Budget för socialdemokraterna 2016 Mål

Budget för socialdemokraterna 2016 Mål/Indikatorer
Verksamhetsmål
Målområde 1 Livskvalité
Med en politik för ökad jämlikhet ökar tryggheten för alla människor i vårt samhälle och
därmed också de socioekonomiska villkoren för medborgarna i Sjöbo kommun.
Indikator: Våld i hemmet ska upphöra genom att kommunens förebyggande insatser ökar.
Indikator: Antalet verksamheter där medborgaren kan välja aktörer vid erhållande av service skall öka
och att dessa aktörer ska minst uppfylla av Sjöbo kommun uppställda kvalitetskrav.
Då kommunfullmäktiges mål att alla oönskade deltider skall vara borta till augusti 2015 inte
verkar fullföljas menar vi att det behövs tydligare indikatorer så att målet kan uppnås.
Indikator: Kommunens erbjudande av heltidsanställningar skall öka
Målområde 2 Kunskap
För att i ett tidigare skede uppmärksamma de elever som inte når målen vill vi titta på de
nationella provens resultat redan i år 3 Syftet med de nationella proven är i huvudsak
att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en
analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och
på nationell nivå. De nationella proven kan också bidra till att konkretisera kursplanerna och
ämnesplanerna, och en ökad måluppfyllelse för eleverna.
Indikator: Elever som klarar kunskapskraven genom nationella prov i år 3,6,9 ska öka
Ibland kan en elev vara i behov av mer individinriktade stödinsatser för att nå de kunskapskrav som
minst ska uppnås. Om läraren bedömer att en elevs kunskapsutveckling mot godtagbara kunskaper är
otillräcklig markeras detta med ett kryss i kolumnen ”otillräckliga kunskaper utifrån elevens aktuella
årskurs”. Det är viktigt att eleven och vårdnadshavaren tidigt får denna information om vad som
behöver förbättras och vilka åtgärder skolan kommer att vidta.
Skolans ansvar att ge extra anpassningar i den ordinarie undervisningen och särskilt stöd, till de elever
som befaras att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, regleras i skolförfattningarna. Du kan
läsa mer om det i Skolverkets allmänna råd. Källa: http://www.skolverket.se/bedomning/iup-medomdomen 20150520
Indikator: Alla lärare i Sjöbo kommuns skolor skall vara behöriga.
Åtgärd för att se över måluppfyllelsen för elever i grundskolan:
Tillsätta en beredning med ledamöter från familjenämndens arbetsutskott samt
kommunstyrelsens arbetsutskott med syftet att genomföra omvärldsanalyser, studiebesök på
skolor som har samma ekonomiska förutsättningar men med betydligt bättre måluppfyllelse för
eleverna samt att delta i SKL:s olika erbjudande av metoder för att höja resultaten i skolan.
Målområde 4 infrastruktur
Vi vill att det ska bli mer lönsamt att välja klimatvänliga lösningar och att klimatinvesteringar skall
stödjas. Vår målsättning är att användningen av fossila bränslen tydligt skall minska och för att
åstadkomma detta menar vi om möjligheterna att parkera nära busshållplatser kommer fler att välja
kollektivt färdssätt.
Indikator: Förutsättningar för pendlarparkeringar ska öka.
Målområde 5 Hållbar utveckling
Vi menar att det blir mycket dyrare med sena åtgärder eller för den delen avstå helt ifrån
åtgärder när det gäller hållbar utveckling.
Sjöbo kommun har beslutat att ställa sig positiv till förslaget till regionalt åtgärdsprogram för
miljökvalitetsmålen 2012-2016 samt avser att medverka i de åtgärder om finns upptagna i föreslagen
åtgärdslista, I programmet redovisas prioriterade åtgärder för att möta de gemensamma utmaningarna
vi ser för en hållbar utveckling i länet.
I samband med framtagandet av ett nytt grönstruktur- och naturvårdsprogram för kommunen har floraoch faunainventering genomförts i kommunen. Dessutom har en inventering av vilka
åtgärdsprogram för hotade arter och livsmiljöer som berör Sjöbo kommun genomförts. Av de totalt 59
skånska åtgärdsprogrammen berör 23 Sjöbo kommun.
Indikator: Antalet skötselåtgärder för arter/livsmiljöer som berörs av åtgärdsprogram för hotade arter
ska öka.