Notiser: GU Holding och portföljbolagen -3 maj 2006

Bästa mottagare,
Detta nyhetsbrev är för oss ett sätt att informera Dig om GU Holding-gruppen. Har du problem att läsa nyheterna, se
bifogad PDF-fil. Om Du inte vill få detta nyhetsbrev, skriv till: [email protected]
__________________________________________________________________________________
GU HOLDINGS NYHETSBREV
SISTA ANSÖKNINGSDAG för Idéstipendium till forskare vid Göteborgs universitet
Vill du utveckla en idé ur din forskning som löser ett allmängiltigt behov i samhället, eller som kan bli en
ny produkt/tjänst på en kommersiell marknad? Forskare är välkomna att söka idéstipendium om 20.000
kronor genom att lämna in förslag till nya idéer som kan bli kommersiellt gångbara. Stipendierna delas ut
av Västra Götalandsregionen. Universitetets enhet för Forsknings- och innovationsservice, Sahlgrenska
Science Park och GU Holding arrangerar utlysningen gemensamt. Sista ansökningsdag är IDAG eller 5
oktober. Läs mer på www.holding.gu.se under Idéstipendium och vid frågor kontakta Klementina Jozsa
på 031-7735153 eller [email protected]
GU Holdings fortsatta utveckling
GU Holding fortsätter att utvecklas väl. Under 2005 har bolagets omsättning ökat med 40% och
personalstyrkan vuxit till 6,2 helårsanställda. Vi har investerat i två nya företag och vi har startat upp 3 nya
projekt med ursprung från forskning vid Göteborgs universitet. Samtidigt har 4 följdinvesteringar
genomförts i de befintliga ägarinnehaven. Under första kvartalet 2006 har vi genomfört ytterligare en
nyinvestering och två följdinvesteringar.
Förändring i styrelse och ledning
Under början på året har det skett förändringar i styrelse och ledning för GU Holding.
– Universitetet riktar ett stort tack till styrelseledamöterna för deras insatser: Per Båtelson (ordförande),
Margareta Wallin, Göran Bondjers, Anders Brännström och styrelsens sekreterare Rein Rooseniit, säger
Gunnar Svedberg, Göteborgs universitets rektor.
Vid en bolagsstämma valdes Margareta Wallin, P-O Rehnqvist och Lars Nilsson till GU Holdings styrelse.
Margareta Wallin är prorektor med ansvar för externa relationer vid Göteborgs universitet och har suttit i
GU Holdings styrelse sedan 2004. P-O Rehnquist är Göteborgs universitets förvaltningschef och Lars
Nilsson är Göteborgs universitets ekonomidirektör. Styrelsen kommer inom kort att kompletteras med
externa ledamöter.
Som vi tidigare informerat om har Göran Wessman slutat som VD.
– Vi tackar Göran Wessman för hans hängivna arbete i GU Holding under sina tre år som VD och
avgående CFO Anders Sjögren, säger GU:s prorektor Margareta Wallin och tillika ny styrelseordförande i
GU Holding. Den avgående ledningen och styrelsen har under de gångna åren stärkt GU Holdings
verksamhet och finanser utifrån ett svårt utgångsläge och vi är mycket nöjda med de arbetsinsatser och
resultat som gjorts över åren.
Claes Jansson, för närvarande enhetschef vid enheten för Forsknings- och innovationsservice vid
Göteborgs universitet, har utsetts till t.f. VD, en uppgift han kommer axla jämsides sitt ordinarie uppdrag
fram till dess att rekryteringsprocessen av en ny VD för GU Holding har genomförts. Den nya styrelsen
och ledningen anser att det är av största vikt att värna om de investeringar och den kompetens som har
skapats och vill bygga vidare inför framtiden för att skapa goda utvecklingsmöjligheter för GU Holding,
dess projekt och bolag.
– Vi ser GU Holding som ett kraftfullt instrument i universitetets arbete med kommersialisering av
forskningsresultat, säger Claes Jansson. Det är därför glädjande att få möta den breda kompetens och den
arbetsglädje som präglar GU Holding. Ett gott samarbete sker med andra aktörer inom sfären så som
Forsknings- och Innovationsservice vid GU, Sahlgrenska Science Park, m.fl., och tillsammans utgör vi ett
slagkraftigt system i arbetet med kommersialisering av forskning och kunskap från Göteborgs universitet.
I en nyligen genomförd extern utvärdering (peer review) av universitetets arbete med kunskapsöverföring,
blev innovationsarbetet vid GU Holding och Forsknings- och innovationsservice högt betygsatt. Med ett
fortsatt gott samarbete och med ambitionen att utvecklas hävdar vi oss väl, även på nationell nivå.
Vid frågor nås Claes på 031-7735167 eller [email protected]
Nanoxis tar in 7 mkr
Ett av GU Holdings innehav, Nanoxis AB, som är delägt av bl.a. dess grundare Prof. Owe Orwar,
Creandum, Vätterledens Invest, Chalmersinvest, Innovationsbron Väst Startup, m.fl., har genomfört en
finansieringsrunda på 7 mkr inom den befintliga ägarkretsen. Affärsidén är att leverera lösningar för
membran protein forskning. Bolagets tjänster och produkter används av akademi och kommersiella
kunder, såsom stora läkemedelsföretag.
– Kapitalet ska hjälpa bolaget att lansera sin första produkt, marknadsföra det och utveckla ytterligare
produkter från sin teknikplattform, säger Ahmet Senoglu, företagets VD. Läs mer på www.nanoxis.com
och vid frågor nås Ahmet på [email protected]
Blue Mobile har genomfört en nyemission
Blue Mobile Systems AB, som är delägt av bl.a. dess grundare Peter Andreasson samt Rickard Farby, TV
Innovation, GU Holding och Innovationsbron Väst Startup, har genomfört en intern finansieringsrunda
med befintliga delägare för att finansiera en intensiv försäljningsoffensiv. Blue Mobile Systems utvecklar
och säljer ett system för digital informationshantering till väktarbolag. Läs mer på
www.bluemobilesystems.se och vid frågor nås VD Peter Andreasson på [email protected]
Marine Paint och dess kommersialisering
Det av Mistra finansierade forskningsprogrammet Marine Paint på GU och Chalmers – för nya
miljövänliga båtbottenfärger – leds och administreras från GU Holding. Den 1 april lämnade programmet
efter 3,5 års framgångsrik forskning in en ansökan om finansiering av ytterligare en forskningsfas.
Företaget I-Tech AB, med bl.a. delar av forskningsgruppen och GU Holding som delägare, är mottagare
av de forskningsresultat som nås i Marine Paint. Vid frågor kontakta Björn Dahlbäck på 031-7733740 eller
[email protected]
I-Tech AB genomför i skrivande stund en nyemission riktad till nuvarande aktieägare och till ett fåtal
utvalda nya aktieägare. Emissionen ska finansiera produktionsutveckling av företagets patenterade och
miljövänliga påväxtförhindrande substans för marina bottenfärger. Investeringen möjliggörs av de positiva
resultat som framkommit genom forskarkonsortiet Marine Paint. Med stöd av de uppnådda resultaten och
med stöd av ytterligare finansiering av utvecklingsarbetet planerar företaget för en kraftfull satsning på att
färdigställa en registrerad svensk bottenfärg. Vid frågor kontakta Per Jansson på 031-7735789 eller
[email protected]
Oiido säljer headset till Stora Enso
Oiido AB som utvecklar headsets baserade på benledningsteknologi har under våren erhållit en ansenlig
repetitionsorder av Stora Ensos pappersbruk vid Kvarnsveden. Anläggningen som är helt ny representerar
en av de största industriinvesteringarna i Sverige under de senaste åren och anläggningen kommer att
besökas av många både svenska och utländska besökare. Oiidos order är därför värdefull både som kvitto
på att företagets teknologi kan möta de hårda krav som industrin ställer och som annonspelare för
kvalificerade industriella kontakter. Vid frågor kontakta Tobias Good på 031-131840 eller
[email protected] och Per Jansson på 031-7735789 eller [email protected] eller läs mer på
www.oiido.com.
BioPix säljer sin mjukvara
Projektet BioPix har nu överförts till bolagsform och har fått sin första order på sin mjukvara för
bildanalys från ett stort läkemedelsbolag. Försäljningen innebär att bolaget kan öka takten i utveckling och
arbeta hårdare med sin försäljning. BioPix utvecklar och säljer ett mjukvaruprogram för digital analys och
kvantifiering av mikroskopbilder av cellpreparationer. Läs mer på www.biopix.se och vid frågor kontakta
Thomas Bengtsson på 031-7735154 eller [email protected]
Finansiering av kommersiella projekt och företag i tidig fas
GU Holding investerar såddkapital i projekt eller i nystartade företag med ursprung från forskningen vid
Göteborgs universitet. Investeringar kan ligga på ca 100-300 kkr i en första finansieringsrunda beroende
på utvecklingsbehoven för din affärsidé. Du är välkommen att kontakta Klementina Jozsa på 031-7735153
eller [email protected]