för utvecklingsarbete. Under 2014 har vi arbetat med bland
annat de utvecklingsområden som identifierades av PRIO. Rektor har under 2014
lagt en grund till en utvecklingsorganisation där bland annat skolans
ledningsstruktur har förändrats. Vi har utbildat processledare i skolans fem
arbetslag, vi har gjort fritidshemmet till ett arbetslag. Processledarna har fått verktyg
att driva lärprocesser och kollegialt lärande, vilket är en av de viktigaste
framgångsfaktorerna i skolutveckling, enligt bland andra Helen Timperley och HansÅke Scherp.
Emanuelskolan är en F-9 skola i Sjöbo tätort med ca 500 elever. Skolan är indelad i
fem arbetslag, F-3 Väst, F-3 Öst, 4-6 Nord, Fritidshemmet och 7-9 Syd. Varje
arbetslag leds av en processledare som tillsammans med rektor, elevstödsamordnare
och skolsekreterare utgör skolutvecklingsgruppen på skolan. Processledarna
samordnar olika frågor i arbetslagen såsom till exempel schema, vikarietillsättningar
och gemensamma aktiviteter. Deras viktigaste uppdrag är dock att leda lärprocesser i
arbetslaget. Utmaningen i den här ledningsstrukturen är att vi i processledarna
förenar arbetsorganisation och utvecklingsorganisation till viss del. Processledarna
har inte hela arbetsorganisationen på sina axlar. Den största delen ligger på staben
Postadress
Sjöbo kommun
Familjeförvaltningen
Emanuelskolan
275 80 SJÖBO
Besöksadress
Domaregatan 1
Sjöbo
(rektorsexp)
Fakturaadress
Sjöbo kommun
Box 54
275 22 SJÖBO
Ref id: 111300
Telefon
0416-271 82 (exp)
0416-272 56 (rektor)
Internet
www.sjobo.se
Sida 3 av 30
som beskrivs nedan. Den största tidstjuven i detta är att lösa frånvaro i
personalgruppen. Jacobsen och Thorsvik, organisationsteoretiker, menar att detta
handlar om att balansera mellan att skapa stabilitet och förnyelse.1
Emanuelskolan har även ett elevhälsoteam som leds av elevstödsamordnare och
rektor. Arbetslagens fyra specialpedagoger, skolsköterska och kurator ingår också i
teamet. Från och med 2015 har vi skapat en plan för vårt elevhälsoarbete på skolan,
vilket inte har funnits tidigare. Arbetet har fortlöpt enligt invanda mönster och
agendor. Akuta insatser har dominerat elevhälsans arbete på Emanuelskolan och en
stark önskan om att driva ett mer främjande och förebyggande arbete finns. Det är
tydligt framskrivet i våra styrdokument att elevhälsan främst ska vara främjande och
förebyggande.
Trygghetsteamet på skolan har ett särskilt ansvar för elevernas trygghet och trivsel
och varje arbetslag har en nyckelperson med i teamet, som leds av rektor. Kurator
och elevstödsamordnare ingår också i detta team. Nyckelpersonerna ansvarar för
elevrådet i sitt arbetslag och vi har en gemensam dagordning för elevråden. Dessa
återkopplas till Trygghetsteamet. Vårt arbete med trygghet och trivsel beskrivs i vår
Plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Staben är rektors stödfunktioner, vilka är skolsekreterare, elevstödsamordnare,
vaktmästare och intendent.
Utöver detta har vi sex förstelärare på skolan som också driver utveckling och träffar
rektor regelbundet. Inför 2015 har vi givit våra förstelärare bättre förutsättningar att
hinna med coachning av sina kolleger i sitt uppdrag. Vi har även en IT-pedagog i
varje arbetslag och IT-pedagogerna sammankallas av rektor vid behov.
Under 2014 har tid skapats för veckovisa möten för förskollärare i båda F-3
arbetslagen där undervisningen i just förskoleklassen står i fokus, fritidspedagoger
1
Jacobsen, Dan Ingvar & Thorsvik, Jan. 2008. Hur moderna organisationer fungerar
Postadress
Sjöbo kommun
Familjeförvaltningen
Emanuelskolan
275 80 SJÖBO
Besöksadress
Domaregatan 1
Sjöbo
(rektorsexp)
Fakturaadress
Sjöbo kommun
Box 54
275 22 SJÖBO
Ref id: 111300
Telefon
0416-271 82 (exp)
0416-272 56 (rektor)
Internet
www.sjobo.se
Sida 4 av 30
träffas på samma sätt, ämnesgrupper är inlagda i kalendern för 1-3 och 4-9 (de senare
har inte kommit igång ordentligt under 2014, även om tid varit avsatt till det). Inför
2015 har en likanade tid skapats för elevassistenter på skolan. I varje arbetslag har
sedan funnits tid avsatt för gemensam undervisningsplanering.
Således går Emanuelskolan in i 2015 med en struktur i organisationen för att kunna
utveckla vårt kollegiala lärande.
Vad gäller resultaten 2014 kan konstateras att vi ökat andel i elever i åk 9 som fick
behörighet till ett nationellt gymnasieprogram, från 73,9% 2013 till 82% 2014. Vi
hade ett fint meritvärde i åk 9 2014 i form av 224,4, jämfört med rikets 214,8. Vi ser
även en stor ökning av elever som klarar kunskapskraven i samtliga ämnen, vilket var
82% 2014, jämfört med endast 60,9% 2013. Då vi går in och granskar resultaten i åk
9 ämne för ämne ser vi att 97% klarade kunskapskraven i svenska, 90% i matematik,
87% i engelska, 97% i NO, 97% i SO, 87% i Moderna språk och 100% i praktiskestetiska ämnen. Anledningen att behörigheten till gymnasiet ändå endast blev 82%,
beror på att det är olika elever som inte når ända fram i ovan presenterade ämnen.
Alla elever som lämnade oss hade på olika sätt ett gymnasium att gå vidare till.
Analyser och stödinsatser har givits på individnivå.
I övrigt har eleverna i åk 6 och 9 lyckats väl på de nationella proven. De nationella
proven i åk 3 sticker ut negativt i form av att endast 62% av pojkarna i åk 3 klarade
nationella proven i svenska, jämfört med 94% av flickorna. Vi har utifrån detta
utvecklat vårt arbete med den tidiga läs- och skrivutveckling och satsat mycket på att
få in En läsande klass i alla klassrum.
Vi konstaterar att resultaten i engelska fortsätter försämras, elever lyckas i betydligt
större utsträckning i våra praktisk-estetiska ämnen och vi lyckas inte lika väl i
undervisningen av elever med annat modersmål.
Postadress
Sjöbo kommun
Familjeförvaltningen
Emanuelskolan
275 80 SJÖBO
Besöksadress
Domaregatan 1
Sjöbo
(rektorsexp)
Fakturaadress
Sjöbo kommun
Box 54
275 22 SJÖBO
Ref id: 111300
Telefon
0416-271 82 (exp)
0416-272 56 (rektor)
Internet
www.sjobo.se
Sida 5 av 30
Vi har en mycket hög andel nöjda vårdnadshavare i vår årliga enkät som kommer
från huvudmannen och vi har idag ett högt svarstal 2014. Våra elever uttrycker också
i stor utsträckning att det trivs och är trygga på Emanuelskolan och detta ser vi i flera
olika kartläggningar. Däremot upplever många elever att de inte får tillräcklig
studiero och att de inte har så stort inflytande över undervisningen i skolan.
Inför 2015 identifierar vi följande utvecklingsbehov:

Undervisningen i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Elevdelaktighet

Alla lärare är språklärare

Läs- och skrivutveckling

Utvecklingssamtalen

Studiero

Kollegialt lärande

Coachning, Lärande samtal

Formativ undervisning

Inkludering
Organisation och verksamhetsbeskrivning
Emanuelskolan ligger centralt i Sjöbo tätort. Här finns lite drygt 500 elever i
förskoleklass och grundskola. På fritidshemmet är ca 230 barn inskrivna. Elevantalet
Postadress
Sjöbo kommun
Familjeförvaltningen
Emanuelskolan
275 80 SJÖBO
Besöksadress
Domaregatan 1
Sjöbo
(rektorsexp)
Fakturaadress
Sjöbo kommun
Box 54
275 22 SJÖBO
Ref id: 111300
Telefon
0416-271 82 (exp)
0416-272 56 (rektor)
Internet
www.sjobo.se
Sida 6 av 30
är en stor utmaning för oss, men vi hittar idag flera lösningar i våra lokaler. Våra
äldre elever på högstadiet har idrott och hemkunskap på Färsingaskolan idag och vi
hoppas på att kunna använda Navets lokaler till musikundervisning till hösten 2015.
Inför läsåret 2017-2018 får vi en puckel av elever på mellanstadiet som vi idag inte
kan se hur vi ska lösa i befintliga lokaler, men frågan har lyfts av rektor vid ett flertal
tillfällen till förvaltningschef. Området har två arbetslag som arbetar med
årskurserna F-3 och ett arbetslag med årskurserna 4-6 där fritidshemmen är en
integrerad del samt ett arbetslag som arbetar med årskurserna 7-9.
Fritidshemmet har under 2014 bildat ett eget arbetslag för att kunna driva
utvecklingsfrågor kopplade till fritidshemmet på ett bättre sätt. För fritidshemmet
har vi under året skapat fyra hemvister för barnen, F-1 Öst, F-1 Väst, 2-3 och 4-6.
Detta har lett till en lugnare miljö på fritids och en miljö som på ett bättre sätt kan
möta elevernas behov utifrån ålder. Att förena eleverna i Öst och Väst på fritids 2-3
har också varit lyckosamt genom att eleverna lär känna varandra inför åk 4 och
möjlighet till fler sociala relationer finns idag.
Postadress
Sjöbo kommun
Familjeförvaltningen
Emanuelskolan
275 80 SJÖBO
Besöksadress
Domaregatan 1
Sjöbo
(rektorsexp)
Fakturaadress
Sjöbo kommun
Box 54
275 22 SJÖBO
Ref id: 111300
Telefon
0416-271 82 (exp)
0416-272 56 (rektor)
Internet
www.sjobo.se
Sida 7 av 30
Politiskt Mål
Ett gott liv och en aktiv fritid
Sjöbos invånare erbjuds ett gott liv i livets alla skeenden. Här
finns ett rikt och varierat kulturliv. Det är nära till god vård och
omsorg för alla i kommunen. Sjöbo erbjuder en aktiv fritid.
Naturen och tystnaden finns nära för alla. Idrott i en god
idrottsmiljö finns för barn, unga och vuxna. Folkhälsan blir allt
bättre.
Indikator:
Nöjd Medborgar-Index ska förbättras.
Nöjd Kund-Index ska förbättras.
Åtgärd
Fritidshemmens verksamhet ska utvecklas bland annat
Familjeförvaltningen genom att samverka med andra verksamheter.
Arbetet med tidiga insatser i samverkan ska förstärkas.
Åtgärder Emanuelskolan övergripande:

Fritidspedagogerna på Emanuelskolan har en gemensam yrkesträff i veckan
som leds av processledare för fritidshemmet.

Lärande samtal används som en metod i utveckling av fritidshemmets
verksamhet.

Specialpedagoger utbildas under 2015 i Tidig upptäckt i samverkan och
kommer att vara våra nyckelpersoner i detta arbete.
Postadress
Sjöbo kommun
Familjeförvaltningen
Emanuelskolan
275 80 SJÖBO
Besöksadress
Domaregatan 1
Sjöbo
(rektorsexp)
Fakturaadress
Sjöbo kommun
Box 54
275 22 SJÖBO
Ref id: 111300
Telefon
0416-271 82 (exp)
0416-272 56 (rektor)
Internet
www.sjobo.se
Sida 8 av 30

Tidig upptäckt i samverkan kommer att vara en stående punkt på
Elevhälsoteamets dagordning.

Specialpedagogerna kommer att presentera kommunens arbete med Tidig
upptäckt i samverkan på ALM under vårterminen.
Åtgärder fritidshemmet:

Verksamheten kommer att beskrivas i en gemensam planeringsmall, som har
arbetats fram under 2014. Här skrivs övergripande mål från Lgr11 fram,
veckans mål, syfte och utvärdering in.

Föreningar, brandkår, 4H-gård i Veberöd, polisen, lantbruk, friluftsfrämjandet
kommer att vara en del av fritidshemmets verksamhet, som ett led i att
utveckla arbetet med samverkan med andra verksamheter.

Ett hälsofrämjande arbete genomsyrar fritids för de äldre barnen.

Processledare för fritidshemmet kommer att coacha sina kolleger och ge
konstruktiv kritik i utvecklande syfte.
Postadress
Sjöbo kommun
Familjeförvaltningen
Emanuelskolan
275 80 SJÖBO
Besöksadress
Domaregatan 1
Sjöbo
(rektorsexp)
Fakturaadress
Sjöbo kommun
Box 54
275 22 SJÖBO
Ref id: 111300
Telefon
0416-271 82 (exp)
0416-272 56 (rektor)
Internet
www.sjobo.se
Sida 9 av 30
Politiskt Mål
Tillgänglighet och delaktighet
Alla kommuninvånare känner sig delaktiga i samhället och i
samhällets utveckling. Alla har möjlighet att ta del av det som
bjuds och kan påverka utbudet. I Sjöbo är det nära till
beslutsfattare och korta beslutsvägar. Det är lätt att hitta rätt i
samhället och i livet.
Indikator:
Nöjd Inflytande-Index ska förbättras.
Åtgärder
Alla enheter ska bygga upp en bra information via edwise,
Familjeförvaltningen blogg eller hemsidan.
Åtgärder Emanuelskolan övergripande:

Hemsidan uppdateras av Skolsekreterare en gång i veckan genom att lyfta
fram intressanta blogginlägg från skola och fritidshem, som beskriver vår
verksamhet för utomstående.

Elevrådet i Syd kommer att engageras i att göra reportage till vår hemsida.
Åtgärder arbetslagen på Emanuelskolan:
Lag Väst
All information läggs på våra bloggar. Här länkar vi även information från
rektor och skolsekreterare. Elevutvecklingen och frånvaro finns på edwise. På
Postadress
Sjöbo kommun
Familjeförvaltningen
Emanuelskolan
275 80 SJÖBO
Besöksadress
Domaregatan 1
Sjöbo
(rektorsexp)
Fakturaadress
Sjöbo kommun
Box 54
275 22 SJÖBO
Ref id: 111300
Telefon
0416-271 82 (exp)
0416-272 56 (rektor)
Internet
www.sjobo.se
Sida 10 av 30
bloggarna delar vi med oss av våra skoldagar. Treorna är fr.o.m. vårterminen
veckans bloggare och ansvarar för att dela med sig av skolveckan på bloggen.
Vi försöker att förmedla syfte och mål med vår undervisning i några inlägg.
Alla info som berör utflykter läggs ut på bloggen eller skrivs i loggboken.
Lag Öst

Alla grupper har en blogg knuten till sig. I dessa informerar vi hemmen
kontinuerligt kring verksamheten samt lägger ut snabb och viktig information.
Samtliga bloggar har även en kalenderfunktion där vårdnadshavare kan se vad
som händer under terminen i form av lovdagar och aktiviteter. EdWise
används för elevdokumentation och frånvaro. All info som berör utflykter och
vart vi ska, läggs ut på Edwise eller skrivs i loggboken.
Lag Nord

Varje årskurs har en blogg där det uppdateras kring undervisningen varje
vecka. Sekretessinformation läggs på Edwise med en blänkare i bloggen så att
föräldrarna vet att där finns information på Edwise.
Lag Syd

Åk 7: Har årskursblogg (2st). Veckovis brev. Lägger in olika händelser på
specifika dagar.

Åk 8: Har årskursblogg (1st). Information via inlägg, kalenderfunktion, läxor,
händelser, LPP. Blogg inlagd i Edwise.

Åk 9: Mail till föräldrar samt Edwise.

Försöka att bjuda in föräldrar på utvecklingssamtal via edwise.

Ordna så att rätt blogg ligger i rätt årskurs i Edwise.

Omdöme/matris skrivs på Edwise.

Försöka att bjuda in föräldrar på utvecklingssamtal via edwise.
Postadress
Sjöbo kommun
Familjeförvaltningen
Emanuelskolan
275 80 SJÖBO
Besöksadress
Domaregatan 1
Sjöbo
(rektorsexp)
Fakturaadress
Sjöbo kommun
Box 54
275 22 SJÖBO
Ref id: 111300
Telefon
0416-271 82 (exp)
0416-272 56 (rektor)
Internet
www.sjobo.se
Sida 11 av 30

Ordna så att rätt blogg ligger i rätt årskurs i Edwise.

Omdöme/matris skrivs på Edwise.
Fritids

En gemensam fritidsblogg med avdelningarnas egna sidor som är
lättillgängliga. Ett önskemål är att alla F-6 klasser länkar till fritidsbloggen via
sin klassblogg.

EdWise används till barnens schema och föräldrarna kan lämna information
till personalen via edWise. Fritidspersonalen kan enkelt skicka ut information
till alla föräldrar via sms funktion.
Postadress
Sjöbo kommun
Familjeförvaltningen
Emanuelskolan
275 80 SJÖBO
Besöksadress
Domaregatan 1
Sjöbo
(rektorsexp)
Fakturaadress
Sjöbo kommun
Box 54
275 22 SJÖBO
Ref id: 111300
Telefon
0416-271 82 (exp)
0416-272 56 (rektor)
Internet
www.sjobo.se
Sida 12 av 30
Politiskt Mål
Elevens förutsättningar står i centrum
Alla barns och ungas unika egenskaper och förutsättningar att
utvecklas och ta till sig kunskap och färdigheter är ständigt i
fokus i skolarbetet.
Hög kvalitet på den pedagogiska verksamheten
Sjöbos pedagogiska verksamhet utvecklas ständigt. Nya
pedagogiska rön fångas upp och appliceras i skolarbetet. Detta
ger hög kvalitet på utbildningen och kontinuerlig förnyelse
inom hela skolområdet i Sjöbo.
Indikator:
Andelen barn/elever som anger att det känns bra att gå till
förskolan/skolan ska öka.
Andel elever som når kunskapskraven i alla ämnena ska öka.
Åtgärder
Alla lärare ska delta i kompetensutveckling inom inkludering.
Familjeförvaltningen
Kollegialt lärande ska genomsyra allt pedagogiskt
utvecklingsarbete.
Mål Emanuelskolan övergripande:
På Emanuelskolan upplever eleverna att de har inflytande över
skolarbete och de känner sig delaktiga.
Postadress
Sjöbo kommun
Familjeförvaltningen
Emanuelskolan
275 80 SJÖBO
Besöksadress
Domaregatan 1
Sjöbo
(rektorsexp)
Fakturaadress
Sjöbo kommun
Box 54
275 22 SJÖBO
Ref id: 111300
Telefon
0416-271 82 (exp)
0416-272 56 (rektor)
Internet
www.sjobo.se
Sida 13 av 30
Åtgärder Emanuelskolan övergripande:

Nyckelpersoner i trygghetsteamen leder elevråden i arbetslagen.

Rektor deltar i elevrådet i Lag Syd och finns med i de andra elevråden minst en
gång per termin.

Kurator kommer att utbilda all personal i ett lösningsfokuserat
förhållningssätt, som bland annat ska syfta till att alla elever ska känna sig
lyssnade på och känna delaktighet.

Eleverna i åk 9 planerar Emanuelskolans dag i slutet av vårterminen för hela
skolan.

Elevråden i varje arbetslag planerar för ”Elevens dag” i arbetslaget.

Emanuelskolans mall för pedagogisk planering kommer att utvecklas och en
rubrik för elevinflytande/delaktighet kommer att läggas till.
Åtgärder arbetslagen på Emanuelskolan:
Lag Väst:

Vi ska bli ännu konkretare för våra elever för att de ska förstå vad det är de kan
vara med och påverka, t.ex. använda material som ”Jag kan”, Mattecirkeln,
LUS och Nya språket lyfter. Här ser eleverna tydligt vad de kan och var de ska.

Vi utvecklar vårt arbete med planeringar genom att låta eleverna vara
delaktiga i planeringsfasen av ett nytt arbetsområde.

Vi ska utveckla en temacykel för att säkerställa måluppnåendet.

Vi har elevens val där vi ger eleverna valmöjligheter utifrån våra
styrdokument.

Elevråd och klassråd.
Postadress
Sjöbo kommun
Familjeförvaltningen
Emanuelskolan
275 80 SJÖBO
Besöksadress
Domaregatan 1
Sjöbo
(rektorsexp)
Fakturaadress
Sjöbo kommun
Box 54
275 22 SJÖBO
Ref id: 111300
Telefon
0416-271 82 (exp)
0416-272 56 (rektor)
Internet
www.sjobo.se
Sida 14 av 30
Lag Öst:

Vi har klassråd i samtliga grupper samt Östråd som lyfter synpunkter och
önskemål för hela Öst och skolan.

Medvetengöra eleverna när vi gör aktiviteter, lektioner och andra saker som de
varit med om att bestämma.

Bli bättre på att låta eleverna själva ”bestämma” och komma på vilken
redovisningsform som de vill använda. OBS! Tänka på att ge dem verktyg.

Fortsätta med ”elevensvaldagar”: många barn i förskoleklassen tyckte det var
stort att få välja själv. Detta kommer personalen att jobba vidare med i under
deras arbetspass.
Lag Nord:

Vid uppstart till teman bjuds eleverna in att önska teman samt att önska om
vad som ska hända under vägen.

Eleverna får välja hur de vill redovisa. Eleverna ska få olika förslag på hur man
kan redovisa ett arbete och vilket material de kan använda. Därefter är det fritt
fram att planera upp sin redovisning.

Det ska kännas bra för eleverna när och hur de ska redovisa och vill de
redovisa i stor grupp eller mindre grupp ska eleverna få välja det.

Inför utvecklingssamtal är eleverna delaktiga genom att förbereda sig med
förslag på utvecklingsområden.

Under IUP-tiden arbetar eleverna med sina utvecklingsområden där eleverna
själv kan välja vilka områden de behöver utveckla.

Vi återkopplar till barnen för att medvetandegöra delaktigheten som eleverna
har.
Lag Syd:

Elever ges större möjlighet att påverka bedömningsform.
Postadress
Sjöbo kommun
Familjeförvaltningen
Emanuelskolan
275 80 SJÖBO
Besöksadress
Domaregatan 1
Sjöbo
(rektorsexp)
Fakturaadress
Sjöbo kommun
Box 54
275 22 SJÖBO
Ref id: 111300
Telefon
0416-271 82 (exp)
0416-272 56 (rektor)
Internet
www.sjobo.se
Sida 15 av 30

Arbetet med att utveckla en matris kopplat till elevdelaktighet kommer att
utarbetas under VT-15 och användas tillsammans med eleverna från och med
HT-15.
Fritids:

Fritidsråd en gång i månaden.

De äldre barnen håller i aktiviteter för de yngre barnen.

De äldre barnen planerar och utvärderar lovverksamheten.

Utforma regler tillsammans med barnen.

Barnen är delaktiga i planering och utvärdering.
Mål Emanuelskolan övergripande:
På Emanuelskolan är alla elever inkluderade i verksamheten.
Åtgärder Emanuelskolan övergripande:

Arbetet med extra anpassningar utvecklas på hela skolan.

Kurator kommer att utbilda all personal i ett lösningsfokuserat
förhållningssätt, som bland annat ska syfta till att alla elever ska känna sig
inkluderade

Under A-dagar kommer ett språkutvecklande arbetssätt introduceras utifrån
att alla lärare är språklärare. Vi kommer att utgå ifrån Pauline Gibbons
forskning.
Postadress
Sjöbo kommun
Familjeförvaltningen
Emanuelskolan
275 80 SJÖBO
Besöksadress
Domaregatan 1
Sjöbo
(rektorsexp)
Fakturaadress
Sjöbo kommun
Box 54
275 22 SJÖBO
Ref id: 111300
Telefon
0416-271 82 (exp)
0416-272 56 (rektor)
Internet
www.sjobo.se
Sida 16 av 30
Åtgärder arbetslagen på Emanuelskolan
Lag Väst

Använda digitala hjälpmedel, både på individ- och gruppnivå.

Arbetar med ”No hands up” i undervisningen.

Öppna frågor och aktiviteter i undervisningen.

Arbeta med Lärande samtal kring feedback, formativ bedömning och
språkutvecklande arbetssätt för att utveckla en inkluderande undervisning.
Lag Öst

Olika arbetsuppgifter och olika krav på olika barn

Använda olika digitala hjälpmedel, både på individ- och gruppnivå.

Arbeta med klassrumsklimatet ännu mer så att alla elever känner sig trygga
med att vara öppna med sina svårigheter.

Redan i planeringsstadiet ska vi ha med att alla ska klara av uppgiften/
uppgifterna.

Vi ska utveckla vårt ”batteri” med öppna frågor samt uppgifter av samma
kaliber. Pedagoger ska ge varandra input inom detta område.

No hands fortsätter vi använda oss av och vill komma vidare med detta.

Arbeta med bedömningsnycklar. Dessa ska visa hur eleven förstår/hänger med
i en uppgift eller genomgång. Detta ska bli en del av vår undervisning och ska
bli ett komplement till No hands up. (Grön lapp betyder att jag förstår, gul
lapp betyder att jag har lite koll, men är inte säker, röd betyder att jag inte
förstår och behöver hjälp.)
Lag Nord

Öppna uppgifter och aktiviteter i undervisningen gör att eleverna kan arbeta
med samma område men på sin nivå. Är eleverna nyfikna, motiverade och mer
Postadress
Sjöbo kommun
Familjeförvaltningen
Emanuelskolan
275 80 SJÖBO
Besöksadress
Domaregatan 1
Sjöbo
(rektorsexp)
Fakturaadress
Sjöbo kommun
Box 54
275 22 SJÖBO
Ref id: 111300
Telefon
0416-271 82 (exp)
0416-272 56 (rektor)
Internet
www.sjobo.se
Sida 17 av 30
aktiva inom arbetsområdena ger det större möjlighet till att få eleverna mer
inkluderade.

Under lärandesamtal i arbetslaget ska vi diskutera utifrån Bedömning för
lärande i årskurs f-5 (Christine Harrison & Sally Howard) och Dylan Williams
om hur vi ska bli säkrare på att ställa öppna frågor och använda olika
aktiviteter för att få till en bättre inkludering.

För de elever som är fysiskt exkluderade av olika skäl ska det finnas en plan för
hur de ska bli inkluderade.

Elever som behöver har individuella scheman.
Lag Syd

Under lärandesamtal i arbetslaget ska vi diskutera utifrån Bedömning för
lärande i årskurs f-5 (Christine Harrison & Sally Howard) och Dylan Williams
om hur vi ska bli säkrare på att ställa öppna frågor och använda olika
aktiviteter för att få till en bättre inkludering.

Personalen ska utveckla sin förmåga att använda alternativa hjälpmedel.

Utveckla arbetet med autentiska elevuppgifter.
Fritids

Vi erbjuder olika aktiviteter på alla fritidshem varje dag.
Postadress
Sjöbo kommun
Familjeförvaltningen
Emanuelskolan
275 80 SJÖBO
Besöksadress
Domaregatan 1
Sjöbo
(rektorsexp)
Fakturaadress
Sjöbo kommun
Box 54
275 22 SJÖBO
Ref id: 111300
Telefon
0416-271 82 (exp)
0416-272 56 (rektor)
Internet
www.sjobo.se
Sida 18 av 30
Mål Emanuelskolan övergripande:
På Emanuelskolan arbetar vi med formativ undervisning
Åtgärder Emanuelskolan övergripande:

Vid ämnesträffar och på arbetslagsmöten lyfter vi metoder och arbetssätt i en
formativ undervisning. All personal har Dylan Williams bok ”Att följa lärande”
och vi kommer under året använda delar som underlag i diskussioner.

Genom vår gemensamma planeringsmall blir mål tydliga och konkreta för
eleverna. De vet om vad som ska bedömas och hur detta skall ske. Detta är en
förutsättning för att våra elever blir ägare av sin egen lärprocess.

Vi använder konkreta matriser där vi tydliggör en progression för eleverna.
Åtgärder Emanuelskolan arbetslagen:
Lag Väst

Vi ger eleverna löpande respons för att få förutsättningar att utvecklas och
förbättras.

Vidareutvecklar innehållet i matriserna med ett gemensamt språk för olika
ämnen som gör dessa tydliga och lätta att följa.

Samla eleverbeten tidigt på terminen, ge respons på förbättringar och arbeta
vidare med. Löpande under terminen görs liknande arbetsuppgifter för att
tydliggöra progressionen med eleverna.
Lag Öst

No hands fortsätter vi använda oss av samt utöka användandet i klassrummen.
Postadress
Sjöbo kommun
Familjeförvaltningen
Emanuelskolan
275 80 SJÖBO
Besöksadress
Domaregatan 1
Sjöbo
(rektorsexp)
Fakturaadress
Sjöbo kommun
Box 54
275 22 SJÖBO
Ref id: 111300
Telefon
0416-271 82 (exp)
0416-272 56 (rektor)
Internet
www.sjobo.se
Sida 19 av 30

Arbeta med bedömningsnycklar. Dessa ska visa hur eleven förstår/hänger med
i en uppgift eller genomgång. Detta ska bli en del av vår undervisning och ska
bli ett komplement till No hands up. (Grön lapp betyder att jag förstår, gul
lapp betyder att jag har lite koll, men är inte säker, röd betyder att jag inte
förstår och behöver hjälp.)

Innehållet i våra matriser ska utvecklas och de ska bli enkla och tydliga för de
yngre eleverna.

Genom pedagogiska diskussioner ska vi fortbilda varandra i formativa
metoder och situationer i klassrummen.

Vi fortsätter med Two stars and a wish som kamratbedömning och ska
utveckla och implementera ett nytt kamratbedömningsverktyg som eleverna
ska känna sig förtrogna med.

Vi ska utveckla använda våra olika kartläggningar formativt tillsammans med
våra elever.
Lag Nord

Under lärandesamtal i arbetslaget ska vi diskutera utifrån Bedömning för
lärande i årskurs f-5 (Christine Harrison & Sally Howard) och Dylan Williams
om hur vi ska utveckla vår formativa undervisning.
Lag Syd

Under lärandesamtal i arbetslaget ska vi diskutera utifrån Bedömning för
lärande i årskurs f-5 (Christine Harrison & Sally Howard) och Dylan Williams
om hur vi ska utveckla vår formativa undervisning.

Använda gruppdiskussioner som en bedömningsform.

Utveckla arbetet med processkrivning.

Förtydliga träningsuppgifter som ej bedöms.
Postadress
Sjöbo kommun
Familjeförvaltningen
Emanuelskolan
275 80 SJÖBO
Besöksadress
Domaregatan 1
Sjöbo
(rektorsexp)
Fakturaadress
Sjöbo kommun
Box 54
275 22 SJÖBO
Ref id: 111300
Telefon
0416-271 82 (exp)
0416-272 56 (rektor)
Internet
www.sjobo.se
Sida 20 av 30

Öka den direkta feedbacken på lektionen samt förtydliga syfte och mål med
lektionen och arbetsområdet.
Mål Emanuelskolan övergripande:
Alla elever ska nå kunskapskraven i matematik, svenska och engelska
Åtgärder Emanuelskolan övergripande:

Emanuelskolan deltar i matematiklyftet och läslyftet HT-15, som arrangeras av
Skolverket.

Ämnesgrupper 1-3 och 4-9 som leds och planeras av skolans förstelärare

Sambedömning av nationella prov som kompetensutveckling
Åtgärder arbetslagen
Lag Väst

Utveckla användandet av digitala verktyg som ett komplement.

Synliggör syfte och mål med all undervisning för eleverna.
Svenska:

Läs- och skrivinlärning/ utveckling varje dag.

Alla lärare är språklärare.

Arbeta aktivt med läsförståelsestrategier.
Matematik:

Samtliga matematikpedagoger kommer att delta i matematiklyftet.

Arbeta med mattecirkeln som kartläggningsmaterial.
Postadress
Sjöbo kommun
Familjeförvaltningen
Emanuelskolan
275 80 SJÖBO
Besöksadress
Domaregatan 1
Sjöbo
(rektorsexp)
Fakturaadress
Sjöbo kommun
Box 54
275 22 SJÖBO
Ref id: 111300
Telefon
0416-271 82 (exp)
0416-272 56 (rektor)
Internet
www.sjobo.se
Sida 21 av 30

Fokusera på att förklara och beskriva matematiska begrepp både muntligt och
i skrift.
Engelska:

Fokus på att samtala, prata, leka och sjunga inom vardagliga områden med
progression från F-3 för att klara målen skriva, läsa och förstå i år 6.
Lag Öst

Grupp i grupp – varierande gruppkonstellationer utifrån olika behov under
året.

Vi ska bli effektivare på gemensamma planeringar och göra upp en struktur
även för dessa möten.

Bli bättre på att använda digitala verktyg som ett komplement.
Matematik:

Samtliga matematikpedagoger kommer delta i matematiklyftet.

Arbeta och lägga stor tyngd vid begrepp på ett gemensamt sätt i hela Öst. Detta
diskuteras och ska användas formativt med eleverna F-3.

Fokusera på att förklara och beskriva, både muntligt och i skrift.

Utveckla vår undervisning när det gäller problemlösning med öppna frågor.

Ska arbeta fram ett bra kartläggningsmaterial även inom matematiken som
ska användas formativt med eleverna.
Svenska:

Strukturerat arbete med språklig medvetenhet i förskoleklass. (en plan)

Läs och skrivinlärning varje dag i år 1.

Arbeta med En Läsande klass för att hitta olika läsförståelsestrategier F-3.
Postadress
Sjöbo kommun
Familjeförvaltningen
Emanuelskolan
275 80 SJÖBO
Besöksadress
Domaregatan 1
Sjöbo
(rektorsexp)
Fakturaadress
Sjöbo kommun
Box 54
275 22 SJÖBO
Ref id: 111300
Telefon
0416-271 82 (exp)
0416-272 56 (rektor)
Internet
www.sjobo.se
Sida 22 av 30

Alla lärare är språklärare (alla har ett ansvar för svenskan)
Engelska:

Börja med engelska i förskoleklass på ett lekfullt sätt, ex färger, frukter och
siffror.

Vi ska fokusera på områden som är intressanta för barnen och deras vardag.

Vi ska ha gemensamma planeringar F-3 (både för barn och vuxna).

All fokus på att våga prata engelska (sjunga, leka osv) och träna eleverna att
”höra” sig själva genom ex. ipadinspelning.
Lag Nord
Matematik:

Under lärandesamtal i arbetslaget ska vi diskutera utifrån Bedömning för
lärande i årskurs f-5 (Christine Harrison & Sally Howard) och Dylan Williams
om hur vi ska bli säkrare på att ställa öppna frågor och använda olika
aktiviteter i undervisningen.

Jobba utifrån EPA, enskilt, par, alla, vid olika problemlösningar samt
rutinuppgift. Utvecklar resonemang kring lösningar/ metoder samt inkluderar
alla elever i arbetet.

Vi presenterar olika metoder/strategier för de olika räknesätten. Vi arbetar
sedan med dessa på olika sätt samt med olika hjälpmedel.

Vi arbetar med problemlösning och problemlösningsstrategier: att kunna läsa
och tolka uppgiften, hitta lösningsmetod samt visa lösningen.

Matematiklyftet

Syfte och mål presenteras vid varje lektionsstart och följs upp i slutet av varje
lektion.
Postadress
Sjöbo kommun
Familjeförvaltningen
Emanuelskolan
275 80 SJÖBO
Besöksadress
Domaregatan 1
Sjöbo
(rektorsexp)
Fakturaadress
Sjöbo kommun
Box 54
275 22 SJÖBO
Ref id: 111300
Telefon
0416-271 82 (exp)
0416-272 56 (rektor)
Internet
www.sjobo.se
Sida 23 av 30

Vi analyserar de nationella proven och tittar på vilka förmågor som vi behöver
fokusera på för att nå kunskapskraven i åk 6.
Svenska:

Under lärandesamtal i arbetslaget ska vi diskutera utifrån Bedömning för
lärande i årskurs f-5 (Christine Harrison & Sally Howard) och Dylan Williams
om hur vi ska bli säkrare på att ställa öppna frågor och använda olika
aktiviteter i undervisningen.

Olika sätt att skriva på presenteras för eleverna t.ex. argumenterande texter,
skönlitterära texter, faktatexter, dikter, artiklar osv.

Vi kommer att läsa/lyssna på olika typer av texter i olika genrer som vi senare
bearbetar för att utveckla de olika förmågorna.

Inspirera eleverna till läsning genom att presentera veckans
bok/författare/ljudbok.

Syfte och mål presenteras vid varje lektionsstart och följs upp i slutet av varje
lektion.

Vi analyserar de nationella proven och tittar på vilka förmågor som vi behöver
fokusera på för att nå kunskapskraven i åk 6.
Engelska

Under lärandesamtal i arbetslaget ska vi diskutera utifrån Bedömning för
lärande i årskurs f-5 (Christine Harrison & Sally Howard) och Dylan Williams
om hur vi ska bli säkrare på att ställa öppna frågor och använda olika
aktiviteter i undervisningen.

Instruktioner på engelska finns att läsa vid varje lektionstillfälle. Därefter
presenteras instruktionerna muntligt på engelska för att sedan eventuellt
förtydligas på svenska.
Postadress
Sjöbo kommun
Familjeförvaltningen
Emanuelskolan
275 80 SJÖBO
Besöksadress
Domaregatan 1
Sjöbo
(rektorsexp)
Fakturaadress
Sjöbo kommun
Box 54
275 22 SJÖBO
Ref id: 111300
Telefon
0416-271 82 (exp)
0416-272 56 (rektor)
Internet
www.sjobo.se
Sida 24 av 30

Vi kommer att läsa/lyssna på olika typer av texter på engelska som vi senare
bearbetar för att utveckla de olika förmågorna.

Vi kommer använda oss av olika stödstrukturer för att utveckla skrivandet på
engelska.

Varje vecka presenteras något filmklipp på engelska för eleverna.

Syfte och mål presenteras vid varje lektionsstart och följs upp i slutet av varje
lektion.

Vi analyserar de nationella proven och tittar på vilka förmågor som vi behöver
fokusera på för att nå kunskapskraven i åk 6.
Lag Syd
Matematik:

Under lärandesamtal i arbetslaget ska vi diskutera utifrån Bedömning för
lärande i årskurs f-5 (Christine Harrison & Sally Howard) och Dylan Williams
om hur vi ska bli säkrare på att ställa öppna frågor och använda olika
aktiviteter i undervisningen.

Syfte och mål presenteras vid varje lektionsstart och följs upp i slutet av varje
lektion.

Vi arbetar med problemlösning och problemlösningsstrategier: att kunna läsa
och tolka uppgiften, hitta lösningsmetod samt visa lösningen.

Matematiklyftet

Vi analyserar de nationella proven och tittar på vilka förmågor som vi behöver
fokusera på för att nå kunskapskraven i åk 6 och 9.

Vi arbetar med att använda tema/öppna frågor/praktiskt som blandas in med
räkning i boken. Detta kommer vi att vidareutveckla

Vi kommer att beskriva och förtydliga begrepp som används i varje område.

Vi kommer att fortsätta med att utveckla våra matriser.
Postadress
Sjöbo kommun
Familjeförvaltningen
Emanuelskolan
275 80 SJÖBO
Besöksadress
Domaregatan 1
Sjöbo
(rektorsexp)
Fakturaadress
Sjöbo kommun
Box 54
275 22 SJÖBO
Ref id: 111300
Telefon
0416-271 82 (exp)
0416-272 56 (rektor)
Internet
www.sjobo.se
Sida 25 av 30
Svenska:

Under lärandesamtal i arbetslaget ska vi diskutera utifrån Bedömning för
lärande i årskurs f-5 (Christine Harrison & Sally Howard) och Dylan Williams
om hur vi ska bli säkrare på att ställa öppna frågor och använda olika
aktiviteter i undervisningen.

Olika sätt att skriva på presenteras för eleverna t.ex. argumenterande texter,
skönlitterära texter, faktatexter, dikter, artiklar osv. Tydliggöra och
medvetengöra likheter och skillnader mellan olika genre.

Vi kommer att i alla ämnen läsa/lyssna på olika typer av texter i olika genrer
som vi senare bearbetar för att utveckla de olika förmågorna.

Inspirera eleverna till läsning genom att presentera veckans
bok/författare/ljudbok.

Använda oss av stödstruktur vid för att utveckla samtal och diskussioner.

Syfte och mål presenteras vid varje lektionsstart och följs upp i slutet av varje
lektion.

Vi analyserar de nationella proven och tittar på vilka förmågor som vi behöver
fokusera på för att nå kunskapskraven i åk 6 och åk 9.

Träning i att tala inför andra (muntlig framställning)

Lästräning sökläsning, djupläsning, läsning mellan raderna i alla ämnen
utvecklar elevernas
Ordförråd, förmågan att variera språket och gynnar den skriftliga
produktionen

Begreppsträning
Engelska:

Under lärandesamtal i arbetslaget ska vi diskutera utifrån Bedömning för
lärande i årskurs f-5 (Christine Harrison & Sally Howard) och Dylan Williams
Postadress
Sjöbo kommun
Familjeförvaltningen
Emanuelskolan
275 80 SJÖBO
Besöksadress
Domaregatan 1
Sjöbo
(rektorsexp)
Fakturaadress
Sjöbo kommun
Box 54
275 22 SJÖBO
Ref id: 111300
Telefon
0416-271 82 (exp)
0416-272 56 (rektor)
Internet
www.sjobo.se
Sida 26 av 30
om hur vi ska bli säkrare på att ställa öppna frågor och använda olika
aktiviteter i undervisningen.

Använda oss av stödstruktur vid för att utveckla samtal och diskussioner.

Syfte och mål presenteras vid varje lektionsstart och följs upp i slutet av varje
lektion.

Vi analyserar de nationella proven och tittar på vilka förmågor som vi behöver
fokusera på för att nå kunskapskraven i åk 6 och åk 9.

Alla elever ska möta målspråket under lektionen talat av läraren och eleverna

Eleverna ska utifrån behov kunna arbeta med den förmåga de har svårt med

Köpa in diagnosmaterial för varje årskurs för att kunna stämma av
regelbundet 7-9

Skapa fler träningstillfällen i muntlig färdighet som är lett av lärare med hjälp
av resurs i gruppen

Anpassningar efter gruppen och individen. Det ska finnas olika svårighetsgrad
på uppgifterna

Pröva att arbeta mellan arbetsområdena (tema) med en förmåga i taget.

Delaktighet och elevnära ämnen är avgörande.

Träna att skriva utan digital hjälp (ord och meningsbyggnad)

Träna strategier att gå ”runt” språkliga problem - genom att gissa sig till med hjälp av sammanhanget, dra slutsatser om
ordets betydelse, se likheter och skillnader i språk (kontrastiva
jämförelser) språkhistoria
- genom utgå från svenska fenomen som behöver förklaras för den
oinvigde
- genom att rent språkligt träna att hitta synonymer till det ord du inte
kan eller träna på att förklara (t.ex. kan enkelt tränas genom en
översättning från engelska till svenska)
Postadress
Sjöbo kommun
Familjeförvaltningen
Emanuelskolan
275 80 SJÖBO
Besöksadress
Domaregatan 1
Sjöbo
(rektorsexp)
Fakturaadress
Sjöbo kommun
Box 54
275 22 SJÖBO
Ref id: 111300
Telefon
0416-271 82 (exp)
0416-272 56 (rektor)
Internet
www.sjobo.se
Sida 27 av 30

Träna att arbeta med hjälpmedel – lärobok, lexikon, mobil på rätt sätt, fråga
varandra
Fritids

På fritids så finns ett större utrymme att använda sig av vardagsuttryck. Vi är
närmare barnen i dialogen och pratar med barnen. Pedagogerna ska vara
tydliga när vi bemöter barnen i tal och skrift. Vi ska använda oss av lek,
rollspel och sällskapsspel.

Processledare för fritidshemmet deltar i elevhälsoteamet på skolan.

Respektive specialpedagog finns med vid planeringen en gång per termin och
vid behov.
Postadress
Sjöbo kommun
Familjeförvaltningen
Emanuelskolan
275 80 SJÖBO
Besöksadress
Domaregatan 1
Sjöbo
(rektorsexp)
Fakturaadress
Sjöbo kommun
Box 54
275 22 SJÖBO
Ref id: 111300
Telefon
0416-271 82 (exp)
0416-272 56 (rektor)
Internet
www.sjobo.se
Sida 28 av 30
Mål Emanuelskolan övergripande:
På Emanuelskolan upplever eleverna att de kan få den studiero som de
behöver
Åtgärder Emanuelskolan övergripande:

Elevers upplevelse av studiero kommer att kartläggas ytterligare under 2015.
Åtgärder arbetslagen
Lag Väst

Vi har en samsyn-lika regler i hela arbetslaget.

Strukturerad undervisning, tydliga med instruktioner med vad, hur och med
vem man ska göra samt varför.

Vi har en dialog kring hur vi vill ha det i klassrummet. Vi försöker ha höga
förväntningar på eleverna. En dialog som också sker under utvecklingssamtal.
Lag Öst

Efter alla lov ska vi repetera och vara extra tydliga med vad arbetsro är och vad
vi förväntar oss av eleverna samt arbeta med konkreta exempel.

Alla pedagoger ”benar” upp begreppet arbetsro med eleverna för att få höra
elevernas synpunkter. Detta dokumenteras och lyfts på en alm där vi
sammanställer elevernas tankar.

Vi kommer ha pedagogisk diskussion kring begreppet förhållningssätt och hur
vi pedagoger bridrar och skapar arbetsro.
Postadress
Sjöbo kommun
Familjeförvaltningen
Emanuelskolan
275 80 SJÖBO
Besöksadress
Domaregatan 1
Sjöbo
(rektorsexp)
Fakturaadress
Sjöbo kommun
Box 54
275 22 SJÖBO
Ref id: 111300
Telefon
0416-271 82 (exp)
0416-272 56 (rektor)
Internet
www.sjobo.se
Sida 29 av 30

Trevlig omgivning bidrar till arbetsro, vi kommer under 2015 arbeta med
miljön på Öst och kommer involvera eleverna i detta.
Lag Nord

Under lärandesamtal i arbetslaget ska vi diskutera utifrån Bedömning för
lärande i årskurs f-5 (Christine Harrison & Sally Howard) och Dylan Williams
om hur vi ska bli säkrare på att ställa öppna frågor och använda olika
aktiviteter i undervisningen.

Det utarbetas en matris om studiero och eget ansvar för sitt lärande som ska
arbetas in i de olika grupperna. När eleverna är aktiva i undervisnigen är det
bättre studiero.
Lag Syd

Fasta placeringar i klassrummen.

Göra medvetna gruppindelningar/klassindelningar. Anpassningar inom
grupper efter behov.

Rutiner kring inskolning av nya elever speciellt inför åk7.

Det utarbetas en matris om studiero och eget ansvar för sitt lärande som ska
arbetas in i de olika grupperna. När eleverna är aktiva i undervisnigen är det
bättre studiero.
Postadress
Sjöbo kommun
Familjeförvaltningen
Emanuelskolan
275 80 SJÖBO
Besöksadress
Domaregatan 1
Sjöbo
(rektorsexp)
Fakturaadress
Sjöbo kommun
Box 54
275 22 SJÖBO
Ref id: 111300
Telefon
0416-271 82 (exp)
0416-272 56 (rektor)
Internet
www.sjobo.se
Sida 30 av 30
Mål Emanuelskolan övergripande:
Det kollegiala lärandet genomsyrar all vår verksamhet och att coacha
sina kolleger eller bli coachad av sina kolleger utvecklar varje
pedagogs lärande om lärande.
Åtgärder Emanuelskolan övergripande:

Processledare finns i varje arbetslag och coachar sina kolleger i olika
situationer.

Lärande samtal används som en metod i vårt utvecklingsarbete.

Förstelärarna på skolan coachar sina kolleger i undervisningen.

Skolutvecklingsgruppen använder lärande samtal i utvecklingsdiskussioner.
Sjöbo 2015-02-18
Åsa Söderberg
Rektor Emanuelskolan
Postadress
Sjöbo kommun
Familjeförvaltningen
Emanuelskolan
275 80 SJÖBO
Besöksadress
Domaregatan 1
Sjöbo
(rektorsexp)
Fakturaadress
Sjöbo kommun
Box 54
275 22 SJÖBO
Ref id: 111300
Telefon
0416-271 82 (exp)
0416-272 56 (rektor)
Internet
www.sjobo.se