Hög risk för komplikationer i benens blodkärl hos patienter med

Hög risk för komplikationer i benens blodkärl hos patienter med kroniskt nedsatt njurfunktion.
Åderförkalkning (ateroskleros) är en sjukdom som engagerar artärväggen, som då blir förtjockad och ste
Insidan på kärlet krymper också, vilket så småningom kan få till följd att blodcirkulationen hämmas så a
organ och vävnader kan få syrebrist och skadas. Exempel på sådana skador är hjärtinfarkt, hjärninfark
(stroke) och fot- och bensår (gangrän) Ateroskleros kan uppstå i benens artärer (perifer artärsjukdom) oc
anses då vara ett tecken på att ateroskleros förekommer i hela kroppen, med en kraftigt ökad risk fö
hjärtkärlsjukdomar som följd.
Kronisk njursvikt innebär en kronisk och progressiv nedsättning av njurfunktionen till följd a
underliggande sjukdom i njurarna. Vid detta tillstånd försämras bland annat njurarnas förmåga att filtrer
ut oönskade ämnen ur kroppen. Det sker också ett flertal rubbningar av mineral- och ämnesomsättningen
kroppen. Bland annat rubbas kalk-fosfatbalansen och blodfetternas sammansättning, vilket tillsamman
med flera andra faktorer ökar benägenheten att utveckla ateroskleros och åderförkalkning.
Genom att mäta ankeltryck och armblodtryck och räkna ut index (ABI) går det att säga om patienter ha
tecken till kärlsjukdom i benen eller inte. Om åderförkalkning med styva blodkärl förekommer kan ma
inte mäta något ankeltryck eftersom artärerna då inte går att komprimera eftersom de är stela a
förkalkningen. Tåblodtryck kan då mätas istället, och tå index (TBI) räknas ut i stället.
I denna studie inkluderades 100 patienter mellan 32 – 80 år med måttlig till svår kronisk njursvikt. TB
och ABI mättes tillsammans med ett flertal andra faktorer som är kopplade till risk för hjärt-kärlsjukdom
Syftet med studien var att kartlägga förekomsten tecken till åderförkalkning i benens blodkärl oc
undersöka vilka faktorer som var kopplade till åderförkalkningen. Patienterna fick också svara på e
frågeformulär för att se om man kunde hitta patienter med nedsatt cirkulation i benen med hjälp av dess
frågor. Frågeformuläret visade sig inte vara användbart eftersom patienterna i de flesta fall inte had
några kännbara symptom av förändringen i benens blodcirkulation. Vi fann att 24 % av patienterna had
förändringar i benens blodcirkulation. Förekomst av åderförkalkning och förändring i benen
blodcirkulation var kopplat till att man var man, var överviktig, hade minskad känslighet för effekterna a
insulin samt tecken till inflammation i kroppen. Resultaten i denna studie bekräftar tidigare studiers fynd
och tydliggör vikten av tidig upptäckt av kärlsjukdom för att på så sätt tidigt kunna sätta in effektiv
behandlingar som minska risken för komplikationer av hjärt-kärlsjukdomar.