studerade relationer och alternativ

2015-10-01
1
SL 2015-0497
Utredning om storstadsåtgärder inför
Sverigeförhandlingen
2015-10-01
2
SL 2015-0497
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Inledning
3
Metod
7
Beskrivning av relationer och alternativ
Översikt
Beskrivning av kostnader och nyttor
Tunnelbana Kungsholmen – Älvsjö
Tunnelbana Hagsätra – Älvsjö
Tunnelbana till Arninge
Roslagsbana till city
Roslagsbanan norrut
Tunnelbana Nacka C – Orminge
Tunnelbana Hjulsta – Barkarby
Kymlinge station
Spårväg syd
Tunnelbana Fruängen – Kungens kurva
Hagalund station
Ropsten – Lidingö C
22
23
Medverkande i utredningen
109
25
35
41
49
58
66
72
78
83
89
95
101
2015-10-01
3
SL 2015-0497
INLEDNING
I det här inledande kapitlet beskrivs
Sverigeförhandlingen, trafikförvaltningens
uppdrag, arbetsprocess, leverans 1 oktober
och fortsatt arbete.
2015-10-01
4
SL 2015-0497
INLEDNING
Den här rapporten lämnas från trafikförvaltningen till
Sverigeförhandlingens kansli den 1 oktober 2015, som ett
underlag i förhandlingens faktafas. I rapporten redovisas
preliminära och översiktliga bedömningar av kostnader och
nyttor för 12 relationer som tillsammans omfattar 22 alternativa
sträckningar. Under 2015 kommer analyserna att fördjupas och
siffrorna preciseras.
Efter detta inledande kapitel följer ett kapitel om de metoder
som har använts för att beräkna kostnader, nyttor och
trafikering. Kostnaderna är uppdelade i investeringskostnader
och drifts- och underhållskostnader inklusive räntor. Nyttorna
omfattar restidsnytta, miljönytta, social nytta och
arbetsmarknads- och näringslivsnytta.
Huvuddelen av rapporten utgörs av kapitlet Studerade
relationer och alternativ. Där beskrivs relationer och alternativ
med karta och information om utformning, kostnader, nyttor
och trafikering.
Rapporten är utformad för att skrivas ut i liggande format och
bindas ihop längs kortsidan.
Om Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen är en process som är initierad av
Regeringen. Syftet är att skapa förutsättningar för att bygga
höghastighetsjärnväg i Sverige och åstadkomma förbättrad
kollektivtrafik och utökat bostadsbyggande i storstäderna. En
viktig del i processen är att hitta finansieringslösningar som
involverar flera parter och som kan leda till ett snabbt
genomförande. I Stockholm ska även finansieringslösningar för
en östlig vägförbindelse utredas.
Den organisation som leder processen benämns också
Sverigeförhandlingen och består av två förhandlingspersoner,
HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman, samt ett kansli.
2015-10-01
5
SL 2015-0497
INLEDNING
Trafikförvaltningens uppdrag
Stockholms läns landsting har två uppdrag i
Sverigeförhandlingen.
Det ena uppdraget har trafikförvaltningen som i samverkan
med kommunerna i Stockholms län, landstingsstyrelsen och
staten ska genomföra utredningar och ta fram underlag inför
Sverigeförhandlingen. Uppdraget genomförs under
Sverigeförhandlingens faktafas i vilken en redovisning från
kommuner och regioner ska skickas in till
Sverigeförhandlingens kansli den 1 oktober 2015.
Faktafasen pågår under 2015 och övergår under våren 2016 i en
förhandlingsfas. Förhandlingsfasen beräknas vara klar under
hösten 2017.
Följande beslut ligger till grund för trafikförvaltningens
uppdrag:
o Landstingsfullmäktiges budget 2015, LS 1403-0399
o Landstingsfullmäktiges budget 2016, LS-2015-0039
o Beslut i trafiknämnden, SL 2015-0497
Det andra uppdraget har landstingsstyrelsen som med stöd av
sin förvaltning företräder Stockholms läns landsting i
förhandlingen.
Trafikförvaltningen har haft ett nära samarbete med flera parter
i utredningsarbetet. De alternativ som har utretts har utformats
i dialog med länets kommuner, landstingsstyrelsens förvaltning
och Sverigeförhandlingens kansli.
2015-10-01
6
SL 2015-0497
INLEDNING
Trafikförvaltningens leverans
Fortsatt arbete
Trafikförvaltningen kommer att leverera tre faktaunderlag till
Sverigeförhandlingen den 1 oktober:
Efter att denna utredning har lämnats till
Sverigeförhandlingens kansli kommer trafikförvaltningen att
fördjupa underlaget inom följande områden:
o Genomförbarhet och utformning.
o Kostnader, genom successiv kalkylering*. Under våren 2016
kommer ytterligare successiv kalkylering att genomföras
baserad på fältundersökningar.
o Restidsnytta med hänsyn till kommunernas inlämnade
bostadsuppgifter.
o Trafikering inklusive depå och fordon.
o Kvantifiering av arbetsmarknads- och näringslivsnyttor.
o Storstadsåtgärder – Rapport med utrednings- och
analysresultat för 12 relationer och 22 alternativ (denna
rapport)
o PM Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i
Stockholmsregionen
o PM Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns
landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring
östlig förbindelse
Trafikförvaltningens utredning om storstadsåtgärder är i detta
skede preliminär och översiktlig. Den omfattar:
o Sträckningar för de studerade relationerna
o Investeringskostnader utifrån generella nyckeltal
o Drifts- och underhållskostnader
o Restidsnytta
o Andra nyttor ur ett regionalt perspektiv:
 Miljönytta
 Social nytta
 Arbetsmarknads- och näringslivsnytta
o Trafikeringsaspekter
Kommunerna i Stockholms län lämnar intresseanmälan om
deltagande i Sverigeförhandlingen. Anmälan omfattar
bostadspotential, markvärdesbedömningar och andra nyttor
utifrån ett kommunalt perspektiv.
Sverigeförhandlingens kansli sammanställer i slutet av 2015 ett
förhandlingsunderlag och i februari planeras
uppstartskonferenser. Förhandlingen planeras starta i mars
2016.
Det material som trafikförvaltningen skickar in till
Sverigeförhandlingens kansli den 1 oktober kommer i sin helhet
att finnas tillgängligt i förvaltningens
dokumenthanteringssystem Edit,
ärendenummer/diarienummer SL 2015-0497.
* Successiv kalkylering innebär en fördjupad analys av kostnader som tar
hänsyn till osäkerheter och risker som kan påverka ekonomi och tidplan.
Kalkylen görs i flera omgångar.
2015-10-01
7
SL 2015-0497
METOD
I det här kapitlet beskrivs de metoder som
har använts för att beräkna kostnader och
nyttor. De beskrivs i följande ordning:
• investeringskostnad
• drifts- och underhållskostnad
• trafikering
• restidsnytta
• övriga nyttor
• miljö
• sociala
• arbetsmarknads- och näringsliv
2015-10-01
8
SL 2015-0497
INVESTERINGSKOSTNAD
Metod
Investeringskostnaderna beräknas i följande steg:
Steg 1: Översiktlig teknisk lösning och grov kostnadsbedömning
utifrån generella nyckeltal. Leverans 1 oktober.
Investeringskostnaderna har delats upp i fem block enligt
tabellen nedan.
Steg 2: Fördjupad kostnadsbedömning för att ta fram ett
underlag för en första successiv kalkylering. Arbetet omfattar
inventering av kommunala arkiv, exempelvis databaser med
geologisk information, och avstämningar med liknande projekt.
Steg 3: Första successiva kalkylen. Leverans december 2015.
Steg 4: Ytterligare successiva kalkyleringar görs under 2016
efter undersökningar av bland annat vattenpassagerna.
Investeringskostnader
Block 1. Byggherrekostnader
Block 2. Bygg- och
anläggningskostnad
Block 3. Markinlösen
Block 4. BEST-arbeten
Block 5. Ekonomiska
osäkerheter
Omfattning
Planering, projektledning,
myndighetskostnader, projektering,
administration, räntekostnader
Förarbeten, omläggning av ledningar och
vägar, entreprenadgenomförande, konst
Markintrång, köp av fastigheter,
ersättningstrafik
Bana, el, spår, tele
Marknadssituation,
projektledningsförmåga, förnyade krav,
politiska beslut, finansiering, valutor,
angränsade projekt, entreprenörer/
leverantörer, kvalitet, tillstånd
Del av
total
kostnad
15 %
60 %
5%
15 %
5%
Nyckeltal för de olika byggnadsdelarna är (prisnivå 2015):
o
Tunnel (per m)
0,350 miljoner kr
o
Markförlagd station, (per styck)
300 miljoner kr
o
Ytnära station under jord (per styck)
700 miljoner kr
o
Djup station (per styck)
1 000 miljoner kr
o
Sänktunnel (per meter)
6,75 miljoner kr
o
Bro (per meter)
0,800 miljoner kr
Nyckeltalen ovan utgår från olika källor. Nyckeltalet för tunnel
är framtaget i successiv kalkylering för tunnelbana till Nacka
inom ramen för Stockholmsöverenskommelsen. Även
nyckeltalen för de olika stationerna utgår från den kalkylen men
har justerats utifrån andra referensprojekt och bedömning av
utredningens experter. Nyckeltalet för bro baseras på underlag
från Trafikverket. Övriga nyckeltal utgår från olika
referensprojekt och expertbedömningar.
För Roslagsbanan norrut har nyckeltal använts från den
pågående utbyggnaden. För Spårväg syd baseras
kostnadsbedömningen på tidigare genomförd succesiv
kalkylering.
I kostnadsbedömningen har hänsyn tagits till samtliga delar
som avser genomförandet samt åtgärder i angränsande
anläggningar, till exempel ledningsomläggningar och
ersättningstrafik. Hänsyn har inte tagits till andra
kostnadsbärande konsekvenser såsom omläggning av annan
infrastruktur eller trafik.
2015-10-01
9
SL 2015-0497
INVESTERINGSKOSTNAD
Förutsättningar och antaganden
De investeringskostnader som har tagits fram i steg 1 bör främst
användas för att jämföra olika alternativ. För bedömning av
kostnader för enskilda alternativ krävs fördjupade analyser.
Med djupa stationer avses stationer på större djup än 50 meter.
Övriga stationer under jord har djup under markytan på mellan
20 och 40 meter.
De nyckeltal som har använts från
Stockholmsöverenskommelsen är beräknade på medelvärden
för tunnelbanelinjer som dels går under stadsmiljö, dels under
obebyggda grönområden. Samma förutsättningar gäller för de
sträckor som studerats i steg 1 inom ramen för
Sverigeförhandlingen.
Depåkostnaden är en schablonkostnad baserad på antal fordon
och en depåkostnad per fordon. I det fortsatta
utredningsarbetet behöver tillkommande depåbehov och
befintlig depåkapacitet studeras mer ingående.
I kalkylen för steg 1 har ett säkerhetskoncept från förvaltningen
för utbyggd tunnelbana (FUT) förutsatts. Konceptet innebär en
dubbelspårstunnel med parallell service- och
evakueringstunnel.
Stationer i centrala Stockholm kommer att hamna djupt i berg
och under befintliga tunnelbanelinjer. Stationslägena har valts
med hänsyn taget till andra undermarksanläggningar.
Geotekniska undersökningar saknas och därför har antaganden
gjorts om hur djupt det är till berg i Saltsjö-Mälarsnittet.
Antal fordon per sträcka är framtaget utifrån antaganden om
trafikering, medelhastighet och sträckans längd.
2015-10-01
10
SL 2015-0497
DRIFTS- OCH UNDERHÅLLSKOSTNAD
Samband
Förutsättningar och antaganden
Driftskostnaden består i huvudsak av fyra kostnadsposter.
Utredningen bygger på följande förutsättningar och antaganden:
o Trafikdrift
Trafikdrift är framförallt förarkostnader och drivström och
påverkas av objektets längd, antal avgångar och medelhastighet.
o Driftskostnaden uppkommer i samband med att trafiken
startar. I utredningen redovisas kostnaden som ett
nuvärdesberäknat värde för drift, underhåll och räntor under
60 år.
o Fordon
Fordon innehåller underhållskostnad samt avskrivningar och
räntor. Underhållskostnaden bygger på antal kilometer fordonet
kör. Kostnaden för räntor och avskrivningar drivs av antal
fordon samt investeringskostnaden i fordonet.
o Inga antaganden om årliga kostnadsökningar till följd av ökad
trafik har tagits hänsyn till.
o Station
Stationskostnaden drivs av antal stationer, stationstyp/storlek
och stationsbemanningen. Kalkylen bygger i nuläget på att varje
tunnelbanestation ska vara bemannad med 1,75 personer under
20 timmar per dygn.
o Räntor
Räntekostnaden är nuvärdesberäknad och avser lån för den
bedömda investeringskostnaden.
I det fortsatta utredningsarbetet kommer kommer analysen av
drifts- och underhållskostnaderna att fördjupas och
kvalitetsgranskas utifrån bland annat fördjupade analyser om
trafikering. Bedömda räntekostnader ska räknas om utifrån
resultatet av den successiva kalkyleringen.
o Ersättningstrafik ingår inte i driftskostnaden.
o Kalkylen tar inte hänsyn till eventuell förändring av annan
trafik som följd av investeringen.
o Bemanning på fordonen är antagen att vara en person per
tåg/avgång.
o Alla tunnelbanelinjer antas ha 5-minuterstrafik under
förmiddagens maxtimme.
o Räntekostnaden bygger på en linjär avskrivning och en
kalkylränta på 4% (i enlighet med trafikförvaltningens
riktlinjer) under hela driftsperioden. Denna post innehåller
osäkerheter gällande storlek på investeringen samt framtida
räntenivå.
o Nuvärdesberäkningen av driftskostnader och räntor bygger på
samma beräkningsmetodik som den för restidsnytta.
2015-10-01
11
SL 2015-0497
DRIFTS- OCH UNDERHÅLLSKOSTNAD
Metod
Metoden för att ta fram drift- och underhållskostnaden har i
detta tidiga utredningsskede gjorts för följande två huvudsakliga
kostnadsdelar:
o
Drift och underhåll
o
Räntor och avskrivningar (gäller för station, depå och
BEST – Bana, El, Signal, Tele)
Kostnaden har räknats ut i följande steg:
Information om aktuellt alternativ
Linjelängd
Restid
Turtäthet
Fordonsbehov
Stationer
Depåer
Beräkning av utbud för aktuellt alternativ
Avgångar
Utbudstimmar
Utbudskilometer
Schabloner som är generella för alla alternativ
Effektivitet
Löner
Underhållskostnad
Overhead
Driftkostnad per objekt
Påslag
I redovisningen i denna rapport ingår inte avskrivningar
eftersom den posten omfattas av bedömd investeringskostnad.
2015-10-01
12
SL 2015-0497
TRAFIKERING
Samband
Begreppet trafikering avser hur kollektivtrafikutbudet utformas
och anpassas för att ta hänsyn till hur resenärerna använder
trafiksystemet. Trafikering omfattar bland annat hur ofta
trafiken körs, var trafiken körs och hur väl trafiksystemet
hänger ihop vid exempelvis bytespunkter. En genomtänkt
trafikering är en förutsättning för att människor ska välja att
åka kollektivt. Om tillkommande investeringar ger mer
attraktiva resmöjligheter kan det förändra resenärernas
användning av kollektivtrafiksystemet vilket i sin tur påverkar
utformningen av trafikutbud och linjer.
Till de radiella förbindelserna kopplas ofta matartrafik som kör
resenärer till de radiella flödena och på så sätt gör
kollektivtrafiken tillgänglig för fler. Tvärförbindelser har i
många fall färre resenärer och kan därför trafikeras med mindre
fordon såsom buss eller spårväg.
Kollektivtrafiknätet kan delas upp i radiella förbindelser och
tvärförbindelser. Radiella förbindelser kopplar ihop Stockholms
yttre delar med city och lockar ofta många resenärer.
Resenärens restid påverkas inte enbart av tiden i fordonet utan
även av den tid det tar att nå kollektivtrafiken. Att separera
kollektivtrafiken från övrig trafik och stadsmiljö (exempelvis
pendeltåg och tunnelbana) ger en hög medelhastighet men gör
samtidigt att det tar längre tid att nå kollektivtrafiken. Att
integrera kollektivtrafiken med övrig trafik och stadsmiljö
(exempelvis spårväg och buss) ger en lägre medelhastighet men
gör att det går snabbare att nå kollektivtrafiken. Trafik som
separeras från övrig trafik passar bra för regionala resor medan
trafik som integreras med stadsmiljö och övrig trafik lämpar sig
för lokala resor.
Kollektivtrafikens egenskaper kan beskrivas i termer av
kapacitet och medelhastighet (se bild nästa sida). Kapaciteten i
kollektivtrafiknätet avgörs huvudsakligen av vilket fordon som
väljs. Trafikens medelhastighet avgörs i huvudsak av hur
trafikens bana eller färdväg utformas.
Även stationers läge och utformning kan ha betydelse för
resenärernas restid. En djup station kan göra att det tar längre
tid att nå kollektivtrafiken än exempelvis en mer ytnära station
under jord eller en station ovan jord. Det innebär att djupa
stationer blir mer attraktiva om trafiken har hög
medelhastighet.
2015-10-01
13
SL 2015-0497
TRAFIKERING
Metod
Trafikeringen bestäms normalt genom en iterativ process där
antaganden om trafikering testas mot framtida resande i en
trafikmodell. Utfallet används sedan för att förfina trafikeringen
så att den motsvarar förväntad användning av kollektivtrafiken.
I den här studien har denna process förenklats och antaganden
om trafikering är gjorda utifrån upparbetad kunskap.
Förutsättningar och antaganden
Om en investering innebär en förlängning av befintlig trafik
förlängs även trafikeringen. För merparten av relationerna som
har studerats innebär det 5-minuterstrafik i rusningstrafik. Det
är en nivå som kan hänföras till den samhällsekonomiska
kalkylen för blå linjes förlängning till Nacka/Hagsätra.
Bild som illustrerar hur olika trafikslag förhåller sig till kapacitet och
medelhastighet.
En hög medelhastighet kan även bidra till lägre driftskostnader
eftersom färre fordon krävs för att kunna erbjuda ett visst
trafikutbud.
I vissa av de studerade relationerna skapas nya kopplingar
mellan spårsystem som kan möjliggöra mer samordning av
trafik och underhåll. I förlängningen kan det också leda till lägre
kostnader för trafikering.
I de fall då förväntat resande inte kräver den kapacitet som
långa tåg ger antas trafiken utföras med korta tåg. Att långa tåg
används kan även vara en konsekvens av att tågen passerar TCentralen.
I de fall där enbart en ny station studeras tillkommer en
körtidsförlängning som kan leda till att ytterligare tåg krävs för
den planerade trafikeringen. Detta har hittills inte inkluderats i
investeringskostnaden.
2015-10-01
14
SL 2015-0497
RESTIDSNYTTA
Samband
I en trafikanalys är alla resenärer rationella och gör sina val
utifrån restid. Om restiden med kollektivtrafik minskar
kommer bilister att flytta över till kollektivtrafiken. Hur många
som byter färdmedel beror på hur stor restidsförkortningen är,
hur stor kollektivtrafikandelen är initialt osv.
Om restiden med ett befintligt kollektivtrafikmedel förkortas
eller om ny kollektivtrafik läggs till i modellen kommer det ske
en överflyttning från annan kollektivtrafik, givet att det finns
andra kollektiva färdmedel i samma stråk. Hur stor
överflyttningen blir beror på hur stor restidsförkortningen är.
Exempel på sådant som förkortar restiden för
kollektivtrafikresenärer är:
• om hastigheten på en linje ökar
• om antalet stations-/hållplatsstopp minskar
• om turtätheten förbättras
• om antalet byten minskar
• om stationer/hållplatser lokaliseras så att gångavstånden
till/från viktiga start-/målpunkter förkortas
Om ett bostadsområde som saknar spårtrafik eller snabba
motorvägsbussar får en tunnelbanestation och kopplas ihop
med övriga tunnelbanenätet kan det leda till att de boende får
stora restidsvinster (lokal effekt). Den totala restidsvinsten blir
större ju fler boende som finns i området.
Om tätbefolkade bostadsområden knyts ihop med viktiga
arbetsplatsområden ger det ofta stora restidsnyttor. Centrala
Stockholm är länets viktigaste arbetsplatsområde så åtgärder
som förbättrar resmöjligheterna dit ger ofta stora restidsnyttor.
Långa sammanhängande linjer som förbinder flera viktiga startoch målpunkter utan byten ger ofta stora restidsvinster spridda
över stora geografiska områden (regional effekt).
Att förlänga en befintlig linje i dess yttre delar innebär ofta att
förlängningen görs till ett område med få bostäder och
arbetsplatser. Det medför att restidsvinsten på länsnivå blir
liten trots att restidsvinsten per resenär kan bli stor eftersom få
personer berörs.
Att förlänga en befintlig linje till centrala Stockholm eller till
annat lokalt centrum innebär oftast att resenärerna som redan
använder linjen får kortare restid. Det medför att restidsvinsten
på länsnivå blir stor även om restidsvinsten per resenär är liten
eftersom så många personer berörs.
Ökat kollektivtrafikresande och färre bilresor leder till högre
miljönyttor och om restiden med kollektivtrafik minskar antas
det i förlängningen få positiva effekter både på
arbetsmarknaden och näringslivet. På sikt kan en sådan
förändring även leda till sociala nyttor i form av minskat
utanförskap, att områden med olika social karaktär knyts
samman etc.
2015-10-01
15
SL 2015-0497
RESTIDSNYTTA
Metod
Förutsättningar och antaganden
Restidsnytta redovisas i kronor utifrån den restidsvinst i
minuter som uppstår i hela länet av att ny infrastruktur byggs.
Restidsnytta beräknas med hjälp av modellerna SIMS och
Visum.
Analyserna har gjorts för prognosåret 2030. Det innebär att
indata till modellerna, exempelvis antal boende och
infrastruktur, speglar år 2030.
o Markanvändningen är RUFS 2010 uppskriven med 5% vilket
inkluderar tillkommande bostäder enligt
Stockholmsöverenskommelsen. För att kunna analysera
effekter i områden som enligt RUFS saknar exploatering har
boende och arbetsplatser antagits i dessa områden. I
Kymlinge antas 7000 boende och 3500 arbetsplatser, på
Bromma flygfält och i norra Danderyd antas 1000 boende
och 500 arbetsplatser på respektive plats.
Prognosmodellen SIMS beräknar resandet uppdelat på typ av
resa och färdsätt. Modellen tar hänsyn till länets befolkningsoch arbetsplatsstruktur, restider i trafiksystemet, bilinnehav,
kostnads- och inkomstutveckling samt åldersfördelning.
Modellen förutsätter att varje resenär är rationell i sina val och
reser på det sätt som innebär kortast restid.
Nätverksmodellen Visum har använts för att fördela
kollektivtrafikresenärerna i kollektivtrafiksystemet.
Trafikförvaltningens Visummodell omfattar hela Stockholms
län och delar av Mälardalen. I modellen analyseras resandet
med kollektivtrafiken under en genomsnittlig
vintervardagsmorgon, den tidsperiod då resandet generellt sett
är som störst under hela dygnet.
Trafikanalyser bör i första hand användas för att jämföra olika
varianter av åtgärder. Absolutnivån av olika resultat ska tolkas
med försiktighet då antagandena de bygger på kan vara osäkra.
Efter leveransen den 1 oktober kommer restidsanalyserna att
fördjupas och beakta de aspekter som har förenklats hittills (se
beskrivning till höger). De fördjupade restidsanalyserna
kommer även inkludera den bostadspotential som
kommunerna anger inom ramarna för Sverigeförhandlingen.
Därefter kan en fullständig samhällsekonomisk analys göras.
Följande förenklingar har gjorts i analyserna:
o Oförändrad efterfrågan på resor har antagits vilket innebär
att målpunktsval och färdmedelsval inte påverkas av
respektive åtgärd. Denna förenkling kan innebära att
restidsnyttan underskattas, i storleksordningen runt 10%.
o Bussutbudet är oförändrat i samtliga scenarier. Detta
bedöms leda till att restidsnyttan överskattas och att
resandet med den nya kollektivtrafiken underskattas.
o I detta skede är det enbart resandet med kollektivtrafiken
som analyserats. Om restiderna med kollektivtrafiken
minskar brukar följden bli att bilister flyttar över till
kollektivtrafiken. Den effekten har inte analyserats fullt ut,
den har approximerats med en elasticitetsmodell.
Analyserna beaktar inte heller att exploateringar kan ge ett
ökat bilresande med trängsel och köer i vägnätet som följd.
2015-10-01
16
SL 2015-0497
MILJÖNYTTA
Samband
Transportsektorns miljöpåverkan är främst kopplad till klimatoch energianvändning. Förbränning av fossila bränslen och
utsläpp av växthusgaser står för det största bidraget till
växthuseffekten.
Figur 1: Klimatpåverkan i driftsfas (resande) och byggfas
(infrastruktur) för olika trafikslag
En utbyggnad av kollektivtrafiken antas bidra till att fler
människor ges möjlighet och väljer att resa med spårbunden
kollektivtrafik vilket leder till en ändrad miljöbelastning.
Klimatpåverkan sett över en livscykel skiljer sig mycket mellan
olika trafikslag. För infrastruktur för järnväg utgörs enbart 15 %
av klimatpåverkan av trafikdriften medan resterande
klimatpåverkan utgörs av materialproduktion, byggskede samt
drift och underhåll. För vägtrafik är det tvärtom trafiken som har
störst klimatpåverkan (se figur 1).
Förhållandet mellan klimatpåverkan och energianvändning för
olika trafikslag beror på vilket bränsle som används. De fordon
som drivs på el (spårbunden kollektivtrafik) har låga
koldioxidutsläpp trots sin energianvändning eftersom den el som
produceras i Sverige har låga koldioxidutsläpp (se figur 2).
Figur 2: Klimatpåverkan och energianvändning för olika trafikslag
2015-10-01
17
SL 2015-0497
MILJÖNYTTA
Metod
Förutsättningar och antaganden
Den miljönytta som har studerats är minskad klimatpåverkan
och energianvändning till följd av att personer väljer att resa
med kollektivtrafik stället för med bil. Miljönyttor uppstår om
miljöbelastningen för att transportera de värvade bilisterna med
kollektivtrafik är mindre än miljöbelastningen för motsvarande
bilresor. Miljönyttan utgörs således av en ”utebliven
miljöbelastning” till följd av att utsläpp och energianvändning
för bilresorna inte längre äger rum.
Det antagna antalet minskade bilresor är hämtade från
genomförd analys av restidsnyttor.
Med miljönyttor avses här en nettoeffekt av potentiellt utebliven
miljöbelastning under driftskedet i transportsystemet år 2030.
Koldioxidutsläpp och energianvändning till följd av att bygga
eller underhålla infrastruktur ingår ej.
Endast förändrade koldioxidutsläpp och energianvändning från
personbil och spårbunden kollektivtrafik ingår i beräkningen.
Följande metoder har använts för att beräkna miljönyttan:
Klimatpåverkan:
Koldioxidutsläpp (CO2-utsläpp) om värvade bilister kör eller
åker bil = A
CO2-utsläpp om värvade bilister åker spårbunden trafik = B
Reducerad klimatpåverkan = A-B
Energianvändning:
Energianvändning om värvade bilister kör eller åker bil = C
Energianvändning om värvade bilister åker spårbunden
kollektivtrafik = D
Reducerad energianvändning = C-D
Information om indata:
o Utsläpp från drift av spårtrafik antas vara nära noll då den
drivs på el från vatten- och vindkraft
o Utsläpp för personbilar är beräknad utifrån prognosticerad
bränslemix för personbilar i stadstrafik år 2030.
o Energianvändningen av personbilsflottan antas effektiviseras
med 30 % och tunnelbanan med 10 % fram till 2030
o Medelreslängd för en bilresa i Stockholms län är 12 kilometer
o Beläggningsgrad per bil är 1,6 personer
o Nyttokostnaden för utebliven klimatpåverkan är 1,45 kr/kg
koldioxid
2015-10-01
18
SL 2015-0497
SOCIAL NYTTA
Samband
Social nytta uppstår när kollektivtrafiksatsningar planeras och
genomförs så att de:
o skapar ett gemensamt rum och möjlighet att utveckla sociala
relationer mellan personer som tillhör samma eller olika
grupper i samhället
o skapar förutsättning för en fungerande arbetsmarknads- och
skolregion
Det finns olika former av socialt kapital. Överbryggande socialt
kapital kan skapas då tillit byggs mellan invånare som tillhör olika
sociala grupper möts. Sammanbindande socialt kapital kan skapas
då tillit byggs mellan invånare tillhörande samma sociala grupp.
Länkande socialt kapital kan uppstå genom att tillit mellan
invånare och sociala institutioner stärks.
o genomkorsar och förbinder platser och stadsdelar
o binder samman områden med olika identitet vilket ger
människor möjligheter till upplevelser och kunskap om
andra områden och människor
o bidrar till mötesplatser, exempelvis genom stations- och
hållplatsmiljöer
o minskar behovet av privatbilism som bidrar till uppdelning i
staden
o sänder ut signaler om att områden och invånare är
prioriterade vilket kan stärka framtidstron och relationen
mellan invånare och offentliga institutioner
Illustration av överbryggande, sammanbindande och länkande socialt kapital.
I denna utredning har sociala nytta utvärderats utifrån hur det
sociala kapitalet kan stärkas. Med socialt kapital avses här
summan av resurser som individer eller grupper har tillgång
till via varaktiga nätverk av andra individer, grupper och
institutioner i samhället. Det sociala kapitalet påverkas av
huruvida dessa nätverk ger erkännande eller igenkännande.
Fysisk infrastruktur som sammankopplar områden där invånarna
relativt sett har lågt socialt kapital kommer att ge social nytta på
lång sikt. En sådan förbindelse skapar förutsättningar för individer
och grupper från dessa områden att ta sig till arbete, andra
aktiviteter och mötesplatser utanför sitt område.
2015-10-01
19
SL 2015-0497
SOCIAL NYTTA
Metod
En metod för bedömning av sociala nyttor har utvecklats utifrån
de sju indikatorer som användes vid 2013 års
Stockholmsförhandling. Metoden diskuterades och validerades
på en workshop med experter på sociala nyttor.
I detta tidiga utredningsskede jämförs och redovisas de studerade
relationerna utifrån en av de framtagna indikatorerna –
socioekonomiskt index – som bygger på följande variabler:
1. andel förvärvsarbetande
2. andel utan gymnasieexamen
3. andel med ekonomiskt bistånd.
Social nytta antas uppstå då infrastrukturen ökar tillgängligheten
vilket gör att individer kan stärka sitt sociala kapital. Detta gäller i
synnerhet då individer får bättre möjlighet att röra sig mellan
områden med olika socioekonomiskt index så att det
överbryggande sociala kapitalet kan stärkas. Satsningen som
sådan i ett område har en länkande funktion och antas därför
stärka individernas sociala kapital.
I den fortsatta analysen av social nytta kommer övriga indikatorer
att studeras djupare så att mer komplett och nyanserad
information kan ges av vilken social nytta som uppstår till följd av
studerade alternativ.
Exempel på en relation mellan områden med olika
socioekonomiskt index.
Lågt index = relativt stark socioekonomisk ställning.
2015-10-01
20
SL 2015-0497
ARBETSMARKNADS- OCH NÄRINGSLIVSNYTTOR
Samband
Ny infrastruktur påverkar arbetsmarknaden och näringslivet
positivt på flera olika sätt:
o Förbättrad tillgänglighet ger en geografiskt sett större
arbetsmarknad. På den större marknaden kan lediga arbeten
i större utsträckning matchas av ledig arbetskraft vilket i sin
tur leder till kortare arbetslöshetstider och högre
årsinkomster.
Figur som visar hur investeringar i transportinfrastruktur
påverkar arbetsmarknad och näringsliv.
o Den större arbetsmarknaden kan också göra att
arbetsgivarna lättare kan hitta rätt kompetens vilket i
förlängningen leder till högre produktivitet och högre
inkomster.
o Ett ökat konkurrenstryck leder till högre produktivitet vilket
kan bidra till en påskyndad strukturomvandling.
o För att investeringar i förbättrad transportinfrastruktur ska
generera ekonomisk nytta måste investeringar hanteras på
systemnivå. Investeringarna ska omfatta samordnade
insatser för bostadsbyggande och andra åtgärder som gör att
arbetskraften på en given tidsåtgång kan nå fler
arbetsplatser.
*
*
**
*Till exempel minskade
fasta kostnader per
kommuninvånare.
**Till exempel närhet
mellan arbetskraft och
företag.
2015-10-01
21
SL 2015-0497
ARBETSMARKNADS- OCH NÄRINGSLIVSNYTTA
Metod
Förutsättningar och antaganden
Arbetsmarknads- och näringslivsnyttor mäts som lönesumma.
Ökning i lönesumma uppstår både som en direkt effekt av att
människor i ett system får förbättrad tillgänglighet (statiska
effekter) och som en indirekt effekt av att nya människor
kommer in i systemet (dynamiska effekter).
Utredningen bygger på följande förutsättningar och antaganden:
Analysen är genomförd med flera metoder som lämpar sig för
att studera komplexa samband och indirekta effekter av
exempelvis bättre tillgänglighet. Metoderna ger möjlighet att
studera samband i flera led.
Modell med data från perioden 1993-2013 har använts för att
studera:
o hur samlokalisering och koncentration av verksamheter
påverkar utveckling av människors utbildning, färdigheter,
kompetenser samt hälsa i Sveriges 150 största kommuner.
o hur tillgängligheten påverkar bostadsbyggandet, in- och
utpendling, antalet förvärvsarbetande och lön per
förvärvsarbetande. I analysen ingår 109 kommuner i
Stockholm, Skåne och Västra Götaland.
o hur förvärvsarbetande invånare i åldrarna 20-64 år påverkas
av bättre tillgänglighet. I den analysen ingår de 109
storstadskommunerna.
o Förbättrad tillgänglighet i analyserna likställs med generellt
förkortad restid.
o Arbetsmarknads- och näringslivsnyttorna beror av
restidsförkortningar och kommer att uppvisa samma mönster
som restidseffekterna.
o Generella restidförkortningen har hämtats ur trafikanalyser
med VISUM för respektive utredningsalternativ.
o Arbetsmarknads- och näringslivsnyttor är långsamma
processer och effekten av ny infrastruktur kanske inte syns
förrän efter 10 år eller mera.
o Det ekonomiska utfallet beror av kommunens
bostadsbyggande och möjlighet att attrahera nya invånare
(kommunala skattebetalare)
Utredningen om arbetsmarknads- och näringslivsnytta
visar att sådan nytta uppstår om en investering görs i ny
kollektivtrafik. Nyttan varierar i enlighet med
restidsnyttan eftersom bedömd restidsvinst är en
ingångsparameter. I detta tidiga utredningsskede har det
visat sig svårt att fastställa nivåer på nyttan kopplat till de
studerade alternativen. Utredningsarbetet fortsätter och
resultat kommer förhoppningsvis att redovisas före
Sverigeförhandlingen slutdatum för inlämning av
kompletteringar.
2015-10-01
22
SL 2015-0497
STUDERADE
RELATIONER
OCH ALTERNATIV
2015-10-01
23
SL 2015-0497
STUDERADE RELATIONER OCH ALTERNATIV
I detta kapitel beskrivs de relationer och alternativ som har
studerats i följande ordning:
o Sammanfattande bild av relationen och dess alternativ med
en kartbild och en kort beskrivning av utformning, kostnad,
nytta och trafikering.
o Mer ingående beskrivning av studerade alternativ med
kvantifiering av kostnader och restidsnytta.
o Information om geografisk spridning av restidsnytta,
förändrat resande och social nytta.
o Diagram över kostnader och nyttor (restids- och miljönytta)
för jämförelse mellan relationer och alternativ.
Resultaten har tagits fram utifrån förenklingar och antaganden
enligt redovisning i metodavsnittet. De siffror och bilder som
presenteras kan användas för att jämföra olika alternativ. För
bedömning av kostnader och nyttor för enskilda alternativ krävs
fördjupade analyser. Sådana kommer göras under hösten 2015
och fortsatt under 2016.
2015-10-01
24
SL 2015-0497
STUDERADE RELATIONER OCH ALTERNATIV
I tabellen listas samtliga relationer och alternativ.
Tunnelbana Älvsjö norrut
Tunnelbana Nacka - Orminge
Älvsjö
Älvsjö
Älvsjö
Älvsjö
Nacka C - Orminge delvis ovan mark
Nacka C - Orminge i tunnel
(via
(via
(via
(via
Liljeholmen)
Södermalm)
Liljeholmen)
Södermalm)
- Fridhemsplan
- Fridhemsplan
– Solna C
- Solna C
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö
Hagsätra - Älvsjö på bro
Hagsätra - Älvsjö i tunnel
Tunnelbana Hjulsta - Barkarby
Kymlinge station
Spårväg syd
Tunnelbana Fruängen - Kungens kurva
Tunnelbana till Arninge
Hagalund station
Arenastaden - Arninge
Mörby C – Arninge
Ropsten – Lidingö C
Roslagsbana till city
Universitetet - T-Centralen via Östra station
Universitetet - Odenplan via Östra station
Universitetet - T-Centralen via Odenplan
Roslagsbana norrut
Roslagsbanan Arlanda
Roslagsbanan Rimbo
Tunnelbana
Lidingöbanan
2015-10-01
25
SL 2015-0497
TUNNELBANA ÄLVSJÖ NORRUT
ALTERNATIV
Älvsjö – Fridhemsplan (via Liljeholmen)
Älvsjö – Fridhemsplan (via Södermalm)
Älvsjö – Solna C (via Liljeholmen)
Älvsjö – Solna C (via Södermalm)
UTFORMNING
Relationen innebär ny tunnelbana över Saltsjö-Mälarsnittet som
utgår från Älvsjö. Alternativen mellan Älvsjö och Fridhemsplan
utformas som en ny fristående tunnelbana.
Alternativen mellan Älvsjö och Solna C utformas som en
avgrening av befintlig blå tunnelbana. Mellan Västra skogen och
Fridhemsplan går spåren i en separat tunnel parallell med
befintlig blå tunnelbana. Söder om Fridhemsplan är utformningen
densamma som för alternativen mellan Älvsjö och Fridhemsplan.
KOSTNAD
Investeringskostnaden och kostnaderna för drift, underhåll och räntor i
denna relation är stora i förhållande till andra studerade relationer.
Kostnaderna är högre för alternativen via Södermalm eftersom de
bygger på en sänktunnel under Riddarfjärden och en ny bro över
Årstaviken.
Kostnad för drift, underhåll och räntor är större för alternativen till
Solna C jämfört med alternativen till Fridhemsplan eftersom en längre
sträcka ska trafikeras och underhållas.
NYTTA
Restidsnyttan och de nyttor som är direkt beroende av restiden (miljö-,
arbetsmarknads- och näringslivsnytta) är stora i förhållande till andra
studerade relationer. Restidsnyttan är större för alternativ via
Södermalm än för alternativ via Liljeholmen eftersom fler arbetsplatser
nås. Alternativen till Solna C ger större restidsnytta än alternativen till
Fridhemsplan eftersom den längre sträckningen med fler stationer ger
fler resenärer nya resmöjligheter.
Den sociala nyttan kan bli stor till följd av satsningar på söderort.
Social integrationsnytta kan uppstå i Östberga och i Solna C för
alternativen till Solna C.
TRAFIKERING
Relationen innebär en ny förbindelse över Saltsjö-Mälarsnittet som
minskar sårbarheten i hela trafiksystemet. Alla alternativ får regional
betydelse för såväl resande som tillgänglighet. Samtliga alternativ har
kopplingar till övriga spårsystem på ett flertal platser.
ÄLVSJÖ NORRUT
2015-10-01
26
SL 2015-0497
TUNNELBANA ÄLVSJÖ NORRUT
Älvsjö – Fridhemsplan via Liljeholmen
UTFORMNING
Tunnelbanan mellan Älvsjö och Fridhemsplan via Liljeholmen föreslås gå i
bergtunnel under Riddarfjärden och Liljeholmsviken och nå stationerna
Fridhemsplan och Liljeholmen strax under befintliga spår. De nya stationerna
vid Fridhemsplan och Liljeholmen hamnar då på ett djup under mark på cirka 50
meter respektive 60 meter. Stationsläget i Fridhemsplan kan förläggas så att
vidare utbyggnad möjliggörs.
Mellan Liljeholmen och Älvsjö går spåren i berg med stationer cirka 25 meter
under marknivå. I Älvsjö placeras stationen under befintlig pendeltågsstation.
Uppskattad längd för sträckan är 7,9 kilometer.
KOSTNAD
Investeringskostnaden, inklusive en uppskattad kostnad för depå och fordon,
bedöms till 11,2 miljarder kronor. I kostnadsbedömningen ingår en anslutning
till övriga tunnelbanesystemet på 2 miljarder kronor.
Kostnad för drift, underhåll och räntor under kalkylperioden bedöms till 12,3
miljarder kronor.
NYTTA
Restidsnyttan bedöms till 1,5 miljarder kronor under kalkylperioden.
TRAFIKERING
För att få tillgång till fordon och depå behöver alternativet anslutas till övriga
tunnelbanesystemet vid antingen Hagsätra, Nybodadepån eller Fridhemsplan.
Under förmiddagens maxtimme antas 5-minuterstrafik och korta tåg.
ÄLVSJÖ NORRUT
2015-10-01
27
SL 2015-0497
TUNNELBANA ÄLVSJÖ NORRUT
Älvsjö – Fridhemsplan via Södermalm
UTFORMNING
Tunnelbanan mellan Älvsjö och Fridhemsplan via Södermalm föreslås gå i
antingen berg- eller sänktunnel under Riddarfjärden. Om passagen under
Riddarfjärden sker i bergtunnel hamnar stationerna vid Fridhemsplan på
Södermalm och i Årsta på ett djup under mark på mer än 100 meter.
Om passagen under Riddarfjärden sker i sänktunnel och på en ny bro över
Årstaviken (segelfri höjd) kan stationen vid Fridhemsplan anläggas cirka 50
meter under mark (under befintlig blå tunnelbana) och stationerna på
Södermalm och i Årsta bli ytliga stationer under jord. Bergtunneln ger lägre
investeringskostnad än sänktunneln men är sämre utifrån ett restidsperspektiv.
Uppskattad längd för sträckan är 7,6 kilometer.
KOSTNAD
Investeringskostnaden, inklusive en uppskattad kostnad för depå och fordon,
bedöms till 14,0 miljarder kronor (bergtunnel) eller 19,3 miljarder kronor
(sänktunnel). I kostnadsbedömningen ingår en anslutning till övriga
tunnelbanesystemet på 2 miljarder kronor.
Kostnad för drift, underhåll och räntor under kalkylperioden bedöms till 18,9
miljarder kronor.
NYTTA
Restidsnyttan bedöms till 2,1 miljarder kronor under kalkylperioden.
TRAFIKERING
För att få tillgång till fordon och depå behöver alternativet anslutas till övriga
tunnelbanesystemet vid antingen Hagsätra, Nybodadepån eller Fridhemsplan.
Under förmiddagens maxtimme antas 5-minuterstrafik och korta tåg.
ÄLVSJÖ NORRUT
2015-10-01
28
SL 2015-0497
TUNNELBANA ÄLVSJÖ NORRUT
Älvsjö – Solna C via Liljeholmen
UTFORMNING
Tunnelbanan mellan Älvsjö och Solna C utformas som en avgrening av befintlig
blå tunnelbana. Mellan Västra skogen och Fridhemsplan går spåren i en separat
tunnel parallell med befintlig blå tunnelbana. Mellan Fridhemsplan och Älvsjö är
detta alternativ likadant som alternativet Älvsjö - Fridhemsplan via Liljeholmen,
se beskrivning på sidan 26.
Uppskattad längd för sträckan är 11,3 kilometer.
KOSTNAD
Investeringskostnaden, inklusive en uppskattad kostnad för depå och fordon,
bedöms till 11,5 miljarder kronor.
Kostnad för drift, underhåll och räntor under kalkylperioden bedöms till 18,3
miljarder kronor.
NYTTA
Restidsnyttan bedöms till 2,6 miljarder kronor under kalkylperioden.
TRAFIKERING
Under förmiddagens maxtimme antas 5-minuterstrafik och korta tåg. Utan en
parallell tunnel till befintlig blå tunnelbana mellan Fridhemsplan och Västra
skogen är denna turtäthet inte möjlig i alla delar av blå linje.
ÄLVSJÖ NORRUT
2015-10-01
29
SL 2015-0497
TUNNELBANA ÄLVSJÖ NORRUT
Älvsjö – Solna C via Södermalm
UTFORMNING
Tunnelbanan mellan Älvsjö och Solna C utformas som en avgrening av befintlig
blå tunnelbana. Mellan Västra skogen och Fridhemsplan går spåren i en separat
tunnel parallell med befintlig blå tunnelbana. Mellan Fridhemsplan och Älvsjö är
detta alternativ likadant som alternativet Älvsjö - Fridhemsplan via Södermalm,
se beskrivning på sidan 27.
Uppskattad längd för sträckan är 11,0 kilometer.
KOSTNAD
Investeringskostnaden, inklusive en uppskattad kostnad för depå och fordon,
bedöms till 19,5 miljarder kronor (sänktunnel) eller 14,2 miljarder kronor
(bergtunnel). Sänktunnel under Riddarfjärden och ny bro över Årstaviken
medför höga investeringskostnader.
Kostnad för drift, underhåll och räntor under kalkylperioden bedöms till 24,7
miljarder kronor.
NYTTA
Restidsnyttan bedöms till 3,4 miljarder kronor under kalkylperioden.
Restidsnyttan liksom övriga nyttor som beror av restidsnyttan (miljö-,
arbetsmarknads- och näringslivsnytta) är större för detta alternativ än för
alternativet via Liljeholmen eftersom fler arbetsplatser nås.
TRAFIKERING
Under förmiddagens maxtimme antas 5-minuterstrafik och korta tåg. Utan en
parallell tunnel till befintlig blå tunnelbana mellan Fridhemsplan och Västra
skogen är denna turtäthet inte möjlig i alla delar av blå linje.
ÄLVSJÖ NORRUT
2015-10-01
30
SL 2015-0497
TUNNELBANA ÄLVSJÖ NORRUT
Geografisk spridning av restidsnytta
Staplarna i kartbilden visar den
geografiska spridningen av restidsnytta för
de fyra alternativen för tunnelbana från
Älvsjö till Fridhemsplan eller Solna C.
Restidsnyttan har beräknats per boende
vilket innebär att staplarnas höjd indikerar
i vilka områden ytterligare bostäder ger
bidrag till respektive alternativs totala
restidsnytta. Staplarnas höjd visar nyttan i
kronor för varje tillkommande boende.
Hjulsta
Solna
Störst restidsnytta uppnås för boende i
Östberga, på Årstafältet och i Årsta. Utan
ny tunnelbana försörjs dessa områden
med matarbusstrafik. De högsta staplarna
på Årstafältet motsvarar en nytta på cirka
2 kronor per boende.
City
Kungsholmen
Liljeholmen
Södermalm
Nacka
Älvsjö
Skärholmen
Hagsätra
ÄLVSJÖ NORRUT
2015-10-01
31
SL 2015-0497
TUNNELBANA ÄLVSJÖ NORRUT
Förändrat resande
Flödesbilderna visar hur resandet förändras
under morgonens maxtimme för de fyra
alternativen för tunnelbana från Älvsjö till
Fridhemsplan eller Solna C. Gröna band
innebär ett ökat resande och röda band
innebär ett minskat resande. Bandens
tjocklek motsvarar resandeförändringens
storlek.
Samtliga alternativ ger en överflyttning av
resenärer från pendeltåg, tunnelbanans
övriga linjer och norrgående tvärbana till
den nya tunnelbanelinjen. Överflyttningen
är störst över Saltsjö-Mälarsnittet.
Fridhemsplan – Älvsjö (via Liljeholmen)
Fridhemsplan – Älvsjö (via Södermalm)
Alternativen via Södermalm ger större
överflyttningar än alternativen via
Liljeholmen. Alternativen till Solna C ger
större överflyttningar än alternativen till
Fridhemsplan.
Alla alternativ avlastar de centrala delarna av
röd och grön linje samt blå linje från TCentralen till Fridhemsplan.
I samtliga alternativ minskar resandet med
matarbusstrafik från Östberga, Årstafältet
och Årsta. På sikt kan den minskande
efterfrågan leda till reduceringar av
busstrafiken.
Solna C – Älvsjö (via Liljeholmen)
Solna C – Älvsjö (via Södermalm)
ÄLVSJÖ NORRUT
2015-10-01
32
SL 2015-0497
TUNNELBANA ÄLVSJÖ NORRUT
Social nytta
Kartbilden visar att en ny tunnelbana mellan Fridhemsplan
och Älvsjö skulle koppla samman områden där en stor andel
av befolkningen är förvärvsarbetande, har gymnasieexamen
och få har ekonomiskt bistånd. Bedömningen är att den
sociala nyttan och möjligheten att stärka det sociala kapitalet
därmed är marginell.
De längre alternativen, med dragningarna till och från Solna
C är, ur ett socialt perspektiv, att föredra framför de kortare
eftersom tillgängligheten och kopplingarna mellan bostad,
arbetsplatser/studieplatser och andra målpunkter gynnas.
ÄLVSJÖ NORRUT
2015-10-01
33
SL 2015-0497
TUNNELBANA ÄLVSJÖ NORRUT
Kostnader för investering, drift, underhåll och räntor
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Södermalm)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Södermalm)
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö på bro
Diagrammet visar
bedömd kostnad för
investering och kostnad
för drift, underhåll och
räntor under
kalkylperioden för
studerade relationer.
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö i tunnel
Tunnelbana Arenastaden - Arninge
Tunnelbana Mörby C - Arninge
Roslagsbanan T-Centralen via Östra station
Roslagsbanan Odenplan via Östra station
Roslagsbanan T-Centralen via Odenplan
Roslagsbanan Arlanda
Observera att skalan
skiljer sig från diagram
över nyttor på nästa
sida.
Roslagsbanan Rimbo
Tunnelbana Nacka C - Orminge i ytligt läge
Tunnelbana Nacka C - Orminge i tunnel
Tunnelbana Hjulsta - Barkarby
Kymlinge station
Spårväg syd
Tunnelbana Fruängen - Kungens kurva
Hagalund station
Tunnelbana Ropsten - Lidingö C
Lidingöbanan Ropsten - Lidingö C
0
5
10
15
20
25
30
35
Miljarder kronor under kalkylperiod (60 år)
Investeringskostnad (inkl depå och fordon)
Drift och underhåll
Räntor
40
45
ÄLVSJÖ NORRUT
2015-10-01
34
SL 2015-0497
TUNNELBANA ÄLVSJÖ NORRUT
Nyttor utifrån restid och miljö
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Södermalm)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Södermalm)
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö på bro
Diagrammet visar
bedömda restids- och
miljönyttor under
kalkylperioden för
studerade relationer.
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö i tunnel
Tunnelbana Arenastaden - Arninge
Tunnelbana Mörby C - Arninge
Roslagsbanan T-Centralen via Östra station
Roslagsbanan Odenplan via Östra station
Miljönyttan är ett
resultat av restidsnyttan
och varierar på samma
sätt som den.
Roslagsbanan T-Centralen via Odenplan
Roslagsbanan Arlanda
Roslagsbanan Rimbo
Tunnelbana Nacka C - Orminge i ytligt läge
Observera att skalan
skiljer sig från diagram
över kostnader på
förgående sida.
Tunnelbana Nacka C - Orminge i tunnel
Tunnelbana Hjulsta - Barkarby
Kymlinge station
Spårväg syd
Tunnelbana Fruängen - Kungens kurva
Hagalund station
Tunnelbana Ropsten - Lidingö C
Lidingöbanan Ropsten - Lidingö C
0,0
0,5
Restid
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Miljarder kronor under kalkylperiod (60 år)
CO2 och energi
3,5
4,0
ÄLVSJÖ NORRUT
2015-10-01
35
SL 2015-0497
TUNNELBANA HAGSÄTRA – ÄLVSJÖ
ALTERNATIV
Hagsätra - Älvsjö på bro
Hagsätra - Älvsjö i tunnel
UTFORMNING
Relationen innebär en förlängning av befintlig grön (framtida
blå) tunnelbana i Hagsätra till befintlig pendeltågsstation i
Älvsjö. I alternativet på bro nyttjas befintlig station i Hagsätra
och en ny station ovan jord byggs invid befintlig
pendeltågsstation i Älvsjö. I alternativet med tunnel anläggs en
ny bergtunnel som startar söder om befintlig station i Hagsätra
och nya stationer byggs ytnära under jord i Älvsjö och
Hagsätra. Tunnelalternativet möjliggör en framtida
hopkoppling med studerad tunnelbana norrut från Älvsjö.
Sträckan för båda alternativen är 3,1 kilometer lång.
KOSTNAD
Investeringskostnaden och kostnaderna för drift, underhåll och
räntor för alternativen i denna relation är små i förhållande till andra
studerade relationer.
Investeringskostnaden bedöms till 1,6 miljarder kronor för
alternativet på bro och till 2,2 miljarder kronor för alternativet i
tunnel.
Kostnad för drift, underhåll och räntor under kalkylperioden bedöms
till 2,7 miljarder kronor för alternativet på bro och till 3,1 miljarder
kronor för alternativet i tunnel.
NYTTA
Restidsnyttan och de nyttor som är direkt beroende av restiden
(miljö-, arbetsmarknads- och näringslivsnytta) är små i förhållande
till andra studerade relationer. Restidsnyttan bedöms till 0,3
miljarder kronor under kalkylperioden för båda alternativen.
Social nytta kan uppnås genom att de boende i området kring
Hagsätra ges bättre tillgänglighet till utbildning och arbetsplatser.
Alternativet i tunnel bedöms ge större social nytta eftersom det ger
mindre barriäreffekter.
TRAFIKERING
Båda alternativen skapar en ny förbindelse mellan tunnelbana i
Hagsätra och pendeltåg och buss i Älvsjö vilket ger ett mer robust
trafiksystem. Relationen påverkar resande och tillgänglighet främst
för de som bor inom gångavstånd till den nya stationen i Hagsätra.
Det är bara alternativet i tunnel som möjliggör gemensam trafikering
med studerad tunnelbana norrut från Älvsjö.
Under förmiddagens maxtimme antas 5-minuterstrafik och långa
tåg, samma som för befintlig Hagsätragren.
HAGSÄTRA – ÄLVSJÖ
2015-10-01
36
SL 2015-0497
TUNNELBANA HAGSÄTRA – ÄLVSJÖ
Geografisk spridning av restidsnytta
Staplarna i kartbilden visar den
geografiska spridningen av
restidsnytta för tunnelbana mellan
Hagsätra och Älvsjö. Restidsnyttan
har beräknats per boende vilket
innebär att staplarnas höjd indikerar
i vilka områden ytterligare bostäder
ger bidrag till respektive alternativs
totala restidsnytta. Staplarnas höjd
visar nyttan i kronor för varje
tillkommande boende.
Analysen har genomförts för
tunnelalternativet men bedöms som
representativt för båda alternativen i
detta tidiga utredningsskede.
Restidsnyttorna bedöms vara små
och uppstår inom ett begränsat
geografiskt område. Störst
restidsnytta uppnås i Hagsätra där
den motsvarar cirka 0,13 kronor per
boende.
HAGSÄTRA – ÄLVSJÖ
2015-10-01
37
SL 2015-0497
TUNNELBANA HAGSÄTRA – ÄLVSJÖ
Förändrat resande
Flödesbilden visar hur resandet förändras
under morgonens maxtimme om tunnelbanan
förlängs mellan Hagsätra och Älvsjö. Gröna
band innebär ett ökat resande och röda band
innebär ett minskat resande. Bandens tjocklek
motsvarar resandeförändringens storlek.
Relationen bedöms i huvudsak ge en lokal
påverkan på resandet. De resenärer som
nyttjar den nya tunnelbanan kommer från
närområdet (Hagsätra/Rågsved/Högdalen)
och flertalet väntas byta till pendeltåget i
Älvsjö. Därmed minskar belastningen på
planerad blå linje norrut från Högdalen till
Sofia och ökar något på planerad blå linje
söderut från Högdalen till Hagsätra.
Viss överflyttning från buss till den nya
tunnelbanesträckningen är att vänta.
HAGSÄTRA – ÄLVSJÖ
2015-10-01
38
SL 2015-0497
TUNNELBANA HAGSÄTRA – ÄLVSJÖ
Social nytta
Kartbilden visar att en ny
tunnelbanesträckning mellan Hagsätra och
Älvsjö skulle koppla samman områden med
olika nivå på socioekonomiskt index (andel
förvärvsarbetande, med gymnasieexamen
och ekonomiskt bistånd). Bedömningen är att
det finns potential att den skulle bidra till att
stärka det sociala kapitalet, särskilt för
Hagsätra.
Relationen finns i två alternativ, ett ovan och
ett under jord. Stationslägena är desamma
och de sociala nyttorna bedöms därför vara
lika stora oavsett alternativ. En underjordisk
station vid Hagsätra kan dock minska
barriäreffekterna i området och möjliggöra ny
bebyggelse och utveckling vilket kan ge social
nytta utöver alternativet på bro.
HAGSÄTRA – ÄLVSJÖ
2015-10-01
39
SL 2015-0497
TUNNELBANA HAGSÄTRA – ÄLVSJÖ
Kostnader för investering, drift, underhåll och räntor
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Södermalm)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Södermalm)
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö på bro
Diagrammet visar
bedömd kostnad för
investering och kostnad
för drift, underhåll och
räntor under
kalkylperioden för
studerade relationer.
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö i tunnel
Tunnelbana Arenastaden - Arninge
Tunnelbana Mörby C - Arninge
Roslagsbanan T-Centralen via Östra station
Roslagsbanan Odenplan via Östra station
Roslagsbanan T-Centralen via Odenplan
Roslagsbanan Arlanda
Observera att skalan
skiljer sig från diagram
över nyttor på nästa
sida.
Roslagsbanan Rimbo
Tunnelbana Nacka C - Orminge i ytligt läge
Tunnelbana Nacka C - Orminge i tunnel
Tunnelbana Hjulsta - Barkarby
Kymlinge station
Spårväg syd
Tunnelbana Fruängen - Kungens kurva
Hagalund station
Tunnelbana Ropsten - Lidingö C
Lidingöbanan Ropsten - Lidingö C
0
5
10
15
20
25
30
35
Miljarder kronor under kalkylperiod (60 år)
Investeringskostnad (inkl depå och fordon)
Drift och underhåll
Räntor
40
45
HAGSÄTRA – ÄLVSJÖ
2015-10-01
40
SL 2015-0497
TUNNELBANA HAGSÄTRA – ÄLVSJÖ
Kostnader för investering, drift, underhåll och räntor
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Södermalm)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Södermalm)
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö på bro
Diagrammet visar
bedömda restids- och
miljönyttor under
kalkylperioden för
studerade relationer.
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö i tunnel
Tunnelbana Arenastaden - Arninge
Tunnelbana Mörby C - Arninge
Roslagsbanan T-Centralen via Östra station
Roslagsbanan Odenplan via Östra station
Miljönyttan är ett
resultat av restidsnyttan
och varierar på samma
sätt som den.
Roslagsbanan T-Centralen via Odenplan
Roslagsbanan Arlanda
Roslagsbanan Rimbo
Tunnelbana Nacka C - Orminge i ytligt läge
Observera att skalan
skiljer sig från diagram
över kostnader på
förgående sida.
Tunnelbana Nacka C - Orminge i tunnel
Tunnelbana Hjulsta - Barkarby
Kymlinge station
Spårväg syd
Tunnelbana Fruängen - Kungens kurva
Hagalund station
Tunnelbana Ropsten - Lidingö C
Lidingöbanan Ropsten - Lidingö C
0,0
0,5
Restid
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Miljarder kronor under kalkylperiod (60 år)
CO2 och energi
3,5
4,0
HAGSÄTRA – ÄLVSJÖ
2015-10-01
41
SL 2015-0497
TUNNELBANA TILL ARNINGE
ALTERNATIV
Arenastaden – Arninge i gul linje
Mörby C – Arninge i röd linje
UTFORMNING
Relationen innebär en förlängning av tunnelbana till Arninge.
Ett alternativ är att det görs genom att planerad gul
tunnelbana förlängs från Arenastaden i bergtunnel. Ett annat
alternativ är att det görs genom en förlängning av befintlig röd
tunnelbana från Mörby C i bergtunnel.
KOSTNAD
Investeringskostnaden och kostnaderna för drift, underhåll och
räntor för alternativen i denna relation är stora i förhållande till
andra studerade relationer. Kostnaderna bedöms bli högre för
alternativet Arenastaden – Arninge eftersom det alternativet innebär
en längre sträckning och fler nya stationer.
NYTTA
Restidsnyttan och de nyttor som är direkt beroende av restiden
(miljö-, arbetsmarknads- och näringslivsnytta) är i förhållande till
andra studerade relationer stora för Arenastaden – Arninge och små
för Mörby C – Arninge. Förlängning av gul linje från Arenastaden ger
större restidsnytta än förlängningen av röd linje från Mörby C
eftersom den ger boende i nordostsektorn en ny koppling till
arbetsplatsområden i Solna.
Social nytta uppkommer genom att områden som idag inte har
spårtrafik binds samman.
TRAFIKERING
Alternativet att förlänga gul linje från Arenastaden ger en ny
tvärförbindelse mellan nordostsektorn och Solna. Alternativet att
förlänga röd linje från Mörby C innebär ingen ny förbindelse men
kan ge vissa resenärer en bytesfri resa till city. Alternativet går till
viss del parallellt med Roslagsbanan.
I båda alternativen medför den tillkommande trafiken ett depåbehov.
TUNNELBANA ARNINGE
2015-10-01
42
SL 2015-0497
TUNNELBANA TILL ARNINGE
Arenastaden - Arninge
UTFORMNING
Förlängningen av befintlig gul tunnelbana mellan Arenastaden och Arninge
föreslås gå i bergtunnel hela sträckan. Förlängningen innebär totalt åtta
stationer varav sju är nya. Stationerna Järva Krog, Danderyds sjukhus, Mörby
C och Norra Danderyd blir djupa till följd av geologiska förhållanden.
Stationerna Roslags Näsby, Täby C och Arninge förläggs ytnära under jord.
Möjligheten att anlägga en station i Ulriksdal ska studeras vidare.
Uppskattad längd för förlängningen är 15,0 kilometer.
KOSTNAD
Investeringskostnaden, inklusive en uppskattad kostnad för depå och fordon,
bedöms till 14,8 miljarder kronor. Den djupt placerade tunneln för passagen
under Brunnsviken och Stocksundet medför höga investeringskostnader.
Kostnad för drift, underhåll och räntor under kalkylperioden bedöms till 20,8
miljarder kronor.
NYTTA
Restidsnyttan bedöms till 2,4 miljarder kronor under kalkylperioden.
TRAFIKERING
Förlängningen av befintlig gul tunnelbana till Arninge ger en tvärförbindelse
mellan Solna och nordostsektorn. Alternativet kan öka robustheten i
trafiksystemet genom att knutpunkter längs grön tunnelbana, röd
tunnelbana, Roslagsbanan och pendeltåg binds samman.
Under förmiddagens maxtimme antas 5-minuterstrafik med korta tåg.
TUNNELBANA ARNINGE
2015-10-01
43
SL 2015-0497
TUNNELBANA TILL ARNINGE
Mörby C - Arninge
UTFORMNING
Förlängningen av befintlig röd tunnelbana mellan Mörby C och Arninge föreslås
gå i bergtunnel hela sträckan. Förlängningen innebär totalt fem stationer varav
fyra är nya. Stationen Norra Danderyd blir djupförlagd till följd av befintliga
undermarksanläggningar och geologiska förhållanden. Stationerna Roslags
Näsby, Täby C och Arninge förläggs ytnära under jord.
Uppskattad längd för förlängningen är 10,0 kilometer.
KOSTNAD
Investeringskostnaden, inklusive en uppskattad kostnad för depå och fordon,
bedöms till 8,3 miljarder kronor.
Kostnad för drift, underhåll och räntor under kalkylperioden bedöms till 11,8
miljarder kronor.
NYTTA
Restidsnyttan bedöms till 1,1 miljarder kronor under kalkylperioden.
Den sociala nyttan bedöms högre för det här alternativet då det ger högre
tillgänglighet för boende i de norra områdena till arbetsplatstäta områden längs
den röda tunnelbanelinjen.
TRAFIKERING
Förlängningen av befintlig röd tunnelbana till Arninge ger en ny
direktförbindelse mellan nordostsektorn och centrala Stockholm. Alternativet
kommer i huvudsak att påverka resande och tillgänglighet för de som bor eller
arbetar inom gångavstånd till de nya stationerna eftersom trafiken går parallellt
med befintlig Roslagsbana på en lång sträcka.
Under förmiddagens maxtimme antas 5-minuterstrafik med långa tåg, samma
som för befintlig röd linje.
TUNNELBANA ARNINGE
2015-10-01
44
SL 2015-0497
TUNNELBANA TILL ARNINGE
Geografisk spridning av restidsnytta
Staplarna i kartbilden visar den geografiska
spridningen av restidsnytta för de två
alternativen för förlängd tunnelbana till
Arninge. Restidsnyttan har beräknats per
boende vilket innebär att staplarnas höjd
indikerar i vilka områden ytterligare bostäder
ger bidrag till respektive alternativs totala
restidsnytta. Staplarnas höjd visar nyttan i
kronor för varje tillkommande boende.
Förlängningen av gul linje från Arenastaden
ger restidsnytta som sprids över ett stort
geografiskt område. Förlängningen gör att
nordostsektorn kopplas till pendeltågssystemet
vid Solna station vilket ger nytta för boende
där, samt tillgång till arbetsplatser i
Arenastaden, Solna, Karolinska sjukhuset och
Odenplan. Störst restidsnytta uppnås i Järva
krog där den bedöms till cirka 1,8 kronor per
boende.
Att förlänga röd linje från Mörby C till Arninge
ger effekter lokalt kring de nya
tunnelbanestationerna i Täby och Danderyd
samt till viss del i Sollentuna. Störst förbättring
uppnås i Norra Danderyd där restidsnyttan
bedöms till cirka 0,9 kronor per boende.
TUNNELBANA ARNINGE
2015-10-01
45
SL 2015-0497
TUNNELBANA TILL ARNINGE
Förändrat resande
Flödesbilderna visar hur resandet förändras under
morgonens maxtimme om tunnelbanan förlängs till
Arninge. Gröna band innebär ett ökat resande och
röda band innebär ett minskat resande. Bandens
tjocklek motsvarar resandeförändringens storlek.
Vid förlängning av gul linje från Arenastaden sker
överflyttning från i huvudsak Roslagsbanan och röd
tunnelbanelinje. Röd linje mellan Tekniska högskolan
och T-Centralen avlastas, en sträcka där det redan
idag är trängsel under vissa tidsperioder.
Överflyttning från buss till den gula linjen väntas bli
marginell i Arninge, Täby C och Roslags Näsby.
Resenärer från nordostsektorn väntas använda den
gula tunnelbanelinjen för att nå arbetsplatser i
Arenastaden, Hagastaden och Vasastan samt för byte
till pendeltåg i Solna.
Arenastaden - Arninge
Vid förlängning av röd linje från Mörby C sker
överflyttning från motorvägsbussar och Roslagsbanan
till röd linje. Överflyttningen leder till ökat resande
mellan Tekniska högskolan och T-Centralen, en
sträcka där det redan idag är trängsel under vissa
tidsperioder.
Mörby C - Arninge
TUNNELBANA ARNINGE
2015-10-01
46
SL 2015-0497
TUNNELBANA TILL ARNINGE
Social nytta
En förlängd tunnelbana till Arninge, kopplar
huvudsakligen samman områden med lågt
socioekonomiskt index, det vill säga områden med hög
andel förvärvsarbetande, låg andel utan
gymnasieexamen och låg andel med ekonomiskt
bistånd. Undantaget är Arninge som har ett högt
socioekonomiskt index.
Den sociala nyttan av relationen som helhet bedöms
vara måttlig, då majoriteten av de områden som kopplas
samman har goda socioekonomiska förhållanden.
Det längre alternativet, Arenastaden-Arninge, ger något
högre social nytta jämfört med det förkortade
alternativet då fler boende ges högre tillgänglighet till
utbildning och förvärvsarbete eftersom fler områden
kopplas samman.
TUNNELBANA ARNINGE
2015-10-01
47
SL 2015-0497
TUNNELBANA TILL ARNINGE
Kostnader för investering, drift, underhåll och räntor
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Södermalm)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Södermalm)
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö på bro
Diagrammet visar
bedömd kostnad för
investering och kostnad
för drift, underhåll och
räntor under
kalkylperioden för
studerade relationer.
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö i tunnel
Tunnelbana Arenastaden - Arninge
Tunnelbana Mörby C - Arninge
Roslagsbanan T-Centralen via Östra station
Roslagsbanan Odenplan via Östra station
Roslagsbanan T-Centralen via Odenplan
Roslagsbanan Arlanda
Observera att skalan
skiljer sig från diagram
över nyttor på nästa
sida.
Roslagsbanan Rimbo
Tunnelbana Nacka C - Orminge i ytligt läge
Tunnelbana Nacka C - Orminge i tunnel
Tunnelbana Hjulsta - Barkarby
Kymlinge station
Spårväg syd
Tunnelbana Fruängen - Kungens kurva
Hagalund station
Tunnelbana Ropsten - Lidingö C
Lidingöbanan Ropsten - Lidingö C
0
5
10
15
20
25
30
35
Miljarder kronor under kalkylperiod (60 år)
Investeringskostnad (inkl depå och fordon)
Drift och underhåll
Räntor
40
45
TUNNELBANA ARNINGE
2015-10-01
48
SL 2015-0497
TUNNELBANA TILL ARNINGE
Nyttor utifrån restid och miljö
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Södermalm)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Södermalm)
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö på bro
Diagrammet visar
bedömda restids- och
miljönyttor under
kalkylperioden för
studerade relationer.
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö i tunnel
Tunnelbana Arenastaden - Arninge
Tunnelbana Mörby C - Arninge
Roslagsbanan T-Centralen via Östra station
Roslagsbanan Odenplan via Östra station
Miljönyttan är ett
resultat av restidsnyttan
och varierar på samma
sätt som den.
Roslagsbanan T-Centralen via Odenplan
Roslagsbanan Arlanda
Roslagsbanan Rimbo
Tunnelbana Nacka C - Orminge i ytligt läge
Observera att skalan
skiljer sig från diagram
över kostnader på
förgående sida.
Tunnelbana Nacka C - Orminge i tunnel
Tunnelbana Hjulsta - Barkarby
Kymlinge station
Spårväg syd
Tunnelbana Fruängen - Kungens kurva
Hagalund station
Tunnelbana Ropsten - Lidingö C
Lidingöbanan Ropsten - Lidingö C
0,0
0,5
Restid
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Miljarder kronor under kalkylperiod (60 år)
CO2 och energi
3,5
4,0
TUNNELBANA ARNINGE
2015-10-01
49
SL 2015-0497
ROSLAGSBANAN TILL CITY
ALTERNATIV
Universitetet – T-Centralen via Östra station
Universitetet – Odenplan via Östra station
Universitetet – T-Centralen via Odenplan
KOSTNAD
Investeringskostnaden och kostnaderna för drift, underhåll och
räntor för alternativen i denna relation är små i förhållande till andra
studerade relationer. Kostnaderna bedöms som ungefär desamma
oavsett alternativ.
UTFORMNING
Relationen innebär att befintlig Roslagsbana förlängs till
centrala Stockholm. I samtliga alternativ görs det genom en
tunnel som börjar strax norr om Universitetet och som går till
Odenplan eller T-Centralen enligt tre olika alternativ. I
utformningen av alternativen har hänsyn tagits till befintliga
undermarksanläggningar längs de tre alternativen.
NYTTA
Restidsnyttan och de nyttor som är direkt beroende av restiden
(miljö-, arbetsmarknads- och näringslivsnytta) är stora i förhållande
till andra studerade relationer. För samtliga alternativ uppstår
restidsnytta i stora delar av nordostsektorn. Alternativet som går till
T-Centralen via Odenplan ger störst restidsnyttor medan alternativet
till Odenplan via Östra station ger minst restidsnyttor.
Att förlänga Roslagsbanan till city ger restidsvinster för hela
nordostsektorn och restidsnyttor uppstår inom ett stort geografiskt
område i Vallentuna, Täby, Åkersberga och Danderyd.
Den sociala nyttan av utbyggnaden i denna relation bedöms vara
relativt låg, då sträckningen kopplar samman områden med liknande
socioekonomiska förutsättningar.
TRAFIKERING
Alla alternativen innebär en ny direktförbindelse mellan
Roslagsbanan, övriga spårsystem och centrala Stockholm.
Förlängningen till city bidrar till ett mer robust trafiksystem genom
ytterligare en koppling mellan Danderyd sjukhus/Mörby C och TCentralen. Förlängningen får betydelse för resande och tillgänglighet
för hela nordostsektorn.
ROSLAGSBANA CITY
2015-10-01
50
SL 2015-0497
ROSLAGSBANAN TILL CITY
Universitetet – T-Centralen via Östra station
UTFORMNING
Förlängningen av Roslagsbanan mellan Universitetet och T-Centralen via
Östra station föreslås gå i bergtunnel hela sträckan. Tunneln startar strax före
befintlig station vid Universitetet. Förlängningen innebär tre nya stationer
som placeras ytnära under jord vid Universitetet, under befintlig station vid
Östra station och i nivå med Citybanan vid T-Centralen.
Uppskattad längd för förlängningen är 4,8 kilometer.
KOSTNAD
Investeringskostnaden, inklusive en uppskattad kostnad för depå och fordon,
bedöms till 5,4 miljarder kronor. Möjlig utformning av vändstation vid TCentralen kommer påverka fordonsbehov (och därmed investeringskostnad).
Kostnad för drift, underhåll och räntor under kalkylperioden bedöms till 9,2
miljarder kronor.
NYTTA
Restidsnyttan bedöms till 3,0 miljarder kronor under kalkylperioden.
TRAFIKERING
Under förmiddagens maxtimme antas 3-minuterstrafik med delvis korta och
delvis långa tåg, samma som för Roslagsbanan söder om Djursholms Ösby.
ROSLAGSBANA CITY
2015-10-01
51
SL 2015-0497
ROSLAGSBANAN TILL CITY
Universitetet – Odenplan via Östra station
UTFORMNING
Förlängningen av Roslagsbanan mellan Universitetet och Odenplan via Östra
station föreslås gå i bergtunnel hela sträckan. Tunneln startar strax före
befintlig station vid Universitetet. Förlängningen innebär tre nya stationer
som placeras ytnära under jord vid Universitetet, under befintlig station vid
Östra station och i nivå med Citybanan vid Odenplan.
Uppskattad längd för förlängningen är 4,4 kilometer.
KOSTNAD
Investeringskostnaden, inklusive en uppskattad kostnad för depå och fordon,
bedöms till 5,2 miljarder kronor.
Kostnad för drift, underhåll och räntor under kalkylperioden bedöms till 9,0
miljarder kronor.
NYTTA
Restidsnyttan bedöms till 2,9 miljarder kronor under kalkylperioden.
TRAFIKERING
Under förmiddagens maxtimme antas 3-minuterstrafik med delvis korta och
delvis långa tåg, samma som för Roslagsbanan söder om Djursholms Ösby.
ROSLAGSBANA CITY
2015-10-01
52
SL 2015-0497
ROSLAGSBANAN TILL CITY
Universitetet – T-Centralen via Odenplan
UTFORMNING
Förlängningen av Roslagsbanan mellan Universitetet och T-Centralen via
Odenplan föreslås gå i bergtunnel hela sträckan. Tunneln startar strax före
befintlig station vid Universitetet och passerar bland annat under Norra
länken och befintlig röd tunnelbana. Förlängningen innebär tre nya stationer
som placeras ytnära under jord vid Universitetet och i nivå med Citybanan
vid Odenplan och T-Centralen.
Uppskattad längd för förlängningen är 4,9 kilometer.
KOSTNAD
Investeringskostnaden, inklusive en uppskattad kostnad för depå och fordon,
bedöms till 5,4 miljarder kronor. Möjlig utformning av vändstation vid TCentralen kommer att påverka investeringskostnaden.
Kostnad för drift, underhåll och räntor under kalkylperioden bedöms till 9,3
miljarder kronor.
NYTTA
Restidsnyttan bedöms till 3,4 miljarder kronor under kalkylperioden.
Alternativet frigör exploateringsbar mark där befintliga spår vid Östra station
är placerade.
TRAFIKERING
Under förmiddagens maxtimme antas 3-minuterstrafik delvis korta och
delvis långa tåg, samma som för Roslagsbanan söder om Djursholms Ösby.
ROSLAGSBANA CITY
2015-10-01
53
SL 2015-0497
ROSLAGSBANAN TILL CITY
Geografisk spridning av restidsnytta
Staplarna i kartbilden visar den
geografiska spridningen av
restidsnytta för de tre alternativen för
förlängd Roslagsbana till city.
Restidsnyttan har beräknats per
boende vilket innebär att staplarnas
höjd indikerar i vilka områden
ytterligare bostäder ger bidrag till
respektive alternativs totala
restidsnytta. Staplarnas höjd visar
nyttan i kronor för varje tillkommande
boende.
Att förlänga Roslagsbanan till city ger
restidsnytta över stora delar av
nordostsektorn. Flertalet av
resenärerna på Roslagsbanan kan få
ett byte mindre på sin resan om
Roslagsbanan förlängs till TCentralen. Att förlänga Roslagsbanan
till Odenplan minskar också antalet
byten för vissa.
Störst nytta uppstår i Roslags Näsby
där restidsnyttan blir cirka 0,4 kronor
per boende.
ROSLAGSBANA CITY
2015-10-01
54
SL 2015-0497
ROSLAGSBANAN TILL CITY
Förändrat resande
Flödesbilderna visar hur resandet
förändras under morgonens maxtimme
om Roslagsbanan förlängs till city. Gröna
band innebär ett ökat resande och röda
band innebär ett minskat resande.
Bandens tjocklek motsvarar
resandeförändringens storlek.
Förlängningen av Roslagsbanan till city
väntas leda till en överflyttning av
resenärer från tunnelbanans röda linje
mellan Tekniska högskolan och Tcentralen, en sträcka där det redan idag
är trängsel under vissa tidsperioder.
Förlängningen bedöms avlasta bussar
mellan Tekniska högskolan och
Odenplan samt mellan Odenplan och
Universitetet. Oavsett alternativ sker
endast en marginell överflyttning från
buss till Roslagsbanan norr om
Danderyd. De flesta bussresenärerna
från nordost fortsätter resa till
Danderyds sjukhus för byte till
tunnelbanans röda linje.
Universitetet – T-Centralen via Östra station
Universitetet – Odenplan via Östra station
De två alternativen som går till Odenplan
ökar resandet på pendeltåget norrut och
på tunnelbanans gröna och gula linjer.
Universitetet – T-Centralen via Odenplan
ROSLAGSBANA CITY
2015-10-01
55
SL 2015-0497
ROSLAGSBANAN TILL CITY
Social nytta
Utbyggnad av den här relationen som helhet ger
ökad tillgänglighet mellan Roslagsbanans
stationer och arbetsplatser i de centrala delarna av
Stockholm vid Odenplan eller vid T-centralen.
Den sociala nyttan bedöms som relativt låg
eftersom de områden som kopplas ihop har
relativt lågt socioekonomiskt index, det vill säga
områdena har hög andel förvärvsarbetande, låg
andel utan gymnasieexamen och låg andel med
ekonomiskt bistånd.
Alternativet Universitetet – T-centralen via Östra
station bedöms bidra med något större social nytta
då den nya spårburna kopplingen kan skapa en
beständig, mer länkande samt överbryggande
effekt jämfört med alternativet som angör
Odenplan via Östra station.
Om Roslagsbanan samtidigt byggs norrut till Rö
och Rimbo ökar den sociala nyttan då
tillgängligheten till arbetsplatser och service för
boende i dessa områden blir högre.
ROSLAGSBANA CITY
2015-10-01
56
SL 2015-0497
ROSLAGSBANAN TILL CITY
Kostnader för investering, drift, underhåll och räntor
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Södermalm)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Södermalm)
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö på bro
Diagrammet visar
bedömd kostnad för
investering och kostnad
för drift, underhåll och
räntor under
kalkylperioden för
studerade relationer.
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö i tunnel
Tunnelbana Arenastaden - Arninge
Tunnelbana Mörby C - Arninge
Roslagsbanan T-Centralen via Östra station
Roslagsbanan Odenplan via Östra station
Roslagsbanan T-Centralen via Odenplan
Roslagsbanan Arlanda
Observera att skalan
skiljer sig från diagram
över nyttor på nästa
sida.
Roslagsbanan Rimbo
Tunnelbana Nacka C - Orminge i ytligt läge
Tunnelbana Nacka C - Orminge i tunnel
Tunnelbana Hjulsta - Barkarby
Kymlinge station
Spårväg syd
Tunnelbana Fruängen - Kungens kurva
Hagalund station
Tunnelbana Ropsten - Lidingö C
Lidingöbanan Ropsten - Lidingö C
0
5
10
15
20
25
30
35
Miljarder kronor under kalkylperiod (60 år)
Investeringskostnad (inkl depå och fordon)
Drift och underhåll
Räntor
40
45
ROSLAGSBANA CITY
2015-10-01
57
SL 2015-0497
ROSLAGSBANAN TILL CITY
Nyttor utifrån restid och miljö
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Södermalm)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Södermalm)
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö på bro
Diagrammet visar
bedömda restids- och
miljönyttor under
kalkylperioden för
studerade relationer.
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö i tunnel
Tunnelbana Arenastaden - Arninge
Tunnelbana Mörby C - Arninge
Roslagsbanan T-Centralen via Östra station
Roslagsbanan Odenplan via Östra station
Miljönyttan är ett
resultat av restidsnyttan
och varierar på samma
sätt som den.
Roslagsbanan T-Centralen via Odenplan
Roslagsbanan Arlanda
Roslagsbanan Rimbo
Tunnelbana Nacka C - Orminge i ytligt läge
Observera att skalan
skiljer sig från diagram
över kostnader på
förgående sida.
Tunnelbana Nacka C - Orminge i tunnel
Tunnelbana Hjulsta - Barkarby
Kymlinge station
Spårväg syd
Tunnelbana Fruängen - Kungens kurva
Hagalund station
Tunnelbana Ropsten - Lidingö C
Lidingöbanan Ropsten - Lidingö C
0,0
0,5
Restid
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Miljarder kronor under kalkylperiod (60 år)
CO2 och energi
3,5
4,0
ROSLAGSBANA CITY
2015-10-01
58
SL 2015-0497
ROSLAGSBANAN NORRUT
ALTERNATIV
Roslagsbanan Arlanda
Roslagsbanan Rimbo
UTFORMNING
Relationen innebär att befintlig Roslagsbana förlängs norrut
enligt två olika sträckningar. I det ena alternativet förlängs
Roslagsbanan från Molnby till Arlanda C och i det andra
alternativet förlängs Roslagsbanan från Kårsta till Rimbo.
Alternativen är ungefär lika långa och båda alternativen
innebär att spår och nya stationer förläggs ovan jord.
De två alternativen för Roslagsbanan norrut bör betraktas som
komplement till varandra snarare än alternativ som kan ersätta
varandra.
KOSTNAD
Investeringskostnaden och kostnaderna för drift, underhåll och
räntor för alternativen i denna relation är små i förhållande till andra
studerade relationer. Kostnaderna är högre för en förlängning till
Arlanda jämfört med en förlängning till Rimbo.
NYTTA
Restidsnyttan och de nyttor som är direkt beroende av restiden
(miljö-, arbetsmarknads- och näringslivsnytta) är små i förhållande
till andra studerade relationer. Restidsnyttan är större för
förlängningen till Arlanda än till Rimbo.
TRAFIKERING
Båda alternativen ger direktkoppling mellan de nya stationerna och
befintlig Roslagsbana och därmed även mellan nordostsektorn och
centrala Stockholm. Förlängningen till Arlanda C ger även
direktkoppling till Arlanda flygplats och regionaltåg för stationer
längs befintlig Roslagsbana.
ROSLAGSBANA NORRUT
2015-10-01
59
SL 2015-0497
ROSLAGSBANAN NORRUT
Roslagsbanan Arlanda
UTFORMNING
Förlängningen av Roslagsbanan mellan Molnby och Arlanda föreslås gå ovan
jord. Förlängningen startar vid befintlig station i Molnby och nya stationer
anläggs ovan jord vid Benstocken och Sky City vid Arlanda flygplats. Naturoch kulturkänsliga områden längs sträckningen kan kräva att ett antal broar
byggs för vissa passager.
Uppskattad längd för förlängningen är 15 kilometer.
KOSTNAD
Investeringskostnaden, inklusive en uppskattad kostnad för depå och fordon,
bedöms till 3,5 miljarder kronor. Kostnadskalkylen bygger på underlag från
tidigare genomförd idéstudie och underlag från utbyggnaden av
Roslagsbanan.
Kostnad för drift, underhåll och räntor under kalkylperioden bedöms till 6,3
miljarder kronor.
NYTTA
Restidsnyttan bedöms till 0,6 miljarder kronor under kalkylperioden.
Social nytta kan uppstå genom ökad tillgänglighet till flygplatsen.
TRAFIKERING
Förlängningen av Roslagsbanan till Arlanda innebär en tvärförbindelse
mellan nordostsektorn och Arlanda. Förlängningen bidrar till ökad
redundans genom att erbjuda ytterligare en möjlighet till direktresa till
Arlanda från centrala Stockholm. Kopplingen möjliggör även vidare resor
med tåg till exempelvis Knivsta och Uppsala.
Under förmiddagens maxtimme antas 15-minuterstrafik med långa tåg,
samma som för befintlig Roslagsbana norr om Ormsta.
ROSLAGSBANA NORRUT
2015-10-01
60
SL 2015-0497
ROSLAGSBANAN NORRUT
Roslagsbanan Rimbo
UTFORMNING
Förlängningen av Roslagsbanan mellan Kårsta och Rimbo föreslås gå ovan
jord. Förlängningen startar vid befintlig station i Kårsta och nya stationer
anläggs ovan jord vid Rö och Rimbo.
Uppskattad längd för förlängningen är 14 kilometer.
KOSTNAD
Investeringskostnaden, inklusive en uppskattad kostnad för depå och fordon,
bedöms till 2,5 miljarder kronor.
Kostnad för drift, underhåll och räntor under kalkylperioden bedöms till 4,1
miljarder kronor.
NYTTA
Restidsnyttan bedöms till 0,4 miljarder kronor under kalkylperioden.
Restidsnyttan är lokal i de berörda områdena som förses med direktkoppling
till alla stationer längs Roslagsbanan.
De sociala nyttorna bedöms relativ höga då områdena med olika
socioekonomiska förhållanden knyts ihop.
TRAFIKERING
Förlängningen av Roslagsbanan till Rimbo innebär en ny radiell förbindelse
till centrala Stockholm för de nya stationerna.
Under förmiddagens maxtimme antas 15-minuterstrafik med långa tåg som
för befintlig Roslagsbana norr om Ormsta.
ROSLAGSBANA NORRUT
2015-10-01
61
SL 2015-0497
ROSLAGSBANAN NORRUT
Geografisk spridning av restidsnytta
Staplarna i kartbilden visar den geografiska
spridningen av restidsnytta av förlängd
Roslagsbana till Arlanda eller Rimbo.
Restidsnyttan har beräknats per boende vilket
innebär att staplarnas höjd indikerar i vilka
områden ytterligare bostäder ger bidrag till
respektive alternativs totala restidsnytta.
Staplarnas höjd visar nyttan i kronor för varje
tillkommande boende.
En förlängning till Arlanda ger liten
restidsnytta förutom för boende kring
stationen i Vallentuna och den nya stationen
Benstocken. Eftersom det inte finns några
boende vid Arlanda uppstår det ingen
restidsnytta där i denna bild. Restidsnyttan för
personer som arbetar på Arlanda eller ska flyga
därifrån redovisas i området varifrån de startar
sin resa. Störst restidsnytta uppnås i Skånela
(där den nya stationen Benstocken ligger) där
restidsnyttan blir cirka 2,5 kronor per boende.
En förlängning till Rimbo ger främst lokala
restidsnyttor i Rimbo och Rö till följd av en
direktkoppling till Roslagsbanan. Störst
restidsnytta i uppnås i Kårsta där restidsnyttan
blir cirka 1,3 kronor per boende.
ROSLAGSBANA NORRUT
2015-10-01
62
SL 2015-0497
ROSLAGSBANAN NORRUT
Förändrat resande
Flödesbilderna visar hur resandet
förändras under morgonens
maxtimme om Roslagsbanan
förlängs norrut. Gröna band innebär
ett ökat resande och röda band
innebär ett minskat resande.
Bandens tjocklek motsvarar
resandeförändringens storlek.
En förlängning till Arlanda väntas
leda till en överflyttning från
flygbuss, Arlanda Express,
pendeltåg och buss för boende som
bor nära Roslagsbanan och ska till
Arlanda.
En förlängning till Rimbo väntas
leda till överflyttning från buss.
Arlanda
Rimbo
ROSLAGSBANA NORRUT
2015-10-01
63
SL 2015-0497
ROSLAGSBANAN NORRUT
Social nytta
Alternativet Roslagsbanan till Arlanda skapar en ny
förbindelse för boende längs Roslagsbanan och
arbetsplatstäta Arlanda med dess kommunikationer med
luftfart och tåg. Detta ger ökad tillgänglighet till och från
övriga stationer längs Roslagsbanan.
Den sociala nyttan bedöms vara relativt låg då satsningen i
huvudsak påverkar områden som redan har relativt hög
andel förvärvsarbetande, låg andel utan gymnasieexamen
och låg andel med ekonomiskt bistånd.
För alternativet som förlänger Roslagsbanan till Rimbo,
områden som idag inte är försedda med spårtrafik, bedöms
den sociala nyttan vara relativt hög. Satsningen kopplar
samman Rö och Rimbo, som har sämre socioekonomiska
förutsättningar, med andra områden som har relativt högre
socioekonomiska förutsättningar längs den befintliga
Roslagsbanan.
Om Roslagsbanan byggs ut till city antas den sociala nyttan
av satsningen för dessa områden öka ytterligare.
ROSLAGSBANA NORRUT
2015-10-01
64
SL 2015-0497
ROSLAGSBANAN NORRUT
Kostnader för investering, drift, underhåll och räntor
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Södermalm)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Södermalm)
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö på bro
Diagrammet visar
bedömd kostnad för
investering och kostnad
för drift, underhåll och
räntor under
kalkylperioden för
studerade relationer.
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö i tunnel
Tunnelbana Arenastaden - Arninge
Tunnelbana Mörby C - Arninge
Roslagsbanan T-Centralen via Östra station
Roslagsbanan Odenplan via Östra station
Roslagsbanan T-Centralen via Odenplan
Roslagsbanan Arlanda
Observera att skalan
skiljer sig från diagram
över nyttor på nästa
sida.
Roslagsbanan Rimbo
Tunnelbana Nacka C - Orminge i ytligt läge
Tunnelbana Nacka C - Orminge i tunnel
Tunnelbana Hjulsta - Barkarby
Kymlinge station
Spårväg syd
Tunnelbana Fruängen - Kungens kurva
Hagalund station
Tunnelbana Ropsten - Lidingö C
Lidingöbanan Ropsten - Lidingö C
0
5
10
15
20
25
30
35
Miljarder kronor under kalkylperiod (60 år)
Investeringskostnad (inkl depå och fordon)
Drift och underhåll
Räntor
40
45
ROSLAGSBANA NORRUT
2015-10-01
65
SL 2015-0497
ROSLAGSBANAN NORRUT
Nyttor utifrån restid och miljö
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Södermalm)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Södermalm)
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö på bro
Diagrammet visar
bedömda restids- och
miljönyttor under
kalkylperioden för
studerade relationer.
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö i tunnel
Tunnelbana Arenastaden - Arninge
Tunnelbana Mörby C - Arninge
Roslagsbanan T-centralen via Östra station
Roslagsbanan Odenplan via Östra station
Miljönyttan är ett
resultat av restidsnyttan
och varierar på samma
sätt som den.
Roslagsbanan T-centralen via Odenplan
Roslagsbanan Arlanda
Roslagsbanan Rimbo
Tunnelbana Nacka C - Orminge i ytligt läge
Observera att skalan
skiljer sig från diagram
över kostnader på
förgående sida.
Tunnelbana Nacka C - Orminge i tunnel
Tunnelbana Hjulsta - Barkarby
Kymlinge station
Spårväg syd
Tunnelbana Fruängen - Kungens kurva
Hagalund station
Tunnelbana Ropsten - Lidingö C
Lidingöbanan Ropsten - Lidingö C
0,0
0,5
Restid
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Miljarder kronor under kalkylperiod (60 år)
CO2 och energi
3,5
4,0
ROSLAGSBANA NORRUT
2015-10-01
66
SL 2015-0497
TUNNELBANA NACKA C – ORMINGE
ALTERNATIV
Nacka C – Orminge delvis ovan mark
Nacka C – Orminge i tunnel
UTFORMNING
Relationen innebär en förlängning av planerad blå
tunnelbanelinje från Nacka C till Orminge C med nya stationer i
Ektorp, Björknäs och Orminge.
I alternativet delvis ovan mark förläggs 3,1 kilometer i tunnel och
3,6 kilometer ovan jord. Stationen i Ektorp förläggs som en ytlig
station under jord och övriga två stationer, i Björknäs och
Orminge, planeras ovan jord. Passage av Skurusundet sker på den
befintliga Skurubron.
I alternativet i tunnel går hela förlängningen på 6,0 kilometer i
bergtunnel och samtliga tre planerade stationer byggs ytnära
under jord. Skurusundet passeras på stort djup.
KOSTNAD
Investeringskostnaden och kostnaderna för drift, underhåll och räntor
för alternativen i denna relation är små i förhållande till andra
studerade relationer.
Investeringskostnaden bedöms till 4,2 miljarder kronor för alternativet
delvis ovan mark och till 5,9 miljarder kronor för alternativet i tunnel.
Kostnad för drift, underhåll och räntor under kalkylperioden bedöms
till 9,1 miljarder kronor för alternativet delvis ovan mark och till 8,0
miljarder kronor för alternativet i tunnel.
NYTTA
Restidsnyttan och de nyttor som är direkt beroende av restiden (miljö-,
arbetsmarknads- och näringslivsnytta) är små i förhållande till andra
studerade relationer. Restidsnyttan bedöms till 1,2 miljarder kronor för
båda alternativen i detta tidiga utredningsskede.
Den sociala nyttan bedöms bli låg eftersom tillkommande stationer
planeras i områden med liknande socioekonomiska förhållanden.
TRAFIKERING
Båda alternativen innebär en förlängning av en radiell förbindelse som
påverkar tillgänglighet och resande till och från centrala Stockholm.
Alternativet med stationer delvis ovan mark kan leda till något kortare
restider än alternativet i tunnel till följd av kortare gångtider mellan
stationsentré och plattform.
Under förmiddagens maxtimme antas 5-minuterstrafik med långa tåg,
samma som för planerad blå linje till Nacka C.
NACKA – ORMINGE
2015-10-01
67
SL 2015-0497
TUNNELBANA NACKA – ORMINGE
Geografisk spridning av restidsnytta
Staplarna i kartbilden visar den
geografiska spridningen av restidsnytta
för förlängd tunnelbana mellan Nacka
C och Orminge. Restidsnyttan har
beräknats per boende vilket innebär att
staplarnas höjd indikerar i vilka
områden ytterligare bostäder ger
bidrag till respektive alternativs totala
restidsnytta. Staplarnas höjd visar
nyttan i kronor för varje tillkommande
boende.
Analysen har genomförts för
tunnelalternativet men bedöms vara
representativ för båda alternativen i
detta tidiga utredningsskede.
Störst restidsnytta i uppnås i Ektorp
där restidsnyttan blir cirka 1,4 kronor
per boende. Motsvarande siffror för
Orminge är cirka 0,7 kronor per
boende.
NACKA – ORMINGE
2015-10-01
68
SL 2015-0497
TUNNELBANA NACKA – ORMINGE
Förändrat resande
Flödesbilden visar hur resandet förändras under
morgonens maxtimme om tunnelbanan förlängs
från Nacka C till Orminge. Gröna band innebär ett
ökat resande och röda band innebär ett minskat
resande. Bandens tjocklek motsvarar
resandeförändringens storlek.
Utbyggnaden bedöms leda till en överflyttning
från buss till den nya tunnelbanan. Det är
framförallt resenärer som bor inom gångavstånd
till de nya stationerna som kommer att välja
tunnelbanan framför buss.
Att förlänga tunnelbanan till Orminge bedöms
leda till ökad trängsel på tunnelbanan. Under
morgonens maxtimme bedöms trängseln öka
framförallt från Nacka C till Sofia.
Relationen behöver analyseras tillsammans med
övrig kollektivtrafik i Nacka för att skapa ett
sammanhängande kollektivtrafiksystem.
NACKA – ORMINGE
2015-10-01
69
SL 2015-0497
TUNNELBANA NACKA – ORMINGE
Social nytta
Genom en utbyggd tunnelbana mellan Nacka – Orminge
får områden som idag främst är sammankopplade med
buss, spårtrafik. De stationer som kopplas samman
ligger i områden med relativt hög andel
förvärvsarbetande, låg andel utan gymnasieexamen och
låg andel med ekonomiskt bistånd vilket innebär att den
sociala nyttan som investeringen medför blir begränsad.
Relationen finns i två alternativ. Stationslägena är
desamma i de båda alternativen (under eller delvis ovan
jord) och för bedömningen av sociala nyttor görs därför
ingen skillnad mellan de båda alternativen. Alternativet
under jord kan dock minska barriäreffekterna i området
och möjliggöra ny bebyggelse och utveckling vilket kan
ge social nytta utöver alternativet ovan jord.
NACKA – ORMINGE
2015-10-01
70
SL 2015-0497
TUNNELBANA NACKA – ORMINGE
Kostnader för investering, drift, underhåll och räntor
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Södermalm)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Södermalm)
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö på bro
Diagrammet visar
bedömd kostnad för
investering och kostnad
för drift, underhåll och
räntor under
kalkylperioden för
studerade relationer.
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö i tunnel
Tunnelbana Arenastaden - Arninge
Tunnelbana Mörby C - Arninge
Roslagsbanan T-Centralen via Östra station
Roslagsbanan Odenplan via Östra station
Roslagsbanan T-Centralen via Odenplan
Roslagsbanan Arlanda
Observera att skalan
skiljer sig från diagram
över nyttor på nästa
sida.
Roslagsbanan Rimbo
Tunnelbana Nacka C - Orminge i ytligt läge
Tunnelbana Nacka C - Orminge i tunnel
Tunnelbana Hjulsta - Barkarby
Kymlinge station
Spårväg syd
Tunnelbana Fruängen - Kungens kurva
Hagalund station
Tunnelbana Ropsten - Lidingö C
Lidingöbanan Ropsten - Lidingö C
0
5
10
15
20
25
30
35
Miljarder kronor under kalkylperiod (60 år)
Investeringskostnad (inkl depå och fordon)
Drift och underhåll
Räntor
40
45
NACKA – ORMINGE
2015-10-01
71
SL 2015-0497
TUNNELBANA NACKA – ORMINGE
Nyttor utifrån restid och miljö
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Södermalm)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Södermalm)
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö på bro
Diagrammet visar
bedömda restids- och
miljönyttor under
kalkylperioden för
studerade relationer.
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö i tunnel
Tunnelbana Arenastaden - Arninge
Tunnelbana Mörby C - Arninge
Roslagsbanan T-Centralen via Östra station
Roslagsbanan Odenplan via Östra station
Miljönyttan är ett
resultat av restidsnyttan
och varierar på samma
sätt som den.
Roslagsbanan T-Centralen via Odenplan
Roslagsbanan Arlanda
Roslagsbanan Rimbo
Tunnelbana Nacka C - Orminge i ytligt läge
Observera att skalan
skiljer sig från diagram
över kostnader på
förgående sida.
Tunnelbana Nacka C - Orminge i tunnel
Tunnelbana Hjulsta - Barkarby
Kymlinge station
Spårväg syd
Tunnelbana Fruängen - Kungens kurva
Hagalund station
Tunnelbana Ropsten - Lidingö C
Lidingöbanan Ropsten - Lidingö C
0,0
0,5
Restid
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Miljarder kronor under kalkylperiod (60 år)
CO2 och energi
3,5
4,0
NACKA – ORMINGE
2015-10-01
72
SL 2015-0497
TUNNELBANA HJULSTA – BARKARBY
UTFORMNING
Relationen innebär en förlängning av befintlig blå
tunnelbana från Hjulsta till planerad blå tunnelbana i
Barkarby. Förlängningen omfattar inga nya stationer.
Uppskattad längd för förlängningen är 1,6 kilometer.
KOSTNAD
Investeringskostnaden och kostnaderna för drift, underhåll och
räntor för alternativen i denna relation är små i förhållande till andra
studerade relationer.
Investeringskostnaden bedöms till 1,1 miljarder kronor. Relationen
medför inget behov av ny depå eller fordon.
Kostnad för drift, underhåll och räntor under kalkylperioden är 1,4
miljarder kronor.
NYTTA
Restidsnyttan och de nyttor som är direkt beroende av restiden
(miljö-, arbetsmarknads- och näringslivsnytta) är små i förhållande
till andra studerade relationer. Restidsnyttan bedöms till 0,6
miljarder kronor under kalkylperioden.
Bedömningen är att denna relation kan bidra till social nytta då den
kan stärka det sociala kapitalet bland de som bor i berörda områden.
TRAFIKERING
Förlängning av tunnelbana mellan Hjulsta och Barkarby innebär en
ny tvärförbindelse mellan en befintlig och en planerad gren på blå
tunnelbana. Kopplingen kopplar därmed samman Hjulstagrenen
med pendeltåg och regionaltåg i Barkarby. Förlängningen påverkar
resande och tillgänglighet främst för de som bor inom gångavstånd
till stationen i Hjulsta.
Under förmiddagens maxtimme antas 5-minuterstrafik med långa
tåg, samm som för befintlig blå linje till Hjulsta.
HJULSTA – BARKABY
2015-10-01
73
SL 2015-0497
TUNNELBANA HJULSTA – BARKARBY
Geografisk spridning av restidsnytta
Staplarna i kartbilden visar den
geografiska spridningen av
restidsnytta för förlängd
tunnelbana mellan Hjulsta och
Barkarby. Restidsnyttan har
beräknats per boende vilket
innebär att staplarnas höjd
indikerar i vilka områden
ytterligare bostäder ger bidrag till
respektive alternativs totala
restidsnytta. Staplarnas höjd visar
nyttan i kronor för varje
tillkommande boende.
Restidsnyttan bedöms vara liten
och uppstår för boende inom ett
begränsat geografiskt område.
Störst restidsnytta uppnås i Hjulsta
där restidsnyttan blir cirka 0,3
kronor per boende.
HJULSTA – BARKABY
2015-10-01
74
SL 2015-0497
TUNNELBANA HJULSTA – BARKARBY
Förändrat resande
Flödesbilden visar hur resandet förändras
under morgonens maxtimme om tunnelbanan
förlängs från Hjulsta till Barkarby. Gröna band
innebär ett ökat resande och röda band innebär
ett minskat resande. Bandens tjocklek
motsvarar resandeförändringens storlek.
Utbygganden bedöms leda till en överflyttning
från buss och tvärbanan. Viss överflyttning kan
även ske för resenärer från Hjulsta, Tensta och
Rinkeby som åker till Barkarby för att byta till
pendeltåg söderut istället för att ta tunnelbanan
till city.
Utbyggnaden möjliggör genomgående trafik
som ungefär motsvarar en ringlinje, vilket ger
möjlighet att resa åt två håll.
HJULSTA – BARKABY
2015-10-01
75
SL 2015-0497
TUNNELBANA HJULSTA – BARKARBY
Social nytta
Detta utbyggnadsalternativ utgår från
befintliga stationer, men kopplar ihop Hjulsta
och Barkarby som idag inte är
sammankopplade med spårtrafik. Områdena
har olika socioekonomiskt index.
Bedömningen är därför att en tunnelbana
mellan Hjulsta och Barkarby har möjlighet
att bidra till viss social nytta och stärka det
sociala kapitalet hos de människor som bor
där.
HJULSTA – BARKABY
2015-10-01
76
SL 2015-0497
TUNNELBANA HJULSTA – BARKARBY
Kostnader för investering, drift, underhåll och räntor
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Södermalm)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Södermalm)
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö på bro
Diagrammet visar
bedömd kostnad för
investering och kostnad
för drift, underhåll och
räntor under
kalkylperioden för
studerade relationer.
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö i tunnel
Tunnelbana Arenastaden - Arninge
Tunnelbana Mörby C - Arninge
Roslagsbanan T-Centralen via Östra station
Roslagsbanan Odenplan via Östra station
Roslagsbanan T-Centralen via Odenplan
Roslagsbanan Arlanda
Observera att skalan
skiljer sig från diagram
över nyttor på nästa
sida.
Roslagsbanan Rimbo
Tunnelbana Nacka C - Orminge i ytligt läge
Tunnelbana Nacka C - Orminge i tunnel
Tunnelbana Hjulsta - Barkarby
Kymlinge station
Spårväg syd
Tunnelbana Fruängen - Kungens kurva
Hagalund station
Tunnelbana Ropsten - Lidingö C
Lidingöbanan Ropsten - Lidingö C
0
5
10
15
20
25
30
35
Miljarder kronor under kalkylperiod (60 år)
Investeringskostnad (inkl depå och fordon)
Drift och underhåll
Räntor
40
45
HJULSTA – BARKABY
2015-10-01
77
SL 2015-0497
TUNNELBANA HJULSTA – BARKARBY
Nyttor utifrån restid och miljö
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Södermalm)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Södermalm)
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö på bro
Diagrammet visar
bedömda restids- och
miljönyttor under
kalkylperioden för
studerade relationer.
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö i tunnel
Tunnelbana Arenastaden - Arninge
Tunnelbana Mörby C - Arninge
Roslagsbanan T-Centralen via Östra station
Roslagsbanan Odenplan via Östra station
Miljönyttan är ett
resultat av restidsnyttan
och varierar på samma
sätt som den.
Roslagsbanan T-Centralen via Odenplan
Roslagsbanan Arlanda
Roslagsbanan Rimbo
Tunnelbana Nacka C - Orminge i ytligt läge
Observera att skalan
skiljer sig från diagram
över kostnader på
förgående sida.
Tunnelbana Nacka C - Orminge i tunnel
Tunnelbana Hjulsta - Barkarby
Kymlinge station
Spårväg syd
Tunnelbana Fruängen - Kungens kurva
Hagalund station
Tunnelbana Ropsten - Lidingö C
Lidingöbanan Ropsten - Lidingö C
0,0
0,5
Restid
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Miljarder kronor under kalkylperiod (60 år)
CO2 och energi
3,5
4,0
HJULSTA – BARKABY
2015-10-01
78
SL 2015-0497
KYMLINGE STATION
UTFORMNING
Öppnande av Kymlinge station innebär att den sedan tidigare
byggda tunnelbanestationen mellan Hallonbergen och Kista
längs blå tunnelbana inreds och rustas upp för trafik.
KOSTNAD
Investeringskostnaden och kostnaderna för drift, underhåll och räntor
för stationen i Kymlinge är mycket små i förhållande till andra
studerade relationer.
Investeringskostnaden bedöms till 0,3 miljarder kronor. Stationen
antas inte medföra tillkommande behov av depå eller fordon.
Kostnad för drift, underhåll och räntor under kalkylperioden bedöms
till 0,6 miljarder kronor.
NYTTA
Restidsnyttan och de nyttor som är direkt beroende av restiden (miljö, arbetsmarknads- och näringslivsnytta) bedöms som små i
förhållande till andra studerade relationer. Restidsnyttan bedöms till
0,6 miljarder kronor under kalkylperioden. Den nyttan är baserad på
ett fiktivt bostadsområde i Kymlinge eftersom det idag inte finns
några boende där.
Den sociala nyttan bedöms kunna bli stor då relationen kan
möjliggöra utveckling och bebyggelseutbyggnad i en omgivning med
relativt högt socioekonomiskt index.
TRAFIKERING
En ny tunnelbanestation i Kymlinge innebär att området Kymlinge
kopplas till befintlig blå tunnelbana och därigenom andra spårsystem
och centrala Stockholm. Det gör att nya resmöjligheter skapas som
kan nyttjas om området kring den nya stationen bebyggs.
I och med att stationen redan är byggd och ligger längs en befintlig
tunnelbanelinje innebär den ett merutnyttjande av befintlig station
och trafik.
Under förmiddagens maxtimme antas 5-minuterstrafik med långa tåg,
samma som för befintlig blå linje förbi Kymlinge.
KYMLINGE STATION
2015-10-01
79
SL 2015-0497
KYMLINGE STATION
Geografisk spridning av restidsnytta
Staplarna i kartbilden visar den
geografiska spridningen av restidsnytta
för öppnande av tunnelbanestationen
Kymlinge. Restidsnyttan har beräknats
per boende vilket innebär att staplarnas
höjd indikerar i vilka områden ytterligare
bostäder ger bidrag till respektive
alternativs totala restidsnytta. Staplarnas
höjd visar nyttan i kronor för varje
tillkommande boende.
Genomförda analyser för Kymlinge bygger
på ett antagande om 7 000 boende och 3
500 arbetsplatser i Kymlinge år 2030
(motsvarar Ursvik i storlek). Av bilden
framgår att restidsnyttan per boende är
positiv för (antagna) boende i Kymlinge
eftersom direktkopplingen till
tunnelbanesystemet ger kortare restider.
Små negativa restidsnyttor uppkommer
dock för resenärer runt Kista, Akalla och
Barkarby eftersom den nya stationen i
Kymlinge gör att restiden mot city
förlängs.
Den genomsnittliga restidsnyttan
framtida boende i Kymlinge är 1,5 kronor
per boende.
KYMLINGE STATION
2015-10-01
80
SL 2015-0497
KYMLINGE STATION
Social nytta
Den föreslagna nya stationen möjliggör utveckling och
bebyggelse i en omgivning där närliggande stationer ligger
i områden med relativt högt socioekonomiskt index. Runt
dessa stationer har en låg andel av invånarna
förvärvsarbete, en hög andel är utan gymnasieexamen och
en hög andel har ekonomiskt bistånd.
Den sociala nyttan bedöms därför kunna bli relativt stor.
KYMLINGE STATION
2015-10-01
81
SL 2015-0497
KYMLINGE STATION
Kostnader för investering, drift, underhåll och räntor
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Södermalm)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Södermalm)
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö på bro
Diagrammet visar
bedömd kostnad för
investering och kostnad
för drift, underhåll och
räntor under
kalkylperioden för
studerade relationer.
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö i tunnel
Tunnelbana Arenastaden - Arninge
Tunnelbana Mörby C - Arninge
Roslagsbanan T-Centralen via Östra station
Roslagsbanan Odenplan via Östra station
Roslagsbanan T-Centralen via Odenplan
Roslagsbanan Arlanda
Observera att skalan
skiljer sig från diagram
över nyttor på nästa
sida.
Roslagsbanan Rimbo
Tunnelbana Nacka C - Orminge i ytligt läge
Tunnelbana Nacka C - Orminge i tunnel
Tunnelbana Hjulsta - Barkarby
Kymlinge station
Spårväg syd
Tunnelbana Fruängen - Kungens kurva
Hagalund station
Tunnelbana Ropsten - Lidingö C
Lidingöbanan Ropsten - Lidingö C
0
5
10
15
20
25
30
35
Miljarder kronor under kalkylperiod (60 år)
Investeringskostnad (inkl depå och fordon)
Drift och underhåll
Räntor
40
45
KYMLINGE STATION
2015-10-01
82
SL 2015-0497
KYMLINGE STATION
Nyttor utifrån restid och miljö
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Södermalm)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Södermalm)
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö på bro
Diagrammet visar
bedömda restids- och
miljönyttor under
kalkylperioden för
studerade relationer.
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö i tunnel
Tunnelbana Arenastaden - Arninge
Tunnelbana Mörby C - Arninge
Roslagsbanan T-Centralen via Östra station
Roslagsbanan Odenplan via Östra station
Miljönyttan är ett
resultat av restidsnyttan
och varierar på samma
sätt som den.
Roslagsbanan T-Centralen via Odenplan
Roslagsbanan Arlanda
Roslagsbanan Rimbo
Tunnelbana Nacka C - Orminge i ytligt läge
Tunnelbana Nacka C - Orminge i tunnel
Observera att skalan
skiljer sig från diagram
över kostnader på
förgående sida.
Tunnelbana Hjulsta - Barkarby
Kymlinge station
Spårväg syd
Tunnelbana Fruängen - Kungens kurva
Hagalund station
Tunnelbana Ropsten - Lidingö C
Lidingöbanan Ropsten - Lidingö C
0,0
0,5
Restid
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Miljarder kronor under kalkylperiod (60 år)
CO2 och energi
3,5
4,0
KYMLINGE STATION
2015-10-01
83
SL 2015-0497
SPÅRVÄG SYD
UTFORMNING
Relationen innebär en ny snabbspårväg mellan
pendeltågsstationerna i Älvsjö och Flemingsberg. Hela
spårvägen är utformad att gå ovan jord och den innebär totalt
16 nya stationer.
Uppskattad längd för den nya spårvägen är 17 kilometer.
KOSTNAD
Investeringskostnaden och kostnaderna för drift, underhåll och
räntor för Spårväg syd är små i förhållande till andra studerade
relationer.
Investeringskostnaden bedöms till 4,7 miljarder kronor enligt
pågående programstudie (inklusive en uppskattad kostnad för depå
och fordon).
Kostnad för drift, underhåll och räntor under kalkylperioden (60 år)
bedöms till 9,3 miljarder kronor.
NYTTA
Restidsnyttan och de nyttor som är direkt beroende av restiden
(miljö-, arbetsmarknads- och näringslivsnytta) är små i förhållande
till andra studerade relationer. Restidsnyttan bedöms till 1,2
miljarder kronor under kalkylperioden.
Restidsnytta uppkommer i områdena runt den nya spårvägen men
också längs befintlig tunnelbanas röda linje.
Den sociala nyttan bedöms som relativt hög då spårvägen kan ha en
länkande effekt i områden med varierande socioekonomiska
förutsättningar.
TRAFIKERING
Spårväg syd innebär en ny tvärförbindelse som binder samman flera
knutpunkter i söderort med övriga spårsystem.
Spårväg syd är i detta alternativ inte sammankopplad med befintligt
tvärbanesystem.
Under förmiddagens maxtimme antas 10-minuterstrafik med korta
tåg.
SPÅRVÄG SYD
2015-10-01
84
SL 2015-0497
SPÅRVÄG SYD
Geografisk spridning av restidsnytta
Staplarna i kartbilden visar den
geografiska spridningen av
restidsnytta för utbyggnaden av
Spårväg syd. Restidsnyttan har
beräknats per boende vilket innebär
att staplarnas höjd indikerar i vilka
områden ytterligare bostäder ger
bidrag till respektive alternativs
totala restidsnytta. Staplarnas höjd
visar nyttan i kronor för varje
tillkommande boende.
Spårväg syd väntas ge restidsnytta
jämnt utspridd längs sträckningen
men också utmed befintlig
tunnelbanas röda linje i hela
söderort. Störst restidsnytta uppnås i
Solberga (stapeln norr om Älvsjö) där
restidsnyttan blir cirka 0,8 kronor per
boende.
SPÅRVÄG SYD
2015-10-01
85
SL 2015-0497
SPÅRVÄG SYD
Förändrat resande
Flödesbilden visar hur resandet förändras under
morgonens maxtimme om Spårväg syd byggs. Gröna
band innebär ett ökat resande och röda band innebär
ett minskat resande. Bandens tjocklek motsvarar
resandeförändringens storlek.
Störst är överflyttningen från tunnelbanans röda linje
vid stationerna Masmo och Fruängen.
Spårväg syd bedöms leda till en överflyttning av
bussresenärer som ska till eller från framförallt
Älvsjö, Skärholmen och Flemingsberg där den ny
spårvägen har stationer. Att ta spårvägen kan ge en
snabbare resa jämfört med att ta bussen.
Den nya spårvägen avlastar tunnelbanans röda linje
där trängseln minskar mellan Fruängen och
Liljeholmen.
SPÅRVÄG SYD
2015-10-01
86
SL 2015-0497
SPÅRVÄG SYD
Social nytta
Det socioekonomiska indexet varierar relativt kraftigt
längs sträckningen för Spårväg syd vilket innebär att
sträckningen sammankopplar områden med
varierande andel förvärvsarbetande, utbildningsnivå
samt andel med ekonomiskt bistånd.
Spårväg syd bedöms bidra med stor social nytta och
möjligheter att öka det sociala kapitalet.
SPÅRVÄG SYD
2015-10-01
87
SL 2015-0497
SPÅRVÄG SYD
Kostnader för investering, drift, underhåll och räntor
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Södermalm)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Södermalm)
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö på bro
Diagrammet visar
bedömd kostnad för
investering och kostnad
för drift, underhåll och
räntor under
kalkylperioden för
studerade relationer.
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö i tunnel
Tunnelbana Arenastaden - Arninge
Tunnelbana Mörby C - Arninge
Roslagsbanan T-Centralen via Östra station
Roslagsbanan Odenplan via Östra station
Roslagsbanan T-Centralen via Odenplan
Roslagsbanan Arlanda
Observera att skalan
skiljer sig från diagram
över nyttor på nästa
sida.
Roslagsbanan Rimbo
Tunnelbana Nacka C - Orminge i ytligt läge
Tunnelbana Nacka C - Orminge i tunnel
Tunnelbana Hjulsta - Barkarby
Kymlinge station
Spårväg syd
Tunnelbana Fruängen - Kungens kurva
Hagalund station
Tunnelbana Ropsten - Lidingö C
Lidingöbanan Ropsten - Lidingö C
0
5
10
15
20
25
30
35
Miljarder kronor under kalkylperiod (60 år)
Investeringskostnad (inkl depå och fordon)
Drift och underhåll
Räntor
40
45
SPÅRVÄG SYD
2015-10-01
88
SL 2015-0497
SPÅRVÄG SYD
Nyttor utifrån restid och miljö
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Södermalm)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Södermalm)
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö på bro
Diagrammet visar
bedömda restids- och
miljönyttor under
kalkylperioden för
studerade relationer.
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö i tunnel
Tunnelbana Arenastaden - Arninge
Tunnelbana Mörby C - Arninge
Roslagsbanan T-Centralen via Östra station
Roslagsbanan Odenplan via Östra station
Miljönyttan är ett
resultat av restidsnyttan
och varierar på samma
sätt som den.
Roslagsbanan T-Centralen via Odenplan
Roslagsbanan Arlanda
Roslagsbanan Rimbo
Tunnelbana Nacka C - Orminge i ytligt läge
Observera att skalan
skiljer sig från diagram
över kostnader på
förgående sida.
Tunnelbana Nacka C - Orminge i tunnel
Tunnelbana Hjulsta - Barkarby
Kymlinge station
Spårväg syd
Tunnelbana Fruängen - Kungens kurva
Hagalund station
Tunnelbana Ropsten - Lidingö C
Lidingöbanan Ropsten - Lidingö C
0,0
0,5
Restid
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Miljarder kronor under kalkylperiod (60 år)
CO2 och energi
3,5
4,0
SPÅRVÄG SYD
2015-10-01
89
SL 2015-0497
TUNNELBANA FRUÄNGEN – KUNGENS KURVA
UTFORMNING
Relationen innebär en förlängning av befintlig röd tunnelbana
mellan Fruängen och Kungens kurva. Förlängningen utformas
så att befintlig tunnelbana dras ner under jord norr om
befintlig station i Fruängen och fortsätter under jord till
Kungens kurva via Segeltorp. Nya ytliga stationer under jord
anläggs i Fruängen, Segeltorp och vid Kungens kurva.
Uppskattad längd för förlängningen är 4,1 kilometer.
KOSTNAD
Investeringskostnaden och kostnaderna för drift, underhåll och
räntor för denna relation är små i förhållande till andra studerade
relationer.
Investeringskostnaden, inklusive en uppskattad kostnad för depå
och fordon, bedöms till 3,6 miljarder kronor.
Kostnad för drift, underhåll och räntor under kalkylperioden
bedöms till 5,8miljarder kronor.
NYTTA
Restidsnyttan och de nyttor som är direkt beroende av restiden
(miljö-, arbetsmarknads- och näringslivsnytta) är små i förhållande
till andra studerade relationer. Restidsnyttan bedöms till 0,4
miljarder kronor under kalkylperioden.
Den sociala nyttan är uppskattningsvis relativt låg då berörda
områden bedöms ha relativt goda socioekonomiska förutsättningar.
TRAFIKERING
En förlängning av tunnelbana mellan Fruängen och Kungens kurva
innebär att Segeltorp och Kungens kurva får en ny direktförbindelse
till centrala Stockholm. Förlängningen påverkar resande och
tillgänglighet främst för de som bor, eller besöker platser, inom
gångavstånd till de nya stationerna.
Under förmiddagens maxtimme antas 5-minuterstrafik med långa
tåg, samma som för befintlig röd linje till Fruängen.
FRUÄNGEN – KUNGENS KURVA
2015-10-01
90
SL 2015-0497
TUNNELBANA FRUÄNGEN – KUNGENS KURVA
Geografisk spridning av restidsnytta
Staplarna i kartbilden visar den
geografiska spridningen av
restidsnytta för förlängd tunnelbana
mellan Fruängen och Kungens kurva.
Restidsnyttan har beräknats per
boende vilket innebär att staplarnas
höjd indikerar i vilka områden
ytterligare bostäder ger bidrag till
respektive alternativs totala
restidsnytta. Staplarnas höjd visar
nyttan i kronor för varje
tillkommande boende.
Restidsnyttan bedöms vara liten och
uppstår för boende inom ett
begränsat geografiskt område.
Störst restidsnytta uppnås kring den
nya stationen i Segeltorp (mellan
Kungens kurva och Fruängen). Där
blir restidsnyttan cirka 0,4 kronor per
boende.
FRUÄNGEN – KUNGENS KURVA
2015-10-01
91
SL 2015-0497
TUNNELBANA FRUÄNGEN – KUNGENS KURVA
Förändrat resande
Flödesbilden visar hur resandet förändras
under morgonens maxtimme om
tunnelbanan byggs ut mellan Fruängen och
Kungens kurva. Gröna band innebär ett ökat
resande och röda band innebär ett minskat
resande. Bandens tjocklek motsvarar
resandeförändringens storlek.
Utbygganden bedöms leda till överflyttning
från bussar till den nya tunnelbanan.
FRUÄNGEN – KUNGENS KURVA
2015-10-01
92
SL 2015-0497
TUNNELBANA FRUÄNGEN – KUNGENS KURVA
Social nytta
Detta utbyggnadsalternativ knyter samman
Fruängen och Segeltorp med arbetsplats- och
servicetäta Kungens kurva.
Den sociala nyttan bedöms vara relativt låg då
satsningen i huvudsak påverkar områden som
redan har relativt goda socioekonomiska
förutsättningar.
FRUÄNGEN – KUNGENS KURVA
2015-10-01
93
SL 2015-0497
TUNNELBANA FRUÄNGEN – KUNGENS KURVA
Kostnader för investering, drift, underhåll och räntor
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Södermalm)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Södermalm)
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö på bro
Diagrammet visar
bedömd kostnad för
investering och kostnad
för drift, underhåll och
räntor under
kalkylperioden för
studerade relationer.
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö i tunnel
Tunnelbana Arenastaden - Arninge
Tunnelbana Mörby C - Arninge
Roslagsbanan T-Centralen via Östra station
Roslagsbanan Odenplan via Östra station
Roslagsbanan T-Centralen via Odenplan
Roslagsbanan Arlanda
Observera att skalan
skiljer sig från diagram
över nyttor på nästa
sida.
Roslagsbanan Rimbo
Tunnelbana Nacka C - Orminge i ytligt läge
Tunnelbana Nacka C - Orminge i tunnel
Tunnelbana Hjulsta - Barkarby
Kymlinge station
Spårväg syd
Tunnelbana Fruängen - Kungens kurva
Hagalund station
Tunnelbana Ropsten - Lidingö C
Lidingöbanan Ropsten - Lidingö C
0
5
10
15
20
25
30
35
Miljarder kronor under kalkylperiod (60 år)
Investeringskostnad (inkl depå och fordon)
Drift och underhåll
Räntor
40
45
FRUÄNGEN – KUNGENS KURVA
2015-10-01
94
SL 2015-0497
TUNNELBANA FRUÄNGEN – KUNGENS KURVA
Nyttor utifrån restid och miljö
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Södermalm)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Södermalm)
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö på bro
Diagrammet visar
bedömda restids- och
miljönyttor under
kalkylperioden för
studerade relationer.
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö i tunnel
Tunnelbana Arenastaden - Arninge
Tunnelbana Mörby C - Arninge
Roslagsbanan T-Centralen via Östra station
Roslagsbanan Odenplan via Östra station
Miljönyttan är ett
resultat av restidsnyttan
och varierar på samma
sätt som den.
Roslagsbanan T-Centralen via Odenplan
Roslagsbanan Arlanda
Roslagsbanan Rimbo
Tunnelbana Nacka C - Orminge i ytligt läge
Observera att skalan
skiljer sig från diagram
över kostnader på
förgående sida.
Tunnelbana Nacka C - Orminge i tunnel
Tunnelbana Hjulsta - Barkarby
Kymlinge station
Spårväg syd
Tunnelbana Fruängen - Kungens kurva
Hagalund station
Tunnelbana Ropsten - Lidingö C
Lidingöbanan Ropsten - Lidingö C
0,0
0,5
Restid
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Miljarder kronor under kalkylperiod (60 år)
CO2 och energi
3,5
4,0
FRUÄNGEN – KUNGENS KURVA
2015-10-01
95
SL 2015-0497
HAGALUND STATION
UTFORMNING
Relationen avser byggande av en ny tunnelbanestation i
Hagalund mellan stationerna Arenastaden och Hagastaden
längs planerad gul tunnelbana.
KOSTNAD
Investeringskostnaden och kostnaderna för drift, underhåll och
räntor för stationen i Hagalund är mycket små i förhållande till andra
studerade relationer.
Investeringskostnaden bedöms till 1,0 miljard kronor. Stationen
medför inget behov av ny depå eller fordon.
Kostnad för drift, underhåll och räntor under kalkylperioden bedöms
till 1,1 miljarder kronor.
NYTTA
Restidsnyttan och de nyttor som är direkt beroende av restiden
(miljö-, arbetsmarknads- och näringslivsnytta) är små i förhållande
till andra studerade relationer. Restidsnyttan bedöms till 0,4
miljarder kronor under kalkylperioden.
Den sociala nyttan bedöms bli relativt stor till följd av att området
som berörs har sämre socioekonomiska förutsättningar jämfört med
övriga områden längs tunnelbanelinjen som den kopplas samman
med.
TRAFIKERING
En ny tunnelbanestation i Hagalund innebär att området genom
anslutning till befintlig gul tunnelbana ges en direktförbindelse till
pendeltåg och befintlig grön tunnelbana. Det medför en ny koppling
till centrala Stockholm och gör att planerad gul tunnelbana blir
tillgänglig för fler.
Under förmiddagens maxtimme antas 5-minuterstrafik med korta
tåg.
HAGALUND STATION
2015-10-01
96
SL 2015-0497
HAGALUND STATION
Geografisk spridning av restidsnytta
Staplarna i kartbilden visar den geografiska
spridningen av restidsnytta av en ny
tunnelbanestation i Hagalund. Restidsnyttan
har beräknats per boende vilket innebär att
staplarnas höjd indikerar i vilka områden
ytterligare bostäder ger bidrag till respektive
alternativs totala restidsnytta. Staplarnas höjd
visar nyttan i kronor för varje tillkommande
boende.
Restidsnytta uppstår inom ett begränsat
geografiskt område kring den nya stationen.
Små restidsförluster uppkommer för boende
runt Arenastaden eftersom den nya stationen i
Hagalund gör att restiden mot Odenplan
förlängs.
Störst restidsnytta uppstår i området närmast
nya stationen i Hagalund där restidsnyttan blir
cirka 1,3 kronor per boende.
HAGALUND STATION
2015-10-01
97
SL 2015-0497
HAGALUND STATION
Förändrat resande
Flödesbilden visar hur resandet förändras under
morgonens maxtimme om en ny station byggs i
Hagalund. Gröna band innebär ett ökat resande och
röda band innebär ett minskat resande. Bandens
tjocklek motsvarar resandeförändringens storlek.
En ny station i Hagalund bedöms i första hand leda
till en överflyttning från tunnelbanans blå linje och
från pendeltåg. Resandet längst ut på den gula
linjen minskar något då vissa resenärer väljer den
nya stationen i Hagalund istället för stationen i
Arenastaden.
HAGALUND STATION
2015-10-01
98
SL 2015-0497
HAGALUND STATION
Social nytta
Genom en station i Hagalund möjliggörs utveckling och
bebyggelse i en omgivning med relativt dåliga
socioekonomiska förutsättningar baserat på andel
förvärvsarbetande, andel utan gymnasieexamen och
andel med ekonomiskt bistånd. Hagalund har också
sämre socioekonomiska förutsättningar än de
närliggande stationerna längs sträckningen,
Karolinska/Hagastaden samt Arenastaden. Den sociala
nyttan av stationen bedöms därmed som relativt stor.
HAGALUND STATION
2015-10-01
99
SL 2015-0497
HAGALUND STATION
Kostnader för investering, drift, underhåll och räntor
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Södermalm)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Södermalm)
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö på bro
Diagrammet visar
bedömd kostnad för
investering och kostnad
för drift, underhåll och
räntor under
kalkylperioden för
studerade relationer.
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö i tunnel
Tunnelbana Arenastaden - Arninge
Tunnelbana Mörby C - Arninge
Roslagsbanan T-Centralen via Östra station
Roslagsbanan Odenplan via Östra station
Roslagsbanan T-Centralen via Odenplan
Roslagsbanan Arlanda
Observera att skalan
skiljer sig från diagram
över nyttor på nästa
sida.
Roslagsbanan Rimbo
Tunnelbana Nacka C - Orminge i ytligt läge
Tunnelbana Nacka C - Orminge i tunnel
Tunnelbana Hjulsta - Barkarby
Kymlinge station
Spårväg syd
Tunnelbana Fruängen - Kungens kurva
Hagalund station
Tunnelbana Ropsten - Lidingö C
Lidingöbanan Ropsten - Lidingö C
0
5
10
15
20
25
30
35
Miljarder kronor under kalkylperiod (60 år)
Investeringskostnad (inkl depå och fordon)
Drift och underhåll
Räntor
40
45
HAGALUND STATION
2015-10-01
100
SL 2015-0497
HAGALUND STATION
Nyttor utifrån restid och miljö
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Södermalm)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Södermalm)
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö på bro
Diagrammet visar
bedömda restids- och
miljönyttor under
kalkylperioden för
studerade relationer.
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö i tunnel
Tunnelbana Arenastaden - Arninge
Tunnelbana Mörby C - Arninge
Roslagsbanan T-Centralen via Östra station
Roslagsbanan Odenplan via Östra station
Miljönyttan är ett
resultat av restidsnyttan
och varierar på samma
sätt som den.
Roslagsbanan T-Centralen via Odenplan
Roslagsbanan Arlanda
Roslagsbanan Rimbo
Tunnelbana Nacka C - Orminge i ytligt läge
Observera att skalan
skiljer sig från diagram
över kostnader på
förgående sida.
Tunnelbana Nacka C - Orminge i tunnel
Tunnelbana Hjulsta - Barkarby
Kymlinge station
Spårväg syd
Tunnelbana Fruängen - Kungens kurva
Hagalund station
Tunnelbana Ropsten - Lidingö C
Lidingöbanan Ropsten - Lidingö C
0,0
0,5
Restid
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Miljarder kronor under kalkylperiod (60 år)
CO2 och energi
3,5
4,0
HAGALUND STATION
2015-10-01
101
SL 2015-0497
ROPSTEN – LIDINGÖ C
ALTERNATIV
Tunnelbana
Lidingöbanan
UTFORMNING
Relationen innebär en ny förbindelse mellan Ropsten och
Lidingö C. Ett alternativ är att förlänga befintlig röd
tunnelbana från Ropsten. Ett annat alternativ är en ny
dragning av Lidingöbanan-Spårväg city mellan Ropsten och
Baggebydal via Lidingö C.
KOSTNAD
Investeringskostnaden och kostnaderna för drift, underhåll och
räntor för alternativen i denna relation är små i förhållande till andra
studerade relationer. Kostnaderna är högre för alternativet med
förlängd tunnelbana jämfört med omdragen Lidingöbana.
NYTTA
Restidsnyttan och de nyttor som är direkt beroende av restiden
(miljö-, arbetsmarknads- och näringslivsnytta) är små i förhållande
till andra studerade relationer. Restidsnyttan är större för
alternativet med utbyggd tunnelbana än för alternativet med
Lidingöbanan.
Den sociala nyttan bedöms som relativt låg då de berörda områdena
idag har relativt lågt socioekonomiskt index.
TRAFIKERING
Alternativen innebär en förlängning eller en omdragning av en
radiell förbindelse som ger en direktförbindelse mellan Lidingö C och
centrala Stockholm.
Förlängningen av tunnelbanan innebär att nuvarande bytespunkt i
Ropsten flyttas till Lidingö C vilket får betydelse för befintliga
matarbussar och tvärförbindelser.
Omdragningen av Lidingöbanan-Spårväg city innebär en anpassning
av befintlig dragning.
ROPSTEN – LIDINGÖ C
2015-10-01
102
SL 2015-0497
ROPSTEN – LIDINGÖ C
Tunnelbana
UTFORMNING
Förlängningen av befintlig röd tunnelbana mellan Ropsten och Lidingö C
föreslås gå på en ny anlagd bro över Värtan och i bergtunnel på Lidingö.
Förlängningen startar från befintlig station i Ropsten och en ny station
anläggs ytnära under jord i Lidingö C.
Uppskattad längd för förlängningen är 2,0 kilometer.
KOSTNAD
Investeringskostnaden, inklusive en uppskattad kostnad för depå och fordon,
bedöms till 2,4 miljarder kronor.
Kostnad för drift, underhåll och räntor under kalkylperioden bedöms till 2,9
miljarder kronor.
NYTTA
Restidsnyttan bedöms till 0,7 miljarder kronor under kalkylperioden.
Detta alternativ bidrar till högst restidsnytta i denna relation. Även de sociala
nyttorna blir högre med tunnelbanealternativet.
TRAFIKERING
Förlängningen av röd tunnelbana från Ropsten till Lidingö C innebär en
direktförbindelse mellan Lidingö C och centrala Stockholm. Om alternativet
medför att befintlig matarbusstrafik planeras om och matar resande till
Lidingö C istället för till Ropsten bör även tvärgående busstrafik (idag
söderut och västerut från Ropsten) utgå från Lidingö C. Om så inte sker
försämras restiden eftersom det kan leda till resor som kräver två byten.
Under förmiddagens maxtimme antas 5-minuterstrafik med långa tåg,
samma som för befintlig röd linje till Ropsten.
ROPSTEN – LIDINGÖ C
2015-10-01
103
SL 2015-0497
ROPSTEN – LIDINGÖ C
Lidingöbanan
UTFORMNING
Omdragningen av Lidingöbanan-Spårväg city mellan Ropsten och Lidingö C
startar på Lidingösidan av den planerade gång-, cykel- och spårvägsbro som
Lidingö stad ska bygga. Lidingöbanan dras därifrån om ovan mark på Lidingö
till nya stationer som anläggs vid Lidingö C och vid Baggebydal (den senare
ersätter de befintliga stationerna Bodal och Baggeby).
Uppskattad längd för förlängningen är 1,9 kilometer.
KOSTNAD
Investeringskostnaden för sträckan från norra landfästet på bron till Lidingö
C bedöms till 0,4 miljarder kronor.
Kostnad för drift, underhåll och räntor under kalkylperioden bedöms till 2,2
miljarder kronor.
NYTTA
Restidsnyttan bedöms till 0,1 miljarder kronor under kalkylperioden.
TRAFIKERING
En omdragning av Lidingöbanan-Spårväg city via Lidingö C innebär att
centrala Lidingö får en direktförbindelse till Spårväg city och centrala
Stockholm. Eftersom alternativet utvecklar ett befintligt system kan det dra
nytta av redan gjorda investeringar i Lidingöbanan och depån i AGA.
Under förmiddagens maxtimme antas 5-minuterstrafik med långa tåg,
samma som för planerad Lidingöbana och Spårväg city.
ROPSTEN – LIDINGÖ C
2015-10-01
104
SL 2015-0497
ROPSTEN – LIDINGÖ C
Geografisk spridning av restidsnytta
Staplarna i kartbilden visar den
geografiska spridningen av restidsnytta
för förlängd tunnelbana eller omdragen
Spårväg city-Lidingöbana mellan Ropsten
och Lidingö C. Restidsnyttan har
beräknats per boende vilket innebär att
staplarnas höjd indikerar i vilka områden
ytterligare bostäder ger bidrag till
respektive alternativs totala restidsnytta.
Staplarnas höjd visar nyttan i kronor för
varje tillkommande boende.
Restidsnyttan är större för alternativet
med förlängd tunnelbana än alternativet
att dra om Lidingöbanan. Då
Lidingöbanan dras om uppstår små
restidsförluster för vissa resenärer.
Omdragningen via Lidingö centrum
förlänger restiden för genomresande.
Störst restidsnytta uppnås i Lidingö C för
tunnelbanealternativet, restidsnyttan blir
cirka 1,6 kronor per boende. För
alternativet då Lidingöbanan dras om är
motsvarande siffra cirka 0,7 kronor.
ROPSTEN – LIDINGÖ C
2015-10-01
105
SL 2015-0497
ROPSTEN – LIDINGÖ C
Förändrat resande
Flödesbilderna visar hur resandet förändras under
morgonens maxtimme om tunnelbanans röda linje
förlängs eller om Lidingöbanan dras om. Gröna band
innebär ett ökat resande och röda band innebär ett
minskat resande. Bandens tjocklek motsvarar
resandeförändringens storlek.
Förlängningen av befintlig röd tunnelbana bedöms ge
en överflyttning av resenärer från buss till tunnelbana
mellan Ropsten och Lidingö C.
För alternativet då Lidingöbanan dras om bedöms
resandet i riktning mot Gåshaga brygga öka till följd av
att resenärer väljer att resa med Lidingöbanan från
Lidingö C istället för med buss. En överflyttning av
bussresenärer mellan Ropsten och Lidingö C väntas
även i detta alternativ.
Tunnelbana
I tunnelbanealternativet ökar trängseln på röda linjen.
Lidingöbanan
ROPSTEN – LIDINGÖ C
2015-10-01
106
SL 2015-0497
ROPSTEN – LIDINGÖ C
Social nytta
Utbyggnad mellan Ropsten och Lidingö bedöms bidra med
relativt låg social nytta med hänsyn till områdena kring de
närliggande stationerna Ropsten och Lidingö C. Båda
dessa områden har ett relativt lågt socioekonomiskt index
vilket betyder att andel förvärvsarbetande är hög, andel
utan gymnasieexamen är låg och andel med ekonomiskt
bistånd är låg.
Alternativet med tunnelbana bedöms bidra med högre
social nytta, eftersom det tydligare länkar områden med
olika socioekonomiskt index.
ROPSTEN – LIDINGÖ C
2015-10-01
107
SL 2015-0497
ROPSTEN – LIDINGÖ C
Kostnader för investering, drift, underhåll och räntor
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Södermalm)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Södermalm)
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö på bro
Diagrammet visar
bedömd kostnad för
investering och kostnad
för drift, underhåll och
räntor under
kalkylperioden för
studerade relationer.
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö i tunnel
Tunnelbana Arenastaden - Arninge
Tunnelbana Mörby C - Arninge
Roslagsbanan T-Centralen via Östra station
Roslagsbanan Odenplan via Östra station
Roslagsbanan T-Centralen via Odenplan
Roslagsbanan Arlanda
Observera att skalan
skiljer sig från diagram
över nyttor på nästa
sida.
Roslagsbanan Rimbo
Tunnelbana Nacka C - Orminge i ytligt läge
Tunnelbana Nacka C - Orminge i tunnel
Tunnelbana Hjulsta - Barkarby
Kymlinge station
Spårväg syd
Tunnelbana Fruängen - Kungens kurva
Hagalund station
Tunnelbana Ropsten - Lidingö C
Lidingöbanan Ropsten - Lidingö C
0
5
10
15
20
25
30
35
Miljarder kronor under kalkylperiod (60 år)
Investeringskostnad (inkl depå och fordon)
Drift och underhåll
Räntor
40
45
ROPSTEN – LIDINGÖ C
2015-10-01
108
SL 2015-0497
ROPSTEN – LIDINGÖ C
Nyttor utifrån restid och miljö
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan (via Södermalm)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Liljeholmen)
Tunnelbana Älvsjö - Solna C (via Södermalm)
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö på bro
Diagrammet visar
bedömda restids- och
miljönyttor under
kalkylperioden för
studerade relationer.
Tunnelbana Hagsätra - Älvsjö i tunnel
Tunnelbana Arenastaden - Arninge
Tunnelbana Mörby C - Arninge
Roslagsbanan T-Centralen via Östra station
Roslagsbanan Odenplan via Östra station
Miljönyttan är ett
resultat av restidsnyttan
och varierar på samma
sätt som den.
Roslagsbanan T-Centralen via Odenplan
Roslagsbanan Arlanda
Roslagsbanan Rimbo
Tunnelbana Nacka C - Orminge i ytligt läge
Observera att skalan
skiljer sig från diagram
över kostnader på
förgående sida.
Tunnelbana Nacka C - Orminge i tunnel
Tunnelbana Hjulsta - Barkarby
Kymlinge station
Spårväg syd
Tunnelbana Fruängen - Kungens kurva
Hagalund station
Tunnelbana Ropsten - Lidingö C
Lidingöbanan Ropsten - Lidingö C
0,0
0,5
Restid
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Miljarder kronor under kalkylperiod (60 år)
CO2 och energi
3,5
4,0
ROPSTEN – LIDINGÖ C
2015-10-01
109
SL 2015-0497
MEDVERKANDE I UTREDNINGEN
Följande personer har deltagit i utredningen. TF = Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting.
Styrgrupp: Pernilla Helander (TF), Johan von Schantz (TF), Gabriella Nilsson (TF), Mattias Wäppling (TF),
Marcus Andersson (TF), Henrik Normark (TF), Sara Catoni (TF)
Projektledning: Charlotta Hök (TF), Anna Melin (TF), Helena Sandberg (TF)
Projektadministratör: Marie Edenrud Söderholm (Academic Work)
Redaktion: Carina Jönhill Nord (Sweco), Annika Norell Bergendahl (Sweco), Johan Ingelshed (Sweco)
Investeringskostnad och genomförande: Faegh Adel pour (TF), Curt Wichmann (Bergboken AB), Robin Lindmark (Ramböll),
Jens Svensson (Ramböll), Christoph Krause (Ramböll)
Depå: Leif Broberg (Ramböll)
Fordon: Robert Lagnebäck (TF), Martin Bäfverfeldt (Ramböll)
Geoteknik: Mats Tenne (Geokonsult Tenne AB)
Stationsutformning: Antonio Lainez (Rundquist Arkitekter), Henrik Jonestrand (Rundquist Arkitekter), Henrik Rundquist
(Rundquist Arkitekter)
Fastighets- och markvärden: Rolf Simón (Forum Fastighetsekonomi AB)
Kalkyler: Emil Pettersen (Scandinavian Tunneling AB), Anders Östberg (Scandinavian Tunneling AB)
Drifts- och underhållskostnad: Peter Svahn (TF)
Trafikering: Carl Silfverhielm (TF), Magnus Kusoffsky (Ramböll)
Samordning nyttoanalyser: Karin Isberg (TF), Michael Stjärnekull (Sweco)
Restidsanalys: Beatrice Gustafsson (TF), Isak Rubensson (TF), Sofia Heldemar (ÅF), Lei Guo (ÅF), Joakim Bergqvist (ÅF)
Miljönytta: Terese Billberg (Tyréns), Jesper Johansson (Tyréns), Niklas Magnusson (Tyréns), Jennifer Engström (Tyréns)
Social nytta: Ylva Preutz Papantoni (TF), Evert Kroes (TRF), Ulf Eriksson (Trivector), Lena Smidfelt-Rosqvist (Trivector), Hanna
Wennberg (Trivector), Åsa Lindgren (Sweco), Carlos Rojas (Miklo)
Arbetsmarknads- och näringslivsnytta: Anders Wigren (Kontigo)