SOVHJÄLPEN®

SOVHJÄLPEN® Jenny Katalinic, leg psykolog www.psykologpartners.se www.kbtonline.se Sömnstörningar •  Enligt SBUrapport: •  10-­‐15 % av den vuxna befolkningen har sömnstörningar •  11% lider av insomni •  Sömnbesvär får konsekvenser KBT och behandling av sömnstörningar Varför internetbehandling? •  Ur SBU ”….enkäten bekräVade aW sömnbesvär Xll stor del behandlas med läkemedel trots aW läkarna ansåg aW annan form av behandling (KBT och samtalsterapi) har bäWre långsikXg effekt. En förklaring Xll deWa kan vara aW Xllgången på terapeuter som kan ge KBT är mycket begränsad och ojämnt fördelade över landet.” •  Stark evidens även för internetbehandling vid sömnbesvär Van Straten et al. Guided Internet-­‐delivered cogniXve behavioural treatment for insomnia: a randomized trial. Psychological Medicine, 44(7), 1521-­‐1532. Sovhjälpen • 
• 
• 
• 
Bevisat effekXva metoder för aW behandla sömnproblem 7 avsniW tar 10 veckor InterakXvt upplägg Psykologpartners äger programmet och skaparna är Marie Söderström (KI, StressmoWagningen), Mats Dahlin och Fredrik Malmeus på Psykologpartners Behandlare •  Insikt i paXents behandling och man använder det i kommunikaXonen •  AvsniW •  Inloggad Xd •  Stjärnmarkeringar •  SkaWningar • 
• 
• 
• 
Sovhjälpen har använts i reguljär vård sedan 2010 Westerläkarna Kommunhälsan SkelleVeå Lilla-­‐Edets vårdcentral Jönköpings landsXng •  Ca 175 genomförda behandlingar REKRYTERING
BEDÖMNING
UPPSTART
Kontakten tar ca 15 min"
per vecka för behandlaren"
BEHANDLING
AVSLUT
UPPFÖLJNING
Hur få räW paXenter? •  AllXd bedömning (strukturerad intervju, skaWning) •  Lämplig problemaXk? •  Matchar programmet paXenten? •  Matchar metoden? •  MoXvaXon Med eller utan stöd? Forskning på Sovhjälpen •  Kristofer Vernmark, Marie Kivi, Maria Eriksson, Dominique Hange, Eva-­‐Lisa Petersson, Boo Johansson, Cecilia Björkelund, Marielle Ryberg, Fredrik Malmaeus, Celia Young. (2014). Effec%veness in Primary Care -­‐ Online Therapy Solu%ons for Depression, Insomnia and Worry. 7th scienXfic meeXng InternaXonal Society for Research on Internet IntervenXons (ISRII). Konferensbidrag-­‐ refereegranskat abstract. •  Malmeaus, F. & Young, C. (2012). KBT och internetbaserad vägledd självhjälp mot insomni inom primärvården. Psykoterapeutexamensuppsats, Uppsala universitet, InsXtuXonen för Psykologi Rapporter •  Internetbehandling inom Bra Liv – utvärdering av en ny behandlingsform. Dan Comstedt. Projektrapport Jönköpings LandsXng 2013. •  Projektrapport – Pyskisk ohälsa hos unga, förbäWra och förebygga (PUFF). CharloWe Barouma och Fredrik Malmaeus. 2012. Diarienr RSK 868-­‐2010. Nuvarande/kommande utveckling •  Vi kommer aW anpassa våra program Xll naXonella plasormen •  Arbetsboken blir digital MER SOVHJÄLPEN… •  Vi visar programmet i lobbyn Tack! Jenny Katalinic [email protected]