Diagnosår 2014 som PDF-dokument

Landstingens och regionernas
nationella samverkansgrupp
inom cancersjukvården
Prostatacancer
Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014
September 2015
Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro
Akademiska sjukhuset
SE-751 85 UPPSALA
2
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
1
FÖRORD
År 2015 infördes flera nya typer av rapporter i NPCR som ger klinikerna nya verktyg
för verksamhetsstyrning, kvalitetskontroll
och kvalitetsförbättring.
NPCR redovisar liksom tidigare data på
sjukhusnivå i årsrapporten för riket och för
varje sjukvårdsregion på den öppna hemsidan www.npcr.se. Dessutom finns två nya
typer av realtidsrapporter från NPCR på
INCA-plattformen som enbart är tillgängliga för vårdpersonal med inloggning eftersom det finns integritetskänsliga data
på INCA. I Koll på läget visas resultaten
på varje klinik för tio kvalitetsindikatorer
utvalda från Socialstyrelsens Riktlinjer för
prostatacancersjukvård i en styrpanel, så
kallad ”dashboard” (se sida 31). För varje
indikator har NPCR satt en målnivå och
gränsvärden som anger grad av uppfyllelse av målnivån. Koll på läget för alla urologkliniker i offentlig vård i Sverige finns
förutom på INCA också på den öppna hemsidan www.npcr.se/rapporter med 2014 års
data. Privata vårdgivare kommer att redovisas på samma sätt fr.o.m. 2016. I den
andra typen av realtidsrapport jämförs resultat för varje enskild indikator i Koll på
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
läget på den egna kliniken med andra kliniker i regionen eller alla landsting. Man
väljer diagnosår, patientålder och riskkategori för dessa jämförelser. Precis likadana
jämförelser mellan regioner, landsting och
sjukhus redovisas också i den här årsrapporten (se t.ex. sida 25). Vi hoppas att onlinerealtidsrapporten Koll på läget kommer att
öka användningen av data i NPCR som bas
för förbättringsarbete på klinikerna. Liksom
ifjol kommenterar processledarna sin regions
resultat i Koll på läget i årsrapporten (se
sida 21).
Redovisningen baseras på data för män diagnostiserade eller behandlade 1998-2014
som rapporterats till INCA t.o.m. mitten
på augusti 2015.
30 september 2015
Pär Stattin, Fredrik Sandin, David Robinson, Ingela Franck Lissbrant och Marie
Hjälm Eriksson för styrgruppen för Nationella prostatacancerregistret.
Fredrik Sandin, RCC Uppsala-Örebro, gjorde sammanställning och statistisk bearbetning av data.
3
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1 FÖRORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2 SAMMANFATTNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
3 INLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Bakgrund och historik . . . . . . . . . . .
3.1.1 Cancerregistret jämfört med NPCR
3.2 Organisation och nationell styrgrupp . . .
3.3 Datakvalitet . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Förklaring av begrepp och förkortningar .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
16
16
16
16
16
17
4 RESULTATREDOVISNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 Koll på läget med hjälp av kvalitetsindikatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1 Kvalitetsindikatorer per sjukvårdsregion . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.2 Kommentarer från regionala processledare . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.3 Kvalitetsindikatorer per sjukhus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.4 Koll på läget för varje klinik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Utredning och diagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1 Antal fall och täckningsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.2 Inrapporteringshastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.3 Huvudsaklig orsak till att cancern upptäcktes . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.4 PSA-nivå vid diagnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.5 Antal tagna biopsier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.6 Infektioner efter prostatabiopsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.7 Skelettundersökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Tumördata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.1 Täckningsgrad för registrering av primärbehandling . . . . . . . . . . . . .
4.4.2 Multidisciplinär bedömning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.3 Behandlingsstrategi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.4 Radikal prostatektomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.5 Strålbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.6 Behandling av lokalt avancerad prostatacancer . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.7 Hormonbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5 Väntetider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.1 Väntetid från datum för utfärdande av remiss till första besök på specialistmottagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.2 Väntetid från biopsi av prostata till PAD-besked till patienten . . . . . . .
4.5.3 Väntetid från behandlingsbeslut till prostatektomi . . . . . . . . . . . . . .
4.5.4 Väntetid urolog till onkolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.5 Väntetid från strålanmälan till start av strålbehandling . . . . . . . . . . .
4.5.6 Väntetid från strålanmälan för postoperativ strålbehandling och start av
strålbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.7 Total väntetid från inremiss till behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.8 Väntetid för hormonbehandling av metastaserad prostatacancer . . . . . .
4.6 Uppföljningsdata: överlevnad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7 PROM/PREM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7.1 Biverkningar efter behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7.2 Patientinformation om sjukdom och behandling . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
18
18
18
21
25
30
32
32
34
35
37
37
40
41
43
47
47
48
49
63
77
86
90
94
.
.
.
.
.
94
96
97
99
99
.
.
.
.
.
.
.
100
101
103
104
105
105
109
4
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
5 SLUTSATSER OCH FORTSATT UTVECKLINGSARBETE . . .
5.1 Utvecklingspunkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1 Verksamhetsutveckling baserad på Koll på läget i NPCR
5.1.2 Förbättrad PROM-insamling i NPCR . . . . . . . . . . .
5.2 Fokusområden och mål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
110
110
110
110
110
6 FORSKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
6.1 Senaste fem årens publikationer baserade på NPCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
REFERENSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
5
TABELLER
TABELLER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
6
Antal fall och täckningsgrad i procent (%) per sjukvårdsregion (avser regionen där
patienten var folkbokförd vid diagnos) och diagnosår, 1998-2014. . . . . . . . . . . .
Andel fall av prostatacancer i Cancerregistret som registrerats i NPCR, dvs. täckningsgrad av NPCR jämfört med Cancerregistret, för diagnosår 2014. . . . . . . . .
Huvudsaklig orsak till att prostatacancern upptäcktes, per diagnosår, 2004-2014. . .
PSA-nivå (µg/L) per diagnosår, 1998-2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antal tagna nålbiopsier vid diagnostisk biopsisession, per diagnosår, 2007-2014. . . .
Jämförelse av antalet fall i riskkategorin ”mycket låg risk” utifrån gamla respektive
nya definitionen, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antal fall (procent) per diagnostiserande landsting och riskkategori, 2014. . . . . . .
Antal fall (procent) per diagnosår och riskkategori, 1998-2014. . . . . . . . . . . . .
Täckningsgrad av utredning och behandlingsblanketten, per sjukvårdsregion och
diagnosår, 2007-2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Behandlingsstrategi för män med mycket låg risk tumör, per behandlingsbeslutande
landsting, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Behandlingsstrategi för män med lågrisktumör, per behandlingsbeslutande landsting,
2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Behandlingsstrategi för män med intermediärrisktumör, per behandlingsbeslutande
landsting, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Behandlingsstrategi för män med lokal högrisktumör, per behandlingsbeslutande
landsting, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Behandlingsstrategi för män med lokalt avancerad tumör, per behandlingsbeslutande landsting, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Behandlingsstrategi för män med regionalt metastaserad prostatacancer, per behandlingsbeslutande landsting, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Behandlingsstrategi för män med fjärrmetastaserad prostatacancer, per behandlingsbeslutande landsting, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Typ av radikal prostatektomi (som primärterapi), per diagnosår, 1998-2014. . . . . .
Typ av radikal prostatektomi (som primärterapi), per behandlingsår, 2009-2014. . . .
Typ av radikal prostatektomi (som primärterapi), per behandlande sjukhus, behandlingsår 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Planering av nervsparande intention vid radikal prostatektomi, per behandlingsår,
2009-2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Planering av nervsparande intention vid radikal prostatektomi, per riskkategori (låg-,
intermediär-, och högrisk), behandlingsår 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pT-stadium, per behandlingsår, 2009-2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Positiv marginal, per behandlingsår, 2009-2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Täckningsgrad av strålbehandlingsblanketten (för män där antingen primär eller
adjuvant strålbehandling är angiven på utredning och behandlingsblanketten), per
sjukvårdsregion och år för remiss till onkologklinik/behandlingsbeslut, 2008-2014. . .
Antal registrerade genomförda strålbehandlingar, per behandlingsår, 2009-2014. . . .
Antal registrerade genomförda strålbehandlingar, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Typ av primär/sekundär strålterapi, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2014. .
Fraktionsdos/total dos vid primär extern strålbehandling och extern strålbehandling given efter aktiv monitorering av män med låg- eller intermediärrisktumör vid
tidpunkten för diagnos, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2014. . . . . . . . .
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
32
33
35
37
38
44
45
46
47
51
51
52
52
53
53
54
63
64
64
66
66
68
72
78
78
79
79
80
FIGURER
29
30a
30b
31a
31b
32
33
Fraktionsdos/total dos vid primär extern strålbehandling och extern strålbehandling
given efter aktiv monitorering av män med högrisktumör vid tidpunkten för diagnos,
per behandlande sjukhus, behandlingsår 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Typ av hormonterapi (M1 och/eller PSA ≥ 100 µg/L), per behandlingsbeslutande
sjukhus, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Typ av hormonterapi (M1 och/eller PSA ≥ 100 µg/L), per behandlingsbeslutande
sjukhus, 2014, forts... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Typ av hormonterapi (M0/MX och PSA ≥ 100 µg/L), per behandlingsbeslutande
sjukhus, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Typ av hormonterapi (M0/MX och PSA ≥ 100 µg/L), per behandlingsbeslutande
sjukhus, 2014, forts... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Antalet män med PROM-data vid både baslinje och 1 år efter kurativt syftande
behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Patientens värdering av delaktighet och information om sjukdomen, för män som
opererats eller fått strålbehandling som primärterapi, diagnosår 2014. . . . . . . . . 109
FIGURER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Patientöversikt prostatacancer (PPC) visar i en grafisk vy behandling (abirateron
m.fl.), laboratorievärden (PSA, Hb), röntgenundersökningar, allmäntillstånd och
biverkningar (ECOG WHO, SRE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Åldersstandardiserad incidens och mortalitet av prostatacancer i Sverige per 100 000
män, 1970-2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel män som inrapporterats inom en månad efter PAD-besked, per diagnostiserande sjukvårdsregion, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel män med nydiagnosticerad prostatacancer som har namngiven kontaktsjuksköterska, per behandlingsbeslutande sjukvårdsregion, 2014. . . . . . . . . . . . . .
Tid mellan inremiss och första besök högst 60 dagar, per diagnostiserande sjukvårdsregion, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tid mellan biopsi och PAD-besked till patienten högst 18 dagar, per diagnostiserande sjukvårdsregion, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel män med förväntad överlevnad överstigande fem år (ålder vid diagnos ≤ 80
år) med lokalt högrisk eller lokalt avancerad prostatacancer som undersökts med
skelettscintigrafi eller annan skelettundersökning, per diagnostiserande sjukvårdsregion, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aktiv monitorering av män 75 år eller yngre vid diagnos med prostatacancer av
mycket lågrisk-typ, per behandlingsbeslutande sjukvårdsregion, 2014. . . . . . . . . .
Deltagande i multidisciplinär konferens om kurativ behandling för män med förväntad överlevnad överstigande fem år (ålder vid diagnos ≤ 80 år) med högrisktumörer, per behandlingsbeslutande sjukvårdsregion, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kurativ terapi vid lokal högriskcancer för män vars förväntade överlevnad överstiger
tio år (ålder vid diagnos ≤ 75 år), per behandlingsbeslutande sjukvårdsregion, 2014.
Andel av män för vilka nervsparande intention (ja eller nej) vid radikal prostatektomi har dokumenterats preoperativt, per opererande sjukvårdsregion, 2014. . . . . . .
Negativa resektionsränder vid radikal prostatektomi, för män där PAD visar pT2,
per opererande sjukvårdsregion, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel män som inrapporterats inom en månad efter PAD-besked, per diagnostiserande sjukhus, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel män med nydiagnosticerad prostatacancer som har namngiven kontaktsjuksköterska, per behandlingsbeslutande sjukhus, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
16
19
19
19
20
20
20
20
20
20
21
25
26
7
FIGURER
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
8
Tid mellan inremiss och första besök högst 60 dagar, per diagnostiserande sjukhus,
2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tid mellan biopsi och PAD-besked till patienten högst 18 dagar, per diagnostiserande sjukhus, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel män 80 år eller yngre vid diagnos med lokalt högrisk eller lokalt avancerad
prostatacancer som undersökts med skelettscintigrafi eller annan skelettundersökning, per diagnostiserande sjukhus, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aktiv monitorering av män 75 år eller yngre vid diagnos med prostatacancer av
mycket lågrisk-typ, per behandlingsbeslutande sjukhus, 2014. . . . . . . . . . . . . .
Deltagande i multidisciplinär konferens om kurativ behandling för män med förväntad överlevnad överstigande fem år (ålder vid diagnos ≤ 80 år) med högrisktumörer, per behandlingsbeslutande sjukhus, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kurativ terapi vid lokal högriskcancer för män vars förväntade överlevnad överstiger
tio år (ålder vid diagnos ≤ 75 år), per behandlingsbeslutande sjukhus, 2014. . . . . .
Andel av män för vilka nervsparande intention (ja eller nej) vid radikal prostatektomi har dokumenterats preoperativt, per opererande sjukhus, 2014. . . . . . . . . . .
Negativa resektionsränder vid radikal prostatektomi, för män där PAD visar pT2,
per opererande sjukhus, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inrapporteringshastighet till Nationella prostatacancerregistret för fall diagnostiserade 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inrapporteringshastighet till Nationella prostatacancerregistret för fall diagnostiserade 2014, per region. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Incidens och huvudsaklig orsak till att prostatacancern upptäcktes, per diagnostiserande landsting, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huvudsaklig orsak till att prostatacancern upptäcktes, per diagnostiserande sjukhus,
2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PSA-nivå (µg/L) vid diagnos per diagnosår, 1998-2014. . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel män 75 år eller yngre med T1c-tumör som genomgick 10 eller fler nålbiopsier
vid diagnostisk biopsisession, per diagnostiserande landsting, 2014. . . . . . . . . . .
Andel män 75 år eller yngre med T1c-tumör som genomgick 10 eller fler nålbiopsier
vid diagnostisk biopsisession, per diagnostiserande sjukhus, 2014. . . . . . . . . . . .
Andel män satta på aktiv monitorering som efter den diagnostiska biopsisessionen
genomgått ytterligare biopsi inför behandlingsbeslut, per behandlingsbeslutande
landsting, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel män satta på aktiv monitorering som efter den diagnostiska biopsisessionen
genomgått ytterligare biopsi inför behandlingsbeslut, per behandlingsbeslutande
sjukhus, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel män som tog ut ett recept för UVI-antibiotika som tecken på infektion efter
TRUL i samband med diagnostisk biopsisession, per diagnostiserande sjukhus, jannov 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel män som tog ut ett recept för UVI-antibiotika som tecken på infektion efter
TRUL i samband med diagnostisk biopsisession, per diagnostiserande region och
diagnosår, 2008-2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel män med T1-2, PSA mindre än 20 µg/L och Gleasonsumma 6 eller lägre som
genomgått skelettundersökning, per diagnostiserande landsting, 2003 och 2014. . . .
Andel män 80 år eller yngre vid diagnos med Gleasonsumma 8-10 och/eller T3
och/eller PSA 20-50 µg/L (dock ej T4 eller PSA över 50 µg/L) som genomgått
skelettundersökning, per diagnostiserande landsting, 2003 och 2014. . . . . . . . . .
Andel män äldre än 80 år vid diagnos med Gleasonsumma 8-10 och/eller T3 och/eller
PSA 20-50 µg/L (dock ej T4 eller PSA över 50 µg/L) som genomgått skelettundersökning, per diagnostiserande landsting, 2003 och 2014. . . . . . . . . . . . . . . . .
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
26
27
27
28
28
29
29
30
34
34
36
36
37
38
38
39
39
40
41
41
42
42
FIGURER
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Fördelning av riskkategori per diagnosår, 1998-2014. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fördelning av riskkategori per diagnostiserande landsting, 2014. . . . . . . . . . . .
Andel män med låg-, intermediär-, högrisktumör eller regionalt metastaserad prostatacancer som fått second opinion av onkolog, per behandlingsbeslutande landsting,
2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel män 80 år eller yngre vid diagnos med lokal högriskcancer eller lokalt avancerad tumör som tagits upp på multidisciplinär konferens inför behandlingsbeslut, per
behandlingsbeslutande landsting, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Behandlingsstrategi för män 75 år eller yngre vid diagnos, per riskkategori och diagnosår, 2007-2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Behandlingsstrategi för män äldre än 75 år vid diagnos, per riskkategori och diagnosår, 2007-2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Behandlingsstrategi per riskkategori och åldersgrupp, 2008-2014. . . . . . . . . . . .
Andel män yngre än 70 år vid diagnos med lågrisktumör (T1-2, Gleasonsumma 6
eller lägre och PSA < 10 µg/L) som fått aktiv monitorering, per behandlingsbeslutande landsting, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel män yngre än 70 år vid diagnos med lågrisktumör (T1-2, Gleasonsumma 6
eller lägre och PSA < 10 µg/L) som fått aktiv monitorering, per behandlingsbeslutande sjukhus, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel män 70-80 år vid diagnos med lågrisktumör (T1-2, Gleasonsumma 6 eller
lägre och PSA < 10 µg/L) som fått aktiv monitorering, per behandlingsbeslutande
landsting, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel män 70-80 år vid diagnos med lågrisktumör (T1-2, Gleasonsumma 6 eller
lägre och PSA < 10 µg/L) som fått aktiv monitorering, per behandlingsbeslutande
sjukhus, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel män yngre än 70 år vid diagnos med mycket låg risk tumör (T1c, Gleasonsumma 6 eller lägre, PSA < 10 µg/L, ej mer än 4 biopsier med cancer, och total
cancerlängd i biopsier < 8 mm, totalt minst 8 biopsikolvar tagna, PSA-densitet <
0.15 µg/L/ml) som fått aktiv monitorering, per behandlingsbeslutande landsting,
2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel män yngre än 70 år vid diagnos med mycket låg risk tumör (T1c, Gleasonsumma 6 eller lägre, PSA < 10 µg/L, ej mer än 4 biopsier med cancer, och total
cancerlängd i biopsier < 8 mm, totalt minst 8 biopsikolvar tagna, PSA-densitet <
0.15 µg/L/ml) som fått aktiv monitorering, per behandlingsbeslutande sjukhus, 2014.
Andel män yngre än 70 år vid diagnos med intermediärrisktumör som erhöll kurativ
terapi, per behandlingsbeslutande landsting, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel män yngre än 70 år vid diagnos med intermediärrisktumör som erhöll kurativ
terapi, per behandlingsbeslutande sjukhus, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel män 70-80 år vid diagnos med intermediärrisktumör som erhöll kurativ terapi,
per behandlingsbeslutande landsting, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel män 70-80 år vid diagnos med intermediärrisktumör som erhöll kurativ terapi,
per behandlingsbeslutande sjukhus, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel män yngre än 70 år vid diagnos med högrisktumör som erhöll kurativ terapi,
per behandlingsbeslutande landsting, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel män yngre än 70 år vid diagnos med högrisktumör som erhöll kurativ terapi,
per behandlingsbeslutande sjukhus, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel män 70-80 år vid diagnos med högrisktumör som erhöll kurativ terapi, per
behandlingsbeslutande landsting, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel män 70-80 år vid diagnos med högrisktumör som erhöll kurativ terapi, per
behandlingsbeslutande sjukhus, 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
44
48
48
50
50
50
55
55
56
56
57
57
59
59
60
60
61
61
62
62
9
FIGURER
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
10
Antal radikala prostatektomier (som primärterapi), per behandlande sjukhus och
behandlingsår, 2011-2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel män opererade med radikal prostatektomi som hade lågrisktumör, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel som saknar uppgift om planering av nervsparande intention vid radikal prostatektomi, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2014. . . . . . . . . . . . . . . . .
Planering av nervsparande intention vid radikal prostatektomi, per behandlande
sjukhus, behandlingsår 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Planering av nervsparande intention, för män med låg- eller intermediärrisk prostatacancer med T1c, PSA < 10 ng/ml, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2014.
Andel som saknar uppgift om pT-stadium, per behandlande sjukhus, behandlingsår
2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel pT2-tumörer, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2014. . . . . . . . . . .
Andel pT2-tumörer (T1c, Gleasonsumma 6 eller lägre, PSA mindre än 20 µg/L),
per behandlande sjukhus, behandlingsår 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel pT2-tumörer (män med intermediärrisktumör, bedömd på preoperativa karakteristika; kliniskt lokalstadium, Gleason på biopsi och PSA), per behandlande
sjukhus, behandlingsår 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel pT2-tumörer (män med lokal högriskcancer, bedömd på preoperativa karakteristika; kliniskt lokalstadium, Gleason på biopsi och PSA), per behandlande sjukhus,
behandlingsår 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel med osäker eller saknad uppgift om marginalstatus, per behandlande sjukhus,
behandlingsår 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel positiv marginal (samtliga RP), per behandlande sjukhus, behandlingsår 2014.
Andel positiv marginal (samtliga RP) vs antal operationer av respektive typ på sjukhuset, per typ av operation, behandlingsår 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel positiv marginal (pT2-tumörer dvs. postoperativt bedömd som begränsad till
prostata), per behandlande sjukhus, behandlingsår 2014. . . . . . . . . . . . . . . .
Andel positiv marginal (pT2-tumörer dvs. postoperativt bedömd som begränsad till
prostata, och PSA < 20 µg/L) vs antal operationer av respektive typ på sjukhuset,
per typ av operation, behandlingsår 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel positiv marginal bland män som genomgått retropubisk prostatektomi (pT2tumörer dvs. postoperativt bedömd som begränsad till prostata), per behandlande
sjukhus, behandlingsår 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel positiv marginal bland män som genomgått robotassisterad laparoskopisk prostatektomi (pT2-tumörer dvs. postoperativt bedömd som begränsad till prostata),
per behandlande sjukhus, behandlingsår 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel positiv marginal (män med intermediärrisktumör, bedömd på preoperativa
karakteristika; kliniskt lokalstadium, Gleason på biopsi och PSA), per behandlande
sjukhus, behandlingsår 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel positiv marginal (män med låg- eller intermediärrisk prostatacancer med T1c,
PSA < 10 ng/ml), per behandlande sjukhus, behandlingsår 2014. . . . . . . . . . .
Andel återinläggning inom 30 dagar efter radikal prostatektomi, per behandlande
sjukhus, behandlingsår 2014 (jan-nov). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel av primärt strålbehandlade män med lokal högriskcancer eller lokalt avancerad tumör som fått strålning som inkluderat lymfkörtlar, per behandlande landsting,
behandlingsår 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel där markörteknik använts, för män som fått primär extern strålbehandling,
per behandlande landsting, behandlingsår 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel där MRI eller PET-CT använts som stöd vid definition av target, för män
som fått primär strålbehandling, per behandlande landsting, behandlingsår 2014. . .
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
65
65
67
67
68
68
69
69
70
70
72
73
73
73
73
74
74
75
75
76
81
82
82
FIGURER
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Andel av primärt externt strålbehandlade män med lågrisktumör som fått neoadjuvant hormonbehandling, per behandlande landsting, behandlingsår 2013-2014. . . . .
Andel av primärt strålbehandlade män med lokal högriskcancer eller lokalt avancerad tumör som fått neoadjuvant hormonbehandling med antiandrogener, GnRH eller
TAB, per behandlande landsting, behandlingsår 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Typ av neoadjuvant hormonbehandling för primärt strålbehandlade män med lokal högriskcancer eller lokalt avancerad tumör, per behandlande landsting, behandlingsår 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel av primärt strålbehandlade män med lokal högriskcancer eller lokalt avancerad tumör som fått adjuvant hormonbehandling, per behandlande landsting, behandlingsår 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Typ av adjuvant hormonbehandling för primärt strålbehandlade män med lokal högriskcancer eller lokalt avancerad tumör, per behandlande landsting, behandlingsår
2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Längd på adjuvant hormonbehandling för primärt strålbehandlade män med lokal
högriskcancer eller lokalt avancerad tumör, per behandlande landsting, behandlingsår 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel deltagande i klinisk behandlingsstudie (enligt strålblanketten), för män som
fått primär strålbehandling, per behandlande landsting, behandlingsår 2014. . . . . .
Behandling av män 75 år eller yngre vid diagnos med lokalt avancerad prostatacancer, per behandlingsbeslutande landsting, 2013-2014. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel av män 75 år eller yngre vid diagnos med lokalt avancerad prostatacancer
som fått neoadjuvant hormonterapi och strålbehandling, per behandlingsbeslutande
landsting, 2013-2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Behandling av män 76-80 år vid diagnos med lokalt avancerad prostatacancer, per
behandlingsbeslutande landsting, 2013-2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel av män 76-80 år vid diagnos med lokalt avancerad prostatacancer som fått
neoadjuvant hormonterapi och strålbehandling, per behandlingsbeslutande landsting,
2013-2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Behandling av män 75 år eller yngre vid diagnos med regionalt metastaserad prostatacancer (N1 och/eller T4 och/eller PSA 50-100 µg/L, ej M1), per behandlingsbeslutande landsting, 2013-2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andel av män 75 år eller yngre vid diagnos med regionalt metastaserad prostatacancer (N1 och/eller T4 och/eller PSA 50-100 µg/L, ej M1) som fått neoadjuvant hormonterapi och strålbehandling, per behandlingsbeslutande landsting, 2013-2014. . .
Observerad 10-årsöverlevnad för män utan prostatacancer i bakgrundsbefolkningen
matchade på ålder och bostadsort till prostatacancerfall med högrisktumör, uppdelat på åldersgrupp, komorbiditet och utbildningsnivå. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Observerad 10-årsöverlevnad för män utan prostatacancer i bakgrundsbefolkningen
matchade på ålder och bostadsort till prostatacancerfall med högrisktumör, samt
andel kurativt behandlade bland dessa prostatacancerfall, uppdelat på åldersgrupp
och komorbiditet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Median PSA-nivå (µg/L) vid diagnos för män med påvisade fjärrmetastaser (M1),
per diagnosår, 1998-2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antal dagar mellan utfärdande av remiss och första besök på specialistmottagning,
per diagnostiserande landsting, diagnosår 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KARTA - Antal dagar mellan utfärdande av remiss och första besök på specialistmottagning, per diagnostiserande landsting, diagnosår 2014. . . . . . . . . . . . . .
Median antal dagar mellan utfärdande av remiss och första besök på specialistmottagning, per diagnosår och diagnostiserande sjukvårdsregion, 2009-2014. . . . . . . .
83
83
84
84
84
84
85
87
87
87
87
88
88
88
89
90
94
94
94
11
FIGURER
100 Antal dagar mellan utfärdande av remiss och första besök på specialistmottagning,
per diagnostiserande sjukhus, diagnosår 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101 Antal dagar mellan provtagning och PAD-besked till patient, per diagnostiserande
landsting, diagnosår 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102 KARTA - Antal dagar mellan provtagning och PAD-besked till patient, per diagnostiserande landsting, diagnosår 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103 Median antal dagar mellan provtagning och PAD-besked till patient, per diagnosår
och diagnostiserande sjukvårdsregion, 2010-2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104 Antal dagar mellan behandlingsbeslut och radikal prostatektomi, per opererande
landsting, behandlingsår 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105 KARTA - Antal dagar mellan behandlingsbeslut och radikal prostatektomi, per opererande landsting, behandlingsår 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106 Median antal dagar mellan behandlingsbeslut och radikal prostatektomi, per operationsår och opererande sjukvårdsregion, 2008-2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107 Antal dagar mellan behandlingsbeslut och radikal prostatektomi, per opererande
sjukhus, behandlingsår 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108 Antal dagar mellan remiss från urolog till onkologklinik och beslut av onkolog om
genomförande av strålbehandling som primär terapi, per behandlande landsting,
behandlingsår 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109 Antal dagar mellan beslut av onkolog om genomförande av primär strålterapi och
start av strålbehandling, för män som ej fått neoadjuvant hormonbehandling, per
behandlande landsting, behandlingsår 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110 Antal dagar mellan behandlingsbeslut och start av neoadjuvant hormonbehandling
inför primär strålterapi, för män med lokal högriskcancer eller lokalt avancerad tumör, per behandlande landsting, behandlingsår 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . .
111 Antal dagar mellan beslut av onkolog om genomförande av postoperativ strålbehandling och start av strålbehandling, per behandlande landsting, behandlingsår 2014.
112 Antal dagar mellan olika delar i vårdkedjan för patienter som genomgått radikal prostatektomi som primärterapi, per opererande landsting, behandlingsår 2013-2014. . .
113 Antal dagar mellan olika delar i vårdkedjan för patienter som fått strålbehandling
som primärterapi (exklusive de som fått neoadjuvant hormonbehandling), per behandlande landsting, behandlingsår 2013-2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114 Antal dagar mellan olika delar i vårdkedjan för patienter som fått neoadjuvant hormonbehandling och strålbehandling som primärterapi, per behandlande landsting,
behandlingsår 2013-2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115 Antal dagar mellan provtagning och behandlingsbeslut för män med metastaserad
sjukdom (M1 och/eller PSA≥100 µg/L) och icke-kurativ terapi, per behandlingsbeslutande landsting, diagnosår 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116 KARTA - Antal dagar mellan provtagning och behandlingsbeslut för män med metastaserad sjukdom (M1 och/eller PSA≥100 µg/L) och icke-kurativ terapi, per behandlingsbeslutande landsting, diagnosår 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117 Median antal dagar mellan provtagning och behandlingsbeslut för män med metastaserad sjukdom (M1 och/eller PSA≥100 µg/L) och icke-kurativ terapi, per diagnosår och behandlande sjukvårdsregion, 2008-2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118 Kumulativ mortalitet av prostatacancer och andra orsaker, per riskkategori och åldersgrupp, periodanalys 2009-2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119 Graden av urinläckage före behandling (baslinjeundersökning) och ett år efter behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120 Graden av avföringsläckage före behandling (baslinjeundersökning) och ett år efter
behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
95
96
96
96
97
97
98
98
99
100
100
100
101
101
102
103
103
103
104
105
106
FIGURER
121 Graden av erektil dysfunktion (ED) före behandling (baslinjeundersökning) och ett
år efter behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122 Graden av erektil dysfunktion (ED) ett år efter behandling för män med ingen ED
före behandling (baslinjeundersökning). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123 Graden av urinläckage ett år efter behandling, för män behandlade under första
kvartalet 2013 som saknar baslinjeenkät. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124 Graden av avföringsläckage ett år efter behandling, för män behandlade under första kvartalet 2013 som saknar baslinjeenkät. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125 Graden av erektil dysfunktion (ED) ett år efter behandling, för män behandlade under första kvartalet 2013 som saknar baslinjeenkät. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106
107
107
108
108
13
2
2
SAMMANFATTNING
SAMMANFATTNING
Koll på läget
I Koll på läget redovisas resultaten på varje urologklinik för tio kvalitetsindikatorer
utvalda ur Socialstyrelsens Riktlinjer för
prostatacancersjukvård online i realtid i en
styrpanel, så kallad ”dashboard” (sida 31).
En målnivå för varje indikator och tre nivåer av måluppfyllelse är satta av NPCR.
Koll på läget-rapporterna började att redovisas i november 2014 och nu redovisas det
första årets resultat. Meningen med Koll
på läget är att vara en grund för kvalitetssäkring och förbättring på kliniken genom
att förmedla information som är SMART;
Specifik, Mätbar, Accepterad, Realistisk
och Tidssatt. Resultat för Koll på läget
för 2014 på alla urologkliniker i offentlig
vård i Sverige finns offentligt tillgängliga på
www.npcr.se. På INCA-plattformen finns
också jämförande rapporter där man i realtid kan se den egna klinikens resultat och
jämföra med andra enheter i regionen och
alla landsting. Under hösten 2015 kommer
”Koll på läget” för strålbehandling att läggas upp på INCA-plattformen.
Snabbare åtkomst till data genom enklare
rapportering och direktnedladdning
Genom att flertalet av rapporter nu kan
laddas ner direkt i NPCR-registret på INCA och det inte längre krävs en viss ordning av formulären för att laddas ner, kan
data i NPCR nu redovisas snabbare. Under året lämnade INCA landstingets server
SJUNET vilket gör att det blivit enklare för
privata vårdgivare utanför landstinget att
rapportera online.
Patientöversikt prostatacancer
Behandlingen av män med metastaserad
prostatacancer har förbättrats dramatiskt
14
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
de sista åren. En rad nya läkemedel har visats lindra sjukdomsförloppet och förlänga
patientens liv. I Patientöversikt prostatacancer samlas information om behandling
av män med kastrationsresistent prostatacancer, dvs. ett stadium där vanlig hormonbehandling inte längre är verksam. Patientöversikten är helt skild från övrig registrering i NPCR och information registreras
vid varje sjukvårdskontakt och används för
att skapa en grafisk bild av sjukdomsförloppet som används vid patientbesöket för att
förbättra överblicken av patientens situation
(Figur 1). Under 2014 och 2015 gjordes ett
pilotprojekt och för närvarande rekryteras
fler kliniker till att använda Patientöversikten.
Separat prostatektomiformulär
Under 2015 lanserades ett separat formulär
för radikal prostatektomi (”RP-formuläret”)
för att samla in mer detaljerad information
om operationen. Tidigare ingick den informationen i det formulär där utredning vid
diagnos registreras. Eftersom cirka 20 % av
alla prostatektomier nu utförs efter en tids
aktiv monitorering är det nödvändigt att
samla in information om dessa operationer
och det kan nu göras med hjälp av detta
formulär.
Förbättrad hemsida för NPCR; www.npcr.se
Hemsidan för NPCR blir en allt viktigare
källa för information om prostatacancersjukvården i Sverige. På hemsidan finns
senaste version av formulär och manualer
tillgängliga. Publikationer som utgått från
NPCR refereras och det finns en komplett
förteckning av vetenskapliga artiklar som
utgått från NPCR. Denna information finns
också på engelska.
Figur 1. Patientöversikt prostatacancer (PPC) visar i en grafisk vy behandling (abirateron m.fl.), laboratorievärden
(PSA, Hb), röntgenundersökningar, allmäntillstånd och biverkningar (ECOG WHO, SRE).
15
3
INLEDNING
3.1.1
Cancerregistret jämfört med
NPCR
Vårdgivaren är skyldig att göra en anmälan till Cancerregistret enligt gällande föreskrifter från Socialstyrelsen. Canceranmälan
görs dels av diagnostiserande kliniker, dels
av patologenhet som ställer den morfologiska diagnosen. Dessa anmälningar ligger till
grund för en sammanställning av cancerincidensen i Sverige varje år.
Ett kvalitetsregister som NPCR innehåller
mycket fler uppgifter än Cancerregistret,
då NPCR registrerar mellan cirka 50-100
variabler för varje fall. Cancersjukdomen
beskrivs i mycket större detalj i NPCR jämfört med Cancerregistret med tumörstadium, tumördifferentiering, PSA-halt, antal
mm cancer i biopsi m.m. så att en noggrann
klinisk riskkategorisering kan göras. Dessutom anges datum för information till patienten och behandlingsstart, och typ av
behandling och information om hur behandlingen gavs registreras i detalj. NPCR använder fyra olika formulär för att samla in
dessa data; diagnostikformulär, utredningsoch behandlingsformulär, prostatektomiformulär och strålbehandlingsformulär. Registreringen i NPCR är utarbetad av specialister i urologi och onkologi och uppgifterna
ligger till grund för att utvärdera utredning och behandling, jämföra olika sjukhus och/eller regioner för att utvärdera och
jämföra i relation till riktlinjer och vårdprogram för prostatacancer.
16
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
250
Incidens
Mortalitet
200
150
100
50
2015
2010
2005
2000
1995
1990
1985
0
1980
Antalet män som diagnostiseras med
prostatacancer per år (incidensen) har ökat
sedan registreringen i Cancerregistret startade 1958. En kraftigare ökning skedde från
slutet av 1990-talet i samband med att mätning av prostata-specifikt antigen (PSA)
blev allt mer vanligt, men denna ökning har
nu planat ut. Dödligheten (mortaliteten) i
prostatacancer har å andra sidan varit mer
stabil och i princip helt oförändrad sedan
1970-talet (Figur 2).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1975
Bakgrund och historik
1970
3.1
Åldersstandardiserad incidens/mortalitet per 100 000 män
3
INLEDNING
År
Figur 2. Åldersstandardiserad incidens och mortalitet
av prostatacancer i Sverige per 100 000 män,
1970-2013.
Åldersstandardiserad enligt befolkningen i Sverige (incidens) respektive Norden
(mortalitet) år 2000. Källa: Socialstyrelsen (incidens), www.socialstyrelsen.se,
respektive NORDCAN (mortalitet), www.ancr.nu.
3.2
Organisation och nationell styrgrupp
Centralt personuppgiftsansvarig myndighet för NPCR är Uppsala läns landsting.
Det nationella stödteamet finns på RCC
Uppsala Örebro. Arbetet i NPCR leds av
en styrgrupp där en onkolog och en urolog
från varje region ingår. De regionala processledarna för prostatacancer ingår alla i
styrgruppen. Dessutom ingår två patientrepresentanter, registersköterska, koordinator, stödteamsrepresentanter. Förteckning över styrgruppsmedlemmar finns på
www.npcr.se/medarbetare.
3.3
Datakvalitet
Det finns ett antal logiska kontroller i inrapporteringsformulär som kontrollerar att datum är i kronologisk ordning och att mätvärden är rimliga.
Varje år arrangeras två separata möten dels
för inrapportörer på urologenheter och dels
ett möte för inrapportörer på strålbehandlingsenheter. Vid dessa möten ger registersköterska och koordinator information om
justeringar i inrapporteringsformulär. Ett
inslag på varje möte är en arbetsbod där inrapportörer regionsvis registrerar ett antal
typfall och man diskuterar hur man tolkar
instruktion och manual. Dessa möten ger
3.4
feedback till inrapportörer och höjer datakvaliteten.
I en nyligen publicerad genomgång gjordes en validering av datakvalitet i NPCR
genom ett antal samkörningar med bl.a. Patientregistret och Läkemedelsregistret och
dessutom gjordes en reextraktion av data
3.4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Förklaring av begrepp och förkortningar
från 731 slumpvis utvalda fall diagnostiserade 2009 [1]. I och med att data i NPCR
regelbundet används för vetenskapliga undersökningar kommer en datakontroll att
finnas inbyggd i alla dessa analyser. Under
2014 och 2015 publicerades drygt 30 artiklar baserade på NPCR.
Förklaring av begrepp och förkortningar
PSA
Prostata-specifikt antigen; protein som bildas i prostata. Blodhalter
kan vara lätt till måttligt förhöjda vid godartad prostataförstoring
och prostatacancer. Används vid riskkategorisering av nydiagnostiserad prostatcancer och vid uppföljning vid aktiv monitorering och
som mått på behandlingseffekt.
Prostatabiopsi
Provtagning av prostata sker med mellannålsbiopsi där 10-12 kolvar av vävnad tas.
TRUL
Transrektal ultraljudsundersökning; prostataundersökning som används för bestämning av prostatavolym och för att rikta prostatabiopsier.
MR
Magnetresonansundersökning.
CT/DT
Computerized Tomography eller datortomografi, skiktbildsundersökning vilket är en typ av avancerad röntgenundersökning.
Skelettscintigrafi
Skelettundersökning där radioaktiv isotop injiceras som söker sig
till ben i omvandling. Undersökningen är ospecifik och påvisar inte
bra metastaser i skelett utan också annan aktivitet i ben till exempel artros eller läkt benbrott.
Riskkategori
Kategorisering av prostatacancer baserad på tumörens stadium,
elakhetsgrad vid mikroskopisk undersökning av biopsi och blodnivå
av PSA.
AM
Aktiv monitorering.
RRP
Retropubisk radikal prostatektomi.
RARP
Robotassisterad prostatektomi.
17
4
4
RESULTATREDOVISNING
RESULTATREDOVISNING
4.1
4.1.1
Koll på läget med hjälp av kvalitetsindikatorer
Kvalitetsindikatorer per sjukvårdsregion
I Koll på läget redovisas resultaten på landets alla kliniker för tio kvalitetsindikatorer utvalda från Nationella Riktlinjerna
för prostatacancersjukvård. Koll på läget
ger information om klinikens resultat i relation till satta mål som syftar till att användas för kvalitetssäkring och förbättring.
På sida 31 visas styrpanelen Koll på läget
så som den ser ut på INCA för en enskild
klinik. Mer information om hur indikatorerna valts ut och hur gränserna för uppfyllelsen av målet satts finns att läsa på
www.npcr.se/rapporter. Där finns också
Koll på läget-rapporter för landets alla urologkliniker för 2014.
Indikatorerna i Koll på läget speglar olika delar av vårdprocessen för en man med
prostatacancer och innefattar aspekterna
vårdadministration; inrapporteringshastighet (Figur 3), kontaktsjuksköterska (Figur 4), väntetider; tid mellan remiss till
första besök (Figur 5), tid från biopsi till
PAD-besked (Figur 6), diagnostisk aktivitet; skelettundersökning (Figur 7), behandlingsstrategi; aktiv monitorering (Figur 8),
multidisciplinär konferens (Figur 9) kurativ terapi (Figur 10), utförande behandling;
planering av nervsparande intention (Figur
11) och negativa resektionsränder (Figur
12). NPCR har satt gränsvärden som delar
upp uppfyllelsen av mål för varje indikator
i tre nivåer. Dessa gränser är lägre än de
målnivåer som Socialstyrelsen satt eftersom
NPCR vill att redan en måttlig förbättring
på enheter med låg uppfyllelse ska synas i
rapporten.
NPCR har satt som mål att diagnosformuläret ska vara inrapporterat till INCA
en månad efter att patienten fått cancerbesked. Detta mål uppfylldes under 2014
för 54 % av fallen i både Norra och Västra
regionen som hade den bästa inrapporte-
18
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ringshastigheten av alla regioner (Figur 3).
Registrering av namngiven kontaktsjuksköterska infördes under året i NPCR och
resultaten redovisas i figur 4.
Väntetider för första besök till specialistmottagningen är den första av två väntetider som ingår i Koll på läget figur 5. Den
andra väntetiden är tiden mellan provtagning av prostata och cancerbesked till patienten (Figur 6). Målet för denna tid är
18 dagar, men det är fortfarande mycket få
män som får sin diagnos inom den tiden,
endast 14 % av alla män hade fått besked
om att provtagningen visade prostatacancer
inom 18 dagar efter prostataprovtagningen. Det finns flera faktorer som påverkar
denna väntetid, inte minst bristen på patologer som kan granska biopsierna gör att
denna väntan blir lång. Men här torde ändå
finnas utrymme för att påskynda tiden för
återbesök med cancerbesked med hjälp av
förbättrade rutiner.
Skelettundersökning, oftast med scintigrafi,
rekommenderas för män med högriskcancer och ingår i utredning inför bedömning
om kurativ terapi ska erbjudas patienten.
I Figur 7 redovisas denna andel bland män
under 80 års ålder och här var uppfyllelsen
ganska hög, högst i Sydöstra regionen med
84 %.
För män med cancer av mycket låg risktyp
rekommenderas aktiv monitorering som behandling pga. den mycket låga risken för
progress även efter lång uppföljning (Figur
8). I hela landet följdes denna rekommendation för 92 % av dessa män och högst
följsamhet hade Sydöstra regionen med 95
%.
Diskussion mellan olika specialister förekommer i flera olika former. Multidisciplinär
konferens (MDK) är en form som rekommenderats av SoS, medan en annan form
för samarbete som används är gemensamma
mottagningar. Multidisciplinär konferens
rekommenderas för män med högriskcancer
4.1
och har införts under de senaste åren. Högst
andel patienter som diskuterats på MDK
uppnåddes i Uppsala-Örebroregionen med
56 % (Figur 9).
Kurativ terapi med radikal prostatektomi
eller strålbehandling rekommenderas vid
lokal högrisk prostatacancer för män med
förväntad överlevnad överstigande tio år
(Figur 10).
Preoperativ nervsparande intention, dvs.
hur man planerat att utföra operationen
registrerades och rapporterades för alla prostatektomier oavsett tumörstadium. Att
man dokumenterat ställningstagande till
nervbesparande ingrepp är ett mått på noggrannhet i planering av operation, preoperativ bedömning och dokumentation och för
den indikatorn var uppfyllelsen hög i hela
landet (87 %) (Figur 11). Under året har
ett separat prostatektomiformulär införts i
NPCR och i det registreras utförd nervbesparing och inte som tidigare den preoperativa intentionen. Det kommer att göra att
dokumentationen av operationens utförande
kan relateras till patientrapporterade mått
avseende urinläckage och erektil dysfunktion i framtiden.
Negativa resektionsränder, dvs. att tumören är radikalt exstirperad, beror på en rad
olika faktorer; tumöregenskaper, operationsteknik, noggrannhet i patologens bedömning etc. I figur 12 redovisas resultaten för
de tumörer som var begränsade till prostata
vid undersökning av operationspreparatet
(pT2), och i kapitlet om radikal prostatektomi redovisas resultaten för olika undergrupper avseende tumörkategorier.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Koll på läget med hjälp av kvalitetsindikatorer
1
Antal fall
Norra
536 av 984
54 %
Västra
798 av 1488
54 %
Uppsala−Örebro
960 av 1893
51 %
RIKET
4410 av 10077
44 %
Sydöstra
479 av 1175
41 %
Stockholm−Gotland
1038 av 2874
36 %
Södra
599 av 1663
36 %
2012
2013
1
2014
0
20
40 60
Procent
80
100
Figur 3. Andel män som inrapporterats inom en månad efter PAD-besked, per diagnostiserande
sjukvårdsregion, 2014.
Antal fall
Västra
892 av 1187
75 %
Södra
817 av 1362
60 %
Stockholm−Gotland
1329 av 2425
55 %
RIKET
4297 av 8131
53 %
Uppsala−Örebro
645 av 1491
43 %
Sydöstra
360 av 962
37 %
Norra
254 av 704
36 %
0
20
40
60
Procent
80
100
Figur 4. Andel män med nydiagnosticerad prostatacancer som har namngiven kontaktsjuksköterska, per behandlingsbeslutande sjukvårdsregion, 2014.
1
Antal fall
Sydöstra
685 av 813
84 %
Västra
847 av 1076
79 %
Stockholm−Gotland
922 av 1215
76 %
Södra
850 av 1127
75 %
RIKET
4629 av 6396
72 %
Uppsala−Örebro
878 av 1420
62 %
Norra
447 av 745
60 %
2012
2013
1
2014
0
20
40
60
Procent
80
100
Figur 5. Tid mellan inremiss och första besök högst
60 dagar, per diagnostiserande sjukvårdsregion, 2014.
19
4
RESULTATREDOVISNING
1
Antal fall
Södra
427 av 1663
26 %
Västra
262 av 1488
18 %
Uppsala−Örebro
267 av 1893
14 %
RIKET
1412 av 10077
14 %
Norra
135 av 984
14 %
Sydöstra
143 av 1175
12 %
Stockholm−Gotland
178 av 2874
6%
2012
2013
1
2014
0
20
40 60
Procent
80
100
Figur 6. Tid mellan biopsi och PAD-besked till patienten högst 18 dagar, per diagnostiserande
sjukvårdsregion, 2014.
1
Antal fall
Sydöstra
185 av 221
84 %
Uppsala−Örebro
384 av 465
83 %
Södra
RIKET
233 av 312
75 %
1287 av 1739
74 %
Norra
133 av 180
74 %
Stockholm−Gotland
207 av 320
65 %
Västra
145 av 241
60 %
2012
2013
1
2014
0
20
40
60
Procent
80
100
Figur 7. Andel män med förväntad överlevnad överstigande fem år (ålder vid diagnos ≤ 80 år)
med lokalt högrisk eller lokalt avancerad
prostatacancer som undersökts med skelettscintigrafi eller annan skelettundersökning,
per diagnostiserande sjukvårdsregion, 2014.
Antal fall
1
Sydöstra
52 av 55
95 %
Stockholm−Gotland
528 av 560
94 %
Västra
112 av 121
93 %
RIKET
933 av 1017
92 %
Norra
54 av 61
89 %
Södra
106 av 121
88 %
Uppsala−Örebro
81 av 99
2012
2013
1
2014
82 %
0
20
40
60
Procent
80
100
Figur 8. Aktiv monitorering av män 75 år eller yngre
vid diagnos med prostatacancer av mycket
lågrisk-typ, per behandlingsbeslutande sjukvårdsregion, 2014.
20
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Antal fall
1
Uppsala−Örebro
229 av 407
56 %
Södra
121 av 247
49 %
RIKET
638 av 1489
43 %
Västra
89 av 209
43 %
Norra
61 av 147
41 %
Sydöstra
70 av 195
36 %
Stockholm−Gotland
68 av 284
24 %
2012
2013
1
2014
0
20
40
60
Procent
80
100
Figur 9. Deltagande i multidisciplinär konferens om
kurativ behandling för män med förväntad
överlevnad överstigande fem år (ålder vid
diagnos ≤ 80 år) med högrisktumörer, per
behandlingsbeslutande sjukvårdsregion, 2014.
Antal fall
1
Södra
135 av 150
90 %
Stockholm−Gotland
170 av 191
89 %
RIKET
750 av 870
86 %
Uppsala−Örebro
178 av 207
86 %
Norra
67 av 79
85 %
Sydöstra
103 av 123
84 %
Västra
97 av 120
81 %
2012
2013
1
2014
0
20
40
60
Procent
80
100
Figur 10. Kurativ terapi vid lokal högriskcancer för
män vars förväntade överlevnad överstiger
tio år (ålder vid diagnos ≤ 75 år), per behandlingsbeslutande sjukvårdsregion, 2014.
1
Antal fall
Stockholm−Gotland
750 av 799
94 %
Sydöstra
295 av 323
91 %
RIKET
2177 av 2502
87 %
Västra
360 av 421
86 %
Södra
415 av 486
85 %
Norra
102 av 123
83 %
Uppsala−Örebro
255 av 350
73 %
2012
2013
1
2014
0
20
40
60
Procent
80
100
Figur 11. Andel av män för vilka nervsparande intention (ja eller nej) vid radikal prostatektomi
har dokumenterats preoperativt, per opererande sjukvårdsregion, 2014.
4.1
1
Antal fall
Västra
198 av 217
91 %
Norra
69 av 79
87 %
Stockholm−Gotland
433 av 512
85 %
RIKET
1165 av 1390
84 %
Uppsala−Örebro
148 av 184
80 %
Södra
193 av 240
80 %
Sydöstra
124 av 158
78 %
2012
2013
1
2014
0
20
40
60
Procent
80
100
Figur 12. Negativa resektionsränder vid radikal prostatektomi, för män där PAD visar pT2, per
opererande sjukvårdsregion, 2014.
4.1.2
Kommentarer från regionala processledare
Stockholm/Gotland: Stefan Carlsson, Marie Hjälm Eriksson
Vi noterar att vi fortsätter att förbättras
avseende ett flertal kvalitetsindikatorer. Vi
är bl.a. bäst i landet på att dokumentera
nervsparande intention vid radikal prostatektomi preoperativt, vilket troligen delvis
kan tillskrivas effekten av den genomförda
LAPPRO studien. Vi har arbetat mycket
med information kring aktiv monitorering
av män med mycket låg risk cancer och
SAMS studien, vilket gör att vi nu når upp
till den högre målnivån (94 %) och en position som näst bäst i landet. Vi noterar också med stolthet att vi når över den högsta
målnivån (89 %) när det gäller behandling
av men med högrisk prostatacancer och förväntad överlevnad över 10 år.
Samtliga kvalitetsindikatorer som mäter
ledtider har dessvärre försämrats. Det
kan sannolikt delvis tillskrivas effekten av
STHLM3-screningstudien som gav en ökning av antalet nydiagnostiserade prostatacancerfall. Vi tror att ledtiderna kommer förbättras under året dels pga. av att
STHLM3 stängdes för inklusion i december 2014 och det arbete och de resurser
som tillkommit genom SVF, standardiserat
vårdförlopp. När det gäller namngiven kontaktsjuksköteska når vi över det nedre kvalitetsmålet men det finns en stor spridning
i regionen (4-79 %). RCC satsar här på ut-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Koll på läget med hjälp av kvalitetsindikatorer
bildning och projekt kring kontaktsjuksköterskerollen för att förbättra tillgängligheten. När det gäller skelettdiagnostik inför
kurativ behandling av högrisk prostatacancer når vi fortfarande inte upp till den lägre
kvalitetsnivån trots arbete kring det Nationella vårdprogrammet. Här finns behov av
ytterligare informationsinsatser.
Angående kvalitetsindikatorn negativ resektionsrand där vi i regionen varierar från
75-100 % med ett medelvärde på 85 % och
en placering som tredje bästa regionen finns
en del att diskutera. Informationen från
denna indikator utan samtidig kunskap om
det funktionella utfallet är en ofullständig
information och troligen är inte utfallet 100
% det mest optimala för patienten. Slutligen kommer vi till regionens sorgebarn i
form av deltagande i MDK där vi med 24
% placerar oss sist i landet, men även här
är variationen mellan olika kliniker mycket
stor (0-100 % ). Vi arbetar från RCC med
ett projekt kring strukturerad webbaserad
MDK och under den kommande 2 årsperioden kommer implementering av det nationella vårdprogrammet gällande MDK vara i
fokus.
Uppsala-Örebroregionen: Ove Andrén
Uppsala-Örebro regionen har en snabb och
god inrapportering till NPCR. Den stora
bristen på specialister inom urologi, patologi och onkologi slår fortfarande igenom när
det gäller ledtider i prostatacancervården
som fortfarande varierar stort i regionen,
men generellt är alldeles för långa. Regionen har under 2014 arbetat vidare med att
implementera de nya nationella riktlinjerna.
Arbetet med att tillskapa fungerande multidisciplinära konferenser (MDK) har varit
framgångsrikt och idag finns fungerande
MDK i samtliga län, vilket också slår igenom i resultaten i registret. Under året har
det också pågått en process runt kontaktsjuksköterskor, där nu samtliga län fått resurser för att anställa kontaktsjuksköterskor
inom prostatacancervården och det startas
också utbildning för kontaktsjuksköterskor i regionen. Sammantaget kommer detta
förhoppningsvis att medföra att de flesta
21
4
RESULTATREDOVISNING
prostatacancerpatienter erbjuds kontaktsjuksköterska under nästa år. Rapporten
visar liksom förra året att behandlingsrutinerna varierar stort i regionen och i vissa
delar starkt avviker från riksgenomsnittet,
här finns det fortfarande ett stort och viktigt arbete att göra för att patienter skall få
en likvärdig vård.
Sydöstra regionen: David Robinson
Under 2015 införs standardiserade vårdförlopp (SVF) för män med misstänkt och
konstaterad prostatacancer. Väntetiderna
som redovisas i denna rapport jämförs med
de mål som är satta i SVF.
För de män som har en fjärrmetastaserad
prostatacancer vid diagnos är väntetiderna
till besök på specialistmottagningen och tid
tills behandlingsbeslut i nivå med de som
anges i standardiserade vårdförlopp för alla
län i sydöstra regionen. Dock är väntetiderna för ett nybesök på specialistmottagningen för de utan misstanke på spridd sjukdom
långa i samtliga län, 30-41 dagar mot de i
standardiserade vårdförlopp fastställda 14
dagarna.
För män som har mellan- eller högrisk cancer som skall genomgå operation är väntetiden från behandlingsbeslut till operation
46 dagar för Östergötlands län, 37 dagar för
både Jönköpings län och Kalmar län, detta
skall jämföras med de 28 som anges i SVF.
För män som har mellan- eller högrisk cancer som skall strålbehandling är väntetiden
från behandlingsbeslut till påbörjad strålbehandling 54 dagar för Östergötlands län, 67
dagar för Jönköpings län respektive 93 dagar i Kalmar län, detta skall jämföras med
de 28 dagar som är godtagbart enligt det
standardiserade vårdförloppet. Det är dock
glädjande att alla dessa tider är kortare än
tidigare, utvecklingen går åt rätt håll om än
i något långsam takt.
Då det gäller de totala väntetiderna är dessa fortsatt alltför långa men i sjunkande,
förhoppningsvis kommer enheternas implementering av SVF att ge tydliga resultat i
kommande resultatredovisningar.
22
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mera glädjande är att andel av männen
med mellan- och högriskcancer som får kurativt syftande behandling ligger högt över
Socialstyrelsens målnivå i alla tre län, Kalmar ligger högst, följt av Jönköpings och
Östergötlands län.
De män som har högriskcancer skall enligt
Socialstyrelsen avhandlas på en multidisciplinär konferens (MDK). Här ligger Jönköpings och Östergötlands län fortsatt långt
ifrån den uppsatta målnivån (100 %) utan att någon förbättring ses, dock har det
skett en påtaglig förbättring i Kalmar län
där nu knappt 60 % avhandlas på MDK.
Andel av män med lågriskcancer som får
aktiv monitorering är utmärkt i regionen.
Kalmar avviker anmärkningsvärt från övriga landet genom att ha påtagligt mycket
mer intermediärriskcancer; 48 % (Sverige i
övrigt 33 %), och lokal högriskcancer; 27 %
(Sverige i övrigt 13 %). Som förväntat har
man då också väldigt lite lågriskcancer; 5
% (Sverige i övrigt 28 %). Denna riskklassificering drivs av högre Gleasongrader än
i övriga Sverige och inte högre PSA nivåer.
Det pågår en översyn av detta i Kalmar.
De rekommenderade volymerna för att göra
radikala prostatektomier (minst 50 stycken
per enhet/år och 25 operationer per operatör) uppnås inte på alla sjukhus i regionen.
Detta bör föranleda snabba åtgärder då
dessa enheter har hög andel positiva marginaler för pT2 tumörer men också mycket
hög andel positiva marginaler för samtliga
prostatektomier.
Södra regionen: Göran Ahlgren
Generellt sett tycker jag att våra siffror förbättras. Vi kan tydligt se genomslaget av
aktiv monitorering vid lågriskcancer samt
en ökande andel män upp till 75 år som
får kurativt syftande behandling vid högriskcancer.
Väntetiderna är långa och målen för dessa
svåra att nå. Det finns stora skillnader mellan sjukhusen inom regionen. Helsingborg
har alltid haft resurser för att hålla tiderna,
t.ex. tid till PAD-svar. De har länge haft
4.1
fler kontaktsjuksköterskor än på SUS, vilket jag tror är en nyckel till att ha korta
ledtider. Det är först i år som SUS har fått
ökade resurser för detta. Väntetiderna till
operation är generellt för lång, senast i sommar har vi under flera månader går ner till
en fjärdedel i antal utförda operationer per
vecka. Detta håller inte om vi skall nå upp
till målen i de standardiserade vårdförloppen.
Vi ser också en viss skillnad i behandlingsstrategi. Tillämpning av aktiv monitorering vid lågrisktumör är lägst i Blekinge och
högst i Halland.
Vidare varierar diskussionen på MDK av
patienter med högrisktumör från 23 till 100
%, samtidigt som SUS med lägst siffra för
MDK ligger i topp avseende behandling av
högrisktumör. Förklaringar till skillnader
finns. Volymerna är ju mycket större på ett
universitetssjukhus med ett betydande remissinflöde för bedömning av komplicerade
fall, så det är viktigt att tolka alla siffror i
förhållande till mål med förnuft. Dessutom
finns ett nära samarbete urolog-onkolog
sedan länge, bl.a. med en gemensam mottagning en gång per vecka.
Beträffande utfall kan siffrorna för positiva
marginaler vid pT2 tumör varierar de från
0 till 31 %. Det finns utrymme för förbättring. Emellertid beror dessa siffror mycket
på hur ofta man gör nervsparande operation bilateralt. För intermediärriskcancer,
vilket är den vanligaste gruppen för radikal
prostatektomi idag, görs det endast på var
femte man medan det är varannan vid lågriskcancer. Skall man bevara potensen, bör
man göra detta bilateralt och vi ser ju på
enkätsiffrorna hur vanligt det är med impotens efter operation, även för de män som
hade god potens före ingreppet. Sammanfattningsvis är NPCR är ett användbart
register för förbättringsarbete. Förhoppningsvis kan vi de närmaste åren se en mera påtaglig förbättring särskilt i ledtiderna
med tanke på den pågående nationella satsningen.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Koll på läget med hjälp av kvalitetsindikatorer
Västra regionen: Johan Stranne, Ingela
Franck Lissbrant
Vad gäller de vårdadministrativa indikatorerna i ”Koll på läget” ses en viss förbättring i regionen jämfört med 2013 och drygt
häften har rapporterat in inom de stipulerade 30 dagarna. Det är glädjande att se
att några enheter till och med nått upp till
målnivån 80 %, även om fortfarande några har mycket låg inrapporteringshastighet.
Sannolikt behöver de prioritera inrapportering betydligt högre. Vad gäller andelen patienter som fått en namngiven kontaktsjuksköterska ses en kraftig ökning. Redan i år
har några sjukhus nått 100 % även om ett
antal enheter verkar ha prioriterat även detta lågt. Under 2015 har en regional MDK
startats och antalet enheter som kopplar
upp sig på videolänk har stadigt ökat. Under 2014 fanns endast lokala MDK vid ett
fåtal enheter, vilket sannolikt förklarar det
låga antalet högriskpatienter som diskuterats.
Om de vårdadministrativa indikatorerna låg
på acceptabla nivåer ligger samtliga väntetidsindikatorer på en allt annat än acceptabel nivå. Spridningen mellan sjukhusen
i regionen är stor och framför allt väntetid till cancerbesked är betydligt längre än
riksgenomsnittet. Förhoppningsvis kommer
införandet av standardiserade vårdförlopp
(SVF) att komma till rätta med de värsta
av väntetidsproblemen. Vi ser med spänning fram mot utvärderingen efter hösten.
Avseende behandlingsstrategier ses att andelen män med lågriskcancer som erbjuds
aktiv monitorering generellt är hög med
några enheter som uppnår 100 %. Även patienter med lokaliserad högriskcancer erbjuds ofta kurativt syftande behandling.
Vilken typ av behandling varierar dock
stort mellan olika enheter med andelen
strålbehandling varierande från 0-75 % jämfört med operation. Män med lokalt avancerad tumör erbjuds dock kurativt syftande
behandling i alltför låg utsträckning i regionen. Totalt har endast drygt hälften av
patienterna erbjudits kombinationen strålbehandling och hormoner. Dessa patienter
23
4
RESULTATREDOVISNING
ska dras på MDK, helst med SPCG-15 i
åtanke! En annan aspekt av underbehandlingen av patientgruppen med högriskcancer
avspeglas i den låga andelen som skelettundersökning där regionen ligger långt under
acceptabla nivåer. Förhoppningsvis kommer
den regionala MDK:n att förbättra handläggningen av dessa män. Förra årets indikation på att nivåstruktureringen av opererande kliniker i regionen har gett önskat
resultat håller i sig, med låg andel positiva
resektionsränder vid pT2-tumörer.
Ett stort problem i regionen som inte kan
utläsas av Koll på läget är att väntetiden
från beslut om att postoperativ strålbehandling skall genomföras till start av behandlingen är alltför lång. Sammantaget
kommer vårt fokus som regionala processägare i regionen att ligga på införandet
av SVF samt att förbättra diagnostik och
kurativt syftande behandling av män med
lokalt avancerad cancer.
Norra regionen: Camilla Thellenberg
Inom några områden finns glädjande resultat att lyfta fram. En fortsatt förbättring
av inrapporteringshastigheten till NPCR
förbättrar möjligheten att använda det i
kvalitetsarbetet. Nu är lite mer än hälften
av nydiagnostiserade fall rapporterade inom
en månad från PAD-besked i norra regionen, men spridningen mellan sjukhusen är
stor, 11-84 %.
En hög andel av män med högrisk cancer
24
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
utreds för fjärrspridning och de med lokaliserad sjukdom får också kurativ behandling
i den utsträckning som anges i målen. I stor
utsträckning används aktiv monitorering för
män med cancer av mycket lågrisktyp.
Vid kirurgi dokumenteras nervsparande intention och för T2-tumörer är andelen med
negativa resektionsränder hög. För dessa indikatorer gäller fortsatt hårt arbete för att
bibehålla nivåerna och i vissa fall ytterligare ökning för att nå de högsta målnivåerna.
De indikatorer där det inte ser så bra ut
handlar framförallt om väntetider. Tid till
nybesök inom vårdgarantin 60 dagar klarar vi i norra regionen bara till 60 %, en
försämring jämfört föregående år. För de
984 män som diagnostiserades med prostatacancer under 2014 fick endast 14 % PADbesked inom 18 dagar. Det ligger mycket
långt ifrån målnivån. Den låga måluppfyllelsen beror förstås på många saker; brist på
urologer och patologer och icke optimerade
flöden är två tydliga orsaker. Likaledes dålig
måluppfyllelse gäller andelen med namngiven kontaktsjuksköterska, en dryg tredjedel har sådan. Vissa sjukhus har det väl på
plats med 100 % medan andra helt saknar
kontaktsköterska.
För ledtiderna finns en förhoppning om att
införandet av standardiserade vårdförlopp
under hösten ska kunna förbättra siffrorna
men kanske det först får genomslag när vi
summerar 2016.
4.1
4.1.3
Kvalitetsindikatorer per sjukhus
Här redovisas resultat för de enskilda vårdgivare som rapporterat in data. Privata
vårdgivare har sammanförts till en post eftersom figurerna annars blir oöverskådliga.
För samtliga indikatorer fanns en mycket
stor spridning i landet avseende uppfyllelsen. För inrapportering inom en månad till
NPCR, PAD-besked inom 18 dagar, multidisciplinär konferens, och dokumentation
av nervsparande intention var spridningen
stor, i vissa fall 0-100 % (Figur 13, 15, 19,
21)! Även för kurativ terapi vid lokaliserad
högriskcancer bland män med förväntad
överlevnad mer än tio år var spridningen
stor mellan landets sjukhus, som minst behandlades 67 % av dessa män och som mest
100 % (Figur 20).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Koll på läget med hjälp av kvalitetsindikatorer
Antal fall
64 av 70
91 %
Ängelholms sjukhus
82 av 90
91 %
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
Hallands sjukhus Kungsbacka
84 av 100
84 %
Östersunds sjukhus
138 av 165
84 %
Kärnsjukhuset i Skövde
75 av 91
82 %
Akademiska sjukhuset
119 av 145
82 %
Lasarettet Trelleborg
47 av 59
80 %
Norrlands universitetssjukhus Umeå
107 av 135
79 %
Sunderby sjukhus
94 av 120
78 %
Västmanlands sjukhus Västerås
205 av 267
77 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
203 av 266
76 %
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
109 av 145
75 %
Centralsjukhuset i Karlstad
227 av 308
74 %
Alingsås lasarett
49 av 70
70 %
Blekingesjukhuset − Karlskrona
92 av 133
69 %
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
227 av 332
68 %
Mora lasarett
50 av 74
68 %
Nyköpings lasarett
30 av 50
60 %
Lycksele lasarett
22 av 38
58 %
Piteå älvdals sjukhus
11 av 19
58 %
Sjukhuset i Bollnäs
43 av 77
56 %
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
29 av 53
55 %
Lindesbergs lasarett
16 av 30
53 %
Skellefteå lasarett
42 av 83
51 %
Örnsköldsviks sjukhus
51 av 103
50 %
Helsingsborgs lasarett
67 av 138
49 %
Höglandssjukhuset
60 av 125
48 %
Gällivare sjukhus
12 av 26
46 %
Uddevalla sjukhus
90 av 201
45 %
RIKET
4410 av 10077
44 %
Privatläkare − Västra
196 av 457
43 %
Södersjukhuset
27 av 65
42 %
Västerviks sjukhus
40 av 102
39 %
Visby lasarett
18 av 47
38 %
Privatläkare − Stockholm−Gotland
925 av 2434
38 %
Länssjukhuset i Kalmar
51 av 136
38 %
Danderyds sjukhus
19 av 51
37 %
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
127 av 385
33 %
Privatläkare − Sydöstra
80 av 246
33 %
Kalix sjukhus
9 av 28
32 %
Falu lasarett/Ludvika lasarett
51 av 170
30 %
Centrallasarettet Växjö
50 av 170
29 %
Lasarettet i Ystad
32 av 109
29 %
Oskarshamns sjukhus
7 av 25
28 %
Sjukhuset i Arvika
3 av 11
27 %
Övriga
3 av 11
27 %
Hallands sjukhus Halmstad
23 av 86
27 %
Privatläkare − Uppsala−Örebro
35 av 132
27 %
Kiruna sjukhus
7 av 27
26 %
Sjukhuset i Hudiksvall
25 av 101
25 %
Varbergs sjukhus
22 av 97
23 %
Universitetssjukhuset Örebro
22 av 110
20 %
Länssjukhuset i Sundsvall
37 av 187
20 %
Ljungby lasarett
11 av 56
20 %
Privatläkare − Södra
64 av 356
18 %
Södra Älvsborgs Sjukhus − Skene
7 av 42
17 %
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
5 av 34
15 %
Norrtälje sjukhus
8 av 56
14 %
Värnamo sjukhus
12 av 87
14 %
Sollefteå sjukhus
6 av 53
11 %
Sjukhuset i Gävle
18 av 163
11 %
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
7 av 72
10 %
Centralsjukhuset Kristianstad
4 av 44
9%
Sjukhuset i Lidköping
8 av 94
9%
Karlskoga lasarett
2 av 38
5%
Lasarettet i Enköping
3 av 69
4%
Länssjukhuset Ryhov
1 av 120
1%
Simrishamns sjukhus
0 av 31
0%
Södertälje sjukhus
0 av 62
0%
0
40
80
Procent
Figur 13. Andel män som inrapporterats inom en månad efter PAD-besked, per diagnostiserande
sjukhus, 2014.
25
4
RESULTATREDOVISNING
Antal fall
Hallands sjukhus Kungsbacka
41 av 41
100 %
Skellefteå lasarett
48 av 48
100 %
Varbergs sjukhus
83 av 83
100 %
Sjukhuset i Lidköping
67 av 70
96 %
Lindesbergs lasarett
22 av 23
96 %
Helsingsborgs lasarett
115 av 121
95 %
Södertälje sjukhus
36 av 38
95 %
Karlskoga lasarett
32 av 34
94 %
Simrishamns sjukhus
14 av 15
93 %
Uddevalla sjukhus
168 av 180
93 %
Norrtälje sjukhus
33 av 36
92 %
Centrallasarettet Växjö
154 av 176
88 %
Hallands sjukhus Halmstad
90 av 104
87 %
Blekingesjukhuset − Karlskrona
82 av 95
86 %
Ängelholms sjukhus
67 av 79
85 %
Norrlands universitetssjukhus Umeå
85 av 107
79 %
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
391 av 494
79 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
259 av 338
77 %
Danderyds sjukhus
88 av 116
76 %
Privatläkare − Västra
147 av 198
74 %
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
238 av 324
73 %
Universitetssjukhuset Örebro
72 av 107
67 %
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
81 av 121
67 %
Centralsjukhuset i Karlstad
177 av 270
66 %
Nyköpings lasarett
31 av 49
63 %
Privatläkare − Södra
105 av 172
61 %
Centralsjukhuset Kristianstad
30 av 50
60 %
Östersunds sjukhus
68 av 117
58 %
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
54 av 95
57 %
Privatläkare − Sydöstra
71 av 127
56 %
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
71 av 131
54 %
Privatläkare − Stockholm−Gotland
603 av 1120
54 %
RIKET
4297 av 8131
53 %
Ljungby lasarett
18 av 35
51 %
Sjukhuset i Arvika
3 av 6
50 %
Kärnsjukhuset i Skövde
43 av 91
47 %
Mora lasarett
22 av 47
47 %
Kiruna sjukhus
9 av 20
45 %
Falu lasarett/Ludvika lasarett
52 av 135
39 %
Lasarettet i Ystad
35 av 95
37 %
Privatläkare − Uppsala−Örebro
22 av 62
35 %
Västmanlands sjukhus Västerås
71 av 201
35 %
Övriga
1 av 3
33 %
Sunderby sjukhus
30 av 92
33 %
Södersjukhuset
81 av 251
32 %
Akademiska sjukhuset
46 av 151
30 %
Oskarshamns sjukhus
5 av 18
28 %
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
99 av 381
26 %
Lasarettet Trelleborg
8 av 39
21 %
Värnamo sjukhus
16 av 82
20 %
Lasarettet i Enköping
8 av 42
19 %
Sjukhuset i Hudiksvall
10 av 75
13 %
Sjukhuset i Gävle
17 av 135
13 %
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
24 av 194
12 %
Höglandssjukhuset
10 av 95
11 %
Västerviks sjukhus
8 av 81
10 %
Länssjukhuset Ryhov
12 av 122
10 %
Sjukhuset i Bollnäs
5 av 58
9%
Länssjukhuset i Sundsvall
13 av 158
8%
Alingsås lasarett
3 av 42
7%
Gällivare sjukhus
1 av 18
6%
Visby lasarett
2 av 45
4%
Kalix sjukhus
0 av 21
0%
Lycksele lasarett
0 av 26
0%
Länssjukhuset i Kalmar
0 av 111
0%
Piteå älvdals sjukhus
0 av 14
0%
Sollefteå sjukhus
0 av 12
0%
Södra Älvsborgs Sjukhus − Skene
0 av 23
0%
Örnsköldsviks sjukhus
0 av 71
0%
0
40
80
Procent
Figur 14. Andel män med nydiagnosticerad prostatacancer som har namngiven kontaktsjuksköterska, per behandlingsbeslutande sjukhus, 2014.
26
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Antal fall
Hallands sjukhus Kungsbacka
38 av 38
100 %
Kalix sjukhus
15 av 15
100 %
Karlskoga lasarett
21 av 21
100 %
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
46 av 46
100 %
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
75 av 76
99 %
Lycksele lasarett
36 av 37
97 %
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
209 av 216
97 %
Södertälje sjukhus
48 av 50
96 %
Länssjukhuset Ryhov
91 av 96
95 %
Privatläkare − Sydöstra
127 av 136
93 %
Danderyds sjukhus
42 av 45
93 %
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
27 av 29
93 %
Södersjukhuset
65 av 70
93 %
Privatläkare − Uppsala−Örebro
70 av 76
92 %
Norrtälje sjukhus
34 av 37
92 %
Hallands sjukhus Halmstad
65 av 71
92 %
Alingsås lasarett
53 av 58
91 %
Lasarettet Trelleborg
37 av 41
90 %
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
27 av 30
90 %
Varbergs sjukhus
65 av 73
89 %
Visby lasarett
39 av 44
89 %
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
89 av 102
87 %
Helsingsborgs lasarett
73 av 84
87 %
Privatläkare − Södra
173 av 200
86 %
Privatläkare − Västra
245 av 292
84 %
Lindesbergs lasarett
20 av 24
83 %
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
213 av 258
83 %
Nyköpings lasarett
36 av 44
82 %
Akademiska sjukhuset
67 av 82
82 %
Värnamo sjukhus
51 av 66
77 %
Sunderby sjukhus
72 av 94
77 %
Länssjukhuset i Kalmar
76 av 102
75 %
Universitetssjukhuset Örebro
49 av 66
74 %
Uddevalla sjukhus
122 av 166
73 %
Centrallasarettet Växjö
99 av 135
73 %
RIKET
4629 av 6396
72 %
Sjukhuset i Bollnäs
38 av 53
72 %
Södra Älvsborgs Sjukhus − Skene
29 av 41
71 %
Oskarshamns sjukhus
14 av 20
70 %
Blekingesjukhuset − Karlskrona
73 av 106
69 %
Piteå älvdals sjukhus
11 av 16
69 %
Privatläkare − Stockholm−Gotland
594 av 864
69 %
Gällivare sjukhus
17 av 25
68 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
131 av 195
67 %
Höglandssjukhuset
69 av 103
67 %
Kärnsjukhuset i Skövde
38 av 57
67 %
Lasarettet i Ystad
46 av 70
66 %
Västerviks sjukhus
47 av 73
64 %
Skellefteå lasarett
46 av 72
64 %
Sjukhuset i Lidköping
51 av 80
64 %
Sjukhuset i Hudiksvall
49 av 77
64 %
Sollefteå sjukhus
27 av 43
63 %
Centralsjukhuset i Karlstad
162 av 266
61 %
Kiruna sjukhus
9 av 15
60 %
Falu lasarett/Ludvika lasarett
84 av 144
58 %
Norrlands universitetssjukhus Umeå
67 av 117
57 %
Centralsjukhuset Kristianstad
11 av 21
52 %
Östersunds sjukhus
57 av 113
50 %
Simrishamns sjukhus
12 av 24
50 %
Sjukhuset i Arvika
4 av 8
50 %
Länssjukhuset i Sundsvall
61 av 127
48 %
Övriga
4 av 9
44 %
Lasarettet i Enköping
21 av 48
44 %
Västmanlands sjukhus Västerås
89 av 206
43 %
Ängelholms sjukhus
30 av 71
42 %
Örnsköldsviks sjukhus
29 av 71
41 %
Sjukhuset i Gävle
58 av 145
40 %
Mora lasarett
21 av 55
38 %
Ljungby lasarett
15 av 41
37 %
0
40
80
Procent
Figur 15. Tid mellan inremiss och första besök högst
60 dagar, per diagnostiserande sjukhus,
2014.
4.1
Antal fall
Helsingsborgs lasarett
97 av 138
70 %
Hallands sjukhus Kungsbacka
46 av 70
66 %
43 av 90
48 %
Södersjukhuset
29 av 65
45 %
Blekingesjukhuset − Karlskrona
Ängelholms sjukhus
56 av 133
42 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
91 av 266
34 %
Falu lasarett/Ludvika lasarett
54 av 170
32 %
Lindesbergs lasarett
9 av 30
30 %
Centrallasarettet Växjö
50 av 170
29 %
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
10 av 34
29 %
Övriga
3 av 11
27 %
Värnamo sjukhus
23 av 87
26 %
Universitetssjukhuset Örebro
28 av 110
25 %
Länssjukhuset Ryhov
30 av 120
25 %
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
12 av 53
23 %
Norrlands universitetssjukhus Umeå
30 av 135
22 %
Lasarettet i Ystad
24 av 109
22 %
Skellefteå lasarett
17 av 83
20 %
Lasarettet Trelleborg
12 av 59
20 %
Mora lasarett
15 av 74
20 %
Privatläkare − Södra
70 av 356
20 %
Lycksele lasarett
7 av 38
18 %
Örnsköldsviks sjukhus
18 av 103
17 %
Hallands sjukhus Halmstad
15 av 86
17 %
Sollefteå sjukhus
9 av 53
17 %
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
12 av 72
17 %
Privatläkare − Uppsala−Örebro
22 av 132
17 %
Varbergs sjukhus
16 av 97
16 %
Nyköpings lasarett
8 av 50
16 %
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
23 av 145
16 %
Uddevalla sjukhus
31 av 201
15 %
Gällivare sjukhus
4 av 26
15 %
Länssjukhuset i Kalmar
20 av 136
15 %
RIKET
1412 av 10077
14 %
Centralsjukhuset i Karlstad
38 av 308
12 %
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
47 av 385
12 %
Privatläkare − Västra
55 av 457
12 %
Västmanlands sjukhus Västerås
31 av 267
12 %
Lasarettet i Enköping
8 av 69
12 %
Östersunds sjukhus
19 av 165
12 %
Privatläkare − Sydöstra
28 av 246
11 %
Kärnsjukhuset i Skövde
10 av 91
11 %
Kalix sjukhus
3 av 28
11 %
Ljungby lasarett
6 av 56
11 %
Norrtälje sjukhus
6 av 56
11 %
Höglandssjukhuset
13 av 125
10 %
Centralsjukhuset Kristianstad
4 av 44
9%
Länssjukhuset i Sundsvall
17 av 187
9%
Västerviks sjukhus
9 av 102
9%
Sjukhuset i Gävle
14 av 163
9%
Alingsås lasarett
6 av 70
9%
Sunderby sjukhus
10 av 120
8%
Danderyds sjukhus
4 av 51
8%
Sjukhuset i Bollnäs
6 av 77
8%
Visby lasarett
3 av 47
6%
Sjukhuset i Hudiksvall
6 av 101
6%
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
19 av 332
6%
Södertälje sjukhus
3 av 62
5%
Södra Älvsborgs Sjukhus − Skene
2 av 42
5%
Privatläkare − Stockholm−Gotland
99 av 2434
4%
Oskarshamns sjukhus
1 av 25
4%
Kiruna sjukhus
1 av 27
4%
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
3 av 100
3%
Akademiska sjukhuset
4 av 145
3%
Karlskoga lasarett
1 av 38
3%
Sjukhuset i Lidköping
2 av 94
2%
Piteå älvdals sjukhus
0 av 19
0%
Simrishamns sjukhus
0 av 31
0%
Sjukhuset i Arvika
0 av 11
0%
0
40
80
Procent
Figur 16. Tid mellan biopsi och PAD-besked till patienten högst 18 dagar, per diagnostiserande
sjukhus, 2014.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Koll på läget med hjälp av kvalitetsindikatorer
Antal fall
Höglandssjukhuset
Oskarshamns sjukhus
Västerviks sjukhus
Sjukhuset i Gävle
Lasarettet Trelleborg
Blekingesjukhuset − Karlskrona
Centralsjukhuset i Karlstad
Danderyds sjukhus
Värnamo sjukhus
Norrlands universitetssjukhus Umeå
Länssjukhuset i Kalmar
Karlskoga lasarett
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
Norrtälje sjukhus
Övriga
Länssjukhuset i Sundsvall
Sjukhuset i Hudiksvall
Universitetssjukhuset Örebro
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
Östersunds sjukhus
Falu lasarett/Ludvika lasarett
Sollefteå sjukhus
Västmanlands sjukhus Västerås
Helsingsborgs lasarett
Hallands sjukhus Halmstad
Kalix sjukhus
Sjukhuset i Bollnäs
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
Privatläkare − Sydöstra
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
Centrallasarettet Växjö
Alingsås lasarett
Södersjukhuset
Akademiska sjukhuset
RIKET
Mora lasarett
Kärnsjukhuset i Skövde
Privatläkare − Uppsala−Örebro
Länssjukhuset Ryhov
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
Ljungby lasarett
Södertälje sjukhus
Sjukhuset i Lidköping
Lasarettet i Ystad
Nyköpings lasarett
Skellefteå lasarett
Södra Älvsborgs Sjukhus − Skene
Ängelholms sjukhus
Privatläkare − Södra
Privatläkare − Stockholm−Gotland
Lindesbergs lasarett
Örnsköldsviks sjukhus
Sunderby sjukhus
Uddevalla sjukhus
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Varbergs sjukhus
Centralsjukhuset Kristianstad
Lasarettet i Enköping
Lycksele lasarett
Privatläkare − Västra
Hallands sjukhus Kungsbacka
Piteå älvdals sjukhus
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
Visby lasarett
Simrishamns sjukhus
17 av 17
5 av 5
25 av 26
44 av 46
20 av 21
18 av 19
72 av 77
14 av 15
9 av 10
24 av 27
37 av 42
7 av 8
7 av 8
7 av 8
7 av 8
20 av 23
18 av 21
30 av 35
23 av 27
26 av 31
41 av 49
5 av 6
53 av 64
23 av 28
13 av 16
7 av 9
7 av 9
14 av 18
42 av 54
31 av 40
60 av 78
23 av 30
9 av 12
6 av 8
29 av 39
1287 av 1739
19 av 26
16 av 22
16 av 22
19 av 27
7 av 10
9 av 13
9 av 13
17 av 25
12 av 18
6 av 9
12 av 18
8 av 12
14 av 21
33 av 50
150 av 239
8 av 13
14 av 23
17 av 28
18 av 30
16 av 28
8 av 14
4 av 8
8 av 16
3 av 6
36 av 73
3 av 7
3 av 7
5 av 12
2 av 7
2 av 8
100 %
100 %
96 %
96 %
95 %
95 %
94 %
93 %
90 %
89 %
88 %
88 %
88 %
88 %
88 %
87 %
86 %
86 %
85 %
84 %
84 %
83 %
83 %
82 %
81 %
78 %
78 %
78 %
78 %
78 %
77 %
77 %
75 %
75 %
74 %
74 %
73 %
73 %
73 %
70 %
70 %
69 %
69 %
68 %
67 %
67 %
67 %
67 %
67 %
66 %
63 %
62 %
61 %
61 %
60 %
57 %
57 %
50 %
50 %
50 %
49 %
43 %
43 %
42 %
29 %
25 %
0
40
80
Procent
Figur 17. Andel män 80 år eller yngre vid diagnos med
lokalt högrisk eller lokalt avancerad prostatacancer som undersökts med skelettscintigrafi eller annan skelettundersökning, per
diagnostiserande sjukhus, 2014.
27
4
RESULTATREDOVISNING
Antal fall
Akademiska sjukhuset
5 av 5
Falu lasarett/Ludvika lasarett
8 av 8
Höglandssjukhuset
10 av 10
Lasarettet i Enköping
5 av 5
Lasarettet i Ystad
8 av 8
Norrlands universitetssjukhus Umeå
8 av 8
Privatläkare − Sydöstra
9 av 9
Privatläkare − Södra
26 av 26
Sjukhuset i Hudiksvall
5 av 5
Sjukhuset i Lidköping
6 av 6
Skellefteå lasarett
10 av 10
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
6 av 6
Varbergs sjukhus
11 av 11
Ängelholms sjukhus
6 av 6
Privatläkare − Stockholm−Gotland
486 av 497
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
36 av 38
Västmanlands sjukhus Västerås
18 av 19
Länssjukhuset i Sundsvall
17 av 18
Privatläkare − Västra
27 av 29
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
12 av 13
RIKET 933 av 1017
Länssjukhuset Ryhov
10 av 11
Örnsköldsviks sjukhus
10 av 11
Uddevalla sjukhus
13 av 15
Övriga
37 av 43
Hallands sjukhus Kungsbacka
6 av 7
Värnamo sjukhus
6 av 7
Centrallasarettet Växjö
15 av 18
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
5 av 6
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
33 av 40
Alingsås lasarett
4 av 5
Danderyds sjukhus
4 av 5
Hallands sjukhus Halmstad
4 av 5
Privatläkare − Uppsala−Örebro
8 av 10
Blekingesjukhuset − Karlskrona
6 av 8
Sjukhuset i Gävle
5 av 7
Helsingsborgs lasarett
4 av 6
Södersjukhuset
12 av 18
Centralsjukhuset i Karlstad
10 av 17
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
12 av 21
Östersunds sjukhus
4 av 7
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
4 av 8
Karlskoga lasarett
2 av 5
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
98 %
95 %
95 %
94 %
93 %
92 %
92 %
91 %
91 %
87 %
86 %
86 %
86 %
83 %
83 %
82 %
80 %
80 %
80 %
80 %
75 %
71 %
67 %
67 %
59 %
57 %
57 %
50 %
40 %
0
40
80
Procent
Figur 18. Aktiv monitorering av män 75 år eller yngre
vid diagnos med prostatacancer av mycket lågrisk-typ, per behandlingsbeslutande
sjukhus, 2014.
28
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Antal fall
Centrallasarettet Växjö
31 av 31
100 %
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
22 av 22
100 %
Ljungby lasarett
8 av 8
100 %
Sjukhuset i Hudiksvall
18 av 18
100 %
Södersjukhuset
29 av 30
97 %
Blekingesjukhuset − Karlskrona
18 av 19
95 %
Sjukhuset i Gävle
36 av 41
88 %
Hallands sjukhus Halmstad
14 av 16
88 %
Nyköpings lasarett
7 av 8
88 %
Universitetssjukhuset Örebro
28 av 33
85 %
Kärnsjukhuset i Skövde
16 av 20
80 %
Höglandssjukhuset
11 av 14
79 %
Sjukhuset i Lidköping
11 av 15
73 %
Västerviks sjukhus
16 av 23
70 %
Danderyds sjukhus
8 av 12
67 %
Lasarettet i Ystad
8 av 12
67 %
Örnsköldsviks sjukhus
13 av 21
62 %
Centralsjukhuset i Karlstad
44 av 75
59 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
35 av 61
57 %
Norrlands universitetssjukhus Umeå
17 av 30
57 %
Länssjukhuset i Sundsvall
11 av 21
52 %
Västmanlands sjukhus Västerås
30 av 59
51 %
Länssjukhuset i Kalmar
19 av 39
49 %
Mora lasarett
11 av 23
48 %
Östersunds sjukhus
10 av 21
48 %
Sjukhuset i Bollnäs
4 av 9
44 %
Värnamo sjukhus
3 av 7
43 %
RIKET 638 av 1489
43 %
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
9 av 22
41 %
Ängelholms sjukhus
6 av 15
40 %
Helsingsborgs lasarett
7 av 19
37 %
Akademiska sjukhuset
17 av 48
35 %
Uddevalla sjukhus
12 av 34
35 %
Visby lasarett
2 av 6
33 %
Sunderby sjukhus
7 av 22
32 %
Länssjukhuset Ryhov
7 av 25
28 %
Privatläkare − Södra
6 av 22
27 %
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
5 av 20
25 %
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
18 av 77
23 %
Falu lasarett/Ludvika lasarett
9 av 39
23 %
Lasarettet Trelleborg
4 av 18
22 %
Privatläkare − Uppsala−Örebro
2 av 9
22 %
Varbergs sjukhus
3 av 14
21 %
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
12 av 57
21 %
Övriga
4 av 19
21 %
Alingsås lasarett
1 av 5
20 %
Lasarettet i Enköping
1 av 5
20 %
Piteå älvdals sjukhus
1 av 5
20 %
Centralsjukhuset Kristianstad
1 av 7
14 %
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
11 av 81
14 %
Privatläkare − Stockholm−Gotland
12 av 90
13 %
Skellefteå lasarett
1 av 10
10 %
Privatläkare − Sydöstra
1 av 26
4%
Privatläkare − Västra
1 av 28
4%
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
0 av 40
0%
Hallands sjukhus Kungsbacka
0 av 6
0%
Kalix sjukhus
0 av 9
0%
Karlskoga lasarett
0 av 7
0%
Lindesbergs lasarett
0 av 11
0%
Lycksele lasarett
0 av 5
0%
0
40
80
Procent
Figur 19. Deltagande i multidisciplinär konferens om
kurativ behandling för män med förväntad
överlevnad överstigande fem år (ålder vid
diagnos ≤ 80 år) med högrisktumörer, per
behandlingsbeslutande sjukhus, 2014.
4.1
Antal fall
Blekingesjukhuset − Karlskrona
13 av 13
Falu lasarett/Ludvika lasarett
21 av 21
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
11 av 11
Lasarettet Trelleborg
6 av 6
Mora lasarett
10 av 10
Sjukhuset i Lidköping
5 av 5
Skellefteå lasarett
5 av 5
Ängelholms sjukhus
7 av 7
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
69 av 70
Sjukhuset i Gävle
25 av 26
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
53 av 56
Centrallasarettet Växjö
17 av 18
Södersjukhuset
17 av 18
Västerviks sjukhus
17 av 18
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
12 av 13
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
30 av 33
Länssjukhuset i Sundsvall
10 av 11
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
29 av 32
Hallands sjukhus Halmstad
8 av 9
Länssjukhuset Ryhov
15 av 17
Norrlands universitetssjukhus Umeå
15 av 17
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
36 av 41
Varbergs sjukhus
7 av 8
RIKET 750 av 870
Centralsjukhuset Kristianstad
6 av 7
Centralsjukhuset i Karlstad
22 av 26
Övriga
42 av 50
Helsingsborgs lasarett
10 av 12
Kalix sjukhus
5 av 6
Sunderby sjukhus
10 av 12
Östersunds sjukhus
10 av 12
Västmanlands sjukhus Västerås
29 av 35
Akademiska sjukhuset
27 av 33
Kärnsjukhuset i Skövde
7 av 9
Privatläkare − Stockholm−Gotland
35 av 46
Örnsköldsviks sjukhus
6 av 8
Länssjukhuset i Kalmar
20 av 27
Uddevalla sjukhus
16 av 22
Danderyds sjukhus
5 av 7
Sjukhuset i Bollnäs
5 av 7
Universitetssjukhuset Örebro
10 av 14
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
7 av 10
Höglandssjukhuset
6 av 9
Lasarettet i Ystad
6 av 9
Privatläkare − Sydöstra
8 av 12
Sjukhuset i Hudiksvall
6 av 9
Privatläkare − Västra
9 av 14
Privatläkare − Södra
5 av 9
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
99 %
96 %
95 %
94 %
94 %
94 %
92 %
91 %
91 %
91 %
89 %
88 %
88 %
88 %
88 %
86 %
86 %
85 %
84 %
83 %
83 %
83 %
83 %
83 %
82 %
78 %
76 %
75 %
74 %
73 %
71 %
71 %
71 %
70 %
67 %
67 %
67 %
67 %
64 %
56 %
0 20
60
100
Procent
Figur 20. Kurativ terapi vid lokal högriskcancer för
män vars förväntade överlevnad överstiger
tio år (ålder vid diagnos ≤ 75 år), per behandlingsbeslutande sjukhus, 2014.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Koll på läget med hjälp av kvalitetsindikatorer
Antal fall
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
185 av 185
100 %
Nyköpings lasarett
12 av 12
100 %
Västerviks sjukhus
26 av 26
100 %
Capio S:t Görans sjukhus − UroClinic
62 av 63
98 %
Kärnsjukhuset i Skövde
38 av 39
97 %
Centrallasarettet Växjö
58 av 60
97 %
Falu lasarett/Ludvika lasarett
22 av 23
96 %
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
152 av 159
96 %
Hallands sjukhus Halmstad
61 av 64
95 %
Danderyds sjukhus
37 av 39
95 %
Södersjukhuset
50 av 53
94 %
Norrlands universitetssjukhus Umeå
48 av 51
94 %
Övriga
16 av 17
94 %
Centralsjukhuset i Karlstad
110 av 117
94 %
Uddevalla sjukhus
59 av 63
94 %
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
305 av 329
93 %
Sophiahemmet
74 av 80
92 %
Carlanderska sjukhuset
43 av 47
91 %
Varbergs sjukhus
27 av 30
90 %
Länssjukhuset Ryhov
71 av 80
89 %
Östersunds sjukhus
39 av 44
89 %
RIKET
2177 av 2502
87 %
Blekingesjukhuset − Karlskrona
47 av 56
84 %
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
222 av 270
82 %
Länssjukhuset i Kalmar
45 av 56
80 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
155 av 194
80 %
Visby lasarett
7 av 9
78 %
Sjukhuset i Hudiksvall
9 av 12
75 %
Akademiska sjukhuset
54 av 73
74 %
Helsingsborgs lasarett
25 av 34
74 %
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
27 av 37
73 %
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
28 av 39
72 %
Västmanlands sjukhus Västerås
27 av 39
69 %
Länssjukhuset i Sundsvall
13 av 20
65 %
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
17 av 31
55 %
Sunderby sjukhus
2 av 8
25 %
Sjukhuset i Gävle
4 av 35
11 %
Universitetssjukhuset Örebro
0 av 8
0%
0
40
80
Procent
Figur 21. Andel av män för vilka nervsparande intention (ja eller nej) vid radikal prostatektomi
har dokumenterats preoperativt, per opererande sjukhus, 2014.
29
4
RESULTATREDOVISNING
Antal fall
Helsingsborgs lasarett
16 av 16
100 %
Visby lasarett
8 av 8
100 %
Capio S:t Görans sjukhus − UroClinic
45 av 46
98 %
Uddevalla sjukhus
33 av 34
97 %
Carlanderska sjukhuset
24 av 25
96 %
Kärnsjukhuset i Skövde
18 av 19
95 %
Länssjukhuset Ryhov
36 av 38
95 %
Varbergs sjukhus
18 av 19
95 %
Danderyds sjukhus
26 av 28
93 %
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
23 av 25
92 %
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
112 av 122
92 %
Östersunds sjukhus
28 av 31
90 %
Norrlands universitetssjukhus Umeå
27 av 30
90 %
Falu lasarett/Ludvika lasarett
8 av 9
89 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
85 av 96
89 %
Sjukhuset i Gävle
15 av 17
88 %
Nyköpings lasarett
7 av 8
88 %
Hallands sjukhus Halmstad
34 av 39
87 %
Södersjukhuset
26 av 30
87 %
Blekingesjukhuset − Karlskrona
25 av 29
86 %
Västmanlands sjukhus Västerås
21 av 25
84 %
RIKET
1165 av 1390
84 %
Västerviks sjukhus
5 av 6
83 %
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
14 av 17
82 %
Sophiahemmet
42 av 52
81 %
Sunderby sjukhus
4 av 5
80 %
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
90 av 116
78 %
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
159 av 206
77 %
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
74 av 96
77 %
Länssjukhuset i Sundsvall
10 av 13
77 %
Övriga
10 av 13
77 %
Centralsjukhuset i Karlstad
39 av 51
76 %
Akademiska sjukhuset
28 av 37
76 %
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
15 av 20
75 %
Centrallasarettet Växjö
27 av 39
69 %
Sjukhuset i Hudiksvall
5 av 8
62 %
Länssjukhuset i Kalmar
8 av 17
47 %
0
40
80
Procent
Figur 22. Negativa resektionsränder vid radikal prostatektomi, för män där PAD visar pT2, per
opererande sjukhus, 2014.
30
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4.1.4
Koll på läget för varje klinik
I Koll på läget presenteras resultaten för
tio utvalda kvalitetsindikatorer för varje enskild klinik i en styrpanel, så kallad
”dashboard”, på INCA i realtid så fort kliniken rapporterat in data. Uppfyllelsen av
gränsnivåerna för varje indikator är uppdelad i tre nivåer: låg (röd symbol) vilket
ger 0 poäng, mellan (gul/orange) vilket ger
1 poäng och hög uppfyllelse (grönt) vilket
ger 2 poäng. För varje indikator visas graden av uppfyllelse för den egna kliniken
och rikssnittet i den vänstra kolumnen. I
den högra kolumnen visas resultaten för
tidigare år. För mer information om hur
urvalet gjort av indikatorer och hur målnivåer och gränser för dessa satts gå till
www.npcr.se/rapporter/kollpåläget. På INCA summeras den totala summan för den
enskilda kliniken i syfte att ge verksamhetschefer en ögonblicksbild av läget på den egna kliniken så att förändringar på kliniken
lätt kan ses. I de offentliga rapporterna från
Koll på läget för enskilda kliniker redovisas däremot inte den summan eftersom den
rapporteringen inte är till för att jämföra
olika kliniker sinsemellan. De olika indikatorerna har olika mycket klinisk betydelse och
dessutom utför inte alla kliniker alla åtgärder vilket gör att den maximala summan en
klinik kan uppnå varierar.
4.1
999999 ­ Fiktivt sjukhus
Koll på läget med hjälp av kvalitetsindikatorer
99
87
48
?
diagnostiserade
inrapporterade
behandlingsbeslut
primära radikaler
PDF
Måluppfyllelse för kvalitetsindex 2014
Indikator
1. Rapporterad till NPCR
2. Kontaktsjuksköterska
3. Väntetid till första besök
4. Väntetid till cancerbesked
5. Skelettundersökning högriskcancer
6. Aktiv monitorering av cancer med mycket låg risk
7. Multidisciplinär konferens vid högriskcancer
8. Kurativ behandling vid lokaliserad högriskcancer
9. Nervsparande intention
10. Negativa resektionsränder
11
Min klinik
Antal
patienter
Måluppfyllelse
2010­2013
Riket
45 av 99
45 %
10 %
70 av 87
80 %
50 %
50 av 86
58 %
40 %
5 av 99
5 %
10 %
20 av 25
80 %
82 %
21 av 22
95 %
75 %
15 av 30
50 %
45 %
75 av 87
86 %
71 %
23 av 24
96 %
45 %
36 av 48
75 %
64 %
40
80
%
10
22
31
40
%
40
80
%
­
­
­
­
%
%
62
59
72
71
%
%
1
1
2
4
%
90
%
50
64
81
75
%
85 95
%
50
64
68
81
%
70
40
90
80
70
40
80
%
15
25
39
49
%
40
80
%
61
74
84
85
%
40
80
%
45
46
59
61
%
80 90
%
75
77
69
80
%
Summa (värde)
Definition av indikatorer
1. Andel män som rapporterats med diagnostikformulär som rapporterats till NPCR inom 30 dagar efter PAD­besked.
2. Andel män med nydiagnosticerad prostatacancer som har namngiven kontaktsjuksköterska.
3. Andel män som fått nybesök på specialistklinik pga. misstänkt prostatacancer inom 60 dagar efter att kliniken mottagit remissen.
4. Andel män som fått PAD­besked om cancerdiagnos inom 18 dagar efter utförd prostatabiopsi.
5. Andel män högst 80 år med högriskcancer som undersökts för skelettmetastaser. Högriskcancer innefattar i) lokaliserad högriskcancer: kliniskt lokalstadium T1,2, i kombination med
Gleasonsumma 8­10, och/eller PSA 20­50 ng/ml och ii) lokalt avancerad cancer: kliniskt lokalstadium T3 och PSA under 50 ng/ml.
6. Andel män högst 75 år med prostatacancer med mycket låg risk som handläggs med aktiv monitorering. Mycket låg risk: T1c, Gleasonsumma högst 6, PSA högst 10 ng/ml, PSA­
densitet högst 0.15 och högst 4 biopsikolvar med cancer med mindre än 8 mm cancer totalt.
7. Andel män högst 80 år med högriskcancer utan fjärrmetastaser, som diskuterats på MDK. Högriskcancer indelas i lokaliserad högriskcancer eller lokalt avancerad cancer. Definitionen
av multidisciplinärkonferens i NPCR är att urolog och onkolog deltar.
8. Andel män högst 75 år med lokaliserad högriskcancer som fått kurativt syftande behandling. Lokaliserad högriskcancer:T1,­T2 i kombination med Gleasonsumma 8­10 och/eller PSA
20­50 ng/ml.
9. Andel av män för vilka nervsparande intention (ja eller nej) vid radikal prostatektomi har dokumenterats preoperativt.
10. Andel prostatektomipreparat med negativa resektionsränder vid pT2.
Teckenförklaring
Kvalitetsindikatorer i NPCR och tre nivåer av uppfyllelse
Patienter
Måluppfyllelse på kliniken i relation till gränsnivåer
Antal patienter för vilka kvalitetsnivån uppnåtts, av totalt antal patienter som hittills
rapporterats.
Hög nivå: över övre gränsnivå
Min klinik/Riket
Mellannivå: mellan nedre gränsnivå och övre gränsnivå
Andel patienter för vilka kvalitetsnivån uppnåtts. Vertikala strecken visar nedre och
övre gränsnivå.
Låg nivå: nedan nedre gränsnivå
Placering
Klinikens placering i förhållande till andra kliniker som rapporterat indikatorn.
Vill du veta mer? Gå då till www.npcr.se där årsrapporten finns att läsa
31
4
RESULTATREDOVISNING
4.2
Utredning och diagnostik
4.2.1
Antal fall och täckningsgrad
För år 2014 finns 10 452 män med prostatacancer registrerade i NPCR, vilket innebär en ökning på 10 % jämfört med 2013.
Täckningen var 2014 94 % jämfört med
Cancerregistret. För tidsperioden 1998-2014
är täckningen 98 %, vilket innebär att data
i NPCR är rikstäckande och populationsba-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
serade (Tabell 1). Täckningsgrad och antal
män som diagnostiserades per landsting
2014 visas i tabell 2. Alla landsting, och
även privata vårdgivare har en täckning
jämfört med Cancerregistret på 82 % eller
högre. Efterforskning på data fortsätter efter rapporten färdigställts vilket innebär
att täckningsgraden brukar öka ytterligare
några procent året efter rapporten.
Tabell 1. Antal fall och täckningsgrad i procent (%) per sjukvårdsregion (avser regionen där patienten var folkbokförd vid diagnos) och diagnosår, 1998-2014.
StockholmGotland
Diagnosår
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Totalt
32
748
1140
1193
1285
1344
1702
1927
1974
1686
1676
1611
2016
1886
1788
1881
2310
2917
29084
(69)
(92)
(84)
(90)
(86)
(95)
(95)
(95)
(86)
(98)
(93)
(96)
(98)
(91)
(96)
(94)
(83)
(91)
UppsalaÖrebro
1370
1580
1520
1589
1659
1911
2022
1981
1923
1828
1829
2256
1930
1957
1731
1919
2041
31046
(98)
(99)
(100)
(100)
(100)
(100)
(99)
(99)
(99)
(99)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(99)
(99)
(99)
Sydöstra
716
791
775
776
849
903
1030
1143
1122
1102
1051
1398
1236
1209
1123
1140
1175
17539
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
Södra
1153
1334
1411
1517
1480
1653
1807
1794
1717
1629
1730
1879
1681
1793
1638
1642
1703
27561
(100)
(99)
(100)
(100)
(99)
(100)
(100)
(99)
(99)
(98)
(98)
(99)
(98)
(97)
(92)
(93)
(96)
(98)
Västra
1381
1487
1587
1581
1473
1778
1939
1907
1907
1803
1704
1946
1951
1854
1540
1533
1579
28950
(98)
(99)
(98)
(98)
(99)
(99)
(99)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(99)
Norra
772
835
756
712
828
927
1056
957
827
869
930
1028
1078
973
1022
983
1037
15590
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
Totalt
6140
7167
7242
7460
7633
8874
9781
9756
9182
8907
8855
10523
9762
9574
8935
9527
10452
149770
(94)
(98)
(96)
(98)
(97)
(99)
(99)
(99)
(97)
(99)
(98)
(99)
(99)
(98)
(98)
(97)
(94)
(98)
4.2
Utredning och diagnostik
Tabell 2. Andel fall av prostatacancer i Cancerregistret som registrerats i NPCR, dvs. täckningsgrad av NPCR jämfört med Cancerregistret, för diagnosår 2014.
Cancerregistret
Landsting
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Västerbotten
Västmanland
Örebro
Östergötland
Övriga/privat - Västra
Västra Götaland
Skåne
Halland
Norrbotten
Södermanland
Västernorrland
Övriga/privat - Uppsala-Örebro
Blekinge
Dalarna
Värmland
Övriga/privat - Sydöstra
Kronoberg
Uppsala
Gävleborg
Gotland
Stockholm
Övriga/privat - Södra
Övriga/privat - Stockholm-Gotland
168
346
267
273
273
191
339
457
917
886
260
223
198
348
141
138
244
355
253
230
244
352
52
506
465
2881
NPCR
168
346
267
273
273
191
339
457
916
884
259
222
197
346
140
137
242
352
250
227
240
344
48
458
405
2350
Täckningsgrad (%)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(99)
(99)
(99)
(99)
(99)
(99)
(99)
(99)
(98)
(98)
(92)
(91)
(87)
(82)
Eftersom diagnosår är taget från Cancerregistret stämmer inte det totala antalet till fullo med antalet i tidigare tabell.
33
RESULTATREDOVISNING
97.0%
88.0%
80
66.3%
60
40
20
0
0
3
6
9
12
Antal månader från diagnos
Figur 23. Inrapporteringshastighet till Nationella
prostatacancerregistret för fall diagnostiserade 2014. Figuren visar för givet antal
månader efter diagnos den kumulativa andelen fall som har rapporterats in till registret.
34
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
Uppsala−Örebro
Stockholm−Gotland
Kumulativ andel (%) inrapporterade till NPCR
100
90.5%
79.5%
80
64.6%
60
40
20
0
0
3
6
9
99.8%
100
91.8%
80
64.2%
60
40
20
0
12
0
3
Antal månader från diagnos
Sydöstra
93.0%
80
67.7%
60
40
20
0
0
3
6
9
90.0%
80
65.0%
60
40
20
0
12
0
3
6
9
Antal månader från diagnos
Västra
Norra
98.7%
88.1%
80
68.4%
60
40
20
0
3
6
12
99.5%
100
Antal månader från diagnos
100
0
9
Södra
99.9%
100
6
Antal månader från diagnos
Kumulativ andel (%) inrapporterade till NPCR
Kumulativ andel (%) inrapporterade till NPCR
100
NPCR har som mål att diagnosformulär
ska vara inrapporterad till INCA en månad
efter att patienten fått cancerbesked. Detta mål uppfylldes under 2014 för 54 % av
fallen i Västra och Norra regionen som hade den snabbaste inrapporteringen (Figur
3). Koll på läget gör att kliniken nu direkt
kan se inrapporterade data eftersom monitorsteget för de flesta rapporter kunnat tas
bort. Denna snabba återkoppling kommer
rimligen att stimulera till snabbare inrapportering.
Kumulativ andel (%) inrapporterade till NPCR
NPCR strävar efter en hög inrapporteringshastighet eftersom en kort tid mellan
händelse och rapport ger ökad kvalitet i informationen som samlas in och data blir
snabbt tillgängligt för analys och återrapportering vilket underlättar kvalitetsarbetet. Figur 23 visar inrapporteringshastigheten året efter diagnos för hela landet baserad på tiden mellan diagnosdatum och det
datum då datarapporteras till INCA. Tre
månader efter diagnos hade 66 % av män
diagnostiserade under 2014 med prostatacancer inrapporterats till NPCR och tolv
månader efter diagnosdatum hade 97 % av
fallen rapporterats in till NPCR. Andelen
inrapporterade inom tolv månader varierade från 91 % till 100 % mellan regionerna
(Figur 23 och 24).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kumulativ andel (%) inrapporterade till NPCR
Inrapporteringshastighet
Kumulativ andel (%) inrapporterade till NPCR
4.2.2
Kumulativ andel (%) inrapporterade till NPCR
4
9
Antal månader från diagnos
12
12
99.8%
100
95.3%
80
72.9%
60
40
20
0
0
3
6
9
12
Antal månader från diagnos
Figur 24. Inrapporteringshastighet till Nationella
prostatacancerregistret för fall diagnostiserade 2014, per region. Figuren visar för
givet antal månader efter diagnos den kumulativa andelen fall som har rapporterats
in till registret.
4.2
4.2.3
Huvudsaklig orsak till att cancern
upptäcktes
I NPCR anges en av tre orsaker som anledning till att prostatacancern upptäcktes;
hälsoundersökning (PSA-test utan symtom från urinvägarna eller andra symtom),
symtom från nedre urinvägarna (LUTS –
lower urinary tract symptoms, dvs. symtom
från nedre urinvägarna) eller andra symtom/annan orsak. Andelen fall som upptäckts vid en hälsoundersökning med PSAtestning har ökat snabbt. År 2004 upptäcktes 29 % av tumörerna via en hälsoundersökning och den andelen hade ökat till 53 %
år 2014 (Tabell 3). Det fanns en stor spridning i andelen tumörer som upptäcktes via
hälsoundersökning mellan landstingen och
framförallt mellan olika sjukhus (Figur 25
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Utredning och diagnostik
och 26). Dessa stora skillnader speglar den
stora variationen i attityd till PSA-testning
som finns i landet, skillnaderna visar också
på att det är svårt att ur journaltext avgöra
om PSA mättes som del av en hälsokontroll av en man utan symtom eller mättes
pga. vattenkastningsbesvär. Förekomsten av
symptomgivande prostatacancer torde variera obetydlig i den manliga befolkningen
i Sveriges landsting och vi vet att utbredd
PSA-testning leder till hög incidens. Figur
25 visar att sambandet mellan andelen män
som i NPCR registrerats som diagnostiserade efter hälsoundersökning och totalincidens
är svag och det är uppenbart att tolkningen av ”den huvudsakliga orsaken till att en
cancerdiagnos uppdagades” skiljer stort sig
mellan olika inrapporterande enheter.
Tabell 3. Huvudsaklig orsak till att prostatacancern upptäcktes, per diagnosår, 2004-2014.
Hälsoundersökning
Diagnosår
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2800
2744
2610
2909
3079
4461
4124
4181
4143
4702
5512
(29)
(28)
(28)
(33)
(35)
(42)
(42)
(44)
(46)
(49)
(53)
LUTS
3473
4124
3965
3685
3654
3820
3471
3297
2840
2863
3089
(36)
(42)
(43)
(41)
(41)
(36)
(36)
(34)
(32)
(30)
(30)
Andra
symptom
Uppgift
saknas
3107
2381
2121
1907
1789
1915
1914
1868
1690
1738
1597
401
507
486
406
333
327
253
228
262
224
254
(32)
(24)
(23)
(21)
(20)
(18)
(20)
(20)
(19)
(18)
(15)
Totalt
(4)
(5)
(5)
(5)
(4)
(3)
(3)
(2)
(3)
(2)
(2)
9781
9756
9182
8907
8855
10523
9762
9574
8935
9527
10452
35
4
RESULTATREDOVISNING
Antal fall
Inc.
1
Jämtland
172
294
Stockholm
456
241
Västmanland
276
232
Kronoberg
226
222
Östergötland
340
215
Halland
260
208
Blekinge
138
203
Västernorrland
349
203
Jönköping
346
201
Övriga/privat − Sydöstra
248
193
Kalmar
267
190
Gävleborg
345
187
Södermanland
199
183
Skåne
917
183
Gotland
49
176
Västerbotten
276
175
Värmland
352
162
Dalarna
249
162
Västra Götaland
913
161
Uppsala
237
158
Norrbotten
224
138
Örebro
188
122
Övriga/privat − Stockholm−Gotland
2455
0
Hälsoundersökning
LUTS
Andra symptom
Uppgift saknas
20 40 60 80
Procent
Figur 25. Incidens och huvudsaklig orsak till att
prostatacancern upptäcktes, per diagnostiserande landsting, 2014.
1 Åldersstandardiserad incidens av prostatacancer i motsvarande län år 2013.
36
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Antal fall
59
Lasarettet Trelleborg
98
Varbergs sjukhus
128
Länssjukhuset Ryhov
2455
Privatläkare − Stockholm−Gotland
72
Alingsås lasarett
128
Höglandssjukhuset
103
Örnsköldsviks sjukhus
28
Kalix sjukhus
31
Simrishamns sjukhus
57
Norrtälje sjukhus
96
Ängelholms sjukhus
123
Sunderby sjukhus
136
Privatläkare − Uppsala−Örebro
56
Ljungby lasarett
100
Kärnsjukhuset i Skövde
72
Hallands sjukhus Kungsbacka
26
Gällivare sjukhus
47
Centralsjukhuset Kristianstad
95
Sjukhuset i Lidköping
90
Hallands sjukhus Halmstad
462
Privatläkare − Västra
RIKET 10452
88
Värnamo sjukhus
27
Kiruna sjukhus
276
Västmanlands sjukhus Västerås
365
Privatläkare − Södra
140
Norrlands universitetssjukhus Umeå
422
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
42
Södra Älvsborgs Sjukhus − Skene
104
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
138
Länssjukhuset i Kalmar
172
Östersunds sjukhus
119
Universitetssjukhuset Örebro
26
Oskarshamns sjukhus
13
Övriga
162
Akademiska sjukhuset
166
Sjukhuset i Gävle
78
Sjukhuset i Bollnäs
170
Centrallasarettet Växjö
86
Södersjukhuset
292
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
175
Falu lasarett/Ludvika lasarett
87
Skellefteå lasarett
248
Privatläkare − Sydöstra
147
Helsingsborgs lasarett
115
Lasarettet i Ystad
193
Länssjukhuset i Sundsvall
339
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
103
Västerviks sjukhus
101
Sjukhuset i Hudiksvall
138
Blekingesjukhuset − Karlskrona
75
Lasarettet i Enköping
38
Karlskoga lasarett
53
Sollefteå sjukhus
74
Mora lasarett
148
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
338
Centralsjukhuset i Karlstad
64
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
31
Lindesbergs lasarett
63
Södertälje sjukhus
208
Uddevalla sjukhus
11
Sjukhuset i Arvika
58
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
76
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
20
Piteå älvdals sjukhus
49
Visby lasarett
52
Danderyds sjukhus
49
Lycksele lasarett
51
Nyköpings lasarett
0
Hälsoundersökning
LUTS
Andra symptom
Uppgift saknas
20
40
60
80
100
Procent
Figur 26. Huvudsaklig orsak till att prostatacancern
upptäcktes, per diagnostiserande sjukhus,
2014.
Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Sjukhuset i Torsby, Nässjö lasarett,
Övriga) har grupperats till ”Övriga”.
4.2
4.2.4
PSA-nivå vid diagnos
Medianvärdet för PSA-nivån vid diagnos,
ett robust mått på i vilket skede cancern
upptäcks, har sjunkit kraftigt under en 15årsperiod, från 23 µg/L år 1998 till 8 µg/L
år 2014 (Tabell 4). Andelen tumörer som
upptäckts i intervallet 4-10 µg/L har dubblerats samtidigt som gruppen av män med
PSA 20-100 µg/L och högre än 100 µg/L
har halverats (Figur 27). Dessa stora förändringar bekräftar att en ökande andel fall
diagnostiseras pga. PSA-testning av symtomfria män. Täckningen för denna viktiga
prognostiska variabel är god, för 98 % av
fallen i NPCR finns ett PSA-värde mätt i
blodprov i anslutning till diagnosdatum tillgängligt sedan 1998.
Tabell 4. PSA-nivå (µg/L) per diagnosår, 1998-2014.
Första
kvartil
Median
Diagnosår
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Totalt
23
20
18
16
15
13.6
11.9
11
11
10
10
9.5
9.1
8.8
8.6
8.3
8
11
50
Uppgift
saknas
(%)
Tredje
kvartil
9.9
9.1
8.8
7.9
7.5
7.2
6.7
6.1
6
6
5.9
5.7
5.6
5.4
5.2
5.1
4.9
6.1
71
58
53
47.3
44
37
29
28
28
27
26
22
21
20
21
20
18
30
230
266
230
217
167
187
192
177
254
192
180
237
234
238
228
244
259
3732
Totalt
(4)
(4)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(2)
(2)
6140
7167
7242
7460
7633
8874
9781
9756
9182
8907
8855
10523
9762
9574
8935
9527
10452
149770
PSA < 3
3 ≤ PSA<4
4 ≤ PSA<10
10 ≤ PSA<20
20 ≤ PSA<100
PSA ≥ 100
Uppgift saknas
40
Procent
30
20
10
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
0
Figur 27. PSA-nivå (µg/L) vid diagnos per diagnosår,
1998-2014.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4.2.5
Utredning och diagnostik
Antal tagna biopsier
Allt fler vävnadskolvar tas från prostata
vid biopsi och ju fler biopsier som tas desto
större är sannolikheten att en prostatacancer diagnostiseras. Nationella vårdprogrammet anger att minst 10 kolvar ska tas om
kurativ behandling kan bli aktuell, och om
aktiv monitorering planeras ska två omgångar av biopsier tas för att utesluta en
behandlingskrävande prostatacancer.
Antalet tagna kolvar vid en biopsisession
har ökat kraftigt mellan 2007 och 2014 (Tabell 5). År 2007 togs tio kolvar eller mer i
24 % av fallen och den andelen har ökat till
76 % år 2014. Andel män 75 år eller yngre
med T1c cancer som genomgick tio eller fler
biopsier redovisas per landsting i figur 28
och per sjukhus i figur 29. Några sjukhus
hade en klart lägre frekvens av 10 eller fler
biopsier än övriga vårdgivare. Tjugotre procent av män genomgick en kompletterande
biopsiomgång före behandlingsbeslut av de
män som ställdes på aktiv monitorering (Figur 30). I Nationella vårdprogrammet 2014
anges att ”ytterligare minst tio biopsier ska
tas 2-6 månader efter den diagnostiska biopsiomgången”. Det betyder att det kan
finnas en ganska stor grupp av män som inte genomgår kompletterande biopsi, men
det kan också vara så att patienten ställs på
aktiv monitorering och sedan genomgår ytterligare biopsi efter en tid och då kommer
detta inte att registreras i NPCR.
37
4
RESULTATREDOVISNING
Tabell 5. Antal tagna nålbiopsier vid diagnostisk biopsisession, per diagnosår, 2007-2014.
<6
Diagnosår
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
545
589
588
474
472
468
440
443
6-9
(8)
(7)
(6)
(5)
(5)
(5)
(5)
(4)
4174
4103
3764
2927
2335
1825
1615
1283
(58)
(46)
(36)
(30)
(24)
(20)
(17)
(12)
1649
3178
5055
5158
5574
5538
6333
7582
Uppgift
saknas
13+
10-12
(23)
(36)
(48)
(53)
(58)
(62)
(66)
(73)
77
109
212
332
346
356
357
358
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(4)
(4)
(3)
786
876
904
871
847
748
782
786
(11)
(10)
(9)
(9)
(9)
(8)
(8)
(8)
Totalt
7231
8855
10523
9762
9574
8935
9527
10452
Regionen Stockholm-Gotland exkluderad för 2007.
1
Antal fall
Gotland
Värmland
Östergötland
Övriga/privat − Stockholm−Gotland
Jönköping
Jämtland
Blekinge
Västmanland
Övriga/privat − Södra
Västra Götaland
Gävleborg
RIKET
Västerbotten
Stockholm
Kronoberg
Södermanland
Skåne
Halland
Uppsala
Norrbotten
Kalmar
Övriga/privat − Västra
Övriga/privat − Sydöstra
Dalarna
Övriga/privat − Uppsala−Örebro
Västernorrland
Örebro
2012
2013
1
2014
13 av 13
100 av 100
87 av 88
1632 av 1680
121 av 125
57 av 60
56 av 59
91 av 96
190 av 201
303 av 325
115 av 124
4181 av 4560
92 av 101
92 av 102
91 av 101
45 av 50
291 av 325
89 av 100
72 av 84
71 av 83
110 av 130
157 av 186
67 av 84
65 av 84
47 av 65
95 av 132
32 av 62
100 %
100 %
99 %
97 %
97 %
95 %
95 %
95 %
95 %
93 %
93 %
92 %
91 %
90 %
90 %
90 %
90 %
89 %
86 %
86 %
85 %
84 %
80 %
77 %
72 %
72 %
52 %
0
40
80
Procent
Figur 28. Andel män 75 år eller yngre med T1c-tumör
som genomgick 10 eller fler nålbiopsier vid
diagnostisk biopsisession, per diagnostiserande landsting, 2014.
38
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Antal fall
Alingsås lasarett
24 av 24
100 %
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
9 av 9
100 %
Centralsjukhuset i Karlstad
95 av 95
100 %
Kiruna sjukhus
12 av 12
100 %
Lycksele lasarett
11 av 11
100 %
Norrtälje sjukhus
18 av 18
100 %
Nyköpings lasarett
13 av 13
100 %
Oskarshamns sjukhus
13 av 13
100 %
Sjukhuset i Hudiksvall
46 av 46
100 %
Sjukhuset i Lidköping
30 av 30
100 %
Södertälje sjukhus
23 av 23
100 %
Södra Älvsborgs Sjukhus − Skene
8 av 8
100 %
Visby lasarett
13 av 13
100 %
Värnamo sjukhus
30 av 30
100 %
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
87 av 88
99 %
Örnsköldsviks sjukhus
39 av 40
98 %
Skellefteå lasarett
35 av 36
97 %
Privatläkare − Stockholm−Gotland
1632 av 1680
97 %
Länssjukhuset Ryhov
53 av 55
96 %
Falu lasarett/Ludvika lasarett
64 av 67
96 %
Höglandssjukhuset
38 av 40
95 %
Östersunds sjukhus
57 av 60
95 %
Blekingesjukhuset − Karlskrona
56 av 59
95 %
Västmanlands sjukhus Västerås
91 av 96
95 %
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
18 av 19
95 %
Privatläkare − Södra
190 av 201
95 %
Centralsjukhuset Kristianstad
16 av 17
94 %
Lasarettet i Ystad
32 av 34
94 %
Gällivare sjukhus
13 av 14
93 %
Uddevalla sjukhus
78 av 84
93 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
112 av 121
93 %
Centrallasarettet Växjö
74 av 80
92 %
RIKET
4181 av 4560
92 %
Sjukhuset i Gävle
42 av 46
91 %
Västerviks sjukhus
41 av 45
91 %
Kärnsjukhuset i Skövde
30 av 33
91 %
Simrishamns sjukhus
10 av 11
91 %
Södersjukhuset
19 av 21
90 %
Varbergs sjukhus
36 av 40
90 %
Hallands sjukhus Kungsbacka
35 av 39
90 %
Helsingsborgs lasarett
43 av 48
90 %
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
154 av 173
89 %
Övriga
13 av 15
87 %
Akademiska sjukhuset
45 av 52
87 %
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
32 av 37
86 %
Sunderby sjukhus
37 av 43
86 %
Hallands sjukhus Halmstad
18 av 21
86 %
Norrlands universitetssjukhus Umeå
46 av 54
85 %
Ängelholms sjukhus
33 av 39
85 %
Privatläkare − Västra
157 av 186
84 %
Lasarettet i Enköping
27 av 32
84 %
Sjukhuset i Bollnäs
27 av 32
84 %
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
21 av 25
84 %
Lindesbergs lasarett
5 av 6
83 %
Ljungby lasarett
17 av 21
81 %
Privatläkare − Sydöstra
67 av 84
80 %
Sollefteå sjukhus
15 av 19
79 %
Länssjukhuset i Kalmar
56 av 72
78 %
Privatläkare − Uppsala−Örebro
47 av 65
72 %
Kalix sjukhus
7 av 10
70 %
Universitetssjukhuset Örebro
27 av 39
69 %
Länssjukhuset i Sundsvall
41 av 73
56 %
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
2 av 9
22 %
Mora lasarett
1 av 17
6%
Karlskoga lasarett
0 av 17
0%
0
40
80
Procent
Figur 29. Andel män 75 år eller yngre med T1c-tumör
som genomgick 10 eller fler nålbiopsier vid
diagnostisk biopsisession, per diagnostiserande sjukhus, 2014.
Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Danderyds sjukhus, Sjukhuset i
Arvika, Sjukhuset i Torsby, Lasarettet Trelleborg, Piteå älvdals sjukhus) har grupperats
till ”Övriga”.
4.2
Antal fall
Blekinge
Kalmar
Värmland
Uppsala
Gävleborg
Dalarna
Övriga/privat − Uppsala−Örebro
Västra Götaland
Västmanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Västerbotten
RIKET
Övriga/privat − Stockholm−Gotland
Västernorrland
Skåne
Stockholm
Halland
Örebro
Jämtland
Övriga/privat − Södra
Övriga/privat − Sydöstra
Norrbotten
Övriga/privat − Västra
Södermanland
Gotland
13 av 18
18 av 37
8 av 17
18 av 41
16 av 40
16 av 44
6 av 18
61 av 186
17 av 63
18 av 67
24 av 95
14 av 56
10 av 42
510 av 2242
154 av 703
11 av 57
37 av 195
28 av 168
10 av 63
4 av 30
4 av 33
12 av 100
3 av 27
2 av 32
5 av 83
1 av 23
0 av 4
72 %
49 %
47 %
44 %
40 %
36 %
33 %
33 %
27 %
27 %
25 %
25 %
24 %
23 %
22 %
19 %
19 %
17 %
16 %
13 %
12 %
12 %
11 %
6%
6%
4%
0%
0
40
80
Procent
Figur 30. Andel män satta på aktiv monitorering som
efter den diagnostiska biopsisessionen genomgått ytterligare biopsi inför behandlingsbeslut, per behandlingsbeslutande landsting,
2014.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Utredning och diagnostik
Antal fall
Blekingesjukhuset − Karlskrona
13 av 18
72 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41 av 62
66 %
Sjukhuset i Hudiksvall
7 av 11
64 %
Oskarshamns sjukhus
3 av 5
60 %
Västerviks sjukhus
12 av 20
60 %
Lasarettet i Enköping
10 av 21
48 %
Centralsjukhuset i Karlstad
8 av 17
47 %
Helsingsborgs lasarett
8 av 17
47 %
Falu lasarett/Ludvika lasarett
16 av 35
46 %
Akademiska sjukhuset
8 av 20
40 %
Danderyds sjukhus
6 av 15
40 %
Norrlands universitetssjukhus Umeå
8 av 20
40 %
Sjukhuset i Lidköping
5 av 13
38 %
Södra Älvsborgs Sjukhus − Skene
3 av 8
38 %
Länssjukhuset Ryhov
11 av 31
35 %
Sjukhuset i Gävle
7 av 20
35 %
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
17 av 50
34 %
Privatläkare − Uppsala−Örebro
6 av 18
33 %
Värnamo sjukhus
8 av 25
32 %
Hallands sjukhus Kungsbacka
5 av 16
31 %
Västmanlands sjukhus Västerås
17 av 63
27 %
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
18 av 67
27 %
Centrallasarettet Växjö
12 av 47
26 %
Länssjukhuset i Kalmar
3 av 12
25 %
Kärnsjukhuset i Skövde
5 av 21
24 %
Lasarettet i Ystad
8 av 35
23 %
RIKET 510 av 2242
23 %
Ljungby lasarett
2 av 9
22 %
Sjukhuset i Bollnäs
2 av 9
22 %
Privatläkare − Stockholm−Gotland
154 av 703
22 %
Universitetssjukhuset Örebro
4 av 19
21 %
Örnsköldsviks sjukhus
4 av 19
21 %
Lycksele lasarett
2 av 10
20 %
Länssjukhuset i Sundsvall
7 av 36
19 %
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
16 av 94
17 %
Ängelholms sjukhus
4 av 26
15 %
Alingsås lasarett
2 av 15
13 %
Höglandssjukhuset
5 av 39
13 %
Hallands sjukhus Halmstad
2 av 16
12 %
Östersunds sjukhus
4 av 33
12 %
Privatläkare − Södra
12 av 100
12 %
Privatläkare − Sydöstra
3 av 27
11 %
Södersjukhuset
4 av 41
10 %
Varbergs sjukhus
3 av 31
10 %
Uddevalla sjukhus
3 av 33
9%
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
1 av 13
8%
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
1 av 14
7%
Centralsjukhuset Kristianstad
1 av 16
6%
Privatläkare − Västra
5 av 83
6%
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
2 av 34
6%
Sunderby sjukhus
1 av 21
5%
Övriga
1 av 24
4%
Karlskoga lasarett
0 av 5
0%
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
0 av 27
0%
Lindesbergs lasarett
0 av 6
0%
Mora lasarett
0 av 9
0%
Norrtälje sjukhus
0 av 8
0%
Nyköpings lasarett
0 av 10
0%
Skellefteå lasarett
0 av 12
0%
Södertälje sjukhus
0 av 13
0%
0
40
80
Procent
Figur 31. Andel män satta på aktiv monitorering som
efter den diagnostiska biopsisessionen genomgått ytterligare biopsi inför behandlingsbeslut, per behandlingsbeslutande sjukhus,
2014.
Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Visby lasarett, Lasarettet
Trelleborg, Simrishamns sjukhus, Gällivare sjukhus, Kalix sjukhus, Kiruna sjukhus,
Piteå älvdals sjukhus, Sollefteå sjukhus) har grupperats till ”Övriga”.
39
4
RESULTATREDOVISNING
4.2.6
Infektioner efter prostatabiopsi
Den vanligaste allvarliga biverkan efter
prostatabiopsi är infektion. I en studie från
NPCR, Läkemedelsregistret och Patientregistret för åren 2006 till 2011 fann man att
6 % av män som genomgått prostatabiopsi hade tagit ut recept på antibiotika mot
urinvägsbakterier och en procent hade lagts
in på sjukhus pga. diagnos relaterad till infektionskomplikation [2]. På likartat sätt
har vi undersökt uttag av antibiotikarecept
för att undersöka frekvensen infektioner
under 2014 (Figur 32). Det fanns en stor
spridning av uttagsfrekvensen av antibiotika
efter biopsi från 0 till 17 % och medelvärdet i landet var 6 %, dvs. precis som i den
refererade studien. Det finns anledning att
regelbundet kontrollera frekvensen av inläggningar pga. infektion efter biopsi i ljuset
av att resistens mot antibiotika t.ex. kinoloner ses i en allt större utsträckning bland
bakterier där detta tidigare var mycket
ovanligt. I figur 33 redovisas andelen män
som tog ut ett recept på UVI-antibiotikum
under åren 2008-2014. Under den perioden
minskade skillnaderna tydligt mellan regionerna och 2014 var skillnaderna ganska
små. Skillnaderna mellan regionerna var
små förutom första året då Stockholm stack
ut med högre förskrivning. En minskad användning där kan tyda på ökad lyhördhet
till STRAMA:s (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad
antibiotikaresistens) rekommendationer om
minskad antibiotikaförskrivning. De små
skillnaderna i övrigt kan betingas av att det
finns ett likartat förskrivningsmönster och
sannolikt en likartad frekvens av biopsirelaterade infektioner i landet.
40
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Antal fall
Oskarshamns sjukhus
0 av 21
0%
Simrishamns sjukhus
0 av 25
0%
Södra Älvsborgs Sjukhus − Skene
0 av 35
0%
Övriga
0 av 10
0%
Falu lasarett/Ludvika lasarett
2 av 159
1%
Hallands sjukhus Kungsbacka
1 av 68
1%
Lasarettet i Enköping
1 av 47
2%
Varbergs sjukhus
2 av 85
2%
Västerviks sjukhus
2 av 85
2%
Lasarettet i Ystad
2 av 84
2%
Akademiska sjukhuset
4 av 136
3%
Sjukhuset i Hudiksvall
3 av 97
3%
Länssjukhuset i Sundsvall
5 av 154
3%
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
8 av 233
3%
Lasarettet Trelleborg
2 av 54
4%
Privatläkare − Sydöstra
8 av 215
4%
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
11 av 278
4%
Sollefteå sjukhus
2 av 49
4%
Skellefteå lasarett
3 av 72
4%
Södertälje sjukhus
2 av 47
4%
Örnsköldsviks sjukhus
4 av 93
4%
Sjukhuset i Lidköping
4 av 87
5%
Gällivare sjukhus
1 av 21
5%
Sunderby sjukhus
5 av 104
5%
Centralsjukhuset i Karlstad
14 av 258
5%
Centralsjukhuset Kristianstad
2 av 36
6%
Piteå älvdals sjukhus
1 av 18
6%
Mora lasarett
3 av 53
6%
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
20 av 350
6%
Danderyds sjukhus
2 av 34
6%
Privatläkare − Stockholm−Gotland 139 av 2270
6%
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
5 av 80
6%
Norrlands universitetssjukhus Umeå
8 av 125
6%
Hallands sjukhus Halmstad
5 av 78
6%
RIKET 575 av 8926
6%
Privatläkare − Uppsala−Örebro
8 av 124
6%
Västmanlands sjukhus Västerås
16 av 246
7%
Helsingsborgs lasarett
8 av 119
7%
Värnamo sjukhus
5 av 74
7%
Alingsås lasarett
4 av 59
7%
Höglandssjukhuset
7 av 102
7%
Sjukhuset i Gävle
11 av 155
7%
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
3 av 41
7%
Länssjukhuset i Kalmar
9 av 123
7%
Centrallasarettet Växjö
12 av 157
8%
Kiruna sjukhus
2 av 25
8%
Privatläkare − Västra
34 av 413
8%
Uddevalla sjukhus
14 av 168
8%
Visby lasarett
3 av 35
9%
Lindesbergs lasarett
2 av 23
9%
Ljungby lasarett
4 av 46
9%
Norrtälje sjukhus
4 av 46
9%
Ängelholms sjukhus
7 av 79
9%
Östersunds sjukhus
14 av 155
9%
Sjukhuset i Arvika
1 av 11
Nyköpings lasarett
4 av 43
9%
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
13 av 123
11 %
Länssjukhuset Ryhov
11 av 104
11 %
Privatläkare − Södra
9%
36 av 332
11 %
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
2 av 17
12 %
Blekingesjukhuset − Karlskrona
14 av 118
12 %
Kalix sjukhus
3 av 25
12 %
Karlskoga lasarett
4 av 33
12 %
Sjukhuset i Bollnäs
7 av 57
12 %
Lycksele lasarett
5 av 40
12 %
Kärnsjukhuset i Skövde
10 av 79
13 %
Universitetssjukhuset Örebro
12 av 93
13 %
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
7 av 53
13 %
Södersjukhuset
8 av 47
17 %
0
40
80
Procent
Figur 32. Andel män som tog ut ett recept för UVIantibiotika som tecken på infektion efter
TRUL i samband med diagnostisk biopsisession, per diagnostiserande sjukhus, jan-nov
2014.
Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Sjukhuset i Torsby, Nässjö lasarett,
Övriga) har grupperats till ”Övriga”.
4.2
10
8
Procent
6
Stockholm−Gotland
Uppsala−Örebro
Sydöstra
Södra
Västra
Norra
RIKET
4
2
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
0
År
Figur 33. Andel män som tog ut ett recept för UVIantibiotika som tecken på infektion efter
TRUL i samband med diagnostisk biopsisession, per diagnostiserande region och
diagnosår, 2008-2014.
4.2.7
Skelettundersökning
Det finns bara två kategorier vid klassifikation av skelettundersökning i klassifikationshandboken, antingen M0 vilket innefattar
män som genomgått undersökning och inga
metastaser påvisats och män som inte genomgått undersökning, eller M1 vilket är
män som har metastaser vid undersökning
av skelettet. Under 2013 besvarades frågeställning om skelettmetastaser med skelettscintigrafi av 1 666 män, med CT eller
MRT av 366 män medan 806 män genomgick CT eller MRT i tillägg till skelettscintigrafi.
Skelettundersökning av män med lågriskcancer är ”icke-göra” eftersom dessa män har en mycket låg risk att ha skelettmetastaser. En liten andel männen kan
dock ha symtom som gör att man vill utesluta metastaser varför målnivån inte satts
till noll procent. Socialstyrelsen anger i Nationella Riktlinjerna målnivån 3 % för andelen män med lågriskcancer som genomgår skelettundersökning. Det var fallet i 7
landsting under 2014 (Figur 34). Det har
skett en kraftig sänkning av användningen
av skelettundersökning sedan 2003.
För män med högriskcancer är skelettundersökning en adekvat undersökning inför
behandlingsbeslut. Andelen män under 80
års ålder med högriskcancer; lokaliserad högriskcancer eller lokalt avancerad cancer
redovisas i figur 35. Detta är en av tio kva-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Utredning och diagnostik
litetsindikatorer som NPCR valt ut, och
NPCR har satt målnivåerna 80 % och 95 %
för god respektive mycket god måluppfyllelse för denna variabel. Figur 36 redovisar
andelen män över 80 år med högriskcancer
som genomgår skelettundersökning. Andelen av män över 80 år som undersökts
är markant lägre än för män under 80 år.
NPCR har inte satt några målnivåer för
skelettundersökning av män över 80 år med
högriskcancer eftersom individuella bedömningar spelar stor roll för utredning och behandling av män i denna ålderskategori.
Antal fall
Gotland
Kalmar
Uppsala
Övriga/privat − Södra
Värmland
Halland
Östergötland
Kronoberg
Övriga/privat − Stockholm−Gotland
Jönköping
Västra Götaland
Västernorrland
Övriga/privat − Uppsala−Örebro
RIKET
Västmanland
Västerbotten
Dalarna
Skåne
Övriga/privat − Sydöstra
Övriga/privat − Västra
Norrbotten
Stockholm
Jämtland
Örebro
Blekinge
Södermanland
Gävleborg
1
0 av 9
0 av 13
0 av 57
2 av 150
1 av 65
2 av 82
2 av 74
2 av 68
31 av 989
5 av 133
12 av 255
5 av 103
2 av 41
153 av 3135
5 av 102
4 av 71
4 av 70
16 av 280
3 av 51
9 av 122
4 av 51
6 av 73
6 av 49
6 av 48
7 av 55
7 av 52
12 av 72
0%
0%
0%
1%
2%
2%
3%
3%
3%
4%
5%
5%
5%
5%
5%
6%
6%
6%
6%
7%
8%
8%
12 %
12 %
13 %
13 %
17 %
0
2003
1
2014
40
80
Procent
Figur 34. Andel män med T1-2, PSA mindre än 20
µg/L och Gleasonsumma 6 eller lägre som
genomgått skelettundersökning, per diagnostiserande landsting, 2003 och 2014.
Uppgift saknas för 8.8 % (2014) respektive 2.1 % (2003) av männen.
41
4
RESULTATREDOVISNING
1
Antal fall
Blekinge
Värmland
Kalmar
Gävleborg
Jämtland
Jönköping
Västmanland
Södermanland
Örebro
Dalarna
Östergötland
Övriga/privat − Sydöstra
Västerbotten
Västernorrland
Kronoberg
Stockholm
Skåne
RIKET
Övriga/privat − Uppsala−Örebro
Övriga/privat − Södra
Uppsala
Västra Götaland
Halland
Norrbotten
Övriga/privat − Stockholm−Gotland
Övriga/privat − Västra
Gotland
18 av 19
75 av 81
67 av 73
69 av 76
26 av 31
45 av 54
53 av 64
29 av 36
45 av 56
60 av 75
42 av 54
31 av 40
39 av 51
39 av 52
32 av 43
55 av 74
135 av 182
1287 av 1739
16 av 22
35 av 52
37 av 55
98 av 147
24 av 37
29 av 46
150 av 239
36 av 73
2 av 7
95 %
93 %
92 %
91 %
84 %
83 %
83 %
81 %
80 %
80 %
78 %
78 %
76 %
75 %
74 %
74 %
74 %
74 %
73 %
67 %
67 %
67 %
65 %
63 %
63 %
49 %
29 %
0
2003
1
2014
40
80
Procent
Figur 35. Andel män 80 år eller yngre vid diagnos med
Gleasonsumma 8-10 och/eller T3 och/eller
PSA 20-50 µg/L (dock ej T4 eller PSA över
50 µg/L) som genomgått skelettundersökning, per diagnostiserande landsting, 2003
och 2014.
Uppgift saknas för 8.3 % (2014) respektive 1.1 % (2003) av männen.
42
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Antal fall
Gävleborg
Västerbotten
Kronoberg
Övriga/privat − Uppsala−Örebro
Örebro
Dalarna
Västra Götaland
Gotland
Uppsala
Östergötland
Skåne
Värmland
RIKET
Västmanland
Blekinge
Jämtland
Jönköping
Norrbotten
Kalmar
Övriga/privat − Stockholm−Gotland
Övriga/privat − Södra
Halland
Stockholm
Övriga/privat − Sydöstra
Västernorrland
Övriga/privat − Västra
Södermanland
1
18 av 24
7 av 10
10 av 16
3 av 5
7 av 12
9 av 16
27 av 51
1 av 2
8 av 16
6 av 13
16 av 35
8 av 18
199 av 457
7 av 18
3 av 8
3 av 8
6 av 16
6 av 16
5 av 14
14 av 40
7 av 20
3 av 9
9 av 27
4 av 12
4 av 14
5 av 22
3 av 15
75 %
70 %
62 %
60 %
58 %
56 %
53 %
50 %
50 %
46 %
46 %
44 %
44 %
39 %
38 %
38 %
38 %
38 %
36 %
35 %
35 %
33 %
33 %
33 %
29 %
23 %
20 %
0
2003
1
2014
40
80
Procent
Figur 36. Andel män äldre än 80 år vid diagnos med
Gleasonsumma 8-10 och/eller T3 och/eller
PSA 20-50 µg/L (dock ej T4 eller PSA över
50 µg/L) som genomgått skelettundersökning, per diagnostiserande landsting, 2003
och 2014.
Uppgift saknas för 6.9 % (2014) respektive 1.0 % (2003) av männen.
4.3
I fjol justerades definitionerna enligt de reviderade riktlinjerna. Definitionen av lokaliserad högriskcancer ändrades till kliniskt
lokalstadium T1-2 och Gleasonsumma 8-10
och/eller PSA 20-50 µg/L utan tecken till
metastaser och definitionen av lokalt avancerad cancer ändrades till kliniskt lokalstadium T3 och PSA under 50 µg/L och inga
tecken till metastaser µg/L.
Det har skett en kraftig ökning av lokaliserad låg- och intermediärrisk cancer under
de femton år som NPCR samlat data (Figur 37 och Tabell 8). Skälet till denna ökning är framförallt en ökad PSA-testning,
som mestadels leder till diagnos av lågriskcancer. Under samma tidsperiod har
andelen män med metastaser minskat. Tabell 8 redovisar fördelning av antal fall och
andel per diagnosår och riskkategori.
100
6. Uppgift saknas
80
5. Fjärrmetastaserad
4. Regionalt metastaserad
3b. Lokalt avancerad
60
3a. Lokal högriskcancer
2. Intermediärrisk
40
1c. Lågrisk (saknas)
1b. Lågrisk (övrig)
1a. Mycket låg risk
20
1. Lågrisk
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
1999
Prostatacancer är en sjukdom med en stor
spridning av risken för död i sjukdomen.
Den klassifikation av riskkategorier som används i NPCR är en modifikation av National Comprehensive Cancer Network [3].
Den baseras på lokalt kliniskt tumörstadium, eventuell förekomst av lymfkörtelmetastaser och skelettmetastaser, Gleasonsumma på diagnostisk biopsi och PSA-nivå i serum vid datum för diagnos. Denna klassifikation är starkt prognostisk vilket också har
visats i NPCR [4]. Klassifikationen har tidigare justerats så att lokaliserad högriskcancer och lokalt avancerad cancer särskiljs
eftersom behandlingsrekommendationerna
för dessa kategorier skiljer sig åt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Procent
Tumördata
1998
4.3
Tumördata
År
Figur 37. Fördelning av riskkategori per diagnosår,
1998-2014.
Definitioner av riskkategorier, baserat på klinisk bedömning, dvs. palpation av prostata, tumördifferentiering enligt Gleason i biopsier, samt PSA-nivå vid
diagnos.
1. Lågrisk
T1-2, Gleasonsumma 6 eller lägre och PSA < 10 µg/L.
1a. Mycket låg risk
T1c, PSA < 10 µg/L, Gleasonsumma 6 eller lägre, ej
mer än 4 biopsier med cancer, total cancerlängd i biopser
< 8 mm, totalt minst 8 biopsikolvar tagna, PSA-densitet
< 0.15 µg/L/ml.
1b. Lågrisk (övrig)
Lågrisk som ej kategoriseras till 1a.
1c. Lågrisk (saknas)
Uppgifter saknas för kategorisering av lågrisk enligt 1a/b.
2. Intermediärrisk
T1-2, Gleasonsumma 7 och/eller 10 ≤ PSA < 20 µg/L.
3a. Lokal högriskcancer
T1-2, Gleasonsumma 8-10 och/eller 20 ≤ PSA < 50
µg/L.
3b. Lokalt avancerad
T3 och PSA < 50 µg/L.
4. Regionalt metastaserad
T4 och/eller N1 och/eller 50 ≤ PSA < 100 µg/L, avsaknad av fjärrmetastaser (M0 eller MX).
5. Fjärrmetastaserad
M1, skelettundersökning visar tecken till metastaser,
och/eller PSA ≥ 100 µg/L.
6. Uppgift saknas
Saknar uppgifter för kategorisering enligt ovan.
43
4
RESULTATREDOVISNING
Definitioner av kliniskt lokalstadium (preoperativt),
lymfkörtelstatus vid bildundersökning eller lymfkörtelutrymning, samt närvaro av skelettmetastas på
bildundersökning av skelettet.
T1a
Ej palpabel, upptäckt vid TUR-P, ≤5 % av resektat var
tumörvävnad.
T1b
Ej palpabel, upptäckt vid TUR-P, >5 % av resektat var
tumörvävnad.
T1c
Ej palpabel, upptäckt vid nålbiopsi, exempelvis vid förhöjt
PSA.
T2
Palpabel, begränsad till prostata.
T3
Palpabel, växer genom kapseln och eventuellt in i sädesblåsorna eller i blåshalsen.
T4
Palpabel, invaderar andra strukturer än sädesblåsorna.
N1
Regionala lymfkörtelmetastaser.
M1
Skelettmetastaser.
För män med prostatacancer med mycket låg risk finns consensus att aktiv monitorering är förstahandsval som behandlingsstrategi. Baserat på data i NPCR har
Nationella vårdprogrammet föreslagit och
infört en ny definition av prostatacancer
med mycket låg risk [5]. Den nya definitionen tillåter fyra stycken biopsikolvar att
innehålla cancer och åtta mm total cancerlängd i alla biopsier och PSA-densitet
(PSA-halt/prostatavolym) ska vara 0.15
µg/L/ml eller lägre. En jämförelse mellan
den nya och den gamla definitionen av mycket låg risk cancer finns i Tabell 6. Den nya
definitionen medför att något färre tumörer
definieras som mycket låg risk. Detta innebär inte att indikationen för aktiv monitorering minskar, män med ”annan lågriskcancer” kan fortfarande uppfylla kriterier för
denna behandlingsstrategi.
Tabell 6. Jämförelse av antalet fall i riskkategorin
”mycket låg risk” utifrån gamla respektive
nya definitionen, 2014.
Nya definitionen
1a.
Mycket
låg risk
Gamla definitionen
1a. Mycket låg risk
1b. Lågrisk (övrig)
1c. Lågrisk (saknas)
Totalt
44
813
328
0
1141
(68)
(19)
(0)
(38)
1b.
Lågrisk
(övrig)
365
1409
4
1778
(30)
(81)
(25)
(60)
1c.
Lågrisk
(saknas)
25
10
12
47
(2)
(1)
(75)
(2)
Totalt
1203
1747
16
2966
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Definition av riskkategorin ”mycket låg risk” utifrån
gamla respektive nya definitionen.
Gamla definitionen
T1c, PSA < 10 µg/L, Gleasonsumma 6 eller lägre, ej
mer än 2 biopsier med cancer, total cancerlängd i biopser
< 4 mm.
Nya definitionen
T1c, PSA < 10 µg/L, Gleasonsumma 6 eller lägre, ej
mer än 4 biopsier med cancer, total cancerlängd i biopser
< 8 mm, totalt minst 8 biopsikolvar tagna, PSA-densitet
< 0.15 µg/L/ml.
Antal fall
Övriga/privat − Stockholm−Gotland
Övriga/privat − Sydöstra
Övriga/privat − Södra
Övriga/privat − Västra
Övriga/privat − Uppsala−Örebro
Kalmar
Jönköping
Blekinge
Kronoberg
Gävleborg
Västmanland
Västerbotten
Norrbotten
Västernorrland
Jämtland
Skåne
Halland
Uppsala
Dalarna
Örebro
Östergötland
Värmland
Södermanland
Gotland
Västra Götaland
Stockholm
1a. Mycket låg risk
1b. Lågrisk (övrig)
1c. Lågrisk (saknas)
2. Intermediärrisk
3a. Lokal högriskcancer
3b. Lokalt avancerad
4. Regionalt metastaserad
5. Fjärrmetastaserad
6. Uppgift saknas
2455
248
372
462
136
267
346
138
226
345
276
276
224
349
172
917
260
237
249
188
340
352
199
49
913
456
0
20
40
60
80
100
Procent
Figur 38. Fördelning av riskkategori per diagnostiserande landsting, 2014.
Data i NPCR har nyligen använts för att
belysa samband för män med misstänkta
metastaser och höga PSA-värden. Något
överraskande hade hela 26 % av män med
PSA-nivå över 100 ng/ml inte några skelettmetastaser vid skelettundersökning [6].
Dessa män hade en klart längre överlevnad
än män som hade metastaser vid skelettundersökning. De resultaten understryker
vikten av en bedömning av förekomsten av
skelettmetastaser även bland män med höga
PSA-värden.
Tabell 7. Antal fall (procent) per diagnostiserande landsting och riskkategori, 2014.
1a. Mycket låg
risk
Landsting
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
Övriga/privat - Stockholm-Gotland
Övriga/privat - Sydöstra
Övriga/privat - Södra
Övriga/privat - Uppsala-Örebro
Övriga/privat - Västra
Totalt
13
9
9
10
32
23
5
5
10
72
24
72
17
10
21
11
17
36
7
19
9
610
13
35
15
37
1141
(3)
(4)
(5)
(3)
(9)
(10)
(2)
(10)
(7)
(8)
(9)
(8)
(5)
(5)
(8)
(4)
(5)
(10)
(4)
(7)
(4)
(25)
(5)
(9)
(11)
(8)
(11)
1b. Lågrisk
(övrig)
45
33
30
48
78
37
8
3
41
205
45
139
32
34
55
44
44
68
31
38
27
439
30
105
32
87
1778
(10)
(14)
(15)
(14)
(23)
(16)
(3)
(6)
(30)
(22)
(17)
(15)
(9)
(18)
(20)
(18)
(13)
(19)
(18)
(14)
(12)
(18)
(12)
(28)
(24)
(19)
(17)
1c. Lågrisk
(saknas)
2
3
0
1
3
2
0
0
0
2
1
3
0
0
2
3
0
0
2
3
3
14
0
2
0
1
47
(0)
(1)
(0)
(0)
(1)
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1)
(1)
(0)
(0)
(1)
(1)
(1)
(1)
(0)
(1)
(0)
(0)
(0)
2. Intermediärrisk
125
69
57
133
111
68
129
15
35
250
89
242
107
34
65
50
113
101
61
100
83
901
120
128
47
191
3424
(27)
(29)
(29)
(39)
(32)
(30)
(48)
(31)
(25)
(27)
(34)
(27)
(30)
(18)
(24)
(20)
(33)
(29)
(35)
(36)
(37)
(37)
(48)
(34)
(35)
(41)
(33)
3a. Lokal
högriskcancer
59
45
25
37
44
32
71
6
17
116
30
128
41
28
50
47
75
36
19
41
32
245
31
41
19
70
1385
(13)
(19)
(13)
(11)
(13)
(14)
(27)
(12)
(12)
(13)
(12)
(14)
(12)
(15)
(18)
(19)
(22)
(10)
(11)
(15)
(14)
(10)
(12)
(11)
(14)
(15)
(13)
3b. Lokalt
avancerad
4. Regionalt
metastaserad
18
19
18
22
18
19
12
5
9
57
7
49
53
34
24
31
23
27
12
15
21
102
37
24
6
23
685
39
15
15
19
12
9
14
1
6
62
17
59
28
6
23
12
23
17
8
8
16
48
4
14
6
11
492
(4)
(8)
(9)
(6)
(5)
(8)
(4)
(10)
(7)
(6)
(3)
(5)
(15)
(18)
(9)
(12)
(7)
(8)
(7)
(5)
(9)
(4)
(15)
(6)
(4)
(5)
(7)
(9)
(6)
(8)
(6)
(3)
(4)
(5)
(2)
(4)
(7)
(7)
(6)
(8)
(3)
(8)
(5)
(7)
(5)
(5)
(3)
(7)
(2)
(2)
(4)
(4)
(2)
(5)
5. Fjärrmetastaserad
114
36
38
59
41
32
26
13
19
112
41
169
59
33
35
45
47
52
31
47
29
77
12
23
11
27
1228
(25)
(15)
(19)
(17)
(12)
(14)
(10)
(27)
(14)
(12)
(16)
(19)
(17)
(18)
(13)
(18)
(14)
(15)
(18)
(17)
(13)
(3)
(5)
(6)
(8)
(6)
(12)
6. Uppgift
saknas
41
8
7
11
7
4
2
1
1
41
6
52
15
9
1
6
3
12
1
5
4
19
1
0
0
15
272
(9)
(3)
(4)
(3)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(6)
(4)
(5)
(0)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(0)
(0)
(0)
(3)
(3)
4.3
Tumördata
45
Diagnosår
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
844
1098
1311
1593
1765
2114
2791
2797
2647
2597
2499
2985
2756
2682
2415
2630
2966
(14)
(15)
(18)
(21)
(23)
(24)
(29)
(29)
(29)
(29)
(28)
(28)
(28)
(28)
(27)
(28)
(28)
1a. Mycket låg
risk
663
746
726
770
905
1141
(6)
(8)
(8)
(9)
(9)
(11)
1b. Lågrisk
(övrig)
2121
1887
1869
1568
1664
1778
(20)
(19)
(20)
(18)
(17)
(17)
1c. Lågrisk
(saknas)
201
123
87
77
61
47
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(0)
2. Intermediärrisk
1085
1392
1444
1523
1610
2115
2298
2372
2295
2341
2443
3127
2964
3032
2771
3038
3424
(18)
(19)
(20)
(20)
(21)
(24)
(23)
(24)
(25)
(26)
(28)
(30)
(30)
(32)
(31)
(32)
(33)
3a. Lokal
högriskcancer
937
1131
1027
1047
1085
1246
1324
1374
1255
1194
1300
1423
1318
1335
1200
1250
1385
3b. Lokalt
avancerad
(15)
(16)
(14)
(14)
(14)
(14)
(14)
(14)
(14)
(13)
(15)
(14)
(14)
(14)
(13)
(13)
(13)
848
965
1035
960
932
1031
1093
1078
872
842
748
947
862
751
666
663
685
(14)
(13)
(14)
(13)
(12)
(12)
(11)
(11)
(9)
(9)
(8)
(9)
(9)
(8)
(7)
(7)
(7)
4. Regionalt
metastaserad
713
809
744
750
707
769
762
721
700
648
556
588
549
507
512
508
492
(12)
(11)
(10)
(10)
(9)
(9)
(8)
(7)
(8)
(7)
(6)
(6)
(6)
(5)
(6)
(5)
(5)
1. Lågrisk
T1-2, Gleasonsumma 6 eller lägre och PSA < 10 µg/L.
1a. Mycket låg risk
T1c, PSA < 10 µg/L, Gleasonsumma 6 eller lägre, ej mer än 4 biopsier med cancer, total
cancerlängd i biopser < 8 mm, totalt minst 8 biopsikolvar tagna, PSA-densitet < 0.15 µg/L/ml.
1b. Lågrisk (övrig)
Lågrisk som ej kategoriseras till 1a.
1c. Lågrisk (saknas)
Uppgifter saknas för kategorisering av lågrisk enligt 1a/b.
2. Intermediärrisk
T1-2, Gleasonsumma 7 och/eller 10 ≤ PSA < 20 µg/L.
3a. Lokal högriskcancer
T1-2, Gleasonsumma 8-10 och/eller 20 ≤ PSA < 50 µg/L.
3b. Lokalt avancerad
T3 och PSA < 50 µg/L.
4. Regionalt metastaserad
T4 och/eller N1 och/eller 50 ≤ PSA < 100 µg/L, avsaknad av fjärrmetastaser (M0 eller MX).
5. Fjärrmetastaserad
M1, skelettundersökning visar tecken till metastaser, och/eller PSA ≥ 100 µg/L.
6. Uppgift saknas
Saknar uppgifter för kategorisering enligt ovan.
5. Fjärrmetastaserad
1560
1572
1497
1385
1379
1414
1294
1220
1127
1076
1084
1177
1083
1035
1134
1212
1228
(25)
(22)
(21)
(19)
(18)
(16)
(13)
(13)
(12)
(12)
(12)
(11)
(11)
(11)
(13)
(13)
(12)
6. Uppgift
saknas
153
200
184
202
155
185
219
194
286
209
225
276
230
232
237
226
272
(2)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(3)
(3)
(2)
(2)
(3)
(2)
(3)
RESULTATREDOVISNING
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
1. Lågrisk
4
46
Tabell 8. Antal fall (procent) per diagnosår och riskkategori, 1998-2014.
4.4
4.4
4.4.1
Behandling
Täckningsgrad för registrering av
primärbehandling
Efter genomförd behandling eller senast sex
månader efter diagnos skall primärbehand-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Behandling
ling rapporteras till NPCR. Täckningsgraden för denna registrering är mycket god i
NPCR. För 2014 var 9 696 primärbehandlingsblanketter inrapporterade i augusti
2014, vilket innebär 93 % täckning (Tabell
9).
Tabell 9. Täckningsgrad av utredning och behandlingsblanketten, per sjukvårdsregion och diagnosår, 2007-2014.
StockholmGotland
Diagnosår
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1383
1494
1962
1855
1715
1620
1990
2512
(83)
(93)
(97)
(98)
(96)
(86)
(86)
(86)
UppsalaÖrebro
1816
1821
2251
1924
1951
1726
1834
1949
(99)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(96)
(95)
Sydöstra
1098
1051
1398
1230
1181
1095
1134
1132
(100)
(100)
(100)
(100)
(98)
(98)
(99)
(96)
Södra
1513 (93)
1715 (99)
1870 (100)
1671 (99)
1784 (99)
1630 (100)
1635 (100)
1642 (96)
Västra
1801
1703
1945
1951
1853
1540
1532
1516
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(96)
Norra
867
924
1024
1078
971
1019
943
945
(100)
(99)
(100)
(100)
(100)
(100)
(96)
(91)
Totalt
8478
8708
10450
9709
9455
8630
9068
9696
Stockholm-Gotland registrerade ej via INCA under 2007.
47
(95)
(98)
(99)
(99)
(99)
(97)
(95)
(93)
4
RESULTATREDOVISNING
4.4.2
Multidisciplinär bedömning
I figur 39 redovisas andelen män som kunde
bli aktuella för kurativ terapi som remitterats för s.k. second opinion av onkolog,
dvs. en förnyad medicinsk bedömning efter en initial bedömning av urolog. Detta
var relativt ovanligt, i genomsnitt i riket
skedde detta för 11 %. Multidisciplinär konferens (MDK) har blivit allt vanligare inom
många grenar av onkologin och Socialstyrelsen har satt som mål att alla män med
högriskcancer med en förväntad överlevnad
mer än fem år ska diskuteras på MDK. I
figur 40 redovisas resultaten för 2014, i genomsnitt hade 43 % av dessa män diskuterats på multidisciplinär konferens vilket är
en mycket blygsam förbättring jämfört med
2013 då 39 % av dessa män diskuterades på
MDK.
48
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Antal fall
Gotland
Västerbotten
Övriga/privat − Uppsala−Örebro
Västernorrland
Uppsala
Gävleborg
Skåne
Dalarna
Norrbotten
Övriga/privat − Sydöstra
Jämtland
Västra Götaland
Halland
Kalmar
Stockholm
RIKET
Värmland
Kronoberg
Södermanland
Örebro
Övriga/privat − Södra
Blekinge
Jönköping
Övriga/privat − Stockholm−Gotland
Östergötland
Västmanland
Övriga/privat − Västra
8 av 25
66 av 208
17 av 62
58 av 217
44 av 216
37 av 248
120 av 808
27 av 187
25 av 182
15 av 112
17 av 131
109 av 862
30 av 241
26 av 231
131 av 1183
869 av 8193
23 av 275
14 av 190
12 av 168
10 av 144
12 av 188
6 av 110
13 av 292
42 av 1125
5 av 339
2 av 242
0 av 207
32 %
32 %
27 %
27 %
20 %
15 %
15 %
14 %
14 %
13 %
13 %
13 %
12 %
11 %
11 %
11 %
8%
7%
7%
7%
6%
5%
4%
4%
1%
1%
0%
0
40
80
Procent
Figur 39. Andel män med låg-, intermediär-, högrisktumör eller regionalt metastaserad prostatacancer som fått second opinion av onkolog, per behandlingsbeslutande landsting,
2014.
Uppgift saknas för 0.0 % (2014) av männen.
Antal fall
Kronoberg
Södermanland
Blekinge
Gävleborg
Värmland
Västernorrland
Örebro
Kalmar
Västra Götaland
Västmanland
Jämtland
Halland
Jönköping
RIKET
Västerbotten
Uppsala
Gotland
Dalarna
Skåne
Stockholm
Övriga/privat − Södra
Norrbotten
Övriga/privat − Uppsala−Örebro
Östergötland
Övriga/privat − Stockholm−Gotland
Övriga/privat − Sydöstra
Övriga/privat − Västra
2012
2013
1
2014
1
39 av 39
29 av 30
18 av 19
58 av 68
44 av 75
24 av 43
28 av 51
36 av 66
85 av 161
30 av 59
10 av 21
17 av 36
21 av 46
638 av 1489
18 av 45
18 av 53
2 av 6
20 av 62
44 av 151
54 av 188
6 av 22
9 av 38
2 av 9
12 av 57
12 av 90
1 av 26
1 av 28
100 %
97 %
95 %
85 %
59 %
56 %
55 %
55 %
53 %
51 %
48 %
47 %
46 %
43 %
40 %
34 %
33 %
32 %
29 %
29 %
27 %
24 %
22 %
21 %
13 %
4%
4%
0
40
80
Procent
Figur 40. Andel män 80 år eller yngre vid diagnos med
lokal högriskcancer eller lokalt avancerad
tumör som tagits upp på multidisciplinär
konferens inför behandlingsbeslut, per behandlingsbeslutande landsting, 2014.
Uppgift saknas för 6.6 % (2014) av männen.
4.4
4.4.3
Behandlingsstrategi
I NPCR skall anges vilken behandlingsstrategi som har valts; konservativ behandling
(aktiv monitorering och symtomstyrd terapi särskiljs sedan 2007), kurativ terapi eller
icke-kurativ terapi. Icke-kurativ terapi innebär i den absoluta majoriteten av fall (98
%) hormonbehandling.
Figur 41-42 visar hur primärbehandlingen
för sju riskkategorier har förändrats sedan
2007. Aktiv monitorering innebär att ingen behandling ges primärt utan att patienten istället följs regelbundet med PSAkontroller och ombiopsier av prostata. Vid
tecken till progress behandlas patienten
med operation eller strålning. Symtomstyrd
terapi innebär att patienten följs och hormonbehandling ges vid symtomatisk progress. För män 75 år eller yngre med lågriskcancer och i synnerhet cancer av mycket låg risktyp har andelen som följs med
aktiv monitorering ökat kraftigt sedan 2010,
medan en något större andel män med in-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Behandling
termediärrisk, högrisk och lokalt avancerad
cancer får kurativ behandling (Figur 41).
SPCG-7 studien [9] som rapporterade en
ökad överlevnad för män som erhållit kombination av strålterapi och hormonbehandling, har haft inverkan på valet av behandlingsstrategi för män med lokalt avancerad
cancer.
Figur 43 visar att behandlingsval är starkt
åldersberoende i alla riskkategorier utom
vid metastaserad cancer där hormonbehandling är klart förhärskande för alla åldrar. Figuren visar att behandlingen i allt
större utsträckning differentieras i gruppen
av icke-metastaserad cancer, allt fler män
med lågriskcancer ställs på aktiv monitorering och allt fler män med högriskcancer
opereras eller strålas. Men fortfarande förekommer både överbehandling av lågriskcancer och underbehandling av högriskcancer,
det senare mest uttalat bland i övrigt friska
män mellan 70 och 80 års ålder med lokalt
avancerad cancer.
49
RESULTATREDOVISNING
50
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Procent
2007
2014
2013
2012
2011
2010
Procent
2009
Procent
2013
2012
4. Regionalt metastaserad
80
60
60
2014
2013
2012
2014
2013
2012
2007
2014
2013
0
2012
20
0
2011
40
20
2009
40
2008
Procent
100
80
2011
2011
5. Fjärrmetastaserad
100
2010
2010
2009
2008
Procent
2007
2014
2013
2012
2011
2010
0
2009
20
0
2010
2011
2010
2009
2008
2007
2014
40
20
Figur 42. Behandlingsstrategi för män äldre än 75 år
vid diagnos, per riskkategori och diagnosår,
2007-2014.
1a. Mycket låg risk
1. Lågrisk
100
80
80
60
60
80+
75−79
<60
80+
75−79
70−74
0
65−69
20
0
70−74
40
20
65−69
40
60−64
Procent
100
2. Intermediärrisk
100
80
Aktiv monitorering
Symptomstyrd terapi
Operation
Strålbehandling
Hormonterapi
60
40
20
80+
75−79
3a. Lokal högriskcancer
3b. Lokalt avancerad
100
80
80
60
60
80+
80
60
60
0
80+
20
0
70−74
40
20
60−64
40
<60
Procent
100
80
75−79
80+
5. Fjärrmetastaserad
100
70−74
75−79
4. Regionalt metastaserad
75−79
<60
80+
75−79
70−74
0
65−69
20
0
70−74
40
20
65−69
40
60−64
Procent
100
65−69
70−74
65−69
0
65−69
2014
2013
Figur 41. Behandlingsstrategi för män 75 år eller yngre vid diagnos, per riskkategori och diagnosår, 2007-2014.
60
40
2008
2014
2013
2012
2012
2011
2010
2009
2008
2014
2013
2012
2011
0
2010
0
2009
20
2008
20
2007
40
60
2009
60
40
80
2008
60
Procent
80
Procent
100
80
2007
2011
5. Fjärrmetastaserad
100
3b. Lokalt avancerad
100
80
60−64
4. Regionalt metastaserad
2010
2007
2014
2013
2012
2011
2010
0
2009
0
2008
20
2007
20
2009
40
2008
40
3a. Lokal högriskcancer
100
60−64
60
Procent
60
Procent
80
0
60−64
3b. Lokalt avancerad
100
80
40
60−64
3a. Lokal högriskcancer
100
Aktiv monitorering
Symptomstyrd terapi
Operation
Strålbehandling
Hormonterapi
60
20
Procent
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
0
2. Intermediärrisk
2007
20
0
80
Procent
40
20
0
2007
Aktiv monitorering
Symptomstyrd terapi
Operation
Strålbehandling
Hormonterapi
60
40
20
100
Procent
Procent
80
60
40
<60
2. Intermediärrisk
100
60
Procent
2014
2013
2012
2011
2009
2007
2014
2013
2012
0
2011
0
2010
20
2009
20
2008
40
80
<60
60
40
1. Lågrisk
100
80
Procent
60
1a. Mycket låg risk
100
<60
80
Procent
100
80
Procent
100
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Procent
1. Lågrisk
<60
1a. Mycket låg risk
2010
4
Figur 43. Behandlingsstrategi per riskkategori och
åldersgrupp, 2008-2014.
4.4
Behandling
Tabell 10. Behandlingsstrategi för män med mycket låg risk tumör, per behandlingsbeslutande landsting, 2014.
Aktiv monitorering
Landsting
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
Övriga/privat - Stockholm-Gotland
Övriga/privat - Sydöstra
Övriga/privat - Södra
Övriga/privat - Uppsala-Örebro
Övriga/privat - Västra
Totalt
41
10
8
12
27
20
5
1
6
53
21
70
10
6
20
10
11
27
4
18
5
489
9
26
8
28
945
Symptomstyrd terapi
(67)
(100)
(89)
(92)
(87)
(87)
(100)
(50)
(75)
(87)
(91)
(90)
(59)
(67)
(95)
(91)
(85)
(87)
(57)
(100)
(62)
(98)
(100)
(100)
(80)
(93)
(91)
1
0
0
0
2
0
0
1
0
2
0
4
1
3
0
0
1
2
1
0
1
3
0
0
0
0
22
(2)
(0)
(0)
(0)
(6)
(0)
(0)
(50)
(0)
(3)
(0)
(5)
(6)
(33)
(0)
(0)
(8)
(6)
(14)
(0)
(12)
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
(2)
Operation
15
0
0
1
0
2
0
0
2
6
1
3
6
0
1
1
1
1
1
0
1
8
0
0
2
2
54
(25)
(0)
(0)
(8)
(0)
(9)
(0)
(0)
(25)
(10)
(4)
(4)
(35)
(0)
(5)
(9)
(8)
(3)
(14)
(0)
(12)
(2)
(0)
(0)
(20)
(7)
(5)
Strålbehandling
4
0
1
0
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
12
Övrig
kurativ
terapi
(7)
(0)
(11)
(0)
(6)
(4)
(0)
(0)
(0)
(0)
(4)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(3)
(14)
(0)
(12)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Hormonterapi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Övrig
icke-kurativ
terapi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totalt
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
61
10
9
13
31
23
5
2
8
61
23
78
17
9
21
11
13
31
7
18
8
501
9
26
10
30
1035
Övrig
icke-kurativ
terapi
Totalt
106 saknar uppgift om primärbehandling och är därför exkluderade ur tabellen.
Tabell 11. Behandlingsstrategi för män med lågrisktumör, per behandlingsbeslutande landsting, 2014.
Aktiv monitorering
Landsting
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
Övriga/privat - Stockholm-Gotland
Övriga/privat - Sydöstra
Övriga/privat - Södra
Övriga/privat - Uppsala-Örebro
Övriga/privat - Västra
Totalt
117
31
20
50
84
48
9
2
18
177
55
171
19
23
61
37
33
51
36
43
23
673
21
84
18
65
1969
Symptomstyrd terapi
(42)
(60)
(50)
(77)
(76)
(77)
(69)
(40)
(41)
(65)
(80)
(70)
(40)
(56)
(77)
(69)
(72)
(67)
(90)
(80)
(64)
(93)
(84)
(89)
(69)
(82)
(73)
12
3
6
5
4
2
0
1
5
11
1
27
4
9
1
4
5
12
1
2
3
7
0
2
1
3
131
(4)
(6)
(15)
(8)
(4)
(3)
(0)
(20)
(11)
(4)
(1)
(11)
(8)
(22)
(1)
(7)
(11)
(16)
(2)
(4)
(8)
(1)
(0)
(2)
(4)
(4)
(5)
Operation
127
10
9
8
16
9
4
1
19
63
11
41
23
1
10
8
4
6
2
5
3
36
1
6
3
9
435
(46)
(19)
(22)
(12)
(14)
(15)
(31)
(20)
(43)
(23)
(16)
(17)
(48)
(2)
(13)
(15)
(9)
(8)
(5)
(9)
(8)
(5)
(4)
(6)
(12)
(11)
(16)
Strålbehandling
23
6
3
0
6
3
0
1
1
21
2
1
2
6
6
5
4
7
1
4
7
5
1
1
3
1
120
Övrig
kurativ
terapi
(8)
(12)
(8)
(0)
(5)
(5)
(0)
(20)
(2)
(8)
(3)
(0)
(4)
(15)
(8)
(9)
(9)
(9)
(2)
(7)
(19)
(1)
(4)
(1)
(12)
(1)
(4)
0
2
0
2
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
11
(0)
(4)
(0)
(3)
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(2)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(4)
(0)
(0)
Hormonterapi
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
10
(0)
(0)
(2)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1)
(0)
(2)
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(4)
(1)
(0)
(1)
(0)
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
287 saknar uppgift om primärbehandling och är därför exkluderade ur tabellen.
51
(0)
(0)
(2)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(2)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(4)
(0)
(0)
(0)
(0)
279
52
40
65
111
62
13
5
44
273
69
244
48
41
79
54
46
76
40
54
36
724
25
94
26
79
2679
4
RESULTATREDOVISNING
Tabell 12. Behandlingsstrategi för män med intermediärrisktumör, per behandlingsbeslutande landsting, 2014.
Aktiv monitorering
Landsting
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
Övriga/privat - Stockholm-Gotland
Övriga/privat - Sydöstra
Övriga/privat - Södra
Övriga/privat - Uppsala-Örebro
Övriga/privat - Västra
Totalt
46
19
9
32
21
10
31
2
7
46
28
54
4
10
17
14
12
10
8
13
17
126
8
23
5
16
588
Symptomstyrd terapi
(7)
(23)
(13)
(18)
(19)
(15)
(25)
(18)
(21)
(17)
(25)
(16)
(4)
(30)
(27)
(30)
(13)
(14)
(15)
(14)
(22)
(48)
(17)
(47)
(22)
(22)
(19)
17
4
4
8
8
3
8
2
3
11
5
37
11
7
2
0
7
5
0
4
3
23
10
8
2
13
205
(3)
(5)
(6)
(4)
(7)
(4)
(6)
(18)
(9)
(4)
(5)
(11)
(10)
(21)
(3)
(0)
(8)
(7)
(0)
(4)
(4)
(9)
(22)
(16)
(9)
(18)
(7)
Operation
446
34
30
113
43
35
53
4
19
144
62
178
77
6
22
15
38
12
35
42
9
67
11
5
5
26
1531
(71)
(41)
(44)
(62)
(40)
(52)
(43)
(36)
(56)
(53)
(56)
(52)
(73)
(18)
(35)
(33)
(41)
(16)
(64)
(45)
(11)
(26)
(24)
(10)
(22)
(36)
(49)
Strålbehandling
112
19
16
17
30
19
26
2
4
53
9
42
11
8
15
15
27
34
9
31
46
20
8
5
10
0
588
Övrig
kurativ
terapi
Hormonterapi
0
2
0
2
2
0
0
0
0
5
1
8
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
27
9
4
8
9
4
0
6
1
1
10
6
23
1
2
6
1
6
11
2
3
3
22
9
8
0
18
173
(18)
(23)
(24)
(9)
(28)
(28)
(21)
(18)
(12)
(20)
(8)
(12)
(10)
(24)
(24)
(33)
(29)
(47)
(16)
(33)
(58)
(8)
(17)
(10)
(43)
(0)
(19)
(0)
(2)
(0)
(1)
(2)
(0)
(0)
(0)
(0)
(2)
(1)
(2)
(1)
(0)
(2)
(2)
(1)
(0)
(2)
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1)
Övrig
icke-kurativ
terapi
(1)
(5)
(12)
(5)
(4)
(0)
(5)
(9)
(3)
(4)
(5)
(7)
(1)
(6)
(10)
(2)
(7)
(15)
(4)
(3)
(4)
(8)
(20)
(16)
(0)
(25)
(6)
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
7
Totalt
(0)
(0)
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1)
(1)
(0)
(0)
(1)
(0)
(0)
(0)
(4)
(0)
(0)
630
82
68
181
108
67
124
11
34
270
111
342
105
33
63
46
92
73
55
94
79
260
46
49
23
73
3119
Övrig
icke-kurativ
terapi
Totalt
305 saknar uppgift om primärbehandling och är därför exkluderade ur tabellen.
Tabell 13. Behandlingsstrategi för män med lokal högrisktumör, per behandlingsbeslutande landsting, 2014.
Aktiv monitorering
Landsting
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
Övriga/privat - Stockholm-Gotland
Övriga/privat - Sydöstra
Övriga/privat - Södra
Övriga/privat - Uppsala-Örebro
Övriga/privat - Västra
Totalt
6
2
0
0
0
3
1
0
0
6
1
4
0
2
3
2
2
3
1
1
2
7
3
2
0
4
55
Symptomstyrd terapi
(4)
(4)
(0)
(0)
(0)
(9)
(1)
(0)
(0)
(5)
(3)
(3)
(0)
(7)
(6)
(4)
(3)
(10)
(6)
(3)
(7)
(9)
(15)
(8)
(0)
(13)
(4)
8
5
1
0
1
0
2
1
1
2
2
10
2
3
1
4
2
0
0
1
1
4
0
3
0
1
55
(5)
(11)
(4)
(0)
(2)
(0)
(3)
(20)
(6)
(2)
(6)
(6)
(5)
(11)
(2)
(9)
(3)
(0)
(0)
(3)
(3)
(5)
(0)
(12)
(0)
(3)
(4)
Operation
88
12
2
18
16
8
15
0
10
52
13
48
12
2
18
7
18
5
4
9
2
8
8
3
1
9
388
(52)
(26)
(8)
(41)
(37)
(25)
(22)
(0)
(56)
(43)
(39)
(31)
(31)
(7)
(34)
(16)
(27)
(17)
(24)
(23)
(7)
(10)
(40)
(12)
(14)
(30)
(31)
Strålbehandling
47
17
12
14
9
17
32
3
3
36
8
31
11
14
13
25
25
12
7
20
17
29
2
3
5
0
412
Övrig
kurativ
terapi
Hormonterapi
1
0
2
1
0
0
0
0
0
1
0
6
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
15
18
10
9
11
17
3
17
0
4
24
9
56
13
7
18
7
18
9
4
8
8
29
7
13
1
16
336
(28)
(37)
(46)
(32)
(21)
(53)
(48)
(60)
(17)
(30)
(24)
(20)
(28)
(50)
(25)
(56)
(38)
(40)
(41)
(51)
(57)
(38)
(10)
(12)
(71)
(0)
(33)
121 saknar uppgift om primärbehandling och är därför exkluderade ur tabellen.
52
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
(1)
(0)
(8)
(2)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1)
(0)
(4)
(3)
(0)
(0)
(0)
(2)
(3)
(6)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1)
(11)
(22)
(35)
(25)
(40)
(9)
(25)
(0)
(22)
(20)
(27)
(36)
(33)
(25)
(34)
(16)
(27)
(30)
(24)
(21)
(27)
(38)
(35)
(54)
(14)
(53)
(27)
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(3)
(0)
(20)
(0)
(0)
(0)
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
168
46
26
44
43
32
67
5
18
121
33
156
39
28
53
45
66
30
17
39
30
77
20
24
7
30
1264
4.4
Behandling
Tabell 14. Behandlingsstrategi för män med lokalt avancerad tumör, per behandlingsbeslutande landsting, 2014.
Aktiv monitorering
Landsting
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
Övriga/privat - Stockholm-Gotland
Övriga/privat - Sydöstra
Övriga/privat - Södra
Övriga/privat - Uppsala-Örebro
Övriga/privat - Västra
Totalt
2
0
1
1
0
1
0
0
0
2
0
3
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
16
(5)
(0)
(5)
(4)
(0)
(5)
(0)
(0)
(0)
(3)
(0)
(5)
(2)
(3)
(4)
(4)
(0)
(0)
(9)
(0)
(0)
(0)
(0)
(6)
(0)
(0)
(3)
Symptomstyrd terapi
0
2
0
0
0
1
1
0
0
0
1
3
3
1
0
0
1
5
0
2
0
1
0
2
0
1
24
(0)
(10)
(0)
(0)
(0)
(5)
(8)
(0)
(0)
(0)
(11)
(5)
(6)
(3)
(0)
(0)
(5)
(21)
(0)
(13)
(0)
(2)
(0)
(12)
(0)
(9)
(4)
Operation
15
1
1
4
4
0
2
1
1
16
2
8
22
1
1
2
2
0
1
2
0
2
0
1
0
0
89
(36)
(5)
(5)
(16)
(22)
(0)
(17)
(50)
(11)
(27)
(22)
(14)
(42)
(3)
(4)
(7)
(11)
(0)
(9)
(13)
(0)
(4)
(0)
(6)
(0)
(0)
(14)
Strålbehandling
12
11
8
7
5
10
6
0
4
14
3
23
12
21
11
17
8
11
3
8
12
15
2
3
2
2
230
(29)
(55)
(42)
(28)
(28)
(53)
(50)
(0)
(44)
(24)
(33)
(40)
(23)
(62)
(48)
(61)
(42)
(46)
(27)
(53)
(60)
(33)
(12)
(18)
(33)
(18)
(37)
Övrig
kurativ
terapi
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
5
(2)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(4)
(4)
(0)
(0)
(0)
(0)
(5)
(0)
(0)
(6)
(0)
(0)
(1)
Hormonterapi
12
6
9
13
9
6
3
0
4
25
3
20
15
10
9
7
8
8
6
3
7
28
15
8
4
8
246
(29)
(30)
(47)
(52)
(50)
(32)
(25)
(0)
(44)
(42)
(33)
(35)
(28)
(29)
(39)
(25)
(42)
(33)
(55)
(20)
(35)
(61)
(88)
(47)
(67)
(73)
(40)
Övrig
icke-kurativ
terapi
0
0
0
0
0
1
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(5)
(0)
(50)
(0)
(3)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(6)
(0)
(0)
(1)
Totalt
42
20
19
25
18
19
12
2
9
59
9
57
53
34
23
28
19
24
11
15
20
46
17
17
6
11
615
70 saknar uppgift om primärbehandling och är därför exkluderade ur tabellen.
Tabell 15. Behandlingsstrategi för män med regionalt metastaserad prostatacancer, per behandlingsbeslutande landsting, 2014.
Aktiv monitorering
Landsting
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
Övriga/privat - Stockholm-Gotland
Övriga/privat - Sydöstra
Övriga/privat - Södra
Övriga/privat - Uppsala-Örebro
Övriga/privat - Västra
Totalt
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
2
0
0
3
0
0
0
0
0
0
3
0
1
0
0
12
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(15)
(0)
(0)
(2)
(0)
(3)
(0)
(0)
(13)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(12)
(0)
(12)
(0)
(0)
(3)
Symptomstyrd terapi
1
0
1
1
1
1
0
0
0
2
2
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
14
(2)
(0)
(8)
(5)
(8)
(10)
(0)
(0)
(0)
(3)
(11)
(5)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(14)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(14)
(3)
Operation
19 (36)
1
(7)
0
(0)
1
(5)
1
(8)
0
(0)
3 (23)
1 (100)
1 (20)
12 (18)
0
(0)
3
(5)
3 (11)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
1
(5)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
46 (10)
Strålbehandling
18 (34)
6 (40)
6 (46)
5 (25)
0
(0)
3 (30)
1
(8)
0
(0)
3 (60)
6
(9)
2 (11)
12 (20)
4 (14)
3 (50)
5 (22)
5 (42)
7 (33)
4 (31)
4 (50)
3 (43)
6 (38)
7 (28)
2 (100)
1 (12)
2 (67)
0
(0)
115 (25)
Övrig
kurativ
terapi
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
(2)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(2)
(4)
(0)
(0)
(0)
(5)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1)
Hormonterapi
14
8
6
13
10
6
7
0
1
45
15
40
20
3
15
7
12
9
4
3
10
15
0
6
1
6
276
(26)
(53)
(46)
(65)
(83)
(60)
(54)
(0)
(20)
(68)
(79)
(66)
(71)
(50)
(65)
(58)
(57)
(69)
(50)
(43)
(62)
(60)
(0)
(75)
(33)
(86)
(59)
Övrig
icke-kurativ
terapi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 saknar uppgift om primärbehandling och är därför exkluderade ur tabellen.
53
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Totalt
53
15
13
20
12
10
13
1
5
66
19
61
28
6
23
12
21
13
8
7
16
25
2
8
3
7
467
4
RESULTATREDOVISNING
Tabell 16. Behandlingsstrategi för män med fjärrmetastaserad prostatacancer, per behandlingsbeslutande landsting,
2014.
Aktiv monitorering
Landsting
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
Övriga/privat - Stockholm-Gotland
Övriga/privat - Sydöstra
Övriga/privat - Södra
Övriga/privat - Uppsala-Örebro
Övriga/privat - Västra
Totalt
3
1
1
0
0
1
0
0
0
2
3
2
0
0
0
0
0
1
3
0
1
5
0
1
0
1
25
(2)
(3)
(3)
(0)
(0)
(3)
(0)
(0)
(0)
(2)
(8)
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(2)
(10)
(0)
(4)
(12)
(0)
(7)
(0)
(6)
(2)
Symptomstyrd terapi
3
0
0
0
1
2
0
0
1
1
2
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
2
0
0
0
0
15
Strålbehandling
Operation
(2)
(0)
(0)
(0)
(2)
(6)
(0)
(0)
(5)
(1)
(5)
(0)
(2)
(0)
(0)
(0)
(2)
(0)
(3)
(0)
(0)
(5)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1)
13
1
0
0
0
0
0
2
0
2
1
2
2
0
0
0
0
0
1
1
0
2
0
0
0
0
27
(10)
(3)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(20)
(0)
(2)
(3)
(1)
(3)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(3)
(2)
(0)
(5)
(0)
(0)
(0)
(0)
(2)
7
1
0
2
2
1
1
0
0
6
1
0
0
0
2
3
2
3
4
5
4
1
0
0
1
0
46
(5)
(3)
(0)
(3)
(5)
(3)
(4)
(0)
(0)
(5)
(3)
(0)
(0)
(0)
(6)
(7)
(4)
(7)
(13)
(12)
(14)
(2)
(0)
(0)
(14)
(0)
(4)
Övrig
kurativ
terapi
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
(1)
(0)
(3)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Hormonterapi
103 (79)
31 (89)
36 (95)
59 (95)
37 (92)
28 (88)
23 (96)
8 (80)
18 (95)
102 (88)
32 (82)
168 (97)
56 (95)
31 (100)
30 (94)
43 (93)
43 (93)
39 (91)
21 (70)
33 (82)
23 (82)
28 (68)
5 (100)
14 (93)
6 (86)
17 (94)
1034 (89)
Övrig
icke-kurativ
terapi
1
1
0
1
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
0
0
0
0
10
68 saknar uppgift om primärbehandling och är därför exkluderade ur tabellen.
En målnivå i riktlinjerna är att 95 % av
alla män med cancer med mycket låg risk
med förväntad överlevnad på minst tio år
ska följas med aktiv monitorering (AM)
och i riket ställdes 91 % av dessa män på
AM år 2014 tabell 10 och behandlingsstrategi för övriga riskkategorier per landsting redovisas i tabell 11-16. Det fanns en
stor spridning av användningen av AM år
2014, i fyra landsting erhöll mer än 95 %
av män med mycket låg risk prostatacancer AM medan endast 57 % erhöll AM i
Jämtland. För män 75 år eller yngre vid diagnos med mycket låg risk prostatacancer
hade fjorton sjukhus i Sverige en andel AM
som översteg 95 %, medan andelen på sju
sjukhus var lägre än 70 % (Figur 18). Även
för män med lågriskcancer är AM den behandlingsstrategi som förordas i riktlinjerna
för prostatacancersjukvård från 2014, men
det finns även här en mycket stor variation
mellan vårdgivare i hur ofta denna strategi tillämpades 2014 (Tabell 11 och Figur
54
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
44-47). Andelen män 70 år eller yngre med
lågriskcancer som behandlades med AM var
75 % i riket och varierade från 25 % till 94
% mellan landsting och även bland sjukhus
(Figur 44 och 45). Bland män 70-80 år erhöll 69 % AM med stor variationen mellan
landsting och sjukhus, lägsta nivå för sjukhus 14 %, medan högsta nivå 100 % sågs på
fyra sjukhus (Figur 46 och 47).
(1)
(3)
(0)
(2)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(2)
(0)
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(2)
(0)
(7)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1)
Totalt
131
35
38
62
40
32
24
10
19
116
39
173
59
31
32
46
46
43
30
40
28
41
5
15
7
18
1160
4.4
1
Antal fall
Övriga/privat − Sydöstra
Övriga/privat − Stockholm−Gotland
Jämtland
Övriga/privat − Södra
Övriga/privat − Västra
Västerbotten
Gävleborg
Östergötland
Halland
Västmanland
Västra Götaland
Jönköping
Västernorrland
RIKET
Kronoberg
Övriga/privat − Uppsala−Örebro
Dalarna
Norrbotten
Örebro
Uppsala
Skåne
Kalmar
Södermanland
Blekinge
Värmland
Stockholm
Gotland
2012
2013
1
2014
15 av 16
612 av 658
22 av 24
57 av 63
56 av 66
30 av 37
24 av 30
33 av 42
42 av 54
39 av 51
120 av 158
65 av 86
34 av 45
1551 av 2072
32 av 44
13 av 18
28 av 40
18 av 26
18 av 28
26 av 41
125 av 206
5 av 9
14 av 26
14 av 31
16 av 38
92 av 231
1 av 4
94 %
93 %
92 %
90 %
85 %
81 %
80 %
79 %
78 %
76 %
76 %
76 %
76 %
75 %
73 %
72 %
70 %
69 %
64 %
63 %
61 %
56 %
54 %
45 %
42 %
40 %
25 %
0
40
80
Procent
Figur 44. Andel män yngre än 70 år vid diagnos med
lågrisktumör (T1-2, Gleasonsumma 6 eller
lägre och PSA < 10 µg/L) som fått aktiv
monitorering, per behandlingsbeslutande
landsting, 2014.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Behandling
Antal fall
Norrtälje sjukhus
Skellefteå lasarett
Privatläkare − Sydöstra
Sjukhuset i Gävle
Höglandssjukhuset
Privatläkare − Stockholm−Gotland
Östersunds sjukhus
Sjukhuset i Lidköping
Privatläkare − Södra
Lasarettet i Enköping
Varbergs sjukhus
Örnsköldsviks sjukhus
Ljungby lasarett
Sjukhuset i Hudiksvall
Privatläkare − Västra
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
Lycksele lasarett
Hallands sjukhus Kungsbacka
Lasarettet i Ystad
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
Övriga
Västmanlands sjukhus Västerås
Falu lasarett/Ludvika lasarett
Uddevalla sjukhus
Ängelholms sjukhus
RIKET
Norrlands universitetssjukhus Umeå
Kärnsjukhuset i Skövde
Privatläkare − Uppsala−Örebro
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Centrallasarettet Växjö
Länssjukhuset i Sundsvall
Sunderby sjukhus
Helsingsborgs lasarett
Värnamo sjukhus
Centralsjukhuset Kristianstad
Kiruna sjukhus
Länssjukhuset Ryhov
Universitetssjukhuset Örebro
Nyköpings lasarett
Länssjukhuset i Kalmar
Akademiska sjukhuset
Hallands sjukhus Halmstad
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
Södersjukhuset
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
Lasarettet Trelleborg
Sjukhuset i Bollnäs
Blekingesjukhuset − Karlskrona
Karlskoga lasarett
Mora lasarett
Centralsjukhuset i Karlstad
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
Danderyds sjukhus
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
6 av 6
9 av 9
15 av 16
14 av 15
27 av 29
612 av 658
22 av 24
10 av 11
57 av 63
9 av 10
17 av 19
13 av 15
6 av 7
6 av 7
56 av 66
11 av 13
4 av 5
19 av 24
19 av 24
33 av 42
21 av 27
39 av 51
25 av 33
24 av 32
12 av 16
1551 av 2072
17 av 23
8 av 11
13 av 18
61 av 85
26 av 37
20 av 29
11 av 16
13 av 19
15 av 22
6 av 9
4 av 6
23 av 35
11 av 17
5 av 8
4 av 7
17 av 31
6 av 11
68 av 126
7 av 13
25 av 49
9 av 18
5 av 10
4 av 8
14 av 31
3 av 7
3 av 7
16 av 38
37 av 101
6 av 19
8 av 39
100 %
100 %
94 %
93 %
93 %
93 %
92 %
91 %
90 %
90 %
89 %
87 %
86 %
86 %
85 %
85 %
80 %
79 %
79 %
79 %
78 %
76 %
76 %
75 %
75 %
75 %
74 %
73 %
72 %
72 %
70 %
69 %
69 %
68 %
68 %
67 %
67 %
66 %
65 %
62 %
57 %
55 %
55 %
54 %
54 %
51 %
50 %
50 %
50 %
45 %
43 %
43 %
42 %
37 %
32 %
21 %
0
40
80
Procent
Figur 45. Andel män yngre än 70 år vid diagnos med
lågrisktumör (T1-2, Gleasonsumma 6 eller
lägre och PSA < 10 µg/L) som fått aktiv
monitorering, per behandlingsbeslutande
sjukhus, 2014.
Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Södertälje sjukhus, Visby lasarett,
Lindesbergs lasarett, Oskarshamns sjukhus, Västerviks sjukhus, Simrishamns sjukhus,
Alingsås lasarett, Södra Älvsborgs Sjukhus - Skene, Gällivare sjukhus, Piteå älvdals
sjukhus, Sollefteå sjukhus) har grupperats till ”Övriga”.
55
4
RESULTATREDOVISNING
Antal fall
Gotland
Övriga/privat − Stockholm−Gotland
Kronoberg
Jämtland
Halland
Övriga/privat − Södra
Västmanland
Kalmar
Västerbotten
Jönköping
Östergötland
Dalarna
Övriga/privat − Uppsala−Örebro
RIKET
Skåne
Övriga/privat − Västra
Västra Götaland
Södermanland
Övriga/privat − Sydöstra
Västernorrland
Stockholm
Gävleborg
Norrbotten
Uppsala
Örebro
Värmland
Blekinge
2012
2013
1
2014
1
1 av 1
60 av 67
15 av 17
14 av 16
13 av 15
27 av 32
21 av 26
4 av 5
12 av 15
17 av 22
17 av 22
8 av 11
5 av 7
406 av 589
51 av 75
8 av 12
51 av 81
6 av 10
6 av 10
17 av 30
23 av 45
8 av 16
5 av 10
5 av 11
5 av 13
3 av 8
4 av 12
100 %
90 %
88 %
88 %
87 %
84 %
81 %
80 %
80 %
77 %
77 %
73 %
71 %
69 %
68 %
67 %
63 %
60 %
60 %
57 %
51 %
50 %
50 %
45 %
38 %
38 %
33 %
0
40
80
Procent
Figur 46. Andel män 70-80 år vid diagnos med lågrisktumör (T1-2, Gleasonsumma 6 eller
lägre och PSA < 10 µg/L) som fått aktiv
monitorering, per behandlingsbeslutande
landsting, 2014.
56
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Antal fall
Falu lasarett/Ludvika lasarett
5 av 5
Södertälje sjukhus
5 av 5
Varbergs sjukhus
5 av 5
Ängelholms sjukhus
7 av 7
Centrallasarettet Växjö
13 av 14
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
12 av 13
Privatläkare − Stockholm−Gotland
60 av 67
Östersunds sjukhus
14 av 16
Norrlands universitetssjukhus Umeå
6 av 7
Privatläkare − Södra
27 av 32
Västmanlands sjukhus Västerås
21 av 26
Hallands sjukhus Halmstad
8 av 10
Lasarettet i Enköping
4 av 5
Lycksele lasarett
4 av 5
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
17 av 22
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
19 av 25
Höglandssjukhuset
9 av 12
Övriga
27 av 37
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
26 av 36
Privatläkare − Uppsala−Örebro
5 av 7
RIKET 406 av 589
Centralsjukhuset Kristianstad
4 av 6
Norrtälje sjukhus
4 av 6
Privatläkare − Västra
8 av 12
Sjukhuset i Hudiksvall
4 av 6
Värnamo sjukhus
4 av 6
Lasarettet i Ystad
8 av 13
Privatläkare − Sydöstra
6 av 10
Sunderby sjukhus
3 av 5
Universitetssjukhuset Örebro
3 av 5
Örnsköldsviks sjukhus
4 av 7
Länssjukhuset i Sundsvall
13 av 23
Södersjukhuset
5 av 9
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
3 av 6
Mora lasarett
3 av 6
Södra Älvsborgs Sjukhus − Skene
3 av 6
Alingsås lasarett
4 av 9
Danderyds sjukhus
4 av 9
Sjukhuset i Gävle
4 av 9
Helsingsborgs lasarett
2 av 5
Uddevalla sjukhus
7 av 18
Centralsjukhuset i Karlstad
3 av 8
Blekingesjukhuset − Karlskrona
4 av 12
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
2 av 6
Simrishamns sjukhus
2 av 6
Sjukhuset i Lidköping
2 av 6
Akademiska sjukhuset
1 av 6
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
1 av 6
Karlskoga lasarett
1 av 7
100 %
100 %
100 %
100 %
93 %
92 %
90 %
88 %
86 %
84 %
81 %
80 %
80 %
80 %
77 %
76 %
75 %
73 %
72 %
71 %
69 %
67 %
67 %
67 %
67 %
67 %
62 %
60 %
60 %
60 %
57 %
57 %
56 %
50 %
50 %
50 %
44 %
44 %
44 %
40 %
39 %
38 %
33 %
33 %
33 %
33 %
17 %
17 %
14 %
0 20
60
100
Procent
Figur 47. Andel män 70-80 år vid diagnos med lågrisktumör (T1-2, Gleasonsumma 6 eller
lägre och PSA < 10 µg/L) som fått aktiv
monitorering, per behandlingsbeslutande
sjukhus, 2014.
Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, Visby lasarett, Lindesbergs lasarett, Nyköpings lasarett, Sjukhuset i Bollnäs,
Länssjukhuset i Kalmar, Länssjukhuset Ryhov, Oskarshamns sjukhus, Västerviks
sjukhus, Lasarettet Trelleborg, Ljungby lasarett, Kärnsjukhuset i Skövde, Gällivare
sjukhus, Kalix sjukhus, Kiruna sjukhus, Skellefteå lasarett) har grupperats till ”Övriga”.
4.4
Antal fall
Kalmar
Uppsala
Västerbotten
Övriga/privat − Sydöstra
Övriga/privat − Södra
Övriga/privat − Stockholm−Gotland
Västra Götaland
Västmanland
Övriga/privat − Västra
RIKET
Jönköping
Västernorrland
Östergötland
Dalarna
Halland
Gävleborg
Skåne
Södermanland
Kronoberg
Blekinge
Övriga/privat − Uppsala−Örebro
Jämtland
Norrbotten
Stockholm
Värmland
Örebro
Gotland
2012
2013
1
2014
1
3 av 3
9 av 9
17 av 17
6 av 6
19 av 19
470 av 480
58 av 61
18 av 19
25 av 27
857 av 931
23 av 25
23 av 25
11 av 12
9 av 10
18 av 20
7 av 8
48 av 56
6 av 7
14 av 17
4 av 5
7 av 9
4 av 6
4 av 6
38 av 57
10 av 16
5 av 9
1 av 2
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
98 %
95 %
95 %
93 %
92 %
92 %
92 %
92 %
90 %
90 %
88 %
86 %
86 %
82 %
80 %
78 %
67 %
67 %
67 %
62 %
56 %
50 %
0
40
80
Procent
Figur 48. Andel män yngre än 70 år vid diagnos med
mycket låg risk tumör (T1c, Gleasonsumma
6 eller lägre, PSA < 10 µg/L, ej mer än 4
biopsier med cancer, och total cancerlängd i
biopsier < 8 mm, totalt minst 8 biopsikolvar
tagna, PSA-densitet < 0.15 µg/L/ml) som
fått aktiv monitorering, per behandlingsbeslutande landsting, 2014.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Behandling
Antal fall
Akademiska sjukhuset
5 av 5
100 %
Falu lasarett/Ludvika lasarett
7 av 7
100 %
Höglandssjukhuset
9 av 9
100 %
Lasarettet i Ystad
8 av 8
100 %
Norrlands universitetssjukhus Umeå
8 av 8
100 %
Privatläkare − Sydöstra
6 av 6
100 %
Privatläkare − Södra
19 av 19
100 %
Sjukhuset i Lidköping
6 av 6
100 %
Skellefteå lasarett
9 av 9
100 %
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
5 av 5
100 %
Varbergs sjukhus
10 av 10
100 %
Ängelholms sjukhus
6 av 6
100 %
Privatläkare − Stockholm−Gotland 470 av 480
98 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
31 av 32
97 %
Västmanlands sjukhus Västerås
18 av 19
95 %
Länssjukhuset i Sundsvall
14 av 15
93 %
Privatläkare − Västra
25 av 27
93 %
RIKET 857 av 931
92 %
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
11 av 12
92 %
Uddevalla sjukhus
10 av 11
91 %
Länssjukhuset Ryhov
9 av 10
90 %
Örnsköldsviks sjukhus
9 av 10
90 %
Hallands sjukhus Kungsbacka
6 av 7
86 %
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
5 av 6
83 %
Värnamo sjukhus
5 av 6
83 %
Centrallasarettet Växjö
13 av 16
81 %
Övriga
52 av 64
81 %
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
30 av 37
81 %
Blekingesjukhuset − Karlskrona
4 av 5
80 %
Privatläkare − Uppsala−Örebro
7 av 9
78 %
Östersunds sjukhus
4 av 6
67 %
Södersjukhuset
11 av 17
65 %
Centralsjukhuset i Karlstad
10 av 16
62 %
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
11 av 20
55 %
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
4 av 8
50 %
0 20
60
100
Procent
Figur 49. Andel män yngre än 70 år vid diagnos med
mycket låg risk tumör (T1c, Gleasonsumma
6 eller lägre, PSA < 10 µg/L, ej mer än 4
biopsier med cancer, och total cancerlängd i
biopsier < 8 mm, totalt minst 8 biopsikolvar
tagna, PSA-densitet < 0.15 µg/L/ml) som
fått aktiv monitorering, per behandlingsbeslutande sjukhus, 2014.
Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Danderyds sjukhus, Karolinska
universitetssjukhuset - Huddinge, Norrtälje sjukhus, Södertälje sjukhus, Visby lasarett,
Karlskoga lasarett, Lasarettet i Enköping, Lindesbergs lasarett, Mora lasarett,
Nyköpings lasarett, Sjukhuset i Bollnäs, Sjukhuset i Gävle, Sjukhuset i Hudiksvall,
Universitetssjukhuset Örebro, Länssjukhuset i Kalmar, Centralsjukhuset Kristianstad,
Hallands sjukhus Halmstad, Helsingsborgs lasarett, Ljungby lasarett, Alingsås lasarett,
Kärnsjukhuset i Skövde, Gällivare sjukhus, Kiruna sjukhus, Sunderby sjukhus) har
grupperats till ”Övriga”.
57
4
RESULTATREDOVISNING
I NPCR har hittills enbart den primära diagnostiska biopsiomgången registrerats (dvs.
de biopsier som utgör underlag för canceranmälan), vilket betydde att för de män
som genomgick ytterligare biopsier fattades
behandlingsbeslutet på detta utökade material som inte fanns i NPCR. För att råda
bot på det infördes 2014 registrering om fler
biopsier gjorts. I Figur 30 redovisas andel
män satta på aktiv monitorering som genomgått kompletterande biopsi, där rikets
genomsnitt är 23 %.
För att utvärdera optimal uppföljningsstrategi vid aktiv monitorering pågår en
klinisk studie, SAMS – Studie om Aktiv
Monitorering i Sverige [10]. I studien jämförs sedvanlig uppföljning med regelbundna
biopsier och PSA-provtagning med ett uppföljningsprotokoll där en extensiv rebiopsiering sker och därefter kontrolleras enbart
PSA-prover. I SAMS är studieformulären
upplagda i INCA, vilket medför att kostnaden blir låg och SAMS är proof -of-principle
58
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
att INCA-plattformen kan användas på ett
kostnadseffektivt sätt för kliniska studier.
Hittills har 300 män randomiserats och 275
män följs i observationsdelen i SAMS.
För män med intermediärrisk och högriskcancer rekommenderas kurativ behandling för de män som har en förväntad överlevnad mer än tio år [5]. Men andelen män
som erhöll kurativ terapi varierade stort
över landet, bland män under 70 år var
spridningen mellan landstingen för intermediärriskcancer mellan 60 % och 96 % och
för högriskcancer mellan 82 % och 100 %
(Figur 50 och 54) och skillnaderna var ännu större mellan enskilda sjukhus (Figur 51
och 55). För män mellan 70 och 80 år med
intermediär- och högriskcancer var den geografiska variationen ännu större och allra
störst var skillnaden mellan sjukhus i andelen kurativt behandlade 70-80-åriga män
med högriskcancer, där andelen varierade
mellan 19-100 % (Figur 57)!
4.4
1
Antal fall
Västerbotten
Värmland
Stockholm
Kronoberg
Jämtland
Skåne
Södermanland
Jönköping
Västra Götaland
Norrbotten
RIKET
Östergötland
Halland
Gävleborg
Blekinge
Uppsala
Västmanland
Dalarna
Övriga/privat − Uppsala−Örebro
Kalmar
Övriga/privat − Sydöstra
Västernorrland
Övriga/privat − Västra
Örebro
Gotland
Övriga/privat − Stockholm−Gotland
Övriga/privat − Södra
2012
2013
1
2014
46 av 48
66 av 69
454 av 483
37 av 41
28 av 32
152 av 180
31 av 37
52 av 63
160 av 196
35 av 43
1560 av 1927
93 av 115
44 av 55
35 av 44
21 av 27
42 av 54
22 av 29
24 av 32
9 av 12
58 av 78
13 av 18
20 av 30
24 av 37
10 av 16
3 av 5
77 av 168
4 av 15
96 %
96 %
94 %
90 %
88 %
84 %
84 %
83 %
82 %
81 %
81 %
81 %
80 %
80 %
78 %
78 %
76 %
75 %
75 %
74 %
72 %
67 %
65 %
62 %
60 %
46 %
27 %
0
40
80
Procent
Figur 50. Andel män yngre än 70 år vid diagnos med
intermediärrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlingsbeslutande landsting,
2014.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Behandling
Antal fall
Kalix sjukhus
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
Norrlands universitetssjukhus Umeå
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
Danderyds sjukhus
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
Centralsjukhuset i Karlstad
Centrallasarettet Växjö
Sjukhuset i Hudiksvall
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
Länssjukhuset Ryhov
Länssjukhuset i Kalmar
Hallands sjukhus Halmstad
Södersjukhuset
Helsingsborgs lasarett
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Lasarettet Trelleborg
Östersunds sjukhus
Akademiska sjukhuset
Nyköpings lasarett
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
Ängelholms sjukhus
Kärnsjukhuset i Skövde
Gällivare sjukhus
Sjukhuset i Gävle
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
RIKET
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
Mora lasarett
Blekingesjukhuset − Karlskrona
Hallands sjukhus Kungsbacka
Västmanlands sjukhus Västerås
Höglandssjukhuset
Länssjukhuset i Sundsvall
Privatläkare − Uppsala−Örebro
Sunderby sjukhus
Falu lasarett/Ludvika lasarett
Privatläkare − Sydöstra
Värnamo sjukhus
Lasarettet i Ystad
Uddevalla sjukhus
Privatläkare − Västra
Övriga
Universitetssjukhuset Örebro
Varbergs sjukhus
Visby lasarett
Västerviks sjukhus
Oskarshamns sjukhus
Privatläkare − Stockholm−Gotland
Sjukhuset i Bollnäs
Alingsås lasarett
Norrtälje sjukhus
Sjukhuset i Lidköping
Örnsköldsviks sjukhus
Privatläkare − Södra
Lasarettet i Enköping
5 av 5
15 av 15
41 av 42
86 av 89
49 av 51
206 av 215
66 av 69
36 av 38
16 av 17
30 av 32
28 av 30
36 av 39
26 av 29
80 av 90
31 av 35
107 av 122
7 av 8
28 av 32
40 av 46
13 av 15
91 av 105
13 av 15
17 av 20
5 av 6
15 av 18
18 av 22
1560 av 1927
93 av 115
4 av 5
21 av 27
10 av 13
22 av 29
15 av 20
18 av 24
9 av 12
21 av 28
20 av 27
13 av 18
9 av 13
8 av 12
16 av 24
24 av 37
15 av 24
8 av 13
8 av 13
3 av 5
16 av 28
6 av 11
77 av 168
4 av 9
3 av 7
2 av 5
2 av 6
2 av 6
4 av 15
2 av 8
100 %
100 %
98 %
97 %
96 %
96 %
96 %
95 %
94 %
94 %
93 %
92 %
90 %
89 %
89 %
88 %
88 %
88 %
87 %
87 %
87 %
87 %
85 %
83 %
83 %
82 %
81 %
81 %
80 %
78 %
77 %
76 %
75 %
75 %
75 %
75 %
74 %
72 %
69 %
67 %
67 %
65 %
62 %
62 %
62 %
60 %
57 %
55 %
46 %
44 %
43 %
40 %
33 %
33 %
27 %
25 %
0
40
80
Procent
Figur 51. Andel män yngre än 70 år vid diagnos med
intermediärrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlingsbeslutande sjukhus,
2014.
Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Södertälje sjukhus, Karlskoga
lasarett, Centralsjukhuset Kristianstad, Ljungby lasarett, Simrishamns sjukhus, Södra
Älvsborgs Sjukhus - Skene, Kiruna sjukhus, Lycksele lasarett, Skellefteå lasarett) har
grupperats till ”Övriga”.
59
4
RESULTATREDOVISNING
Antal fall
Jämtland
Kronoberg
Övriga/privat − Uppsala−Örebro
Stockholm
Gävleborg
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Östergötland
Gotland
Jönköping
Skåne
Halland
Norrbotten
Västmanland
RIKET
Kalmar
Södermanland
Västra Götaland
Dalarna
Uppsala
Blekinge
Örebro
Övriga/privat − Sydöstra
Övriga/privat − Södra
Övriga/privat − Stockholm−Gotland
Övriga/privat − Västra
2012
2013
1
2014
1
17 av 21
17 av 22
6 av 8
103 av 138
31 av 44
23 av 34
28 av 43
26 av 40
39 av 62
3 av 5
22 av 38
48 av 83
28 av 49
20 av 35
16 av 28
581 av 1074
21 av 39
14 av 26
68 av 132
7 av 14
13 av 28
2 av 6
4 av 16
6 av 24
6 av 29
11 av 76
2 av 34
81 %
77 %
75 %
75 %
70 %
68 %
65 %
65 %
63 %
60 %
58 %
58 %
57 %
57 %
57 %
54 %
54 %
54 %
52 %
50 %
46 %
33 %
25 %
25 %
21 %
14 %
6%
0
40
80
Procent
Figur 52. Andel män 70-80 år vid diagnos med intermediärrisktumör som erhöll kurativ terapi,
per behandlingsbeslutande landsting, 2014.
60
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Antal fall
Hallands sjukhus Halmstad
13 av 14
Danderyds sjukhus
8 av 9
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
38 av 43
Kalix sjukhus
5 av 6
Östersunds sjukhus
17 av 21
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
17 av 22
Södersjukhuset
25 av 33
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
12 av 16
Privatläkare − Uppsala−Örebro
6 av 8
Norrlands universitetssjukhus Umeå
20 av 27
Sjukhuset i Hudiksvall
11 av 15
Centrallasarettet Växjö
13 av 18
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
40 av 57
Länssjukhuset i Sundsvall
16 av 23
Sjukhuset i Gävle
16 av 23
Länssjukhuset i Kalmar
15 av 22
Höglandssjukhuset
8 av 12
Kiruna sjukhus
4 av 6
Sjukhuset i Bollnäs
4 av 6
Centralsjukhuset i Karlstad
21 av 32
Övriga
13 av 20
Helsingsborgs lasarett
11 av 17
Ängelholms sjukhus
7 av 11
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
39 av 62
Länssjukhuset Ryhov
11 av 18
Gällivare sjukhus
3 av 5
Visby lasarett
3 av 5
Örnsköldsviks sjukhus
10 av 17
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
7 av 12
Centralsjukhuset Kristianstad
4 av 7
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
12 av 21
Skellefteå lasarett
4 av 7
Västmanlands sjukhus Västerås
16 av 28
Akademiska sjukhuset
12 av 22
Lasarettet i Ystad
6 av 11
RIKET 581 av 1074
Kärnsjukhuset i Skövde
8 av 15
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
18 av 34
Falu lasarett/Ludvika lasarett
4 av 8
Mora lasarett
3 av 6
Uddevalla sjukhus
13 av 28
Varbergs sjukhus
11 av 24
Lycksele lasarett
4 av 9
Nyköpings lasarett
2 av 5
Sunderby sjukhus
6 av 16
Värnamo sjukhus
3 av 8
Hallands sjukhus Kungsbacka
4 av 11
Blekingesjukhuset − Karlskrona
2 av 6
Västerviks sjukhus
5 av 16
Privatläkare − Sydöstra
6 av 24
Privatläkare − Södra
6 av 29
Norrtälje sjukhus
2 av 10
Södertälje sjukhus
1 av 5
Universitetssjukhuset Örebro
2 av 10
Lasarettet i Enköping
1 av 6
Privatläkare − Stockholm−Gotland
11 av 76
Privatläkare − Västra
2 av 34
Alingsås lasarett
0 av 10
Sjukhuset i Lidköping
0 av 8
93 %
89 %
88 %
83 %
81 %
77 %
76 %
75 %
75 %
74 %
73 %
72 %
70 %
70 %
70 %
68 %
67 %
67 %
67 %
66 %
65 %
65 %
64 %
63 %
61 %
60 %
60 %
59 %
58 %
57 %
57 %
57 %
57 %
55 %
55 %
54 %
53 %
53 %
50 %
50 %
46 %
46 %
44 %
40 %
38 %
38 %
36 %
33 %
31 %
25 %
21 %
20 %
20 %
20 %
17 %
14 %
6%
0%
0%
0
40
80
Procent
Figur 53. Andel män 70-80 år vid diagnos med intermediärrisktumör som erhöll kurativ terapi,
per behandlingsbeslutande sjukhus, 2014.
Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Karlskoga lasarett, Lindesbergs
lasarett, Sjukhuset i Arvika, Oskarshamns sjukhus, Lasarettet Trelleborg, Ljungby
lasarett, Simrishamns sjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus - Skene, Piteå älvdals sjukhus)
har grupperats till ”Övriga”.
4.4
Antal fall
Blekinge
Gotland
Jämtland
Jönköping
Östergötland
Övriga/privat − Uppsala−Örebro
Värmland
Dalarna
Västerbotten
Stockholm
Uppsala
Skåne
Södermanland
Västra Götaland
RIKET
Kalmar
Gävleborg
Västmanland
Örebro
Halland
Västernorrland
Norrbotten
Kronoberg
Övriga/privat − Stockholm−Gotland
Övriga/privat − Södra
Övriga/privat − Västra
Övriga/privat − Sydöstra
2012
2013
1
2014
1
7 av 7
2 av 2
10 av 10
16 av 16
19 av 19
1 av 1
34 av 35
31 av 32
22 av 23
111 av 118
31 av 33
77 av 82
13 av 14
77 av 83
636 av 696
21 av 23
18 av 20
26 av 29
24 av 27
15 av 17
13 av 15
15 av 18
9 av 11
32 av 40
3 av 5
6 av 10
3 av 6
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
97 %
97 %
96 %
94 %
94 %
94 %
93 %
93 %
91 %
91 %
90 %
90 %
89 %
88 %
87 %
83 %
82 %
80 %
60 %
60 %
50 %
0
40
80
Procent
Figur 54. Andel män yngre än 70 år vid diagnos med
högrisktumör som erhöll kurativ terapi, per
behandlingsbeslutande landsting, 2014.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Behandling
Antal fall
Blekingesjukhuset − Karlskrona
7 av 7
100 %
Falu lasarett/Ludvika lasarett
18 av 18
100 %
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
12 av 12
100 %
Lasarettet i Ystad
5 av 5
100 %
Länssjukhuset i Sundsvall
9 av 9
100 %
Länssjukhuset Ryhov
9 av 9
100 %
Sjukhuset i Lidköping
6 av 6
100 %
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
19 av 19
100 %
Västerviks sjukhus
11 av 11
100 %
Östersunds sjukhus
10 av 10
100 %
Centralsjukhuset i Karlstad
34 av 35
97 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
34 av 35
97 %
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
59 av 61
97 %
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
29 av 30
97 %
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
44 av 46
96 %
Norrlands universitetssjukhus Umeå
16 av 17
94 %
Akademiska sjukhuset
31 av 33
94 %
Mora lasarett
13 av 14
93 %
Sjukhuset i Gävle
13 av 14
93 %
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
13 av 14
93 %
RIKET 636 av 696
91 %
Södersjukhuset
10 av 11
91 %
Ängelholms sjukhus
10 av 11
91 %
Universitetssjukhuset Örebro
18 av 20
90 %
Västmanlands sjukhus Västerås
26 av 29
90 %
Uddevalla sjukhus
17 av 19
89 %
Lasarettet Trelleborg
8 av 9
89 %
Centrallasarettet Växjö
7 av 8
88 %
Hallands sjukhus Halmstad
7 av 8
88 %
Helsingsborgs lasarett
7 av 8
88 %
Varbergs sjukhus
7 av 8
88 %
Övriga
39 av 45
87 %
Kalix sjukhus
6 av 7
86 %
Kärnsjukhuset i Skövde
5 av 6
83 %
Sunderby sjukhus
9 av 11
82 %
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
8 av 10
80 %
Lindesbergs lasarett
4 av 5
80 %
Länssjukhuset i Kalmar
8 av 10
80 %
Privatläkare − Stockholm−Gotland
32 av 40
80 %
Örnsköldsviks sjukhus
4 av 5
80 %
Privatläkare − Södra
3 av 5
60 %
Privatläkare − Västra
6 av 10
60 %
Privatläkare − Sydöstra
3 av 6
50 %
0 20
60
100
Procent
Figur 55. Andel män yngre än 70 år vid diagnos med
högrisktumör som erhöll kurativ terapi, per
behandlingsbeslutande sjukhus, 2014.
Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Danderyds sjukhus, Norrtälje
sjukhus, Visby lasarett, Karlskoga lasarett, Nyköpings lasarett, Sjukhuset i Bollnäs,
Sjukhuset i Hudiksvall, Privatläkare - Uppsala-Örebro, Höglandssjukhuset,
Oskarshamns sjukhus, Värnamo sjukhus, Centralsjukhuset Kristianstad, Ljungby
lasarett, Alingsås lasarett, Hallands sjukhus Kungsbacka, Södra Älvsborgs Sjukhus Skene, Lycksele lasarett, Skellefteå lasarett, Sollefteå sjukhus) har grupperats till
”Övriga”.
61
4
RESULTATREDOVISNING
Antal fall
Blekinge
Kronoberg
Övriga/privat − Uppsala−Örebro
Kalmar
Västerbotten
Stockholm
Norrbotten
Gävleborg
Dalarna
Södermanland
Östergötland
RIKET
Jönköping
Västmanland
Skåne
Värmland
Halland
Örebro
Västernorrland
Uppsala
Gotland
Västra Götaland
Övriga/privat − Sydöstra
Jämtland
Övriga/privat − Stockholm−Gotland
Övriga/privat − Södra
Övriga/privat − Västra
2012
2013
1
2014
1
11 av 12
25 av 28
7 av 8
33 av 42
17 av 22
52 av 68
15 av 20
35 av 48
21 av 30
11 av 16
24 av 38
489 av 794
18 av 30
18 av 30
41 av 69
24 av 41
11 av 19
13 av 24
15 av 28
10 av 19
2 av 4
39 av 80
9 av 19
5 av 11
21 av 50
7 av 19
5 av 19
92 %
89 %
88 %
79 %
77 %
76 %
75 %
73 %
70 %
69 %
63 %
62 %
60 %
60 %
59 %
59 %
58 %
54 %
54 %
53 %
50 %
49 %
47 %
45 %
42 %
37 %
26 %
0
40
80
Procent
Figur 56. Andel män 70-80 år vid diagnos med högrisktumör som erhöll kurativ terapi, per
behandlingsbeslutande landsting, 2014.
62
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Antal fall
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
19 av 19
Ljungby lasarett
5 av 5
Blekingesjukhuset − Karlskrona
11 av 12
Sunderby sjukhus
10 av 11
Privatläkare − Uppsala−Örebro
7 av 8
Centrallasarettet Växjö
20 av 23
Sjukhuset i Gävle
23 av 27
Norrlands universitetssjukhus Umeå
11 av 13
Västerviks sjukhus
9 av 11
Södersjukhuset
15 av 19
Sjukhuset i Lidköping
7 av 9
Falu lasarett/Ludvika lasarett
16 av 21
Länssjukhuset i Kalmar
22 av 29
Hallands sjukhus Halmstad
6 av 8
Sjukhuset i Bollnäs
5 av 7
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
22 av 31
Höglandssjukhuset
7 av 10
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
7 av 10
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
6 av 9
Lindesbergs lasarett
4 av 6
Nyköpings lasarett
4 av 6
Skellefteå lasarett
4 av 6
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
19 av 29
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
24 av 38
Länssjukhuset Ryhov
10 av 16
RIKET 489 av 794
Hallands sjukhus Kungsbacka
3 av 5
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
6 av 10
Västmanlands sjukhus Västerås
18 av 30
Centralsjukhuset i Karlstad
24 av 41
Länssjukhuset i Sundsvall
7 av 12
Övriga
23 av 41
Lasarettet Trelleborg
5 av 9
Mora lasarett
5 av 9
Helsingsborgs lasarett
6 av 11
Universitetssjukhuset Örebro
7 av 13
Sjukhuset i Hudiksvall
7 av 14
Örnsköldsviks sjukhus
8 av 16
Privatläkare − Sydöstra
9 av 19
Akademiska sjukhuset
7 av 15
Kärnsjukhuset i Skövde
6 av 13
Östersunds sjukhus
5 av 11
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
3 av 7
Privatläkare − Stockholm−Gotland
21 av 50
Karlskoga lasarett
2 av 5
Piteå älvdals sjukhus
2 av 5
Danderyds sjukhus
3 av 8
Privatläkare − Södra
7 av 19
Varbergs sjukhus
2 av 6
Lasarettet i Ystad
2 av 7
Privatläkare − Västra
5 av 19
Uddevalla sjukhus
3 av 16
100 %
100 %
92 %
91 %
88 %
87 %
85 %
85 %
82 %
79 %
78 %
76 %
76 %
75 %
71 %
71 %
70 %
70 %
67 %
67 %
67 %
67 %
66 %
63 %
62 %
62 %
60 %
60 %
60 %
59 %
58 %
56 %
56 %
56 %
55 %
54 %
50 %
50 %
47 %
47 %
46 %
45 %
43 %
42 %
40 %
40 %
38 %
37 %
33 %
29 %
26 %
19 %
0 20
60
100
Procent
Figur 57. Andel män 70-80 år vid diagnos med högrisktumör som erhöll kurativ terapi, per
behandlingsbeslutande sjukhus, 2014.
Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Norrtälje sjukhus, Södertälje
sjukhus, Visby lasarett, Lasarettet i Enköping, Oskarshamns sjukhus, Värnamo sjukhus,
Centralsjukhuset Kristianstad, Simrishamns sjukhus, Ängelholms sjukhus, Alingsås
lasarett, Södra Älvsborgs Sjukhus - Skene, Gällivare sjukhus, Kalix sjukhus, Kiruna
sjukhus, Lycksele lasarett) har grupperats till ”Övriga”.
4.4
4.4.4
Radikal prostatektomi
Operationsteknik
Radikal prostatektomi (RP) kan utföra som
öppen, retropubisk prostatektomi (RRP),
med laparoskopisk teknik eller som robotassisterad laparoskopisk prostatektomi
(RARP). I Patientregistret särskiljs endoskopiska prostatektomier från retropubiska,
men RARP kan inte särskiljas från laparoskopisk operation. I NPCR registreras de
olika typerna av prostatektomi separat sedan 2008. Baserat på diagnosår för cancern,
ökade antalet prostatektomier som primärterapi sexfaldigt mellan 1998 och 2011 från
450 till 2 607 (Tabell 17).
NPCR registrerade fram till 2015 enbart
primära prostatektomier vilket betyder att
de operationer som utförs efter en tids aktiv monitorering inte registrerades under
2014. Som framgår av tabell 18 har RARP
har ökat kraftigt på bekostnad av RRP sedan 2009. I NPCR registrerades 2014 1 789
RALP och 640 RRP, dvs. nästan tre gång-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Behandling
er så många RARP som RRP, och RARP
utfördes under 2014 på 20 sjukhus; universitetssjukhus, centrallasarett och privata
vårdgivare, och operationsrobot finns nu i
alla sex sjukvårdsregioner (Tabell 19). De
rena laparoskopiska operationerna var 2014
endast 67 stycken och utgjorde 3 % av det
totala antalet RP.
Antalet utförda ingrepp varierade stort mellan vårdgivare, från enstaka RP till mer än
180 RP på fyra sjukhus under 2014. Vid
19 sjukhus utfördes mindre än 50 ingrepp,
och vid fem enheter utfördes mindre än 20
ingrepp (Tabell 19). En nivåstrukturering
av de vårdgivare som utför radikala prostatektomier är på gång. I figur 58 visas antal
RP utförda per sjukhus under åren 20112014 och figuren visar att operationsvolymerna mellan olika sjukhus varierar kraftigt. Av de män som genomgick RP hade
i riket 17 % lågriskcancer, för vilka rekommendationen i riktlinjerna är aktiv monitorering, och på fem sjukhus utgjorde denna
grupp mer än 30 % av de opererade fallen.
Tabell 17. Typ av radikal prostatektomi (som primärterapi), per diagnosår, 1998-2014.
Retropubisk
RP
Diagnosår
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Laparoskopisk
RP
Robotassisterad
RP
Typ saknas
450 (100)
655 (100)
735 (98)
869 (95)
1021 (89)
1329 (84)
1789 (85)
1677 (78)
1419 (72)
1244
1339
1217
1073
801
684
605
(55)
(48)
(49)
(41)
(36)
(29)
(24)
122
123
112
134
94
61
58
(5)
(4)
(5)
(5)
(4)
(3)
(2)
885
1329
1152
1399
1340
1591
1566
(39)
(48)
(46)
(54)
(60)
(68)
(62)
0
0
0
1
1
10
315
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(12)
Laparoskopisk/
robotassisterad
RP
Totalt
0
0
12
49
126
244
328
486
558
(0)
(0)
(2)
(5)
(11)
(16)
(15)
(22)
(28)
450
655
747
918
1147
1573
2117
2163
1977
1007
1452
1264
1533
1434
1652
1624
(45)
(52)
(51)
(59)
(64)
(70)
(64)
2251
2791
2481
2607
2236
2346
2544
Uppgiften är ej tillgänglig för Stockholm år 2007, och detta år exkluderas därför från tabellen.
63
4
RESULTATREDOVISNING
Tabell 18. Typ av radikal prostatektomi (som primärterapi), per behandlingsår, 2009-2014.
Retropubisk
RP
Behandlingsår
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1275
1258
1175
896
697
640
(50)
(48)
(44)
(37)
(30)
(26)
Laparoskopisk
RP
98
124
118
113
79
67
Robotassisterad
RP
(4)
(5)
(4)
(5)
(3)
(3)
1189
1235
1348
1397
1533
1789
Typ saknas
(46)
(47)
(51)
(58)
(66)
(72)
0
0
0
0
0
6
Antal RP
i PaR1
Totalt
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
2562
2617
2641
2406
2309
2502
2583
2651
2877
2635
2718
2996
1 Antal radikala prostatektomier i Patientregistret (PaR) för aktuellt behandlingsår (avser både primär och sekundär terapi), bland de män som finns registrerade i NPCR.
Tabell 19. Typ av radikal prostatektomi (som primärterapi), per behandlande sjukhus, behandlingsår 2014.
Retropubisk
RP
Stockholm-Gotland
Capio S:t Görans sjukhus - UroClinic
Capio S:t Görans sjukhus - Urologisektionen
Danderyds sjukhus
Karolinska universitetssjukhuset - Huddinge
Karolinska universitetssjukhuset - Solna
Sophiahemmet
Södersjukhuset
Visby lasarett
Övriga
Uppsala-Örebro
Akademiska sjukhuset
Centralsjukhuset i Karlstad
Falu lasarett/Ludvika lasarett
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
Nyköpings lasarett
Sjukhuset i Gävle
Sjukhuset i Hudiksvall
Universitetssjukhuset Örebro
Västmanlands sjukhus Västerås
Sydöstra
Länssjukhuset i Kalmar
Länssjukhuset Ryhov
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
Västerviks sjukhus
Övriga
Södra
Blekingesjukhuset - Karlskrona
Centrallasarettet Växjö
Hallands sjukhus Halmstad
Helsingsborgs lasarett
Skånes universitetssjukhus - Lund/Malmö
Övriga
Västra
Carlanderska sjukhuset
Kärnsjukhuset i Skövde
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Södra Älvsborgs Sjukhus - Borås
Uddevalla sjukhus
Varbergs sjukhus
Övriga
Norra
Länssjukhuset i Sundsvall
Norrlands universitetssjukhus Umeå
Sunderby sjukhus
Östersunds sjukhus
RIKET
Totalt
0
(0)
0
(0)
0
(0)
36 (92)
0
(0)
0
(0)
24 (45)
9 (100)
0
(0)
5
0
23
0
12
34
0
8
39
(7)
(0)
(100)
(0)
(100)
(97)
(0)
(100)
(100)
Laparoskopisk
RP
0
2
0
0
3
4
1
0
1
(0)
(1)
(0)
(0)
(1)
(5)
(2)
(0)
(50)
3
(4)
2
(2)
0
(0)
30 (97)
0
(0)
0
(0)
12 (100)
0
(0)
0
(0)
Robotassisterad
RP
Typ saknas
63 (100)
182 (98)
39 (100)
3
(8)
326 (99)
75 (94)
28 (53)
0
(0)
1 (50)
0
1
0
0
0
1
0
0
0
(0)
(1)
(0)
(0)
(0)
(1)
(0)
(0)
(0)
63
185
39
39
329
80
53
9
2
65
115
0
1
0
1
0
0
0
(89)
(98)
(0)
(3)
(0)
(3)
(0)
(0)
(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
73
117
23
31
12
35
12
8
39
53 (95)
22 (28)
53 (33)
26 (100)
2 (100)
0
1
2
0
0
(0)
(1)
(1)
(0)
(0)
3
57
104
0
0
(5)
(71)
(65)
(0)
(0)
0
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
56
80
159
26
2
15
0
0
31
2
0
(27)
(0)
(0)
(91)
(1)
(0)
0
1
0
0
2
0
(0)
(2)
(0)
(0)
(1)
(0)
41 (73)
59 (98)
64 (100)
3
(9)
266 (99)
2 (100)
0
0
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
56
60
64
34
270
2
31 (66)
39 (100)
0
(0)
37 (100)
62 (98)
0
(0)
3 (27)
0
0
0
0
1
0
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(2)
(0)
(0)
15 (32)
0
(0)
191 (98)
0
(0)
0
(0)
30 (100)
8 (73)
1
0
3
0
0
0
0
(2)
(0)
(2)
(0)
(0)
(0)
(0)
47
39
194
37
63
30
11
20 (100)
4
(8)
8 (100)
42 (95)
0
0
0
2
(0)
(0)
(0)
(5)
0
47
0
0
(0)
(92)
(0)
(0)
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
(0)
20
51
8
44
67
(3)
1789
(72)
6
(0)
2502
640
(26)
Sjukhus som till tabellen bidrog med färre än 5 fall (Övriga, Höglandssjukhuset, Övriga, Blekingesjukhuset - Karlshamn, Lasarettet Trelleborg, Norra Älvsborgs Länssjukhus) har
grupperats till ”Övriga”.
64
Totalt
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
4.4
Antal op per år
2011 / 2012 / 2013 / 2014
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
390 / 399 / 457 / 329
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
326 / 328 / 247 / 270
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
172 / 203 / 150 / 194
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
35 / 24 / 120 / 185
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
163 / 168 / 147 / 159
Centralsjukhuset i Karlstad
61 / 74 / 92 / 117
Länssjukhuset Ryhov
108 / 71 / 94 / 80
Sophiahemmet
36 / 20 / 4 / 80
Akademiska sjukhuset
66 / 64 / 53 / 73
Hallands sjukhus Halmstad
87 / 80 / 63 / 64
Capio S:t Görans sjukhus − UroClinic
76 / 90 / 119 / 63
Uddevalla sjukhus
67 / 47 / 65 / 63
Centrallasarettet Växjö
23 / 19 / 52 / 60
Blekingesjukhuset − Karlskrona
50 / 37 / 32 / 56
Länssjukhuset i Kalmar
45 / 55 / 52 / 56
Södersjukhuset
30 / 26 / 16 / 53
Norrlands universitetssjukhus Umeå
62 / 46 / 37 / 51
Carlanderska sjukhuset
75 / 61 / 70 / 47
Östersunds sjukhus
53 / 67 / 58 / 44
Danderyds sjukhus
26 / 22 / 7 / 39
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
69 / 51 / 38 / 39
Kärnsjukhuset i Skövde
60 / 52 / 28 / 39
Västmanlands sjukhus Västerås
49 / 32 / 31 / 39
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
66 / 26 / 26 / 37
Sjukhuset i Gävle
23 / 21 / 19 / 35
Helsingsborgs lasarett
63 / 53 / 37 / 34
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
32 / 34 / 32 / 31
Varbergs sjukhus
78 / 66 / 48 / 30
Västerviks sjukhus
13 / 38 / 23 / 26
Falu lasarett/Ludvika lasarett
26 / 20 / 17 / 23
Länssjukhuset i Sundsvall
15 / 17 / 14 / 20
Övriga
134 / 41 / 13 / 17
Nyköpings lasarett
Sjukhuset i Hudiksvall
0 / 0 / 0 / 12
Visby lasarett
8 / 16 / 14 / 9
Sunderby sjukhus
Universitetssjukhuset Örebro
2014
16 / 0 / 13 / 12
4 / 10 / 5 / 8
34 / 28 / 16 / 8
0
100 200 300 400
Antal opererade
Figur 58. Antal radikala prostatektomier (som primärterapi), per behandlande sjukhus och
behandlingsår, 2011-2014.
Totalt genomfördes 2502 operationer under 2014, varav 793 (31.7 %) på de tre
sjukhusen med störst volym.
Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall år 2014 (Alingsås lasarett,
Blekingesjukhuset - Karlshamn, Capio Lundby Närsjukhus, Centralsjukhuset
Kristianstad, Höglandssjukhuset, Kungälvs sjukhus, Lasarettet i Ystad, Lasarettet
Trelleborg, Norra Älvsborgs Länssjukhus, Oskarshamns sjukhus, Simrishamns sjukhus,
Sjukhuset i Lidköping, Sjukhuset i Mariestad, Specialistsjukvården Falkenberg, Vasa
sjukhus, Värnamo sjukhus, Ängelholms sjukhus, Övriga) har grupperats till ”Övriga”.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Behandling
Antal fall
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
11 av 31
35 %
Länssjukhuset i Sundsvall
7 av 20
35 %
Blekingesjukhuset − Karlskrona
19 av 56
34 %
Carlanderska sjukhuset
15 av 47
32 %
Capio S:t Görans sjukhus − UroClinic
20 av 63
32 %
Falu lasarett/Ludvika lasarett
6 av 23
26 %
Kärnsjukhuset i Skövde
10 av 39
26 %
Sunderby sjukhus
2 av 8
25 %
Varbergs sjukhus
7 av 30
23 %
Sophiahemmet
18 av 80
22 %
Visby lasarett
2 av 9
22 %
Centralsjukhuset i Karlstad
25 av 117
21 %
Länssjukhuset Ryhov
17 av 80
21 %
Uddevalla sjukhus
12 av 63
19 %
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
51 av 270
19 %
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
7 av 39
18 %
Västmanlands sjukhus Västerås
7 av 39
18 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
34 av 194
18 %
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
57 av 329
17 %
Hallands sjukhus Halmstad
11 av 64
17 %
RIKET 429 av 2502
17 %
Centrallasarettet Växjö
10 av 60
17 %
Sjukhuset i Hudiksvall
2 av 12
17 %
Danderyds sjukhus
6 av 39
15 %
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
27 av 185
15 %
Södersjukhuset
7 av 53
13 %
Universitetssjukhuset Örebro
1 av 8
12 %
Helsingsborgs lasarett
4 av 34
12 %
Övriga
2 av 17
12 %
Akademiska sjukhuset
8 av 73
11 %
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
4 av 37
11 %
Nyköpings lasarett
1 av 12
8%
Norrlands universitetssjukhus Umeå
4 av 51
8%
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
11 av 159
7%
Östersunds sjukhus
2 av 44
5%
Västerviks sjukhus
1 av 26
4%
Länssjukhuset i Kalmar
1 av 56
2%
Sjukhuset i Gävle
0 av 35
1a. Mycket låg risk
1b. Lågrisk (övrig)
1c. Lågrisk (saknas)
0%
0
40
80
Procent
Figur 59. Andel män opererade med radikal prostatektomi som hade lågrisktumör, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2014.
Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Övriga, Höglandssjukhuset, Övriga,
Blekingesjukhuset - Karlshamn, Lasarettet Trelleborg, Norra Älvsborgs Länssjukhus)
har grupperats till ”Övriga”.
65
4
RESULTATREDOVISNING
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nervsparande intention
Den vanligaste långtidsbiverkan efter radikal prostatektomi (RP) är erektil dysfunktion, som beror på att de nerver som ansvarar för erektion passerar prostata på väg
ner till penis och därför ofta skadas vid operation. Dessa autonoma nerver är mycket
känsliga för all typ av påverkan.
Risken för erektil dysfunktion ökar med patientens ålder och är risken också relaterad
till tumörens lokala utbredning, till operationsteknik och utförande. Det finns en
mycket stor spridning av den rapporterade frekvensen av erektil dysfunktion efter
RP. Det anges i litteraturen att 19-67 % av
männen drabbas av erektil dysfunktion efter
öppen kirurgi och 3-31 % av männen efter
robotassisterad kirurgi [11]. Den näst vanligaste och den mest handikappande biverkan
efter RP utgörs av urinläckage som uppstår i 2-34 % av alla prostatektomier enligt
rapporter i litteraturen [11].
Operationen kan göras med nervsparande
teknik, dvs. nervbuntarna sparas intak-
ta; på ena sidan (unilateralt) eller bägge
sidorna (bilateralt) vilket oftast görs vid
lågriskcancer då risken är liten för extrakapsulär växt och positiv marginal, dvs. tumörväxt i operationspreparatets ytterkant.
Andelen operationer där man planerat för
nervsparande intention har ändrats ganska
lite mellan 2009 och 2014 (Tabell 20). Cirka
två tredjedelar av operationerna planerades
att göras med nervbesparande teknik och
knappt en tredjedel utan nervbesparing och
mindre ofta nervsparande intention bland
högriskfall jämfört med lågriskfall (Tabell
21). Uppgift om planering av nervsparande
intention saknades för 13 % av alla ingrepp
i landet med en stor spridning från alla fall
komplett registrerade på tre sjukhus till 100
% saknade på ett sjukhus (Figur 60).
Det fanns också en stor spridning i hur ofta
ena eller bägge sidornas nerver planerades
att sparas, både bland alla ingrepp (Figur
61) och vid ingrepp för lågriskcancer (Figur
62).
Tabell 20. Planering av nervsparande intention vid radikal prostatektomi, per behandlingsår, 2009-2014.
Behandlingsår
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Ja,
bilateralt
Ja,
unilateralt
Ja, övrig
761
761
723
650
599
604
741
760
746
664
719
765
36
58
186
144
116
112
(30)
(29)
(27)
(27)
(26)
(24)
(29)
(29)
(28)
(28)
(31)
(31)
Uppgift
saknas
Nej
(1)
(2)
(7)
(6)
(5)
(4)
741
710
644
609
615
696
(29)
(27)
(24)
(25)
(27)
(28)
283
328
342
339
260
325
Totalt
(11)
(13)
(13)
(14)
(11)
(13)
2562
2617
2641
2406
2309
2502
Tabell 21. Planering av nervsparande intention vid radikal prostatektomi, per riskkategori (låg-, intermediär-, och
högrisk), behandlingsår 2014.
Riskkategori
1. Lågrisk
2. Intermediärrisk
3. Högrisk
66
Ja,
bilateralt
Ja,
unilateralt
215
301
36
109
492
97
(50)
(21)
(8)
(25)
(34)
(22)
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
Ja, övrig
18
66
22
(4)
(5)
(5)
Nej
57
384
195
(13)
(27)
(45)
Uppgift
saknas
32
192
83
(7)
(13)
(19)
Totalt
431
1435
433
4.4
Antal fall
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
0 av 185
0%
Nyköpings lasarett
0 av 12
0%
Västerviks sjukhus
0 av 26
0%
Capio S:t Görans sjukhus − UroClinic
1 av 63
2%
Kärnsjukhuset i Skövde
1 av 39
3%
Centrallasarettet Växjö
2 av 60
3%
Falu lasarett/Ludvika lasarett
1 av 23
4%
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
7 av 159
4%
Hallands sjukhus Halmstad
3 av 64
5%
Danderyds sjukhus
2 av 39
5%
Södersjukhuset
3 av 53
6%
Norrlands universitetssjukhus Umeå
3 av 51
6%
Övriga
1 av 17
6%
Centralsjukhuset i Karlstad
7 av 117
6%
Uddevalla sjukhus
4 av 63
6%
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
24 av 329
7%
Sophiahemmet
6 av 80
8%
Carlanderska sjukhuset
4 av 47
9%
Varbergs sjukhus
3 av 30
10 %
Länssjukhuset Ryhov
9 av 80
11 %
Östersunds sjukhus
5 av 44
11 %
RIKET 325 av 2502
13 %
Blekingesjukhuset − Karlskrona
9 av 56
16 %
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
48 av 270
18 %
Länssjukhuset i Kalmar
11 av 56
20 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
39 av 194
20 %
Visby lasarett
2 av 9
22 %
Sjukhuset i Hudiksvall
3 av 12
25 %
Akademiska sjukhuset
19 av 73
26 %
Helsingsborgs lasarett
9 av 34
26 %
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
10 av 37
27 %
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
11 av 39
28 %
Västmanlands sjukhus Västerås
12 av 39
31 %
Länssjukhuset i Sundsvall
7 av 20
35 %
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
14 av 31
45 %
Sunderby sjukhus
6 av 8
75 %
Sjukhuset i Gävle
31 av 35
89 %
Universitetssjukhuset Örebro
8 av 8
100 %
0
40
80
Procent
Figur 60. Andel som saknar uppgift om planering av
nervsparande intention vid radikal prostatektomi, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2014.
Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Övriga, Höglandssjukhuset, Övriga,
Blekingesjukhuset - Karlshamn, Lasarettet Trelleborg, Norra Älvsborgs Länssjukhus)
har grupperats till ”Övriga”.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Behandling
Antal fall
Sophiahemmet
71 av 74
96 %
Danderyds sjukhus
35 av 37
95 %
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
16 av 17
94 %
Capio S:t Görans sjukhus − UroClinic
57 av 62
92 %
Länssjukhuset i Kalmar
40 av 45
89 %
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
164 av 185
89 %
Länssjukhuset i Sundsvall
11 av 13
85 %
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
258 av 305
85 %
Carlanderska sjukhuset
36 av 43
84 %
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
184 av 222
83 %
Södersjukhuset
40 av 50
80 %
Akademiska sjukhuset
41 av 54
76 %
Länssjukhuset Ryhov
53 av 71
75 %
Hallands sjukhus Halmstad
44 av 61
72 %
RIKET
1481 av 2177
68 %
Centrallasarettet Växjö
38 av 58
66 %
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
18 av 28
64 %
Övriga
14 av 22
64 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
96 av 155
62 %
Norrlands universitetssjukhus Umeå
27 av 48
56 %
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
15 av 27
56 %
Centralsjukhuset i Karlstad
61 av 110
55 %
Kärnsjukhuset i Skövde
21 av 38
55 %
Varbergs sjukhus
13 av 27
48 %
Östersunds sjukhus
18 av 39
46 %
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
68 av 152
45 %
Visby lasarett
3 av 7
43 %
Helsingsborgs lasarett
10 av 25
40 %
Blekingesjukhuset − Karlskrona
18 av 47
38 %
Sjukhuset i Hudiksvall
2 av 9
22 %
Falu lasarett/Ludvika lasarett
2 av 22
9%
Nyköpings lasarett
1 av 12
8%
Västmanlands sjukhus Västerås
2 av 27
7%
Uddevalla sjukhus
4 av 59
7%
Västerviks sjukhus
0 av 26
Ja, bilateralt
Ja, unilateralt
Ja, övrig
0%
0
40
80
Procent
Figur 61. Planering av nervsparande intention vid radikal prostatektomi, per behandlande sjukhus,
behandlingsår 2014.
Bland de män där uppgift om planering av nervsparande intention ej saknas. Sjukhus
som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Övriga, Sjukhuset i Gävle, Övriga,
Blekingesjukhuset - Karlshamn, Lasarettet Trelleborg, Norra Älvsborgs Länssjukhus,
Sunderby sjukhus) har grupperats till ”Övriga”.
67
4
RESULTATREDOVISNING
Antal fall
Carlanderska sjukhuset
22 av 22
100 %
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
8 av 8
100 %
Länssjukhuset i Sundsvall
6 av 6
100 %
Sophiahemmet
42 av 42
100 %
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
64 av 66
97 %
Länssjukhuset Ryhov
21 av 22
95 %
Capio S:t Görans sjukhus − UroClinic
37 av 39
95 %
Danderyds sjukhus
25 av 27
93 %
Karolinska universitetssjukhuset − Solna 137 av 151
91 %
Hallands sjukhus Halmstad
19 av 21
90 %
Länssjukhuset i Kalmar
19 av 21
90 %
Södersjukhuset
22 av 25
88 %
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
72 av 82
88 %
Centrallasarettet Växjö
27 av 32
84 %
Akademiska sjukhuset
19 av 23
83 %
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
9 av 11
82 %
RIKET 739 av 919
80 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
52 av 66
79 %
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
6 av 8
75 %
Övriga
11 av 15
73 %
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
35 av 48
73 %
Kärnsjukhuset i Skövde
10 av 14
71 %
Centralsjukhuset i Karlstad
26 av 38
68 %
Östersunds sjukhus
10 av 15
67 %
Norrlands universitetssjukhus Umeå
13 av 22
59 %
Varbergs sjukhus
8 av 15
53 %
Blekingesjukhuset − Karlskrona
8 av 18
44 %
Helsingsborgs lasarett
3 av 7
43 %
Sjukhuset i Hudiksvall
2 av 5
40 %
Uddevalla sjukhus
3 av 17
18 %
Nyköpings lasarett
1 av 6
17 %
Falu lasarett/Ludvika lasarett
1 av 9
11 %
Västmanlands sjukhus Västerås
1 av 11
9%
Västerviks sjukhus
Ja, bilateralt
Ja, unilateralt
Ja, övrig
0 av 7
0%
0 20
60
100
Procent
Figur 62. Planering av nervsparande intention, för
män med låg- eller intermediärrisk prostatacancer med T1c, PSA < 10 ng/ml, per
behandlande sjukhus, behandlingsår 2014.
Bland de män där uppgift om planering av nervsparande intention ej saknas. Sjukhus
som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Visby lasarett, Övriga, Sjukhuset i Gävle,
Övriga, Blekingesjukhuset - Karlshamn, Norra Älvsborgs Länssjukhus, Sunderby
sjukhus) har grupperats till ”Övriga”.
Tumörstadium
Cirka 60 % av de bortopererade tumörerna
bedömdes vid histopatologisk undersökning
(PAD) som pT2, dvs. tumörens växt var
begränsad av prostatakapseln (Tabell 22).
Den uppgiften saknades för mer än 10 % av
de opererade fallen på registreringarna från
tre sjukhus (Figur 63). Andelen pT2 varierade stort mellan opererande sjukhus (26-93
%) (Figur 64). Som förväntat var andelen
pT2-tumörer högre i gruppen som preoperativt bedömdes vara en lågriskcancer (80 %),
dvs. kliniskt stadium T1c, Gleasonsumma
6 eller lägre och PSA lägre än 20 µg/L, än
intermediärrisk (63 %) och lokal högriskcancer (37 %) (Figur 65-67).
68
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tabell 22. pT-stadium, per behandlingsår, 2009-2014.
pT0
Behandlingsår
2009
2010
2011
2012
2013
2014
10
7
4
4
3
3
pT2
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
1760
1763
1743
1581
1440
1480
Uppgift
saknas
pT3-4
(69)
(67)
(66)
(66)
(62)
(59)
702
780
843
780
831
980
(27)
(30)
(32)
(32)
(36)
(39)
90
67
51
41
35
39
Totalt
(4)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
2562
2617
2641
2406
2309
2502
Antal fall
Blekingesjukhuset − Karlskrona
0 av 56
0%
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
0 av 185
0%
Centrallasarettet Växjö
0 av 60
0%
Centralsjukhuset i Karlstad
0 av 117
0%
Hallands sjukhus Halmstad
0 av 64
0%
Helsingsborgs lasarett
0 av 34
0%
Kärnsjukhuset i Skövde
0 av 39
0%
Norrlands universitetssjukhus Umeå
0 av 51
0%
Nyköpings lasarett
0 av 12
0%
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
0 av 194
0%
Sunderby sjukhus
0 av 8
0%
Södersjukhuset
0 av 53
0%
Uddevalla sjukhus
0 av 63
0%
Varbergs sjukhus
0 av 30
0%
Visby lasarett
0 av 9
0%
Östersunds sjukhus
0 av 44
0%
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
1 av 159
1%
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
2 av 270
1%
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
3 av 329
1%
Länssjukhuset Ryhov
1 av 80
1%
Sophiahemmet
1 av 80
1%
RIKET 39 av 2502
2%
Danderyds sjukhus
1 av 39
3%
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
1 av 37
3%
Akademiska sjukhuset
2 av 73
3%
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
1 av 31
3%
Länssjukhuset i Kalmar
2 av 56
4%
Carlanderska sjukhuset
2 av 47
4%
Falu lasarett/Ludvika lasarett
1 av 23
4%
Länssjukhuset i Sundsvall
1 av 20
5%
Övriga
1 av 17
6%
Capio S:t Görans sjukhus − UroClinic
4 av 63
6%
Västmanlands sjukhus Västerås
3 av 39
8%
Sjukhuset i Hudiksvall
1 av 12
Sjukhuset i Gävle
3 av 35
9%
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
4 av 39
10 %
Västerviks sjukhus
3 av 26
12 %
Universitetssjukhuset Örebro
1 av 8
12 %
8%
0 20
60
100
Procent
Figur 63. Andel som saknar uppgift om pT-stadium,
per behandlande sjukhus, behandlingsår
2014.
Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Övriga, Höglandssjukhuset, Övriga,
Blekingesjukhuset - Karlshamn, Lasarettet Trelleborg, Norra Älvsborgs Länssjukhus)
har grupperats till ”Övriga”.
4.4
Antal fall
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
28 av 30
93 %
89 %
Visby lasarett
8 av 9
Danderyds sjukhus
32 av 38
84 %
Sjukhuset i Hudiksvall
9 av 11
82 %
Capio S:t Görans sjukhus − UroClinic
48 av 59
81 %
Östersunds sjukhus
35 av 44
80 %
Länssjukhuset i Sundsvall
15 av 19
79 %
Centrallasarettet Växjö
45 av 60
75 %
Övriga
12 av 16
75 %
Universitetssjukhuset Örebro
5 av 7
71 %
Varbergs sjukhus
21 av 30
70 %
Sophiahemmet
55 av 79
70 %
Västmanlands sjukhus Västerås
25 av 36
69 %
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
127 av 185
69 %
Nyköpings lasarett
8 av 12
67 %
Hallands sjukhus Halmstad
42 av 64
66 %
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
211 av 326
65 %
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
102 av 158
65 %
Sunderby sjukhus
5 av 8
62 %
Södersjukhuset
33 av 53
62 %
Carlanderska sjukhuset
28 av 45
62 %
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
22 av 36
61 %
Norrlands universitetssjukhus Umeå
31 av 51
61 %
RIKET
1480 av 2463
60 %
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
21 av 35
60 %
Sjukhuset i Gävle
19 av 32
59 %
Uddevalla sjukhus
37 av 63
59 %
Blekingesjukhuset − Karlskrona
32 av 56
57 %
Helsingsborgs lasarett
19 av 34
56 %
Akademiska sjukhuset
39 av 71
55 %
Kärnsjukhuset i Skövde
20 av 39
51 %
Centralsjukhuset i Karlstad
58 av 117
50 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
96 av 194
49 %
Länssjukhuset Ryhov
38 av 79
48 %
Falu lasarett/Ludvika lasarett
10 av 22
45 %
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
121 av 268
45 %
Länssjukhuset i Kalmar
17 av 54
31 %
Västerviks sjukhus
6 av 23
26 %
0
40
80
Procent
Figur 64. Andel pT2-tumörer, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2014.
Bland de män där uppgift om pT-stadium ej saknas. Sjukhus som till figuren bidrog
med färre än 5 fall (Övriga, Övriga, Blekingesjukhuset - Karlshamn, Lasarettet
Trelleborg, Norra Älvsborgs Länssjukhus) har grupperats till ”Övriga”.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Behandling
Antal fall
Capio S:t Görans sjukhus − UroClinic
17 av 17
100 %
Danderyds sjukhus
5 av 5
100 %
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
10 av 10
100 %
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
5 av 5
100 %
Varbergs sjukhus
6 av 6
100 %
Västmanlands sjukhus Västerås
5 av 5
100 %
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
24 av 26
92 %
Hallands sjukhus Halmstad
9 av 10
90 %
Carlanderska sjukhuset
8 av 9
89 %
Centralsjukhuset i Karlstad
20 av 23
87 %
Sophiahemmet
13 av 15
87 %
Övriga
19 av 22
86 %
Länssjukhuset i Sundsvall
5 av 6
83 %
RIKET 296 av 368
80 %
Falu lasarett/Ludvika lasarett
4 av 5
80 %
Kärnsjukhuset i Skövde
8 av 10
80 %
Uddevalla sjukhus
8 av 10
80 %
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
39 av 50
78 %
Blekingesjukhuset − Karlskrona
14 av 18
78 %
Centrallasarettet Växjö
6 av 8
75 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
21 av 29
72 %
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
30 av 45
67 %
Länssjukhuset Ryhov
9 av 14
64 %
Södersjukhuset
5 av 8
62 %
Akademiska sjukhuset
4 av 7
57 %
Sunderby sjukhus
2 av 5
40 %
0 20
60
100
Procent
Figur 65. Andel pT2-tumörer (T1c, Gleasonsumma
6 eller lägre, PSA mindre än 20 µg/L), per
behandlande sjukhus, behandlingsår 2014.
Bland de män där uppgift om pT-stadium ej saknas. Sjukhus som till figuren bidrog
med färre än 5 fall (Karolinska universitetssjukhuset - Huddinge, Visby lasarett,
Nyköpings lasarett, Sjukhuset i Gävle, Sjukhuset i Hudiksvall, Blekingesjukhuset Karlshamn, Helsingsborgs lasarett, Södra Älvsborgs Sjukhus - Borås, Övriga, Norrlands
universitetssjukhus Umeå, Östersunds sjukhus) har grupperats till ”Övriga”.
69
4
RESULTATREDOVISNING
Antal fall
Sjukhuset i Hudiksvall
6 av 6
100 %
Visby lasarett
5 av 5
100 %
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
15 av 17
88 %
Sjukhuset i Gävle
15 av 17
88 %
Danderyds sjukhus
24 av 28
86 %
Centrallasarettet Växjö
33 av 39
85 %
Östersunds sjukhus
29 av 35
83 %
Capio S:t Görans sjukhus − UroClinic
25 av 32
78 %
Hallands sjukhus Halmstad
29 av 40
72 %
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
46 av 65
71 %
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
83 av 118
70 %
Nyköpings lasarett
7 av 10
70 %
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
133 av 191
70 %
Carlanderska sjukhuset
16 av 23
70 %
Uddevalla sjukhus
20 av 29
69 %
Sophiahemmet
33 av 48
69 %
Övriga
11 av 16
69 %
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
15 av 22
68 %
Länssjukhuset i Sundsvall
6 av 9
67 %
Sunderby sjukhus
4 av 6
67 %
Helsingsborgs lasarett
15 av 23
65 %
Västmanlands sjukhus Västerås
13 av 20
65 %
RIKET 893 av 1412
63 %
Norrlands universitetssjukhus Umeå
23 av 37
62 %
Blekingesjukhuset − Karlskrona
13 av 21
62 %
Varbergs sjukhus
11 av 18
61 %
Akademiska sjukhuset
28 av 47
60 %
Södersjukhuset
20 av 34
59 %
Länssjukhuset Ryhov
21 av 39
54 %
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
9 av 17
53 %
Kärnsjukhuset i Skövde
10 av 19
53 %
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
68 av 142
48 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
59 av 125
47 %
Centralsjukhuset i Karlstad
26 av 57
46 %
Västerviks sjukhus
5 av 11
45 %
Falu lasarett/Ludvika lasarett
4 av 10
40 %
Länssjukhuset i Kalmar
13 av 36
36 %
0
40
80
Procent
Figur 66. Andel pT2-tumörer (män med intermediärrisktumör, bedömd på preoperativa karakteristika; kliniskt lokalstadium, Gleason på
biopsi och PSA), per behandlande sjukhus,
behandlingsår 2014.
Bland de män där uppgift om pT-stadium ej saknas. Sjukhus som till figuren bidrog
med färre än 5 fall (Övriga, Universitetssjukhuset Örebro, Övriga, Lasarettet
Trelleborg, Norra Älvsborgs Länssjukhus) har grupperats till ”Övriga”.
70
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Antal fall
Norrlands universitetssjukhus Umeå
4 av 6
67 %
Capio S:t Görans sjukhus − UroClinic
3 av 5
60 %
Övriga
19 av 32
59 %
Akademiska sjukhuset
6 av 12
50 %
Hallands sjukhus Halmstad
5 av 10
50 %
Västmanlands sjukhus Västerås
4 av 8
50 %
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
15 av 34
44 %
Uddevalla sjukhus
6 av 14
43 %
Länssjukhuset Ryhov
7 av 17
41 %
Blekingesjukhuset − Karlskrona
4 av 10
40 %
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
7 av 19
37 %
RIKET 125 av 342
37 %
Sophiahemmet
2 av 6
33 %
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
5 av 16
31 %
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
16 av 52
31 %
Centrallasarettet Växjö
3 av 10
30 %
Centralsjukhuset i Karlstad
3 av 10
30 %
Carlanderska sjukhuset
2 av 7
29 %
Kärnsjukhuset i Skövde
2 av 7
29 %
Sjukhuset i Gävle
3 av 13
23 %
Falu lasarett/Ludvika lasarett
1 av 5
20 %
Länssjukhuset i Kalmar
3 av 15
20 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
5 av 27
19 %
Västerviks sjukhus
0 av 7
0%
0 20
60
100
Procent
Figur 67. Andel pT2-tumörer (män med lokal högriskcancer, bedömd på preoperativa karakteristika; kliniskt lokalstadium, Gleason på
biopsi och PSA), per behandlande sjukhus,
behandlingsår 2014.
Bland de män där uppgift om pT-stadium ej saknas. Sjukhus som till figuren bidrog
med färre än 5 fall (Karolinska universitetssjukhuset - Huddinge, Södersjukhuset, Visby
lasarett, Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset, Sjukhuset i Hudiksvall,
Universitetssjukhuset Örebro, Helsingsborgs lasarett, Södra Älvsborgs Sjukhus - Borås,
Varbergs sjukhus, Övriga, Länssjukhuset i Sundsvall, Östersunds sjukhus) har
grupperats till ”Övriga”.
4.4
Positiv marginal
Positiv marginal innebär att det finns tumörvävnad i resektionsranden i preparatet
vid den histopatologiska bedömningen, dvs.
en icke-radikal exstirpation av cancern. Positiv marginal medför en ökad risk för PSArelaps, dvs. att tumören återkommer och
kan detekteras med PSA-prov och det finns
också en ökad risk för klinisk relaps. Det
finns dock mycket stora variationer i risken
för progress beroende på var tumören växte
ut i preparatkanten och hur stor den positiva marginalen var. Om patologen uttryckte
tveksamhet anges ”osäker” i registreringen.
Frekvensen positiv marginal är relaterad till
cancerns storlek, aggressivitet och riskkategori, och kommer att bero på case mix, operationsteknik, patologens noggrannhet vid
undersökning av preparatet och kvaliteten
på bedömningen av PAD-svaret och rapporten till registret. Om patologbedömningen
är standardiserad och av god kvalitet så är
andelen positiv marginal i en operationsserie ett gott indirekt mått på operationskvalitet.
Andelen av opererade män med positiv
marginal har varit ganska konstant mellan 2009 och 2014, med en liten ökning från
21 till 26 %, vad den ökningen beror på är
oklart (Tabell 23). Andel operationer med
osäker uppgift om marginalstatus har varit ganska konstant medan ingen uppgift
om marginaler halverats från 2 % till 1 %
mellan 2009 och 2014. Andel osäker eller
saknad uppgift varierade mellan 0 på tre
sjukhus till 30 % på ett sjukhus (Figur 68).
Vid knappt en tredjedel av alla radikala
prostatektomier (RP) påvisades en positiv marginal med en stor spridning mellan
sjukhus (Figur 69). I ett försök att minska
inflytandet av tumöregenskaper begränsades
analysen i figur 71 till pT2-tumörer och i
figur 75 till intermediärrisktumörer. Fortfarande var spridningen mellan landets sjukhus stor. I figur 70 och 72 redovisas operationsvolym per sjukhus och operationsmetod i relation till marginalstatus, dvs.
tumörradikalitet. För mindre enheter var
spridningen stor medan för enheter som ut-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Behandling
förde många ingrepp, vilket innebär sjukhus
där RARP utfördes, var andelen positiva
marginaler ganska likartad, kring 20 % och
ingen lägre frekvens sågs bland de enheter
som utförde allra flest ingrepp. Marginalstatus är en viktig kvalitetsparameter och
data är viktiga för att analysera operationsresultat. Marginalsstatus påverkas av case
mix och det finns även en rad andra faktorer som t ex patologens noggrannhet vid
undersökning av operationspreparatet som
påverkar resultaten.
Våren 2015 infördes två separata prostatektomiformulär, ett omfattande och ett
mindre omfattande formulär. Anledningen till att NPCR införde separata formulär var att ge de kliniker som så önskar
möjlighet att registrera mycket mer pre, peri-, och postoperativa uppgifter (se
www.npcr.se/blanketter). Den andra orsaken var att 20 % av alla RP nu genomförs
efter en tids aktiv monitorering och dessa
operationer har hittills inte registrerats i
NPCR.
71
4
RESULTATREDOVISNING
Tabell 23. Positiv marginal, per behandlingsår, 20092014.
Nej
Ja
Behandlingsår
2009
2010
2011
2012
2013
2014
549
550
586
525
599
651
(21)
(21)
(22)
(22)
(26)
(26)
1759
1836
1812
1681
1511
1656
Uppgift
saknas
Osäker
(69)
(70)
(69)
(70)
(65)
(66)
201
205
214
180
181
164
(8)
(8)
(8)
(7)
(8)
(7)
53
26
29
20
18
31
Totalt
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
2562
2617
2641
2406
2309
2502
Antal fall
Nyköpings lasarett
0 av 12
0%
Sunderby sjukhus
0 av 8
0%
Visby lasarett
0 av 9
0%
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
1 av 194
1%
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
6 av 185
3%
Länssjukhuset i Kalmar
2 av 56
4%
Västerviks sjukhus
1 av 26
4%
Norrlands universitetssjukhus Umeå
2 av 51
4%
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
13 av 329
4%
Västmanlands sjukhus Västerås
2 av 39
5%
Sophiahemmet
5 av 80
6%
Akademiska sjukhuset
5 av 73
7%
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
20 av 270
7%
RIKET 195 av 2502
8%
Sjukhuset i Hudiksvall
1 av 12
8%
Carlanderska sjukhuset
4 av 47
9%
Centralsjukhuset i Karlstad
10 av 117
9%
Länssjukhuset Ryhov
7 av 80
9%
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
14 av 159
9%
Helsingsborgs lasarett
3 av 34
9%
Hallands sjukhus Halmstad
6 av 64
Södersjukhuset
5 av 53
9%
Capio S:t Görans sjukhus − UroClinic
6 av 63
10 %
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
3 av 31
10 %
Länssjukhuset i Sundsvall
2 av 20
10 %
Varbergs sjukhus
3 av 30
10 %
Kärnsjukhuset i Skövde
4 av 39
10 %
Uddevalla sjukhus
7 av 63
11 %
Centrallasarettet Växjö
8 av 60
13 %
9%
Östersunds sjukhus
6 av 44
14 %
Blekingesjukhuset − Karlskrona
8 av 56
14 %
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
6 av 39
15 %
Danderyds sjukhus
7 av 39
18 %
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
7 av 37
19 %
Sjukhuset i Gävle
7 av 35
20 %
Universitetssjukhuset Örebro
2 av 8
25 %
Övriga
5 av 17
29 %
Falu lasarett/Ludvika lasarett
7 av 23
30 %
0
40
80
Procent
Figur 68. Andel med osäker eller saknad uppgift om
marginalstatus, per behandlande sjukhus,
behandlingsår 2014.
Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Övriga, Höglandssjukhuset, Övriga,
Blekingesjukhuset - Karlshamn, Lasarettet Trelleborg, Norra Älvsborgs Länssjukhus)
har grupperats till ”Övriga”.
72
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
4.4
3 av 32
9%
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
3 av 28
11 %
Visby lasarett
1 av 9
11 %
Carlanderska sjukhuset
5 av 43
12 %
Capio S:t Görans sjukhus − UroClinic
7 av 57
12 %
Östersunds sjukhus
5 av 38
13 %
Varbergs sjukhus
4 av 27
15 %
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
27 av 179
15 %
Uddevalla sjukhus
11 av 56
20 %
Blekingesjukhuset − Karlskrona
10 av 48
21 %
Västmanlands sjukhus Västerås
8 av 37
22 %
Länssjukhuset Ryhov
17 av 73
23 %
Hallands sjukhus Halmstad
14 av 58
24 %
Norrlands universitetssjukhus Umeå
12 av 49
24 %
Falu lasarett/Ludvika lasarett
4 av 16
25 %
Nyköpings lasarett
3 av 12
25 %
Övriga
3 av 12
25 %
Sophiahemmet
19 av 75
25 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
49 av 193
25 %
Helsingsborgs lasarett
8 av 31
26 %
Länssjukhuset i Sundsvall
5 av 18
28 %
RIKET 651 av 2307
28 %
Sjukhuset i Gävle
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
8 av 28
29 %
91 av 316
29 %
Kärnsjukhuset i Skövde
11 av 35
31 %
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
46 av 145
32 %
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
11 av 33
33 %
Södersjukhuset
16 av 48
33 %
Centralsjukhuset i Karlstad
36 av 107
34 %
Centrallasarettet Växjö
18 av 52
35 %
Akademiska sjukhuset
25 av 68
37 %
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
98 av 250
39 %
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
13 av 30
43 %
Sjukhuset i Hudiksvall
5 av 11
45 %
Sunderby sjukhus
4 av 8
50 %
Länssjukhuset i Kalmar
31 av 54
57 %
Västerviks sjukhus
16 av 25
64 %
Universitetssjukhuset Örebro
4 av 6
67 %
0
40
80
Procent
Figur 69. Andel positiv marginal (samtliga RP), per
behandlande sjukhus, behandlingsår 2014.
Bland de män där uppgift om marginalstatus ej är osäker eller saknas. Sjukhus som till
figuren bidrog med färre än 5 fall (Övriga, Övriga, Blekingesjukhuset - Karlshamn,
Norra Älvsborgs Länssjukhus) har grupperats till ”Övriga”.
100
●
Procent positiv marginal
80
Retropubisk RP
Laparoskopisk RP
Robotassisterad RP
●
●
60
●
●
●
40
20
●
●● ●●
●
● ●
●
●●
●
●
●
●
●
●
0
0 20
60
100
140
180
220
260
300
Antal operationer
Figur 70. Andel positiv marginal (samtliga RP) vs
antal operationer av respektive typ på sjukhuset, per typ av operation, behandlingsår
2014.
Bland de män där uppgift om marginalstatus ej är osäker eller saknas. Inom respektive
typ av operation är sjukhus som bidrog med färre än 5 fall (Övriga, Övriga,
Blekingesjukhuset - Karlshamn, Norra Älvsborgs Länssjukhus) exkluderade.
Antal fall
Helsingsborgs lasarett
0 av 16
0%
Visby lasarett
0 av 8
0%
Capio S:t Görans sjukhus − UroClinic
1 av 46
2%
Uddevalla sjukhus
1 av 34
3%
Carlanderska sjukhuset
1 av 25
4%
Kärnsjukhuset i Skövde
1 av 19
5%
Länssjukhuset Ryhov
2 av 38
5%
Varbergs sjukhus
1 av 19
5%
Danderyds sjukhus
2 av 28
7%
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
2 av 25
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
10 av 122
8%
Östersunds sjukhus
3 av 31
10 %
Norrlands universitetssjukhus Umeå
3 av 30
10 %
8%
Falu lasarett/Ludvika lasarett
1 av 9
11 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
11 av 96
11 %
Sjukhuset i Gävle
2 av 17
12 %
Nyköpings lasarett
1 av 8
12 %
Hallands sjukhus Halmstad
5 av 39
13 %
Södersjukhuset
4 av 30
13 %
Blekingesjukhuset − Karlskrona
4 av 29
14 %
Västmanlands sjukhus Västerås
4 av 25
16 %
RIKET 225 av 1390
16 %
Västerviks sjukhus
1 av 6
17 %
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
3 av 17
18 %
Sophiahemmet
10 av 52
19 %
Sunderby sjukhus
1 av 5
20 %
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
26 av 116
22 %
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
47 av 206
23 %
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
22 av 96
23 %
Länssjukhuset i Sundsvall
3 av 13
23 %
Övriga
3 av 13
23 %
Centralsjukhuset i Karlstad
12 av 51
24 %
Akademiska sjukhuset
9 av 37
24 %
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
5 av 20
25 %
Centrallasarettet Växjö
12 av 39
31 %
Sjukhuset i Hudiksvall
3 av 8
38 %
Länssjukhuset i Kalmar
9 av 17
53 %
0
40
80
Procent
Figur 71. Andel positiv marginal (pT2-tumörer dvs.
postoperativt bedömd som begränsad till
prostata), per behandlande sjukhus, behandlingsår 2014.
Bland de män där uppgift om marginalstatus ej är osäker eller saknas. Sjukhus som till
figuren bidrog med färre än 5 fall (Universitetssjukhuset Örebro, Övriga,
Blekingesjukhuset - Karlshamn, Norra Älvsborgs Länssjukhus) har grupperats till
”Övriga”.
100
●
80
Procent positiv marginal
Antal fall
Danderyds sjukhus
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Behandling
Retropubisk RP
Laparoskopisk RP
Robotassisterad RP
60
●
40
●
20
●
●
●
● ●
● ●
●
●
●
0
●
●
●
●
● ● ●●
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Antal operationer
Figur 72. Andel positiv marginal (pT2-tumörer dvs.
postoperativt bedömd som begränsad till
prostata, och PSA < 20 µg/L) vs antal operationer av respektive typ på sjukhuset, per
typ av operation, behandlingsår 2014.
Bland de män där uppgift om marginalstatus ej är osäker eller saknas. Inom respektive
typ av operation är sjukhus som bidrog med färre än 5 fall (Universitetssjukhuset
Örebro, Övriga, Blekingesjukhuset - Karlshamn, Norra Älvsborgs Länssjukhus)
exkluderade.
73
4
RESULTATREDOVISNING
Antal fall
Blekingesjukhuset − Karlskrona
0 av 5
0%
Carlanderska sjukhuset
0 av 17
0%
Helsingsborgs lasarett
0 av 14
0%
Visby lasarett
0 av 8
0%
Uddevalla sjukhus
1 av 34
3%
Kärnsjukhuset i Skövde
1 av 19
5%
Östersunds sjukhus
3 av 30
10 %
Falu lasarett/Ludvika lasarett
1 av 9
11 %
Sjukhuset i Gävle
Nyköpings lasarett
2 av 17
12 %
1 av 8
12 %
RIKET 46 av 330
14 %
Södersjukhuset
2 av 14
14 %
Västmanlands sjukhus Västerås
4 av 25
16 %
Länssjukhuset Ryhov
2 av 12
17 %
Västerviks sjukhus
1 av 6
17 %
Övriga
2 av 12
17 %
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
Sunderby sjukhus
3 av 17
18 %
6 av 31
19 %
1 av 5
20 %
Länssjukhuset i Sundsvall
3 av 13
23 %
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
5 av 19
26 %
Länssjukhuset i Kalmar
8 av 15
53 %
0 20
60
100
Procent
Figur 73. Andel positiv marginal bland män som genomgått retropubisk prostatektomi (pT2tumörer dvs. postoperativt bedömd som
begränsad till prostata), per behandlande
sjukhus, behandlingsår 2014.
Bland de män där uppgift om marginalstatus ej är osäker eller saknas. Sjukhus som till
figuren bidrog med färre än 5 fall (Akademiska sjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro,
Övriga, Skånes universitetssjukhus - Lund/Malmö, Norra Älvsborgs Länssjukhus,
Övriga, Norrlands universitetssjukhus Umeå) har grupperats till ”Övriga”.
74
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Antal fall
Länssjukhuset Ryhov
0 av 26
0%
Capio S:t Görans sjukhus − UroClinic
1 av 46
2%
Varbergs sjukhus
1 av 19
5%
Danderyds sjukhus
2 av 28
7%
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
10 av 120
8%
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
10 av 95
11 %
Norrlands universitetssjukhus Umeå
3 av 28
11 %
Carlanderska sjukhuset
1 av 8
12 %
Hallands sjukhus Halmstad
5 av 39
13 %
Södersjukhuset
2 av 15
13 %
Blekingesjukhuset − Karlskrona
4 av 24
17 %
Övriga
2 av 12
17 %
RIKET 170 av 1009
17 %
Sophiahemmet
10 av 50
20 %
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
25 av 113
22 %
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
46 av 203
23 %
Centralsjukhuset i Karlstad
12 av 50
24 %
Akademiska sjukhuset
8 av 32
25 %
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
16 av 63
25 %
Centrallasarettet Växjö
12 av 38
32 %
0
40
80
Procent
Figur 74. Andel positiv marginal bland män som genomgått robotassisterad laparoskopisk prostatektomi (pT2-tumörer dvs. postoperativt
bedömd som begränsad till prostata), per
behandlande sjukhus, behandlingsår 2014.
Bland de män där uppgift om marginalstatus ej är osäker eller saknas. Sjukhus som till
figuren bidrog med färre än 5 fall (Karolinska universitetssjukhuset - Huddinge,
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset, Länssjukhuset i Kalmar, Blekingesjukhuset Karlshamn, Helsingsborgs lasarett) har grupperats till ”Övriga”.
4.4
Antal fall
Visby lasarett
0 av 5
0%
Danderyds sjukhus
1 av 23
4%
Carlanderska sjukhuset
2 av 22
9%
Östersunds sjukhus
3 av 31
10 %
Uddevalla sjukhus
3 av 26
12 %
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
2 av 17
12 %
Varbergs sjukhus
2 av 17
12 %
Helsingsborgs lasarett
3 av 21
14 %
Sjukhuset i Gävle
2 av 14
14 %
Capio S:t Görans sjukhus − UroClinic
5 av 30
17 %
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
11 av 63
17 %
Västmanlands sjukhus Västerås
4 av 22
18 %
Länssjukhuset Ryhov
7 av 37
19 %
Nyköpings lasarett
2 av 10
20 %
Sophiahemmet
9 av 44
20 %
Centralsjukhuset i Karlstad
11 av 53
21 %
Blekingesjukhuset − Karlskrona
4 av 18
22 %
Norrlands universitetssjukhus Umeå
8 av 35
23 %
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
26 av 107
24 %
Hallands sjukhus Halmstad
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
9 av 37
24 %
32 av 125
26 %
RIKET 339 av 1323
26 %
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
47 av 183
26 %
Falu lasarett/Ludvika lasarett
2 av 7
29 %
Akademiska sjukhuset
14 av 45
31 %
Centrallasarettet Växjö
12 av 36
33 %
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
5 av 15
33 %
Övriga
4 av 12
33 %
Kärnsjukhuset i Skövde
7 av 19
37 %
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
7 av 19
37 %
Länssjukhuset i Sundsvall
3 av 8
38 %
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
51 av 132
39 %
Södersjukhuset
12 av 31
39 %
Sjukhuset i Hudiksvall
2 av 5
40 %
Västerviks sjukhus
5 av 12
42 %
Sunderby sjukhus
3 av 6
50 %
Länssjukhuset i Kalmar
19 av 36
53 %
0
40
80
Procent
Figur 75. Andel positiv marginal (män med intermediärrisktumör, bedömd på preoperativa
karakteristika; kliniskt lokalstadium, Gleason på biopsi och PSA), per behandlande
sjukhus, behandlingsår 2014.
Bland de män där uppgift om marginalstatus ej är osäker eller saknas. Sjukhus som till
figuren bidrog med färre än 5 fall (Övriga, Universitetssjukhuset Örebro, Övriga, Norra
Älvsborgs Länssjukhus) har grupperats till ”Övriga”.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Behandling
Antal fall
Danderyds sjukhus
0 av 23
0%
Helsingsborgs lasarett
0 av 6
0%
Nyköpings lasarett
0 av 6
0%
Uddevalla sjukhus
0 av 17
0%
Östersunds sjukhus
0 av 12
0%
Carlanderska sjukhuset
1 av 20
5%
Capio S:t Görans sjukhus − UroClinic
2 av 35
6%
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
1 av 13
Länssjukhuset Ryhov
2 av 24
8%
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
8 av 62
13 %
Norrlands universitetssjukhus Umeå
3 av 22
14 %
Blekingesjukhuset − Karlskrona
3 av 21
14 %
Länssjukhuset i Sundsvall
1 av 7
14 %
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
7 av 47
15 %
Varbergs sjukhus
2 av 12
17 %
Sjukhuset i Hudiksvall
1 av 5
20 %
Övriga
4 av 19
21 %
Västmanlands sjukhus Västerås
3 av 14
21 %
RIKET 203 av 938
22 %
8%
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
18 av 82
22 %
Sophiahemmet
10 av 43
23 %
Södersjukhuset
6 av 25
24 %
Hallands sjukhus Halmstad
5 av 20
25 %
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
2 av 8
25 %
Falu lasarett/Ludvika lasarett
2 av 7
29 %
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
44 av 153
29 %
Centralsjukhuset i Karlstad
11 av 37
30 %
Kärnsjukhuset i Skövde
4 av 13
31 %
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
28 av 87
32 %
Centrallasarettet Växjö
9 av 27
33 %
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
4 av 12
33 %
Västerviks sjukhus
2 av 6
33 %
Akademiska sjukhuset
10 av 29
34 %
Länssjukhuset i Kalmar
10 av 24
42 %
0 20
60
100
Procent
Figur 76. Andel positiv marginal (män med låg- eller
intermediärrisk prostatacancer med T1c,
PSA < 10 ng/ml), per behandlande sjukhus,
behandlingsår 2014.
Bland de män där uppgift om marginalstatus ej är osäker eller saknas. Sjukhus som till
figuren bidrog med färre än 5 fall (Visby lasarett, Övriga, Sjukhuset i Gävle,
Universitetssjukhuset Örebro, Övriga, Blekingesjukhuset - Karlshamn, Norra Älvsborgs
Länssjukhus, Övriga, Sunderby sjukhus) har grupperats till ”Övriga”.
75
4
RESULTATREDOVISNING
Återinläggning efter radikal prostatektomi
I en studie baserad på data i NPCR och
Patientregistret undersöktes frekvens av
återinläggningar efter RP under åren 2000
och 2011 [12]. Risken för återinläggning upp
till 90 dagar efter RP var cirka 10 % med
en stor spridning mellan olika sjukhus. Den
genomsnittliga risken för RARP och RRP,
dvs. robot och öppen RP var mycket lika.
Högre risk för återinläggning sågs under
den tidigaste delen av studieperioden, för
äldre män, för män med högre riskkategori,
för män med hög komorbiditet och bland
män som opererades på sjukhus med låg
operationsvolym. Män som hade en lång
primär vårdtid hade högre risk att återinläggas vilket förklaras av att en primärt
lång vårdtid är associerad med en högre
frekvens av postoperativa komplikationer.
De vanligaste orsakerna till återinläggning
var infektion och blödning, men det fanns
ett mycket brett panorama av återinläggningsdiagnoser varav en hel del var av rent
medicinsk karaktär. Ungefär hälften av de
återinlagda männen genomgick en kirurgisk
åtgärd, vanligast förekommande var blåskatetrisering och cystoskopi.
Vi undersökte återinläggningsfrekvensen
efter 30 dagar för prostatektomier utförda
under 2014 med hjälp av data i NPCR och
Patientregistret eftersom vi då kunde undersöka frekvensen hos ett större antal män
än vid 90 dagar och vi har tidigare funnit
att de flesta inläggningar sker under de 30
första dagarna efter operation. . Återinläggningsfrekvensen i riket var i genomsnitt 10
% efter 30 dagar (Figur 77). På två sjukhus förekom inga återinläggningar inom 30
dagar efter operation och på åtta sjukhus
återinlades en 15 % eller mer. Återinläggningsfrekvens är ett mått på det totala omhändertagandet före, under och efter RP,
inte minst torde återinläggningar spegla den
preoperativa informationen om förväntat
förlopp efter operation.
76
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Antal fall
Sjukhuset i Hudiksvall
0 av 12
0%
Sunderby sjukhus
0 av 7
0%
Kärnsjukhuset i Skövde
1 av 35
3%
Västerviks sjukhus
1 av 23
4%
Hallands sjukhus Halmstad
3 av 60
5%
Länssjukhuset i Sundsvall
1 av 20
5%
Västmanlands sjukhus Västerås
2 av 37
5%
Övriga
12 av 176
7%
Centrallasarettet Växjö
4 av 55
7%
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
15 av 185
8%
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
3 av 36
Nyköpings lasarett
1 av 12
8%
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
24 av 252
10 %
Blekingesjukhuset − Karlskrona
5 av 52
10 %
Uddevalla sjukhus
6 av 60
10 %
Centralsjukhuset i Karlstad
11 av 107
10 %
RIKET 229 av 2215
10 %
8%
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
3 av 29
10 %
Länssjukhuset Ryhov
8 av 76
11 %
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
11 av 103
11 %
Visby lasarett
1 av 9
11 %
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
32 av 284
11 %
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
17 av 149
11 %
Norrlands universitetssjukhus Umeå
6 av 50
12 %
Södersjukhuset
5 av 41
12 %
Länssjukhuset i Kalmar
7 av 49
14 %
Universitetssjukhuset Örebro
1 av 7
14 %
Sjukhuset i Gävle
5 av 34
15 %
Falu lasarett/Ludvika lasarett
3 av 20
15 %
Akademiska sjukhuset
11 av 68
16 %
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
6 av 36
17 %
Östersunds sjukhus
7 av 40
18 %
Varbergs sjukhus
5 av 28
18 %
Danderyds sjukhus
6 av 32
19 %
Helsingsborgs lasarett
6 av 31
Retropubisk RP
Laparoskopisk/robotassisterad RP
RP, typ saknas
19 %
0
40
80
Procent
Figur 77. Andel återinläggning inom 30 dagar efter
radikal prostatektomi, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2014 (jan-nov).
Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Höglandssjukhuset, Övriga,
Blekingesjukhuset - Karlshamn, Norra Älvsborgs Länssjukhus) har grupperats till
”Övriga”.
4.4
4.4.5
Strålbehandling
Täckningsgrad för registrering av strålbehandling
Fördröjning i inrapporteringen av strålbehandling beror på att neoadjuvant hormonbehandling senarelägger strålstart med
minst tre månader och att de flesta enheter
rapporterar efter avslutad strålbehandling.
Det betyder att män som behandlas sent på
året inte hinner rapporteras vilket förklarar att täckningsgraden inte är 100 % för
2014 (Tabell 24). Det finns en stor variation
mellan olika enheter som sannolikt förklaras av olika rutiner i inrapportering och vi
eftersträvar en snabbare och mer likartad
inrapportering från landets enheter. I det
syftet håller vi årliga möten för inrapportörer från landets strålbehandlingsenheter
sedan 2012.
Strålbehandling
Med dagens organanpassade strålbehandlingstekniker och förbättrade avbildnings
metoder kan högre stråldoser levereras med
bättre precision och färre biverkningar.
Det totala antalet strålbehandlingar minskade fram till 2013 men 2014 års resultat är
svårtolkade då täckningsgraden i Stockholm
var låg vid detta analystillfälle. (Tabell 25
och 26). Under 2014 sågs ett trendbrott
med fler primärbehandlingar och även fler
strålbehandlingar efter en tids aktiv monitorering. Antalet postoperativa strålbehandlingar var mycket lägre än tidigare år
vilket rimligen beror på att rapportering
ännu inte skett. Adjuvant strålbehandling
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Behandling
är fortfarande betydligt mindre vanlig än
salvagestrålning men det finns stora regionala skillnader, i Kalmar används adjuvant
strålbehandling mer än i andra landsting
(Tabell 26).
Strålbehandlingsteknik
I Sverige ges strålbehandling med flera olika
tekniker (Tabell 27). Den vanligaste tekniken är extern, dvs. yttre strålbehandling, som kan ges med olika dagsdoser under 5-8 veckor. Majoriteten av dessa män
får tre guldmarkörer i prostata för att öka
precisionen i strålbehandlingen. En annan
strålteknik är att kombinera yttre och inre strålbehandling, brachyterapi. Den inre
strålbehandlingen ges då med s.k. högintensiv dosstrålning (HDR) vilket sammantaget
ger en betydligt högre stråldos till prostata.
Behandlingen ges med patienten i ryggbedövning och oftast vid två tillfällen. Lågintensiv dosstrålning, LDR brachyterapi
(behandling med radioaktiva frön) ges på
liknande sätt som HDR brachyterapi. LDRbehandlingen ges vid ett enda tillfälle då
cirka 80 frön permanent placeras i prostata
och lämpar sig för behandling av prostatacancer av låg- eller intermediärrisk med
begränsad utbredning.
Vid sju kliniker användes i princip enbart
extern strålterapi 2014. Vid tre kliniker används metoden med lågintensiv strålning
(LDR) och vid två kliniker används HDR
monoterapi i tillägg till övriga modaliteter.
Vid övriga kliniker ges extern och kombinationen extern och HDR.
77
4
RESULTATREDOVISNING
Tabell 24. Täckningsgrad av strålbehandlingsblanketten (för män där antingen primär eller adjuvant strålbehandling
är angiven på utredning och behandlingsblanketten), per sjukvårdsregion och år för remiss till onkologklinik/behandlingsbeslut, 2008-2014.
StockholmGotland
Diagnosår
2009
2010
2011
2012
2013
2014
321
346
352
270
299
161
UppsalaÖrebro
Sydöstra
508
494
441
410
434
366
242 (100)
233 (100)
180 (100)
185 (99)
175 (98)
158 (90)
(96)
(97)
(97)
(96)
(95)
(54)
(100)
(100)
(100)
(100)
(98)
(90)
Södra
312
259
243
250
227
223
Västra
(98)
(99)
(92)
(91)
(99)
(92)
Norra
144 (99)
123 (100)
159 (98)
110 (98)
114 (97)
119 (95)
293
320
275
291
278
236
(100)
(100)
(100)
(100)
(99)
(96)
Tabell 25. Antal registrerade genomförda strålbehandlingar, per behandlingsår, 2009-2014.
Primär
terapi
Behandlingsår
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1475
1726
1671
1507
1410
1439
(69)
(71)
(68)
(67)
(65)
(64)
Sekundär
terapi1
114
147
206
195
195
241
(5)
(6)
(8)
(9)
(9)
(11)
Uppgift om
primär/sekundär
terapi saknas
76
54
49
67
108
116
(4)
(2)
(2)
(3)
(5)
(5)
Adjuvant/
salvage
466
498
529
464
472
464
Med sekundär terapi avses de som strålbehandlats efter en tids aktiv monitorering.
78
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
(22)
(21)
(22)
(21)
(22)
(21)
Totalt
2131
2425
2455
2233
2185
2260
Totalt
1820
1775
1650
1516
1527
1263
(99)
(99)
(98)
(97)
(98)
(84)
4.4
Behandling
Tabell 26. Antal registrerade genomförda strålbehandlingar, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2014.
Primär
terapi
Stockholm-Gotland
Karolinska universitetssjukhuset - Solna/Södersjukhuset
Uppsala-Örebro
Akademiska sjukhuset
Centralsjukhuset i Karlstad
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
Sjukhuset i Gävle
Universitetssjukhuset Örebro
Västmanlands sjukhus Västerås
Sydöstra
Länssjukhuset i Kalmar
Länssjukhuset Ryhov
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
Södra
Centrallasarettet Växjö
Skånes universitetssjukhus - Lund/Malmö
Västra
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Södra Älvsborgs Sjukhus - Borås
Norra
Länssjukhuset i Sundsvall
Norrlands universitetssjukhus Umeå
RIKET
Totalt
244
Uppgift om
primär/sekundär
terapi saknas
Sekundär
terapi
Adjuvant/
salvage
Totalt
(69)
17
(5)
44
(12)
49
(14)
354
101 (64)
54 (70)
36 (60)
91 (68)
77 (100)
55 (96)
28
5
6
10
0
0
(18)
(6)
(10)
(8)
(0)
(0)
6
0
3
10
0
0
(4)
(0)
(5)
(8)
(0)
(0)
24
18
15
22
0
2
(15)
(23)
(25)
(17)
(0)
(4)
159
77
60
133
77
57
53
47
57
(48)
(59)
(58)
8
16
10
(7)
(20)
(10)
1
1
0
(1)
(1)
(0)
49
16
32
(44)
(20)
(32)
111
80
99
45
183
(98)
(48)
0
62
(0)
(16)
1
18
(2)
(5)
0
116
(0)
(31)
46
379
137
(57)
20
(8)
12
(5)
71
(30)
240
78
181
(61)
(70)
16
43
(12)
(17)
13
7
(10)
(3)
21
29
(16)
(11)
128
260
1439
(64)
241
(11)
116
(5)
464
(21)
2260
Tabell 27. Typ av primär/sekundär strålterapi, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2014.
Extern
Stockholm-Gotland
Karolinska universitetssjukhuset - Solna/Södersjukhuset
Uppsala-Örebro
Akademiska sjukhuset
Centralsjukhuset i Karlstad
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
Sjukhuset i Gävle
Universitetssjukhuset Örebro
Västmanlands sjukhus Västerås
Sydöstra
Länssjukhuset i Kalmar
Länssjukhuset Ryhov
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
Södra
Centrallasarettet Växjö
Skånes universitetssjukhus - Lund/Malmö
Västra
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Södra Älvsborgs Sjukhus - Borås
Norra
Länssjukhuset i Sundsvall
Norrlands universitetssjukhus Umeå
RIKET
Totalt
Seeds
HDR
monoterapi
Extern +
brachy
Totalt
223
(73)
18
(6)
0
(0)
64
(21)
305
41
58
44
110
17
49
(30)
(98)
(98)
(99)
(22)
(89)
0
0
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
0
1
1
0
28
5
(0)
(2)
(2)
(0)
(36)
(9)
94
0
0
1
32
1
(70)
(0)
(0)
(1)
(42)
(2)
135
59
45
111
77
55
62 (100)
51 (80)
45 (67)
0
11
0
(0)
(17)
(0)
0
0
0
(0)
(0)
(0)
0
2
22
(0)
(3)
(33)
62
64
67
46 (100)
184 (70)
0
55
(0)
(21)
0
1
(0)
(0)
0
23
(0)
(9)
46
263
(64)
0
(0)
0
(0)
60
(36)
169
107 (100)
231 (100)
0
0
(0)
(0)
0
0
(0)
(0)
0
0
(0)
(0)
107
231
84
(5)
36
(2)
299
(17)
1796
109
1377
(77)
79
4
RESULTATREDOVISNING
Fraktioneringsmönster
Det finns ett tydligt dos-responssamband
vid kurativt syftande strålbehandling av
prostatacancer och stråldoser på 78-80 Gy
krävs för att uppnå bot. Det vanligaste sättet att dela upp strålningen (fraktionera) är
att ge 2 Gy/dag 5 dagar i veckan. Ny kunskap visar att prostatacancer kan behandlas
med s.k. hypofraktionering (högre dos per
fraktion och färre fraktioner). Totaldoserna
för hypofraktionerad samt konventionellt
fraktionerad behandling ger likvärdig behandlingseffekt. Vid kombinerad yttre och
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
inre strålbehandling kan man uppnå stråldoser på >100 Gy till prostata.
Tabell 28 och 29 visar de fraktioneringsscheman som används i riket uppdelat på
riskgrupp. Konventionell fraktionering är
fortfarande klart vanligast, men under senare år har blivit vanligare med en “mildare” form av hypofraktionering med doser upp till 3 Gy/fraktion. Dessutom pågår
HYPO-studien där män med intermediär
risk prostatacancer randomiseras mellan
konventionell fraktionering (2 Gy/fraktion)
och hypofraktionering (6.1 Gy/fraktion).
Tabell 28. Fraktionsdos/total dos vid primär extern strålbehandling och extern strålbehandling given efter aktiv monitorering av män med låg- eller intermediärrisktumör vid tidpunkten för diagnos, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2014. Redovisade totaldoser ger jämförbar biologisk behandlingseffekt.
2.0 Gy /
78.0-80.0 Gy
Stockholm-Gotland
Karolinska universitetssjukhuset - Solna/Södersjukhuset
Uppsala-Örebro
Akademiska sjukhuset
Centralsjukhuset i Karlstad
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
Sjukhuset i Gävle
Universitetssjukhuset Örebro
Västmanlands sjukhus Västerås
Sydöstra
Länssjukhuset i Kalmar
Länssjukhuset Ryhov
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
Södra
Centrallasarettet Växjö
Skånes universitetssjukhus - Lund/Malmö
Västra
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Södra Älvsborgs Sjukhus - Borås
Norra
Länssjukhuset i Sundsvall
Norrlands universitetssjukhus Umeå
RIKET
Totalt
6
2.5 Gy /
72.5 Gy
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
6.1 Gy /
42.7 Gy
Totalt
(6)
89
(93)
1
(1)
0
(0)
96
15 (100)
11 (85)
3 (75)
46 (100)
0
(0)
20 (100)
0
0
1
0
0
0
(0)
(0)
(25)
(0)
(0)
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
4 (100)
0
(0)
0
2
0
0
0
0
(0)
(15)
(0)
(0)
(0)
(0)
15
13
4
46
4
20
25
30
18
(86)
(88)
(90)
0
0
0
(0)
(0)
(0)
0
0
0
(0)
(0)
(0)
4
4
2
(14)
(12)
(10)
29
34
20
17
80
(89)
(81)
0
0
(0)
(0)
0
0
(0)
(0)
2
19
(11)
(19)
19
99
15
(28)
0
(0)
38
(72)
0
(0)
53
59
115
(91)
(85)
0
0
(0)
(0)
0
0
(0)
(0)
6
21
(9)
(15)
65
136
460
(70)
90
(14)
43
(7)
60
(9)
653
26 män är exkluderade ur tabellen då övrig fraktionsdos var angiven eller uppgift saknades.
80
3.0 Gy /
66.0 Gy
4.4
Behandling
Tabell 29. Fraktionsdos/total dos vid primär extern strålbehandling och extern strålbehandling given efter aktiv monitorering av män med högrisktumör vid tidpunkten för diagnos, per behandlande sjukhus, behandlingsår
2014. Redovisade totaldoser ger jämförbar biologisk behandlingseffekt.
2.0 Gy /
78.0-80.0 Gy
Stockholm-Gotland
Karolinska universitetssjukhuset - Solna/Södersjukhuset
Uppsala-Örebro
Akademiska sjukhuset
Centralsjukhuset i Karlstad
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
Sjukhuset i Gävle
Universitetssjukhuset Örebro
Västmanlands sjukhus Västerås
Sydöstra
Länssjukhuset i Kalmar
Länssjukhuset Ryhov
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
Södra
Centrallasarettet Växjö
Skånes universitetssjukhus - Lund/Malmö
Västra
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Södra Älvsborgs Sjukhus - Borås
Norra
Länssjukhuset i Sundsvall
Norrlands universitetssjukhus Umeå
RIKET
Totalt
2.5 Gy /
72.5 Gy
3.0 Gy /
66.0 Gy
6.1 Gy /
42.7 Gy
Totalt
8
(11)
66
(88)
1
(1)
0
(0)
75
14
37
1
50
1
24
(100)
(100)
(25)
(100)
(9)
(100)
0
0
2
0
0
0
(0)
(0)
(50)
(0)
(0)
(0)
0
0
1
0
10
0
(0)
(0)
(25)
(0)
(91)
(0)
0
0
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
14
37
4
50
11
24
30 (100)
15 (100)
19 (100)
0
0
0
(0)
(0)
(0)
0
0
0
(0)
(0)
(0)
0
0
0
(0)
(0)
(0)
30
15
19
19
54
(95)
(96)
0
0
(0)
(0)
1
0
(5)
(0)
0
2
(0)
(4)
20
56
2
(5)
0
(0)
39
(95)
0
(0)
41
32 (100)
55 (96)
0
0
(0)
(0)
0
0
(0)
(0)
0
2
(0)
(4)
32
57
68
(14)
52
(11)
4
(1)
485
361
(74)
17 män är exkluderade ur tabellen då övrig fraktionsdos var angiven eller uppgift saknades.
Lymfkörtelbestrålning
Män med högriskcancer har 15-20 % risk
för lymfkörtelmetastaser och trots att de
nya Nationella riktlinjerna påpekar att det
saknas evidens för en effekt av lymfkörtelbestrålning och rekommenderar kliniska
studier, lymfkörtelbestrålas knappt hälften
av män med lokaliserad högrisk eller lokalt
avancerad prostatacancer och andelen ökar
(Figur 78).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
Antal fall
Västmanland
21 av 24
88 %
Örebro
28 av 36
78 %
Uppsala
41 av 53
77 %
Stockholm
60 av 85
71 %
Värmland
24 av 37
65 %
Gävleborg
24 av 40
60 %
Skåne
38 av 74
51 %
Västerbotten
31 av 62
50 %
RIKET
279 av 608
46 %
Kronoberg
7 av 20
35 %
Västernorrland
3 av 28
11 %
Södermanland
1 av 12
8%
Östergötland
1 av 22
5%
Jönköping
0 av 15
0%
Kalmar
0 av 28
0%
Västra Götaland
0 av 72
0%
2012
2013
1
2014
0
20
40
60
80
100
Procent
Figur 78. Andel av primärt strålbehandlade män med
lokal högriskcancer eller lokalt avancerad
tumör som fått strålning som inkluderat
lymfkörtlar, per behandlande landsting, behandlingsår 2014.
Bland de män där uppgift om inklusion av lymfkörtlar ej saknas.
81
4
RESULTATREDOVISNING
Markörteknik och bilddiagnostisk undersökning som planeringsunderlag
Idag används markörstyrning vid primär
extern strålbehandling vid alla landets kliniker utom en (Figur 79).
I figur 80 ses att det nu finns en utbredd
användning av MRI som stöd vid definition
av målvolym (prostata) inför strålbehandling. På några få strålbehandlingsenheter
används även PET-CT.
82
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Antal fall
Jönköping
39 av 39
100 %
Östergötland
39 av 39
100 %
Skåne
131 av 132
99 %
Västerbotten
179 av 181
99 %
Gävleborg
89 av 90
99 %
Västernorrland
77 av 78
99 %
Värmland
53 av 54
98 %
Kalmar
52 av 53
98 %
Kronoberg
43 av 45
96 %
Örebro
16 av 17
94 %
RIKET
1032 av 1102
94 %
Stockholm
165 av 178
93 %
Västra Götaland
74 av 80
92 %
Södermanland
31 av 35
89 %
Västmanland
43 av 49
88 %
Uppsala
1 av 32
3%
0
20
40
60
80
100
Procent
Figur 79. Andel där markörteknik använts, för män
som fått primär extern strålbehandling, per
behandlande landsting, behandlingsår 2014.
Antal fall
Värmland
54 av 55
98 %
Kronoberg
44 av 45
98 %
Gävleborg
88 av 91
97 %
Kalmar
49 av 53
92 %
Södermanland
31 av 36
86 %
Jönköping
39 av 47
83 %
Västmanland
45 av 55
82 %
Skåne
139 av 183
76 %
Västerbotten
133 av 181
73 %
RIKET
806 av 1439
56 %
Stockholm
113 av 244
46 %
Västernorrland
36 av 78
46 %
Västra Götaland
22 av 137
16 %
Uppsala
11 av 101
11 %
Örebro
2 av 76
3%
Östergötland
0 av 57
0%
MRI
PET−CT
MRI och PET−CT
0
20
40
60
80
100
Procent
Figur 80. Andel där MRI eller PET-CT använts som
stöd vid definition av target, för män som
fått primär strålbehandling, per behandlande
landsting, behandlingsår 2014.
4.4
Neoadjuvant och adjuvant hormonbehandling
Neoadjuvant hormonbehandling med GnRH
analog och bikalutamid (total androgen
blockad = TAB) bör ges inför och under
strålbehandling mot högrisk och lokalt
avancerad cancer enligt Nationella vårdprogrammet. I riket erhöll 91 % av männen
i dessa riskgrupper hormonbehandling med
en spridning mellan 70 % och 100 % (Figur
82). De flesta regioner använder TAB eller
GnRH analog medan en region huvudsakligen använde antiandrogen som monoterapi
som neoadjuvant hormonbehandling (Fig
83). Endast i undantagsfall bör män med
lågriskcancer behandlas med hormonbehandling. Trots detta ligger andelen män
som får neoadjuvant hormonbehandling inför strålterapi kvar på samma nivå som tidigare år, och 2014 fick 18 % av dessa 120
män hormonbehandling med en spridning
på 0-56 % mellan olika enheter (Figur 81).
I riktlinjerna rekommenderas i första hand
adjuvant behandling med bikalutamid under 2-3 år efter primär strålbehandling då
det ger mindre biverkningar än GnRHanalog. Användningen av adjuvant hormonbehandling ligger på samma nivå som
2013 (80 %) men spridning mellan enheter
har minskat, 61-100 %. Trots det finns det
fortfarande stora skillnader mellan vårdgivare i innehåll och duration av den adjuvanta hormonbehandlingen (Figur 85 och
86). I många landsting har användningen
av bikalutamid som adjuvant terapi ökat
markant. Men trots mer biverkningar av
GnRH-agonister jämfört med bikalutamid
använder vissa enheter fortfarnde GnRHagonister i hög utsträckning. Användningen
av bikalutamid för denna patientgrupp bör
öka.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Antal fall
Behandling
1
Gävleborg
0 av 9
0%
Jönköping
0 av 5
0%
Kronoberg
0 av 3
0%
Värmland
0 av 3
0%
Västerbotten
0 av 33
0%
Västernorrland
0 av 11
0%
Västmanland
0 av 7
0%
RIKET
21 av 120
18 %
Skåne
1 av 4
25 %
Uppsala
1 av 4
25 %
Örebro
1 av 3
33 %
Kalmar
3 av 8
38 %
Södermanland
3 av 8
38 %
Västra Götaland
2 av 4
50 %
Stockholm
10 av 18
56 %
2009 − 2010
2011 − 2012
1
2013 − 2014
0
20
40
60
80
100
Procent
Figur 81. Andel av primärt externt strålbehandlade
män med lågrisktumör som fått neoadjuvant hormonbehandling, per behandlande
landsting, behandlingsår 2013-2014.
Bland de män där uppgift om neoadjuvant hormonbehandling ej saknas.
1
Antal fall
Södermanland
12 av 12
100 %
Östergötland
22 av 22
100 %
Västra Götaland
70 av 72
97 %
Örebro
35 av 36
97 %
Stockholm
82 av 85
96 %
Kronoberg
19 av 20
95 %
Gävleborg
37 av 40
92 %
Kalmar
24 av 26
92 %
RIKET
548 av 605
91 %
Västerbotten
55 av 62
89 %
Uppsala
46 av 53
87 %
Skåne
64 av 74
86 %
Värmland
32 av 37
86 %
Jönköping
12 av 15
80 %
Västernorrland
22 av 28
79 %
Västmanland
16 av 23
70 %
2012
2013
1
2014
0
20
40
60
80
100
Procent
Figur 82. Andel av primärt strålbehandlade män med
lokal högriskcancer eller lokalt avancerad
tumör som fått neoadjuvant hormonbehandling med antiandrogener, GnRH eller TAB,
per behandlande landsting, behandlingsår
2014.
83
4
RESULTATREDOVISNING
Antal fall
Gävleborg
37
Jönköping
12
Kalmar
24
Kronoberg
19
Skåne
64
Stockholm
82
Södermanland
12
Uppsala
46
Värmland
32
Västerbotten
55
Västernorrland
22
Västmanland
16
Västra Götaland
70
Örebro
35
Östergötland
22
RIKET
548
Antiandrogen
GnRH
TAB
Uppgift saknas
0
20
40
60
80
100
Procent
Figur 83. Typ av neoadjuvant hormonbehandling för
primärt strålbehandlade män med lokal högriskcancer eller lokalt avancerad tumör, per
behandlande landsting, behandlingsår 2014.
1
Antal fall
Södermanland
12 av 12
100 %
Örebro
35 av 36
97 %
Gävleborg
36 av 40
90 %
Kronoberg
18 av 20
90 %
Västerbotten
53 av 62
85 %
Stockholm
71 av 85
84 %
Uppsala
43 av 53
81 %
Värmland
30 av 37
81 %
Östergötland
17 av 21
81 %
RIKET
486 av 604
80 %
Västmanland
18 av 23
78 %
Västra Götaland
56 av 72
78 %
Jönköping
11 av 15
73 %
Skåne
Kalmar
Västernorrland
2012
2013
1
2014
52 av 74
70 %
17 av 26
65 %
17 av 28
61 %
0
20
40
60
80
100
Procent
Figur 84. Andel av primärt strålbehandlade män med
lokal högriskcancer eller lokalt avancerad
tumör som fått adjuvant hormonbehandling,
per behandlande landsting, behandlingsår
2014.
Bland de män där uppgift om adjuvant hormonbehandling ej saknas.
84
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Antal fall
Gävleborg
36
Jönköping
11
Kalmar
17
Kronoberg
18
Skåne
52
Stockholm
71
Södermanland
12
Uppsala
43
Värmland
30
Västerbotten
53
Västernorrland
17
Västmanland
18
Västra Götaland
56
Örebro
35
Östergötland
17
RIKET
486
Antiandrogen
GnRH
TAB
Uppgift saknas
0
20
40
60
80
100
Procent
Figur 85. Typ av adjuvant hormonbehandling för primärt strålbehandlade män med lokal högriskcancer eller lokalt avancerad tumör, per
behandlande landsting, behandlingsår 2014.
Antal fall
Gävleborg
36
Jönköping
11
Kalmar
17
Kronoberg
18
Skåne
52
Stockholm
71
Södermanland
12
Uppsala
43
Värmland
30
Västerbotten
53
Västernorrland
17
Västmanland
18
Västra Götaland
56
Örebro
35
Östergötland
17
RIKET
486
≤ 6 mån
>6 mån, ≤ 18 mån
>18 mån, ≤ 30 mån
>30 mån
Uppgift saknas
0
20
40
60
80
100
Procent
Figur 86. Längd på adjuvant hormonbehandling för
primärt strålbehandlade män med lokal högriskcancer eller lokalt avancerad tumör, per
behandlande landsting, behandlingsår 2014.
4.4
Studier
Deltagande i behandlingsstudier vid strålbehandling av prostatacancer fortfarande lågt
och har t.o.m. minskat något, från 11 % år
2013 till 8 % år 2014. Flertalet av dessa patienter är inkluderade i den tidigare nämnda HYPO-studien. Det finns ett stort behov
av nya studier av strålterapi vid prostatacancer och under 2014 startade SPCG-15,
se nästa avsnitt för mer information om
SPCG-15!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Behandling
Antal fall
Värmland
15 av 55
27 %
Västerbotten
42 av 181
23 %
Skåne
30 av 183
16 %
Västernorrland
10 av 78
13 %
Kalmar
6 av 53
11 %
Kronoberg
5 av 45
11 %
Östergötland
5 av 57
9%
RIKET
122 av 1439
8%
Jönköping
3 av 47
6%
Västra Götaland
3 av 137
2%
Stockholm
3 av 244
1%
Gävleborg
0 av 91
0%
Södermanland
0 av 36
0%
Uppsala
0 av 101
0%
Västmanland
0 av 55
0%
Örebro
0 av 76
0%
0
20
40
60
80
100
Procent
Figur 87. Andel deltagande i klinisk behandlingsstudie
(enligt strålblanketten), för män som fått
primär strålbehandling, per behandlande
landsting, behandlingsår 2014.
85
4
RESULTATREDOVISNING
4.4.6
Behandling av lokalt avancerad
prostatacancer
I Riktlinjerna anges att kurativ strålterapi
med neoadjuvant GnRH-behandling följt
av adjuvant antiandrogenbehandling ad
modum SPCG-7 har högst prioritet vid
behandling av män med lokalt avancerad
prostatacancer som har en förväntad överlevnad överstigande fem år eftersom det
finns starkast evidens för effekten av denna behandling. SPCG-7-studien visade att
män med lokalt avancerad cancer som behandlades med strålterapi och hormonbehandling hade hälften så stor risk att dö av
prostatacancer upp till tio år efter diagnos i
jämförelse med män som behandlades med
enbart hormonbehandling. Studien har fått
starkt genomslag på hur man ser på behandlingen av lokalt avancerad prostatacancer [9]. Om den förväntade överlevnaden är
mindre än fem år förespråkar Riktlinjerna
hormonell behandling vid symptomgivande
progress.
Vi kartlade behandlingen av män med lokalt avancerad prostatacancer definierade
enligt NPCR:s nya kriterier dvs. kliniskt lokalstadium T3 och PSA under 50 µg/L, ej
N1 och ej M1, dvs. utan metastaser i lymfkörtlar eller skelett, i ålderskategorierna 75
år eller yngre och 76-80 år. Behandlingen
av dessa män varierade stort mellan landstingen (Figur 88-91). Totalt i riket behandlades 84 % av männen 75 år eller yngre med
kurativ behandling, och 48 % fick hormonbehandling och strålbehandling (Figur 88),
andelen varierade mellan 11-83 % i landets
landsting (Figur 89).
Bland män 76-80 år med lokalt avancerad cancer var kurativ behandling ovanlig, de flesta erhöll hormonbehandling (Figur 90), ungefär 22 % av dessa män erhöll
hormonbehandling och strålterapi vilket
är en vissökning jämfört med 2013 (Figur
91). I de flesta landsting var den vanligaste behandlingsstrategin primär GnRHanalogbehandling trots att antiandrogener
rekommenderas om hormonbehandling väljs
för denna kategori av män. Figur 92 och 93
86
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
visar behandling för män under 75 år med
regionalt metastaserad prostatacancer.
Riktlinjerna rekommenderar symtomstyrd
behandling vid lokalt avancerad cancer
bland män med en förväntad överlevnad
som är mindre än fem år, men en i övrigt
frisk 76-årig man har idag en förväntad
överlevnad på 10 år och en frisk 80-årig
man 8 år [16], så i denna grupp finns också en underbehandling. Bland män över 75
års ålder med lokalt avancerad cancer finns
en grupp med en förväntad överlevnad som
klart överstiger fem år, och för dem är det
indicerat med kurativ terapi. Nästa fråga i
detta fält är om radikal prostatektomi är en
bättre behandling än nuvarande ”best evidence care” dvs. strålterapi och hormonbehandling. Den frågan undersöks nu i SPCG15 där primär radikal prostatektomi med
eventuell adjuvant eller salvage strålterapi
jämförs med strålterapi och hormonbehandling som i SPCG-7. Studien kommer att
inkludera totalt 1200 män under 75 år med
lokalt avancerad prostatacancer definierat
som cT3 och Gleasongrad 4 och M0 och
N0 (på CT eller MR) och PSA under 100
ng/ml. I september 2015 hade 24 patienter
inkluderats i SPCG-15 i Sverige.
En viktig fråga i detta sammanhang är
förväntad överlevnad. Med hjälp av data i PCBaSe undersöktes observerad 10årsöverlevnad bland män matchade till
prostatacancerfall på ålder och bostadsort
i syfte att använda dessa data som den förväntade dödligheten bland män med prostatacancer - dvs. förutsatt att deras prostatacancer botats (Figur 94). I dessa analyser
har vi tagit hänsyn till ålder och samsjuklighet baserad på data i Patientregistret
beräknad med Charlsons komorbiditetsindex (CCI). I nästa steg jämförde vi den
förväntade dödligheten med den andel som
erhöll kurativ terapi. I figur 95 ses att den
förväntade dödligheten överensstämmer väl
med den andel som erhåller kurativ behandling bland yngre män, men att bland 70-80
åringar, framför allt de män som är i övrigt
friska dvs. har CCI=0, behandlas en mycket
lägre andel.
4.4
Antal fall
Södermanland
Gotland
Blekinge
Övriga/privat − Uppsala−Örebro
Uppsala
Västernorrland
Västerbotten
Jämtland
Kalmar
Värmland
Örebro
Skåne
Norrbotten
Halland
Stockholm
Gävleborg
RIKET
Övriga/privat − Södra
Kronoberg
Dalarna
Västra Götaland
Västmanland
Östergötland
Jönköping
Övriga/privat − Stockholm−Gotland
Övriga/privat − Sydöstra
Övriga/privat − Västra
18
1
9
3
20
20
16
14
12
59
29
62
23
15
64
14
654
6
11
44
60
28
38
25
50
7
6
0
20
40
60
80
100
Procent
Neoadjuvant hormonbehandling + RT
RT
RP
Antiandrogener monoterapi
GnRH/orchiektomi
Konservativ terapi
Övrigt
Figur 88. Behandling av män 75 år eller yngre vid
diagnos med lokalt avancerad prostatacancer, per behandlingsbeslutande landsting,
2013-2014.
Bland de män där uppgift om behandling ej saknas.
Antal fall
Övriga/privat − Uppsala−Örebro
Örebro
Västernorrland
Gävleborg
Uppsala
Södermanland
Norrbotten
Dalarna
Västra Götaland
Västerbotten
Övriga/privat − Södra
RIKET
Jönköping
Övriga/privat − Stockholm−Gotland
Västmanland
Övriga/privat − Sydöstra
Värmland
Stockholm
Kronoberg
Jämtland
Skåne
Halland
Kalmar
Övriga/privat − Västra
Östergötland
Blekinge
Gotland
2009 − 2010
2011 − 2012
1
2013 − 2014
1
3 av 3
24 av 29
16 av 20
10 av 14
14 av 20
12 av 18
14 av 23
25 av 44
34 av 60
9 av 16
3 av 6
315 av 654
12 av 25
22 av 50
12 av 28
3 av 7
25 av 59
25 av 64
4 av 11
5 av 14
22 av 62
5 av 15
4 av 12
2 av 6
9 av 38
1 av 9
0 av 1
100 %
83 %
80 %
71 %
70 %
67 %
61 %
57 %
57 %
56 %
50 %
48 %
48 %
44 %
43 %
43 %
42 %
39 %
36 %
36 %
35 %
33 %
33 %
33 %
24 %
11 %
0%
0
40
80
Procent
Figur 89. Andel av män 75 år eller yngre vid diagnos
med lokalt avancerad prostatacancer som
fått neoadjuvant hormonterapi och strålbehandling, per behandlingsbeslutande landsting, 2013-2014.
Bland de män där uppgift om behandling ej saknas.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Behandling
Antal fall
Gävleborg
Kronoberg
Västerbotten
Uppsala
Blekinge
Halland
Västmanland
Värmland
Norrbotten
Östergötland
Kalmar
Skåne
Stockholm
RIKET
Västra Götaland
Jönköping
Örebro
Jämtland
Övriga/privat − Södra
Dalarna
Västernorrland
Övriga/privat − Stockholm−Gotland
Övriga/privat − Sydöstra
Södermanland
Gotland
Övriga/privat − Uppsala−Örebro
Övriga/privat − Västra
3
6
5
6
2
4
6
19
11
15
3
25
11
236
13
5
11
7
7
8
16
23
13
6
1
1
9
0
20
40
60
80
100
Procent
Neoadjuvant hormonbehandling + RT
RT
RP
Antiandrogener monoterapi
GnRH/orchiektomi
Konservativ terapi
Övrigt
Figur 90. Behandling av män 76-80 år vid diagnos
med lokalt avancerad prostatacancer, per
behandlingsbeslutande landsting, 2013-2014.
Bland de män där uppgift om behandling ej saknas.
Antal fall
Gävleborg
Västerbotten
Blekinge
Halland
Kronoberg
Värmland
Norrbotten
Kalmar
Uppsala
Östergötland
Västra Götaland
RIKET
Skåne
Stockholm
Örebro
Västmanland
Jämtland
Övriga/privat − Södra
Dalarna
Övriga/privat − Sydöstra
Västernorrland
Övriga/privat − Stockholm−Gotland
Gotland
Jönköping
Södermanland
Övriga/privat − Uppsala−Örebro
Övriga/privat − Västra
2009 − 2010
2011 − 2012
1
2013 − 2014
1
3 av 3
3 av 5
1 av 2
2 av 4
3 av 6
8 av 19
4 av 11
1 av 3
2 av 6
5 av 15
3 av 13
51 av 236
5 av 25
2 av 11
2 av 11
1 av 6
1 av 7
1 av 7
1 av 8
1 av 13
1 av 16
1 av 23
0 av 1
0 av 5
0 av 6
0 av 1
0 av 9
100 %
60 %
50 %
50 %
50 %
42 %
36 %
33 %
33 %
33 %
23 %
22 %
20 %
18 %
18 %
17 %
14 %
14 %
12 %
8%
6%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
0
40
80
Procent
Figur 91. Andel av män 76-80 år vid diagnos med
lokalt avancerad prostatacancer som fått
neoadjuvant hormonterapi och strålbehandling, per behandlingsbeslutande landsting,
2013-2014.
Bland de män där uppgift om behandling ej saknas.
87
4
RESULTATREDOVISNING
Antal fall
Gotland
Blekinge
Övriga/privat − Sydöstra
Övriga/privat − Uppsala−Örebro
Uppsala
Kronoberg
Stockholm
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
Västernorrland
Södermanland
Östergötland
RIKET
Dalarna
Övriga/privat − Stockholm−Gotland
Örebro
Gävleborg
Västra Götaland
Skåne
Kalmar
Jönköping
Halland
Västmanland
Övriga/privat − Västra
Värmland
Övriga/privat − Södra
3
6
1
2
11
9
81
13
12
18
7
17
17
516
12
24
9
26
69
76
16
15
18
14
6
26
8
0
20
40
60
80
100
Procent
Neoadjuvant hormonbehandling + RT
RT
RP
Antiandrogener monoterapi
GnRH/orchiektomi
Konservativ terapi
Övrigt
Figur 92. Behandling av män 75 år eller yngre vid
diagnos med regionalt metastaserad prostatacancer (N1 och/eller T4 och/eller PSA
50-100 µg/L, ej M1), per behandlingsbeslutande landsting, 2013-2014.
Bland de män där uppgift om behandling ej saknas.
Antal fall
Övriga/privat − Sydöstra
Gotland
Norrbotten
Västerbotten
Dalarna
Västernorrland
Kronoberg
Jämtland
Blekinge
Södermanland
Gävleborg
Örebro
Uppsala
Övriga/privat − Stockholm−Gotland
RIKET
Stockholm
Västra Götaland
Västmanland
Halland
Övriga/privat − Södra
Östergötland
Jönköping
Värmland
Skåne
Övriga/privat − Västra
Kalmar
Övriga/privat − Uppsala−Örebro
2009 − 2010
2011 − 2012
1
2013 − 2014
1
1 av 1
2 av 3
12 av 18
8 av 12
7 av 12
4 av 7
5 av 9
7 av 13
3 av 6
8 av 17
12 av 26
4 av 9
4 av 11
8 av 24
172 av 516
26 av 81
22 av 69
4 av 14
5 av 18
2 av 8
4 av 17
3 av 15
5 av 26
14 av 76
1 av 6
1 av 16
0 av 2
100 %
67 %
67 %
67 %
58 %
57 %
56 %
54 %
50 %
47 %
46 %
44 %
36 %
33 %
33 %
32 %
32 %
29 %
28 %
25 %
24 %
20 %
19 %
18 %
17 %
6%
0%
0
40
80
Procent
Figur 93. Andel av män 75 år eller yngre vid diagnos
med regionalt metastaserad prostatacancer (N1 och/eller T4 och/eller PSA 50-100
µg/L, ej M1) som fått neoadjuvant hormonterapi och strålbehandling, per behandlingsbeslutande landsting, 2013-2014.
Bland de män där uppgift om behandling ej saknas.
88
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Age <65 yrs
CCI 0
High education
Middle education
Low education
●
●
●
CCI 1
High education
Middle education
Low education
86% (85−87%)
81% (80−82%)
75% (74−76%)
●
●
●
CCI 2
High education
Middle education
Low education
83% (82−85%)
72% (70−74%)
59% (56−62%)
●
●
●
CCI 3+
High education
Middle education
Low education
93% (93−93%)
91% (91−91%)
89% (89−89%)
54% (50−59%)
46% (42−51%)
41% (36−45%)
●
●
●
Age 65−69 yrs
CCI 0
High education
Middle education
Low education
●
●
●
CCI 1
High education
Middle education
Low education
69% (66−71%)
72% (71−73%)
62% (60−63%)
●
●
●
CCI 2
High education
Middle education
Low education
89% (88−89%)
83% (83−83%)
78% (78−79%)
65% (62−68%)
64% (62−66%)
53% (51−56%)
●
●
●
CCI 3+
High education
Middle education
Low education
45% (40−50%)
39% (35−42%)
31% (28−34%)
●
●
●
Age 70−74 yrs
CCI 0
High education
Middle education
Low education
76% (75−77%)
73% (72−73%)
66% (66−66%)
●
●
●
CCI 1
High education
Middle education
Low education
61% (59−63%)
57% (55−58%)
48% (46−49%)
●
●
●
CCI 2
High education
Middle education
Low education
55% (52−58%)
44% (42−46%)
38% (36−40%)
●
●
●
CCI 3+
High education
Middle education
Low education
37% (32−41%)
24% (21−26%)
21% (20−23%)
●
●
●
Age 75−79 yrs
CCI 0
High education
Middle education
Low education
61% (60−62%)
54% (54−55%)
48% (47−48%)
●
●
●
CCI 1
High education
Middle education
Low education
33% (31−36%)
35% (33−36%)
32% (31−33%)
●
●
●
CCI 2
High education
Middle education
Low education
38% (35−41%)
30% (28−32%)
25% (24−27%)
●
●
●
CCI 3+
High education
Middle education
Low education
22% (19−26%)
17% (16−18%)
13% (12−14%)
●
●
●
0
20
40
60
80
100 %
Figur 94. Observerad 10-årsöverlevnad för män utan prostatacancer i bakgrundsbefolkningen matchade på ålder och bostadsort till
prostatacancerfall med högrisktumör, uppdelat på åldersgrupp, komorbiditet och utbildningsnivå.
4.4
Age, comorbidity
<65 yrs, CCI 0
65−69 yrs, CCI 0
<65 yrs, CCI 1
70−74 yrs, CCI 0
<65 yrs, CCI 2
65−69 yrs, CCI 1
65−69 yrs, CCI 2
70−74 yrs, CCI 1
75−79 yrs, CCI 0
<65 yrs, CCI 3+
70−74 yrs, CCI 2
65−69 yrs, CCI 3+
75−79 yrs, CCI 1
75−79 yrs, CCI 2
70−74 yrs, CCI 3+
75−79 yrs, CCI 3+
0
50
100%
10−year survival probability
Treated with curative intent
Figur 95. Observerad 10-årsöverlevnad för män utan prostatacancer i bakgrundsbefolkningen matchade på ålder och bostadsort till
prostatacancerfall med högrisktumör, samt
andel kurativt behandlade bland dessa
prostatacancerfall, uppdelat på åldersgrupp
och komorbiditet.
Behandling
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
89
RESULTATREDOVISNING
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
150
100
50
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
2001
Tabell 30a-30b visar behandling av män
med M1 eller PSA över 100 µg/L, totalt
1034 män i landet med diagnos under 2014.
Den vanligaste behandlingen var GnRHanalog 72 %, bilateral orchiektomi (kirurgisk kastration med bortopererande av testiklarna) 9 % och monoterapi med antiandrogen 12 %. För 213 män utan påvisade
metastaser, men med PSA över 100 µg/L,
var behandlingen GnRH-analog i 69 %, orchiektomi i 7 % och antiandrogener i 21 %
(Tabell 31a-31b).
200
2000
PSA-nivån vid diagnos hos män med påvisade fjärrmetastaser (M1) har sjunkit från
ett medianvärde strax över 200 µg/L år
1998 till 107 µg/L år 2014 (Figur 96). Det
visar att det skett en ”stage migration” även
inom kategorin fjärrmetastaserad sjukdom.
250
1999
Hormonbehandling
1998
4.4.7
Median (IQR)
4
År
Figur 96. Median PSA-nivå (µg/L) vid diagnos för
män med påvisade fjärrmetastaser (M1), per
diagnosår, 1998-2014.
Tabell 30a. Typ av hormonterapi (M1 och/eller PSA ≥ 100 µg/L), per behandlingsbeslutande sjukhus, 2014.
Orchiektomi
Stockholm-Gotland
Capio S:t Görans sjukhus - Urologisektionen
Danderyds sjukhus
Karolinska universitetssjukhuset - Huddinge
Karolinska universitetssjukhuset - Solna
Norrtälje sjukhus
Södersjukhuset
Södertälje sjukhus
Visby lasarett
Privatläkare - Stockholm-Gotland
Uppsala-Örebro
Akademiska sjukhuset
Centralsjukhuset i Karlstad
Falu lasarett/Ludvika lasarett
Karlskoga lasarett
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
Lasarettet i Enköping
Lindesbergs lasarett
Mora lasarett
Nyköpings lasarett
Sjukhuset i Arvika
Sjukhuset i Bollnäs
Sjukhuset i Gävle
Sjukhuset i Hudiksvall
Universitetssjukhuset Örebro
Västmanlands sjukhus Västerås
Privatläkare - Uppsala-Örebro
Sydöstra
Höglandssjukhuset
Länssjukhuset i Kalmar
Länssjukhuset Ryhov
Oskarshamns sjukhus
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
Värnamo sjukhus
Västerviks sjukhus
Privatläkare - Sydöstra
90
GnRH
GnRH +
AA kontinuerligt
Endast AA
Totalt
1
1
1
1
1
5
0
0
0
(7)
(7)
(6)
(17)
(12)
(16)
(0)
(0)
(0)
12 (86)
11 (79)
12 (75)
3 (50)
4 (50)
21 (66)
6 (75)
8 (100)
23 (70)
0
1
1
1
2
3
0
0
4
(0)
(7)
(6)
(17)
(25)
(9)
(0)
(0)
(12)
1
1
2
1
1
3
2
0
6
(7)
(7)
(12)
(17)
(12)
(9)
(25)
(0)
(18)
14
14
16
6
8
32
8
8
33
2
6
9
0
0
0
1
0
0
0
0
13
0
3
1
0
(8)
(11)
(29)
(0)
(0)
(0)
(14)
(0)
(0)
(0)
(0)
(52)
(0)
(15)
(3)
(0)
13 (54)
38 (69)
18 (58)
4 (80)
15 (52)
6 (86)
6 (86)
7 (64)
5 (71)
1 (100)
6 (100)
8 (32)
10 (83)
15 (75)
28 (93)
6 (100)
4
5
0
0
10
1
0
4
1
0
0
1
1
0
1
0
(17)
(9)
(0)
(0)
(34)
(14)
(0)
(36)
(14)
(0)
(0)
(4)
(8)
(0)
(3)
(0)
5
6
4
1
4
0
0
0
1
0
0
3
1
2
0
0
(21)
(11)
(13)
(20)
(14)
(0)
(0)
(0)
(14)
(0)
(0)
(12)
(8)
(10)
(0)
(0)
24
55
31
5
29
7
7
11
7
1
6
25
12
20
30
6
0
1
1
0
1
0
0
0
(0)
(12)
(7)
(0)
(2)
(0)
(0)
(0)
9 (60)
2 (25)
9 (60)
3 (100)
32 (57)
6 (86)
11 (92)
3 (38)
1
3
3
0
3
1
0
2
(7)
(38)
(20)
(0)
(5)
(14)
(0)
(25)
5
2
2
0
20
0
1
3
(33)
(25)
(13)
(0)
(36)
(0)
(8)
(38)
15
8
15
3
56
7
12
8
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
4.4
Behandling
Tabell 30b. Typ av hormonterapi (M1 och/eller PSA ≥ 100 µg/L), per behandlingsbeslutande sjukhus, 2014, forts...
Orchiektomi
Södra
Blekingesjukhuset - Karlskrona
Centrallasarettet Växjö
Centralsjukhuset Kristianstad
Hallands sjukhus Halmstad
Helsingsborgs lasarett
Lasarettet i Ystad
Lasarettet Trelleborg
Ljungby lasarett
Skånes universitetssjukhus - Lund/Malmö
Ängelholms sjukhus
Privatläkare - Södra
Övriga
Västra
Alingsås lasarett
Hallands sjukhus Kungsbacka
Kärnsjukhuset i Skövde
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sjukhuset i Lidköping
Södra Älvsborgs Sjukhus - Borås
Södra Älvsborgs Sjukhus - Skene
Uddevalla sjukhus
Varbergs sjukhus
Privatläkare - Västra
Norra
Gällivare sjukhus
Kalix sjukhus
Kiruna sjukhus
Lycksele lasarett
Länssjukhuset i Sundsvall
Norrlands universitetssjukhus Umeå
Piteå älvdals sjukhus
Skellefteå lasarett
Sollefteå sjukhus
Sunderby sjukhus
Örnsköldsviks sjukhus
Östersunds sjukhus
RIKET
Totalt
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
(0)
(5)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(5)
(0)
(0)
(0)
1
0
7
1
1
8
0
2
0
0
GnRH
17
19
8
12
15
9
7
6
39
6
14
3
GnRH +
AA kontinuerligt
Endast AA
Totalt
(94)
(90)
(100)
(71)
(83)
(100)
(88)
(100)
(89)
(55)
(82)
(100)
1
0
0
3
1
0
1
0
0
1
1
0
(6)
(0)
(0)
(18)
(6)
(0)
(12)
(0)
(0)
(9)
(6)
(0)
0
1
0
2
2
0
0
0
3
4
2
0
(0)
(5)
(0)
(12)
(11)
(0)
(0)
(0)
(7)
(36)
(12)
(0)
18
21
8
17
18
9
8
6
44
11
17
3
(12)
(0)
(47)
(2)
(7)
(33)
(0)
(4)
(0)
(0)
6 (75)
5 (100)
6 (40)
41 (89)
7 (50)
8 (33)
2 (50)
44 (86)
5 (56)
18 (78)
1
0
1
1
0
1
2
4
3
3
(12)
(0)
(7)
(2)
(0)
(4)
(50)
(8)
(33)
(13)
0
0
1
3
6
7
0
1
1
2
(0)
(0)
(7)
(7)
(43)
(29)
(0)
(2)
(11)
(9)
8
5
15
46
14
24
4
51
9
23
0
0
0
3
2
8
0
3
1
1
0
2
(0)
(0)
(0)
(60)
(8)
(38)
(0)
(43)
(25)
(6)
(0)
(10)
1 (100)
2 (100)
1 (50)
2 (40)
24 (92)
13 (62)
1 (50)
4 (57)
3 (75)
14 (88)
5 (56)
15 (71)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(11)
(0)
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
3
4
(0)
(0)
(50)
(0)
(0)
(0)
(50)
(0)
(0)
(6)
(33)
(19)
1
2
2
5
26
21
2
7
4
16
9
21
91
(9)
78
(8)
122
(12)
1034
743
(72)
1 fick övrig hormonterapi och är därför exkluderade ur tabellen.
91
4
RESULTATREDOVISNING
Tabell 31a. Typ av hormonterapi (M0/MX och PSA ≥ 100 µg/L), per behandlingsbeslutande sjukhus, 2014.
Orchiektomi
Stockholm-Gotland
Capio S:t Görans sjukhus - Urologisektionen
Danderyds sjukhus
Karolinska universitetssjukhuset - Huddinge
Södersjukhuset
Visby lasarett
Privatläkare - Stockholm-Gotland
Uppsala-Örebro
Akademiska sjukhuset
Centralsjukhuset i Karlstad
Falu lasarett/Ludvika lasarett
Karlskoga lasarett
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
Lasarettet i Enköping
Mora lasarett
Nyköpings lasarett
Sjukhuset i Bollnäs
Sjukhuset i Gävle
Universitetssjukhuset Örebro
Västmanlands sjukhus Västerås
Sydöstra
Höglandssjukhuset
Länssjukhuset i Kalmar
Oskarshamns sjukhus
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
Värnamo sjukhus
Västerviks sjukhus
92
0
0
0
1
0
0
(0)
(0)
(0)
(10)
(0)
(0)
0
3
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
(0)
(13)
(50)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(50)
(0)
(0)
0
1
0
1
0
0
(0)
(50)
(0)
(8)
(0)
(0)
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
GnRH
3 (100)
1 (50)
1 (50)
6 (60)
3 (100)
8 (73)
1
16
0
0
5
2
2
0
1
1
6
11
(33)
(70)
(0)
(0)
(50)
(100)
(100)
(0)
(100)
(50)
(86)
(100)
0
(0)
1 (50)
2 (100)
6 (50)
0
(0)
4 (80)
GnRH +
AA kontinuerligt
Endast AA
Totalt
0
0
0
1
0
0
(0)
(0)
(0)
(10)
(0)
(0)
0
1
1
2
0
3
(0)
(50)
(50)
(20)
(0)
(27)
3
2
2
10
3
11
0
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
(0)
(4)
(0)
(0)
(30)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
2 (67)
3 (13)
1 (50)
1 (100)
2 (20)
0
(0)
0
(0)
1 (100)
0
(0)
0
(0)
1 (14)
0
(0)
3
23
2
1
10
2
2
1
1
2
7
11
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
1 (100)
0
(0)
2 (100)
0
(0)
0
(0)
5 (42)
0
(0)
1 (20)
2
2
2
12
1
5
4.4
Behandling
Tabell 31b. Typ av hormonterapi (M0/MX och PSA ≥ 100 µg/L), per behandlingsbeslutande sjukhus, 2014, forts...
Orchiektomi
Södra
Blekingesjukhuset - Karlskrona
Centrallasarettet Växjö
Centralsjukhuset Kristianstad
Hallands sjukhus Halmstad
Helsingsborgs lasarett
Lasarettet i Ystad
Skånes universitetssjukhus - Lund/Malmö
Ängelholms sjukhus
Privatläkare - Södra
Västra
Alingsås lasarett
Hallands sjukhus Kungsbacka
Kärnsjukhuset i Skövde
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sjukhuset i Lidköping
Södra Älvsborgs Sjukhus - Borås
Uddevalla sjukhus
Varbergs sjukhus
Privatläkare - Västra
Norra
Gällivare sjukhus
Kalix sjukhus
Kiruna sjukhus
Lycksele lasarett
Länssjukhuset i Sundsvall
Norrlands universitetssjukhus Umeå
Piteå älvdals sjukhus
Sollefteå sjukhus
Sunderby sjukhus
Örnsköldsviks sjukhus
Östersunds sjukhus
RIKET
Totalt
GnRH
GnRH +
AA kontinuerligt
Endast AA
Totalt
0
0
0
0
0
0
1
0
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(17)
(0)
(0)
3 (100)
2 (67)
2 (100)
3 (75)
3 (60)
3 (100)
5 (83)
2 (40)
3 (75)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
0
1
0
1
2
0
0
3
1
(0)
(33)
(0)
(25)
(40)
(0)
(0)
(60)
(25)
3
3
2
4
5
3
6
5
4
0
0
0
0
0
1
1
0
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(17)
(50)
(0)
(0)
1 (100)
2 (100)
0
(0)
8 (80)
2 (50)
2 (33)
1 (50)
3 (75)
3 (75)
0
(0)
0
(0)
1 (100)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
1 (25)
0
(0)
0
0
0
2
2
3
0
0
1
(0)
(0)
(0)
(20)
(50)
(50)
(0)
(0)
(25)
1
2
1
10
4
6
2
4
4
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
(0)
(0)
(0)
(50)
(0)
(25)
(0)
(0)
(50)
(0)
(0)
1
1
1
1
5
3
1
1
1
2
1
(100)
(100)
(50)
(50)
(100)
(75)
(100)
(100)
(50)
(67)
(50)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
(0)
(0)
(50)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(33)
(50)
1
1
2
2
5
4
1
1
2
3
2
14
(7)
146
(69)
8
(4)
45
(21)
213
0 fick övrig hormonterapi och är därför exkluderade ur tabellen.
93
RESULTATREDOVISNING
1
76
21.5
●
Stockholm
307
22
●
Övriga/privat − Sydöstra
136
26.5
●
Södermanland
146
27
●
Halland
182
28
●
Jönköping
266
28
●
Östergötland
216
29
●
30
●
Antal fall Median
Gotland
44
Västra Götaland
673
34
●
Övriga/privat − Västra
292
34.5
●
Övriga/privat − Södra
205
35
●
111
36
●
Kalmar
Örebro
195
37
●
RIKET
6396
37
●
Skåne
569
38
●
Övriga/privat − Stockholm−Gotland
864
39
●
Blekinge
106
2012
2013
1
2014
40.5
●
Uppsala
130
41
●
Västerbotten
226
42.5
●
Norrbotten
165
43
●
Kronoberg
176
44
●
Värmland
277
46
●
Dalarna
199
56
●
Gävleborg
275
58
●
Jämtland
113
60
●
Västernorrland
241
63
●
Västmanland
206
65.5
●
0 20
60
100
Median samt första och
tredje kvartil (dagar)
Figur 97. Antal dagar mellan utfärdande av remiss
och första besök på specialistmottagning,
per diagnostiserande landsting, diagnosår
2014.
Uppgift saknas för 3.3 % av männen.
94
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
60
40
Stockholm−Gotland
Uppsala−Örebro
Sydöstra
Södra
Västra
Norra
RIKET
20
0
2014
1
Övriga/privat − Uppsala−Örebro
Figur 98. KARTA - Antal dagar mellan utfärdande
av remiss och första besök på specialistmottagning, per diagnostiserande landsting,
diagnosår 2014.
2013
I figur 97 visas medianväntetiden i dagar
för alla landsting år 2014. I riket var medianväntetiden från remiss till första besök på
mottagning 37 dagar med en spridning mellan 22 och 65.5 dagar mellan landstingen. I
figur 100 redovisas väntetider per sjukhus
för år 2014; två sjukhus hade medianväntetid överskridande 90 dagar.
0 dagar
2012
Patienter med misstänkt prostatacancer
utreds och diagnostiseras på urologiska specialistmottagningar och på vissa orter på
allmänkirurgiska mottagningar. Sedan 2009
redovisas väntetid mellan datum för utfärdande av remiss på grund av misstänkt
prostatacancer och datum för första besök
på specialistmottagning. Överlag fortsätter
väntetiderna att vara långa och inga större
förändringar har skett sedan 2009.
70 dagar
2011
Väntetid från datum för utfärdande av remiss till första besök på
specialistmottagning
2010
4.5.1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Median
Väntetider
2009
4.5
Median (dagar)
4
År
Figur 99. Median antal dagar mellan utfärdande av
remiss och första besök på specialistmottagning, per diagnosår och diagnostiserande
sjukvårdsregion, 2009-2014.
4.5
Väntetider
Antal fall Median
Södersjukhuset
70
15.5
Danderyds sjukhus
45
20
21
Hallands sjukhus Kungsbacka
38
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
29
21
Privatläkare − Uppsala−Örebro
76
21.5
Länssjukhuset Ryhov
96
22
Hallands sjukhus Halmstad
71
24
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
76
24
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
30
24.5
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
102
24.5
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
46
25
Norrtälje sjukhus
37
25
Privatläkare − Sydöstra
136
26.5
Värnamo sjukhus
66
26.5
Alingsås lasarett
58
27
Lycksele lasarett
37
29
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
216
29
Kalix sjukhus
15
30
Visby lasarett
44
30
Karlskoga lasarett
21
31
Lindesbergs lasarett
24
31.5
Kärnsjukhuset i Skövde
57
32
Nyköpings lasarett
44
32
Södertälje sjukhus
50
32.5
Akademiska sjukhuset
82
33
Privatläkare − Södra
200
34.5
Privatläkare − Västra
292
34.5
Uddevalla sjukhus
166
34.5
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
258
35
Varbergs sjukhus
73
35
Lasarettet Trelleborg
41
36
Oskarshamns sjukhus
20
36
Västerviks sjukhus
73
36
RIKET
6396
37
Södra Älvsborgs Sjukhus − Skene
41
37
Helsingsborgs lasarett
84
37.5
Länssjukhuset i Kalmar
102
38
Privatläkare − Stockholm−Gotland
864
39
Universitetssjukhuset Örebro
66
39
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
195
40
Blekingesjukhuset − Karlskrona
106
40.5
Centrallasarettet Växjö
135
41
Lasarettet i Ystad
70
41
Sollefteå sjukhus
43
43
Sunderby sjukhus
94
43
Sjukhuset i Lidköping
80
43.5
44
Gällivare sjukhus
25
Centralsjukhuset i Karlstad
266
45
Piteå älvdals sjukhus
16
45.5
Höglandssjukhuset
103
46
Skellefteå lasarett
72
49.5
Norrlands universitetssjukhus Umeå
117
51
Sjukhuset i Bollnäs
53
51
Falu lasarett/Ludvika lasarett
144
52.5
Sjukhuset i Hudiksvall
77
54
Kiruna sjukhus
15
55
Centralsjukhuset Kristianstad
21
58
Simrishamns sjukhus
24
60
Östersunds sjukhus
113
60
Länssjukhuset i Sundsvall
127
63
Lasarettet i Enköping
48
63.5
Ängelholms sjukhus
71
64
Västmanlands sjukhus Västerås
206
65.5
Örnsköldsviks sjukhus
71
73
Sjukhuset i Gävle
145
76
Övriga
9
76
Ljungby lasarett
41
78
Mora lasarett
55
90
Sjukhuset i Arvika
8
90.5
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
0
50
100
150
200
Median samt första och
tredje kvartil (dagar)
Figur 100. Antal dagar mellan utfärdande av remiss och första besök på specialistmottagning, per diagnostiserande
sjukhus, diagnosår 2014.
Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Sjukhuset i Torsby, Nässjö lasarett) har grupperats till ”Övriga”.
95
RESULTATREDOVISNING
●
Dalarna
244
21
●
Halland
253
23
●
Övriga/privat − Södra
362
23
●
Skåne
856
25
●
Uppsala
214
25
●
Kronoberg
226
26
●
Örebro
178
26
●
Jönköping
334
27
●
Jämtland
165
28
●
Norrbotten
220
28
●
Södermanland
195
28
●
Västerbotten
256
28
●
Västernorrland
343
28
●
Övriga/privat − Sydöstra
246
28
●
Övriga/privat − Uppsala−Örebro
132
28
●
Övriga/privat − Västra
457
28
●
Kalmar
263
29
●
RIKET
10077
29
●
Gotland
47
30
●
Västra Götaland
864
30
●
Östergötland
332
33
●
Stockholm
393
34
●
Gävleborg
341
35
●
Övriga/privat − Stockholm−Gotland
2434
36
●
Västmanland
267
38
Värmland
322
45
2012
2013
1
2014
●
●
0
20
40
60
Median samt första och
tredje kvartil (dagar)
Figur 101. Antal dagar mellan provtagning och PADbesked till patient, per diagnostiserande
landsting, diagnosår 2014.
Uppgift saknas för 3.7 % av männen.
96
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
Figur 102. KARTA - Antal dagar mellan provtagning
och PAD-besked till patient, per diagnostiserande landsting, diagnosår 2014.
40
30
20
Stockholm−Gotland
Uppsala−Örebro
Sydöstra
Södra
Västra
Norra
RIKET
10
0
2014
20
2013
1
133
Antal fall Median
0 dagar
2012
1
Blekinge
50 dagar
2011
Medianväntetiden mellan datum för provtagning (biopsi) till dess att patienten fick
PAD-besked var 29 dagar i riket och det
fanns en spridning från 20 till 45 dagar mellan landstingen (Figur 101). Detta är i stort
oförändrat jämfört med diagnosår 2013. I
NPCR har vi satt målnivån att patienten
ska ha PAD-information inom två veckor efter biopsitagning, dvs. patienten ska senast
andra kalenderveckan efter biopsitagning ha
fått svar på PAD, vilket innebär maximalt
18 dagars väntetid. Den väntetiden är den
psykologiskt mest pressande för patienten
och därför fokuserar vi på den.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Median
Väntetid från biopsi av prostata
till PAD-besked till patienten
2010
4.5.2
Median (dagar)
4
År
Figur 103. Median antal dagar mellan provtagning
och PAD-besked till patient, per diagnosår och diagnostiserande sjukvårdsregion,
2010-2014.
4.5
Väntetid från behandlingsbeslut
till prostatektomi
Medianväntetiden för samtliga patienter
som behandlades med radikal prostatektomi var 45 dagar från behandlingsbeslut till
operation år 2014, vilket är en sänkning
med 6 dagar jämfört med 2012. Spridning
mellan landstingen var 34 till 63 dagar (Figur 104). I figur 107 redovisas dessa väntetider för respektive opererande sjukhus, där
mediantiden från beslut till operation varierade från 20 till 65 dagar. Figur 106 visar
utvecklingen av väntetiden under sex år och
från 2008 till 2014, den tydligaste utvecklingen är att skillnaderna mellan regionerna
blivit mindre.
Ur tumörbiologisk synvinkel är det mycket
sällan bråttom med operation, definitivt inte för låg- och intermediärrisk cancer, men
ur psykologisk synvinkel för patienten ska
väntetiderna inte vara så långa. En väntetid på 45 dagar från behandlingsbeslut till
operation är i jämförelse med andra cancerformer lång. Exempelvis var tiden från
vårdplan (i regel datum för diagnos) till
operation bland kvinnor med bröstcancer
cirka 20 dagar, dvs. mindre än hälften så
lång som väntetiden mellan beslut att operation skulle ske till att prostatektomi genomförts.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
Övriga/privat − Västra
56
24.5
Dalarna
23
34
●
Övriga/privat − Stockholm−Gotland
144
35.5
●
Västra Götaland
334
36
●
Jönköping
81
37
●
Västmanland
39
40
●
Norrbotten
8
41
●
Blekinge
57
42
●
Östergötland
159
42
●
Västerbotten
51
43
●
Halland
94
44.5
●
RIKET
2500
45
●
Uppsala
73
45
●
Södermanland
43
46
●
Gävleborg
47
47
●
Kalmar
82
48
●
Kronoberg
60
50.5
●
Jämtland
44
52.5
●
Stockholm
645
54
●
Värmland
117
55
●
Västernorrland
20
56
●
Skåne
305
58
●
Övriga/privat − Sydöstra
1
61
●
Örebro
8
62
●
Gotland
9
63
Antal fall Median
2012
2013
1
2014
●
●
0
50 100 150 200
Median samt första och
tredje kvartil (dagar)
Figur 104. Antal dagar mellan behandlingsbeslut
och radikal prostatektomi, per opererande landsting, behandlingsår 2014.
Uppgift saknas för 0.1 % av männen.
70 dagar
Median
4.5.3
Väntetider
0 dagar
Figur 105. KARTA - Antal dagar mellan behandlingsbeslut och radikal prostatektomi, per opererande landsting, behandlingsår 2014.
97
4
RESULTATREDOVISNING
100
Median (dagar)
80
60
40
Stockholm−Gotland
Uppsala−Örebro
Sydöstra
Södra
Västra
Norra
RIKET
20
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
0
År
Figur 106. Median antal dagar mellan behandlingsbeslut och radikal prostatektomi, per operationsår och opererande sjukvårdsregion,
2008-2014.
98
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Antal fall Median
Carlanderska sjukhuset
Södra Älvsborgs Sjukhus − Borås
Sophiahemmet
Uddevalla sjukhus
Kärnsjukhuset i Skövde
Varbergs sjukhus
Falu lasarett/Ludvika lasarett
Övriga
Länssjukhuset Ryhov
Nyköpings lasarett
Västerviks sjukhus
Västmanlands sjukhus Västerås
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sunderby sjukhus
Capio S:t Görans sjukhus − UroClinic
Universitetssjukhuset i Linköping/Vrinnevisjukhuset
Blekingesjukhuset − Karlskrona
Helsingsborgs lasarett
Karolinska universitetssjukhuset − Huddinge
Norrlands universitetssjukhus Umeå
Sjukhuset i Gävle
Akademiska sjukhuset
RIKET
Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset
Sjukhuset i Hudiksvall
Danderyds sjukhus
Karolinska universitetssjukhuset − Solna
Centrallasarettet Växjö
Länssjukhuset i Kalmar
Östersunds sjukhus
Centralsjukhuset i Karlstad
Länssjukhuset i Sundsvall
Hallands sjukhus Halmstad
Skånes universitetssjukhus − Lund/Malmö
Södersjukhuset
Universitetssjukhuset Örebro
Visby lasarett
Capio S:t Görans sjukhus − Urologisektionen
46
37
79
63
39
30
23
17
80
12
26
39
194
8
63
159
56
34
39
51
35
73
2500
31
12
39
329
60
56
44
117
20
64
270
53
8
9
185
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
20
26
31
32
33
33
34
34
36
38.5
38.5
40
41
41
42
42
42.5
43
43
43
43
45
45
47
48.5
49
49
50.5
51.5
52.5
55
56
56.5
60
62
62
63
65
0
20 40 60 80 100
Median samt första och
tredje kvartil (dagar)
Figur 107. Antal dagar mellan behandlingsbeslut och
radikal prostatektomi, per opererande sjukhus, behandlingsår 2014.
Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Övriga, Höglandssjukhuset, Övriga,
Blekingesjukhuset - Karlshamn, Lasarettet Trelleborg, Norra Älvsborgs Länssjukhus)
har grupperats till ”Övriga”.
4.5
4.5.4
Väntetid urolog till onkolog
Mediantid för samtliga patienter som remitterades från urolog till onkolog för ställningstagande till kurativt syftande strålbehandling var 2014 ca 3 veckor. Spridningen
mellan landsting varierade från en dag till
48 dagar (Figur 108).
En anledning till den stora spridningen kan
bero skillnader i registreringsrutiner och
samarbete mellan urolog och onkolog. På
vissa sjukhus träffar urolog och onkolog patienten gemensamt och då blir det således
inga väntetider. På andra ställen fattas beslut vid MDK utan att remiss behöver utfärdas, men den vanligaste gången är nog
fortfarande remiss från en klinik till nästa.
1
Antal fall
1
Median
Kronoberg
39
1 ●
Gävleborg
74
2 ●
Östergötland
41
3
Västra Götaland
109
5
●
Örebro
59
5
●
Skåne
164
6.5
●
Västernorrland
74
18
●
Kalmar
45
19
●
RIKET
1261
20
●
Jönköping
41
21
●
Västmanland
52
21.5
●
Västerbotten
160
23
●
Södermanland
34
27
●
Uppsala
96
27
●
Värmland
43
28
●
Stockholm
230
48
2012
2013
1
2014
●
●
0
20
40
60
80
100
Median samt första och
tredje kvartil (dagar)
120
Figur 108. Antal dagar mellan remiss från urolog till
onkologklinik och beslut av onkolog om genomförande av strålbehandling som primär
terapi, per behandlande landsting, behandlingsår 2014.
Uppgift saknas för 6.6 % av männen.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4.5.5
Väntetider
Väntetid från strålanmälan till
start av strålbehandling
Vid tolkning av väntetider till strålbehandling är det viktigt att känna till att
det finns ett förarbete innan behandlingsstart med markörinläggning, bilddiagnostik
och dosplanering. För män som enbart fick
strålbehandling var mediantiden 55 dagar
från strålanmälan till start av strålbehandling (Figur 109) med en spridning mellan
41-95 dagar i landstingen. Ur tumörbiologisk synvinkel är det sällan bråttom med
start av behandling för dessa patienter med
låg- och intermediärrisk cancer. En väntetid
på över tre månader kan dock ur psykologisk synvinkel te sig lång.
Män som behandlats med neoadjuvant hormonbehandling före strålning (Figur 110)
redovisas separat eftersom behandlingsstart för den gruppen definieras med start
av hormonbehandling och är därmed mycket kortare. Neoadjuvant hormonbehandling
ges till män med högrisk och lokalt avancerad prostatacancer under 3-4 månader
innan strålbehandlingen startar och är en
viktig del av behandlingsstrategin. Många
män med lokal högriskcancer eller lokalt
avancerad prostatacancer sätts på neoadjuvant hormonbehandling redan hos urologen,
50 % av dessa patienter stod på hormonbehandling då strålanmälan utfärdades (data
redovisas ej).
Mediantiden mellan behandlingsbeslut (remiss till onkolog för ställningstagande till
strålbehandling) och start av neoadjuvant
hormonbehandling inför primär strålterapi
var i riket 19 dagar med spridning mellan 0
och 37 dagar mellan olika landsting. Spridningen förklaras sannolikt av att man lokalt
har olika överenskommelser huruvida det
är urolog eller onkolog som initierar denna
hormonbehandling.
99
4
RESULTATREDOVISNING
Antal fall
1
Median
1
Jönköping
28
41
●
Stockholm
58
42.5
●
Västerbotten
84
47
●
Uppsala
38
48.5
●
●
Skåne
93
50
Östergötland
16
52.5
RIKET
511
55
●
Västernorrland
37
56
●
Kalmar
18
57.5
●
Värmland
12
62.5
●
Södermanland
2
63.5
●
Västra Götaland
19
64
●
Kronoberg
17
76
●
Gävleborg
39
77
●
Västmanland
19
95
●
Örebro
31
95
●
●
0
2012
2013
1
2014
50
100
Median samt första och
tredje kvartil (dagar)
150
Figur 109. Antal dagar mellan beslut av onkolog om
genomförande av primär strålterapi och
start av strålbehandling, för män som ej
fått neoadjuvant hormonbehandling, per
behandlande landsting, behandlingsår 2014.
Uppgift saknas för 0.1 % av männen.
Antal fall
1
Median
1
Jönköping
9
0 ●
Gävleborg
34
1 ●
Södermanland
8
1.5 ●
Skåne
53
Västernorrland
13
2
●
4
●
●
Kalmar
17
5
Västra Götaland
54
9.5
●
Kronoberg
15
10
●
Östergötland
12
12
●
RIKET
437
19
Västmanland
11
21
●
Stockholm
67
22
●
Uppsala
45
25
Västerbotten
53
28
●
Örebro
33
29
●
Värmland
13
37
2012
2013
1
2014
●
●
●
0
20
40
60
80
Median samt första och
tredje kvartil (dagar)
100
Figur 110. Antal dagar mellan behandlingsbeslut och
start av neoadjuvant hormonbehandling
inför primär strålterapi, för män med lokal
högriskcancer eller lokalt avancerad tumör,
per behandlande landsting, behandlingsår
2014.
Uppgift saknas för 0.7 % av männen.
100
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4.5.6
Väntetid från strålanmälan för
postoperativ strålbehandling och
start av strålbehandling
I figur 111 redovisas väntetider mellan behandlingsbeslut och start av postoperativ
strålning, dvs. strålning som ges efter primär prostatektomi, antingen som adjuvant
behandling eller salvage-behandling vid tecken till tumörprogress, dvs. PSA-relaps. Det
finns en stor spridning i väntetid över riket
men antalet inrapporterade postoperativa
strålbehandlingar är lägre än förväntat vilket till del kan förklaras av en underrapportering som beror på att dessa behandlingar
inte eftersöks, vilket är fallet för primärterapi då RCC får cancerrapport och då kan
eftersöka den behandling som ges.
Antal fall
1
1
Median
Jönköping
16
11.5
Kalmar
46
14
Värmland
19
22
●
Västernorrland
22
23
●
Gävleborg
23
24
●
Västerbotten
29
24
●
Uppsala
24
30
Stockholm
49
34
●
●
●
●
●
RIKET
463
36
Västra Götaland
71
40
Skåne
116
45.5
●
●
Östergötland
31
47
●
Södermanland
15
49
●
Västmanland
2
109.5
2012
2013
1
2014
●
0
20
40
60
80 100
Median samt första och
tredje kvartil (dagar)
120
140
Figur 111. Antal dagar mellan beslut av onkolog om
genomförande av postoperativ strålbehandling och start av strålbehandling, per
behandlande landsting, behandlingsår 2014.
Uppgift saknas för 0.1 % av männen.
4.5
4.5.7
Väntetider
Total väntetid från inremiss till behandling
I figurerna 112, 113 och 114 redovisas den sammanlagda väntetiden för män som opererats eller strålats från remiss fram till behandling per landsting, dvs väntetiderna i hela vårdkedjan.
Överlag är den sammanlagda väntetiden lång, för hela landet var medelvärdet för väntetid för
män som opererades 166 dagar, strålbehandlats 207 dagar och för män som fått neoadjuvant
hormonbehandling och strålterapi 130 dagar. Den senare gruppen har i regel de mest avancerade tumörerna och har mest att vinna på en snabb behandlingsstart. Eftersom GnRH-analog
är det första steget av behandlingen bör väntetid innan hormonbehandling kunna kortas rejält enbart med förbättrat samarbete mellan urologer och onkologer. Under 2015 skedde förhoppningsvis en förbättring med kortare handläggningstid då standardiserat vårdförlopp för
prostatacancer infördes.
Antal fall
Övriga/privat − Västra
1
Median
55
95
Blekinge
69
120
Halland
159
122
29
Västra Götaland
461
140
30
Övriga/privat − Stockholm−Gotland
64
148
Östergötland
218
136
Södermanland
55
149
Jönköping
117
148
Kronoberg
91
160
Skåne
355
149
RIKET
2935
166
Norrbotten
11
152
Kalmar
112
184.5
Örebro
16
216
Uppsala
76
186
Västmanland
57
178
Jämtland
72
182
Västerbotten
71
188
Dalarna
28
21
14
33
20
21
40
11
28
18
37
30
35
21
35
35.5
30.5
35
30
6
34
49
22
40
28
36
44
16
27
33
37
21
42
28
23.5
24
48
19
56
33
25
48
44
32
21
54.5
31
24.5
44
43.5
24.5
26.5
41
41
20
59
31
55
58
49
61
13
26.5
50
34
33
215
Västernorrland
27
179
Stockholm
560
218
Gävleborg
55
188
69
Värmland
179
217
68
Gotland
22
254.5
56
30
65
48
31
53
28
35
35
44
18
39
55
28
43.5
48
54
29
42
54
37
41
8
53
51
40
65
Antal dagar (median) från utfärdande av remiss till första besök på specialistmottagning
Antal dagar (median) från första besök på specialistmottagning till PAD−besked till patient
Antal dagar (median) från PAD−besked till patient till behandlingsbeslut
Antal dagar (median) från behandlingsbeslut till radikal prostatektomi
Figur 112. Antal dagar mellan olika delar i vårdkedjan för patienter som genomgått radikal prostatektomi som primärterapi, per opererande landsting, behandlingsår 2013-2014.
Uppgift saknas för 4.1 % av männen. I figuren ingår endast de där information finns om varje ingående väntetid. 1 Medianen för hela processen är uträknad utifrån antal dagar från första
till sista datum i kedjan, och behöver inte överensstämma med summan av de enskilda medianerna.
Antal fall
1
Median
Västerbotten
122
180.5
Östergötland
19
184
36
35
48
32
Skåne
111
168
49
193
40
32
Uppsala
56
205.5
42
25.5
Södermanland
4
178.5
RIKET
661
207
14
202.5
Gävleborg
42
209
Västra Götaland
25
230
Kalmar
26
245
Västernorrland
49
211
Stockholm
63
255
Örebro
38
272.5
Västmanland
29
269
Värmland
14
290.5
26
31
13
28
16
18
14.5
32
49
51.5
51
21.5
63.5
80.5
1
35
1.5
22
50
77.5
60
59.5
14
29
56
22
33
81.5
33
50
44
69
15.5
28
52
79
0
28
33
55
17
20
30
48
26.5
22
28.5
40
48
14
22
34
43
45.5
55
6
21
Jönköping
Kronoberg
6.5
28
103
51
17
19
40
6
94.5
100
22
58
13
23
52.5
Antal dagar (median) från utfärdande av remiss till första besök på specialistmottagning
Antal dagar (median) från första besök på specialistmottagning till PAD−besked till patient
Antal dagar (median) från PAD−besked till patient till behandlingsbeslut/remiss till onkolog
Antal dagar (median) från behandlingsbeslut/remiss till onkolog till strålanmälan
Antal dagar (median) från strålanmälan till start av strålbehandling
Figur 113. Antal dagar mellan olika delar i vårdkedjan för patienter som fått strålbehandling som primärterapi (exklusive de som fått neoadjuvant hormonbehandling), per behandlande landsting, behandlingsår 20132014.
Uppgift saknas för 4.1 % av männen. I figuren ingår endast de där information finns om varje ingående väntetid. 1 Medianen för hela processen är uträknad utifrån antal dagar från första
till sista datum i kedjan, och behöver inte överensstämma med summan av de enskilda medianerna.
101
4
RESULTATREDOVISNING
Antal fall
Median
1
Östergötland
31
103
29
Skåne
72
104
29.5
Västerbotten
113
112
34
34
Uppsala
109
120
41
21
114
40
Västra Götaland
167
120
RIKET
1063
130
20
139
Örebro
74
133
Kronoberg
29
148
Jönköping
24
130
Gävleborg
75
160
Stockholm
242
150
Västernorrland
26
128.5
Västmanland
44
158.5
Värmland
16
170
10
40
2
13
27
Södermanland
Kalmar
20
25
24
25
28
11
42
25
21
28
35
30
13
26
56.5
20
28
49
20.5
8
27
23
44
31
52
28
30
2
24
29
37
57.5
0.5
31
43.5
55.5
3
26.5
34
51
6.5
27.5
43
56
30.5
2
39
14.5
25
47.5
20
13.5
32
Antal dagar (median) från utfärdande av remiss till första besök på specialistmottagning
Antal dagar (median) från första besök på specialistmottagning till PAD−besked till patient
Antal dagar (median) från PAD−besked till patient till behandlingsbeslut/remiss till onkolog
Antal dagar (median) från behandlingsbeslut/remiss till onkolog till start av neoadjuvant hormonbehandling
Figur 114. Antal dagar mellan olika delar i vårdkedjan för patienter som fått neoadjuvant hormonbehandling och
strålbehandling som primärterapi, per behandlande landsting, behandlingsår 2013-2014.
Uppgift saknas för 3.4 % av männen. I figuren ingår endast de där information finns om varje ingående väntetid. 1 Medianen för hela processen är uträknad utifrån antal dagar från första
till sista datum i kedjan, och behöver inte överensstämma med summan av de enskilda medianerna.
102
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
4.5
9
●
30
10
●
Gotland
8
11
●
Örebro
28
13.5
●
Blekinge
18
15
●
Jönköping
36
15
●
Stockholm
104
17.5
●
Västerbotten
32
18
●
Dalarna
41
19
●
Kronoberg
28
19.5
●
Skåne
101
20
●
Östergötland
58
20.5
●
Halland
32
21
●
Kalmar
23
21
●
RIKET
1018
21
●
Uppsala
30
22.5
●
Övriga/privat − Stockholm−Gotland
30
22.5
●
Jämtland
21
23
●
Västra Götaland
165
24
●
Övriga/privat − Södra
14
24
●
Övriga/privat − Västra
16
25.5
●
Västernorrland
38
26.5
●
Norrbotten
23
28
●
Södermanland
35
29
●
Övriga/privat − Sydöstra
5
29
●
Gävleborg
41
30
2012
2013
1
2014
●
0
20
40
60
Median samt första och
tredje kvartil (dagar)
Figur 115. Antal dagar mellan provtagning och behandlingsbeslut för män med metastaserad
sjukdom (M1 och/eller PSA≥100 µg/L)
och icke-kurativ terapi, per behandlingsbeslutande landsting, diagnosår 2014.
Uppgift saknas för 0.0 % av männen.
Fördelningen av icke-kurativ terapi finns i tabell 30a-30b på sida 90-91.
Median
30
20
Stockholm−Gotland
Uppsala−Örebro
Sydöstra
Södra
Västra
Norra
RIKET
10
0
2014
55
2013
●
Värmland
Västmanland
2012
4
Figur 116. KARTA - Antal dagar mellan provtagning
och behandlingsbeslut för män med metastaserad sjukdom (M1 och/eller PSA≥100
µg/L) och icke-kurativ terapi, per behandlingsbeslutande landsting, diagnosår 2014.
2011
1
6
Antal fall Median
0 dagar
2010
1
Övriga/privat − Uppsala−Örebro
30 dagar
2009
Som mått på kvalitén på omhändertagande
av patienter med metastaserad prostatacancer redovisas tid mellan provtagning och
behandlingsbeslut, vilket i en stor majoritet av fallen även utgör datum för insatt
behandling. I 98 % av fallen var detta hormonbehandling. Mediantiden mellan provtagning och behandling för män med metastaserad prostatacancer var 21 dagar i landet
med en spridning från 9 till 30 dagar, dvs.
nästan oförändrat jämfört med tidigare (Figur 115). Till skillnad från övriga väntetider
så var första kvartilsgränsen (när 25 % av
patienterna fått behandling) noll eller nästan ingen i flera landsting, vilket tolkas som
att patienter med symtom får snar behandling. Figur 116 och 117 visar att det fanns
stora regionala skillnader i väntetiden på
hormonbehandling.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2008
Väntetid för hormonbehandling av
metastaserad prostatacancer
Median (dagar)
4.5.8
Väntetider
År
Figur 117. Median antal dagar mellan provtagning och
behandlingsbeslut för män med metastaserad sjukdom (M1 och/eller PSA≥100
µg/L) och icke-kurativ terapi, per diagnosår och behandlande sjukvårdsregion,
2008-2014.
103
4
RESULTATREDOVISNING
4.6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Uppföljningsdata: överlevnad
I figur 118 redovisas den kumulativa risken
upp till 15 år efter diagnos för död i prostatacancer, hjärtkärlsjukdom och andra orsaker. Den 15-åriga risken för död i prostatacancer varierade från 6 % för män med
Prostatacancer
Annan dödsorsak
Alla åldrar
lågrisktumör till 68 % för män med metastatisk sjukdom. Ungefär 30 % av männen
med högrisktumörer hade dött av cancern
efter 15 år, vilket talar för att en större del
av dessa män bör genomgå kurativ behandling än vad som nu sker.
< 70 år
70−80 år
> 80 år
Kumulativ sannolikhet
Lågrisk
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
No. at risk
13441
5
10
15
Antal år sedan diagnos
12472
5928
445
0
No. at risk
10203
5
10
15
Antal år sedan diagnos
9447
4475
350
0
No. at risk
2986
5
10
15
Antal år sedan diagnos
2756
1373
93
0
No. at risk
252
5
10
15
Antal år sedan diagnos
269
80
2
Kumulativ sannolikhet
Intermediärrisk
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
No. at risk
14914
5
10
15
Antal år sedan diagnos
10271
4892
387
0
No. at risk
8990
5
10
15
Antal år sedan diagnos
6301
3081
280
0
No. at risk
5075
5
10
15
Antal år sedan diagnos
3412
1675
103
0
No. at risk
849
5
10
15
Antal år sedan diagnos
558
136
4
Kumulativ sannolikhet
Högrisk
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
No. at risk
10391
5
10
15
Antal år sedan diagnos
7797
4024
290
0
No. at risk
3773
5
10
15
Antal år sedan diagnos
3319
2075
201
0
No. at risk
4388
5
10
15
Antal år sedan diagnos
3411
1738
88
0
No. at risk
2230
5
10
15
Antal år sedan diagnos
1067
211
1
Kumulativ sannolikhet
Regionalt metastaserad
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
No. at risk
2662
5
10
15
Antal år sedan diagnos
1887
917
64
0
No. at risk
838
5
10
15
Antal år sedan diagnos
813
468
50
0
No. at risk
1015
5
10
15
Antal år sedan diagnos
775
398
14
0
No. at risk
809
5
10
15
Antal år sedan diagnos
299
51
0
Kumulativ sannolikhet
Fjärrmetastaserad
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
No. at risk
5632
5
10
15
Antal år sedan diagnos
1614
625
40
0
No. at risk
1753
5
10
15
Antal år sedan diagnos
619
252
24
0
No. at risk
2150
5
10
15
Antal år sedan diagnos
704
320
15
0
No. at risk
1729
5
10
15
Antal år sedan diagnos
291
53
Figur 118. Kumulativ mortalitet av prostatacancer och andra orsaker, per riskkategori och åldersgrupp, periodanalys
2009-2013.
104
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
1
4.7
Biverkningar efter behandling
För att kartlägga förekomsten av biverkningar av behandling används enkäter i
NPCR för att erhålla patientupplevda biverkningar: ”patient reported outcome measures; PROM” sedan 2008. Män som opereras eller strålas ska före behandling besvara en enkät som jämförs med enkätsvar
ett och fem år efter behandling. Enkäten
innehåller 53 frågor om urinvägsbesvär,
tarmbesvär, sexualfunktion samt en allmän
del. Enkäten reviderades 2013 och baseras
på en sammanslagning och modifikation
av internationellt etablerade enkätformulär rörande inkontinens, avföringsbesvär
och sexuell hälsa. Formuläret kan ses på
www.npcr.se/blanketter/patientenkät.
Vi redovisar här data från enkät före behandling och ett år efter behandling för 4
523 män som opererats eller strålbehandlats. Medianålder för retropubiskt opererade
var 64 år och för män som opererades med
robotassisterad laparoskopisk teknik 64 år
och män som strålades 68 år (Tabell 32).
Tabell 32. Antalet män med PROM-data vid både
baslinje och 1 år efter kurativt syftande
behandling.
Antal
Behandling
Retropubisk RP
Robotassisterad RP
Extern/kombo strålbehandling
Totalt
1040
2491
992
4523
Medianålder
vid diagnos
64
64
68
I figur 119 redovisas ansträngningsinkontinens, dvs. urinläckage före och ett år efter behandling bland män som genomgått
extern strålbehandling, retropubisk prostatektomi (RRP) och robotassisterad laparoskopisk prostatektomi (RALP). Andelen män med urinläckage ökade mer efter
operation än efter strålning. Ett år efter
operation hade 27 och 21 % av män som
opererats med RRP respektive RALP ganska mycket eller mycket urinläckage medan
motsvarande andel efter strålbehandling var
6 %.
Extern/kombo strålbehandling (N=971)
100
88
81
Baseline
1 år efter behandling
80
60
Procent
4.7.1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
40
20
13
8
3
4
2
1
0
Inget
Lite
Ganska mycket
Mycket
Retropubisk RP (N=1030)
100
80
80
60
Procent
PROM/PREM
40
40
33
20
15
12
11
5
4
0
Inget
Lite
Ganska mycket
Mycket
Robotassisterad RP (N=2457)
100
89
80
60
Procent
4.7
PROM/PREM
49
40
31
20
13
8
8
2
2
0
Inget
Lite
Ganska mycket
Mycket
Figur 119. Graden av urinläckage före behandling
(baslinjeundersökning) och ett år efter behandling.
105
RESULTATREDOVISNING
93
Procent
Baseline
1 år efter behandling
79
80
60
40
20
15
6
1
5
0
1
0
Inget
Lite
Ganska mycket
Mycket
Retropubisk RP (N=1025)
100
94
90
Procent
80
60
40
20
8
5
1
2
0
Inget
Lite
Ganska mycket
0
1
Mycket
Robotassisterad RP (N=2452)
100
96
94
Procent
80
60
40
20
5
4
1
1
0
Inget
Lite
Ganska mycket
0
0
Mycket
Figur 120. Graden av avföringsläckage före behandling (baslinjeundersökning) och ett år efter
behandling.
106
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
Påverkan på erektionsförmågan är mätt
med en enkät baserad på International Index of Erectile Function (IIEF) som är den
mesta använda skalan för påverkan på förmågan att få stånd (Figur 121) [17]. Andelen män med erektil dysfunktion (ED)
var redan före behandling ganska hög, 37
och 40 % av män som fick strålbehandling
respektive RRP hade svår ED, och motsvarande andel var 28 % bland män som
genomgick RALP. Efter behandlingen ökade andelen män med ED kraftigt, kraftigast
var ökningen efter operation oavsett teknik,
då 87 % respektive 77 % av de män som
opererats med RRP eller RALP angav att
de hade svår ED ett år efter operation.
Extern/kombo strålbehandling (N=257)
100
Baseline
1 år efter behandling
80
Procent
Extern/kombo strålbehandling (N=965)
100
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
58
60
40
37
35
16
20
16
15
12
11
0
Ingen ED
Mild ED
Måttlig ED
Svår ED
Retropubisk RP (N=967)
100
87
80
Procent
Besvär från tarmen drabbar framför allt
män som behandlats med extern strålbehandling. I den grupp av män som behandlats med strålbehandling hade 6 % ”lite”
tarmsymtom innan behandling och ett år
efter behandling hade 15 % ”lite” besvär, 5
% ”ganska mycket” och 1 % hade ”mycket”
tarmbesvär (Figur 120).
60
40
40
39
20
15
4
3
7
6
0
Ingen ED
Mild ED
Måttlig ED
Svår ED
Robotassisterad RP (N=2336)
100
77
80
Procent
4
60
51
40
28
20
13
8
7
7
7
0
Ingen ED
Mild ED
Måttlig ED
Svår ED
Figur 121. Graden av erektil dysfunktion (ED) före
behandling (baslinjeundersökning) och ett
år efter behandling.
I gruppen externt strålbehandlade är de som fått
neo-/adjuvant hormonbehandling exkluderade.
”Ingen ED” motsvarar IIEF >20, ”Mild ED” motsvarar IIEF 16-20, ”Måttlig ED”
motsvarar IIEF 11-15, och ”Svår ED” motsvarar IIEF 0-10.
4.7
40
36
30
25
20
9
0
Ingen ED
Mild ED
Måttlig ED
Svår ED
Retropubisk RP (N=373)
100
79
Procent
80
60
40
20
6
6
8
Mild ED
Måttlig ED
0
Ingen ED
Svår ED
Robotassisterad RP (N=1193)
100
80
Procent
65
60
40
20
15
11
10
0
Ingen ED
Mild ED
Måttlig ED
Svår ED
Figur 122. Graden av erektil dysfunktion (ED) ett år
efter behandling för män med ingen ED
före behandling (baslinjeundersökning).
I gruppen externt strålbehandlade är de som fått
neo-/adjuvant hormonbehandling exkluderade.
Extern/kombo strålbehandling (N=193)
100
80
70
Procent
60
Eftersom det fortsätter att vara svårt att få
till en hög täckningsgrad av baslinjeenkäten
före behandlingen började vi 2014 samla in
ettårsenkäter även för män som inte besvarat baslinjeenkäten. Eftersom prevalensen
av urinläckage och tarmbesvär är låg i den
manliga befolkningen kan effekten av operation och strålbehandling på dessa besvär
ändå utvärderas. Däremot är det svårare
att definiera hur stor del av den erektila
dysfunktionen som härrör från behandling.
Men eftersom förändringarna i erektil dysfunktion är mycket stora får vi ändå en acceptabel bild av hur mycket som operation
och strålterapi överlag påverkar erektionsförmågan. Resultsaten redovisas i 123, 124
och 125.
60
40
26
20
2
2
Ganska mycket
Mycket
0
Inget
Lite
Retropubisk RP (N=111)
100
80
Procent
Procent
80
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
60
44
40
34
17
20
5
0
Inget
Lite
Ganska mycket
Mycket
Robotassisterad RP (N=102)
100
80
Procent
Extern/kombo strålbehandling (N=91)
100
PROM/PREM
60
60
40
31
20
6
3
0
Inget
Lite
Ganska mycket
Mycket
Figur 123. Graden av urinläckage ett år efter behandling, för män behandlade under första kvartalet 2013 som saknar baslinjeenkät.
107
RESULTATREDOVISNING
Procent
80
74
60
40
23
20
3
1
0
Inget
Lite
Ganska mycket
Mycket
Retropubisk RP (N=108)
100
93
Procent
80
60
40
20
6
2
0
Inget
Lite
Ganska mycket
0
Mycket
Robotassisterad RP (N=96)
100
92
Procent
80
60
40
20
7
1
0
Inget
Lite
Ganska mycket
0
Mycket
Figur 124. Graden av avföringsläckage ett år efter behandling, för män behandlade under första
kvartalet 2013 som saknar baslinjeenkät.
108
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
Extern/kombo strålbehandling (N=66)
100
80
Procent
100
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
60
52
40
20
18
20
11
0
Ingen ED
Mild ED
Måttlig ED
Svår ED
Retropubisk RP (N=106)
100
76
80
Procent
Extern/kombo strålbehandling (N=191)
60
40
20
8
7
9
0
Ingen ED
Mild ED
Måttlig ED
Svår ED
Robotassisterad RP (N=94)
100
80
Procent
4
74
60
40
20
11
6
9
Mild ED
Måttlig ED
0
Ingen ED
Svår ED
Figur 125. Graden av erektil dysfunktion (ED) ett
år efter behandling, för män behandlade
under första kvartalet 2013 som saknar
baslinjeenkät.
I gruppen externt strålbehandlade är de som fått
neo-/adjuvant hormonbehandling exkluderade.
4.7
4.7.2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Patientinformation om sjukdom
och behandling
PREM (Patient reported experience measures), dvs. mätning av patientens värdering
av delaktighet och information om sjukdomen etc. utvärderades för första gången i
NPCR 2013. I en undersökning av 1 306
män som genomgått operation eller strål-
PROM/PREM
terapi och besvarat en baslinjeenkät fann
vi att 73 % instämde i påståendet att läkaren förklarade riskerna och fördelarna med
behandlingen på ett sätt som de förstod
(Tabell 33). Cirka tre procent angav att de
fått ingen eller lite information. Sämst var
informationen om behandlingens inflytande på sexlivet, där 13 % angav att de fått
ingen eller lite information om detta.
Tabell 33. Patientens värdering av delaktighet och information om sjukdomen, för män som opererats eller fått strålbehandling som primärterapi, diagnosår 2014.
Inte alls
Måttligt
Lite
Mycket
Uppgift
saknas
Totalt
Frågor om information/delaktighet
Förklarade läkaren riskerna och fördelarna med behandlingen/
undersökningen på ett sätt som du förstod?
3
(0)
37
(3)
309
(24)
947
(73)
10
(1)
1306
Stämde den information som du fick innan behandlingen/
undersökningen med hur du kände dig efteråt?
10
(1)
56
(4)
397
(30)
649
(50)
194
(15)
1306
Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling,
så mycket som du önskade?
18
(1)
59
(5)
248
(19)
947
(73)
34
(3)
1306
3
6
17
14
57
(0)
(0)
(1)
(1)
(4)
50
62
75
92
117
(4)
(5)
(6)
(7)
(9)
345
440
361
406
384
(26)
(34)
(28)
(31)
(29)
889
777
831
761
721
(68)
(59)
(64)
(58)
(55)
19
21
22
33
27
(1)
(2)
(2)
(3)
(2)
1306
1306
1306
1306
1306
Under din aktuella sjukdom eller behandling, hur mycket information har du fått om:
Din sjukdomsdiagnos?
Omfattningen av din sjukdom?
Eventuella biverkningar av din behandling?
De förväntade effekterna av behandlingen på sjukdomssymtomen?
Inverkan av behandlingen på sexlivet?
109
5
5
SLUTSATSER OCH FORTSATT UTVECKLINGSARBETE
SLUTSATSER OCH FORTSATT UTVECKLINGSARBETE
5.1
5.1.1
Utvecklingspunkter
Verksamhetsutveckling baserad på
Koll på läget i NPCR
NPCR kommer att arbeta för att öka användningen av data från NPCR som verktyg för verksamhetsstyrning och förbättringsarbete. Koll på läget visar att det finns
stora brister i prostatacancersjukvården.
Till exempel är väntetiderna är oacceptabla
, ffa väntan på PAD-besked men även andra väntetider är oacceptabla. Till stor del
beror detta på bristande resurser på urologi
och patologienheter men förbättrad logistik
borde kunna förbättra befintligt läge i väntan på resurstilldelning som måste komma
prostatacancervården till del. Kommunikation och feedback rörande de enskilda
enheternas resultat för de tio kvalitetsindikatorerna i Koll på läget är en viktig start
för detta förbättringsarbete. För den sakens
skull sker utskick av kvartalsrapporter för
Koll på läget utanför INCA till verksamhetscheferna. Det yttersta syftet är att få
fler processansvariga och v-chefer att använda Koll på läget i realtid på INCA för
kontinuerlig verksamhetsstyrning och förbättringsarbete.
Styrgruppen kommer att ha ett dialogmöte med verksamhetschefer för urologi och
onkologi den 4 februari 2016. Där kommer
NPCR att marknadsföra Koll på läget som
ett verktyg för det lokala förbättringsarbetet. V-chefer måste själva prioritera bland
de indikatorer som finns i Koll på läget.
5.1.2
Förbättrad PROM-insamling i
NPCR
NPCR kommer under 2016 att ersätta pappersenkäter för PROM med elektroniska
formulär. Tidigare försök har visat att eenkäter ger lägre svarsfrekvens bland våra
patienter eftersom medianåldern vid diagnos är ca 70 år men vi tror att med tiden
kommer detta att gå bättre. Dessutom är
e-enkäter mycket billigare att hantera. Vårt
mål är att inte förlora täckningsfrekvens
110
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
under det första året vi helt går över till
e-PROM.
5.2
Fokusområden och mål
Utvecklingspunkterna kommer också att utgöra fokus för arbetet i NPCR:s styrgrupp
under 2016. Under 2016 kommer NPCR att
arbeta med följande utvecklingsprojekt, där
följande tidsmål har satts upp:
ˆ Område: Starta Koll på läget för
strålterapi.
Mål: Produktion senast 1 februari
2016.
ˆ Område: Stimulera verksamheterna
till kvalitetsprojekt baserade på online, realtidsrapporten Koll på läget
urologi och strålterapi.
Mål: Arrangera dialogmötet med
verksamhetschefer för urologi och
onkologi 4 februari 2016 som start för
kampanjen. Därefter vidtar processledarnas arbete i regionerna för fortsatt
kommunikation och stimulans under
2016.
ˆ Område: Förbättra registrering i
den fristående Patientöversikt prostatacancer för män med kastrationsresistent prostatacancer (CRPC). Start
för kampanjen dialogmötet 4 februari
2016.
Mål: Att samtliga enheter som behandlar män med CRPC registrerar
data i PPC vid slutet av 2017.
ˆ Område: Patientinformation för specifika riskkategorier baserat på data i
diagnostikformuläret i NPCR. Projektet drivs i samråd med Prostatacancerförbundet.
Mål: Genomarbetad information för
minst en riskkategori innefattande remissrunda Prostatacancerförbundet,
face-to-face-värdering utvalda patienter och språkgranskning, och en
5.2
IT-lösning för överföring data från
diagnosformulär i NPCR till informationsfoldern.
ˆ Område: Starta en extensiv registrering av biopsier och MR-undersökning
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Fokusområden och mål
för att utvärdera utredning jämfört
med operationspreparat och på sikt
utfall.
Mål: Formulär klara och används på
minst tre pilotenheter december 2016.
111
6
6
FORSKNING
FORSKNING
6.1
Senaste fem årens publikationer baserade på NPCR
Vetenskapliga publikationer baserade på NPCR och Prostate Cancer data Base Sweden; PCBaSe (länkning av NPCR med andra register)
2015 t.o.m. augusti; 14 publikationer
Stattin P, Robinson D, Lambe M. Re: Giorgio Gandaglia, Freddie Bray, Matthew R. Cooperberg, et al. Prostate Cancer Registries: Current Status and Future Directions. Eur Urol. In
press. PMID: 26184974.
Stattin P, Sandin F, Sandback T, Damber JE, Franck Lissbrant I, Robinson D, et al. Dashboard report on performance on select quality indicators to cancer care providers. Scand J
Urol. 2015:1-8. PMID: 2616201.
Loeb S, Schlomm T, Stattin P. Associations Do Not Equal Causation: Clinical Relevance of
Statistical Associations of Phosphodiesterase Type 5 Inhibitors with Prostate Cancer Progression and Melanoma. Eur Urol. 2015.
Loeb S, Folkvaljon Y, Lambe M, Robinson D, Garmo H, Ingvar C, Stattin P. Use of Phosphodiesterase Type 5 Inhibitors for Erectile Dysfunction and Risk of Malignant Melanoma. JAMA. 2015 Jun 23-30;313(24):2449-55.
Robinson D, Garmo H, Holmberg L, Stattin P. 5-alpha reductase inhibitors, benign prostatic
hyperplasia, and risk of male breast cancer. Cancer causes & control : 2015.
Markt SC, Grotta A, Nyren O, Adami HO, Mucci LA, Valdimarsdottir UA, Stattin P, et al.
Insufficient Sleep and Risk of Prostate Cancer in a Large Swedish Cohort. Sleep. 2015.
Carlsson S, Drevin L, Loeb S, Widmark A, Lissbrant IF, Robinson D, et al. Population-based
study of long-term functional outcomes after prostate cancer treatment. BJU international.
2015.
Bratt O, Folkvaljon Y, Hjälm Eriksson M, Akre O, Carlsson S, Drevin L, Franck Lissbrant
I, Makarov D, Loeb S, Stattin P. Undertreatment of Men in Their Seventies with High-risk
Nonmetastatic Prostate Cancer. Eur Urol. 2015 Mar 2. pii: S0302-2838(14)01281-0.
O’Farrell S, Garmo H, Holmberg L, Adolfsson J, Stattin P, Van Hemelrijck M. Risk and timing of cardiovascular disease after androgen-deprivation therapy in men with prostate cancer.
J Clin Oncol . 2015 Mar 2.
P Stattin, A Vickers, D. Sjoberg, R Johansson, T Granfors, , M Johansson, K Pettersson, P
Scardino, G Hallmans, H Lilja. Improving the specificity of screening for lethal prostate cancer using PSA and a panel of kallikrein markers: a nested case-control study. Eur Urol Feb 17
2015 e-pub
Stattin P. Mortality in older men with low-risk prostate cancer and high comorbidity. J Clin
Oncol 2015 Feb 2. (letter)
112
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
6.1
Senaste fem årens publikationer baserade på NPCR
Van Hemelrijck M, Folkvaljon Y, Adolfsson, J, Akre O, Holmberg L, GarmoH, Stattin P. Causes of death in men with localised prostate cancer: A nationwide popualtion-based study BJUI
Int 2015.
Grott A, Bottai M, Adami HO, Adams, SA, Akre O, Blari SN, MariosaD, Nyren O, Ye W,
Stattin P, Bellocco R, Lagerros YT. Physical activity and body mass index as predictors of
prostate cancer risk. World J Urol 2015.
Bonn SE, Sjölander A, Lagerros YT, Wiklund F, Stattin P, Holmberg E, Grönberg H, Bälter
K. Physical Activity and survival among men diagnosed with prostate cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2015 Jan 24.
2014; 17 publikationer
S Wirén, L Drevin, O Akre, D Robinson, P Stattin. Fathering of dizygotic twins and risk of
prostate cancer. Nationwide, population-based case-control study. PLoS One 2014 Sep.
Melvin JC, Garmo H, Daniel R, Shanmugalingam T, Stattin P, Häggström C, Rudman S,
Holmberg L, Van Hemelrijck M. An investigation into the relationship between Statins and
Cancer using population-based data. BJU Int. 2014 Sep.
Bratt O, Folkvaljon Y, Loeb S, Klotz L, Egevad L, Stattin PUpper Limit of Cancer Extent on
Biopsy Defining Very Low Risk Prostate Cancer. Br J Urol Int 2014 Jul 23.
Tomic K, Berglund A, Robinson D, Hjälm-Eriksson M, Carlsson S, Lambe M, Stattin P. Comorbidity, management, and mortality in prostate cancer cases not registered in a quality register.
Acta Oncol. 2014 Jun.
Lycken M, Garmo H, Adolfsson J, Stattin P, Holmberg L, Bill-Axelson A. Patterns of androgen deprivation therapies among men diagnosed with localised prostate cancer: A populationbased study. Eur J Cancer. 2014.
Loeb S, Folkvaljon Y, Makarov D, Bratt O, Bill-Axelson A, Stattin P. 5 Year Nationwide Followup Study of Active Surveillance for Prostate Cancer. Eur Urol. 2014 Jun.
Nilsson H, Stranne J, Stattin P, Nordin P. Incidence of Groin Hernia Repair After Radical
Prostatectomy: A Population-Based Nationwide Study. Ann Surg. 2014 Jun; 259(6):1223-7.
Lundström K-J, Drevin L, Carlsson S, Garmo H, Loeb S, Stattin P, Bill-Axelsson A. Nationwide Population-based Study of Infections After Transrectal Ultrasound Guided Prostate Biopsy.
J Urol. May 2014.
Plym A, Folkvaljon Y, Garmo H, Holmberg L, Johansson E, Fransson P, Stattin P, Lambe
M. Drug prescription for erectile dysfunction before and after diagnosis of localized prostate
cancer. Int J Sex Medicine. 2014 Aug;11:2100-2108.
Stattin P, Sandin F, Ortqvist D, Damber L, Holmberg E, Cederberg H, Lambe M. Online report in real time from the National Prostate Cancer Register (NPCR) of Sweden, a new and
efficient tool for quality assurance. BMJ Qual Saf 2014 Apr;23(4):349.
113
6
FORSKNING
Stattin P, Loeb S. “To measure is to know. If you cannot measure it you cannot improve it.“
Statistical modeling cannot compensate for unmeasured bias. Eur Urol. 2014 Apr 65(4):701-3.
Sooriakumaran P, Haendler L, Nyberg T, Heus I, Olsson M, Carlsson S, Akre O, Roobol M
J, Steineck G, Wiklund P. Comparative oncologic effectiveness of radical prostatectomy and
radiotherapy in prostate cancer: An analysis of mortality outcomes in 34,515 patients treated
with up to 15 years follow-up. BMJ. 2014;348:g1502.
Ohmann E, Loeb S, Robinson D, Bill-Axelson A, Berglund A, Stattin P. Nationwide, Populationbased Study of Prostate Cancer Stage Migration Between and Within Clinical Risk Categories. Scand J Urol 2014 Feb.
Stattin P, Carlsson S, Holmström B, Vickers A, Hugosson J, Lilja H, Jonsson H. Prostate
Cancer Mortality in Areas with High and Low Prostate Cancer Incidence. JNCI. March 2014
Danneman D, Drevin L, Stattin P, Lars Egevad Gleason Inflation in Sweden 1998-2011. A Registry Study of 97 168 Men. L Br J Urol Int 2014 Feb..
Fridriksson JO, Holmberg E, Adolfsson J, Lambe M, Bill-Axelson A, Stefan C, Hugosson J,
Stattin P. Rehospitalization after Radical Prostatectomy in a Nationwide, Population-based
Study. J Urol 2014 Jul;1;112-119.
Vellekoop A, Loeb S, Folkvaljon Y, Stattin P. Population-Based Study of Predictors for Adverse Pathology Among Candidates for Active Surveillance With Gleason 6 Prostate Cancer J
Urol. 2014 Feb;191(2):380-7.
2013; 16 publikationer
Van Hemelrijck M, Garmo H, Michaëlsson K, Thorstenson A, Stattin P, Holmberg L, Adolfsson J. Mortality following Hip Fracture in Men with Prostate Cancer. PLoSOne 2013 Sep
27;8(9):e74492.
Bratt O, Carlsson S, Holmberg E, Holmberg L, Johansson E, Josefsson A, Nilsson A, Nyberg
M, Robinsson D, Sandberg J, Sandblom D, Stattin P. The Study of Active Monitoring in Sweden (SAMS): A randomized study comparing two different follow-up schedules for active surveillance of low-risk prostate cancer. Scand J Urol 2013 Oct; 47(5):347-55.
Makarov D, Loeb S, Ulmert, D, Drevin L, Lambe M, Stattin P. Prostate Cancer imaging trends
after Nationwide effort to discourage inappropriate prostate cancer imaging. J Natl Cancer Inst 2013 Sep;105(17):1306-13.
Robinson D, Garmo H, Bill-Axelson A, Mucci L, Holmberg L, Stattin P. Use of 5α-reductase
inhibitors for lower urinary tract symptoms and risk of prostate cancer in Swedish men: nationwide, population based case-control study. BMJ 2013 Jun 18;346:f3406.
Loeb S, Berglund A, Stattin P. Population-Based Study of Utilization and Determinants of
Active Surveillance and Watchful Waiting for Low- and Intermediate risk prostate cancer. J
Urol 2013 Nov;190(5):1742-9.
114
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
6.1
Senaste fem årens publikationer baserade på NPCR
Fall K, Garmo H, Gudbjörnsdottir S, Stattin P, Zethelius B. Diabetes Mellitus and Prostate
Cancer Risk; A Nationwide Case-Control Study within PCBaSe Sweden. Cancer Epidemiol
Biomarkers prev.2013 Jun;22(6):1102-1109.
Wirén SM, Drevin LI, Carlsson SV, Akre O, Holmberg EC, Robinson DE, Garmo HG, Stattin
PE. Fatherhood status and risk of prostate cancer: Nationwide, population-based case-control
study. Int J Cancer. 2013 Aug 15;133(4):937-43.
Van Hemelrijck M, Wigertz A, Sandin F, Garmo H, Hellstrom K, Fransson P, Widmark A,
Lambe M, Adolfsson J, Varenhorst E, Johansson JE, Stattin P. Cohort Profile: The National
Prostate Cancer Register of Sweden and Prostate Cancer data Base Sweden 2.0. Int J Epidemiol 2013 Aug; 42(4):956-67.
Lissbrant IF, Garmo H, Widmark A, Stattin P. Population-based study on use of chemotherapy in men with castration resistant prostate cancer. Acta Oncol. 2013 Nov; 52(8):1593-601.
Eloranta S, Adolfsson J, Lambert PC, Stattin P, Akre O, Andersson TM, Dickman PW. How
can we make cancer survival statistics more useful for patients and clinicians: an illustration
using localized prostate cancer in Sweden. Cancer Causes & Control 2013 Mar;24(3):505-15.
Carlsson S, Sandin F, Fall K, Lambe M, Adolfsson J, Stattin P, Bill-Axelson A. Risk of suicide
in men with low-risk prostate cancer. Eur J Cancer 2013 May;49(7):1588-99.
Loeb S, Drevin L, Robinson D, Holmberg E, Carlsson S, Lambe M, Stattin P. Risk of localized
and advanced prostate cancer among immigrants versus native-born Swedish men: a nationwide population-based study. Cancer Causes & Control 2013 Feb;24(2):383-90.
Van Hemelrijck M, Garmo H, Holmberg L, Bill-Axelson A, Akre O, Stattin P, Adolfsson J.
Thromboembolic events following surgery for prostate cancer. Eur Urol 2013 Feb; 63(2):35463.
Stattin P, Sandin F, Hugosson J. Reply from Authors re: Urs E. Studer, Peter C. Albertsen.
It’s Time to Change the Treatment Paradigm for Prostate Cancer! Eur Urol 2013;63:97-9:
PCBaSe Sweden combines the National Prostate Cancer Register of Sweden with health care
registers and demographic databases: A useful tool for observational studies. Eur Urol 2013
Jan;63(1):99-100.
Rider J, Sandin F, Andrén O, Wiklund P, Hugosson J, Stattin. Long-term Outcomes Among
Non-Curatively Treated Men According to Prostate Cancer Risk Category in a Nation-wide,
Population-Based Study. Eur Urol 2013 Jan; 63(1):88-96.
2012; 9 publikationer
Wiren S, Stattin P. Research on quality registries provides clinical benefit. Results from the
National Prostate Cancer Register. Läkartidningen Juli 2012.
Van Hemelrijck M, Drevin L, Holmberg L, Garmo H, Adolfsson J, Stattin P. Primary cancers
before and after prostate cancer diagnosis. Cancer 2012 Dec; 118(24):6207-16.
115
6
FORSKNING
Carlsson S, Bratt O, Stattin P, Egevad L. Current routines for transrectal ultrasound-guided
prostate biopsy: A web-based survey by the Swedish Urology Network. Scand J Urol Nephrol
2012 May 31.
Fridriksson J, Gunseus K, Stattin P. Information on pros and cons of prostate-specific antigen testing to men prior to blood draw: A study from the National Prostate Cancer Register
(NPCR) of Sweden. Scand J Urol Nephrol 2012 Oct;46(5):326-31.
Grundmark B, Garmo H, Zethelius B, Stattin P, Lambe M, Holmberg L. Anti-androgen prescribing patterns, patient treatment adherence and influencing factors; results from the nationwide PCBaSe Sweden. Eur J Clin Pharmacol. 2012 Dec; 68(12):1619-30.
Thorstenson A, Bratt O, Akre O, Hellborg H, Holmberg L, Lambe M, Bill-Axelson A, Stattin
P, Adolfsson J. Incidence of fractures causing hospitalisation in prostate cancer patients: Results from the population-based PCBaSe Sweden. Eur J Cancer. 2012;48(11):1672-81.
Jansson KF, Akre O, Garmo H, Bill-Axelson A, Adolfsson J, Stattin P, Bratt O. Concordance
of tumor differentiation among brothers with prostate cancer. Eur Urol. 2012 Oct;62(4);656-61.
Berglund A, Garmo H, Robinson D, Tishelman C, Holmberg L, Bratt O, Adolfsson J, Stattin
P, Lambe M. Differences according to socioeconomic status in the management and mortality
in men with high risk prostate cancer. Eur J Cancer. 2012;48(1):75-84.
Robinson D, Garmo H, Lindahl B, Van Hemelrijck M, Adolfsson J, Bratt O, Holmberg L,
Stattin P. Ischemic heart disease and stroke before and during endocrine treatment for prostate cancer in PCBaSe Sweden. Int J Cancer. 2012;130(2):478-87.
2011; 5 publikationer
Van Hemelrijck M, Stattin P, Adolfsson J. Reply from Authors re: Matthew R. Cooperberg.
Adverse Effects of Androgen Deprivation and the Limits of National Tumor Registries. Eur
Urol. 2011 Dec 9.
Van Hemelrijck M, Garmo H, Holmberg L, Stattin P, Adolfsson J. Multiple events of fractures
and cardiovascular and thromboembolic disease following prostate cancer diagnosis: results
from the population-based PCBaSe Sweden. Eur Urol. 2012;61(4):690-700.
Akre O, Garmo H, Adolfsson J, Lambe M, Bratt O, Stattin P . Mortality among men with
locally advanced prostate cancer managed with noncurative intent: a nationwide study in PCBaSe Sweden. Eur Urol. 2011;60(3):554-63.
Bill-Axelson A, Garmo H, Nyberg U, Lambe M, Bratt O, Stattin P, Adolfsson J, Steineck G.
Psychiatric treatment in men with prostate cancer–results from a Nation-wide, populationbased cohort study from PCBaSe Sweden. Eur J Cancer. 2011;47(14):2195-201.
Berglund A, Garmo H, Tishelman C, Holmberg L, Stattin P, Lambe M. Comorbidity, treatment and mortality: a population based cohort study of prostate cancer in PCBaSe Sweden. J
Urol. 2011;185(3):833-9.
116
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
6.1
Senaste fem årens publikationer baserade på NPCR
2010; 8 publikationer
Bratt O, Garmo H, Adolfsson J, Bill-Axelson A, Holmberg L, Lambe M, Stattin P. Effects of
prostate-specific antigen testing on familial prostate cancer risk estimates. J Natl Cancer Inst.
2010;102(17):1336-43.
Holmstrom B, Holmberg E, Egevad L, Adolfsson J, Johansson JE, Hugosson J, Stattin P,
National Prostate Cancer Register of Sweden. Outcome of primary versus deferred radical
prostatectomy in the National Prostate Cancer Register of Sweden Follow-Up Study. J Urol.
2010;184(4):1322-7.
Stattin P, Garmo H, Steineck G, Bill-Axelson A. Re: Immediate risk of suicide and cardiovascular death after a prostate cancer diagnosis: cohort study in the United States. J Natl Cancer Inst. 2010;102(18):1447-8; author reply 8. 1448.
Bratt O, Berglund A, Adolfsson J, Johansson JE, Tornblom M, Stattin P. Prostate cancer diagnosed after prostate-specific antigen testing of men without clinical signs of the disease: a
population-based study from the National Prostate Cancer Register of Sweden. Scand J Urol
Nephrol. 2010;44(6):384-90.
Van Hemelrijck M, Garmo H, Holmberg L, Ingelsson E, Bratt O, Bill-Axelson A, Lambe M,
Stattin P, Adolfsson J. Absolute and relative risk of cardiovascular disease in men with prostate cancer: results from the Population-Based PCBaSe Sweden. J Clin Oncol. 2010;28(21):344856.
Stattin P, Holmberg E, Johansson JE, Holmberg L, Adolfsson J, Hugosson J, National Prostate Cancer Register (NPCR). Outcomes in localized prostate cancer: National Prostate Cancer
Register of Sweden follow-up study. J Natl Cancer Inst. 2010;102(13):950-8.
Van Hemelrijck M, Adolfsson J, Garmo H, Bill-Axelson A, Bratt O, Ingelsson E, Lambe M,
Stattin P, Holmberg L. Risk of thromboembolic diseases in men with prostate cancer: results
from the population-based PCBaSe Sweden. Lancet Oncol. 2010;11(5):450-8.
Bill-Axelson A, Garmo H, Lambe M, Bratt O, Adolfsson J, Nyberg U, Steineck G, Stattin P.
Suicide risk in men with prostate-specific antigen-detected early prostate cancer: a nationwide
population-based cohort study from PCBaSe Sweden. Eur Urol. 2010;57(3):390-5.
117
REFERENSER
REFERENSER
[1] Tomic K, Sandin F, Wigertz A, Robinson D, Lambe M, Stattin P. Evaluation of data quality in the National Prostate Cancer Register of Sweden. Eur J Cancer. 2015
Jan;51(1):101-11.
[2] Lundstrom KJ, Drevin L, Carlsson S, Garmo H, Loeb S, Stattin P, et al. Nationwide Population Based Study of Infections after Transrectal Ultrasound Guided Prostate Biopsy.
J Urol. 2014 May 9.
[3] Mohler J, Bahnson RR, Boston B, Busby JE, D’Amico A, Eastham JA, et al. NCCN
clinical practice guidelines in oncology: prostate cancer. J Natl Compr Canc Netw. 2010
Feb;8(2):162-200.
[4] Rider JR, Sandin F, Andren O, Wiklund P, Hugosson J, Stattin P. Long-term Outcomes
Among Noncuratively Treated Men According to Prostate Cancer Risk Category in a
Nationwide, Population-based Study. Eur Urol. 2013 Jan;63(1):88-96.
[5] Nationella vårdprogrammet för prostatacancer. 2014;
http://www.cancercentrum.se/sv/Vardprogram/Prostatacancer.
[6] Stattin K, Sandin F, Bratt O, Lambe M. The Risk of Distant Metastases and Cancer
Specific Survival in Men with Serum Prostate Specific Antigen Values above 100 ng/ml.
J Urol. 2015 Jul 17. pii: S0022-5347(15)04415-8.
[7] Bratt O, Folkvaljon Y, Loeb S, Klotz L, Egevad L, Stattin P. Upper Limit of Cancer
Extent on Biopsy Defining Very Low Risk Prostate Cancer. BJU Int. 2014 Jul 23.
[8] Vellekoop A, Loeb S, Folkvaljon Y, Stattin P. Population based study of predictors of
adverse pathology among candidates for active surveillance with Gleason 6 prostate cancer. J Urol. 2014 Feb;191(2):350-7.
[9] Widmark A, Klepp O, Solberg A, Damber JE, Angelsen A, Fransson P, et al. Endocrine
treatment, with or without radiotherapy, in locally advanced prostate cancer (SPCG7/SFUO-3): an open randomised phase III trial. Lancet. 2009 Jan 24;373(9660):301-8.
[10] Bratt O, Carlsson S, Holmberg E, Holmberg L, Johansson E, Josefsson A, et al. The
Study of Active Monitoring in Sweden (SAMS): a randomized study comparing two
different follow-up schedules for active surveillance of low-risk prostate cancer. Scand J
Urol. 2013 Oct;47(5):347-55.
[11] Sammon J, Trinh QD, Menon M. Robotic radical prostatectomy: a critical analysis of
surgical quality. Curr Opin Urol. 2011 May;21(3):195-9.
[12] Fridriksson JO, Holmberg E, Adolfsson J, Lambe M, Bill-Axelson A, Carlsson S, et al.
Rehospitalization after Radical Prostatectomy in a Nationwide, Population Based Study.
J Urol. 2014 Feb 4.
[13] Bolla M, van Poppel H, Collette L, van Cangh P, Vekemans K, Da Pozzo L, et al.
Postoperative radiotherapy after radical prostatectomy: a randomised controlled trial
(EORTC trial 22911). Lancet. 2005 Aug 13-19;366(9485):572-8.
[14] Thompson IM, Tangen CM, Paradelo J, Lucia MS, Miller G, Troyer D, et al. Adjuvant
radiotherapy for pathological T3N0M0 prostate cancer significantly reduces risk of metastases and improves survival: long-term followup of a randomized clinical trial. J Urol.
2009 Mar;181(3):956-62.
118
Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 2014
REFERENSER
[15] Wiegel T, Bottke D, Steiner U, Siegmann A, Golz R, Storkel S, et al. Phase III postoperative adjuvant radiotherapy after radical prostatectomy compared with radical prostatectomy alone in pT3 prostate cancer with postoperative undetectable prostate-specific
antigen: ARO 96-02/AUO AP 09/95. J Clin Oncol. 2009 Jun 20;27(18):2924-30.
[16] SCB; http://www.ssd.scb.se/databaser.
[17] Rosen RC, Riley A, Wagner G, Osterloh IH, Kirkpatrick J, Mishra A. The international index of erectile function (IIEF): a multidimensional scale for assessment of erectile
dysfunction. Urology. 1997 Jun;49(6):822-30.
119